Page 1

Programació d’activitats

2011/12 Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I OCUPACIÓ DEPARTAMENT DE CULTURA

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


Des de l’Ajuntament de Cambrils tenim molt clar que l’educació és la base per construir una societat més justa, més rica, més qualificada i competitiva, més avançada i amb més oportunitats per a tothom. La formació és el present i el futur del nostre país, i més encara tenint en compte que estem immersos en una crisi que ha obligat a molts professionals a requalificar-se per recol·locar-se al mercat laboral o per mantenir el seu lloc de treball. En un món de canvis, la formació contínua al llarg de tota la vida s’ha convertit en una necessitat. Cal adaptar-se i posar-se al dia. I amb aquest objectiu us presentem les activitats formatives per al curs 20112012 que organitza l’Ajuntament de Cambrils. Tant si us voleu formar per trobar feina, mantenir-la o promocionar-vos, com si simplement voleu estudiar pel plaer d’aprendre, passar una bona estona i ampliar els vostres coneixements, la guia que teniu a les mans us ajudarà a trobar el curs que més s’ajusti als vostres interessos. L’índex del principi estructurat per àrees i el calendari del final ordenat alfabèticament permeten una cerca ràpida entre totes les activitats programades. Enguany hem apostat especialment pels sectors emergents que generen ocupació com les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a més de mantenir els cursos ja consolidats com els d’idiomes, manipulador/a d’aliments, monitor/a de menjador, tècniques bàsiques d’administració comptable, dibuix, pintura, ioga, pilates i dansa oriental per persones adultes o les sessions de plàstica & anglès i ioga per nens i nenes. Entre les novetats relacionades amb les TIC destaquen els cursos de Web 2.0 i xarxes socials, Curs de programari lliure, Desenvolupament d’aplicacions amb Android, Illustrator i Fotografia digital. També hi ha novetats en l’àmbit de l’art i la creació amb activitats com l’Aula de fotografia o el Curs d’art floral. Pel que fa el lleure, aquest any s’ha introduït un Taller de tast de cerveses i un altre de ballar Bachata, així com una sortida a la natura dins del Curs de bolets i fongs. I, finalment, en l’àmbit del creixement personal i la salut s’han programat nous cursos com Coaching, Auxiliar de clínica dental, Primers auxilis en educació infantil, Dietètica i nutrició o Aprima’t saludablement gaudint del menjar. Us animo a fullejar les pàgines següents, on segur que trobareu alguna activitat del vostre interès.

Mercè Dalmau Mallafré Alcaldessa de Cambrils

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


CONDICIONS GENERALS · Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció. · L’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret d’anul·lar un curs/taller o de fer algun canvi d’horari, lloc o professorat. · Una vegada iniciat el curs, es recuperaran les hores de classes que, a causa d’imprevistos, s’hagin pogut anul·lar momentàniament. · Els menors d’edat, a l’hora d’inscriure’s, caldrà que aportin autorització del pare / mare o tutor/a. Les matrícules als cursos i tallers es poden formalitzar: · Matrícules presencials a l’OAC: La matrícula es durà a terme recollint l’imprès de matriculació emès per l’OAC. L’import de la matrícula es farà efectiu en el termini de 5 dies a una de les entitats bancàries següents: BBVA, La Caixa o Catalunya Caixa. *En cas de voler formalitzar la matrícula d’Aula Mentor de forma presencial cal dirigir-se a la pròpia aula. El sistema de matriculació serà el mateix que l’utilitzat a l’OAC. · Matrícules ON-LINE: La matrícula es pot fer per Internet des de la pàgina web de l’Ajuntament de Cambrils www.cambrils.cat a l’enllaç “Inscripcions cursos i tallers” o directament a https://www.cambrils.cat/inscripcions. La matriculació on-line només és possible per als cursos de Cultura i Aula Mentor. · Data de matrícula: Per als cursos en els que no s’especifiqui una altra data, la matrícula estarà oberta a partir de l’1 de setembre. Anul·lació de matrícules: · L’import de matriculació no serà retornat llevat que el curs no es dugui a terme en les dates i horaris estipulats o en cas de malaltia greu de la persona matriculada, sempre que es justifiqui. Per a la resta de supòsits, aquests es valoraran individualment i els serà d’aplicació la decisió que s’aprovi per la Junta de Govern Local en cada cas. · La sol·licitud de retorn de l’import liquidat es fa presentant una instància a l’OAC adreçada al Departament organitzador del curs, en la que s’ha de fer constar les dades de la matrícula i el número de compte bancari al que s’ha de fer la devolució per transferència.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

De l’Escola d’Adults

· Documentació que cal aportar per matricular-se a tots els cursos:

· 1 fotocòpia del DNI, NIE o Passaport i 1 fotografia mida carnet

· A més, per als cursos de Graduat en Educació Secundària:

· Llibre d’escolaritat, certificació acadèmica o altres que acreditin els estudis realitzats

· No s’admetran matrícules d’alumnes que estiguin cursant altres estudis reglats. · La matrícula NO pot ser realitzada per una altra persona. · El no pagament de l’import de la matrícula del curs en el termini establert, donarà lloc a la baixa definitiva de l’alumne/a i a la pèrdua de tots els drets. · L’import de la matrícula no serà retornat llevat que el curs no es pugui dur a terme en les dates i horaris estipulats. · L’absència injustificada de l’alumne/a durant tres setmanes consecutives donarà lloc a la seva baixa definitiva en el curs. · Cada curs es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats. · En els cursos dels Ensenyaments Inicials (català, castellà, anglès i informàtica), per a obtenir qualsevol certificat acreditatiu, l’alumne/a ha d’assistir com a mínim al 80% de les classes del curs. Per conèixer el calendari i procés de preinscripció i matrícula podeu consultar l’espai web: www.cambrils.org/depao/eadults/infomatricula.

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


De la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal i Aula d’Idiomes MATRÍCULA: · Totes les persones interessades han de fer la matrícula sense reserva. · La matrícula pot ser realitzada per una altra persona. · Es poden fer matrícules on quedi constància que el pagament el fa una empresa. · La matrícula és nominativa i intransferible. REQUISITS: · Tenir més de 16 anys (per als menors de 18 anys cal autorització de la mare/pare o tutors). DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (per lliurar-la en el mateix moment de la matrícula): · Per tal de justificar que s’és persona aturada cal presentar qualsevol d’aquests documents: · Targeta de l’OTG/INEM (en vigor) · Certificat on consti que s’està inscrit com a demandant d’ocupació (2 mesos, des de la data d’expedició) · Justificant de cobrament de la prestació d’atur (en vigor) · Per tal de justificar que s’és persona preceptora de prestacions: persones jubilades, pensionistes, amb discapacitat, etc., cal presentar qualsevol d’aquests documents: · Justificant de cobrament de la prestació (en vigor) · Document on es notifica el dret a la prestació (2 mesos, des de la data d’expedició) · Carnet de pensionista o carnet de prestació farmacèutica gratuïta (en vigor) · En els CURSOS DE MANIPULADOR/A D’ALIMENTS una vegada fet efectiu l’import de matriculació per a un grup concret, no es pot canviar de grup (llevat en els casos estipulats en les condicions generals). · En el CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR cal acceptar les condicions específiques pròpies del curs. IMPORT DE LA MATRÍCULA: · L’import de la matrícula per a persones aturades és el 50% del preu de la matrícula general. · Les persones perceptores de prestacions gaudiran d’un 10% de descompte sobre el preu de matrícula general. · La matrícula només és vàlida en el cas que s’hagi formalitzat el pagament. · No es pot assistir al curs sense haver pagat la matrícula corresponent. · El primer dia d’activitat, caldrà portar el comprovant de pagament. DOCUMENT ACREDITATIU: · ASSISTÈNCIA: els alumnes rebran un document d’assistència quan hagin assistit com a mínim al 80% de les hores del curs. ·ASSISTÈNCIA I APROFITAMENT: en cas que s’hagi assistit al 80% de les hores totals dels curs, el valor d’aprofitament l’atorgarà el/la formador/a a cada alumne/a en concret. LLOC DE REALITZACIÓ DELS CURSOS: · L’estipulat en el llibret. En cas de canvi, es comunicarà en el moment de la matriculació o, abans que comenci el curs, s’informarà a l’alumnat del lloc de la realització del curs. · LLENGUA DELS CURSOS: la llengua normalment emprada serà el català. Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


