Page 1

35(663$&.


$%287-YVTLU[LY[HPUTLU[[VSPMLZ[`SLI\ZPULZZ[V T\ZPJWYVWLY[`[V[YH]LSYLZ[H\YHU[ZIHYZ HUKZOVWWPUN*HTKLU4VU[OS`PZ[OL TVU[OS`LU[LY[HPUTLU[MHZOPVUHUKSPMLZ[`SL UL^ZWHWLYKPYLJ[S`[HYNL[PUN<2»ZTVZ[ LJSLJ[PJKP]LYZLHUKLKN`H\KPLUJL*HTKLU 4VU[OS`^PSSWYV]VRL[OYV\NOP[ZPUKLW[O YL]PL^ZPU[LY]PL^ZHUKJV]LYHNL^OPSZ[ HJ[PUNHZHJH[HS`Z[[VKYP]LV\YH\KPLUJL WHZZPVUMVYT\ZPJYLZ[H\YHU[ZIHYZMHZOPVU UPNO[[SPMLWYVWLY[`HUKI\ZPULZZ>P[OP[Z \UPX\LTP_VMQV\YUHSPZ[ZHUKJPYJ\SH[PVU [OYV\NOV\[*HTKLU*OHSR-HYTHUK2LU[PZO ;V^U*HTKLU4VU[OS`WYPU[HUKVUSPULPZ \UYP]HSSLKHUKHULZZLU[PHS]LOPJSL[V JVTT\UPJH[LIYHUKTLZZHNLZUL^ WYVK\J[ZHUKZLY]PJLZ[VHUH\KPLUJL[OH[ ZL[Z[OL[YLUKZMVYV[OLYZ[VMVSSV^


*HTKLU4VU[OS`WYPU[HUKVUSPUL^PSSIL \UYP]HSSLKHUKHULZZLU[PHS]LOPJSL[V JVTT\UPJH[LIYHUKTLZZHNLZUL^WYVK\J[Z HUKZLY]PJLZ[VHZVWOPZ[PJH[LKJVUZ\TLY^OV HYLPUHWVZP[PVU[VTHRLRL`MPUHUJPHSKLJPZPVUZH[ ZL]LYHSLU[Y`SL]LSZ;OLYLOHZUL]LYILLUHIL[[LY [PTL[VJYLH[P]LS`THYRL[[VHUH\KPLUJL^P[OH OPNO[\YUHYV\UKWV[LU[PHSMVYUL^J\Z[VTLYZ OPNO[\

35,17 21/,1(
  3/$7)2506

 &$0'(10217+/< 35,17

 &$0'(10217+/< 21/,1(

         &$0'(10217+/<79 '2:1/2$'086,&$:$5'6 


3$67&/,(176


086,&

*HTKLU4VU[OS`*4YLHKLYZ YLN\SHYS`NV[VT\ZPJHY[ZHUKZWLJPHS L]LU[Z^VYSK^PKL VM*4YLHKLYZLUQV`YLHKPUN LU[LY[HPUTLU[N\PKLZ VM*4YLHKLYZSPRL[VYLHKHIV\[ OLHS[OILH\[`MP[ULZZHUKSLPZ\YLPU OLHS[OILH\[ UL^ZWHWLYZ  VM*4YLHKLYZLUQV`ZWSHZOPUN V\[VUHYLZ[H\YHU[TLHS  VM*4YLHKLYZLUQV`NVPUNV\[[V JVUJLY[Z

 VM*4YLHKLYZOH]L[YH]LSSLKH[ SLHZ[[PTLZPU[OLSHZ[TVU[OZ *4YLHKLYZ^OVOVSPKH`LK SHZ[`LHYKLWHY[LKMYVTH3VUKVU HPYWVY[ VM*4YLHKLYZOH]LIVVRLK[OLPY OVSPKH`VU[OL0U[LYUL[ OVSPKH`VU[OL0U[L VM*4YLHKLYZSPRL[VNV ZVTL^OLYLKPMMLYLU[VUOVSPKH`L]LY` [PTL

75$9(/

 VM*4YLHKLYZHYLOVTLV^ULYZ SVVRPUNMVYVWWVY[\UP[PLZ[VL_WHUK [OLPYWVY[MVSPVH[OVTLHUKHIYVHK ([OPYKVM*4YLHKLYZYLU[[OLPYOVTL VM*4YLHKLYZOH]LYLJLU[S` W\YJOHZLKVYL_WLJ[[VW\YJOHZL WYVWLY[`^P[OPU[OL`LHY W

3523(57<


)UHTXHQF\!,]LY`-YPKH`HUK:H[\YKH` 3ULQWUXQ! 2QOLQH!^^^JHTKLUTVU[OS`JVT 3ULFHSRLQW!-YLL 'LVWULEXWLRQ!*HTKLU4VU[OS`PZKPZ[YPI\[LKVU 'LVWULEXWLRQ L]LY`-YPKH`HUK:H[\YKH`V\Z[PKL*HTKLU;V^U *OHSR-HYTHUK2LU[PZO;V^U[\ILZ[H[PVUZ 'HPRJUDSKLFV! MLTHSLHUK THSL                   

&,5&8/$7,21 ',675,%87,21 '(02*5$3+,&6

$JHEHWZHHQ! 0,..SVIHS9LHKLYZ»:\Y]L` Â&#x2039; VMV\YYLHKLYZ^PSSIL[LTW[LK[VI\` WYVK\J[Z[OL`»]LZLLUHK]LY[PZLKPUTHNHaPULZ Â&#x2039; VM*HTKLU4VU[OS`YLHKLYZSPRL[VYLHK\W[V KH[LHY[PJSLZVUJ\YYLU[T\ZPJ[YLUKZ


