Revista CONFORT noiembrie-decembrie 2014

Page 1

magazin

interior design

CLASS LIVING by Camelia ŞuCu

spa}ii miNimaliste U{OR DE PERSONALIZAT

Noi Culori {i materiale

STILURI INTERNA}IONALE CARE SE DESCHID C|TRE LUME

îmbuN|t|}e{te oriCe aspeCt al vie}ii PRIN TEHNICILE FENG SHUI

Noul showroom Natuzzi UN DESIGN CONTEMPORAN, ELEGANT, CARE reflect| o sINgur| persoNalItate: a ta! • aCCesorii uNiCe de mobilier îN spa}II coNtemporaNe • ameNaj|ri romaNtiCe CU GÂNDUL LA CR|CIUN

TURISM - 100 DE LOCURI PE CARE TREBUIE S| LE VEZI ~N ACEAST| VIA}|

12.9 RON anul XIII nr. 111 Noiembrie/Decembrie 2014 • 13 Ani de life style [i design

EXPERIEN}A DESIGN-ULUI DE ÎNALT| CLAS| ÎN 20 DE ANIru e re .com e i n eciali ii no ri. sun la: tel/ fa : 021.204. 2. 2 e mail: ne

redaC}ie Ceriza Z\grean, Maria Popescu, Rodica Pârv\nescu editorial ro ana laicu ro ana. laicu ru e re .com publiCitate Corina Olaru oto Liviu Dobreanu ru e re .com dtp prepress di uzare

publisher Rodica Velican ro ica. elican ru e re .com adres| ucure i s r. er r u nr. tel./fa : 004 021 204 2 2 in o ru e re .com

://

ec or 1 co 011

1 rom nia

.con or ma a in.ro

tipar Tipografia Artprint

cu ncre ere la

Abona]ii revistei Confort magazin beneficiaz\ de 20% discount la abonamentele anuale. pre ul inclu e a ele o ale i oa e u limen ele ublica iei. tel. abonamen e: 004 021 204 2 2 Toate drepturile asupra revistei Confort magazin apar]in RUVE PRESS. re ro ucerea in e ral au ar ial a e elor au a ilu ra iilor in orice e i ie a revistei Confort magazin este posibil\ numai cu acordul prealabil scris al editorului. RUVE PRESS este editorul publica]iilor Confort magazin - 6 edi]ii/an interior - catalog bianual cu apari]ie în lunile aprilie [i octombrie Buc\t\rii & Electrocasnice - catalog anual cu apari]ie în luna iunie INTERIOR DESIGN - cele mai frumoase colec]ii - catalog anual cu apari]ie în luna decembrie p armafoo re i bianual ianuarie/iunie iulie/ ecembrie IssN: 1 4 0 22 Pute]i primi revista Confort magazin [i în format electronic. trimi e i cererea umnea oa r e in o ru e re .com

a iu a elea

12.9 RON anul XIII nr. 111 Noiembrie/Decembrie 2014

SERVICIU DE DESIGN PENTRU UN SPA}IU utIl fuNc}IoNal I estetIc!

CLASS LIVING by Camelia ŞuCu

EXPERIEN}A DESIGN-ULUI DE ÎNALT| CLAS| ÎN 20 DE ANI

spa}ii miNimaliste U{OR DE PERSONALIZAT

Noi Culori {i materiale

STILURI INTERNA}IONALE CARE SE DESCHID C|TRE LUME

îmbuN|t|}e{te oriCe aspeCt al vie}ii PRIN TEHNICILE FENG SHUI

Noul showroom Natuzzi UN DESIGN CONTEMPORAN, ELEGANT, CARE reflect| o sINgur| persoNalItate: a ta! • aCCesorii uNiCe de mobilier îN spa}II coNtemporaNe • ameNaj|ri romaNtiCe CU GÂNDUL LA CRACIUN

TURISM - 100 DE LOCURI PE CARE TREBUIE S| LE VEZI ~N ACEAST| VIA}|

12.9 RON anul XIII nr. 111 Noiembrie/Decembrie 2014 • 13 Ani de life style [i design

N e w D e s ig n f or home office

interior design

magazin

. aceboo .com/con or ma a in

Foto: Camelia {ucu - Class Living

ai ne oie e a u or n amena area unui

iNaNCiar

con abili a e ru e re .com


Sumar

14

22

eveNimeNt Noul o room Na u i un e i n con em oran ele an care re lec o singur\ personalitate: a ta! / pag.10 amous desi N Secretul spa]iilor minimaliste u[or de personalizat / pag. 14 iN desi N acce orii unice e mobilier n a ii con em orane / a . 1 Un dormitor fermec\tor pentru un spa]iu confortabil / pag. 20 Amenaj\ri romantice cu g창ndul la Cr\ciun / pag. 22 teNdiN}e Noi culori i ma eriale iluri in erna ionale care e e c i c re lume / pag. 30 Cover cla li in b camelia ucu e erien a e i n ului e nal cla n 20 de ani / pag. 36

6

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

30

36


Sumar

INTIM ȘI SURPRINZĂTOR

54

60

DECORURI UNICE DIN FAIANŢĂ ARTISTICĂ PICTATĂ MANUAL INCLUSIV CONFORM PROIECTULUI DESIGNERULUI

home appliaNCe In re ien ul ecre o eri e elec rolu / a . 1 eN shui cum o mbun ii e nicile en ui orice a ec al ie ii / a . 4 li e style Design menit s\ î]i r\sfe]e sim]urile în cea mai nou\ loca]ie de pilates in ucure i / pag. 60 beauty / pag. 64 turism 100 de locuri pe care trebuie s\ le vezi ^n aceast\ via]\ flori a s a ele uni e ale americii / a . astroNomie / pag. 70 shoppiN Alege ce-]i place dintre produsele de ultim\ or\ din domeniul amenaj\rilor interioare / pag. 71 uNde Ne |si}i / pag. 0

Trendurile de toamnă ale noii colecţii de la kika continuă linia modern/industrial. Nuanţele cafenii şi tonurile calde sau neutre de bej pun în valoare liniile deosebite ale mobilierului. Mixul de piele cu structura lemnului îţi vor pune în valoare locuinţa. www.cameleonia.ro

8

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

Te invităm în magazinul kika, Militari - intrare A1 km 13, să descoperi piese de mobilier exact pe gustul tău, pe www.kika.ro şi pe pagina de Facebook kika-RO să fii mereu la curent cu noutățile kika.

www.kika.ro

www.facebook.com/kika-RO

www.youtube.com/kikaRomania


Eveniment

Noul showroom Natuzzi

colec ia e a uri e rim o mbinare n re un abi a real i ima ina o le ur n re reali a e i visul de a aduce frumosul în vie]ile clien]ilor. O transfomare a unei idei într-o colec]ie tangibil\ i acce ibil . o colec ie a i urilor care e transform\ în realitate. Natuzzi Italia colaboreaz\ cu cei mai talenta]i e i neri i ar i ec i ai momen ului rin re care paola Na one clau io ellini i arim ra i . îm reun cu ec i a e e nicieni Na u i au na ere unor ro u e al c rui armec e e e poveste. t

Pasquale Natuzzi jr., noul ambasador al Grupului Na u i i iu al on a orului ru ului a o re en la e c i erea unui nou o room cu piese de mobilier Natuzzi Italia în B\neasa u ine tec nolo par o eaua ucure i Ploie[ti 42 – 44, Cl\direa A – A2. s o room ul are o imen iune e 0 e me ri ra i i uie e rei colec ii: re i e Na u i I alia i Na u i e collec ion.

s o room ul Na u i I alia i orbe e mereu despre o stare de bine. Te sim]i firesc, ca aca nu ca n r un o room an ar e mobilier. mai e ac orice o room Na u i e e un elcomin lace . per oanele care o ea en ru un e i n con em oran i or ear orice urm a recu ului in ca a lor e co erin ere i i ar o eli la a el m r urie o eclara ie e c i a im ului re en . Acele persoane aleg s\ tr\iasc\ în prezent. Sau oa e ur i im lu e ima inea r in n ii or. pre er a iul liber cura i ormele care caut\ func]iunea timpului prezent, din dorin]a e a a un e n inima e i n ului. iu a un la e en a locuirii elimin n e ce ul e mobilier i acce orii un n accen e elemen ele e ini orii in r un in erior i ale n culori r s\ anuleze forma pur\ a obiectelor. Natuzzi Italia este un brand care r\spunde tuturor cerin]elor unei vie]i contemporane, moderne. Povestea din spatele brandului este de fapt o realitate care d\ valoare, greutate, culoare, armonie fiec\rei piese de mobilier. Brand-ul italian a dezvoltat conceptul unei colec ii com le e en ru li in i inin : en ru fiecare model de canapea propune o bibliotec\, o ma acce orii com lemen are ca orm i nuan]\. Na u i e ace e n e i la ele an n primul rând, la o c\l\torie unic\ în art\. Liniile clare în designul produsului, sobrietatea, c\ ldura, tonurile de culoare, atmosfera pl\cut\, re e ini i in im ac in bran ul Na u i unul unic. De la o c i creiona e r ie o i ee rin e