De l’Aula Mentor de Cambrils Aula Mentor és un sistema de formació oberta a distància. Els cursos es fan amb el seguiment d’un tutor a través d’Internet. Al cap davant de l’aula hi ha un/a administrador/a amb funcions d’assessorament i suport als alumnes. · L’alumnat pot optar per seguir el curs des de l’Aula Mentor de Cambrils o bé des del propi domicili o qualsevol lloc amb connexió a Internet. · La matrícula en Aula Mentor està permanentment oberta i es pot realitzar qualsevol dia de l’any excepte el mes d’agost. · L’únic requisit per a poder matricular-se és ser major de 16 anys. · Abans de formalitzar la matrícula s’ha de contactar amb l’administrador/a de l’Aula Mentor per informar-se de la disponibilitat i nivell d’ocupació del curs. · El cost de la matrícula per un curs és de 48 euros, que dona dret a dos mesos de curs i a presentar-se a dos convocatòries d’examen. Si aquest temps no fos suficient es poden realitzar recarregues de la matrícula amb una durada d’un mes i per un import de 24 euros la recarrega. PROCÉS DE MATRICULACIÓ: per tal que es pugui fer efectiva l’alta en el curs corresponent s’ha de seguir el següent procés: · Tant per MATRICULACIONS com per RECÀRREGUES, POSAR-SE PRIMER EN CONTACTE AMB L’ADMINISTRADOR/A DE L’AULA al telèfon 977 307 401 o bé a l’adreça acam0140@encina.pntic.mec.es per tal de confirmar la disponibilitat de places. · Efectuar la matrícula o recàrrega del curs presencialment o en línea. · Realitzar el pagament de l’import de la matrícula o recàrrega corresponent a les entitats bancàries: BBVA, Catalunya Caixa o La Caixa, en el termini de cinc dies o bé via web. · APORTAR EL COMPROVANT DE PAGAMENT VIA CORREU ELECTRONIC ESCANEJAT, FAX O PRESENCIALMENT A L’ADMINISTRADOR/A DE L’AULA MENTOR. · A l’acabar el curs i un cop superada la prova final, s’obté un certificat d’aprofitament emès pel Ministeri d’Educació. DEVOLUCIONS: no serà retornat l’import de la matrícula o de les posteriors recàrregues una vegada efectuat el pagament.

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


Dels cursos de Formació Professional per a l’Ocupació · Per a la matrícula es donarà prioritat a les persones que compleixin amb el perfil/col·lectiu preferible al qual va dirigit el curs al moment de la preinscripció. · En el cas d’haver-hi un major nombre de sol·licituds de preinscripcions que places disponibles per al curs, la matrícula es podrà realitzar segons l’ordre de preinscripció al curs o bé es podrà realitzar una selecció. · La selecció dels alumnes es farà d’acord amb els següents criteris de selecció: 1. Respondre a un qüestionari 2. Realitzar una prova relacionada amb el curs 3. Entrevista personal · Abans de l’inici del curs, el Departament d’Ocupació es posarà en contacte amb les persones preinscrites per tal d’informar-les de la seva admissió o no al curs. · En el cas dels cursos de Formació Professional per a l’Ocupació destinats prioritàriament a treballadors/ es en actiu, CEP FRADA podrà també posar-se en contacte amb l’alumnat. · En cas de produïr-se alguna vacant es procedirà a la seva substitució seguint l’ordre resultant del procés de selecció realitzat. · Els cursos organitzats en col·laboració amb CEP FRADA resten pendents d’atorgament. Es procedirà a realitzar la seva difusió de forma específica en quan es tingui coneixement de quins cursos han resultat atorgats. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ · Cursos de FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ DESTINATS PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES EN SITUACIÓ D’ATUR subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu: · Fotocòpia DNI/NIE i fotocòpia del document acreditatiu d’estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació . · Cursos de FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ DESTINATS PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES EN ACTIU (organitzats per CEP FRADA en col·laboració amb l’Ajuntament de Cambrils): Treballadors/res en actiu: · Fotocòpia DNI/NIE, document d’afiliació a la Seguretat Social i fotocòpia de l’última nòmina o darrer rebut d’autònoms. Treballadors/res en situació d’atur: · Fotocòpia DNI/NIE, document d’afiliació a la Seguretat Social i fotocòpia del document acreditatiu d’estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació.

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX

ACTIVITATS INFANTILS

IDIOMES

10 Creativitat Plàstica & English

19 Alemany I

10 Ioga x nens i nenes

19 Anglès I i II

ART I CREACIÓ

20 Anglès I i II conversa 21 Català 21 Francès I

11 Aprèn dibuix i pintura 11 Art floral 12 Fotografia

LLEURE I PARTICIPACIÓ

13 Modelatge i escultura

22 Curs de bolets i fongs

13 Pintura creativa

22 Taller de tast de cervesa 22 Taller de tast de vi

BALL I DANSA

23 Associacions i entitats de Cambrils

14 Ball “Country Line Dance”

23 Casal Municipal de la Gent Gran

14 Dansa oriental 15 Salsa i bachata

23 Joventut Cambrils

15 Tango argentí

MÓN LABORAL I EMPRESA Administració i Oficines

CREIXEMENT PERSONAL I SALUT

24 Mecanografia audiovisual

16 Aprima’t saludablement gaudint

24 Tècniques bàsiques d’administració

del menjar

comptable I + Contaplus

16 Ioga - Iniciació 17 Ioga - Avançat

Comerç

17 Pilates

25 Agent comercial

18 Tonificació corporal (Basada en

25 Atenció al client

la dansa oriental Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


25 Dietètica i nutrició

34 Programari lliure (Software lliure)

26 Manipulador/a d’aliments

34 Web 2.0 i xarxes socials

26 Primers auxilis bàsic

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS 35 Aula Mentor Cambrils

Serveis a la comunitat, a la persona i a l’empresa

36 Centre Municipal de Formació d’Adults Rosa dels Vents

27 Animació social de persones dependents en institucions

37 Cursos d’Estiu de la URV

27 Auxiliar de clínica dental

37 Formació professional per a l’ocupació

27 Coaching

dirigida prioritàriament a treballadors ocupats 38 Pla de Transició al Treball (PQPI-PTT)

28 Monitor/a de menjador 28 Primers auxilis en educació infantil

39 UNED

28 Vetllador/a escolar Serveis d’Hoteleria i Turisme

29 Recepcionista bàsic d’establiments hotelers

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 30 Fotografia digital 31 Illustrator 31 Informàtica bàsica 32 Internet, iniciació a les xarxes socials 32 Ofimàtica I 33 Programació android os (Software lliure) Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en

ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX . ÍNDEX

Seguretat i Salut en el Treball


10

activitats infantils . activitats infantils . activitats infantils . activitats infantils

CREATIVITAT PLÀSTICA & ENGLISH L’objectiu d’aquesta activitat és que els nens aprenguin a expressar-se en anglès, a través d’una activitat divertida i creativa, utilitzant les seves capacitats lingüístiques i artístiques al mateix temps. Amb una metodologia lúdica i participativa els nens veuen i escolten l’anglès com una forma natural d’expressió, no tan sol com una assignatura més del col·legi. OBSERVACIONS: Al final del curs es podran exposar els treballs realitzats. El preu inclou el material bàsic de l’activitat.

Del 18/10/11 al 14/02/12 Del 21/02/12 al 5/06/12 Dt. de 17.15 a 18.45 h 21 h Centre Cultural

PROFESSORA: Laura Álvarez Keller, pintora i professora d’idiomes.

110 € OAC i www.cambrils.cat

Generals

Centre Cultural

Nens i nenes de 6 a 10 anys

IOGA X NENS I NENES

Del 3/10/11 al 20/02/12

El ioga és una pràctica molt recomanada per a tots els nens i nenes ja que treballa la respiració i ajuda a relaxar el sistema nerviós contribuint, d’una manera divertida, a millorar l’equilibri, les destreses motores i els ajuda a comprendre el món que els envolta i a desenvolupar la concentració, el sentit de l’harmonia i la creativitat.

Del 27/02/12 al 11/06/12

OBSERVACIONS: Cal portar roba còmoda i tovallola.

Centre Cultural

PROFESSORA: Lidia Alarcón Mateo, professora de ioga.

80 €

OAC i www.cambrils.cat

Dates

Horari

durada

Generals

lloc

Adreçat a

24 h

Nens i nenes de 6 a 10 anys

Centre Cultural

preu

Dl. de 17.15 a 18.45 h

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


art i creació . art i creació . art i creació . art i creació . art i creació . art i creació

11

APRÈN DIBUIX I PINTURA En aquest curs es farà una aproximació a diferents tècniques, amb explicacions teòriques i pràctiques il·lustrades amb exemples representatius de la història de l’art fins a l’actualitat. L’aprenentatge tindrà una pràctica guiada de les tècniques que seguirà una línia de menor a major complexitat, es començarà amb dibuix i tècniques seques (llapis, carbonet, pastels secs, ceres), a continuació color amb tècniques humides (aquarel·la, tinta xinesa, acrílic, oli), i per finalitzar tècniques mixtes amb addició de tot tipus de materials.

