Page 1

ДОГОВОР

FINANCIAL DONATION

за дарение на парична сума

AGREEMENT

№ ..........

No …..

Днес, ..........2017 г., в град София, On this day, ……………, in Sofia the между:

parties: 1. .............................................................

1. ...........................................................

.............................................................

.........................................................................

.........................

................................

(names and surname of parent (име, презиме и / legal guardian),

фамилия на родителя/настойника),

personal

ID:

.....................................,

с ЕГН: ....................................., с лична cardNo............................, карта

№............................,

..........................г.

от

издадена

МВР

..................................,

on

на ................................. гр. by Ministry of Interior - …………… ,

.............................., с постоянен адрес: в permanent град/село

issued

ID

address:

town/village

of

бул./ул. ................................,

.........................................................................

blvd.:

........................................., № …………….., ......................................................................... вх. ………., ет. ………, ап. …………., ......, No ............., entr.. .........., floor. тел.:.....................................,

e- .........,

apt.

.............,

mail:………………………………………….

phone:.....................................,

.., наричан в договора ДАРИТЕЛ,

mail:...................................................,

e-

hereinafter called the DONOR, и and 2. Сдружение

„Бъдеще

чрез

спорт“ с ЕИК 177074669, със седалище и адрес

на

управление:

област

София

(столица), община Столична гр. София

2. Future Through Sport Association, UIC 177074669, headquarters and business address:

1700, ж.к. „Дървеница“, бл.50, вх.В, ет.2, Region of Sofia ( capital city), Sofia ап.50, представлявано от Председателя на municipality, Sofia 1700, Darvenitsa Housing Сдружението Коста Георгиев Стоянов, complex, bl.50, entr.V, floor 2, apt.50, наричано в договора ДАРЕН

represented

by

the

Chairman

of

the

Association – Kosta Georgiev Stoyanov,


се сключи настоящият договор за hereinafter called the BENEFICIARY, дарение на парична сума: entered into a Financial Donation Agreement, I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

as follows:

1. Дарителят дарява по реда на чл.15, ал.2 от Устава на Сдружение „Бъдеще чрез

I.

SUBJECT

спорт“ сумата в размер на ……………… 1. The DONOR grants, pursuant to art. 15, лева, която да послужи на Дарения за paragraph 2 of the Association Statutes, the постигане на целите, посочени в чл.6 от amount of BGN.................., to serve the Устава, и за осъществяване на дейностите BENEFICIARY to achieve the objectives (мероприятия) по чл.7 от Устава по referred to in art. 6 of the Statute and to преценка

на

Сдружението,

представляващите perform the activities (events) under art. 7 of включително

и

за the

Statute,

at

the

discretion

of

the

организиране и провеждане на детски representatives of the Association, including футболен лагер Milan Junior Camp Бяла for organizing and holding a children's 2017 в периода 01.08.2017 г. – 06.08.2017 football camp - Milan Junior Camp, Byala г. в гр. Бяла, област Варна, като включи за 2017 from 01.08.2017 to 06.08.2017 in участие в лагера:

Byala, region of Varna, accepting as a

….....................................................................

participant in the training camp:

.........................................................................

.........................................................................

..................................

.........................................................................

( име, презиме, фамилия на участника)

................ (names and surname of the participant),

ЕГН: ………..............................; ръст:

personal

…........... см; тегло: ........... кг; размер

height:………..cm; weight: ………….kg; T-

фланелка:...................; позиция на

shirt size|:........;

терена(вратар/полеви)………….;

position

2.

Организираните

от

ID:

.....................................,

(goalkeeper

/

field

Дарения player):………………..

мероприятия си поставят за цел: - да възпитат участника в уважение 2.The

events

organized

by

the

към универсални и национални ценности BENEFICIARY shall be aimed to: и култура; -

да

- educating the participants in respect to развият

индивидуалните universal and national values and culture;

способности на участника;

- developing the individual skills of the

- да осигурят оптимален режим на participants;


двигателна активност; да

-

- ensuring an optimal mode of physical

стимулират

взимане

на activity;

самостоятелни решения и поемане на - stimulating independent decision making отговорности.

and assuming responsibilities.