10

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

ia i e ran orm n ro u ul inal rec n prin nenum\rate departamente complementare produc]iei: selec]ionarea pielii, prelucrarea, mo elarea i croirea ei a amblarea ruc urii a u ei e c. e a cinan c e bine e im lemen a sistemul, începând de la crea]ie pân\ la ro uc ie roce n a ele c ruia o ec i e e e 100 e ar i ec i e i neri e er i n culori i e uri e i neri e in erior. filo o ia Na u i e con ruie e n urul i eii c orice pies\ de mobilier din living este o surs\ e in ira ie e o combina orme ma eriale i culori a el ca inalul re lec e o in ur personalitate: a ta. Atunci când alegi Natuzzi, ale i elul n care e i i r ie i! Natuzzi Italia apar]ine Grupului Natuzzi, brand-ul italian de mobil\ cel mai recunoscut la nivel global. Colec]iile sunt fabricate în intregime în Italia, unde compania de]ine controlul total al e i n ului al ma erialelor i al ro uc iei iin totodat\ punctul esen]ial de inspira]ie pentru un adev\rat stil de via]\. Numele Natuzzi Italia a fost asociat, în mod tradi]ional, cu pielea. În timp ce pielea continu\ s\ fie materia prim\ cea mai folosit\ în ro uc ia ie elor e mobilier bran ul i a e in an e an colec ia e ma eriale e uri i culori. com ania e ol n acela i im o colec ie n rea i com lemen ar ce con ine ie e e e i n e la como e i me e la cor uri e ilumina co oare i acce orii ar i a uri i len erii e a . Misiunea Natuzzi Italia este s\ completeze armonio olo in rinci iul ma e in I al un ambient, concentrându-se atât pe crearea

valorilor cu integritate ad\ugând o viziune a u ra ie ii care mbin elemen e an ibile i in an ibile c i e e co erirea rumo ului i unit\]ii într-un c\min. Re-vive, un nou brand al Grupului Natuzzi, reprezint\ o alt\ direc]ie de design pentru acea com anie. De ica ino a iei e nolo iei n ca e oria caunelor i o oliilor ace bran nou a fost lansat printr-un produs nou pe care îl u e i i i n o room ul Na u i in nea a. ac i a i ec ilibra e reu a ea celui care l olo e e re i e e e rimul o oliu cu recliner in lume i romi e n r un mo un amen al c imbarea mo ului n care func]ioneaz\ acest tip de fotoliu. O alt\ noutate este Studio-ul de Design Natuzzi, dedicat dezvolt\rii pie]ei prin asocierea cerin]elor i ne oilor clien ilor cu mul i u inea e ro u e ma eriale i ro rame. pro ramul ir ual D combin mo re e ma eriale i i eri e i uri e ini ri i le ermi e con ilierilor e n ri ar i clien ului i uali e e re ul a ele amena rii în timp real. Pentru implementarea acestor ro rame ec i a e e i neri i ar i ec i Natuzzi România stau la dispozi]ia clien]ilor pentru a-i ajuta ca visul lor s\ devin\ realitate. Natuzzi Beds Collection pune în aplicare dorin]a, abili a ea i rumu e ea e a i a. Na u i a crea acea colec ie en ru a e in e i ran une valorile companiei, confortul, materialele bogate, aten]ia la detalii, unei noi categorii de ro u e: a uri i acce orii e a . sal elele un ale e cu a en ie un e a e aler olo ic i capabile s\ sus]in\ cu succes greutatea corpului uman n im ul o i nei.

N

i

În 1959, Pasquale Natuzzi, a pus bazele unei mici afaceri de familie în domeniul produc]iei de canapele. Datorit\ eforturilor familiei Natuzzi, cu timpul, aceast\ mic\ afacere de familie a devenit cel mai cunoscut brand de mobilier italian, cunoscut la nivel global. În prezent, Pasquale Natuzzi la onorabila vârst\ e 4 e ani con inu muncea c cu aceea i pasiune pe care o sim]ea la începutul carierei sale. el u ra e ea er onal ac i i ile ri in n rirea brand-ului prin investi]ii în inovarea continu\ a ro u elor mar e in comunicare rainin ul angaja]ilor, muncind al\turi de managerii Grupului pentru a defini strategii viitoare, dar i al uri e membrii amiliei care ocu o i ii importante in management-ul companiei. Pasquale Natuzzi jr, unul dintre cei 3 fii ai fondatorului s-a implicat intens în dezvoltarea afacerii de familie, al\turi de tat\l s\u. Timp de mai mul]i ani, a lucrat ca stilist al\turi de tat\l u mo enin a iunea ace uia en ru ie ele e mobilier ra o ea e rumo i en u ia mul e erien ei i ino a iei. în 2012 el a al ura gru ului Na u i e o i ia e ran planner i a nce u e eciali e e n mana emen ul i e ol area ra e iilor e mar e in . în ciu a inere ii pa uale unior a c i a o e erien ro e ional im or an . a e ol a o adev\rat\ pasiune pentru compania tat\lui s\u înc\ de când era copil. A absolvit Business College din cadrul Universit\]ii Luigi Bocconi din Milano, urm n e a emenea cur uri e mar e in i comunicare. s a eciali a n finan e i Rela]ii Interna]ionale, f\când parte din diverse programe de training din firme mari precum Deu c e an i merril l nc . În prezent, Pasquale Natuzzi jr reprezint\ viitorul gru ului Na u i ca mana er e s ra e ie n ca rul e ar amen ului e mar e in i Comunicare, el contribuie la dezvoltarea brand-ului Natuzzi la nivel global, implementând n acela i im i ra e ia e bran con orm planului de business 2014 – 2016. Ast\zi afacerea de familie s-a transformat într-un grup multina]ional cu o cifr\ de afaceri de 735 milioane de euro, care a devenit lider mondial în industria canapelelor din piele, cu o re]ea de 42 e o room uri n oa lumea in care 2 2 e i la i . galerii ca sel ri e n an lia Bloomingdale’s în SUA, Lafayette în Fran]a, g\zduiesc mobilier Natuzzi.

Foto: Natuzzi

Un design contemporan, elegant, care reflect\ o singur\ personalitate: a ta!


Eveniment

d

o er

ve a

olu ii nem e i en ru robleme rom ne i

Când discut\m despre construc]ii, românii se confrunt\ cu multe probleme, în principal din pricina neinform\rii sau a temerii de a lua anumite decizii. Cele mai multe nepl\ceri care apar într-o locuin]\ sunt cauzate de ferestre - fie c\ este vorba de calitatea inferioar\ a acestora, de montajul deficitar sau de reabilit\rile termice nedocumentate. Pentru toate acestea, dar nu numai, solu]ia erman ine e la e a rin reprezentantul s\u - d Prin intermediul campaniei

d ve a r î[i propune deopotriv\ informarea [i educarea consumatorului român în ceea ce ri e e ac i i ia corec a ferestrelor sau depistarea roblemelor m l riei ec i. s eciali ul n i olo ia ere relor Dr. Fenster, va diagnostica temerile românilor legate de problemele ap\ ru e n locuin e i le a re ol a cu n ele ciunea i rice erea erman datorit\ multiplelor beneficii pe care le o er olu iile e a.

porCelaNosa r re ecorarea

o roomului i ou noi acili i en ru ar i ec i

l e

p

Produse din cele mai noi colec]ii lansate de PORCELANOSA Grupo în cadrul Cersaie 2013 [i MosBuild 2014 au fost selectate cu aten]ie [i sunt prezentate acum în spa]iul de peste 700 mp al o roomului porcelaNosa

proasp\t transformat. Mai mult, reprezentan]a PORCELANOSA din nordul capitalei dispune acum de un cen ru te nic i e un cen ru e con iliere. în ca rul cen rului te nic ar i ec ii i con ruc orii or u ea u ia solu]ii pentru fa]ade ventilate, pardoseli u ra nal a e en ru in erior i e erior înc\lzire în pardoseal\, suprafe]ele oli e rIoN® [i alte sisteme de construc]ie, beneficiind de consilierea speciali[tilor PORCELANOSA pentru e alii e nice. pen ru a eni n a u orul designerilor de interior [i al clien]ilor, er iciile o roomului inclu acum i un consilier [i un spa]iu special pentru recomand\ri de amenajare.

i ea r en ru 1 co ii in sos sa ul co iilor ucure i I ea rom nia i sos sa ele co iilor au nc eia roiec ul „Împreun\ pentru casele familiale din SOS Satul Copiilor ucure i n ca rul c ruia case familiale au fost mobilate cu toate cele necesare. Pentru finalizarea celor 3 case, compania a donat produse de mobilier [i decora]iuni în valoare e 2 0.000 lei. 1 co ii in SOS Satul Copiilor Bucure[ti locuiesc acum în case mai vesele [i colorate, amenajate cu mobil\

12

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

I ea o ri i er onali ii i nevoilor specifice vârstei lor. La proiectul „Împreun\ pentru casele familiale din SOS Satul co iilor ucure i au con ribui i clien ii I ea rom nia care au scanat, în luna aprilie a acestui an 2 . 2 e car uri I ea FAMILY. Fiecare scanare de card s-a transformat într-un leu ona e I ea rom nia en ru acest proiect, suplimentat apoi cu suma necesar\ pentru a finaliza cele 3 case.


FAMOUS DESIGN

u[or de personalizat

Foto: Snaidero

un e i n cu ro or ii bine e ini e i contururi minimaliste este ideal pentru o buc rie n care i ore i culoare dar nu ai vrea, ca plictisit de ea sa fii ne oi o c imbi anul urm or. Noua colec]ie Way de la Snaidero se desprinde

e c emele ra i ionale n buc rie opt창nd pentru solu]ii creative, incitante [i redefinirea volumelor pentru a da na[tere unei ambian e care combin buc ria i livingul, la un nivel f\r\ precedent, foarte personalizabil.

un e i n ar i ec ural ur i clar esen]ial, f\r\ m창nere. Fuziunea de volume [i modularitatea unit\]ilor sunt accentuate de o aparent\ simplitate, care este construit\ cu o mare aten]ie la detalii.

Foto: Snaidero

s


Foto: Snaidero

Foto: Snaidero

Aspectul general al proiectului este continuu, ne n reru i ublinia liniari a ea ri uroa din buc\t\rie. Personalizarea este apoi simpl\: accesoriile pentru buc\t\rie pot fi oricât de crea i e i colora e eoarece nu or eran a vizual, ambientul În ansamblul s\u. Iar co urile en ru a le c imba ori e c e ori i ore i or i cu i uran mai mici.


In design

a

în spa]ii contemporane

pentru a decora contemporan, case cu un stilul tipic de mare m\iestrie. Un design indispensabil pentru o cas\ în care tr\iesc persoane c\rora le plac elementele clasice, dar în acela i im i ore c in erioare contemporane. Elemente cromatice precum cele de culoare galben\ ofer\ o surprinz\toare not\ modern\ întregii camere, care al\turi de designul atemporal pot satisface nevoia de clasic în casele contemporane.