Del 18/10/11 al 21/02/12 Del 28/02/12 al 12/06/12 Dt. de 9.30 a 11.30 h

OBSERVACIONS: Al final del curs es podran exposar els treballs realitzats. El material de l’activitat el portarà cada alumne.

30 h

PROFESSORA: Laura Álvarez Keller, pintora.

110 €

OAC i www.cambrils.cat

Generals

Centre Cultural

Centre Cultural

A partir de 16 anys

ART FLORAL En els cursos d’art floral podreu aprendre diferents tècniques i estils ben actuals i creatius. Us ajudaran a descobrir el valor del volum, dels colors i de les formes. Aconseguirem trobar en les diferents espècies de plantes, un sentit especial i amb el vostre treball aconseguireu fer poesia amb volum i amb perfum. OBSERVACIONS: (A) Curs d’art floral d’hivern - Novembre

Del 03/11/11 al 24/11/11

(B) Curs d’art floral d’estiu - Maig

Del 14/05/12 al 23/05/12

El preu inclou tot el material necessari per realitzar l’activitat. Cal portar tisores de podar.

(A) Dj. de 18.30 a 20.30 h

PROFESSORA: Jukka Heinonen, Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny d’Art Floral.

8 hores

OAC i www.cambrils.cat

Generals

(B) Dl. i dc. de 15.30 a 17.30 h

Centre Cultural 80 €

Centre Cultural

A partir de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


12

art i creació . art i creació . art i creació . art i creació . art i creació . art i creació

FOTOGRAFIA (A) FOTOGRAFIA INICIACIÓ (nivell 0) 4 sessions de 2h/sessió Adreçat a persones interessades en conèixer el món fotogràfic. Es faran sessions teòriques i pràctiques. Contingut: · Conèixer i dominar la càmera: funcionament, opcions, interpretació de dades. · La toma fotogràfica: composició, control de llum, punt de vista · L’estudi fotogràfic: bodegons · Anàlisi d’imatges (identificació d’errades fotogràfiques) · Tractament de la imatge digital: conèixer les eines bàsiques de Photoshop (A) Del 26/10/11 al 16/11/11

(B) FOTOGRAFIA AMPLIACIÓ (nivell I) 4 sessions de 3h/sessió Adreçat a persones interessades en aprofundir en el món fotogràfic i que ja tenen uns mínims coneixements o han fet el curs d’INICIACIÓ. Contingut: · La càmera: dominar l’ús manual, tipus de formats i ús del més idoni · Nitidesa: l’enfocament, ús del trespeus · L’estudi: el retrat · Ús del flaix · Taller de fotos: domini de la velocitat, control de llum, profunditat de camp · Tomes panoràmiques · Photoshop: seleccions, canvis de tons, retocs, inici als filtres

Dc. de 19.00 a 21.00 h (A) Del 01/02/12 al 22/02/12 Dc. de 19.00 a 21.00 h 8h 40 € (B) Del 14/03/12 a l’11/04/12

OBSERVACIONS: Cal disposar d’una càmera digital reflex o compacta de gamma alta i un pen-drive USB (4Gb mínim).

12 h

PROFESSORAT: Agrupació Fotogràfica de Cambrils

55 €

OAC i www.cambrils.cat

Generals

Dc. de 19.00 a 21.00 h

Centre Cultural

Centre Cultural

A partir de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


art i creació . art i creació . art i creació . art i creació . art i creació . art i creació

MODELATGE I ESCULTURA Aprenentatge de les tècniques de modelatge amb argila i les cuites en forn de ceràmica. Retrat, estilització, mural, disseny. Acabats amb pàtines (ceres, terres, òxids, policromia) OBSERVACIONS: Al final del curs es podran exposar els treballs realitzats. El preu inclou el material bàsic de l’activitat. PROFESSORA: Dolors Ortuño, escultora. OAC i www.cambrils.cat

Generals

Del 20/10/11 al 16/02/12 Del 23/02/12 al 07/06/12 Dt. de 9.30 a 11.30 h 30 h Centre Cultural 125 € de 16 anys A partir

Centre Cultural

A partir de 16 anys

PINTURA CREATIVA

Del 17/10/11 al 20/02/12 Del 22/02/12 a l’11/06/12

Vine a desenvolupar la teva creativitat plàstica... Experimenta amb tècniques mixtes (tinta, oli, acrílic, carbonet, aquarel·la, collage...)

Dl. de 18.30 a 20.30 h Dc. de 18.30 a 20.30 h

OBSERVACIONS: Al final del curs es podran exposar els treballs realitzats. El material de l’activitat el portarà cada alumne.

30 h

PROFESSORA: Laura Álvarez Keller, pintora.

Centre Cultural

OAC i www.cambrils.cat

13

Generals

110 €

Centre Cultural

A partir de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


14

ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i d

BALL “COUNTRY LINE DANCE” El teu espai per aprendre coreografies i gaudir del ball en línia al ritme de la música country. Si t’agrada ballar, encara que no tinguis parella... vine a ballar Country Line Dance. OBSERVACIONS: Dos nivells: - Inicial, no es necessita experiència prèvia. - Avançat, cal tenir una base d’experiència en ball country. PROFESSORS: Anna Parellada i Joan Juncosa. D’octubre a juliol

Tel. 610 022 942 · http://countrynopotser.entitatscambrils.net Generals

Associació Grup Ball Country No Potser No Potser de Cambrils

Dj. de 21.45 a 23.15 h Centre Cultural

DANSA ORIENTAL Del 03/10/11 al 20/02/12

L’aprenentatge de tots aquells moviments típics de la dansa del ventre, tan beneficiosos terapèuticament per la dona. exercici que relaxa i tonifica físicament i que en el plànol espiritual connecta amb el costat més femení i creatiu de la vida. OBSERVACIONS: Dos nivells: (A) - Inicial, no es necessita experiència prèvia. (B) - Avançat, cal tenir una base d’experiència en dansa oriental. Cal portar roba còmoda i tovallola. PROFESSORA: Mª José Vidal Albesa. OAC i www.cambrils.cat

Dates

Horari

durada

Generals

lloc

Del 27/02/12 al 11/06/12 (A) Dl. de 19.30 a 20.45 h (B) Dl. de 20.45 a 22.00 h 20 h Centre Cultural 70 €

Centre Cultural

preu

Adreçat a

Dones

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa · ball i dansa

15

SALSA I BACHATA

Del 19/10/11 al 15/02/12

Classes de salsa i bachata per iniciar-se en aquest “mundillo”o bé per seguir el ritme sense parar. L’objectiu principal és divertir-se i gaudir, en definitiva, que siguin més feliços.

Del 22/02/12 al 06/06/12

OBSERVACIONS: Dos nivells: (A) - Inicial, no es necessita experiència prèvia. (B) - Avançat, cal tenir una base d’experiència en balls llatins. Cal portar roba còmoda i tovallola. És molt aconsellable inscriure’s en parella.

(B) Dc. de 20.30 a 21.30 h

PROFESSOR: Jordi Navas Diaz. OAC i www.cambrils.cat

(A) Dc. de 19.30 a 20.30 h

16 h Centre Cultural 55 €

Generals

Centre Cultural

A partir de 16 anys

TANGO ARGENTÍ Un curs per crear un espai de trobada i de comunió amb la seva parella vinculant-se a través d’una abraçada. Per als qui busquin una mica més que la reproducció mecànica dels moviments i desitgin endinsar-se en una de les danses més profundes. Contingut de les classes: L’abraçada. L’actitud. La postura. La tècnica. La musicalitat. Les figures. La connexió amb la parella. L’estil. La circulació en la pista. OBSERVACIONS: Dos nivells: (A) - Inicial, no es necessita experiència prèvia. (B) - Avançat, cal tenir una base d’experiència en balls llatins. Cal portar roba còmoda i tovallola. És molt aconsellable inscriure’s en parella.

Generals

Del 02/03/12 al 15/06/12 (A) Dv. de 19.30 a 20.45 h (B) Dv. de 20.45 a 22.00 h 20 h

PROFESSORS: Susana i Roberto Alfieri G. OAC i www.cambrils.cat

Del 14/10/11 al 24/02/12

Centre Cultural 65 €

Centre Cultural

A partir de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


16

creixement personal i salut · creixement personal i salut · creixement personal i salut

APRIMA’T SALUDABLEMENT GAUDINT DEL MENJAR Aquest curs dóna eines i recursos per millorar i mantenir el pes mitjançant una alimentació saludable i adaptable a les característiques de cadascú. Desmenteix tòpics alimentaris i idees errònies sobre el pes corporal que poden ser perjudicials i ensenya com ha de ser una dieta de control de pes sana, saborosa i autopautada. OBSERVACIONS: Continguts de cada sessió:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aliments i nutrients: nocions bàsiques Tòpics alimentaris Anàlisi bàsic de les etiquetes nutricionals Factors que el regulen i afecten el pes Dieta per perdre pes equilibrada. Elaboració de menús pràctics

De l’11/04/12 al 02/05/12 Dl. i dc. de 15.30 a 16.30 h 6h

PROFESSORA: Caterina Santamans Matarín, Dietista

Centre Cultural 20 €

OAC i www.cambrils.cat

Generals

Centre Cultural

Majors de 18 anys

IOGA - INICIACIÓ El “Hatha Ioga” és per uns el mitjà per obtenir relaxació, descans, equilibri i força, per a d’altres és una forma de desenvolupar la seva ment i augmentar la seva capacitat de concentració. OBSERVACIONS: No es necessari experiència prèvia. Cal portar roba còmoda i tovallola. Es pot apuntar un o dos dies a la setmana.

