Page 1

Kies voor zekerheid en kwaliteit

Kies voor een leegstandbeheerder die het KLB keurmerk voert. Het KLB keurmerk bestaat sinds de invoering van de wet Kraken en Leegstand. In deze wet wordt kraken verboden, maar wordt tevens beoogd langdurige leegstand tegen te gaan. Juist in dit laatste kan tijdelijk leegstandbeheer een goede rol vervullen, mits dit wel gebeurt volgens nader omschreven kwaliteitsnormen. Wij zien er op toe dat de bij ons in het register opgenomen leegstandbeheerders hier aan voldoen.

www.keurmerkleegstandbeheer.nl


Niet zo maar een keurmerk

Toen de wet Kraken en Leegstand werd ingevoerd, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Minister gevraagd werd te bevorderen dat er in deze sector een Keurmerk ingevoerd wordt, ter bescherming van bewoners en eigenaren. Den Haag, 31.01.2011 “Ik stel vast dat de Rijksgebouwendienst hier een goed voorbeeld wil geven. De Rijksgebouwendienst zal uiteindelijk in zee gaan met gecertifieerde leegstandsbeheerders.” De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, J.P.H.Donner

Zekerheden voor eigenaren en bewoners

Volgens de kwaliteitsnormen van het KLB keurmerk zal de leegstandsbeheerder:

• De rechten en plichten van opdrachtgevers en bewoners respecteren. • Zich houden aan de opgestelde gedragscode. • Werken met sluitende overeenkomsten en een transparante werkwijze bieden. • Een opzegtermijn van minimaal 28 dagen aanhouden. • Heldere afspraken maken over privacy, contract, looptijden en kosten. • Voor bewoners een gemaximeerde gebruiksvergoeding aanhouden. • Duidelijke afspraken maken over

- controle van de woningen - onderhoud van het gebouw en installaties - bezichtiging door derden • Getoetst worden door een onafhankelijke toetsingsorganisatie


Klachtenmeldpunt KLB biedt de mogelijkheid voor bewoners en opdrachtgevers om klachten over KLB gecertificeerde ondernemingen te melden. Dit overigens pas nadat de klacht is gemeld bij de leegstandbeheerder en dit niet naar tevredenheid is opgelost. In het kader van hoor/wederhoor kunnen anonieme klachten niet in behandeling worden genomen, want de betreffende leegstandbeheerder wordt gevraagd om zijn visie op de klacht te geven en als de klacht anoniem is, is dit niet mogelijk. Op basis van hoor/wederhoor doet het secretariaat van KLB een suggestie tot oplossing aan beide partijen. Indien ĂŠĂŠn partij of beide partijen niet akkoord gaan met deze suggestie wordt de case voorgelegd aan de klachtencommissie, die vervolgens een uitspraak doet. Deze uitspraak is niet bindend, het staat partijen altijd vrij om naar de rechter te gaan.

Organisatie

De normenset van KLB is in beheer van de Stichting Keurmerk Leegstand Beheer. De controles ter verkrijging of behoud van het keurmerk worden uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsorganisatie. Deze rapporteert haar bevindingen aan het secretariaat, die vervolgens een organisatie opneemt, dan wel verwijdert uit het register.


Afbakening

KLB ziet toe op een kwalitatief hoogstaande wijze van tijdelijk beheer in de vorm van bewoning. Tijdelijk beheer in de vorm van tijdelijke verhuur of in de vorm van het tijdelijk in beheer geven van ruimte aan ondernemingen valt buiten de norm.

Doelstelling

KLB maakt het onderscheid op basis waarvan bewoners en opdrachtgevers kiezen voor kwalitatief goed leegstandbeheer. Dat betekent dat KLB zich richt op organisaties die zich voor een substantieel deel bezig houden met tijdelijk leegstandbeheer.

Contact

Keurmerk Leegstandbeheer Schouwrooij 4A 5281 RE Boxtel Telefoon: 0411-688180 info@keurmerkleegstandbeheer.nl

www.keurmerkleegstandbeheer.nl


Camelot kiest voor KLB Keurmerk  

Kies voor zekerheid en kwaliteit Kies voor een leegstandbeheerder die het KLB keurmerk heeft

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you