__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ИТАЛИАНСКИ ФЕСТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ 17 май - 25 юли

FESTIVAL ITALIANO IN BULGARIA 17 maggio - 25 luglio

2016 ПРОГРАМА PROGRAMMA


ИТ АЛ ИА НС КИ Ф ЕС ТИ ВА Л В БЪ ЛГ АР

FE

ST

IV

AL

IT

AL

IA

NO

IN

BU

LG

AR

IA

ИЯ Илюстрацията на Пинокио: любезно предоставена – от книгата „Приключенията на Пинокио”, Карло Колоди & Роберто Иноченти, The Creative Editions, Mankato, MN 56001 USA, (c) 1998, 2005, Roberto Innocenti – всички права запазени, не е позволено възпроизвеждане без писменото съгласие на издателството Illustrazione di Pinocchio: per gentile concessione - dal libro Le Avventure di Pinocchio, Carlo Collodi & Roberto Innocenti, The Creative Editions, Mankato, MN 56001 USA, (c) 1998, 2005, Roberto Innocenti - tutti i diritti sono riservati, nessuna riproduzione possibile senza l’accordo scritto da parte dell’Editore.


П Р О Г РА М А P rogramma


П Р О Г РА М А

P rogramma

Италиански Фестивал в България Празник на марката Made in Italy, поредица от събития, посветени на Италия и нейната необикновена култура, предприемачество и еногастрономия - това е същността на Италианския фестивал в България. Тук Италия все повече се възприема като синоним на качество, технология и иновации, на „доброто и красивото“. Неслучайно от миналата година ние сме вторият по значение търговски партньор на България, нараства живеещата тук италианска общност, увеличават се туристическите потоци, а така също и желаещите да се запишат в курсовете по италиански език. Италианският фестивал се стреми да откликне на този сериозен интерес към Италия. На киното се пада „лъвския пай“ по повод 60-та годишнина на наградата „Давид на Донатело“. Няма да липсват и други важни инициативи в областта на музиката, театъра и фотографското изкуство, на реставрацията и младежката издателска дейност, на еногастрономията и модата, на икономическото развитие и чуждестранните инвестиции. Все теми, по които Италия предоставя собствения си квалифициран опит, за да продължим заедно да постигаме растеж. А и освен съдържанието, държа да подчертая факта, че фестивалът е плод на синергичното сътрудничество между всички компоненти на „системата Италия“ в България: Посолството, Агенция ИЧЕ, Италианския културен институт, Италианската търговска камара в България и Конфиндустрия България. Той е доказателство, особено в съвременната икономическа конюнктура, че публичният и частният сектор могат да сторят много за промотирането на марката „Италия“, като заложат на тандема култураикономика. Изказвам специални благодарности на Агенция ИЧЕ за осъщественото координиране на тази инициатива и желая на всички приятна изложба, приятно представление, приятна конференция и добър апетит. Марко Контичели Посланик на Италия

2


П Р О Г РА М А

P rogramma

Festival Italiano in Bulgaria Una festa del Made in Italy, una serie di eventi dedicati all’Italia ed alla sua straordinaria offerta culturale, imprenditoriale ed enogastronomica. E’ questo, sostanzialmente, il Festival Italiano in Bulgaria. L’Italia qui è considerata sempre più sinonimo di qualità, di tecnologia e innovazione, di “bello e buono”. Non a caso siamo diventati dall’anno scorso il secondo partner commerciale della Bulgaria, la collettività italiana residente e i flussi turistici sono in crescita ed aumentano anche le iscrizioni ai corsi di lingua italiana. Il Festival italiano vuol rispondere a questa forte domanda di Italia. Il cinema farà la parte del “leone” in occasione del 60 mo anniversario del Premio “David di Donatello”. Ma non mancheranno altre importanti iniziative nei settori della musica, del teatro e della fotografia, del restauro e dell’editoria giovanile, dell’enogastronomia e della moda, dello sviluppo economico e degli investimenti esteri. Tutti temi su cui l’Italia mette a disposizione la propria qualificata esperienza per continuare a crescere assieme. Al di là dei contenuti, poi, mi preme sottolineare come il Festival sia il frutto di una collaborazione sinergica tra tutte le componenti del “Sistema Italia” in Bulgaria: l’Ambasciata, l’ICE Agenzia, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria. E’ la prova che - tanto più nel quadro dell’attuale congiuntura economica - pubblico e privato possono fare molto per promuovere il brand Italia, puntando sul binomio cultura–economia. Ringrazio in particolare l’ICE per aver coordinato l’iniziativa ed auguro a tutti Buon Spettacolo, Buona Mostra, Buona Conferenza e Buon Appetito. Marco Conticelli Ambasciatore d’Italia

3


П Р О Г РА М А

P rogramma

Една прекрасна възможност да се представи отново на българската публика това станало вече традиционно събитие и неговото 13-то поред издание. Италианският фестивал е обвързан едновременно с Националния празник на Република Италия на 2-ри юни и се провежда в редица страни по цял свят, като представлява още една възможност за представяне на най-доброто от Made in Italy, заздравявайки силната връзка, създадена между Италия и България. Програмата предвижда петнадесет събития в областта на културата и търговията от 17 май до 25 юни в най-разнообразни сфери: реставрация, изкуство, кино, театър, музика, икономика, печатни издания за деца, енология и гастрономия. Програмата на Италианския Фестивал 2016 е организирана, под егидата на Посолството на Италия в България, от всички италиански институции, присъстващи в България: ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, Италианския културен институт, Италианската търговска камара в България и Конфиндустрия България. Част от събитията на фестивала ще бъдат: Семинар по реставрация и перспективите за сътрудничество между Италия и България с участието на университети и фирми от три Области: Венето, Емилия Романя и Марке. Първи Празник на Италианското Кино в България – Наградите Давид на Донатело, италианският Оскар за постижения в киното, на който ще бъдат показани десет филма. Друг начин да се даде живот на творенията на въображението е изложбата „Илюстрации за деца: най-доброто от Италия” - богата изложба на оригинални творби на най-добрите италиански илюстратори с международна слава. Изложбата е знак на уважение към София, след Мадрид, Берлин и преди отпътуването й за Пекин. На добрата италианска кухня е посветено и събитието La Dolce Vita Food & Wine Event, откриване на нови италиански кулинарни изкушения, както и Курс по регионална кухня. Програмата продължава с една важна икономическа тема, „Привличане на инвестиции, размишления и стратегии за развиваща се България”, както и много други културни събития. Специална благодарност на Посолството на Италия в България и на всички партньори, които направиха възможно осъществяването на тринайсетото издание на фестивала. Очакваме ви Чинция Бруно Директор на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина.

4


П Р О Г РА М А

P rogramma

Una straordinaria opportunità per presentare ancora una volta al vasto pubblico bulgaro questo tradizionale appuntamento, giunto alla sua 13ma edizione. Il Festival Italiano si svolge in concomitanza con la Festa Nazionale della Repubblica Italiana del 2 giugno in piu’ paesi del mondo, e rappresenta un’occasione per promuovere il meglio del Made in Italy, rafforzando l’intenso rapporto che lega l’Italia alla Bulgaria. In programma una rassegna di quindici eventi di promozione commerciale e culturale dal 17 maggio al 25 luglio, che spazia in piu’ campi: restauro, arte, cinema, teatro, musica, economia, editoria per ragazzi, enogastronomia. Il programma 2016 del Festival Italiano e’ organizzato, sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia a Sofia, da tutto il Sistema Italia presente in Bulgaria: ICE-Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Istituto Italiano di Cultura, Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria. Tra gli appuntamenti un seminario sul restauro e le prospettive di collaborazione tra Italia e Bulgaria, con il coinvolgimento di atenei e aziende di tre Regioni: Veneto, Emilia Romagna e Marche. La prima Festa del Cinema Italiano in Bulgaria – Premi David di Donatello, il premio Oscar del Cinema Italiano. In programmazione dieci film. Un altro modo di dare vita alle creazioni della fantasia e’ la Mostra “Illustrazione per ragazzi: eccellenze italiane”, una ricca esposizione di opere originali dei maggiori illustratori italiani per ragazzi di fama internazionale. Un omaggio a Sofia, dopo Madrid e Berlino e prima di Pechino. All’insegna della buona cucina italiana e’ dedicata, La Dolce Vita - Food & Wine Event, alla scoperta di nuove eccellenze gastronomiche italiane, e il corso di cucina regionale. Il programma prosegue con un importante tema economico, “Attrarre Investimenti, riflessioni e strategie per una Bulgaria in crescita”, e con tanti appuntamenti culturali. Un ringraziamento all’Ambasciata d’Italia a Sofia e a tutti i partner che hanno reso possibile realizzare questa tredicesima edizione del Festival. Vi aspettiamo Cinzia Bruno Direttore di ICE-Agenzia di Sofia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

5


17 май - 14 юни

17 maggio – 14 giugno

Галерия за фотография Синтезис, бул. Васил Левски 57, София Фотографска изложба на Фабио Бучарели Фабио Бучарели е носител на първа награда в международния конкурс „Снимка на годината 2015“ с фотография, направена на о. Лесбос в Гърция. С тази и други 37 творби, той разглежда темата за бежанците, болката и мечтите за свобода и улавя момента с изключителна творческа чувствителност. Изложбата е озаглавена “The dream” и е селекционирана за проекта „Fotoevidence“ (http://www.fotoevidence.com) за документална фотография, който подкрепя автори и проекти, свързани с човешките права и човешкото достойнство. Откриването ще се състои на 17 май от 18,30 ч. в присъствие на фотографа. Изложбата е част от програмата на Нощта на музеите (21 май, събота), както и от Месец на фотографията 2016. Организатори: Италиански културен институт и Галерия за фотография Синтезис

