__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО № ......... 2018 г. ..............................................................................................................................................................................................

Наименование на организацията (дружеството) или на физическото лице ................................................................…………………………………………....................................................................................

Идентификационен номер по ЗДДС/БУЛСТАТ за СНЦ/ Паспортни данни и ЕГН за физически лица ................................................................…………………………………………....................................................................................

ЕИК/номер на фирмено дело за СНЦ ..............................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление за организациите/адресна регистрация за физическите лица ............................................................. / ............................................................. / .............................................................

Фиксиран телефон

Факс

Мобилен телефон

............................................................................................. / .............................................................................................

Web

E-mail

..............................................................................................................................................................................................

Управител или упълномощен представител ........................................................................................... / ..............................................................................................

Лице за контакт

Мобилен телефон

Уважаеми Господа, С настоящето моля, да бъда записан като член на Италианската търговска камара в България, регистрирана по фирмено дело № 5035/2001 на Софийски градски съд. Декларирам, че съм запознат и приемам условията за членство и действащия Устав, които поемам като ангажимент да спазвам. Декларирам, че не съм осъждан и че не разполагам с информация да са завеждани съдебни дела на мое име. Задължавам се да заплатя определения от ръководните органи на сдружението годишен членски внос за текущата година в срок до 7 дни от представяне на настоящето заявление чрез банков превод по текущите сметки на Италианска търговска камара в България. Информиран съм, че моето приемане като член на Камарата е подчинено на решение от страна на Управителния съвет, което не подлежи на преразглеждане. Дата .....................................

Подпис и печат .............................................

Моля, върнете формуляра попълнен и подписан на +359 2 944 08 69 или info@camcomit.bg

Категории членове Физически лица/ЕООД / ООД

□ BGN 800 (€ 412)

АД/ЕАД/Асоциации/Консорциуми/ Kамари

□ BGN 1500 (€ 773)

Членове спонсори*

□ BGN 5000 (€ 2.550)

*започвайки от Благотворителни членове*

□ BGN 10.000 (€ 5.113)

*започвайки от

Банкови координати: BNP – Париба, клон София (България) IBAN EUR: BG27 BNPA 9440 14 200519 10 IBAN BGN: BG45 BNPA 9440 10 200519 10 SWIFT BIC: BNPABGSX

Бул.”Княгиня Мария Луиза” №2, Бизнес център ЦУМ, етаж 5 – 1000 София T.: +359 2 8463280/1 - F: +359 2 944 08 69 – info@camcomit.bg www.camcomit.bg

Pag.1

Учредена през 2003 г . и призната от Италианската държава със Закон N. 518/70 Член на Асоциацията на Италианските търговски камари в чужбина


Приложение 1 ФИРМЕН ПРОФИЛ Сектор

на

извършваната

дейност

…………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Описание

на

дейността:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Година на учредяване: ……………….

Собствен капитал: (незадължително) ........................................................

Годишен оборот (млн Лв): (незадължително)

□ до 1

□ 1-10

□ 10-50

□50-100

Брой служители:

□ до 9

□ 10-50

□ 50-100

□ над 100

Териториален обхват на дейността:

□ местен □ да

□ национален

□над 100

□ международен

□ не

Ако да, посочете откога: ……………………………………………………………………. Ако да, посочете вида на местната структура: □ търговски агент □ дистрибутор/вносител □ смесено дружество □ краен клиент □ доставчик/производител □ друго (посочете) ………………………………………………………………………………….

Извършвате ли дейност в Италия?

□ внос Основна насока на бизнеса с Италия/ България

□ износ

□ сътрудничество

Ако е сътрудничество, посочете формите, представляващи интерес (напр. смесено дружество, лицензионен договор и т.н.) …………………………………………………………………………………………………………………

Евентуални материали и информация за фирмата с рекламна и промоционална цел Фирмено лого:

□ на хартиен носител

□ в електронен формат

Брошури:

□ на хартиен носител

□ в електронен формат

□ да

□ не

Фирмени периодични издания:

Ако да, посочете на ……………………………………………………………………………… каква тема: …………………………………………………………………………………………..

Предпочитан език за кореспонденция:

□ италиански □ да

Членство в други асоциации:

□ български

□ английски

□ не

Ако да, посочете кои: ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….

Упълномощавам, ИТКБ да съхранява данните за представляваното от мен дружество и да ги ползва за цели, посочени в нейния устав.

.............................................

.............................................

Дата

Подпис и печат

Бул.”Княгиня Мария Луиза” №2, Бизнес център ЦУМ, етаж 5 – 1000 София T.: +359 2 8463280/1 - F: +359 2 944 08 69 – info@camcomit.bg www.camcomit.bg

Pag.2

Учредена през 2003 г . и призната от Италианската държава със Закон N. 518/70 Член на Асоциацията на Италианските търговски камари в чужбина


КАК СЕ СТАВА ЧЛЕН Членството в Италианска търговска камара в България е годишно, изтича на 31 декември от всяка календарна година и се подновява автоматично в случай, че не постъпи уведомление за друго. Желаещите да станат членове на Камарата следва да попълнят формуляр за членство и да го изпратят по е-mail на адрес info@camcomit.bg или по факс на номер 00359 2 846 32 80/1. Актуалният устав е публикуван на уеб сайта на Камарата в секция „Файлове за теглене”. Информираме Ви, че заплащането на членския внос се извършва по банков път, като действащото законодателство предвижда издаване на сертификат за членство (не е предвидено издаване на данъчна фактура).