Foto: Bertele

Inspirat\ de stilul art deco al secolului al 20-lea, noua colec]ie BERTELE aduce în lumea designului interior, noi crea]ii, o linie de produse de o elegan]\ [i clas\ inconfundabil\. Un gust atemporal pentru frumuse]e se distinge în aceast\ nou\ colec]ie: accesorii unice de mobilier, proiectate [i construite pe baza nevoilor utilizatorilor, cu o aten]ie meticuloas\ la materiale [i detalii rafinate dar func]ionale. Un tablou cu forme romantice, ideal

18

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014


In design

u

pentru un spa]iu confortabil

fo o: mobe

er

Dormi orul mi ral in colec ia mobe er este destinat spa]iilor generoase, cu paturi in i ueen i e. s ruc ura a e e reali a in lemn e e en are i urnir e e ar ini a alb an ic i a . te ura urnirului ii

20

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

con er un u ernic a ec n ec i ceea ce în combina]ie cu designul atemporal, îl face u or a a abil mul or in erioare. Mânerele comodelor sunt din bronz an ic i a . ser arele u erioare e la no iere

i como e un ca i ona e cu e ru. pa ul e e a i a cu o be i ecora cu in e. ele an i unc ional ormi orul mi ral e e astfel conceput încât s\ fie perfect adaptat vie]ii contemporane.


Spa]ii

cu gândul la Craciun

Foto: Minacciolo

Una dintre cele mai frumoase momente ale anului are loc în timpul iernii. Ne preg\tim în avans pentru a crea atmosfera potrivit\, în care s\ fim aproape de cei dragi. Cei care caut\ c\ldura unei familii,

22

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

decoreaz\ festiv [i transform\ spa]iul într-unul care te face sa te sim]i din nou, ca un copil. Cr\ciunul, printre doar câteva alte lucruri, este greu de descris, se poate doar tr\i.

Foto: Minacciolo

a


Spa]ii

Foto: Minacciolo

Filosofia celor de la Minacciolo este aceea de a pune oamenii pe primul plan, în încercarea de a-i face s\ se simt\ ca acas\, înainte de îndeplinirea nevoilor lor vizuale. Tocmai de aceea ne propun un mobilier, sau mai bine spus o atmosfer\, capabil\ de a furniza pace min]ii pentru cele mai intime momente.


Spa]ii

Selec]ia prezentat\ de aceast\ dat\ are caracteristici alese pentru a face parte din Cr\ciun, pentru a ĂŽmbog\]i nu doar camerele voastre, dar, de asemenea, spiritul vostru ...


Spa]ii

Foto: Minacciolo

minacciolo are 40 e ani e e erien n design. Colec]iile sale au un aer atemporal, ceea ce le face potrivite pentru multe interioare. Lemnul masiv folosit la colec]ia re en a ro ine e clu i in lan a ii e reテョmp\durire controlate.

Prin implicarea sa テョn proiectul B10, com ania al er noll e n oarce la ei en o u mai mul e o eci e ani. テ始 1927, compania a mobilat nou\ apartamente, sub forma unor spa]ii e o i ionale e enin n ace el ar e din istoria epocii moderne. Ast\zi, canapelele, fotoliile, mesele, caunele i co oarele e la al er noll prezente テョn casa activ\ sunt din nou un e em lu e re amena area a iilor moderne de locuit.


Tendin]e

N

iluri in erna ionale care e e c i c re lume

Foto: Casamilano

Pentru a continua propriul stil, colec]iile Casamilano au fost îmbog\]ite cu noi surse de inspira]ie, materiale, forme [i culori noi. Combina]iilor inovatoare [i elegan]ei riguroase a colec]iilor din trecut l-i se adaug\ acum o atmosfer\ mai informal\ [i spontan\, pentru cei care v\d casa într-un mod mai emo]ional,

confirmând atemporalitatea sa. În cea mai nou\ amenajare propus\, remarc\m atât combina]iile subtile de culori, c i cele e e uri. o e erien n elun a i mul a iune au n a ele ace or alegeri. Nuan]ele de ocru, sau albastru se îmbin\ minunat cu cele pudrate pân\ la

gri. Într-un astfel de decor catifelat, auriul e e rumo o en a i u n aloare. în ansamblul s\u, amenajarea este delicat\, oar e u or e a a a mul or cerin e e design, tocmai datorit\ aparentei neutralit\]i, ce permite amplasarea unor elemente personale mai puternice.


Foto: Casamilano

Tendin]e

ca amilano a o on a n 1 e c re Anna, Carlo [i Elena Turati, cu scopul de a crea un proiect pentru cas\ de anvergur\ interna]ional\. Familia Turati a lucrat timp de genera]ii テョn domeniul mobilierului. テ始 1929, bunicul Carlo a fondat cu fiii s\i o afacere de artizanat, care s-a dezvoltat c\tre compania de mobilier de ast\zi. Fotolii, canapele, me e mari i mici caune ula uri l m i [i oglinzi, toate sunt f\cute cu rigurozitate テョn Italia. Alegerea materialelor cu テョn]elepciune, amestecate apoi cu grij\ la detalii, produce obiecte unice pentru case contemporane.


Tendin]e

Foto: Casamilano

Formele esen]iale, liniile curate, interpretate folosind materiale precum abanosul, stejarul [i frasinul, o]elul cromat [i bronzul, ĂŽmpreun\ cu suprafe]ele care nu sunt niciodat\ uni orme i au un a ec unic au ia unor obiec e care un i ele unice. Calitatea [i aten]ia pentru produse [i servicii sunt esen]iale. O comunicare constant\ cu clien ul in ce n ce mai ra ina i e i en care se reflect\, de asemenea, ĂŽn analiza ĂŽn profunzime a cerin]elor pie]ei [i a[tept\rile acesteia, este vital\ pentru un proiect de succes.


Cover

Class liviN by Camelia ŞuCu e erien a e i n ului de înalt\ clas\ în 20 de ani

cla li in b camelia ucu n eamn 20 de ani de design în România. Aceast\ c\l\torie a început cu pasiunea pentru frumos, a continuat cu fascina]ia pentru e i n ul cu emn ur e e i ner i... nc nu a r i . eu camelia ucu al uri e ec i a e eciali i m reun cu ine e 20 ani, alegem ceea ce iubim: un design de poveste, solu]ii personalizate pentru casa u le ului no ru i cali a e la cele mai nal e an ar e. camelia ucu C e care camelia ucu l re in clien]ilor la împlinirea celor 20 de ani de activitate, se traduce printr-un spa]iu care combin unc ionali ile unui o room de mobilier cu cele ale unui studio de con ul an n e i n i ar i ec ur . cla li in i ro une c imbe mo ul n care clien]ii interac]ioneaz\ cu obiectele de e i n ar i cu ec i a e ar i ec i en ru ca împreun\ s\ g\seasc\ solu]ii personalizate i o ime en ru amena area unui a iu care trebuie s\ devin\ ACAS|. Astfel, loca]ia ultracentral\ din Bulevardul Aviatorilor 47 este locul unde se creioneaz\ casa de vis a fiec\rui client. Aceasta perspectiv\ aparte pe care o aduce cu sine Class Living este generat\ de i iunea cameliei ucu a u ra bu ine ului e mobilier i acce orii care re u une n mod necesar valoare adaugat\ în servicii, rela ionare em a ie e er i incolo de valoarea intrinsec\ a fiec\rei piese de mobilier. cla li in m line e 20 e ani. 20 e ani de design cu poveste, de creativitate, de idei rumoa e i colec ii unice. 20 e ani rumo i pe care i-am tr\it intens. Le mul]umesc clien]ilor care au construit al\turi de mine e erien a cla li in . camelia ucu e construit\ pas cu pas timp de mai bine de 20 de ani se reflect\ în felul propriu, unic în care fondatoarea a ales s\ con ruia c oa e colec iile. mobilierul i acce oriile au inu ele an i c ari ma ic iar recoman rile cla li in un i a e de valorile companiei:

36

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

încon oar e e rumo e e Class Living. „Cultiv\m frumosul, dragostea en ru ar i e i n i ilo o ia con or ului personal. Pasiunea noastr\ pentru design ne ace cul i m i ei ale e r nim crea i i a ea care nu re ec re ulile i canoanele. Definim armonia ca arta de a tr\i rumo . i mai re u e oa e cre em n rumo ul care e na e ire c in colaborarea cu clien ii i ar enerii no ri. camelia ucu


care orbe e e re un il eclec ic al im ului actual. Capacitatea înn\scut\ pentru inova]ie a companiei Class Living, combinat\ cu e celen a m le ire in re unc iune i forma produsului, cu atingerea magic\ a on a oarei camelia ucu i m reun cu ec i a e ar i ec i i e i neri au e ini design-ul colec]iilor companiei orientate spre ca e orii: cla ic rein en a s a emen i Metropolitan. Fiecare colec]ie poart\ semnul distins al companiei sco]ând-o în eviden]\ fa]\ de toate celelalte. Dând dovad\ de un fler de invidiat în descoperirea de noi colec]ii, cla li in a a u e o ium ar i i remarcabili ce vorbesc de designul de

calitate. O abordare multi-cultural\, receptiv\ la e ol rile in ar mo i iluri e via]\, care a produs o galerie de elemente contemporane de referin]\ ce se reg\sesc în toate aceste categorii, care vorbesc în primul rând de apartenen]a la frumos. ClasiC reiNveNtat acea ca e orie in ir o e i i in luen e in erioa e i eri e e im ac uali a e i regândite în timpul prezent. Fie c\ vorbim de stilul Art Deco, Art Nouveau, Baroc, Ludovic al XIV-lea, Ludovic XV-lea, împletirea lor - vorbind de timpul contemporan - a dat na ere unor noi i ei orme i in er re ri. Astfel, colec]iile Class Living sunt un melanj fericit între influen]ele din trecut prezentate

n im ul ac ual i olo irea ma erialelor noi în tendin]e. Este necesar s\ tr\im în prezent, îns\ s\ cunoa em i e i n ul n oa e ormele lui i n oa e erioa ele e im carac eri ice lui. s n ele em un con e ca mai a oi s\ ne defineasc\ cele mai acunse tr\iri, s\ vorbeasc\ despre sufletul nostru, dar s\ i ale em n unc ie e ne oi in n con de utilitatea spa]iului. Unicitatea locuin]ei nu este dat\ de nerespectarea niciunui stil general de design sau a unor reguli de baz\ în amenajarea interioarelor, ci de elemente simple, personale care vin s\ completeze i mbrace rumo ilul eneral e amenajare. acea ca e orie orbe e e re arian a