Galleria Fotografica Synthesis, bul. Vasil Levski N.57, Sofia Mostra fotografica di Fabio Bucciarelli Vincitore del primo premio al concorso internazionale „Picture of the year 2015“ con una foto scattata a Lesbos (Grecia) Fabio Bucciarelli la espone insieme ad altre 37 immagini con cui affronta il tema dei rifugiati, del dolore e del sogno di libertà con sensibilità artistica fuori dal comune. La mostra intitolata “The dream” è stata selezionata nell’ambito del progetto “Fotoevidence“ (http://www.fotoevidence.com) per la fotografia documentaria, che sostiene autori e progetti legati ai diritti umani e alla dignità. L’inaugurazione avrà luogo in presenza dell’autore il 17 maggio alle ore 18.30. La mostra è inserita nel programma della Notte dei Musei (21 maggio 2016, sabato) e nel “Mese della Fotografia”. Organizzatori: Istituto Italiano di Cultura e Galleria Fotografica Synthesis

7


19 май

19 maggio

19.00 ч., Военен клуб, Концертна Зала, бул. Цар Освободител 7, София

Концерт на италианската арфистка Марта Маринели Очарованието на един хилядолетен инструмент, изключително многопластов, представен от таланта на Марта Маринели. Едва 22-годишна, след като завършва консерваторията в Удине „Якопо Томадини“, тя успява да завладее публиката на най-престижните зали на Италия, Франция, Словения, Испания, Швейцария, Ирландия и Португалия, а сега и на България, преди да се присъедини към Берлинската филхармония. Програмата предвижда богатa гама от стилове от последните три музикални века, представени от арфистката, благодарение на транскрипции от клавесин и пиано. Танцов дует ще допълни музикалните фантазии на концерта в един оригинален спектакъл. Организатор: Италиански културен институт

ore 19.00, Sala Concerti del Circolo dei Militari, bul. Tsar Osvoboditel 7, Sofia Concerto dell’arpista italiana Marta Marinelli Il fascino di uno strumento millenario ma estremamente versatile, modulato attraverso il talento di Marta Marinelli. Poco più che ventenne, dopo il diploma presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, ha già conquistato il pubblico delle più prestigiose sale d’Italia, Francia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Irlanda e Portogallo e ora Bulgaro prima di far parte della Filarmonica di Berlino. In programma l’ampio ventaglio stilistico degli ultimi tre secoli musicali, interpretati dall’arpista grazie alle trascrizioni dal clavicembalo o dal pianoforte. Un duo di danzatori classici accompagnerà le fantasie musicali del concerto in uno spettacolo di rara esecuzione. Organizzatore: Istituto Italiano di Cultura

8


27 май

27 maggio

17.00 ч., Градинката Кристал, на ъгъла между ул. Г.С. Раковски и бул. Цар Освободител, София Театрални улични спектакли: “Up” на Симоне Ричо и “Hop hop” на Симоне Романо Двамата млади актьори, носители на множество международни награди, излъчват креативност и професионализъм. Те излизат пред публика без ограничения от сцена или камера в на пръв поглед семпли представления. Симоне Ричо, бивш оператор на музикални клипове, от 2008 г. е завладял публиката на половин свят. С неговия спектакъл „Up” той показва как да свържем тяло и ум в това изтънчено изкуство. Симоне Романо, с неговия спектакъл „Hop hop”, също избира мимиката, за да взаимодейства с публиката, като я кани в един фантастичен свят. Мини Арт Фест, по чиято покана те са тук, ще се проведе в София от 24 май до 3 юни 2016. Организатори: Италиански културен институт и Мини Арт Фест

ore 17.00, Giardino Cristal, all’angolo tra bul. Tsar Osvoboditel e via Rakovski, Sofia Spettacoli di teatro di strada: “Up” di Simone Riccio e “Hop hop” di Simone Romanó Nell’apparente semplicità dei loro spettacoli, questi due giovani Maestri, vincitori di numerosi premi internazionali, comunicano creatività e professionalità, mettendosi in gioco senza la barriera del palco o della macchina da presa. Simone Riccio, ex direttore della fotografia per video musicali, ha già affascinato platee di mezzo mondo dal 2008. Con lo spettacolo “Up” mostra come collegare corpo e mente in questa sofisticata arte. Anche Simone Romanó con ”Hop hop” sceglie la forma gestuale e visuale per interagire con il pubblico ed invitarlo ad entrare in un mondo fantastico. Il Mini Art Fest che li ospita si svolge a Sofia dal 24 maggio al 3 giugno. Organizzatori: Istituto Italiano di Cultura e Mini Art Fest

9


28 май

28 maggio

12.00 ч., Ферма Екотера, с. Боровци (Берковица)

Дванадесето издание на Празника на биологичната ягода Празникът ще бъде отбелязан в Боровци, в северозападната част на страната, където са най-големите ягодови насаждения на Ригони ди Азиаго, в България от 1996 г. На събитието ще присъстват представители на местните власти, на италиански институции, организации и фирми в страната, както и други гости. Участие с покана. Организатор: Фирма Ригони ди Азиаго, водещ производител на органични конфитюри

ore 12.00, Fattoria Ecoterra di Borovtsi (Berkovitsa) Dodicesima edizione della Festa della fragola biologica La festa si terrà presso la fattoria Ecoterra di Borovtsi, nella Bulgaria nord - occidentale, dove si trovano le principali piantagioni di fragole di proprietà del gruppo, presente nel Paese dal 1996. L’evento vedrà la presenza di ospiti ed autorità locali nonché i rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni ed imprese italiane presenti nel Paese. Partecipazione su invito. Organizzatore: Azienda Rigoni di Asiago, leader nella produzione e commercializzazione di confetture biologiche

10


30 май – 31 май

30 maggio – 31 maggio

30 май, 8.45 ч. - 18.00 ч., Национален археологически музей, пл. Ал. Буров, 1, София 31 май, 9.00 ч. - 13.00 ч., НХА, ул. Шипка, 1, Галерия „Академия”, София Семинар „Съхраняване и реставриране: от декоративни повърхности до историческите сгради”, с бизнес срещи Перспективите за сътрудничество между България и Италия в областта на реставрацията са теми в центъра на семинара. Италианският принос за оценяване и съхраняване на богатото архитектурно и художествено наследство на България. Обмен на опит и методология между двете страни за съхраняване на мозайки, фрески и монументални обекти, с участието на университетски преподаватели, архитекти, специализирани във възстановяване на исторически сгради, водещи италиански фирми за технологии и методология, диагностика и нови материали. Организатори: Агенция- ИЧЕ София, в сътрудничество с Област Венето, Емилия Романя и Марке и с участието на Националния археологически музей в София и Националната художествена академия в София

30 maggio,оrе 8,45 - 18,00, Museo Archeologico, pl. Al. Burov, 1, Sofia 31 maggio, оrе 9,00 - 13,00, Accademia delle Belle Arti, ul. Shipka, 1, Galleria “Accademia”, Sofia Seminario “Conservare e Restaurare la Materia: dalle Superfici decorate agli edifici storici” con missione imprenditoriale Le prospettive di collaborazione tra Italia e Bulgaria nel settore del restauro, sono le tematiche al centro del seminario. Un contributo per valorizzare e conservare il ricchissimo patrimonio archeologico e artistico bulgaro. Uno scambio di esperienze e metodologie tra i due Paesi per la conservazione dei mosaici, affreschi e opere monumentali, con la partecipazione di docenti universitari, architetti specializzati nel recupero di edifici storici, aziende italiane all’avanguardia per tecnologia e metodologie, diagnostica e nuovi materiali. Organizzato da ICE-Agenzia di Sofia, in collaborazione con la Regione Veneto, Emilia Romagna e Marche e con la partecipazione del Museo Archeologico di Sofia e dell’Accademia delle Belle Arti di Sofia

11


31 май – 6 юни Кино „Одеон” и Народен Театър „Иван Вазов”, София I-ви фестивал на италианското кино в България – награди “Давид на Донатело” Пътуване между киното и изкуството: филмови прожекции и срещи с най-доброто от италианското кино За първи път в София ще се проведе 1-ви фестивал на италианското кино в България - награди „Давид на Донатело”, инициатива организирана и промотирана от Италианска търговска камара в България и Културна асоциация „Тициано”, в сътрудничество с Академия за италианско кино - награди „Давид на Донатело”, Италиански културен институт в София, Община София - „Творчески град на киното” на ЮНЕСКО и под патронажа на Посолство на Италия в София, Министерство на културното наследство и дейности и на туризма на Италия и на Министерство на културата на България. Идеално свързани градовете София и Рим, носители на признанието „Творчески град на киното” на ЮНЕСКО дават възможност за промотиране на кинематографичната индустрия от висок клас, представяйки найдоброто от италианското кино и вложения в него талант, единствено по рода си наследство признато в целия свят; възможност за подкрепа на интернационализацията на „Давид на Донатело”, италианския еквивалент на ОСКАР, награда, която тази година чества своята 60-та годишнина. Наградените филми с „Давид на Донатело”, които ще бъдат представени в София са: „Зад белите очила” филм на Валерио Руиц; „20 цигари” филм на Аурелиано Амадей; „Марина” филм на Стен Коникс; „Черешката на тортата” филм на Лаура Моранте; „Леопарди, чудесният младеж” филм на Марио Мартоне; „Кореспонденцията” филм на Джузепе Торнаторе; „Изкуството на щастието” филм на Алесандро Рак; „Ние, Джулия и други чудеса” филм на Едоардо Лео; „Салво” филм на Фабио Грасадониа и Антонио Пиаца; „Музика и Неапол” филм на Манети Брос и „Латино любовник” филм на Кристина Коменчини. Вход свободен за прожекциите в кино „Одеон” и с покани в Народен театър „Иван Вазов”. За информация info@camcomit.bg