ПРАВА ПРИ ЧЛЕНСТВО Придобиването на членство дава право на безплатно ползване и достъп до следните услуги и важи за следните категории членове Физически лица/ Юридически лица/Асоциации/Консорциуми/Kамари :

    

 

    

 

Преференциален достъп за предоставяне на услуги до департамент „ Членове и услуги за фирмите” Достъп до мрежата от членове за организиране на бизнес срещи и срещи за networking Достъп до базата данни Pla.Net на Асокамерестеро и до споразуменията за преференциални услуги договорени от Италианските търговски камари в България в 54 страни Ползване на намалени тарифи за предоставените услуги, посочени в ценовата листа, събрани в документ „Списък с услуги” – секция „Теглене на файлове” на интернет сайта на Камарата и достъпен в офисите ни Достъп до услуги за правна, счетоводна и данъчна консултация от кантори, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество Достъп до преводачески услуги от експерти и агенции, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество Достъп до „Програма за отстъпки” с хотели, туроператори, автомобили под наем и др. Подробна информация можете да намерите на специалната страница на сайта ( достъп с парола). Приоритетен достъп до информация и услуги извършвани от отдел „Международно коопериране – Експертен съвет по Европейски програми и Структурни фондове” към Италианска търговска камара в България ( виж информационна брошура в секция „Файлове за теглене” на сайта на сдружението или в офиса) Използване на заседателни зали в офиса на сдружението, оборудвани с мултимедия за фирмени представяния и работни срещи с партньори. Получаване на ежедневен електронен бюлетин на италиански език „Daily News”, публикации на Камарата, секторни анализи и рапорти публикувани от Камарата, информационни материали от партньорите на Камарата, полезни за развитието на бизнес контактите между България и Италия. 1 бр. изпращане по електронен път до всички останали членове с фирмена брошура или друга търговска информация (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове) 1 бр. изпращане на рекламно съобщение или преференциални условия, които фирмата предоставя на останалите ленове (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове) Сигнализиране на бизнес възможности, пряко свързани с предмета на дейност на съответния член Участие в инициативи и събития за networking организирани от Камарата безплатно или на преференциални цени Достъп до спонсорските планове на сдружението (всяка фирма може да спонсорира дейностите на Камарата чрез отпечатване на лого, разпространение на информационни брошури или друго на основание спецификите на спонсорския план 2018) Атестат за членство в сдружението Преференциални условия за реклама в информационните продукти на Камарата (банер в интернет сайта, рекламни прозорци в електронния бюлетин и т.н.), както и в списания и други информационни издания, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество ( налични на сайта на сдружението чрез достъп с парола) Банер в интернет сайта на Камарата www.camcomit.bg (по заявка, р-р 940 х 350) Учредена през 2003 г . и призната от Италианската държава със Закон N. 518/70 Член на Асоциацията на Италианските търговски камари в чужбина Бул.”Княгиня Мария Луиза” №2, Бизнес център ЦУМ, етаж 5 – 1000 София T.: +359 2 8463280/1 - F: +359 2 944 08 69 – info@camcomit.bg www.camcomit.bg

Pag.3

  


Банер в дневния информационен бюлетин на италиански език на Камарата с линк към фирмения сайт – безплатно (по заявка, р-р 940 х 350) Фирмено лого (eps,gif, jpeg) с линк към фирмения сайт в посветената на членовете част от ежедневния информационен бюлетин Публикуване на редакционен текст или информация в секция “Новини от членовете” на сайта на сдружението www.camcomit.bg Публикуване на редакционен текст в ежедневния информационен бюлетин Публикуване на подробна информация за дейността (фирмен профил в ел.вариант) на сайта на сдружението в частта посветена на членовете (достъп с парола) Рекламна страница /редакционен текст в информационен гид „Investire in Bulgaria” (след договаряне със секретариата на сдружението) Рекламна страница /редакционен текст в двуезичното списание „Corriere Italia Bulgaria”

Категория ”Членове спонсори” имат възможност да ползват безплатно и следните услуги :

  

Фирмено лого по време на информационни щандове на сдружението по време на инициативи и събития в Италия и България Разпространение на рекламни материали на търговски и панаирни щандовете наети и ползвани от сдружението в Италия и България Безплатен достъп и ВИП място по време на инициативи и събития за networking организирани от Камарата Реклама и промотиране посредством информационните материали на Камарата ( уеб сайт, електронен бюлетин, информационен бюлетин, двуезично списание) и чрез информационни издания договорени от сдружението чрез: Банер в интернет сайта на Камарата (р-р 940 х 350 с линк към фирмения сайт) за 1 година и възможност за обновяване (след договаряне със секретариата на сдружението) Банер (р-р 940 х 350 с линк към фирмения сайт) в дневния информационен бюлетин на италиански език на Камарата Фирмено лого ( eps,gif, jpeg) с линк към фирмения сайт в посветената на членовете част от ежедневния информационен бюлетин Публикуване на статия или информация в секция „Новини от членовете” на сайта на сдружението Публикуване на 1 бр. рекламна страница в двуезичното списание „Corriere Italia Bulgaria” (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове)

Учредена през 2003 г . и призната от Италианската държава със Закон N. 518/70 Член на Асоциацията на Италианските търговски камари в чужбина Бул.”Княгиня Мария Луиза” №2, Бизнес център ЦУМ, етаж 5 – 1000 София T.: +359 2 8463280/1 - F: +359 2 944 08 69 – info@camcomit.bg www.camcomit.bg

Pag.4

Profile for Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Заявка за членство за 2018 та година  

Заявка за членство за 2018 та година

Заявка за членство за 2018 та година  

Заявка за членство за 2018 та година

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded