Page 1


Participeu

fent-nos arribar les vostres idees, opinions, peticions, queixes o propostes de millora.

Entreu a www.cambrils.cat a l’apartat L’Ajuntament / Bústia ciutadana / L’ajuntament t’escolta.

Departaments: - de Cultura - d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació - de Joventut

T’escoltem!!! /2/

El nostre objectiu és la vostra satisfacció.


SALUDA L’aprenentatge no es pot restringir a una etapa determinada de la vida. Des de l’Ajuntament de Cambrils apostem per la formació contínua al llarg de tota la vida per donar resposta a les necessitats relacionades amb trajectòries professionals i nous reptes personals. Els Departaments de Cultura, Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació i Joventut han sumat esforços per oferir una àmplia varietat de cursos subvencionats i amb preus assequibles. La formació afavoreix la inserció laboral, millora la competitivitat i la qualificació professional i fomenta la creació artística, el creixement personal i la salut. A més, enguany hi ha oferta a la carta a partir de demandes concretes i per nous sectors emergents del nostre municipi, es reforcen els cursos gratuïts per treballadors en actiu, hi ha més formació adreçada a joves i s’han introduït noves facilitats de pagament. Aquesta guia formativa recull tota l’oferta ben ordenada per temes i amb un calendari perquè pugueu trobar fàcilment els cursos que més s’adeqüin a les vostres necessitats i preferències. Hi ha propostes pensades tant per les persones que ja teniu feina com per les que en busqueu, per les més joves i per les més grans, per les que voleu aprendre per necessitat i per les que ho feu per plaer, per les que preferiu cursos online i per les que us decanteu per l’opció de cursos presencials. Us convido a consultar aquesta guia i animar-vos a ampliar coneixements. Segur que trobeu algun curs que us pot ajudar a aconseguir els vostres propòsits.

Camí Mendoza Mercè Alcaldessa de Cambrils

/3/


ÍNDEX CREACIÓ ARTÍSTICA

IDIOMES

Curs complet de fotografia digital........ 11

Anglès.................................................... 22

Pintura i dibuix per a adults................... 12

Anglès I conversa..................................

12

Anglès preparació al FIRST ..................

Taller introducció al món del DJ............ 14

22 23 Castellà.................................................. 23 Francès atenció al públic bàsic ............. 24 Francès atenció al públic intermedi ...... 24 Servei de Català de Cambrils ............... 25

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

MÓN LABORAL I EMPRESA

15 Endolla’t ............................................... 15 5 trucs per menjar més sa ................. 16 Alimentació esportiva........................... 16 Curs d’alimentació pràctica ................. 17 Menjars saludables .............................. 17 Ioga ...................................................... 18 Pilates ................................................... 18 Taller com viatjar Low Cost .................. 19

ADMINISTRACIÓ I OFICINES

Taller teòric i pràctic

Sostenibilitat i salut ambiental

twrek & booty dance..............................19

en la gestió de càmpings......................

Tallers de roba pintada a mà ...............

Taller la teva primera pel·lícula.............. 13 Taller sobre fotografia i instagram amb el mòbil.........................................

13

Akadèmia..............................................

Administratiu/iva comptable ...............

26

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

27 Manipulador/a d’aliments sector pesca 27 Manipulador/a d’aliments .................... SERVEIS A LA COMUNITAT, A LA PERSONA I A L’EMPRESA Monitor/a de menjadors escolars.........

28

SERVEIS D’HOTELERIA I TURISME

Tècniques efectives per fer presentacions

20 T’he trobat............................................ 21 dels treballs de recerca i/o projectes finals..

/4/

29


TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

LLEGENDA

Competic (ACTIC).........................................

30 Dígit - Seguretat online................................. 30

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS Rosa dels Vents............................................... Aula Mentor....................................................

31 32

Dates

dll. > dilluns

Horari

dt. > dimarts

Durada

dc. > dimecres

Lloc

dj. > dijous

Preu

dv. > divendres

Adreçat a

ds. > dissabte dg. > diumenge

Formació professional per a l’ocupació per a treballadors/res en actiu ......................

34 35 PTT.................................................................. 36 Formació a mida ............................................

PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIA

/5/


CONDICIONS GENERALS CONDICIONS GENERALS · Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció. · Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats. · L’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret d’anul·lar un curs/taller o de fer algun canvi d’horari, lloc o professorat. · Una vegada iniciat el curs, es recuperaran les hores de classes que, a causa d’imprevistos, s’hagin pogut anul·lar momentàniament. · Els menors d’edat, a l’hora d’inscriure’s, caldrà que aportin autorització del pare/mare o tutor/a.

LES MATRÍCULES ALS CURSOS I TALLERS ES PODEN FORMALITZAR: · Matrícules presencials a l’OAC: La matrícula es durà a terme recollint l’imprès de matriculació emès per l’OAC. L’import de la matrícula es farà efectiu en el termini de 5 dies a qualsevol de les entitats bancàries següents: BBVA o CaixaBank. · Matrícules ON-LINE: La matrícula es pot fer per Internet des de la pàgina web de l’Ajuntament de Cambrils www. cambrils.cat a l’enllaç Inscripcions a cursos-Matriculació on-line o directament a http://www.cambrils.cat/inscripcions. La matriculació on-line està operativa per als cursos de Cultura, d’Aula Mentor i de la Formació Professionalitzadora Municipal, excepte per aquells que tenen prova de nivell, en els quals la matrícula serà presencial. Data de matrícula: Per als cursos en els que no s’especi-

fiqui una altra data, la matrícula estarà oberta a partir del 12 de setembre 2018. Pels cursos de cultura la matrícula del 1r semestre estarà oberta a partir del 3 de setembre de 2018. I la del 2n semestre serà a partir del 8 de gener al 29 de gener de 2019. · Matrícules presencials a l’Aula Mentor de Cambrils: En cas de voler formalitzar la matrícula d’Aula Mentor de forma presencial cal dirigir-se a la pròpia aula. El sistema de matriculació serà el mateix que l’utilitzat a l’OAC. · Matrícules al Servei d’Informació Juvenil: Pel que fa als cursos organitzats pel Departament de Joventut la matrícula es farà directament al SIJ. Les activitats estan destinades a joves entre 14 i 30 anys empadronats a Cambrils. Consultar horaris del servei a la pàgina web: www.cambrils. cat/joventut. · Matrícules a l’Escola d’Adults: La matriculació als cursos organitzats per l’Escola d’Adults es realitza directament a l’Escola.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULES: L’import de matriculació no serà retornat llevat que el curs no es dugui a terme en les dates i horaris estipulats o en cas de malaltia greu de la persona matriculada, sempre que es justifiqui. Per a la resta de supòsits, aquests es valoraran individualment i els serà d’aplicació la decisió que s’aprovi en cada cas per acord de l’òrgan competent. La sol·licitud de retorn de l’import liquidat es fa presentant una instància a l’OAC adreçada al Departament organitzador del curs, en la que s’ha de fer constar les dades de la matrícula i el número de compte bancari al que s’ha de fer la devolució per transferència.

/6/


CONDICIONS ESPECÍFIQUES Escola d’Adults DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A QUALSEVOL ENSENYAMENT:

sentar l’autorització corresponent, que es pot descarregar de l’espai web: http://www.cambrils.cat/escoladults/preinscripcio-i-matricula/curs-2018-2019.

· 1 fotocòpia del DNI, NIE o Passaport en vigor.

· El no pagament de l’import de la matrícula del curs en els terminis establerts donarà lloc a la baixa definitiva de l’alumne/a i a la pèrdua de tots els drets, i s’iniciarà el període executiu per exigir el pagament de l’import corresponent.

· Si en el document d’identitat no consta que el sol·licitant resideix o treballa a Cambrils, o en un municipi proper on no hi ha oferta formativa de l’ensenyament al qual es vol preinscriure, cal aportar el certificat d’empadronament, contracte de treball o certificat d’empresa. · En el cas específic del Cicle de Graduat en Educació Secundària per a persones adultes, també cal aportar una certificació acadèmica dels estudis realitzats (ESO, FP, BUP, PQPI, PFI, Programa Joves per l’Ocupació,...). · En el Curs de preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior cal aportar, si és el cas, el Títol de la ESO i/o el Títol d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

· L’import de la matrícula no serà retornat, llevat que el curs no es pugui dur a terme en les dates i horaris estipulats o es compleixin les circumstàncies especials estipulades a l’ordenança municipal número 17, reguladora de la taxa per prestacions de serveis. · L’absència injustificada de l’alumne/a durant 10 dies lectius donarà lloc a la seva baixa definitiva del curs, que li serà comunicada pel mitjà corresponent.

ALTRES:

· Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats.

· La matrícula ha de ser formalitzada necessàriament per la persona interessada. En el cas que per circumstàncies especials l’hagi de formalitzar una altra persona, cal pre-

Per a més informació i per a conèixer el calendari i procés de preinscripció i matrícula podeu consultar l’espai web: http://www.cambrils.cat/escoladults.

/7/


CONDICIONS ESPECÍFIQUES Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Aula d’Idiomes · Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim de 10 d’alumnes matriculats, en els cursos d’informàtica aquest mínim serà de 8. El nombre màxim d’alumnes serà de 20 i en els cursos d’informàtica de 16. · MATRÍCULA: - Totes les persones interessades han de fer la matrícula sense reserva. - La matrícula pot ser realitzada per una altra persona. - Es poden fer matrícules on quedi constància que el pagament el fa una empresa. - La matrícula és nominativa, intransferible i per a un curs en concret. · REQUISITS: tenir més de 16 anys (per als menors de 18 anys cal autorització de la mare/pare o tutors) · DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER JUSTIFICAR LA CONDICIÓ D’ATURAT/ADA: cal lliurar-la en el mateix moment de la matrícula i és necessari que estigui VIGENT en la data de matriculació. Es pot presentar qualsevol d’aquests documents: - Informe de situació laboral actual - Justificant de cobrament de la prestació d’atur O bé, AUTORITZAR A L’AJUNTAMENT A LA CONSULTA D’AQUESTA DADA · En el CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR les pràctiques es realitzen en escoles de Cambrils. Per poder matricular-se en aquest curs és requisit imprescindible presentar un CERTIFICAT DE NO ESTAR INCLÒS AL REGISTRE DE DELICTES SEXUALS O AUTORITZAR A L’AJUNTAMENT A LA CONSULTA D’AQUESTA DADA. Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, haurà de demanar un certificat de penals del seu país de nacionalitat. · IMPORT DE LA MATRÍCULA: - L’import de la matrícula per a persones aturades és el

50% del preu de la matrícula general. - El descompte s’aplicarà en base a la situació acreditada en la data de la matrícula. - Fraccionament: per als cursos de 60 euros o més hi haurà la possibilitat de fraccionar el pagament. *La matrícula només es vàlida en el cas que s’hagi formalitzat el pagament. *No es pot assistir al curs sense haver pagat la matrícula corresponent. *Caldrà aportar el comprovant de pagament amb caràcter previ a l’inici de l’activitat quan la matrícula s’hagi efectuat 5 o menys dies abans de l’inici del curs. · DOCUMENT ACREDITATIU: - ASSISTÈNCIA: els alumnes rebran un document d’assistència quan hagin assistit com a mínim al 80% de les hores del curs. - ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT: en cas que s’hagi assistit al 80% de les hores totals dels curs, el valor d’aprofitament l’atorgarà el/la formador/a a cada alumne/a en concret. - LES FALTES D’ASSISTÈNCIA COMPTARAN COM A TALS AMB INDEPENDÈNCIA QUE L’ABSÈNCIA A CLASSE DE L’ALUMNE ESTIGUI JUSTIFICADA O NO. · PROVA DE NIVELL: En el cas de cursos amb diferents nivells o de nivell avançat, l’alumnat haurà de passar un test per accedir-hi. Els antics alumnes hi podran accedir directament sempre que hagin superat el curs de nivell inicial. NO S’ADMETRAN CANVIS DE NIVELL, un cop feta efectiva la matrícula. · LLOC DE REALITZACIÓ DELS CURSOS: l’estipulat a la guia formativa. En cas de canvi, es comunicarà en el moment de la matriculació o, abans que comenci el curs, s’informarà a l’alumnat del lloc de la realització del curs. · LLENGUA DELS CURSOS: la llengua normalment emprada serà el català.

/8/


CONDICIONS ESPECÍFIQUES Aula Mentor de Cambrils · Aula Mentor és un sistema de formació oberta a distància. Els cursos es fan amb el seguiment d’un tutor a través d’Internet. Al cap davant de l’aula hi ha un/a administrador/a amb funcions d’assessorament i suport als alumnes.

- Tant per MATRICULACIONS com per RECÀRREGUES, POSAR-SE PRIMER EN CONTACTE AMB L’ADMINISTRADOR/A DE L’AULA al telèfon 977 307 401 o bé a l’adreça cambrils@aulamentor.es per tal de confirmar la disponibilitat de places.

· L’alumnat pot optar per seguir el curs des de l’Aula Mentor de Cambrils o bé des del propi domicili o qualsevol lloc amb connexió a Internet.

- Efectuar la matrícula o recàrrega del curs presencialment o en línea.

· La matrícula en Aula Mentor està permanentment oberta i es pot realitzar qualsevol dia de l’any excepte el mes d’agost.

- Realitzar el pagament de l’import de la matrícula o recàrrega corresponent a qualsevol de les entitats bancàries: BBVA o CaixaBank, en el termini de cinc dies, o bé via web.

· L’únic requisit per a poder matricular-se és ser major de 16 anys.

- APORTAR EL COMPROVANT DE PAGAMENT VIA CORREU ELECTRÒNIC ESCANEJAT, FAX O PRESENCIALMENT A L’ADMINISTRADOR/A DE L’AULA MENTOR.

· Abans de formalitzar la matrícula s’ha de contactar amb l’administrador/a de l’Aula Mentor per informar-se de la disponibilitat i nivell d’ocupació del curs. · El cost de la matrícula per un curs és de 48 euros, que dona dret a dos mesos de curs i a presentar-se a dos convocatòries d’examen. Si aquest temps no fos suficient es poden realitzar recàrregues de la matrícula amb una durada d’un mes i per un import de 24 euros la recàrrega. · PROCÉS DE MATRICULACIÓ: per tal que es pugui fer efectiva l’alta en el curs corresponent s’ha de seguir el següent procés:

/9/

· A l’acabar el curs i un cop superada la prova final, s’obté un certificat d’aprofitament emès pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. · DEVOLUCIONS: no serà retornat l’import de la matrícula o de les posteriors recàrregues una vegada efectuat el pagament.


CONDICIONS ESPECÍFIQUES Formació Professional per a l’Ocupació Subvencionada per a treballadors/res en actiu · Els cursos de Formació Professional per a l’Ocupació promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya son 100% subvencionats i van adreçats a treballadors en actiu del Règim General o Autònoms. No funcionaris. · Les persones interessades han de fer la preinscripció al curs.

· En cas de produir-se alguna vacant es procedirà a la seva substitució seguint l’ordre d’inscripció. · El dia d’inici del curs els participants han d’estar treballant. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PODER REALITZAR EL CURS I QUE CAL PRESENTAR EL PRIMER DIA DE CLASSE:

· Cada curs té un nombre de places limitades. · En el cas d’haver-hi un major nombre de sol·licituds de preinscripcions que places disponibles per al curs, la matrícula es realitzarà segons l’ordre rigorós de preinscripció al curs. · Abans de l’inici del curs, s’avisarà a les persones preinscrites per tal d’informar-les de la seva admissió o no al curs.