3. Дарението на паричната сума по чл.1 се извършва в срок до 15.04.2017г. по 3.The financial donation under clause 1 shall следната банкова сметка на Сдружението: IBAN

be paid not later than 15.04.2017 in the

BG85 IABG 8123 1000 account of the Association, as follows:

3780 01

IBAN

BIC

IABGBGSF

При Банка:

Интернешънъл Сдружение

IABG

8123 1000 3780 01 Асет

Банк АД С титуляр:

BG85

BIC

IABGBGSF

Bank:

International

„Бъдеще Asset Bank AD

чрез спорт“ град София.

Аccount holder:

Future Through

4. Неразделна част от договора е Sport Association, Sofia попълнена от Дарителя Декларация за 4.The signed by the DONOR Declaration of съгласие и информираност по отношение consent and awareness of the organization, на

организацията,

видовете

занимания

дисциплината по

време

и discipline and types of activities during the на event organized by the BENEFICIARY shall

организираното от Дарения мероприятие.

be an integral part of this agreement.

II. ДЕКЛАРАЦИИ НА ДАРЕНИЯ:

II.

5. Дареният декларира, че:

BENEFICIARY’S DECLARATIONS

а/ при провеждането на дейностите 5.The BENEFICIARY declares that: по чл.7 от своя Устав, създава условия за a/ in carrying out the activities under Article нормалното им протичане и полага усилия 7 of its Statute, he ensures conditions for their за опазване живота и здравето на всички smooth implementation and efforts to protect участници, вкл.

the life and health of all participants, incl.

- осигурявайки

наблюдение

и

-

providing monitoring and control of

контрол от квалифицирани медицински

the participants’s health done by

лица на здравословното състояние

qualified health professionals,

на

участниците в тях, -

-

осигурявайки

висококвалифициран помощен

екип

providing highly qualified teaching and support staff / instructors / with

педагогически

и

/инструктори/,

the necessary qualifications, -

signing

an

appropriate

health


притежаващи

необходимата

insurance regarding the participants in

квалификация;

the event.

- сключвайки съответната здравна b/ provides the participants in the organized застраховка

на

участниците

в activities, free of charge, with the necessary

мероприятието. б/

equipment (incl. in carrying out the football

предоставя

безплатно

на camp under art. 1 - 2 T-shirts of AC Milan (a

участниците в организираните дейности red-black and a white one), 2 pairs of shorts необходимото оборудване и екипировка (red and black), 2 pairs of sports socks, 1 (вкл. при провеждането на футболен piece of backpack of AC Milan, 1 singlet and лагера по чл.1 – 2 броя фланелки на AC 1 official soccer ball of AC Milan, the listed Milan (червено-черна и бяла), 2 чифта items

remaining

the

property

of

the

exempt

the

шорти (червени и черни), 2 чифта спортни participants after the camp); чорапи, 1 брой раница на AC Milan, 1 брой c/

reserves

the

right

to

потник и 1 брой официална футболна participants in the organized activities earlier топка на AC Milan, като посочените вещи in case of reasonable doubts about their остават собственост на участниците след health, not being liable to partial repayment приключване на лагера);

of the grant and covering the return costs of

в/ си запазва правото да освобождава such participants. предсрочно участници в организираните от

него

дейности

при

основателни

III.

DONOR’S DECLARATIONS

съмнения в здравословното му състояние, 6. The DONOR declares that: като не дължи частично връщане на a/ by 28.07.2017 he will have provided the дарението и не поеме разноските по BENEFICIARY with the relevant health data обратното транспортиране на участника.

of the participant in his activities referred to in art. 1;

ДЕКЛАРАЦИИ

III.