Del 04/10/11 al 09/02/12 Del 14/02/12 al 14/06/12 Dt. de 18.15 a 19.45 h Dj. de 18.15 a 19.45 h 24h Centre Cultural

PROFESSORA: Maria Alarcón Mateo, professora de ioga.

60 € OAC i www.cambrils.cat

Dates

Horari

durada

Generals

lloc

Centre Cultural

preu

Adreçat a

A partir de 16 anys

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


· creixement personal i salut · creixement personal i salut · creixement personal i salut

17

IOGA – AVANÇAT El “Hatha Ioga” és un camí d’experiència on com diu Swami Sivananda: “Més val un gram de pràctica que tones de teoria”.

Del 04/10/11 al 09/02/12 Del 14/02/12 al 14/06/12

OBSERVACIONS: Adreçat a persones que ja tenen pràctica. Cal portar roba còmoda i tovallola. Matrícula antics alumnes: de l’1 al 13 de setembre. Matrícula nous alumnes: a partir del 14 de setembre.

Dt. i dj. de 19.45 a 21.15 h 48h Centre Cultural

PROFESSORA: Maria Alarcón Mateo, professora de ioga.

110 € OAC i www.cambrils.cat

Generals

Centre Cultural

A partir de 16 anys

PILATES La finalitat del mètode Pilates és aconseguir força abdominal, millorar la flexibilitat i adquirir un bon control del cos i de la respiració. PILATES – PILATES – PILATES – PILATES –

inicial:

No es necessita experiència prèvia. Matrícula: a partir de l’1 de setembre Horari tarda: dt. i dj. de 15.10 a 16.05 h intermedi: Adreçat a persones que ja tenen pràctica. Matrícula: antics alumnes de l’1 al 6 de setembre. Matrícula: nous alumnes a partir del 7 de setembre. Horari matí: dc. i dv. de 09.05 a 10.00 h. Horari tarda: dt. i dj. de 16.05 a 17.00 h. avançat: Adreçat a persones que ja tenen força pràctica. Matrícula: antics alumnes de l’1 al 6 de setembre. Matrícula: nous alumnes a partir del 7 de setembre. Horari matí: dc. i dv. de 10.05 a 11.00 h. Horari tarda: dt. i dj. de 17.00 a 17.55. reforç: Adreçat a persones amb bon domini del mètode Pilates. Matrícula: antics alumnes de l’1 al 6 de setembre. Matrícula: nous alumnes a partir del 7 de setembre. Horari: dl. de 10.15 a 11.00 h.

PROFESSORA: Carme Borràs Iserta.

Del 12/09/11 al 03/02/12 Del 06/02/12 al 14/06/12 35 h / 13 h reforç Centre Cultural 120 € / 50 € reforç

OAC i www.cambrils.cat

Dates

Horari

durada

Generals

lloc

Centre Cultural

preu

Adreçat a

A partir de 16 anys

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


18

creixement personal i salut · creixement personal i salut · creixement personal i salut

TONIFICACIÓ CORPORAL (BASADA EN LA DANSA ORIENTAL) “Gimnàstica” de manteniment basada en moviments de la dansa del ventre. Es planteja un treball físic sense incidir en els aspectes més artístics i coreogràfics de la dansa. Aquest tipus d’exercicis de tonificació són molt beneficiosos terapèuticament per la dona i alhora són una manera molt creativa i expressiva de mantenir-se en forma.

Dt. i dj. de 9.00 a 10.00 h

OBSERVACIONS: No es necessita experiència prèvia. Cal portar roba còmoda i tovallola.

30 h

PROFESSORA: Mª José Vidal Albesa OAC i www.cambrils.cat

Dates

Horari

durada

Generals

lloc

Del 13/10/11 al 16/02/12 Del 21/02/12 al 12/06/12

Centre Cultural 90 €

Centre Cultural

preu

Adreçat a

Dones

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes

19

ALEMANY I (AI02-01-11/12) Del 18/10/11 al 27/03/12

Adquirir els coneixements elementals de l’idioma.

Dt. i dj. de 20 a 21.30 h OAC

60 h

Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes.

Centre de Formació l’Estudi

Departament d’Ocupació.

General: 165 € Aturats: 83 € Perceptors de prestacions: 149 € Majors de 16 anys

ANGLÈS I (AI01-01-11/12) ANGLÈS II (AI01-03-11/12)

AI>Del 17/10/11 al 26/03/12

ANGLÈS I: Adquirir els coneixements elementals de l’idioma.

Dl. i dc. de 20 a 21.30 h

ANGLÈS II: Adquirir els coneixements suficients de l’idioma.

AII>Del 17/10/11 al 26/03/12

ANGLÈS II OBSERVACIONS: S’haurà de superar un test de nivell en matricular-se. L’alumnat de cursos anteriors hi podrà accedir sempre que hagi superat el curs de nivell inferior.

Dl. i dc. de 20 a 21.30 h 60 h Centre Cultural

Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes.

General: 165 € Aturats: 83 € Perceptors de prestacions: 149 €

Departament d’Ocupació.

Majors de 16 anys

OAC

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


20

idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes ·

ANGLÈS I CONVERSA (AI01-02-11/12) ANGLÈS II CONVERSA (AI01-04-11/12) ANGLÈS I CONVERSA: Adquirir els coneixements elementals d’anglès mitjançant conversa. ANGLÈS II CONVERSA: Saber iniciar i mantenir una conversa amb fluïdesa sobre temes quotidians i d’interès general. ANGLÈS II CONVERSA OBSERVACIONS: S’haurà de superar un test de nivell en matricular-se. L’alumnat de cursos anteriors hi podrà accedir sempre que hagi superat el curs de nivell inferior.

AI>Del 18/10/11 al 27/03/12 Dt. i dj. de 20 a 21.30 h AII>Del 17/10/11 al 26/03/12 Dl. i dc. de 20 a 21.30 h 60 h

OAC

Centre de Formació l’Estudi

Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes.

General: 165 € Aturats: 83 € Perceptors de prestacions: 149 €

Departament d’Ocupació.

Majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes . idiomes

21

CATALÀ Nivell Bàsic 1, 2, 3; Elemental 1, 2, 3; Intermedi 1, 2, 3 (B); Suficiència 1, 2, 3 (C). Modalitat presencial de tots els nivells i modalitat a distància dels nivells Intermedi i Suficiència. Certificats oficials. Català d’urgència al restaurant adreçat al personal del sector de la restauració (8 hores de durada). MATRICULACIÓ: *Cursos d’octubre a gener: 12, 13 i 14 de setembre (antics alumnes) 15 i 16 de setembre (nous alumnes de Bàsic 1), del 19 al 30 de setembre (nous alumnes de tots els altres nivells) *Proves de col·locació: 12, 13 i 14 de setembre Cursos de febrer a maig: aprox. primera quinzena de febrer (consulteu-ne les dates). Cursos de juny a juliol: aprox. primera quinzena de juny (consulteu-ne les dates). OBSERVACIONS: L’alumnat nou haurà de fer una prova de nivell, en cas que no porti un certificat oficial.

D’octubre a gener De febrer a maig De juny a juliol Matí (9.30 a 11.15 h). Tarda (15.15 a 17 h). Tarda-vespre (17.15 a 19 h). Vespre (19.15 a 21.00 h). Nit (20 a 21.45 h). Dos dies per setmana de dilluns a dijous. 45 h cada mòdul Centre Cultural Família nombrosa: -50% Aturats/ades, jubilats/ades i pensionistes: -70% Cursos bàsics i Català d’urgència als restaurants: gratuïts

Servei Local de Català de Cambrils (Centre Cultural) T. 977 792 688 / cambrils@cpnl.cat. Més info: www.cpnl.cat/reus o www.cambrils.cat Consorci per a la Normalització Lingüística.

Majors de 16 anys

FRANCÈS I (AI03-01-11/12) Del 17/10/11 al 26/03/12

Adquirir els coneixements elementals de l’idioma.

Dl. i dc. de 20 a 21.30 h 60 h OAC

Centre Cultural

Vegeu condicions generals i específiques de l’Aula d’Idiomes.