Treballadors del Règim General: • Fotocòpia DNI/NIE • Fotocòpia de la capçalera de la última nòmina Treballadors autònoms: • Fotocòpia DNI/NIE • Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms

/ 10 /


Del 2/10/2018 al 4/12/2018

Adreçat a persones interessades en conèixer i aprofundir en el món fotogràfic. Es faran sessions teòriques i pràctiques. Contingut:

20 h

- Què és la fotografia? - Coneixement de la càmera; • Modes manuals i semiautomàtics. • Sensor, diafragma i obturador. • Mesura de llum; com la realitzem? - Paràmetres i eines bàsiques que cal conèixer i dominar; • Velocitat d’obturació. • Obertura de diafragma • ISO • Balanç de blancs • Exposímetre - Arxius RAW / JPG; que són, diferències, avantatges, inconvenients... - Tipus d’objectius / lents i usos concrets de cadascun. - Elements perifèrics que poden enriquir i millorar les nostres imatges. - Aprendre les principals regles de composició. - Material bàsic que necessites per aconseguir la teva fotografia. - Xarxes/webs on publicar les nostres imatges; què cal saber abans de fer-ho. OBSERVACIONS: És necessari disposar de càmera rèflex / bridge / evil (qualsevol d’aquest tipus). No es poden fer servir mòbils ni càmeres compactes que no disposin del model manual. Recomanem disposar de filtres, trípode, objectius varis. Professor: Jonatan Tarafa, responsable de l’estudi fotogràfic Jont TC Photo.

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

/ 11 /

Dt. de 19 a 21 h

Centre Cultural Preu general: 90 Preu joves: 60 (de 16 a 30 anys) A partir dels 16 anys

CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA

CURS COMPLET DE FOTOGRAFIA DIGITAL


CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA

PINTURA I DIBUIX PER A ADULTS

Del 26/09/2018 al 30/01/2019

L’objectiu d’aquesta activitat és l’aprenentatge i perfeccionament segons el nivell de cada alumne, començant amb la pràctica del dibuix amb llapis, carbonet i tinta xinesa i pintura acrílica sobre diferents suports. Èmfasi en el dibuix de figura humana. Teoria del color i de la composició il·lustrada amb exemples de la història de l’art. Llibertat creativa i experimental. Material a càrrec de l’alumne/a.

Dc. de 18.30 a 20.30 h

OBSERVACIONS: Al final del curs es podran exposar els treballs realitzats.

A partir dels 16 anys

Del 6/02/2019 al 12/06/2019

34 hores Centre Cultural 100

Professora: Laura Álvarez Keller, pintora i professora d’idiomes. + info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

TALLERS DE ROBA PINTADA A MÀ

5/03/2019 , 12/03/2019 i 19/03/2019

Tots els dissenys que pugueu fer són únics, personalitzats exclusius. Totes les vostres propostes i les vostres fenomenals idees es poden plasmar en dissenys pintats a mà. Podem preparar roba per als més petits de la casa, fent pitets i granotes per a nadons però també pintarem samarretes, roba interior, davantals... per adults. Pensa, fes el teu disseny i vine. Al nostre taller us ensenyarem i assessorarem sobre les diferents opcions possibles!

Dt. de 18.30 a 20 h

OBSERVACIONS: Professorat: Associació Programes Educatius “Open Europe” + info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

/ 12 /

4,5 hores Centre Cultural 20 A partir de 16 anys


12/02/19 i 19/02/19 Dm. de 17.30 a 20 h

S’introduirà de forma teòrica i pràctica tots els conceptes necessaris per portar a terme una producció cinematogràfica de petit format. Es transmetrà tots els procediments que s’utilitzen professionalment i adaptant-los a aquest tipus de produccions exprés. OBSERVACIONS: Un dels principals propòsits serà preparar als alumnes perquè, un cop finalitzat el curs puguin presentar les serves obres a algun/s certàmens que dediquen seccions dels seus festivals a aquest tipus de formats cinematogràfics (curtmetratges o microcurtmetratges)

5h Ateneu Juvenil Per joves empadronats al municipi de 16 a 30 anys: 30 Altres: 35 A partir de 16 anys

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Generals Organitza: Departament de Joventut

TALLER SOBRE FOTOGRAFIA I INSTAGRAM AMB EL MÒBIL

Del 07/03/19 al 28/03/19

Un curs per aprendre tècniques fotogràfiques, aplicacions i eines d’edició fent servir el mòbil i ho podràs aplicar a l’Instagram. OBSERVACIONS: El dv. 22/03/18 es farà una sortida per posar en pràctica tots els coneixements adquirits.

Dj. de 18 a 20 h La 3a sessió dv. 22/03/19 de 18 a 20 h 8h Ateneu Juvenil Per joves empadronats al municipi de 14 a 30 anys: 15 Altres: 20

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Generals Organitza: Departament de Joventut

A partir de 14 anys

/ 13 /

CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA

TALLER LA TEVA PRIMERA PEL·LICULA


CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA · CREACIÓ ARTÍSTICA

TALLER INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL DJ

02/04/19 i 09/04/19 Dm. de 18 a 19.30h

Es veurà la configuració bàsica d’un dj, reconeixement de les parts i funcions de cada element. Es treballarà com seleccionar, guardar, tractar i preparar els temes per ser punxats. OBSERVACIONS: Es faran servir els programes “Serato Dj” i “Rekordbox”, i la controladora Pioneer DDJ-SX

3h Ateneu Juvenil Per joves empadronats al municipi de 14 a 30 anys: 15 Altres: 20 A partir de 14 anys

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Generals Organitza: Departament de Joventut

/ 14 /


Dc. de 17.30 a 20.30 h Pretèn inspirar a què els i les joves responguin per si mateixos/es, qui mana a la seva vida, perquè són o no feliços, què els aporta la seva feina o estudis, perquè tenen amics/gues, què necessiten de les altres persones per ser feliços, que necessiten d’ells/es mateixos/es, com viure en pau amb els seus pares, mares i tutors, perquè s’acaba l’amor, cap a on volen dirigir la seva vida, i altres qüestions emocionals.

93 h Ateneu Juvenil Gratuït 18 – 23 anys

OBSERVACIONS: L’Akadèmia és un projecte educatiu sense ànim de lucre que neix amb la finalitat d’acompanyar a joves per descobrir qui són veritablement, quin és el seu lloc en el món i quina direcció volen donar a les seves vides. + info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Dirigit a joves empadronats al municipi Organitza: Departament de Joventut

Del 14/01/19 al 27/05/19

ENDOLLA’T Amb aquest curs et proporcionarem eines per l’autoconeixement, millorar la manera de relacionar-se amb un/a mateix/a i amb els altres. També descobrireu recursos personals, habilitats socials i potencials sobre totes les seves capacitats per fer front a les dificultats diàries. A més tot això ajudarà a tenir relacions saludables, amb els familiars, amics i a la feina, en definitiva amb el teu entorn.

Grup de 12 a 14 anys el 1er i el 3er dl. de cada mes de 18 a 20 h (quinzenal) Grup de 15 a 17 anys el 2n i 4t dl. de cada mes de 18 a 20 h (quinzenal) 18 h cada grup

OBSERVACIONS: Es faran dos grups, un de 12 a 14 i l’altre de 15 a 17.