НА b/ will provide but not later than the day of

ДАРИТЕЛЯ:

the departure for the organized by the

6. Дарителят декларира, че:

BENEFICIARY event a document issued by

а/ ще предостави до 28.07.2017г. на the GP regarding the health status of the Дарения всички данни за здравословното participant, the said document not being състояние

на

участника

в

неговите issued earlier than on the day before. The

дейности, посочен в чл.1;

document shall be supported by an explicit

б/ ще предостави най-късно до деня statement of the GP that the participant is на

отпътуване

за

организираното

от able to take part in the event;

Дарения мероприятие документ от личния c/ before the departure will warn the chief of


лекар за здравословното състояние на the event of any allergies or other health участника, като документът не може да problems of the participant and will provide бъде издаден по-рано от предния ден. the necessary medications; Документът трябва да бъде придружен от g / will reimburse any damage to the изрично становище на личния лекар за accommodation facilities caused by the възможността

участникът

да

вземе deliberate and irresponsible behavior of the

участие в мероприятието.

participant during the event.

в/ ще предупреди преди заминаване ръководителя

на

мероприятието

за

евентуални

алергии

или

други

здравословни

проблеми,

както

и

IV.

TERMINATION

OF

THE

AGREEMENT

да 7. The agreement shall be terminated

осигури необходимите медикаменти.

a/ at the end of the event under art. 1;

г/ ще възстанови всички щети на b/ under the hypothesis of art. point “c” of the материалната причинени

база от

за

настаняване, agreement;

съзнателното

и c/ by mutual written consent;

безотговорно поведение на участника по d/ failing to transfer the amount under art.1 време на мероприятието.

within the period under art. 3 of the agreement.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

IV.

НА

ДОГОВОРА

8. The BENEFICIARY may terminate the

7. Договорът се прекратява:

contract in case of acts of poor discipline of

а/ с провеждането на мероприятието the participant and consciously manifested по чл.1;

negative attitude to the terms and conditions

б/ при хипотезата на чл. 5, б. „в” от of life and training during the event organized договора;

by the BENEFICIARY. Upon termination of

в/ по взаимно писмено съгласие;

the contract under the provisions of this

г/ при невъзможност за превеждане clause, the BENEFICIARY shall not be liable на сумата по чл.1 в срока по чл.3 от partial repayment of the donated amount of договора. 8.

money and the participant’s return costs shall Дареният

може

да

развали be at the expense of the DONOR.

договора при прояви на лоша дисциплина от страна на участника и съзнателно 9. The BENEFICIARY shall not be liable to проявено негативно отношение към реда и paying back the donated amount of money условията на живот и обучение по време upon termination of the event due to force на

мероприятието,

организирано

от majeure (natural disasters, accidents, wars,


Дарения. При прекратяване на договора по etc.). тази точка Дареният не дължи частично връщане на дарената парична сума, а The Agreement was drawn up in duplicate разноските по обратното транспортиране and signed by both parties: на участника са за сметка на Дарителя. 9. Дареният не носи отговорност и DONOR:……………………………. връщане на дарената парична сума при прекратяване

на

мероприятието

/……………………………………../

в

следствие на форсмажорни обстоятелства BENEFICIARY:……………………….. (природни бедствия, аварии, война и др.). Договорът

е

изготвен

в

/……………………………………../

два

еднообразни екземпляра и подписан от двете страни:

I, the undersigned Elka Vitanova Miteva certify that this is a full, true and correct

Дарител: ..................................

translation of the attached document –

/.........................................................../

Financial Donation Agreement, done by me from Bulgarian into English.

Дарен:…..……................................

The translation consists of 3 pages.

/............................................................./ Translated by: Elka Miteva

Profile for Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Contract mjc byala2017 en  

Contract mjc byala2017 en

Contract mjc byala2017 en  

Contract mjc byala2017 en

Advertisement