General: 165 € Aturats: 83 € Perceptors de prestacions: 149 €

Departament d’Ocupació.

Majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


22

lleure i participació . lleure i participació . lleure i participació . lleure i participació

CURS DE BOLETS I FONGS El taller donarà els coneixements bàsics sobre el món dels fongs i bolets, per tal que els participants puguin sortir amb seguretat a buscar-los, aprenguin a respectar el medi natural on viuen i aprenguin les principals maneres d’utilitzar-los a la cuina.

21 i 23/10/11

OBSERVACIONS: S’entregarà a cada participant · Dossier del taller: teoria micològica, receptes, bibliografia, ... · Llista de les espècies trobades al camp amb els noms populars, científics, hàbitat, identificació de les imatges presses al camp i resolució de dubtes via e-mail. · Certificat d’assistència.

Dv. de 17.30 a 20.30 h Dg. de 9 a 17 h

PROFESSORA: Evarist March, Botànic. (Naturalwalks).

20 €

OAC i www.cambrils.cat

Generals

3h+8h Centre Cultural

A partir de 18 anys (menors acompanyats)

Centre Cultural

TALLER DE TAST DE CERVESA Vols conèixer els diferents tipus i estils de cerveses d’arreu del món?

20/10/11

Aquest taller ofereix una introducció a la història i el procés d’elaboració d’aquesta beguda internacional i un tast de 8 cerveses representatives dels diferents estils. PROFESSOR: Xavier Bassa i Valls, Sumiller i Enòleg. (Vigood) OAC i www.cambrils.cat

Generals

Dj. de 19.30 a 22.30 h 3h Centre Cultural 25 €

Centre Cultural

A partir de 18 anys

TALLER DE TAST DE VI Taller per gaudir del plaer dels sentits... i del vi com a cultura.

Del 14/02/12 al 06/03/12

OBSERVACIONS: El preu inclou tres copes de vi de cristall per cada alumne, eina imprescindible pel tast. PROFESSORA: Sandra Sala Margalef, Enòloga. (Stilvins) OAC i www.cambrils.cat

Dates

Horari

durada

Generals

lloc

Adreçat a

8h Centre Cultural 45 €

Centre Cultural

preu

Dt. de 19.30 a 21.30 h

A partir de 18 anys

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


lleure i participació . lleure i participació . lleure i participació . lleure i participació

23

ASSOCIACIONS I ENTITATS DE CAMBRILS Coneix l’oferta formativa de les associacions de Cambrils, visita el portal d’entitats de Cambrils: www.entitatscambrils.net · Al DIRECTORI D’ENTITATS podràs localitzar i contactar amb totes les entitats, que t’ofereixen una gran diversitat d’activitats relacionades amb la formació, el lleure i la participació. · A través dels RECURSOS i SERVEIS trobaràs tota la informació relacionada amb la formació sobre associacionisme i activitats formatives per a les entitats de Cambrils. · Consultant l’AGENDA trobaràs totes les activitats i actes que s’organitzen i amb les Notícies estaràs al dia de l’actualitat associativa. + INFORMACIÓ: SERVEI D’ASSESSORAMENT A ENTITATS (SAE) · T. 977 368 217 · participacio@cambrils.cat Visites: últim dimarts de cada mes, de 17.30 a 20.30 h (cita prèvia).

CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN Al Casal Municipal de la Gent Gran es desenvolupen, d’octubre a juny, tot un seguit d’activitats: · Activitats esportives: Gimnàstica de manteniment, aeròbic suau, ioga, ioga terapèutic i relaxació, tai-txi i teràpia psicomotriu. · Activitats formatives: Coral, decoració d’escaiola i marmolina, dibuix, ganxet, labor de retalls (patchwork), pintura a l’oli, pintura sobre diversos suports, pintura sobre roba, punta de coixí, taller de cuina, tapís, tècniques a l’aigua, iniciació a la informàtica i teatre. + INFORMACIÓ: Pg. La Salle, 13 · 43850 - Cambrils · T. 977 795 192 · cmu@cambrils.cat

JOVENTUT CAMBRILS Coneix les propostes especialment pensades pels joves. Visita el nostre portal: www.cambrils.cat/jove/jove_web o www.facebook.com/JoventutCambrils · Què fem? Activitats culturals (sortides d’un dia), lúdiques (sortides de cap de setmana), esportives (sortides a la neu...), d’educació en el lleure, formatives (cursos i monogràfics), etc. · Per a qui? Joves a partir de 14 anys. · Quan? Tot l’any. El Departament de Joventut de Cambrils, conjuntament amb els ajuntaments de Salou i Vila-seca, ofereix moltes activitats en el programa Carretera i Manta. www.facebook.com/carreteraimanta + INFORMACIÓ: Av. Horta de Santa Maria, 14 (Cambrils) · T. 977 794 217 joventut@cambrils.cat · www.facebook.com/JoventutCambrils

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


24

món laboral i empresa . món laboral i empresa . món laboral i empresa . món laboral ADMINISTRACIÓ I OFICINES

MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL (AO01-01-11/12) Aprendre o perfeccionar el maneig del teclat de l’ordinador per tal d’escriure de forma ràpida i precisa. OBSERVACIONS: Diploma amb el número de pulsacions obtingudes.

Del 07/11/11 al 20/02/12 Dl. i dc. de 18.30 a 20.30 h 50 h

OAC

Centre de Formació l’Estudi

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 140 € Aturats: 70 € Perceptors de prestacions: 126 € Majors de 16 anys

TÈCNIQUES BÀSIQUES D’ADMINISTRACIÓ COMPTABLE I + CONTAPLUS (AO01-02-11/12) Conèixer i executar els procediments de registre comptable per a la gestió de l’activitat comptable d’una empresa. OBSERVACIONS: Inclou 20 hores d’aplicació informàtica: programa CONTAPLUS.

Del 10/01/12 al 29/03/12 Dt. i dj. de 9.15 a 11.45 h (Teoria, del 10/01/12 al 01/03/12) (Contaplus, del 06/03/12 al 29/03/12) 60 h (40 teoria+20 contaplus)

OAC

Centre de Formació l’Estudi

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 180 € Aturats: 90 € Perceptors de prestacions: 162 € Majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


món laboral i empresa . món laboral i empresa . món laboral i empresa . món laboral

25

COMERÇ AGENT COMERCIAL (CO02-02-11/12)

Del 23/01/12 al 27/02/12

Adquirir els coneixements necessaris per tal de promoure, negociar o concretar operacions mercantils en nom d’una o diverses empreses.

Dl., dc. i dv. de 9.30 a 12 h 40 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 150 € Aturats: 75 € Perceptors de prestacions: 135 € Majors de 16 anys

ATENCIÓ AL CLIENT (CO02-01-11/12)

Del 10/04/12 al 15/05/12

Conèixer les estratègies per oferir un servei d’atenció al client de qualitat i les pautes per gestionar queixes i reclamacions.

Dt. i dj. de 16 a 18 h 20 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 70 € Aturats: 35 € Perceptors de prestacions: 63 € Majors de 16 anys

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DIETÈTICA I NUTRICIÓ (SS05-01-11/12)

Del 15/11/11 al 09/02/12

Adquirir els coneixements bàsics, habilitats en l’ús de tècniques i actituds positives en l’alimentació i nutrició.

Dt. i dj. de 18 a 20 h 40 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

Dates

Horari

durada

General: 130 € Aturats: 65 € Perceptors de prestacions: 117 € Majors de 16 anys

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


26

món laboral i empresa . món laboral i empresa . món laboral i empresa · món labora

MANIPULADOR/A D’ALIMENTS

07/11/11 i 09/11/11

Adquirir els coneixements bàsics i necessaris per manipular els aliments, tenint en compte la legislació vigent. OBSERVACIONS: La realització del curs permet obtenir el certificat de Manipulador/a d’aliments impartit per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona.

06/02/12 i 08/02/12 Dl. i dc. de 09.15 a 12.15 h 06/03/12 i 08/03/12 Dt. i dj. de 16 a 19 h

· NOVEMBRE 11 (SS01-01-11/12) · FEBRER 12

Dl. i dc. de 16 a 19 h

17/04/12 i 19/04/12

(SS01-02-11/12)

· MARÇ 12

(SS01-03-11/12)

Dt. i dj. de 9.15 a 12.15 h

· ABRIL 12

(SS01-04-11/12 )

21/05/12 i 23/05/12

· MAIG 12

(SS01-05-11/12 )

Dl. i dc. de 16 a 19 h 6h

OAC

Centre de Formaciól’Estudi

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 56 € Aturats: 28 € Perceptors de prestacions: 50 € Majors de 16 anys

PRIMERS AUXILIS BÀSIC (SS07-01-11/12) Del 26/03/12 al 28/03/12

Proporcionar els coneixements més elementals per poder oferir ajuda eficaç a les persones que es trobin en situació d’emergència.