Ateneu Juvenil Gratuït 12 - 17 anys

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Dirigit a joves empadronats al municipi Organitza: Departament de Joventut

/ 15 /

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

Del 10/10/18 al 12/06/19

AKADÈMIA


CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

5/03/2019

5 TRUCS PER MENJAR MÉS SA

Dt. de 20.00 a 21.30 h Tots som conscients que l’alimentació és vital per tal de poder cuidar de la nostra salut; rebem molts imputs de la teoria però posar-ho a la pràctica no és tan fàcil. En aquesta conferència amena, pretenem facilitar els coneixements bàsics per tal de menjar sa, per persones amb poc temps, i sense necessitat de saber cuinar massa. Ho resumim amb 5trucs fàcils de recordar per tal de poder-ho posar a la pràctica el més aviat possible. • Showcooking amanides nutritives

1 h 30 minuts Centre Cultural 5 A partir de 16 anys Web: www.vitampleni.cat

OBSERVACIONS: Xerrada a càrrec d’Astrid Barqué, llicenciada en Ciències de l’Esport, Professora universitària, creadora del projecte Vitampleni, directora del programa youtube Sport & Cook. + info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

19/03/2019

ALIMENTACIÓ ESPORTIVA

Dt. de 20.00 a 21.30 h Els batuts de recuperació són la millor opció per recarregar el cos amb nutrients proteics que ajuden a reparar els teixits corporals després de l’activitat física perquè són de fàcil digestió i l’absorció dels nutrients és més ràpida. Les opcions que ensenya l’Astrid Barqué en el taller són amb ingredients naturals i vegetals.

1 h 30 minuts

• Showcooking batuts de recuperació

A partir de 16 anys

OBSERVACIONS: Xerrada a càrrec d’Astrid Barqué, llicenciada en Ciències de l’Esport, Professora universitària, creadora del projecte Vitampleni, directora del programa youtube Sport & Cook.

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

/ 16 /

Centre Cultural 5

Web: www.vitampleni.cat


Del 06/11/18 al 27/11/18 Dm. de 18.30 a 20.30 h

Has marxat a viure fora de casa i no saps ni que cuinar? Vas a la uni i comparteixes àpats amb els/les companys/es de pis? OBSERVACIONS: Es faran dos sessions teòriques i dos pràctiques. A les teòriques s’aprendrà a combinar els aliments per portar una dieta saludable i a saber interpretar les etiquetes dels aliments. A les sessions pràctiques s’aprendrà a cuinar plats del dia a dia.

8h Ateneu Juvenil Per joves empadronats al municipi de 18 a 30 anys:15 Altres: 20 A partir de 18 anys

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Generals Organitza: Departament de Joventut

11/02/2019 18/02/2019 i 25/02/2019

MENJARS SALUDABLES És un curs sobre la cuina saludable on l’objectiu és aprendre a preparar diferents aliments que ens ajudaran a sentir-nos millor i augmentar el benestar mentre ens cuidem. Farem batuts, infusions, patés vegetals. OBSERVACIONS: Professorat: Associació Programes Educatius “Open Europe”

Dl. de 19 a 21 h 6 hores Centre Cultural 30 A partir de 16 anys

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

/ 17 /

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

CURS D’ALIMENTACIÓ PRÀCTICA


CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

IOGA

Del 9/10/2018 al 14/02/2019

El “Hatha Ioga” és per a uns el mitjà per obtenir relaxació, descans, equilibri i força, per a d’altres és una forma de desenvolupar la seva ment i augmentar la seva capacitat de concentració. Com diu Swami Sivananda el “Hatha Ioga” és un camí d’experiència: “Més val un gram de pràctica que tones de teoria”.

(A) Dt. i dj. de 18.30 a 20.00 h

Del 19/02/2019 al 13/06/2019

OBSERVACIONS: Cal portar roba còmoda i tovallola. (A) Iniciació: No es necessita experiència prèvia. (B) Intermedi: Adreçat a persones que ja tenen alguna pràctica. Professora: Maria Alarcón Mateo (Shivapriya), professora de ioga.

(B) Dt. i dj. de 20.00 a 21.30 h 48 h Centre Cultural 150 (2 dies) 90 (1 dia) A partir de 16 anys

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

PILATES

Del 13/09/2018 al 5/02/2019

La finalitat del mètode Pilates és aconseguir força abdominal, millorar la flexibilitat i adquirir un bon control del cos i de la respiració.

(A) Dt. i dj. de 15.10 a 16.05 h

OBSERVACIONS: Cal portar roba còmoda. (A) Inicial: No es necessita experiència prèvia. (B) Intermedi: Adreçat a persones que ja tenen alguna pràctica. Altres nivells i horaris consultar condicions directament amb la professora (666437806 - carmeborras@yahoo.es)

36 h

Del 7/02/2019 al 18/06/2019

Professora: Carme Borràs Iserta + info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

/ 18 /

(B) Dt. i dj. de 16.05 a 17.00 h

Centre Cultural 135 (2 dies) 90 (1 dia) A partir de 16 anys


Viatjar low cost és possible, només cal una cosa: ganes de viatjar. T’hi apuntes?

5/03/19 Dm. de 18.00 a 19.30 h 1.30 h Ateneu Juvenil

Vols visitar un país però no t’arriben els diners? Vols descobrir llocs increïbles però no saps per on començar? Vols viatjar per lliure com un veritable “motxiller”? de la mà de dos grans viatgers coneixeràs els destins més econòmics, vols barats, turisme sostenible, les millors rutes i transports de cada país, trucs per allotjar-se barat o gratuït.

Gratuït A partir de 16 anys

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Generals Organitza: Departament de Joventut

TALLER TEÒRIC I PRÀCTIC TWERK & BOOTY DANCE Es tractarà l’origen, la història i el context de les danses del cul, desbloqueig de pelvis amb l’estàndard Twerk, treball de reforçar el core i coordinació entre la part superior i inferior del cos, aïllament del cos, estiraments dinàmics amb la pelvis activada, tècniques, coreografia i tancament de les lliçons claus amb un resum de recursos. OBSERVACIONS: Seria convenient portar genolleres (si pot ser).

26/10/18 Dv. de 17.30 a 20 h 2 h i 30 min Ateneu Juvenil Per joves empadronats al municipi de 12 a 30 anys: 15 Altres: 20 A partir de 12 anys

+ info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Generals Organitza: Departament de Joventut

/ 19 /

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

TALLER COM VIATJAR LOW COST. EL MÓN AL TEU ABAST


CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

TÈCNIQUES EFECTIVES PER FER PRESENTACIONS DELS TREBALLS DE RECERCA I/O PROJECTES FINALS Amb aquest curs aprendràs tècniques molt pràctiques sobre la comunicació verbal i no verbal per tal de poder traduir aquests coneixements en una bona presentació en públic del teu treball final. Les dos primeres sessions seran per adquirir els coneixements de forma molt pràctica i la darrera estarà dedicada a fer un assaig de les presentacions i propostes de millora sobre la presentació preparada de cada alumne. Els alumnes tindran un suport de l’equip de la Universitat de la Rovira i Virgili d’on és el professor que ho impartirà

8 i 15 de novembre de 2018 17 de gener de 2018 8 i 15 de novembre de 2018 de 18 a 20h 17 de gener de 18 a 20 o 21h. Sessió d’assaig de presentacions 6h Ateneu Juvenil

OBSERVACIONS: Podria ser que la sessió d’assaig s’allargui una hora més si és necessari i els alumnes així ho acorden amb el professor. + info: Servei d’Informació Juvenil - Joventut Cambrils Ateneu Juvenil / Av. Horta de Sta Maria, 14 / T. 977794217 Condicions: Joves empadronats a cambrils o que estudiïn en centres de Cambrils que estiguin. Cursant 2n de BAT i/o Cicles. Organitza: Departament de Joventut

/ 20 /

10 A partir de 16 anys


Xerrada 1 - “1 imatge val més de 1000 paraules?” Xerrada/taller per saber quina és la primera impressió que causem en els altres i la seva importància. Xerrada 2 - “La dona invisible. Sigues, tu, retroba’t” Xerrada/taller per acceptar-nos i realçar les nostres virtuts. Saber quina és la nostra tipologia i què fer per potenciar-la, amb trucs i consells personalitzats. Xerrada 2 - “L’elegància és qüestió d’actitud?” Parlem de ser elegants, s’hi neix o no? Ens interessa ser-ho? Un cop tenim clar com som i el que és més favorable segons la nostra tipologia, parlem dels accessoris, com han de ser, com combinar-los i què cal tenir en compte a l’hora e complementar la roba que ens posem. OBSERVACIONS: Xerrada a càrrec de Sònia Morell Bernadí, Assessora d’Estil & Personal Shopper.

