Page 1

www.Cambopop.Blogspot.com

នរណាជាម្តាយ ពិតប្រាកដ? កាលពីយូរលង់ណាស់មកេ

ើយ ម្តនអ្នកម្តាយ២នាក់ែដល

សំរាលានកូនមុខដូចគ្នាេបេះបិត។ បុែនែជាអ្កុសល េកេងម្តាក់


www.Cambopop.Blogspot.com កនុងចំេនាមេកេងទំង២ានាត់បង់ជីវិតេប្រកាយពីសំរាលាន មិនយូរបុនាាន។ េៅៃងៃមួយ អ្នកម្តាយែដលម្តនកូនេៅរស់ាន នាំកូនរបស់គ្នត់េៅងូតទឹក ប្រសបេពលេនាេះែដរ ស្តសែីម្តាក់ែដល កូនរបស់គ្នត់ានស្លាប់េនាេះានេដើរមកដល់ េ

ើយនិយាយេៅ

កាន់គ្នត់ថា៖

“អ្ត់េទសអ្នកប្រសី! កូនអ្នកប្រសីម្តនមុខម្តត់ដូចជាកូនរបស់ខ្ុំ ែដលេទើបនឹងស្លាប់េៅណាស់ ដូេចនេះេតើខ្ុំអាចសុំបី និងេងើបវា បនែិចានេទ? “


www.Cambopop.Blogspot.com ប្រសីជាម្តាយក៏ានយល់ប្រពម េ

ើយប្របគល់កូនេនាេះេៅឲ្យស្តសែី

ម្តាក់េនាេះ។ បនាាប់ពីស្តសែីម្តាក់េនាេះានបី េ េកេងេនាេះេ

ើយនឹងឱបេងើបកូន

ើយ នាងក៏ានបីកូនេនាេះបំរុងនឹងេដើរេចញេៅ។

ប្រសីជាម្តាយេៅេពលែដលានេឃើញដូេចនេះក៏ែប្រសកយា៉ាងខ្ាំង៖

“ែន! េមចក៏នាងយកកូនខ្ុំេៅអ្ញ្ចឹង? “

“វាគឺជាកូនរបស់ខ្ុំ មិនែមនជាកូនរបស់នាងេនាេះេទ” ស្តសែីម្តាក់ េនាេះេឆលើយេៅវិញ


www.Cambopop.Blogspot.com ពួកេគានេ្ាេះប្របែកកគ្នាយា៉ាងខ្ាំង េ

ើយចំនាយេពលអ្ស់

ជាេប្រចើនេម្ត៉ាង។ បុែនែពួកេគេៅែតមិនអាចេ

េះប្រស្លយាន

ដូេចនេះពួកេគក៏សំេរចចិតែនាំគ្នាេៅរកតុលាការឲ្យជួយេ

េះ

ប្រស្លយ។

ស្តសែីែដលម្តនកូនស្លាប់េនាេះ ានប្រាប់េៅតុលាការថា៖

“េៅេពលែដលខ្ុំកំពុងែតពកូនខ្ុំេដើរតាមផលូវ នាងក៏ានមក ដេ្តើមកូនខ្ុំេ

យនិយាយថាេគគឺជាកូនរបស់នាង”


www.Cambopop.Blogspot.com បនាាប់មក ប្រសីែដលជាម្តាយេកេងេនាេះក៏ានប្រាប់េៅតុលាការ ថា៖

“េៅេពលែដលខ្ុំកំពុងែតងូតទឹកឲ្យកូន នាងម្តាក់េនាេះក៏េដើរមក ដល់េ

ើយេឃើញកូនរបស់ខ្ុំ បនាាប់មកនាងានសុំឱបនិងេងើប

កូនេនេះ ខ្ុំក៏យល់ប្រពម បុែនែប្រស្លប់ែតនាងចង់យកកូនរបស់ខ្ុំេៅ ឆ្ងាយ េ

ើយនិយាយថាកូនេនេះគឺជាកូនរបស់នាង។ ដូេចនេះ េតើ

េលាកតុលាការអាចជួយរកខុសប្រតូវឲ្យខ្ុំផងានេទ? “


www.Cambopop.Blogspot.com បនាាប់ពីតុលាការពិចារណាេរឿងកែីេនេះអ្ស់រយេះេពល៣ៃងៃរួច មក ពួកគ្នត់េៅែតមិនអាចរកដំេណាេះប្រស្លយាន ដូចេនេះពួក គ្នត់ក៏សំេរចចិតែនាំស្តសែីទំង២េនេះេៅចូលគ្នល់េសែច។ េសែច យកចិតែទុក

ក់យា៉ាងខ្ាំងពីបញ្ហាេនេះ េៅេពលែដលប្រទង់យល់

នូវអ្វីែដលពួកេគានេរៀបរាប់រួចេ

ើយ ប្រទង់ក៏បញ្ហាឲ្យពួកេគ

ក់េកេងេនាេះេៅកណាាលប្រពេះរាជដំណាក់ េ

ើយេប្របើវិធីយា៉ាង

ណាយកេកេងេនាេះឲ្យាន ។ េបើសិនជាអ្នកណាអាចយកេកេង េនាេះាន គឺានន័យថាម្តាក់េនាេះេ

ើយគឺជាម្តាយពិតប្រាកដ ។


www.Cambopop.Blogspot.com េៅេពលែដលពួកេគានឮដូចេនេះ ពួកេគក៏ចាប់េផែើមព្ាយាម េធវើយា៉ាងណាេដើម្បីដេ្តើមយកេកេងេនាេះឲ្យាន។ េ

យស្លរ

ែតស្តសែីែដលម្តនកូនស្លាប់េនាេះមិនែមនជាម្តាយរបស់េកេងេនេះ ពិតប្រាកដ នាងខំប្របឹងដេ្តើមប្រគប់វិធីេ អា្ិតេកេងេនាេះេ

យគ្នានការគិត និង

ើយ។ ចំែនកឯស្តសែីែដលជាម្តាយពិតប្រាកដ

វិញ នាងម្តនការខឹងសម្ារស្តសែីេនាេះជាខ្ាំងែតនាងក៏អា្ិត កូនរបស់នាងខ្ាំងែដរ ដូេចនេះនាងក៏ប្រពមឲ្យេគយកកូននាងេៅ េ

យមិនេធវើការដេ្តើម េប្ររេះេបើសិនជានាងខំប្របឹងដេ្តើម

កូនរបស់នាងច្ាស់ជាម្តនរបួស។


www.Cambopop.Blogspot.com េៅេពលែដលការប្របកួតានបញ្ចប់ េសែចានប្របកាសថា៖

“ស្តសែីែដលប្រពមឲ្យកូនេៅេ

យមិនដេ្តើម គឺជាម្តាយពិត

ប្រាកដរបស់េកេងម្តាក់េនេះ ពីេប្ររេះនាងម្តនការអា្ិតអាសូរ ចំេរេះេកេងេនេះណាស់ ឯស្តសែីែដលដេ្តើមានេកេងេនេះវិញ នាងមិនែមនជាម្តាយពិតេទ េប្ររេះនាងគ្នានចិតែអា្ិតអាសូរ ចំេរេះេកេងេនេះ េ

ើយព្ាយាមេធវើយា៉ាងណាឲ្យែតឈនេះ ដូេចនេះ

នាងប្រតូវែតប្របគល់កូនេនេះេៅឲ្យម្តាយេគវិញ េ

ើយនាងប្រតូវែត

ទទួលេទសេដើម្បីឲ្យនាងបញ្្ឈប់សកមេភាពែបបេនេះេទៀត”


www.Cambopop.Blogspot.com

េធវើជាមនុស្ស គប្បីេស្លាេះប្រតង់នឹងខលួនឯង ក៏ដូចជាេស្លាេះប្រតង់នឹង អ្នកដៃទ។ គួរេចេះទទួលស្លាល់ការពិត និងអ្វីែដលេកើតេ ចំេរេះមុខ ៕

ើងេៅ

who is the real mother  

ពិ ត ប្រាកដ? www.Cambopop.Blogspot.com កាលពីយូរលង់ណាស់មកេ ើយ ម្តនអ្នកម្តាយ២នាក់ែដល សំរាលានកូនមុខដូចគ្នាេបេះបិត។ បុែនែជាអ្កុសល េកេងម្តាក់ កូន...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you