Dl. i dc. de 9.15 a 12.15 h

OBSERVACIONS: S’aconsella portar roba còmoda.

6h Centre de Formació l’Estudi

OAC

General: 30 € Aturats: 15 € Perceptors de prestacions: 27 €

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

Dates

Horari

durada

Majors de 16 anys

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


al i empresa . món laboral i empresa . món laboral i empresa · món laboral i empresa ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS (SC04-01-11/12) Aplicar tècniques i estratègies de recolzament i desenvolupament d’habilitats de relació social adaptades als col·lectius d’intervenció. OBSERVACIONS: Unitat formativa del mateix nom del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

27

SERVEIS A LA COMUNITAT, A L’EMPRESA I A LA PERSONA Del 26/10/11 al 30/11/11 Dl., dc. i dv. de 18 a 20 h 30 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Departament d’Ocupació.

General: 100 € Aturats: 50 € Perceptors de prestacions: 90 € Majors de 16 anys

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL (SC05-01-11/12)

Del 10/10/11 al 14/12/11

Adquirir els coneixements i les habilitats bàsiques per treballar com a auxiliar de clínica dental.

Dl. i dc. de 18 a 20.30 h 40 h

OBSERVACIONS: Curs impartit per la Creu Roja.

Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Departament d’Ocupació.

COACHING (SC03-01-11/12)

General: 215 € Aturats: 108 € Perceptors de prestacions: 194 € Majors de 16 anys

Del 26/01/12 al 28/02/12

Adquirir les tècniques i els recursos per aconseguir els propis objectius, tant personals com professionals.

Dt. i dj. de 19 a 21 h 20 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Departament d’Ocupació.

General: 70 € Aturats: 35 € Perceptors de prestacions: 63 € Majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


28

món laboral i empresa . món laboral i empresa . món laboral i empresa · món labora

MONITOR/A DE MENJADOR (SC01-01-11/12)

Del 21/02/12 al 16/03/12

Adquirir els coneixements i les habilitats bàsiques per treballar com a monitor/a en un menjador. OBSERVACIONS: Curs impartit per la Creu Roja. Amb pràctiques a empreses de Cambrils. Inclou un mòdul de recerca activa de feina i un mòdul de manipulador/a d’aliments impartit per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona.

Diari de 9.15 a 11.45 h (Teoria, del 21/02/12 al 16/03/12) Les pràctiques es realitzaran una vegada finalitzada la teoria. Horari de 12 a 15 h. 48 h teoria + 15 h pràctiques

OAC

Centre de Formació l’Estudi

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Departament d’Ocupació.

General: 275 € Aturats: 138 € Perceptors de prestacions: 248 € Majors de 16 anys

PRIMERS AUXILIS EN EDUCACIÓ INFANTIL (SC01-03-11/12) Saber aplicar les tècniques d’atenció sanitària immediata a infants partint dels protocols de primers auxilis establerts a cada cas.

Del 16/11/11 al 30/11/11 Dl. i dc. de 18 a 20 h 10 h Centre de Formació l’Estudi

OAC

General: 50 € Aturats: 25 € Perceptors de prestacions: 45 €

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Departament d’Ocupació.

Majors de 16 anys

Del 01/02/12 al 26/03/12

VETLLADOR/A ESCOLAR (SC01-02-11/12) Assolir els coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels nens i nenes en general i dels alumnes amb necessitats educatives especials en particular, així com adquirir els recursos necessaris per realitzar la tasca de vetllador escolar. OAC

Departament d’Ocupació.

Horari

durada

40 h Centre de Formació l’Estudi General: 175 € Aturats: 88 € Perceptors de prestacions: 158 €

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal

Dates

Dl. i dc. de 18 a 20.30 h

Majors de 16 anys

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


al i empresa . món laboral i empresa . món laboral i empresa · món laboral i empresa

29

SERVEIS D’HOTELERIA I TURISME RECEPCIONISTA BÀSIC D’ESTABLIMENTS HOTELERS (SH01-01-11/12)

Del 10/11/11 al 22/03/12

Adquirir els coneixements professionals necessaris per dur a terme les diferents tasques bàsiques de recepció en establiments hotelers.

Dj. de 17 a 20 h 50 h Centre Cultural

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 175 € Aturats: 88 € Perceptors de prestacions: 158 € Majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


30

tecnologies de la informació i la comunicació . tecnologies de la informació · tecno

FOTOGRAFIA DIGITAL

(TI04-01-11/12)

Aprendre o ampliar els coneixements sobre l’ús i el funcionament de la càmera digital. OBSERVACIONS: L’alumne ha d’aportar una càmera digital compacta o rèflex.

Del 12/04/12 al 17/05/12 Dt. i dj. de 18 a 21 h 30 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal Departament d’Ocupació.

Dates

Horari

durada

General: 100 € Aturats: 50 € Perceptors de prestacions: 90 € Majors de 16 anys

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


ologies de la informació i la comunicació . tecnologies de la informació · tecnologies

ILLUSTRATOR

31

(TI02-01-11/12)

Aprendre a realitzar treballs de disseny gràfic promocional i publicitari amb el programa de disseny vectorial més utilitzat al mercat.

Del 03/11/11 al 20/12/11

OBSERVACIONS: Caldrà superar una prova de nivell en matricular-se.

30 h

OAC

Dt. i dj. de 19 a 21.30 h

Centre de Formació l’Estudi

Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal.

General: 100 € Aturats: 50 € Perceptors de prestacions: 90 €

Departament d’Ocupació.

Majors de 16 anys

INFORMÀTICA BÀSICA (TI01-01-11/12) Adquirir els coneixements elementals del funcionament de l’ordinador. OBSERVACIONS: Mòdul comú associat al perfil professional d’administració i oficines.

Del 16/01/12 al 10/02/12 Dl., dc. i dv. de 9.15 a 11.45 h 30 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

General: 100 € Aturats: 50 € Perceptors de prestacions: 90 € Majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


32

tecnologies de la informació i la comunicació . tecnologies de la informació · tecno

INTERNET, INICIACIÓ A LES XARXES SOCIALS Has sentit parlar de les xarxes socials d’Internet? Vols saber quines són les seves possibilitats i els seus riscos. Vols aprendre d’una manera pràctica els usos més freqüents de les principals xarxes 2.0. Aquest taller permetrà apropar-se a les xarxes socials i donarà una visió de conjunt per a conèixer molts dels recursos amb que podem comptar. OBSERVACIONS: 1a sessió: Què són les xarxes socials 2.0, quines hi ha, a qui van dirigides, quins riscos tenen? 2a sessió: Obertura d’un perfil personal a la xarxa social Facebook. Creació del perfil, recerca d’amics, pujar fotos, crear esdeveniments. 3a sessió: Obertura d’un compte al Twitter, incloent imatges, recerca de seguidors, mencions, twits i retwits. 4a sessió: Navegació lliure per les xarxes socials amb la supervisió del responsable del taller. Conclusions, preguntes.

Del 08/11/11 al 17/11/11 Del 08/05/12 al 17/05/12

PROFESSORA: Laura Moreno Dinaret, gestora cultural i community manager.

Dt. i dj. de 19 a 21 h 8h

OAC i www.cambrils.cat

Centre Cultural

Generals

25 €

Centre Cultural

OFIMÀTICA I

A partir de 16 anys

(TI01-02-11/12)

Adquirir els coneixements bàsics de Windows, Word, Excel i la seva aplicació en el món laboral. OBSERVACIONS: Caldrà superar una prova de nivell en matricular-se. L’alumnat de cursos anteriors hi podrà accedir sempre que hagi superat el curs de nivell inferior. OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal.

Horari

durada

Dl., dc. i dv. de 9.15 a 11.45 h 40 h Centre de Formació l’Estudi General: 132 € Aturats: 66 € Perceptors de prestacions: 119 € Majors de 16 anys

Departament d’Ocupació.

Dates

Del 20/02/12 al 26/03/12

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


ologies de la informació i la comunicació . tecnologies de la informació · tecnologies

33

PROGRAMACIÓ ANDROID OS (SOFTWARE LLIURE) Android és un sistema operatiu desenvolupat principalment per a dispositius mòbils, tot i que s’està estenen a tablets, netbooks i a aparells com microones, neveres i televisors. Aquest taller de programació per a dispositius amb Android OS. permetrà desenvolupar una aplicació des del començament amb els principals elements gràfics, s’introduirà al funcionament dels principals elements del hardware dels nostres telèfons mòbils i l’utilització de la geolocalització. OBSERVACIONS: El 28 de gener es farà una introducció al sistema Android, les principals característiques de funcionament, les principals aplicacions que tenim disponibles i els avantatges que presenten. Entrada gratuïta. 28/01/2012 Presentació Android 04/02/2012 Programació Android OS 11/02/2012 Programació Android OS Per tal de poder aprofitar plenament el curs es recomana tenir uns coneixements mínims de programació.

Del 28/01/12 al 11/02/11 Ds. de 10 a 13.30 h

PROFESSORAT: TarracoDroid i GPL Tarragona.

7h OAC i www.cambrils.cat

Centre Cultural

Generals

40 €

Centre Cultural

Dates

Horari

A partir de 14 anys

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


34

tecnologies de la informació i la comunicació . tecnologies de la informació · tecnologies

PROGRAMARI LLIURE (SOFTWARE LLIURE) L’objectiu d’aquestes activitats és donar a conèixer i potenciar l’ús del programari lliure a la societat en general. El programari lliure afavoreix la democràcia, assegura la igualtat d’oportunitats, millora la competitivitat i millora el coneixement tecnològic, ja que permet la llibertat dels usuaris d’executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari. OBSERVACIONS: El 22 d’octubre jornada sobre l’actualitat del programari lliure i presentació general del curs i dels continguts. Entrada gratuïta 22/10/2011 Presentació 05/11/2011 SO GNU/Linux Ubuntu 12/11/2011 Navegadors web i clients de correu 26/11/2011 Disseny gràfic 03/12/2011 Disseny de so i vídeo 10/12/2011 OpenOffice Consulteu els continguts de cada sessió. Us podeu apuntar a les sessions que us interessin o al curs sencer (descompte del 25%)

Del 20/10/11 al 10/12/11

PROFESSORA: TarracoDroid i GPL Tarragona.

3,5 h / 17,5 h

Ds. de 10 a 13.30

OAC i www.cambrils.cat

Centre Cultural

Generals

20 € (1 sessió) 75 € (5 sessions)

Centre Cultural

A partir de 14 anys

WEB 2.0 I XARXES SOCIALS

(TI03-01-11/12)

Del 05/03/12 al 28/03/12

Aprendre a utilitzar les eines i tecnologies bàsiques per moure’s adequadament en l’entorn del web 2.0. Conèixer les principals xarxes socials.

20 h Centre de Formació l’Estudi

OAC Vegeu condicions generals i específiques de la Formació Professionalitzadora d’Àmbit Municipal. Departament d’Ocupació.

Dates

Dl. i dc. de 19 a 21.30 h

Horari

durada

General: 75 € Aturats: 38 € Perceptors de prestacions: 68 € Majors de 16 anys

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


altres programes formatius . altres programes formatius . altres programes formatius

35

AULA MENTOR CAMBRILS Formació on-line, des de qualsevol lloc amb connexió a Internet o des de la pròpia aula. CURSOS: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• inglés intermedio módulo 4 • iniciación a la programación • iniciación a la contabilidad • iniciación a office • iniciación a internet • instalador electricista (preparació per a les proves per obtenir el certificat d’instal·lador) • introducción a la informática con windows •marketing para pymes I • marketing para pymes II • nutrición • prevención de riesgos laborales • taller de comunicación escrita • teletrabajo y comercio electrónico • word

access administración de fincas atención geriátrica autocad como crear una pyme contabilidad avanzada educación infantil energías renovables escuela de padres y madres excel gestión de calidad gestión financiera gestión inmobiliaria historia del arte información turística inglés iniciación módulo 1 inglés iniciación módulo 2 inglés iniciación módulo 3

AULA MENTOR CAMBRILS · Av. Horta de Santa Maria, 14, 2a. pl.

T. 977 307 401 / www.cambrils.cat/depao/pao/aula-mentor / acam0140@encina.pntic. mec.es. Horari: dt. i dv. de 10.30 a 13 h i dj. de 15.30 a 20.30 h. Matrícula permanentment oberta (excepte a l’agost)

Vegeu condicions específiques d’Aula Mentor. Ministeri d’Educació amb col·laboració del Departamentd’Ocupació.

De gener a desembre (excepte l’agost) On-line Preu matrícula inicial (2 mesos): 48 € Preu recarrega mensual: 24 € A majors de 16 anys

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


36

altres programes for matius . altres programes for matius . altres program

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS ROSA DELS VENTS Adquirir els coneixements necessaris en els ensenyaments inicials, la formació bàsica i la preparació per a l’accés a la formació professional.

(FB) 19 de setembre (inici) Entre les 15 i les 21 h (segons curs)

FORMACIÓ BÀSICA (FB) Cicle de formació instrumental (equivalent a l’educació primària) / Cicle d’Educació Secundària (Graduat en Educació Secundària per a Adults).

Del 19/09/11 al 22/06/12 CMFA Rosa dels Vents

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS (CFG): Grau mitjà Grau superior ENSENYAMENTS INICIALS (EI) Català inicial (acolliment lingüístic) / Castellà inicial / Castellà bàsic / Anglès inicial / Anglès funcional / Competic ini (Informàtica, nivell 1) / Competic-1 (Informàtica, nivell 2) MATRÍCULA FB I CFG: del 2 al 9 de setembre de 2011. MATRÍCULA EI: català: del 12 al 16 de setembre de 2011. EI: anglès i informàtica: del 19 al 23 de setembre de 2011. EI: castellà: del 26 al 30 de setembre de 2011.

11,50 € (C. Instrumental) 32,50 € (C. GES) Majors de 18 anys*

(CFG) 19 de setembre (inici) De 9 a 14 h o de 15 a 21 h (segons curs) Del 19/09/11 al maig del 2012 CMFA Rosa dels Vents 185 € (CFGM) / 262 € (CFGS sense específiques) Majors de 18 anys*

Centre Municipal de Formació d’Adults ROSA DELS VENTS. (Centre de Formació L’ESTUDI - Av. Horta de Santa Maria, 14, 3r pis T. 977 361 350 / www.cambrils.org/depao/eadults Horari: matins > de dl. a dv. de 9.30 a 13.30h tardes > de dl. a dc. de 16.30 a 18.30h Generals i específiques del CMFA Rosa dels Vents. Centre Municipal de Formació d’Adults ROSA DELS VENTS del Departament d’Ensenyament. * Persones que desitgen assolir els coneixements o obtenir els títols a què fan referència els cursos, i que tinguin 18 anys o els compleixin dintre de l’any natural de matrícula. Per al curs de preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de Grau Mitjà, s’hi pot accedir a partir dels 16 anys.

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

(EI) A partir del 19/09/11 A partir de les 16 h (segons curs) 60, 90 , 105 o 120 h CMFA Rosa dels Vents (castellà, anglès i informàtica). Centre Cultural i Ocupacional (castellà bàsic i català). 11,50€/17,25€/23€ Majors de 18 anys*

Condicions

Organitza/en


mes for matius . altres programes for matius . altres programes for matius

37

CURSOS D’ESTIU DE LA URV Apropar els estudis universitaris a Cambrils OBSERVACIONS: Preus: Amb certificat d’assistència i aprofitament · Curs de 15 hores (1,5 crèdits): 92 € · Curs de 20 hores (2 crèdits): 107 € · Curs de 25 hores (2,5 crèdits): 127 € · Curs de 30 hores (3 crèdits): 147 €

- Certificat d’assistència - 70 € - 80 € - 95 € - 110 €

MATRÍCULA: Matrícula a partir de maig fins a l’inici de cada curs De manera presencial adreçant-se al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària. Edifici Serveis Centrals · Av. Països Catalans, 5-7 (Tarragona), de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. T. 977 559 506 / 977 256 582 / segeu25@urv.cat Via internet, accedint a la Web de la Universitat (http://www.urv.cat)

Juny i Juliol Juny i Juliol Centre Cultural i Ocupacional Consultar observacions

URV i el Departament d’Ensenyament i Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils.