Xerrada 1 Dj. de 20 a 21.30 h (1 hora i 30 minuts) Xerrada 2 Dj. de 19.30 a 21.30 h (2 hores) Xerrada 3 Dj. de 19.30 a 21.30 h (2 hores) 5 h i 30 minuts Centre Cultural 15 (1 xerrada) 35 (3 xerrades) A partir de 16 anys Sònia Morell(@thetrobat)

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

facebook.com/thetrobat http://thetrobat.cat/

/ 21 /

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT · CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

Xerrada 1 – 15/11/2018 Xerrada 2 – 14/02/2019 Xerrada 3 – 14/03/2019

T’HE TROBAT


IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES

ANGLÈS

A partir del 19 de setembre de 2018

Cursos per adquirir els coneixements inicials i bàsics de la llengua anglesa. S’estructuren en 3 nivells: nivell 1 (A1 MECR), nivell 2 (A2.1 MECR), nivell 3 (A2.2. MECR). Al finalitzar el nivell 3, el certificat del curs dóna accés directe al nivell 3 de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI).

A partir de les 17 h segons curs

OBSERVACIONS: Si s’escau, s’haurà de superar una prova de nivell durant la preinscripció.

CMFA Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi

Cursos de 105 hores i 140 hores (quadrimestrals o anuals)

38,5 + info: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi– Av. Horta de Sta. Maria, 14, 3r pis Tel. 977 361350 / http://www.cambrils.cat/escoladults Horari: Matins: de dl. a dv. de 9.30 a 13.30 h / Tardes: dl., dt. i dc. de 16.30 a 18.30 h Condicions: Específiques del CMFA Rosa dels Vents Organitza: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents del Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació

Majors de 16 anys

ANGLÈS I CONVERSA

Del 06/11/18 al 05/03/19

Activitat formativa destinada a que l’alumnat aconsegueixi un nivell de conversa bàsic en anglès. Es treballa la capacitat oral i comunicativa per tal de potenciar la fluïdesa, l’enteniment i la seguretat oral de l’alumne.

60 h

OBSERVACIONS: Cal tenir unes nocions mínimes d’anglès per iniciar una conversa.

Preu general: 129 Preu aturats: 65

Dt. i dj. de 19 a 21 h

Centre de Formació l’Estudi

Majors de 16 anys

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

/ 22 /


Del 22/10/18 al 20/03/19

Curs per adquirir els coneixements necessaris per a la superació de la prova First Certificate in English (tercer nivell dels exàmens oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge) equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.

80 hores

Dl. i dc. de 18 a 20 h

OBSERVACIONS: Taxes d’examen no incloses en el preu de matrícula. S’haurà de superar un test de nivell en matricular-se. L’alumnat de cursos anteriors hi podrà accedir sempre que hagi superat el curs de nivell inferior.

Centre de Formació l’Estudi Preu general: 172 Preu aturats: 86 Preu joves: 80 (de 14 a 30 anys i de Cambrils) Majors de 14 anys

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions. Joves: matriculació al Servei d’Informació Juvenil (SIJ) Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

A partir del 19 de setembre de 2018

CASTELLÀ Cursos per adquirir els coneixements inicials i bàsics de la llengua castellana. S’estructuren en 3 nivells: nivell 1 (A1 MECR), nivell 2 (A2 MECR), nivell 3 (B1 MECR). OBSERVACIONS: Si s’escau, s’haurà de superar una prova de nivell durant la preinscripció.

Matins i tardes depenent del curs Cursos de 105 hores i 140 hores (quadrimestrals, semestrals o anuals) CMFA Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi

+ info: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi– Av. Horta de Sta. Maria, 14, 3r pis Tel. 977 361350 / http://www.cambrils.cat/escoladults Horari: Matins: de dl. a dv. de 9.30 a 13.30 h / Tardes: dl., dt. i dc. de 16.30 a 18.30 h Condicions: Específiques del CMFA Rosa dels Vents Organitza: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents del Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació

/ 23 /

Preu nivell 1: 38,5 Preu nivell 2 i 3: 51,5 Majors de 16 anys

IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES

ANGLÈS PREPARACIÓ AL FIRST


IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES

FRANCÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC BÀSIC

Del 15/10/18 al 19/12/18

Curs per capacitar l’alumnat perquè pugui desenvolupar de manera correcta i bàsica les situacions d’atenció al client en llengua francesa i aprendre les expressions bàsiques específiques per relacionar-se en francès amb els clients: com rebre i acollir al client, com mantenir una conversa telefònica en francès, com entendre les demandes del client, etc.

40 hores

Dl. i dc. de 19.30 a 21.30 h

Centre de Formació l’Estudi Preu general: 86 Preu aturats: 43 Majors de 16 anys

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

FRANCÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC INTERMEDI

Del 28/01/19 al 03/04/19

Curs per capacitar l’alumnat perquè pugui desenvolupar de manera correcta i fluida les situacions d’atenció al client en llengua francesa, aprendre les expressions específiques per relacionar-se en francès amb els clients: com rebre i acollir al client, com mantenir una conversa telefònica en francès, com entendre les demandes del client, etc.

40 hores

OBSERVACIONS: S’haurà de superar un test de nivell en matricular-se. L’alumnat de cursos anteriors hi podrà accedir sempre que hagi superat el curs de nivell inferior.

Majors de 16 anys

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

/ 24 /

Dl. i dc. de 19.30 a 21.30 h

Centre de Formació l’Estudi Preu general: 86 Preu aturats: 43


El Servei Local de Català és un organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya i expedeix títols oficials dels nivells que imparteix. Al Servei Local de Català de Cambrils totes aquelles persones majors de 16 anys que vulguin aprendre la llengua catalana o vulguin perfeccionar el seu nivell de coneixements poden cursar els següents nivells oficials: -Nivells per a no catalanoparlants: Nivell Bàsic A1 Nivell Elemental A2 -Nivells per a catalanoparlants: Nivell Intermedi B2 Nivell de Suficiència C1 Nivell Superior C2 OBSERVACIONS: Lloc: Centre de Formació L’ Estudi / Ateneu Juvenil (Av. Horta de Santa Maria, 14. Cambrils) Primer quadrimestre: de setembre a gener Dates de matriculació Antics alumnes: 12, 13 i 14 de setembre, de 9.30 a 13.30h Nous alumnes: del 17 al 21 setembre, de 10 a 13h i de 16.30 a 19h Segon quadrimestre: de gener a maig Dates de matriculació: Última setmana de gener

+ info: cambrils@cpnl.cat / T. 977 79 26 88 Organitza: Servei Local de Català de Cambrils. Consorci per a la Normalització Lingüística.

/ 25 /

Inci del curs 24 de setembre Centre de Formació L’ Estudi / Ateneu Juvenil Consulta preus a www.cpnl.cat Majors de 16 anys

IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES · IDIOMES

SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE CAMBRILS (CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA)


Administració i oficines

MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL

Del 15/10/18 al 12/12/18

ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE Totes les societats mercantils necessiten personal administratiu en el seu equip per portar la seva comptabilitat. En aquest curs s’adquiriran les competències professionals requerides per realitzar la gestió administrativa del registre comptable d’una empresa, el seu control periòdic i tancament anual utilitzant un programa informàtic de gestió comptable, portant conjuntament la documentació fiscal pertinent i realitzant el seguiment de les operacions administratives de tresoreria. OBSERVACIONS: Amb continguts de la unitat formativa UF0314 Gestió comptable del certificat de professionalitat Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria ADGD0108. Inclou 20 hores de programa informàtic de gestió comptable. Inclou 20 hores de pràctiques en empreses.

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

/ 26 /

Dl., dc. i dv. de 9.30 a 12 h Teoria + programa informàtic: del 15/10/18 al 12/12/18 Pràctiques: a concretar 80 h (40 h teoria + 20 h programa informàtic + 20 h pràctiques en empreses) Centre de Formació l’Estudi Preu general: 150 Preu aturats: 75 Majors de 16 anys


MANIPULADOR/A D’ALIMENTS

02/04/19 i 04/04/19

Activitat formativa que pretén proporcionar a totes aquelles persones que interactuen amb aliments els coneixements bàsics per desenvolupar la seva tasca amb garanties, així com conscienciar-les de la importància i repercussió que les seves actuacions poden tenir en la seguretat dels aliments, tot tenint en compte la legislació vigent.

6 hores

OBSERVACIONS: La realització del curs permet obtenir el certificat de Manipulador/a d’aliments impartit pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona.

Majors de 16 anys

Dt. i dj. de 9.15 a 12.15 h

Centre de Formació l’Estudi Preu general: 37 Preu aturats: 19

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

Seguretat i salut en el treball

MANIPULADOR/A D’ALIMENTS SECTOR PESCA Curs dirigit a totes aquelles persones que tenen contacte directe amb el peix i els aliments derivats de la pesca durant la seva preparació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament o servei, per tal d’adquirir els coneixements necessaris per a la seva correcta manipulació. OBSERVACIONS: La realització del curs permet obtenir el certificat de Manipulador/a d’aliments sector pesca. + info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

/ 27 /

28/05/19 Dt. de 9.30 a 12.30 h 3 hores Centre de Formació l’Estudi Preu general: 22 Preu aturats: 11 Majors de 16 anys

MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL

Seguretat i salut en el treball


MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL

Serveis a la comunitat, a la persona i a l’empresa

MONITOR/A DE MENJADORS ESCOLARS Adquirir els coneixements i les habilitats per treballar com a monitor/a en un menjador escolar. Sensibilitzar-se sobre la dimensió educativa de la feina i millorar la capacitat d’intervenció davant els infants. OBSERVACIONS: Curs amb pràctiques a escoles de Cambrils. Per a matricular-se en aquest curs és requisit imprescindible presentar un CERTIFICAT DE NO ESTAR INCLÒS AL REGISTRE DE DELICTES SEXUALS (més informació a: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ tramites-gestiones-personales/certificado-delitos) O AUTORITZAR A L’AJUNTAMENT A LA CONSULTA D’AQUESTA DADA. Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, haurà de demanar un certificat de penals del seu país de nacionalitat. + info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació

/ 28 /

Del 15/02/19 al 08/03/19 Diari de 9.30 a 12 h (Teoria, del 15/02/19 al 08/03/19) Les pràctiques es realitzaran una vegada finalitzada la teoria. Dates a concretar. Horari de 12 a 15 h. 40 h teoria + 15 h pràctiques Centre de Formació l’Estudi Preu general: 160 Preu aturats: 80 Majors de 16 anys


SOSTENIBILITAT I SALUT AMBIENTAL EN LA GESTIÓ DE CÀMPINGS Analitzar les característiques de la gestió global dels sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos en els càmpings. Normes ISO, plans d’emergència, controls d’aigua, plagues, legionel·la, sistema de control dels aliments, sostenibilitat i estalvi d’aigua són alguns dels continguts del curs. Adreçat a propietaris de càmpings, gerents, encarregats de manteniment de càmpings o d’altres d’instal·lacions turístiques amb espais de ressort. Tècnics en prevenció de Riscos laborals, responsables de la gestió de residus, de qualitat, o d’altres professionals del sector. OBSERVACIONS: El curs inclou una sortida al mes per fer una visita tècnica a una instal·lació. El curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la FUNDAE.

+ info: www.fundacio.urv.cat oferta formativa de cursos de formació contínua, àmbit turisme Fundació URV / Centre de Formació Permanent Av. Onze de Setembre, 112, Reus / T. 977 779 966 – e-mail: susana.paxton@fundacio.urv.cat Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i de 16 a 18.30 h Organitza: Facultat de Turisme de la URV, Fundació URV

/ 29 /

Del 16 de gener de 2019 al 7 de febrer de 2019 Dimecres i dijous de 16 a 20 h Un dissabte de 10 a 14 h 40 hores La Torre del Llimó de Cambrils 375 Majors de 18 anys

MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL I EMPRESA · MÓN LABORAL

Serveis d’hoteleria i turisme


TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ · TECNOLOGIES DE LA

A partir del mes d’octubre de 2018

COMPETIC (ACTIC) Cursos per adquirir les competències bàsiques i mitjanes en tecnologies de la informació i la comunicació. S’estructuren en 2 nivells: Competic 1 (Certificat ACTIC bàsic), Competic 2 (certificat ACTIC mitjà).

+ info: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi– Av. Horta de Sta. Maria, 14, 3r pis Tel. 977 361350 / http://www.cambrils.cat/escoladults Horari: Matins: de dl. a dv. de 9.30 a 13.30 h / Tardes: dl., dt. i dc. de 16.30 a 18.30 h Condicions: Específiques del CMFA Rosa dels Vents Organitza: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents del Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació

Franja de tarda i vespre Cursos de 105 hores i 140 hores (anuals) CMFA Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi Preu Competic 1: 38,5 Preu Competic 2: 51,5 Majors de 16 anys

DÍGIT - SEGURETAT ONLINE

Del 06/11/2018 al 4/12/2018

El curs està dirigit a incrementar els coneixements dels pares sobre la seguretat online, perquè puguin ajudar als seus fills i a les seves filles. Aprendrem sobre la petjada digital a Internet, la gestió dels nostres comptes i imatge personal, la seguretat online, i la identitat digital.

7 hores i 30 minuts

Dt. de 19 a 20.30 h

OBSERVACIONS: Professorat: Associació Programes Educatius “Open Europe”

+ info: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Generals Organitza: Departament de Cultura

/ 30 /

Centre Cultural 30 A partir de 16 anys


INS / GES / PAGS / PAU: 19 de setembre de 2018. EI: A partir del 19 de setembre de 2018

Adquirir els coneixements necessaris en els ensenyaments inicials, la formació bàsica i la preparació per a l’accés a la formació professional i a la universitat.

INS / GES: Dins la franja de 15 a 21 h, segons el curs. PAGS: Dins la franja de 9 a 14 h o de 16 a 21 h, segons el torn (matí o tarda). PAU: Dins la franja de 16 a 21 h EI: Dins la franja de 10 a12 h, o de 16 a 21 h, segons el curs.