12


31 maggio – 6 GIUGNO Cinema Odeon e Teatro Nazionale “Ivan Vazov”, Sofiа La Festa del Cinema Italiano in Bulgaria – Premi David di Donatello Un viaggio tra cinema e arte: proiezioni e incontri per una rassegna cinematografica dedicata all’eccellenza dell’Italia Si svolgerà per la prima volta a Sofia la 1-ª Festa del Cinema Italiano in Bulgaria-Premi “David di Donatello”, un’iniziativa promossa e organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e dall`Associazione Culturale Tiziano, in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, il Comune di Sofia-Città Creativa del Cinema per l’UNESCO e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Sofia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT - Italia) e del Ministero della Cultura della Repubblica di Bulgaria. Idealmente collegate le due città Sofia e Roma quali capitali creative per il Cinema dell’UNESCO, l’iniziativa ha lo scopo di promuovere l’industria cinematografica italiana di qualità, celebrando il talento e l’eccellenza del cinema italiano, un patrimonio unico riconosciuto in tutto il mondo e di sostenere l’internazionalizzazione del “David di Donatello”, l’Oscar Italiano, un riconoscimento d’eccellenza che quest’anno celebra il suo 60° anniversario. I film premiati con il David di Donatello in scena a Sofia: “Dietro gli occhiali bianchi”, di Valerio Ruiz; “20 Sigarette” di Aureliano Amadei; “Marina” di Stijn Coninx; “Ciliegine” di Laura Morante; “Il Giovane Favoloso” di Mario Martone; “La Corrispondenza” di Giuseppe Tornatore; “L’Arte della Felicità” di Alessandro Rak, “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo; “Salvo” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; “Song’ e Napule” di Manetti Bros e “Latin Lover” di Cristina Comencini. Entrata libera per le proiezioni presso il Cinema Odeon е su invitо presso il Teatro Nazionale “Ivan Vazov”. Per informazioni: info@camcomit.bg

13


1-ви юни

1 giugno

19.30 ч., Морската градина, Варна Театрален спектакъл „Лунни нашествия“ на групата Паролабианка На 1-и юни италианската група Паролабианка ще открие 24-тото издание на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ с пърформанс, озаглавен „Лунни нашествия“. В шоуто артистите носят осветени костюми, специално създадени за да потопят публиката в необичайна атмосфера, игра на танци и интерактивни движения. Фестивалът - традиционна лятна среща от години – ще представи формации от цял свят до 11-и юни, а с избора на това уникално италианско представление, потвърждава духа на своето вдъхновение, а именно участието отвъд границите. Организатори: Италиански културен институт и Варненски театрален фестивал

ore 19.30, Giardino Marittimo, Varna Spettacolo teatrale “Invasioni lunari” della compagnia Parolabianca Il 1 giugno la compagnia italiana Parolabianca inaugura significativamente la 24-ima edizione del Festival teatrale “Estate a Varna” con la performance intitolata “Invasioni lunari”. Nello spettacolo gli artisti non solo indossano vestiti illuminati, confezionati per immergere il pubblico in una atmosfera “fuori dai confini”, ma lo coinvolgono in un gioco di danze e movimenti interattivi. Il Festival, ormai appuntamento estivo tradizionale che esibisce compagnie da tutto il mondo fino all’11 giugno, con la scelta di questo spettacolo italiano, unico nel suo genere, comunica lo spirito cui si ispira: la partecipazione oltre i confini. Organizzatori: Istituto Italiano di Cultura e Varna Theatre Festival

14


6 юни – 7 юни

6 giugno – 7 giugno

6 юни, 9.00 ч. – 1 7.00 ч., 7 юни, 9.00 ч. – 13.00 ч. Метро Академия, бул. Цариградско шосе, 7-11 км, София РЕГИОНАЛНА ИТАЛИАНСКА КУХНЯ, МЕЖДУ КЛАСИКАТА И СЪВРЕМИЕТО Курс по италианска кухня за български професионални готвачи Двудневен Мастър клас за италианска кухня с шеф Кристиан Броля от Международното училище за италианска кухня АЛМА в Колорно, разположен на няколко километра от Парма, град известен по целия свят със своите хранителни продукти (Прошуто ди Парма) и със своята кухня. Рецепти и тайни от найдобрата регионална италианска кулинарна традиция, едно пътешествие в света на ресторантьорството. Професионално събитие с покани. Организиратори: Агенция ИЧЕ София, в сътрудничество с Евро-Ток България и Метро Академия