Foto: Selva

Foto: Selva

Când vine vorba despre decorarea unui interior, sunt men]ionate adesea un stil sau altul de amenajare, dar pu]ini oameni ar u ea enumera oa e ilurile e i en e au m\car pe cele mai importante. Desigur, acest lucru se întâmpl\ pentru c\ în marea majoritate a caselor se folosesc mai degrab\ influen]e din aceste stiluri. Practic, ele sunt oricum combinate, dup\ inspira]ia proprietarului, dup\ nevoile familiei sale sau dup\ buget. Nu se impune respectarea riguroas\ a ilurilor ar en ru o a mo er uni ar i pentru armonia elementelor de decor este de ori i recoman a rimi erea la in luen e in stilurile definitorii. Aceast\ trimitere trebuie c\utat\ în timpul prezent printr-un melanj


Foto: Selva

actual\ a diferitelor stiluri din trecut, combina e ca orme i e alii rin mi loace moderne, devenind astfel mai accesibile i mai u or e a a a in erioarelor ilelor noastre. テ始 general, formele p\streaz\ linii clasice sau p\r]i din acestea, fie preiau unele elemen e cla ice i e rein er re ea n orma i con inu ul unor orme mo erne n culori nea e a e u ernice au a e cu a ec r ui ra i me i imboluri al uri de materiale naturale. Aceast\ categorie テョnsumeaz\ elemente care fac trecerea ca n r o u iune n re ec i i nou combina e armonio i ino a or.


integreaz\ decora]iuni interioare speciale iar combina]ia dintre elementele moderne, im le i minimali e cu elemen e lamour cum sunt oglinzile, candelabrele, finisajale lucioa e ar i e urile re ioa e un la mare c\utare. Piesele de mobilier parc\ se impun cu orice pre] în pofida tendin]elor ac uale. se urm re e mai mul cali a ea produselor, detaliile de finisaj, mai mult ec e a area rin orme i olume eneroa e. în ec ilibrul i armonia sunt dou\ dintre cele mai importante

fo o: fle orm

Foto: Porada

metropolitaN s a iul care i e ine e locuin a e e u n e i en rin combina ii reu i e. Aici detaliile sunt urm\rite pentru c\ ele fac diferen]a. Tr\im într-un timp care se cur e mai re e e ec i ima ine i i cu i uran ore i e ncon uri e elementele definitorii care î]i fac pl\cere, f\r\ s\ aglomerezi spa]iile. to i c u m r im n r un con e uni ar cu piese func]ionale, nu printre piese de mobilier. Categoria METROPOLITAN


Foto: Ivano Redaelli

Foto: Ivano Redaelli

caracteristici ale acestei categorii. Liniile un im le coc e e i e o ri e c cu siguran]\ unei locuin]e urbane. Acest mod de a "orna" o cas\ pune accent e cur enie i ual e obiec i i a e i cel mai important, numai pe lucrurile de care c iar ai ne oie. a el orice amena are transmite o atmosfer\ senin\, ordonat\ i aeri i . perce ia a iului orbe e e o are e bine e calm i lini e iar c\utarea confortului este fundamentul acestei categorii.


vorbesc despre orice amenajare care se respect\. Toat\ ideea de amenajare n ca e oria statemeNt orne e e la un unc cen ral care a e eni i unc e ec ilibru al nc erii. ĂŽn r o ca amena a a el ormele e urile i culorile clare i n r ne e i or a ra e aten]ia imediat. Decorurile sunt aerisite, liniile un clare ormele un e i en e i ies din anonimat, iar senza]ia general\ e e e a iu rimi or i con or abil. culorile u ernice liniile erme i

Foto: Edra

Foto: Edra

statemeNt Design-ul fermecator iese ĂŽn eviden]\ si a au n con e ul ac ual al oric rei amenajari, piese de mobilier ce atrag imediat. Efectul vizual este vizat iar obiectele decorative sunt puse parc\ s\ accen ue e ace lucru i coa in anonima o amena are care e ore e a i cu adev\rat special\. Aceast\ categorie cuprinde combina]iile inedite, curajoase care scot ĂŽn eviden]\ un e i n e ro u e nee ala i care


Foto: Porada

contrastele date de decora]iuni precum elemen e e a era e mari con orm tendin]elor actuale - nu fac dec창t s\ defineasc\ categoria STATEMENT. cla li in b camelia ucu r un e oric ror ro oc ri i romi e re nnoirea ecorului a u n acel ce a care e ine e un in erior e o e e e enin un mu a e en ru cei ce ale ie diferi]i. Astfel, c\minul devine sanctuarul cel mai de pre].


24,9 LEI

PharmaFood Nº 30 Iulie - Decembrie 2014

SPECIAL VITALITATE

ÎN RE}EAUA

150 RE}ETE DE DE DIFUZARE PENTRU ASIMPLE PRESEI {I PRIN ÎNTREAGA FAMILIE

Home Appliance

i

o eri

e elec rolu

COMAND| LA 021.204. 2. 2

Deserturi delicioase u[or de preparat DESCOPER| PRINCIPIUL 80/20 PENTRU UN CORP S|N|TOS {I O STARE DE SPIRIT POZITIV|

Idei originale pentru meniuri pe baz\ de ou\ [i brânzeturi

VALOAREA MEDICINAL| A PLANTELOR AROMATICE 24,9 LEI

Antreuri, garnituri [i feluri principale pentru colec]ia ta de re]ete favorite

Nº5 (29) anul VI ianuaie - iunie 2014

14 ALIMENTE PENTRU A FI MEREU ÎN FORM|

Preg\te[te rapid mâncarea preferat\ de cei mici !

NU RATA! COLEC}IONEAZ|! APARE DE DOU| ORI PE AN

Urmăreşte-ne şi pe

PharmaFood 1

www.facebook.com/PharmaFood Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

51


Home Appliance

Home Appliance

O ocazie unic\ de a interac]iona cu o re]ea de buc\tari profesioni[ti [i propriul lor "Ingredient Secret", a fost oferit\ de elec rolu cu oca ia salonului e mobil de la Milano, din acest an. Demonstra]iile live de g\tit au ar\tat cele mai recente inova]ii în aparatura de buc rie i au o eri o mul ime e in orma ii a uri i e nici. Patru dintre buc\tarii care au participat la ace ini ia i i care e in m reun mai mul e ele mic elin au o eri i i a orilor posibilitatea de a gusta preparate culinare inedite.

52

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

#SecretIngredient este o platform\ creat\ en ru a e in e o en ialul culinar in buc\t\riile na]ionale, prin crearea de produse culinare globale. Ca parte a ini]iativei, comercian]ii [i consumatorii sunt invita]i s\ împ\rt\[easc\ ingredientul lor secret prin colaborarea pe re]elele de socializare. To]i vizitatorii, precum [i cei cu acces la canalele de comunicare digitale, pot beneficia de demonstra]iile de g\tit live [i s\ contribuie la conversa]ie prin oferirea ro riilor a uri e buc rie. a a In re ien ul secre secre In re ien

permite, de asemenea, utilizatorilor de social media s\ pun\ întreb\ri culinare [i s\ caute recomand\ri din partea buc arilor ar eneri elec rolu . la elec rolu un em mereu n c u area unor noi modalit\]i de a crea o mai bun\ e erien e e u are e ro u e alimentare [i de luat masa.", a spus David sc ill ran Direc or elec rolu om sublinia simplitatea cu care procesele e i o mbun i u ul i e ura oric\rui ingredient, astfel încât amatorii de alimente creative vor fi capabili s\

reali e e mai mul rin e nici care a uc restaurantul de calitate la tine acas\." Debutat la Eurocucina, Secret Ingredient, con]ine un set de informa]ii lunare, sfaturi i e nici a una e in colaborarea cu buc ari i con uma orilor m r i e n re elele i i ale elec rolu inclu i i e ul bran ului faceboo i outube. Pentru a vedea mai multe despre Ingredientul Secret [i un documentar cu ar enerul elec rolu c e tom i c in e in or a ou ele mic elin u e i viziona materialul acestuia de pe YouTube.

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

53


fen s ui

C

orice aspect al vie]ii

s Iarna este anotimpul caracterizat de n e : n e al na urii ar i al ie ii [i activit\]ii noastre sociale. Odat\ cu instalarea sezonului rece, suntem mai pu]in interesa]i de serile petrecute în compania prietenilor. Suntem atra[i în interiorul locuin]elor, din ancestrala dorin]\ de a st\ în jurul sobei, singuri sau al\turi de familie. Pentru a face locuin]a un mediu cât mai propice pentru activit\]ile de familie, putem redecora, aducând o mas\ oval\ în sufragerie. În jurul ei putem strânge familia sau prietenii la un joc de c\r]i. Dac\ faci parte dintr-o familie numeroas\ care cu i uran i a ace o i i e rb ori re e e un col e li in numai al t\u - cu un fotoliu, o mic\ bibliotec\ cu titlurile preferate [i o mul] ime de perne! Iar dac\ ai copii, locul va fi perfect pentru o sear\ de pove[ti. Atunci când suntem singuri, descoperim cum subcon[tientul ne îndeamn\ c\tre introspec]ie, c\tre descoperirea propriilor dorin]e [i nevoi. De aceea, pentru a re abili ec ilibrul ener e ic ro i m de sezonul rece [i pornim o cur\]enie

54

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

eneral ! re ulile fen s ui im un ordine [i cur\]enie, a[a c\ la final de an nimic nu e mai eficient decât s\ alegem ce r\mâne [i ce este de aruncat! Un alt aspect pe care trebuie s\ îl avem în vedere la final de 2014 este viitorul an c ine e c i o ceea ce ace a a a uce. C tra i ia fen s ui e e u ernic le a e e i en a calen arului c ine e c i de previziunile acestuia pentru fiecare an. În func]ie de specifica]iile anului 201 o ri i calen arului c ine e c putem face modific\ri ale spa]iilor în care tr\im [i lucr\m, pentru a avea în permanen]\ acces la energiile pozitive ce ne înconjoar\. anul c ine e c nce e n ebruarie 1 ebruarie 201 iar o a cu el e e prevestit [i începutul unei perioade noi în ia a noa r . în o iacul c ine e c anul 2015 apar]ine semnului zodiacal Oaie / Capr\. oaia au ca r e e un imbol energetic Yin, aduc\tor de pace, armonie [i lini[te sufleteasc\. Pe aceste trei a ec e e a ba a i anul 201 . i c iar luând în considerare situa]ia interna] ional\ agitat\, anul 2015 se anun]\ a fi unul f\r\ conflicte majore. Tot oaia este considerat\ [i patron al artelor. Cei n\scu]i în anul 2015 vor avea veleit\]i artistice, vor fi înzestra]i cu inteligen]\ [i blânde]e. Totu[i, aceste caracteristici sunt înso]ite [i de rezervare, ceea ce nu îi va face buni conduc\tori. Ei nu vor urm\ri pozi]ii importante într-o companie mul]i-na]ional\, ci mai degrab\ vor duce o via]\ de artist, f\r\ a pune accent pe situa]ia financiar\. Cu toate acestea, ei vor avea întotdeauna bani, mai ales pentru a între]ine stilul de via]\ colorat [i boem pe care, cel mai probabil, îl vor alege.