%5$1'(;7(16,216 &DPGHQ0RQWKO\2QOLQH ^^^JHTKLUTVU[OS`JVT^PSSIL[OLVMMPJPHSOVTLMVY*4 THNHaPUL^P[OKHPS`UL^Z\WKH[LZPU[LY]PL^ZYL]PL^ZHUK T\JOTVYL 'RZQORDG0XVLF$ZDUGV $QQXDO9,3HYHQW

;OL+V^USVHK4\ZPJ(^HYKZPZHUL]LU[[OH[^H[JOLZ[OLSPRLZ ;OL+V^USVHK4\ZPJ VMTHU`NYLH[IHUKZHUKHY[PZ[Z,HJO`LHY[OL+V^USVHK 4\ZPJ(^HYKZHYLOLSKPUVYKLY[VYLJVNUPZL[OL[HSLU[HUK LMMVY[ZVMHY[PZ[ZHSSHJYVZZ[OL<24VYLPUMVVUZWVUZVYZOPW VWWVY[\UP[PLZ!ZWVUZVYZOPW'JHTKLUTVU[OS`JVT &DPGHQ0RQWKO\79 0U[VKH` 0U[VKH`»ZUL^KPNP[HSHNLW\ISPJH[PVUZULLK[VJVUULJ[KPYLJ[S` ^P[O[OLPYYLHKLYZHUKRLLW[OH[JVUULJ[PVUNVPUN[OYV\NOV\[ [OLPYKHPS`JOVYLZHUKHJ[P]P[PLZ*HTKLU4VU[OS`;=^PSS WYV]PKL[OL]PZ\HSL_[LUZPVU[VZLSLJ[LKZWLJPHSMLH[\YLZVU[OL WYPU[THNHaPULPUJS\KPUN!L_JS\ZP]LPU[LY]PL^ZMLH[\YLZL]LU[ JV]LYHNL[YHPSLYZ


796+<*;065 :\WWSPLK0THNLZ    Â&#x2030;UL[[ 7OV[VZOVV[      Â&#x2030;UL[[ 05:,9;: )V\UKPU        Â&#x2030;*7; ;PWVU         Â&#x2030;*7; 3VVZL0UZLY[       Â&#x2030;*7; 3VVZL0UZLY[ (SSWYPJLZHYLZ\IQLJ[[V=(; 6[OLYZWLJPHSWVZP[PVUZHUKJSHZZPMPLKZ H]HPSHISL\WVUYLX\LZ[

-\SS7HNL     ;VW )V[[VT4HYNPU 3LM[ 9PNO[4HYNPU 

(+:7,*: !TT_TT !TT !TT

/HSM7HNL     )V[[VT4HYNPU   3LM[ 9PNO[4HYNPU 3LM[ 9PNO[4H

!TT_TT !TT !TT

7HNL)V_   

!TT_TT

(NLUJ`KL[HPSZ (NLUJ`JVTTPZZPVU

63(&,),&$7,216


-\SS*VSV\Y+PZWSH`(K]LY[PZPUN9H[LZ -\SS7HNL! Â&#x2030; /HSM7HNL!Â&#x2030; 0UZPKL-YVU[*V]LY !Â&#x2030; -YVU[*V]LY!Â&#x2030; 0UZPKL)HJR*V]LY! Â&#x2030; )HJR*V]LY! Â&#x2030; )HJR*V]LY *SHZZPMPLK(KZ *YLKP[JHYKZPaL! Â&#x2030;=(; /VYPaVU[HSIHUULYZ[YPW! Â&#x2030;=(; (K]LY[VYPHSWYPJLVUHWWSPJH[PVU

35,&(6


(+=,9;0:05.-694(; (U`X\LYPLZZOV\SKILJOLJRLKVU

 

+0.0;(3*636<94656 -PSLZT\Z[ILH/PNO9LZ7+-17,.7OV[VZOVWMPSL ^P[OKWP*4@2 (SSMVU[ZT\Z[ILV\[SPULKVYLUJHWZ\SH[LK (U`MVYTH[^P[OV\[[OLZLZWLJPMPJH[PVUZ^PSSUV[IL HJJLW[LK(U`[L_[YL]LYZLKV\[VMHM\SSJVSV\Y IHJRNYV\UKZOV\SKILHTPUPT\TVMW[ /6>;6:,5+<:@6<916) ,THPSHKKYLZZ!HK]LY[PZPUN'JHTKLUTVU[OS`JVT 7SLHZLJVU[HJ[`V\YZHSLZWLYZVU[VJVUMPYTPM[OLMPSL OHZILLUYLJLP]LK(SSMPSLZZOV\SKILUHTLKHZ MVSSV^Z!+H[LHK]LY[^PSSILHWWLHYPUN 70*;<9,05-694(;065 9LZVS\[PVUKWP*4@28\HSP[`JHUUV[IL N\HYHU[LLKMVYHU`[OPUNSLZZ[OHUKWP

6(1'86 <285 -2%


%UDQG'LUHFWRU (UK`)YHKZOH^ HUK`'JHTKLUTVU[OS`JVT $GYHUWLVLQJ0DQDJHU :[L]L.VSKZTP[O Z[L]L'JHTKLUTVU[OS`JVT

$'9(57,6,1* &217$&76

0TYHU:OLPRO PTYHU'JHTKLUTVU[OS`JVT $VVLVWDQW$GYHUWLVLQJ0DQDJHU (UN\Z(\KLU HUN\Z'JHTKLUTVU[OS`JVT &UHDWLYH'HVLJQHU (UU-VV HUU'JHTKLUTVU[OS`JVT HUU'JHTKLUTVU[OS $GYHUWLVLQJ6DOHV'HSDUWPHQW ;! 

Camden Monthly Press Pack  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you