6 giugno, ore 9.00 – 17.00, 7 giugno, ore 9.00 – 13.00 Metro Accademia, bul. Tzarigradski shosse, 7-11 km, Sofia LA CUCINA REGIONALE ITALIANA, TRA CLASSISCISMO E CONTEMPORANEITA’ Corso di cucina italiana per chef e cuochi professionali bulgari Due giorni di formazione sulla cucina italiana con Cristian Broglia della Scuola ALMA di Colorno, situata a qualche chilometro da Parma, citta’ famosa nel mondo per i suoi prodotti alimentari (prosciutto di Parma) e per la sua cucina. Ricette e segreti della migliore tradizione gastronomica regionale italiana, un viaggio nell’affascinante mondo della ristorazione. Evento professionale su invito. Organizzato da ICE-Agenzia di Sofia, in collaborazione con Eurotoques Bulgaria e Metro Accademy

15


7 юни

7 giugno

14.00 ч. – 19.00 ч., Radisson Blu Grand Hotel, Бална зала, пл. Народно събрание, 4, София La Dolce Vita - Food & Wine Event Италианските вина и хранителни специалитети са много популярни в България. La Dolce Vita представя винаги нови продукти от италианската гастрономия. Традиционното събитие в Италианския фестивал достигна осмото си издание. Предоставя възможност да се опитат регионалните продукти на 26-те участващи италиански фирми от 10 различни италиански региона - вино, зехтин, паста, сосове, балсамов оцет, сирене, кафе и грапа. В това издание, известен сомелиер ще представи множество италиански вина и зехтини, за да може публиката да се запознае с тях и да ги оцени. Професионално събитие с покани за вносители, дистрибутори, сектор ХОРЕКА, търговци и журналисти. Организатор: Агенция ИЧЕ София

ore 14.00 – 19.00, Radisson Blu Grand Hotel, Ballroom, pl. Narodno sabranie, 4, Sofia La Dolce Vita - Food & Wine EvenT Il vino, il cibo e le specialita’ alimentari italiane sono molto apprezzati in Bulgaria. La Dolce vita propone la scoperta di sempre nuovi prodotti della gastronomia italiana. Il tradizionale appuntamento del Festival Italiano e’ giunto all’ottava edizione. Un’occasione per degustare i prodotti regionali delle 26 aziende italiane partecipanti provenienti da 10 diverse Regioni italiane - vini, olio d’oliva, pasta, sughi, aceto balsamico, formaggi, caffe’ e grappa. A quest’edizione un rinomato Sommelier guidera’ la degustazione delle numerose etichette di vino e olio d’oliva italiano, per imparare a conoscerli e apprezzarli. Evento professionale, su invito, rivolto a importatori, distributori, settore HORECA, commercianti, giornalisti. Organizzatore: ICE - Agenzia di Sofia

16


8 юни

8 giugno

10.00 ч. – 14.00 ч., Дневен център за хора с ментални увреждания „Света Марина”, Столична община ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ И ДА РАБОТИМ В КУХНЯТА: ЗА ЕДНО СЪВМЕСТНО РАЗВИТИЕ Майстор готвач Кристиан Броля от кулинарна школа АЛМА, гр. Колорно (Парма), ще приготви обяд по типични италиански рецепти за всички гости на центъра, които ще участват като асистенти в приготвянето на кулинарните специалитети. Мини курсът по италианска кухня ще стане част от т.нар. „кулинарна терапия”, с която обитателите на центъра се учат да бъдат по-независими и ще бъде повод за един кулинарен празник по италиански. Ще звучи и италианска музика. Организатор: Агенция ИЧЕ София

ore 10.00 – 14.00, Centro diurno per persone con disabilità mentali “Santa Marina”, Comune di Sofia DIVERTIRSI E LAVORARE IN CUCINA: PER UNO SVILUPPO CONVIVIALE Lo Chef Cristian Broglia della Scuola ALMA di Colorno (Parma) preparerà un pranzo con ricette tipiche italiane per tutti gli ospiti del centro che parteciperanno, come assistenti, alla preparazione delle specialita’ gastronomiche. Il mini corso di cucina italiana si inserirà nella cosiddetta “terapia culinaria”, con la quale gli abitanti del centro imparano ad essere più autonomi e sarà un’occasione di festa culinaria “all’italiana”. Non manchera’ la musica italiana. Organizzatore: ICE - Agenzia di Sofia

17


14 юни – 25 ЮЛИ

14 giugno – 25 luglio

Национална галерия „Квадрат 500“, пл. „Св. Александър Невски“, София Илюстрации за деца: най-доброто от италия Изложба на повече от 60 оригинални творби на 18 италиански илюстратори, наградени на Панаира за детски книги в Болоня. Подбрани произведения, документиращи пътя на италианските илюстратори, които в течение на две поколения придадоха нов облик на илюстрованата книга за деца; тяхната оригиналност и експресивно богатство се наложиха и в чужбина, където получиха награди и признание. Изложба, организирана в знак на уважение към град София, след Мадрид и Берлин и преди Пекин. Организатори: Агенция ИЧЕ София и Италиански културен институт, в сътрудничество с Панаира на книгата за деца, Област Емилия Романя. С участието на Национална галерия „Квадрат 500“