Cei care î[i doresc s\ se c\s\toreasc\ [i s\ aduc\ un copil pe lume trebuie s\ pozi]ioneze patul în dormitor cu mare grij\. Acesta trebuie s\ aib\ t\blia lipit\ de perete, cu ambele margini libere. În acela[i timp, decora]iunile romantice, precum [i poze cu cei mai mici membri ai familiei vor încuraja apari]ia copiilor. Pentru cei afla]i în c\utarea unor ocazii de îmbog\]ire, anul 2015 se anun]\ prielnic, mai ales dac\ ace[tia încep anul f\r\ datorii. Se spune c\ anul Caprei ne a ace c el ui ori ar en ru cei a en i la bugete, aceasta nu pare s\ fie o problem\ major\. Planteaz\ un bonsai într-un vas mare de ceramic\ în col]ul din n a u al lanului ca ei ale olo e e ar a a ua en ru a e orien a i nu uit\ s\ strecori câ]iva b\nu]i la r\d\cin\ pentru c\ acesta s\ aduc\ prosperitatea în locuin]a. Anul 2015 este perfect pentru redecorarea întregii locuin]e. Oile iubesc arta [i frumuse]ea în mediul lor, fiind deranjate de ceea ce este murdar [i de prost gust. Începe sesiunea de cur\] enie c iar e la in rarea n ca au birou. s imba co ora ul e la in rare arunc\ umbrelele rupte sau alte obiecte aban ona e n ol. ai ri ca in rarea s\ fie bine luminat\, iar dac\ lumina naturala nu p\trunde, alege becuri cu o lumin\ galben\, primitoare. Un strat nou de vopsea, sau o culoare complet nou\ a pere]ilor va face casa sau biroul ca nou! Anul 2015 nu este doar un simplu an al ca rei. în calen arul c ine e c el e e numit Anul Caprei de Lemn Verde, ceea ce atrage aten]ia asupra elementului lemn in fen s ui. Buc\t\ria este punctul din locuin]\ unde lemnul se g\se[te din abunden]\. Ai grij\ c\ aceasta s\ fie curat\ în permanen]\. Alung\ mirosurile nepl\cute cu ajutorul unei jardiniere cu plante aromate. Foto: Hulsta

Cu fiecare început de an nou, revine [i speran]a unei vie]i mai bune [i a unui an plin de succes. Fiecare dintre noi î[i pune dorin]e, întocmind liste ce vizeaz\ s\n\tatea, fericirea, finan]ele [i familia. Ne gândim cum putem atrage energiile pozitive, cum putem cre[te [i evolua. Nu e i a ec al ie ii e care nu îl putem îmbun\t\]i, mai ales dac\ respect\m sfaturile asiatice ale tradi] iei fen s ui. concen r n u e a u ra elementelor naturale, regulile pentru noul an implic\ aducerea unor mici transform\ri în cas\ [i în via]a de zi cu zi. Iar toate acestea încep o dat\ cu sezonul de iarn\.


56

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

Pentru a face locuin]a un mediu cât mai propice pentru activit\]ile de familie, putem redecora, pentru a avea cât mai mult spa]iu. Aici ne putem strânge împreun\ cu familia sau cu prietenii.

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

57

Foto: Hulsta

fen s ui


58

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

Foto: Hulsta Colec]ia Sera

Anul nou Întotdeauna va aduce c imbare. e e e a oria noa r mbr i m acea c imbare i ne adapt\m locuin]a [i locul de munc\ o ri i a urilor fen s ui en ru a a ea parte de surprize cât mai pl\cute.

59


LifeStyle

d

n cea mai nou loca ie e ila e

Attitude Pilates Studio, este un loc ideal în care starea ta de bine este pe primul plan. Ne-am bucurat s\ descoperim un loc în care s-a pus accent pe un design aparte, menit s\ î]i r\sfe]e sim]urile. Ne-au povestit pe rând despre acest conce lumini a pe ri or re re en an ul a i u e pila e s u io i e i nerul clau ia o rea e la Ig ag or s op care a pus în practic\ viziunea clientului.

lumini a pe ri or: am crea a i u e Pilates Studio deoarece am vrut s\ d\ruim e erien a ila e oamenilor care ale acea orm e e erci iu i ic. prin e erien n ele un me iu cal i l cu vibrant, care s\ te invite s\-]i petreci im ul en ru e erci iu cu bucurie cu l cere cu en imen ul c abia a e i e n orci. a a ire e e l n ec i a

in ucure i

bine re a i i er iciile e cali a e e care le avem. Sesiunile de antrenament e e a oar one o one a el nc trainerul are posibilitatea de a doza corespunz\tor efortul, de a alege cele mai o ri i e e erci ii n concor an cu re irea i ic in i i ual i e en ualele particularit\]i, având în vedere posibilit\]ile ulterioare de dezvoltare.

îmi lace cre i ee bac urile oamenilor cu care lucr\m m\ încurajeaz\ n ace en c reu im ran mi em atitudinea cu care ne aplec\m asupra fiec\ruia în parte. În timp, rezultatele sunt ab olu incre ibile. oamenii i re e co er cor ul i con ien i ea o ibili ile i ice i reu e c cu ucce ac n a a el încât pilatesul s\ fie parte din via]a de zi cu zi. Acest lucru se repercuteaz\ pozitiv în absolut toate dimensiunile vie]ii. aici nu acem oar er orman e i acolo un e e oa e a ar i orme e rem e bine definite. Îns\, majoritatea dintre, noi ne confrunt\m cu dureri la nivelul coloanei er ebrale lor o e ci o e colio e a a nc abor m i a el e e ec ilibre cu re ul a e oar e bune. pila e n re e i mu c ii mici abili a ori cei care a i ur o o i ie corec ana omic . lucr m i cu femei îns\rcinate, sau dup\ sarcin\. ene iciile e erci iilor i ice in im ul arcinii un ma ore. la el i recu erarea mu cular u na ere.

Pilates este bun la orice vârst\, indiferent ac e i n o i ic au ai robleme de s\n\tate. Deasemenea este foarte bun en ru ambele e e. clau ia o rea Ig ag or s op: “Colaborarea cu Attitude Pilates Studio a o un e em lu o i i e rela ie e i ner clien . a e a la e aceea i lun ime e un cu beneficiarul este, în jobul nostru, unul dintre aspectele cel mai greu de ob]inut, tocmai pentru c\ nu ]ine doar de ro e ionali m ori e erien . clien ul orea o a mo er n care n area i rac icarea pilatesului s\ fie o pl\cere. Studioul trebuia s\ transmit\ un mesaj, o atitudine, o nou\ abordare pe pia]a româneasc\, atât ca re ire a er onalului c i ca amena are a a iului. Nu oar e in a n ine ci n re ra eul nce n cu rece ia e iarele i terminând cu ceea ce se întâmpl\ dup\ ora de pilates, erau importante. Impactul vizual ob]inut f\r\ o influen]\ major\ asupra bugetului a fost un obiectiv important al proiectului.


Marea provocare îns\ a fost ca spa]iul, un o en ace e i am lu ca u ra a s\ ofere intimitate, s\ fie o oaz\ de lini e en ru min e i cor n r o loca ie i ua n cen rul ora ului. e erci iile ila e re u un olo irea unor a ara e oluminoa e recum i a al elelor i min iilor n ca ul e erci iilor libere . s a iul e ini en ru olo irea ec i amen ului rebuie ermi mi carea a a rainerului c i a cursantului. Astfel, a devenit clar de la bun început c\ spa]iul trebuia s\ r m n e c i ar o o a ermi modularitate, pentru eventuale sesiuni concomitente. Având suprafe]e vitrate pe

laturile principale ale spa]iului, a trebuit s\ g\sim o solu]ie pentru suprafa]a de suport a oglinzilor. Solu]ia a fost realizarea unor oglinzi mobile care s\ unc ione e i ca mo ule e compartimentare. I eea a anelor e en ibile a eni la început ca o completare, dar ulterior, odat\ lansat\, s-a transformat în ideea de baz\ a proiectului. În\l]imea redus\ a spa]iului putea crea o senza]ie ap\s\toare, ceea ce ne-a determinat s\ c\ut\m o olu ie. a el oc iurile e care le am f\cut în plafon creeaz\ iluzia optic\ de luminator, impresia c\ te afli într-o p\dure de stejari ori sub cerul liber.

"Copacii" devin principala surs\ de iluminat a spa]iului, f\r\ s\ agreseze oc iul n re a re la on a a cum fac sursele de iluminat conven]ionale o uri a ane ca e a e cor uri e ilumina u en a e . Pardosela luminoas\ din stejar, peretele din c\r\mid\ aparent\ acoperit de plante c\]\r\toare, vopsitoria alb\, mobilierul minimali cu e uri na urale com un o palet\ neutr\, ce las\ materialele s\ vorbeasc\ de la sine. Accentul cromatic albastru reg\sit în peretele din spatele rece iei n e ile ar i n a i eria aparatelor aduce un aer subtil, sofisticat. u a li an a e iarelor e ecu a in

lemn recuperat s-a dorit a fi o trimitere la filosofia pilates: resursele nu se pierd, ele revin, pot fi refolosite, transformate în ceva benefic, frumos. un a u al loca iei l a re re en a e i en a terasei ce beneficiaz\ de o perspectiv\ rumoa a ora ului. o ar inier n form\ organic\ devine totodat\ loc e e u un e clien ii u ioului e o delecta la un ceai, înconjura]i de plante. Din momen ul n care e i n un ru este clar c\ "Attitude" este diferit: un a iu roa lumino care olo e e linii cura e ma eriale recicla e i e uri naturale, ce rezoneaz\ cu principiile ila e : calm i con em lare.