A tota la població en general

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ DIRIGIDA PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS OCUPATS Formació contínua subvencionada destinada prioritàriament a treballadors ocupats. CURSOS EN PREPARACIÓ: · ANGLÈS COMERCIAL · RUS · DISSENY DE PÀGINES WEB · AUTOCAD · OFIMÀTICA AVANÇADA · APARADORISME COMERCIAL Centre de Formació l’Estudi

OBSERVACIONS: Pendents d’atorgament. OAC

Veure condicions específiques dels cursos de Formació Professional per a l’Ocupació CEP FRADA amb la col·laboració del Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Subvencionats pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Fons Social Europeu Majors 16 anys, prioritàriament ocupats

Condicions

Organitza/en


38

altres programes for matius . altres programes for matius . altres program

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PQPI - PTT) Programa de Qualificació Professional Inicial - Pla de Transició al Treball (PQPI - PTT) Proporcionar un itinerari professional a nois i noies oferint-los recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o continuar la seva formació. Perfils professionals: ·Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar. ·Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. OBSERVACIONS: Les persones interessades han de sol·licitar entrevista personal als telèfons indicats. Repartiment d’hores per mòduls (875 hores de setembre a juny): · Mòduls A: Formació professional específica i pràctica a escollir entre dos perfils professionalitzadors (inclou 200 h de pràctiques en empresa): - Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic · Mòduls B: - Desenvolupament i recursos personals - Coneixement de l’entorn social i professional - Aprenentatges instrumentals bàsics · Paral.lelament s’ofereix orientació, tutoria i assessorament personalitzat. · Preparació per a la prova d’accés a CFG Mitjà. · Mòduls C (opcional): El fet de cursar i superar els mòduls obligatoris A i B, et permet matricular-te un any després als Mòduls C a l’Escola d’Adults, (obtenció del Graduat en Educació Secundària). · La certificació positiva de la formació professional (Mòduls A), permet l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat emès pel Departament d’Empresa i Ocupació. PQPI-PTT Cambrils Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils T. 977 365 283 / 629 658 277 De dl. a dv. de 9 h a 15 h

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

Matins i tardes a determinar 875 h Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. C. Estel, s/n (La Llosa)

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cambrils.

Dates

Setembre de 2011 a juny 2012

info/matrícula

Gratuït De 16 a 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO

Condicions

Organitza/en


mes for matius . altres programes for matius . altres programes for matius

39

UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància) A l’aula de la UNED a Cambrils pots cursar els següents estudis oficials. CURSOS: · Curs d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys (CAD). · Grau en Història · Grau en Història de l’Art · Grau en Filologia · Grau en Turisme (1r i 2n) · Centre d’ Estudis d’ Idiomes a Distància (CUID): anglès, francès, espanyol per a estrangers.

MATRÍCULA: Durant tot el mes d’octubre per Internet. Per a més informació consulteu la pàgina: www.uned.es

UNED en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils.

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

Dt. de 16 a 22 h (CAD, Filologia, Història i Història de l’Art) Dc. de 17 a 22 h (Turisme) Dc. de 18 a 20 h (CUID) D’octubre a maig

Extensió de la UNED a Cambrils. Atenció: dimarts a la tarda a la seu de l’Extensió. La resta de dies us atendran al Centre Associat de la UNED a Tortosa, on es troba la secretaria de l’Extensió T. 977 443 104.

Dates

D’octubre de 2011 a maig de 2012

Centre Cultural (CAD, Filologiai Història). Institut “Escola d’Hoteleria i Turisme” (Grau de Turisme i CUID) Consultar www.uned.es Majors de 25 anys sense les PAU per al curs d’accés a la universitat / Alumnes PAU superades per a les carreres universitàries: Història, Filologia i Turisme.

info/matrícula

Condicions

Organitza/en


juliol

juny

maig

abril

març

febrer

gener

desembre

novembre

octubre

setembre

activitat

pàgina

CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL

40 27 25 Agent comercial 23

19 Alemany I

18

27

19 Anglès I i II 20 Anglès I conversa

17

26

18

27

17

26

20 Anglès II conversa 27 Animació social de persones dependents...

26 30

18 21/28 12 11 Aprèn dibuix i pintura 16 Aprima’t saludablement gaudint del menjar 11 02

11 Art floral

03/24

14/23

< > 23 Associacions i entitats de Cambrils 10 15 25 Atenció al client < > 35 Aula Mentor Cambrils 10 14 27 Auxiliar de clínica dental

14 Ball “Country Line Dance” 23 Casal Municipal de la Gent Gran

<

>

<

>

21 Català

<

36 CMFA Rosa del Vents

< > < >

< >

10 Creativitat plàstica & english 27 Coaching

>

18

05

14/21

26 28

21/23 22 Curs de bolets i fongs 37 Cursos d’estiu de la URV

<

14 Dansa oriental

11

03

20/27

>


12 30 37 21

Fotografia

15

26 16

juliol

juny

maig

abril

març

febrer

gener

desembre

novembre

octubre

setembre

activitat

25 Dietètica i nutrició

09

01 22

Fotografia digital 12 17 FPO dirigida prioritàriament a ocupats

<

>

Francès I 17 26

31 Illustrator 03 20 10 31 Informàtica bàsica 16 08/17 32 Internet, iniciació a les xarxes socials

08/17

17 Ioga - avançat

04

09/14

14

16 Ioga - iniciació 10 Ioga x nens i nenes < 23 Joventut Cambrils

04

09/14

14

03

20/27

11

26 Manipulador/a d’aliments 24 Mecanografia audiovisual

07/09

07

20 16/23

20 26

12

38 Pla de Transició al Treball (PTT)

< 17

26 Primers auxilis bàsic 16/30

07

21 16

17 Pilates

28 Primers auxilis en educació infantil

>

06/08 06/08 17/19 21/23

20 13 Modelatge i escultura 28 Monitor/a de menjador 32 Ofimàtica I

13 Pintura creativa

03/06

14 >

20/22 11 26/28

CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL

pàgina

41


33 Programació android OS 34 Programari lliure (Software lliure)

20

28 11

10

10 22 29 Recepcionista bàsic d’establiments hotelers 19 15/22 06 15 Salsa i bachata

15 Tango argentí

14

20 22 Taller de tast de cervesa 22 Taller de tast de vi

24 Tèc. bàsiques d’ad. comptable + Contaplus

24 02 14 06

10

29

13 16/21 18 Tonificació corporal 39 UNED < > 26 28 Vetllador/a escolar 01

34 Web 2.0 i xarxes socials

15

05/28

12

juliol

juny

maig

abril

març

febrer

gener

desembre

novembre

octubre

setembre

activitat

pàgina

CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL . CALENDARI ANUAL

42


L’AJUNTAMENT T’ESCOLTA Participeu fent-nos arribar les vostres idees, opinions, peticions, queixes o propostes de millora. Entreu a www.cambrils.cat a l’apartat A un clic! - L’ajuntament t’escolta. El nostre objectiu és la vostra satisfacció.

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I OCUPACIÓ

Av. Horta de Santa Maria, 14 43850 Cambrils T. 977 307 401 / F. 977 086 048 ens@cambrils.cat

DEPARTAMENT DE CULTURA *Centre Cultural C. Sant Plàcid, 18-20 43850 Cambrils T. 977 368 484 / F. 977 364 716 clt@cambrils.cat www.facebook.com/cambrilscultura

Els cursos del Departament de Cultura reben el suport de:


CENTRE CULTURAL C. Sant Plàcid, 18-20 T. 977 369 060 / F. 977 364 716 centrecultural@cambrils.cat

www.cambrils.cat

Departament de Cultura

OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)

T. 977 368 484 / F. 977 364 716 clt@cambrils.cat www.cambrils.cat/cultura

Plaça Ajuntament, 4 43850 Cambrils T. 010 / 977 794 579 oac@cambrils.cat

T. 977 792 688 / F. 977 792 688 cambrils@cpnl.cat

Servei Local de Català

Extensió de la UNED T. 977 443 104 info@tortosa.uned.es www.uned.es/ca-tortosa

ATENEU JUVENIL I CENTRE DE FORMACIÓ L’ESTUDI Av. Horta de Santa Maria, 14

XARXA DE CENTRES CÍVICS

Joventut Cambrils

Centre Cívic Nou Cambrils C. Passatge, 5 T. 977 794 579 participacio@cambrils.cat

T. 977 794 217 / F. 977 794 572 joventut@cambrils.cat www.cambrils.cat/jove/jove_web

Centre Les Basses

Departament d’Ensenyament i Ocupació

C. Sant Pere, 32 T. 977 368 217 recepciobas@cambrils.cat

T. 977 307 401 / F. 977 086 048 ens@cambrils.cat www.cambrils.cat/depao

Centre Cívic Vilafortuny Vial de Cavet (cantonada Mas Clariana) T. 977 378 715 recepciovil@cambrils.cat

Aula Mentor Cambrils T. 977 307 401 / F. 977 086 048 acam0140@encina.pntic.mec.es www.cambrils.cat/depao/pao/aula-mentor

CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Centre Municipal d’Adults “Rosa dels Vents”

Pg. La Salle, 13 T. 977 795 192 / F. 977 361 766 cmu@cambrils.cat

T. 977 361 350 eadults@cambrils.cat www.cambrils.cat/depao/eadults

Dates

Horari

durada

lloc

preu

Adreçat a

info/matrícula

Condicions

Organitza/en

Profile for Cambrils Cultura

Guia Formativa d'Activitats 2011-2012  

Us presentem la guia d'activitats de formació dels cursos 2011/2012. Us animo a fullejar les pàgines següents, on segur que trobareu alguna...

Guia Formativa d'Activitats 2011-2012  

Us presentem la guia d'activitats de formació dels cursos 2011/2012. Us animo a fullejar les pàgines següents, on segur que trobareu alguna...