Galleria nazionale Kvadrat 500, pl.“ Sv. Alexandar Nevski“, Sofia illustrazione per ragazzi: eccellenze italiane In esposizione oltre 60 opere originali di 18 illustratori italiani premiati alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Una selezione di opere che documenta il percorso artistico di illustratori italiani che, nel corso di due generazioni, hanno dato vita a una nuova fisionomia del libro illustrato per ragazzi; la loro originalita’ e ricchezza espressive si sono imposte anche all’estero, dove hanno ricevuto premi e riconoscimenti. Una Mostra in omaggio alla citta’ di Sofia, dopo Madrid e Berlino e prima di Pechino. Organizzatori: da ICE - Agenzia di Sofia e Istituto Italiano di Cultura di Sofia, in collaborazione con la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, la Regione Emilia Romagna. Con la partecipazione del Galleria nazionale Kvadrat 500

18


15 юни

15 giugno

10.00 ч., Хотел Хилтън, София ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ: РАЗМИСЛИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИВАЩА СЕ БЪЛГАРИЯ Като изградена традиция, Конфиндустрия България, в рамките на Италианския фестивал организира събитие за обсъждане на икономическите въпроси за развитието на страната. През 2016 г. дебатът, който ще включва италиански предприемачи и представители на институциите в България, ще се фокусира върху необходимостта от съживяване на инвестициите в България. Сред гостите на конференцията ще бъде професор Симона Иамарино, Директор на отдел Икономическа География в London School of Economics. Отличен италиански академик, който в контекста на престижното училище във Великобритания, се е фокусирал до голяма степен върху теми, свързани с политиките за териториално икономическо развитие, с географията на иновациите и със стратегическите решения на мултинационалните компании в разпределението на международните инвестиции. Oрганизатор: Конфиндустрия България

ore 10.00, Sofia, Hotel Hilton ATTRARRE INVESTIMENTI: RIFLESSIONI E STRATEGIE PER UNA BULGARIA IN CRESCITA Come ormai consolidata tradizione, Confindustria Bulgaria, in occasione dell’Italian Festival organizza un momento di riflessione su temi economici di interesse per lo sviluppo del Paese. Nel 2016 il dibattito che coinvolgerà imprenditori italiani e rappresentanti istituzionali bulgari verterà sulla necessità di rilanciare l’attrazione degli investimenti in Bulgaria. Tra gli ospiti della conferenza ci sarà anche la Professoressa Simona Iammarino, Direttore del Dipartimento di Geografia Economica della London School of Economics. Un’eccellenza accademica italiana che nel contesto del prestigioso istituto britannico ha ampiamente approfondito i temi relativi alle politiche di sviluppo economico territoriale, alla geografia dell’innovazione e alle scelte strategiche delle multinazionali nella allocazione degli investimenti a livello internazionale. Organizzatore: Confindustria Bulgaria

19


16 юни

16 giugno

20.00 ч., Sofia Live Club, пл. България 1, София Джаз концерт на Трио Сичилиано Традиция и иновация – това са елементите на този концерт, в който стиловете джаз и етно се сливат с нечувани ритми от Средиземноморието. Трио Сичилиано, съставено от чувствения глас на Лаура Лала, пианиста Марко Силви и саксофониста Марчело Алули, ще срещне тук българската публика, както и българските изпълнители. Триото ще свири за първи път заедно с българския контрабасист Борис Таслев – едно от главните действащи лица в българската джаз-общност, в един от култовите клубове на столицата, които са се посветили на този стил музика. Организатор: Италиански културен институт в София

ore 20.00, Sofia Live Club, piazza Bulgaria 1, Sofia Concerto Jazz del Trio Siciliano Tradizione e innovazione sono gli ingredienti di questo spettacolo dove gli stili del jazz ed etno si integrano in ritmi inediti dal sapore mediterraneo. Il Trio Siciliano, composto dalla intensa voce di Laura Lala, Marco Silvi al pianoforte e Marcello Allulli, sassofonista, incontra sia il pubblico che i suoi interpreti, nella sua tappa bulgara. Suonerà infatti per la prima volta insieme al contrabbassista bulgaro Boris Taslev, uno dei maggiori rappresentanti della comunità jazz locale, in uno dei piú frequentati templi della capitale, dedicati a questo genere musicale. Organizzatore: Istituto Italiano di Cultura