Beauty C

p

d

Dintotdeauna Casa Cartier a celebrat s\rb\torile de iarn\ într-o manier\ spectaculoas\ [i cu adev\rat inspira]ional\ prin arta de a oferi. Cea mai recen crea ie la pan ere Di ine re re in ale erea er ec en ru un cadou datorit\ aspectului elegant al ambalajului decorat cu detalii aurii [i prins cu o fund\ în nuan]a ro[ie a brandului. Maiestuoas\ [i fascinant\, pantera, emblem\ a Casei Cartier ce a inspirat în ultimul secol cele mai frumoase [i pre]ioase crea]ii ale brandului, se împodobe[te cu fulgi aurii cu ocazia Cr\ciunului. ambi ui a ea ca i an a ar umului la pan ere e e e i en ia de prezen]a pur\ [i natural\ a unei flori pline de via]\, gardenia, n lui e nuan e ca i ela e c re. No ele lorale i cele eline e con o e c re a crea ar umul la pan ere Di ine o ale orie a feminit\]ii Cartier, care seduce cu libertatea [i spiritul s\u. car ier la pan ere Di ine EDP 75 ml - Pre]: 575 lei

s

C

d

un ar um care e oc lucrurile ce con ea a e e mo o ul ace ei crea ii unul dintre cele mai reprezentative parfumuri din gama masculin\, Declara ion. lan a n 1 a u ba ele unei ame ce a a una n urul s\u declara]ii înfl\c\rate [i directe sau deopotriv\ timide [i [optite. Sticla transparent\, de o elegan]\ des\vâr[it\ este sculptat\ în jurul siluetei impun\toare a unui b\rbat iar în partea de sus este stilizat\ inima b\ rbatului Cartier Declaration. Un parfum al declara]iilor calme în nuan]e ale ec ilibrului i ale leni u inii e care le im rima lemnul e ce ru. un ar um surprinz\tor ale c\rui emo]ii, palpabile [i impulsive, se citesc din primul moment, împodobit de s\rb\toare. Set Cartier Declaration EDT 50 ml + gel de du[ 100 ml - Pre]: 309 lei

s

C

d

d

s

Cartier Declaration d’un Soir reprezint\ forma cea mai elegant\, fin\ [i senzual\ prin care b\rba]ii ar evoca cele mai ascunse [i n r ne e n uri. precum ormula unui alc imi in re ien ele sale înzestreaz\ b\rbatul cu un amestec îmbietor de cutezan]\ f\r\ margini, imagina]ie, for]\, delicate]e [i ardoare: Înc\ de la primele note, sim]urile sunt aprinse de piper, o mireasm\ precum o nea[teptat\ b\taie de aripi, înv\luit de dulcea]a lemnului de santal - ingredientul acela seduc\tor care une[te splendoarea [i m\re]ia acestui parfum cuceritor cu o leg\tur\ de pasiune pur\, înarmat cu elegan]\ [i curaj, cu un trandafir prins la butonier\ asemenea simbolului des\vâr[it al unei inimi arz\toare. Cartier Declaration d’un Soir edt 50 ml + gel de du[ 50 ml + emulsie de dup\ ras 30 ml - Pre] set: 319 lei

Set Cartier Baiser Vole

64

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

cartier.com

e re ie a i iunii car ier a u ra iubirii i a iunii numele u u ernic e oc pasiunea delicat\ a unui s\rut furat. S\rb\torile de iarn\ poart\ mireasma crinului n lori in a a e ar um ai er ole re a a uce n urul bra ului un buc e elegant, rafinat [i înmiresmat cu regina florilor [i floarea regilor. Al\turi de apa de parfum, Cartier completeaz\ setul cu atingerea delicat\ a cremei de corp, în acelea[i onuri cal e cu ar umul. crea ia ore e e lore e maie uo i a ea en uali a ea [i misterul acestei flori pentru a-i revela toate fa]etele în note fine surprinzând en uali a ea i ilului lorale ca ur n a iunea e alelor re e criin prospe]imea frunzelor. Set Cartier Baiser Vole EDP 50 ml + crem\ de corp 100 ml - Pre]: 444 lei

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

65


Beauty b

h

C

C

e e o crem ro ec oare i or i ian e ba e lan e ce con]ine provitamine din bumbac, care i ra ea in en i re ruc urea ibra ca ilar i imulea cre erea rului. con ine micro i men i in en i uri i cro a o ce care ene rea cor e ul i am li ic culoarea. a el culoarea e e mai bo a mai in en mai r luci oare i mai luminoa ! Nu con ine amoniac arabeni ilicon i re orcinol iin i eal en ru rul elica . a pe l n o ea ac e ul con ine i un er re ruc uran care rea r lucirea culorii i elasticitatea p\rului, pentru un p\r de trei ori mai puternic. Pre]: 55 lei. Produsele se g\sesc în farmaciile selec]ionate. Formulat pentru pielea foarte uscat\, deteriorat\ sau sensibil\, r C N b r ne e e ec i ielea en ru a re ace in en i a ea i ra rii ale na urale i re ine u carea ielii. re ime ia con or ul a ori in re ien elor ale ac i e i ra an e ulei e mi ale ulci ulei e o oba un e s ea care o er a u or c iar i ielii oar e u ca e. re i ra ea in en a ori com le ului u e clu i e oli o i amine ma ne iu ome a i man an o iu i amina e ro i amina care imulea i ra area na ural a ielii e ermen lun i are ac iune an i u care a ori in re ien elor ale ac i e emolien e eri a e in ulei e m line care re ar i or i ic ilmul i ro li i ic. în com o i ia a re omin in re ien ele e ori ine na ural . pre : 2 lei. i ra area ra urilor u erioare ale e i ermei.

d

C

s ecial ormula en ru ielea u ca a e ei i cor ului Derma ero o er ielii oa re numai elemen ele e en iale e care are ne oie. îmbo i cu licerin i ro eine in la e ormula a e clu i a u la re enirea u c rii ielii. se cl e e u u ili are. Nu con ine coloran i arabeni eno ie anol un. pre : 40 lei.

N

C

pen ru c e e ie ielea are ne oie e r nire en ru a i bine i ra a . acea crem e m ini r ni oare re ar ime ia a ori in re ien elor ac i e i ra an e oar e concen ra e i calmea a ori amidonului de orez, care reduce ro[ea]a [i irita]iile. Protejeaz\ pe termen lung, consolidând pelicula ro ec oare na ural a ielii. are o e ur onc uoa care nu la ielea ra au li icioa . se a lic pe mâini ori de câte ori este necesar. Pre]: 21 lei.

u cur u ca e i ore r baia au

r ne e i ro e ea m o ri a u c rii cu ana e. fiin ecial ormula en ru cur area ielii en ibile ormula a mbo i cu uleiuri na urale ulei e mi ale ulci ulei e ar an i ulei e ne e in en i ielea i o ro e ea e u care. Non ra e ura a e um cremoa ace in u ul o ru o a e ra l cere i la ielea moale u l i ca i ela . pre : lei.

s I oria sano l nce e n anii 1 20 i nc e la nce u e e le a e lumea armaceu ic . gama e diversific\ foarte rapid. În 1923 Sanogyl lanseaz\ Sanogyl Rose, o past\ de din]i special conceput\ pentru in iile en ibile i care e comerciali ea i a i! pro u ele sano l un conce u e en ru a r un e în mod eficient cerin]elor unei bune igiene orale. Pentru aceasta, formulele sunt supuse unor controale e cali a e erio ice a i ur n ro ec ie i iabili a e ma im n u ili area ro u elor noa re. pro u ele sano l un recuno cu e en ru con inu ul lor e luor i conce u e en ru a o eri ro ec ie ma im întregii guri. Într-adev\r, fluorul joac\ un rol esen]ial în prevenirea problemelor dentare. Prin tripla sa ac iune luorul re ine roli erarea bac eriilor in laca en ar re on abile e a ari ia cariilor i a bolilor in i ale n re e mal ul in ilor i a ori ea reminerali area. te a e clinic e ro e ioni ii n i iena en ar ormulele sano l aran ea con uma orilor o u ili are i ur i e icien a u uror ro u elor. s b p p 25 lei. s b s p 25 lei.

66

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

67


Turism – 100 de locuri pe care trebuie s\ le vezi ^n aceast\ via]\

Foto: Corina Olaru

– Statele Unite ale Americii O lume a viselor [i a imagina]iei, Florida r\mâne o destina]ie favorit\ pentru familii, unde te po]i bucura de magia Disney, o mul]ime de alte parcuri tematice, Universal Studios [i istoria fabuloas\ a Cape Canaveral. Rodica Velican Florida, care cândva era acoperit\ de mla ini in e a e cu n ari i o ula de [erpi [i aligatori, un loc ideal en ru a en urierii bo a i a reu i e loa e e la ma im unica a re ur gratuit\: soarele. Datorit\ capitalului imens investit [i o pia]\ a for]ei de munc\ ieftin\, de-a lungul coastei s-au dezvoltat nenum\rate zone locuibile bogate. Totul a fost creat de la zero, zonele umede au fost drenate, au fost s\pate canale, nisipul a fost adus din alte locuri, dac\ a fost necesar. Florida formeaz\ o peninsul\ lung\ în u e ul e rem al s a elor uni e ale Americii, m\rginit\ la est de Oceanul a lan ic i la e e gol ul me ic. a roa e 2 00 m2 i nu mai u in e 1 00 m2 de plaje! flori a a e eni un loc al e remelor de tranzi]ie între America de Nord [i America Latin\ unde s-au f\cut averi uria e ar e i i car iere mi ere. Clima blând\ din Florida a atras mul]i uri i i e e e. aici un u e e ilome ri e ni i alb cu arbori nc rca i

68

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

cu nuci de cocos de-a lungul coastei. [iruri de insule apar, plutind pe apele calde, desprinse parc\ din c\r]ile po[tale. Fiind un caz special în Statele Unite, Florida are în partea de sud, un climat subtropical: este singurul stat din ]ar\ în care po]i înota tot timpul anului. Vara este cald\ [i umed\, caracterizat\ prin ploi de scurt\ durat\ [i abundente. Iarna este uscat\ [i mai rece, cu unele zone mai reci în nordul îndep\rtat al statului. Acolo, diminea]a, ar fi bine - venit un pulover. Prim\vara [i toamna un bl n e i ume e. toamna n c iar ac e e e ul e rumo este sezonul cicloanelor. De[i nu sunt frecvente, ele sunt recurente [i pot fi destul de violente. Miami a fost identificat de c\tre un grup de oameni e iin ca ora ul cel mai ulnerabil la uragane din cauza loca]iei sale [i de joas\ altitudine, la care este situat. Dac e a li n r un o el er onalul ie oar e bine ce e e e cu n ca de urgen]\. Alertele se fac oricum

cu mul im naine 24 au e ore . to ul e e er ec or ani a ca s\ nu afecteze popula]ia. Din când în când, televiziunea difuzeaz\ alerte de minitornade locale, care se formeaz\ pe mare [i sunt foarte rapide. Gastronomia Floridei este cu adev\rat surprinz\toare. Al\turi de mânc\rurile clasice americane, marea [i mla[tinile ofer\ produse mai pu]in obi[nuite, cel mai surprinz\tor fiind probabil, ali a orul e cre c orie . De i ur e i i o mul i u ine e e i ar va fi destul de greu s\ vezi un pe[tele întreg pe gr\tar: americanii sunt m n ri e o o i r ire ani ica ie iar e ele ... nu ace e ce ie. ace lucru este valabil [i pentru carne, fructe e mare br n ... pe ele mai e e de asemenea, servit marinat [i pr\jit file [i este delicios, mai ales în salate. încearc i ri iile au coicile e o felul, crude. La varietatea de produse din Florida adaug\ diversitatea de influen]e etnice. Men]iune special\ pentru buc\t\ria

cubanez\, de obicei mai ieftin\, cu carne de porc la gr\tar, înso]it\ de banane pr\jite, orez [i fasole neagr\. Una dintre cele mai populare feluri de mâncare este Ropa Vieja - carne de vit\ oca i cu cea i ar ei. Nu rata Miami e e rinci alul ora in flori a fiind capitala sa economic\ [i o sta]iune turistic\ de renume mondial. Situat în sud-est, la ocean, acesta se bucur\ de o loca]ie ideal\, pe Biscayne Bay, care a devenit un nod important pentru ra icul in re i re caraibe i America Latin\. Curentul Golfului, un curen cal r ba e ora ul re nor la 24 m e coa ermi n remii ie c l uroa i lini i e oa perioada anului. Miami este un centru major al finan]elor, comer]ului, culturii, i er i men ului i ar ei. p N e Înc\ de la intrarea în Parcul Na]ional

e er la e ace a amin e e e recu ul îndep\rtat al Floridei, invadat de ap\. Aici fauna [i flora înc\ de]in suprema]ia n e e 000 m2. Este cea mai mare rezerva]ie natural\ subtropical\ din Statele Unite, con]inând 25% din terenul original al regiunii ml\[tinoase din sud-vestul Floridei. Este vizitat de peste 1 milion de oameni în fiecare an, fiind a treia mare rezerva]ie in cele 4 e a e americane u parcul Na ional Dea alle i parcul Na ional ello one. a o eclara Rezerva]ie a Biosferei [i una din cele mai importante zone umede din lume. C este pres\rat\ pe aproape toat\ lungimea sa, cu la e e ni i ne r i e i a iuni oar e populare. Acestea sunt conectate, pân\ la unc ul e a orma uburbii uria e n re miami i e palm eac . e i i o cale na i abil en ru ambarca iuni mari, care avanseaz\ paralel cu coasta. ace a e e un loc e rela are cu mai multe insule de coast\ - de fapt, mari

plaje de barier\. Fanii de aventur\ în spa]iu, au aici mai multe puncte de atrac]ie precum enne s ace cen er in ca e Canaveral. Mai la nord, po]i face o limbare la Da ona eac un e un curse de ma[ini [i motociclete aproape pe tot parcursul anului. Pu]in mai la nord, Sf. Augustin, pretinde a fi cel mai ec i ora in s a ele uni e i a ra e iubi orii e cl iri ec i. la 0 m nor e miami orlan o un important centru universitar, este capitala parcurilor tematice. Milioane de turi[ti sosesc aici în fiecare an, atrase de magia parcurilor Walt Disney World Resort [i altele precum: SeaWorld Orlando, Universal Orlando Resort ... de unde începe marea p\dure ocala care ro e ea o lor uria e ini c i aro i a i i ume e i lacuri in bel u e cei 1 2 m2 ai s\i. În edi]ia urm\toare: Alpii Elve]ieni - Elve]ia

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

69


Gastronomie

s o

C

Lista e

cu legume de toamn\

o

in

in

70

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

mobe pert m biaNCa s yda Structur\ metalic\, top mas\ din MDF l\cuit, tapi]erie scaune din ecopiele, finisaj alb pre ul: ma 242 lei. scaun lei

fo o: mobe

00 r. car o i ia i elii 2 0 r. ecl ro ie 2 0 r. morco i cur a i i ia i buc i e 2 cm 1 cea ia n buc i mari c ei e u uroi 2 cren u e e cimbru 1 ml. in alb 4 lin uri ulei e m line e ra ir in 4 ul e e a re are i i er ne ru proasp\t m\cinat. m se nc l e e cu orul la 200 c / a . În r o a mare ermore i en e ame ec oa e le umele i u uroiul. se ro e e cu uleiul e m line i e oarn ea u ra inul. se cur i e al bine ub e e a rece carnea i e une ea u ra le umelor. se re ar cimbrul e a e onea cu are i i er. se aco era a a cu olie i la cu or en ru 20 e minu e. se coa e olia i e mai la la cu or nc 20 2 e minu e au n când carnea este aurie.

er colec ia Den er

i


s o

s o

in

C v Cuprinde reproduceri pe faian]\ pictat\ ale unor tablouri celebre ale artistului olan e . colec ia e e n acela i im cla ic i con em oran : cla ic eoarece ablourile ori inale au o reali a e la r i ul ecolului XIX e c re un ic orul e eniu incen an go con em oran eoarece e oa e in e ra oar e u or n r un a iu mo ern in ilele noa re iar n acela i im an go este foarte iubit de catre publicul contemporan, fiind mult mai apreciat dupa moartea sa, decât în timpul vie]ii. Decor reali a in aian ic a manual. Dimen iune 40 0 cm. pre 21 lei.

in

rela are la u erla i Elegan]a [i rafinamentul caracterizeaz\ o oliile i a. ace ea un e ini e rin rezisten]a sporit\ [i printr-un design ori inal ino a or. pu em ale e c iar ou fololii în culori diferite, de ce s\ nu îndr\ znim s\ combin\m culorile?! Dup\ o zi lin ai e i ne cu un m i ne rela m n r un o oliu como .

mobe pert e aramis Realizat din lemn masiv [i furnir de cedru, picioare me alice o i e imen iuni 1 1 cm ini a ce ru an ic i a . pre : 1 lei

C C e la i a e e ca o o e e rumoa n care er ona ele sunt decora]iunile pline de culoare. Argintiul [i auriul dau elegan]\ interiorului [i îi confer\ o str\lucire nobil\ aparte. Spa]iile decorate în aceste nuan]e sunt în trend în aceast\ perioad\ [i aduc un pic din magia iernii în locuin]a noastr\.

mobe pert b soNoma in lemn i me al imen iuni 4 cm, finisaj maro. Pret: 2226 lei

e oti ue – birou, lemn masiv [i inser]ii metalice, 144 cm 2100 lei

fo o:

.cameleonia.ro

e oti ue a lemn ma i 2 4

Noptiera cm. pre : 0 lei

C

C

ta i erie in o

mobe pert C ve as i onibil n i er e nuan e imen iuni 1 2/2 1 0 cm. Pre], în func]ie de compozi]ie

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

73


s o

in

e oti ue - comod\, lemn masiv, imen iuni11 4 0cm. pre : 24 0 lei

siemeNs v t s wa R\citor ĂŽncorporabil pentru vinuri. Eficien]\ energetic\: A, Capacitate total\ net\: 149 l, Reglare electronic\ a em era urii a i a e erior leD uri sen or e iluminare ouc li la im la a in ere a manerului u ii e ac i ea au oma iluminarea in erioar u e icl cu ro ec ie la ul ra iole e i m ner e ino ca aci a e e e o i are 2 icle 0 li ri tem era ur re labil n re c .. 14 c 4 ra uri cu u or uri in i i uale pentru p\strarea sticlelor, 1 raft suplimentar pentru p\strarea alimentelor pt. petreceri ar oo a iclelor mici au a o elor Dimen iuni: ĂŽ l a : 4 4 cm pre recoman a e ia a cu t a: . lei

mobe pert p modele. Pre]: 13 lei

e oti ue lemn ma i

Noel diametru 33 cm, diverse

imen iuni 21 44 2cm. pre : 2 00 lei

mobe pert C atheNe fabricat\ in lemn ma i i mDf imen iuni cm ini a auriu/oglind\. Pre]: 1534 lei

i ??????????

mobe pert C pre ul o ional : 2

74

lei

lei

padua – tapiterie din ecopiele si stofa, finisaj alb/ albastru

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

C

C

e oti ue pre en mai mul ca oric n n amena rile ar i ec ilor i e i nerilor in n rea a lume ilul In u rial un lu oric rui a iu iar cola ul ine i e iele me al i lemn recon i iona con er ie elor o er onali a e a ar e.

e ori inali a e i noncon ormi m

fo o: e o i ue

rela are la u erla i . i er e culori icioare me alice. pre :

e oti ue lemn ma i i in er ii me alice imen iuni 1 2 1 42cm. Pre]:1500 lei


s o

in

s o

in

o Dimen iuni: 20 2 2 cm e iere re labile e u um su ra a e en ibil 124 1 1 cm. pre : 0 lei

mobe pert C viNta e, in lemn imen iuni 0 22 40 cm ini a alb an ic i a . pre : 2 1 lei

rela are la u erla i e oti ue

C

fo o: i a

o cone iuni abru e in erac iuni inamice n mi care. ace a e e e cur ilul in u rial c ic. Decora iunile non con ormi e cum ar i obiec ele e ilumina dulapurile din metal, stâlpii nefinisa]i atrag privirile. Canapeaua [i fotoliul sunt nu numai func]ionale ci [i comode [i dau un aspect inedit înc\perii.

e oti ue

lemn masiv [i inser]ii metalice, imen iuni 2 4 cm. pre : 0 lei

eleCtrolu a e , Stil impecabil, cur\]enie impecabil\. Cu o u ere e a irare cu 20 mai mare i cu un filtru cu 50% mai performant decât modelele anterioare, a treia genera]ie a Ergorapido 2in1® îmbin\ eficien]a [i stilul cu libertatea utiliz\rii unui aspirator multifunc]ional portabil, f\r\ fir, cu o alimentare bazat\ pe acumulatori. Da ori mane rabili ii e 1 0 i ro ilor mari l ei u ea u ili a cu o u urin ma im n im ce cu ajutorul LED-urilor amplasate în partea din fa]\ a aspiratorului te vei asigura c\ nu r\ mâne nimic în urma aspir\rii. Utilizarea igienic\ a aspiratorului este un atu al Ergorapido, deoarece vei sc\pa de grija cur\]\rii manuale a periei datorit\ func]iei de autocur\]are a i ura e e nolo ia ru rollclean . Cu o simpl\ apasare a pedalei de pe partea superioar\ a duzei, toate scamele [i firele de p\r prinse de perie vor fi eliminate.

C

lemn masiv [i inser]ii metalice, imen iuni 222 4 cm. pre : 100 lei

oreNje by o ALB. ETERN. Albul este mereu prezent în via]a noastr\. Este etern, proasp\t, imaculat. În alb se concentreaz\ toat\ lumina lumii, prin alb se reg\sesc toate gândurile colorate iar un design alb are o semnifica]ie special\. La toate acestea a n i goren e c n m reun cu e i nerul rance ora o a lan a ama goren e ora o i e.

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

77


s o

in SIEMENS C d s Ci bp Nofro si em mul i air lo e icien ener e ic : a+ ca aci a e o al ne : 2 l re lare elec ronic a em era urii a i a e cu e area limbii e u ili are mo eco: unc ionare n mo economic func ie oli a func ie e u er r cire airfre fil er il ru e carbon ac i func ie e u er con elare cu econec are au oma Dimen iuni ĂŽ l a : 21 1 1 cm Pre] recomandat de pia]a cu TVA: 19.900 lei

mobe pert m a ro ray structur\ din metal [i top din MDF l\cuit, i er e imen iuni ini a ne ru/ ri/ ino pre : lei/ 4 lei mobe pert d horse roC in lemn imen iune 1 14 cm ini a alb/ro u. pre : 14 lei

bosCh C b hba rN Clasa de eficien]\ energetic\ A, Sistem de autocur\]are ecoclean ere e o erior unc ii nc l ire ra i CoolDoor, 1 suport telescopic. Pre] recomandat de pia]\ cu TVA: 3499 lei C

C

mobe pert m iallo rosso biaNCo structur\ din lemn [i top din MDF l\cuit, diverse dimensiuni, ini a alben/ ro u/ alb/ en e. pre : 2 lei/ lei/ 4 lei

bosCh p b pCp b e mobe pert o mozaiC fabricat\ din metal lucios [i oglind\, diametru 60 cm, 4 arz\toare: 1 mare, 2 normale, 1 economic, a rin ere la o in ur m n si uran ermoelec ric cm ini a an ic i a . pre : 44 lei cu u ra e erea l c rii u or uri in on Pre] recomandat de pia]\ cu TVA: 1462 lei

e oti ue a lemn masiv [i inser]ii metalice, dimensiuni 10 4 21 cm. pre : 00 lei

o

78

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

mobe pert s ChaNtal Compus din 37 de piese din por]elan de calitate superioar\, ini a alb/ar in iu. pre : 11 lei


Unde ne g\si]i... attitude pilates studio Str. Postelnicului, Nr. 12, Etaj 4 bosCh eleCtroCasNiCe – .bo c ome.ro CAMELEONIA – Maria Rosetti to er s r. maria ro e i Nr. Etj. 2, Sector 2, Bucuresti. – .cameleonia.ro gsm: 0 2 .04 .0 CLASS LIVING – B-dul. Aviatorilor nr. 47, sector 1, Bucure[ti, Tel.: 0372.773.444, fa : 0 2. . 0 o room cla li in .ro .cla li in .ro Class mob outlet {os. {tefan cel Mare nr. 230, bloc 4 ar er tel.: 021.211. 0. 1 fa : 021.211. 0. 2 ou le cla li in .ro eleCtrolu B-dul Aviatorilor, nr. 41, Bucure[ti, tel.: 021.222. . / fa : 021.222. . 0 .elec rolu .ro everart sc ri oara nr. ec or 1 ucure i tel./fa : 021 1 e mail: mariana e erar .ro .e erar .ro e oti ue – Splaiul Unirii 96, ucure i tel.: 021. 1 . . 021. 1 . . 4 fa : 021. 1 . . o ice e o i ue.ro .e o i ue.ro / . ecora iuni.com GAGGIA MILANO Produsele se pot g\si în cadrul o room ului care e a l la e a ul 1 al tea rului No ara l ma eru 20, sector 1, Bucure[ti [i în 80

Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

re]eaua de magazine Flanco sau e in erne . a ia.com.ro i . lanco.ro. oreNje romaNia Calea Floreasca 169A, corp A, Sector 1, Bucure[ti, tel.: 021.2 . . 0 oren e oren e.ro . oren e.ro kika e par mili ari Str. Comer]ului nr. 1, Domne[ti, Il o in rarea e a1 m 1 tel.: 021. 01.02.11 fa : 021. 01.02.10 . i a.ro liebherr marelvi impe srl Adresa: Calea Cern\u]i nr. 114, ora ul r u i co 2 400 Jude]ul Suceava tele on: 00 40 2 0 4 fa : 00 40 2 0 400 e mail: o ice marel i.ro si e: .marel i.ro LUXCOM – Str. Ion Minulescu, nr. ucure i Tel.: 021.312.59.30 miele appliaNCes srl Pia]a Presei Libere Nr. 3-5, Cl\direa City Gate, Turnul Sud, Parter, Bucure[ti el: 40 21 2 0 / / a : 40 21 2 0 eb i e: .miele.ro mobe pert – {os. Fabrica de Glucoz\, Nr. 21, {os. Bucure[tiPloie[ti 44C, Zona Comercial\ nea a o . er ului Nr. 1 com le ul comercial cora Autostrada Bucure[ti – Pite[ti, Nr. 2 com le ul comercial carre our Calea Bucure[ti 105 A, ra o calea unirii 2 s o in ci sucea a DN 1 m

0 s o in ci sibiu Intersec]ia DN65B-A1 Jupiter City pi e i era s o in cen er o p curari nr. 121 Ia i mobe er Oradea, Calea Aradului, nr. 62, era s o in par ora ea tel.: 021.242.10.40, .mobe er .ro mor eus spa by iula CoN ort srl – Str. {colii nr. 40A, cor 2 ar er com le re . omni ci olun ari Il o DN2 ucure i Urziceni, Tel: 021.56.92.109, 0734.473.590, e mail: o ice iuliacon or .ro . iuliacon or .ro New desi N or home o iCe – Str. Her\str\u, nr. 5, sector 1, Bucure[ti, tel./fa : 021.204. 2. 2 mobil: 0 22. 4. 02 ne e i n ru e re .com pasCal delmotte - Str. Pu]ul lui Zamfir, nr. 22-24, sector 1, Bucuresti, Tel: 021. 224.00.05, . a cal elmo e.com ro e Cavailles - în farmaciile Helpnet, Bebe Tei, Farmacia Tei, Farmacia Stejara. salterra – America House, . Nicolae ti ule cu nr. 4 e a 1 ucure i . al erra.ro siemeNs eleCtroCasNiCe – . iemen ome.com/ro zi za wor shop Str Corneliu Botez nr. 1, sector 2, ucure i. email: o ice i aor o .ro el: 0 204 0 24 0 2 4 . i a or o .ro . aceboo .com/ i a or o

t te nolo ia a an ea cu o i e uimitoare, iar efectele pozitive devin i ibile nu oar n omeniile e nice ci [i în via]a fiec\ruia dintre noi. Internetul este orientat tot mai mult c\ tre simplificarea activit\]ilor curente [i a lucrurilor cu care intr\m în contact, iar un impact major îl are în structura locuin]elor moderne. Astfel, vorbim despre case inteligente, în care reg\sim o erie e n rebuin ri e rem e u ile ale e nolo iei e eni ar e e en ial în procesul de modernizare. Mai jos, am realizat un top 3 al solu]iilor IT dintr-o cas\ modern\, unde internetul, confortul [i designul se reg\sesc în idei simple:

a

printr-o simpl\ aplica]ie, putem controla sistemele importante din cas\, fie c\ vorbim despre i emul ome cinema au aer condi]ionat. Ne bucur\m de confort [i simplitate oricând. i O singur\ atingere a unui buton poate e c i e cor urile e ilumina eara n r in au oa e nc i e oa e sursele interioare atunci când le-am ui a e c i e i am leca en ru o perioad\ mai lung\. s tot mai multe aplica]ii sunt inserate în electrocasnice,

pentru a oferi utilizatorului o e erien com le ba a e propriile preferin]e. O astfel de solu]ie este aplica]ia prin care î]i programezi aparatul de cafea s\-]i prepare cafeaua preferat\ diminea]a, în timp ce tu te preg\te[ti pentru o nou\ zi de munc\. Aceste idei au fost atent selectate de speciali[tii Helpio, ca tu s\ po]i aduci inova]ia în propria cas\! te in i m e i e ul . el io.ro pentru a g\si alte solu]ii [i idei care o ran orma e nolo ia n r un prieten apropiat ]ie!


În num\rul viitor

interior

COLECȚIONEAZĂ! APARE DE DOUĂ ORI PE AN

TOAMNĂ / IARNĂ 2014

021.204. 2. 2

INTERVIU KONSTANTIN GRCIC & PHILIPPE STARCK DESPRE NOILE REPERE ÎN DESIGN

25 LEI

Mese, scaune, canapele şi paturi -

Foto: Bertele

TENDINȚELE NOILOR COLECȚII

82

a Confort magazin noiembrie/decembrie 2014

Din interior vin cele mai frumoase idei

ÎN RE}EAUA DE DIFUZARE A PRESEI {I PRIN COMAND| LA

COLECTII HAUTE COUTURE ÎN CARE MOBILA SE TRANSFORMA ÎN METAFORA