- Formació bàsica: • CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL (equivalent a l’educació primària) (INS) • CICLE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (Graduat en Educació Secundària per a Adults) (GES) - Curs de preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS) - Curs de preparació per a les Proves d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys (PAU) - Ensenyaments de llengües i d’informàtica (EI): • CASTELLÀ, nivell 1 (A1 – MECR) / • CASTELLÀ, nivell 2 (A2 – MECR) • CASTELLÀ, nivell 3 (B1 - MECR) / • ANGLÈS, nivell 1 (A1 – MECR) / • ANGLÈS, nivell 2 (A2.1 – MECR) / • ANGLÈS, nivell 3 (A2.2 – MECR) • COMPETIC - 1 (ACTIC BÀSIC) / • COMPETIC - 2 (ACTIC MITJÀ) Preinscripció: Nous alumnes INS / GES / PAGS / PAU: Del 18 al 26 de juny de 2018 EI: Setembre de 2018 (consultar dates concretes) Matrícula: Nous alumnes INS / GES / PAGS / PAU: Del 3 al 10 de setembre de 2018 EI: Setembre de 2018 (consultar dates concretes)

+ info: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents - Centre de Formació l’Estudi Av. Horta de Sta. Maria, 14, 3r pis / Tel. 977 361350 / Web: http://www.cambrils.cat/escoladults Horari: Matins: de dl. a dv. de 9.30 a 13.30 h / Tardes: dl., dt. i dc. de 16.30 a 18.30 h Condicions: Específiques del CMFA Rosa dels Vents Organitza: Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents del Dept. d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació

/ 31 /

INS / GES: Curs escolar (del 19 de setembre de 2018 al 22 de juny de 2019). PAGS / PAU: Del 19 de setembre de 2018 fins a les dates de les proves (mes d’abril i maig de 2019). EI: Cursos de105 hores i 140 hores (quadrimestrals, semestrals o anuals) CMFA Rosa dels Vents Centre de Formació l’Estudi INS / GES: 27 euros els cursos d’Instrumental. 51,50 euros els cursos de Graduat en Educació Secundària. PAGS: 314 euros matèries comunes i 78 euros cada matèria específica PAU: 62 euros la matèria comuna i 78 euros la matèria específica. EI: 38’5 euros els cursos de 105 hores i 51,50 euros el cursos de 140 hores Persones que desitgen assolir els coneixements o obtenir els títols a què fan referència els cursos, que tinguin 18 anys o els compleixin dintre de l’any natural de matrícula o, excepcionalment, majors de 16 anys (pel cicle de GES).

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS · ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS ROSA DELS VENTS


ALTRES PROGRAMES FORMATIUS · ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

De gener a desembre (excepte l’agost)

AULA MENTOR Formació on-line: CURSOS DE DIVERSOS ÀMBITS:

INFORMÀTICA I INTERNET Iniciació a Internet, Introducció a la informàtica amb Windows, LINUX per a usuaris, Seguretat a Internet, Utilitats d’Internet, Sistemes Apple per a usuaris OFIMÀTICA ACCESS (2003-2013), EXCEL (20032013), Iniciació a OFFICE (2003-2013), LIBRE OFFICE, POWERPOINT (20032013), WORD (2003-2013) PROGRAMACIÓ Desenvolupament d’aplicacions web multiplataforma, Desenvolupament d’apps ANDROID (I i II), Disseny de bases de dades, Iniciació a JavaScript, Iniciació a la programació, PHP (nivells I i II), Programació en ACCESS, Programació en JAVA (nivells I i II), Programació web en JAVA, SQL con MySQL (nivells I i II)

Fontaneria i ús racional de l’aigua, Instal·lador electricista, Micro PLCs. Automatització fàcil, Programació Industrial amb CODESYS DISSENY WEB Crea el teu web amb WORDPRESS, HTML5, JOOMLA! 2.5, Multimèdia i Web 2.0, WIMI 5, DISEÑO DE JUEGOS HTML5 DISSENY I AUTOEDICIÓ Adobe ILUSTRATOR, Animació 3D amb BLENDER, AUTOCAD, Autoedició. INDESIGN, CORELDRAW, Disseny en 3D amb SKETCHUP (nivells I i II), Disseny gràfic (imprès i digital), GIMP, Il·lustració digital, Modelat 3D amb BLENDER, PHOTOSHOP (bàsic, mig i avançat), Fabricació Digital: Introducció al Modelatge i impressió en 3D

ENERGIA Energies renovables, Avaluació de l’impacte ambiental

MEDIS AUDIOVISUALS Adobe AFTER EFFECTS CS6, Avid Media Composer, Creació i producció musical, Documentals. Creació i producció, Edició de vídeo amb FINAL CUT PRO X, Fotografia digital, Fonaments de la fotografia, La televisió. Una mirada crítica, Producció musical amb LOGIC PRO X, Vídeo: llenguatge i realització, Direcció d’art per a produccions audiovisuals, Anàlisi i escriptura de guions de cine, Aproximació al NEW MEDIA ART

INSTAL·LACIONS I CONTROL Automatismes neumàtics i electroneumàtics, Climatització i aire condicionat,

SALUT Aprendre a tenir cura a casa de persones en situació de dependència, Aten-

XARXES I EQUIPS INFORMÀTICS APACHE, Manteniment d’equips informàtics, Xarxes d’Àrea Local (LAN), Seguretat informática

/ 32 /

On-line (des de qualsevol lloc amb connexió a Internet o des de la pròpia aula) Preu matrícula inicial (2 mesos): 48 Preu recàrrega mensual addicional: 24 Majors de 16 anys

+ info: AULA MENTOR CAMBRILS Av. Horta de Santa Maria, 14, 2a. pl. T. 977 307 401 · www.cambrils.cat/ ocupacio/formacio/aula-mentor e-mail: cambrils@aulamentor.es Segueix-nos a: https://www.facebook.com/aulamentor.cambrils https://www.twitter.com/AMentorCambrils Horari: dl. i dv. de 10.30 a 13 h i dc. de 9:00 a 14:00 h Matrícula permanentment oberta (excepte a l’agost) Condicions: Veure condicions específiques d’Aula Mentor Organitza: Ministeri d’Educació i Formació Professional, amb col·laboració del Departament de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils.


ECOLOGIA Agricultura ecològica, Iniciació a l’ecologia, Iniciació a la jardineria, Jardineria ornamental i hortícola CULTURA I FORMACIÓ GENERAL Cultura i formació general Conservació i restauració d’objectes antics, Desenterrar el passat. Introducció al patrimoni arqueològic, Història de l’art, Història de l’art a Espanya, Taller de comunicació escrita (bàsic i avançat), Coaching i lideratge personal Idiomes: Anglès (nivells I al VIII) EEMPRENEDORS Creació i administració de PYMES Com crear una PYME, Emprendre a Internet, Gestió de qualitat, Internacionalització de PYMES, Teletreball i comerç electrònic Gestió comercial i financera de PYMES Comptabilitat avançada, CONTAPLUS, FACTURAPLUS, Gestió financera, Habilitats de venda, Iniciació a la comptabilitat, Pla de màrqueting a les PYMES Gestió de Recursos Humans Gestió de Recursos Humans, Nòmines i Assegurances Socials, Orientació professional i cerca d’ocupació, Prevenció

de riscos laborals Iniciatives empresarials Administració de finques, Gestió immobiliària, L’exposició: disseny i muntatge, Patronatge, Aparadorisme i imatge en el punt de venda, Xarxes socials per a PYMES. Introducció al Community Management Tributs Impost de Societats, Impost de Transmissions patrimonials, Impost sobre el valor afegit (IVA), IRPF, La tributació local, Normativa i procediments tributaris EDUCACIÓ Educació infantil (castellà, català i gallec), Educació sexual, Escola de pares i mares, Família, escola i convivència, Llengua de signes (nivells A1 i A2), Prevenció de drogodependències, Tècniques d’estudi, Eines per l’aprenentatge a l’educació formal i no formal CARÀCTER PROFESSIONAL Administració i Gestió Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans, Recolzament administratiu a la gestió de recursos humans, Càlcul de prestacions de la Seguretat Social, Comunicació efectiva i treball en equip, Contractació laboral, Funció del comandament

/ 33 /

intermedi en la prevenció de riscos laborals, Retribucions salarials, cotització i recaptació Comerç i Màrketing Gestió de comandes i stock, Gestió de l’equip de treball del magatzem, Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem Hostaleria i Turisme Disseny de productes i serveis turístics locals, Gestió de la informació i documentació turística local, Informació i atenció al visitant, Organització del servei turístic local, Processos de gestió de qualitat en hostaleria i turisme, Processos de gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques, Promoció i comercialització de productes i serveis locals Fusta, moble i suro Elaboració de solucions constructives i reparació de mobles, Presa de dades, mesuraments i croquis per la instal·lació de mobles Serveis Socioculturals i a la Comunitat Administració d’aliments i tractaments a persones dependents en el domicili, Atenció higienicosanitària de les persones dependents Tèxtil, pell i cuir Escalar el patró model

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS · ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

ció geriàtrica, Cura de l’ancià, Cures del nadó, Iniciació a la musicoteràpia, Nutrició


ALTRES PROGRAMES FORMATIUS · ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ PER A TREBALLADORS/RES EN ACTIU

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS Del 14/09/18 al 31/10/18

Cursos de Formació Professional per a l’Ocupació de temàtica diversa adreçats a treballadors/res en actiu, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Dl., dc. i dv. de 19 a 21.30 h

· PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS · MANIPULADOR/A DE PRODUCTES FITOSANITARIS BÀSIC · I D’ALTRES CURSOS DE DIVERSOS ÀMBITS SEGONS ATORGAMENT - Seguretat i salut laboral - Comerç - Habilitats interpersonals o directives - Gestió comptable econòmica i financera i de recursos humans - Comunicació 2.0, etc.

50 hores MANIPULADOR/A PRODUCTES FITOSANITARIS Del 06/11/18 al 29/11/18 Dt. i dj. de 18 a 21 h (dies 6 i 8 de novembre de 18 a 21.30 h) 25 hores Centre de Formació l’Estudi Gratuïts Adreçat: Majors 18 anys

+ info i inscripcions: OAC i www.cambrils.cat/inscripcions Condicions: Vegeu condicions específiques de la Formació Professional per a l’Ocupació subvencionada per a treballadors/res en actiu Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils en col·laboració amb Femarec

/ 34 /


Segons necessitats

Organització de cursos a mida. El Departament de Polítiques Actives d’Ocupació treballa per adaptar-se a la realitat i a les necessitats de les empreses i sectors productius. Us podeu adreçar a nosaltres per demanar-nos formació a mida de diferents nivells i temàtiques segons les vostres necessitats i en el format que més us convingui cursos, mòduls, monogràfics, xerrades i que podrem desenvolupar al vostre entorn immediat. Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV).

+ info: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils Av. Horta de Sta. Maria, 14, 4t pis / Tel. 977 307 401 / ens@cambrils.org Horari: Matins: dl. a dv. de 8:00 a 14 h Organitza: Departament de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils

/ 35 /

Segons necessitats A les aules de l’Ateneu o les aules de la pròpia empresa A concretar A majors 16 anys

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS · ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

Tot l’any

FORMACIÓ A MIDA


ALTRES PROGRAMES FORMATIUS · ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

Setembre 2018 a juny 2019

És un programa de formació i inserció que proporciona un itinerari professional a nois i noies de 16 a 21 anys, que han finalitzat l’ESO sense graduar-se, oferint-los recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o continuar la seva formació. Perfils professionals: - Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

1.000 hores

OBSERVACIONS: Les persones interessades han de sol·licitar entrevista personal als telèfons indicats. Preinscripció al maig i matrícula al setembre

Joves de 16 anys (complerts no més tard del 31 de desembre de l’any de la matrícula, 2018) a 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO

De setembre de 2018 a juny de 2019 (1.000 hores): MÒDULS de formació professional en un perfil específic i pràctica a escollir entre dos perfils professionalitzadors (inclou 180 h de pràctiques en empresa): - Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic MÒDULS de formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana. Conté: Coneixement de l’entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i matemàtiques aplicades. Paral·lelament, s’ofereix orientació, tutoria, assessorament i pla d’atenció personalitzat i recursos per a la inserció laboral i educativa. Preparació de la formació en la realització de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i possibles reconeixements de la formació en la realització de la prova. En acabar el PTT, s’obté una certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides.

+ info: PTT de Cambrils - Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. C. Estel, 2 (La Llosa) T. 977 365 283 / Horari atenció despatx de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h Organitza: Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cambrils

/ 36 /

Matins i algunes tardes

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils Matrícula gratuïta (material bàsic i uniformitat a càrrec de l’alumnat)


/ 37 /


Alimentació esportiva

19

15

Akademia

10 12

22

Anglès

19 >

22

Anglès I conversa

06 05

23

Anglès preparació al FIRST

32

Aula Mentor

< >

23

Castellà

19 >

30

Competic (ACTIC)

< >

11

Curs complet de fotografia digital

17

Curs d’alimentació pràctica

30

Dígit seguretat online

06 04

15

Endolla’t

14 27

24

Francès atenció al públic bàsic

24

Francès atenció al públic intermedi

28 03

35

Formació a mida

< >

34

Formació professional per a l’ocupació

< >

18

Ioga

09 14/19 13

27

Manipulador/a d’aliments

02-04

27

Manipulador d’aliments sector pesca

28

17

Menjars saludables

11-18-25

28

Monitor/a de menjadors escolars

15 08

18

Pilates

13 5/7 18

12

Pintura i dibuix per a a dults

26

36

PTT

< >

31

Rosa dels vents

< >

22

02

/ 38 /

20

04

6-27

15

juliol

16

juny

15 12

maig

Administratiu/iva comptable

abril

26

març

5

febrer

5 trucs per menjar més sa

gener

setembre

desembre

Curs

16

octubre

Pàgina

novembre

CALENDARI

30

19

30

6

12


14

Taller introdució al món del DJ

02-09

13

Taller la teva primera pel·lícula

12-19

13

Taller de fotografia i instagram amb el mòbil

07-28

19

Taller teòric i pràctic twrek & booty dance

12

Tallers de roba pintada a mà

5-12-19

20

Tècniques efectives per fer presentacions

21

T’he trobat

15 14 14

26

/ 39 /

8-15

juny

05

07

maig

Taller com viatjar Low Cost

abril

19

16

març

febrer

Sostenibilitat i salut ambiental a càmpings

gener

29

juliol

desembre

novembre

setembre

24 >

octubre

Curs Servei Local Català de Cambrils

Pàgina 25


ATENEU JUVENIL I CENTRE DE FORMACIÓ L’ESTUDI Av. Horta de Santa Maria, 14

AJUNTAMENT DE CAMBRILS OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) Plaça de l’Ajuntament, 4 / 43850 Cambrils T. 010 / 977 794 579 / F. 977 794 572 oac@cambrils.cat www.cambrils.cat

Departament d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació T. 977 307 401 ens@cambrils.cat www.cambrils.cat/ocupacio www.cambrils.cat/ensenyament

Aula Mentor Cambrils CENTRE CULTURAL

T. 977 307 401 cambrils@aulamentor.es

C. Sant Plàcid, 18-20 T. 977 369 060 centrecultural@cambrils.cat

Centre Municipal d’Adults “Rosa dels Vents”

DEPARTAMENT DE CULTURA

Joventut Cambrils

T. 977 368 484 clt@cambrils.cat www.cambrils.cat/cultura

T. 977 794 217 joventut@cambrils.cat www.cambrils.cat/joventut

T. 977 361 350 eadults@cambrils.cat

Servei Local de Català T. 977 792 688 / F. 977 792 688 cambrils@cpnl.cat

Profile for Cambrils Cultura

Guia Cambrils Formació 2018-2019  

Guia de formació pel curs 2018-2019.

Guia Cambrils Formació 2018-2019  

Guia de formació pel curs 2018-2019.

Advertisement