20


29 юни

29 giugno

София СЕМИНАР - ИТАЛИАНСКА МОДА ОТ МАРКИТЕ ДО РОКЛИТЕ, ШИТИ ПО ПОРЪЧКА СРЕЩА СЪС СТИЛИСТА АЛБЕРТО ВЕДЕЛАГО Алберто Веделаго, от Венеция, е стилист, основател на компанията Академиа, и моден специалист, който в продължение на години се фокусира върху разпространението на италианския стил и на модните дрехи, шити по поръчка, по целия свят, от Европа през САЩ, до Австралия. От няколко години той облича малка група от български клиенти, с особено отношение към своя стил. Целта е в една страна, традиционно концентрирала се върху произведеното в Италия, да се разпространи персонализирания начин на обличане, с качествени шивашки продукти, луксозни, но достъпни. По случай Италианския фестивал в София Алберто Веделаго ще посвети кратък интерактивен семинар на изкуството на доброто обличане, представяйки своята последна книга „Сако и вратовръзка“. Семинарът ще бъде последван от нетуъркинг коктейл. Събитието е с покана. Oрганизатори: Конфиндустрия България и фирмата-член Академиа

Sofia SEMINARIO - LA MODA ITALIANA DALLA GRIFFE ALL’ABITO SU MISURA INCONTRO CON LO STILISTA ALBERTO VEDELAGO Alberto Vedelago, veneziano, style consultant, fondatore dell’azienda Accademya, è un professionista della moda che da anni si impegna nella diffusione dello stile italiano e della moda su misura in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti all’Australia. Da alcuni anni ha iniziato a vestire una ristretta clientela bulgara particolarmente attenta al proprio stile. L’obiettivo è di diffondere in un Paese tradizionalmente attento al Made in Italy un modo di vestire personalizzato e prodotti sartoriali di qualità e lusso. In occasione dell’Italian Festival a Sofia Alberto Vedelago farà una breve presentazione interattiva dedicata all’arte del vestir bene presentando il suo ultimo libro “Giacca e cravatta” e seguita da un networking cocktail. Evento professionale su invito. Organizzatori: Confindustria Bulgaria e l’azienda associata Accademya

21


29 юни

29 giugno

9.00 ч., Литературен клуб „Перото”, Национален дворец на културата, пл. България, 1, София Представяне на българското издание на книгата „Толкова различен живот” на Лучия Джованини Авторката на книгата „Освободи живота си”, лично ще представи българското издание на своя бестселър „Tutta un’altra vita“ (Толкова различен живот) в София. Книгата съветва читателя да изясни причините за неудовлетворението в живота си. „Ако се чувствате така, сякаш сте приклещени в капана на живот, който не ви харесва, не се паникьосвайте! Тази книга ще ви помогне да идентифицирате истинските си желания и верния път към тях.” Какви са вашите таланти? Как можете да ги усъвършенствате? Как можете да превърнете недостатъците си в предимства? Искате ли да преодолеете страха и негативните си емоции? Толкова различен живот ще ви подскаже как да подобрите отношенията си с другите и да не допускате страховете да влияят на вашата кариера. Лучия Джованини ни насърчава да поемем по пътя към себепознанието. Защото е важно да станем такива, каквито сме всъщност. Организатор: Издателство „Колибри”

ore 19.00, Club letterario “Peroto”, Palazzo della Cultura, pl. Bulgaria, 1, Sofia Presentazione dell’edizione bulgara del libro “Tutta un’altra vita” di Lucia Giovannini L’autrice del libro “Libera la tua vita “presenta a Sofia il suo best-seller “Tutta un’altra vita“. Il libro guida i lettori nella scoperta delle cause di insoddisfazione nella propria vita. “Se vi sentite intrappolati in una vita che non vi piace, non fatevi prendere dal panico! Non siete condannati a vivere cosi per sempre! Questo libro vi aiuterà a conoscere i vostri desideri e vi indicherà la strada per realizzarli.” Quali sono i vostri talenti? Come potete svilupparli? Come trasformare gli svantaggi in vantaggi? Volete superare la paura e le emozioni negative? “Tutta un altra vita” è una guida per migliorare i rapporti con voi stessi e con gli altri nella vostra vita personale e lavorativa. Organizzatore: Casa editrice “Colibri”

22


П Р О Г РА М А

P rogramma

23


П Р О Г РА М А

24

P rogramma


FE

ST

IV

AL

IT

AL

IA

NO

IN

BU

LG

AR

IA

ИТ АЛ ИА НС КИ Ф ЕС

ТИ

ВА

Л

В

БЪ

ЛГ

АР

ИЯ


ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина Секция за насърчаване на обмена към Посолството на Италия Офис в София: Бул. Княгиня Мария Луиза, 2 Бизнес Център ЦУМ, етаж 5 – 1000 София Тел. +359 2 9861574, +359 2 9861618, факс: +359 2 9817346 sofia@ice.it - www.italtrade.com Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2 Buziness center TZUM, 5° piano – 1000 Sofia Tel. +359 2 9861574, +359 2 9861618, fax: +359 2 9817346 sofia@ice.it - www.italtrade.com

Profile for Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Brochure festival el  

Brochure festival el

Brochure festival el  

Brochure festival el

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded