Page 1

www.Cambopop.Blogspot.com

រាត្រមេឃត្រកានាគ ី (មោយ រួង ម៉ាក)់

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ខញអុំអងគអយចុុះសន្សឹមៗ េរោមេដើមេោធិ៍មខ ុ ទឹកបាញុ់ ែដលបេចចញ ពនលឺឆពណ្ណរង្សីឆលអុះគ្នាតាមចង្វាកុ់េភលងគួរឲ្យភិសមុ័យ។ បុរសមាឌធុំ ោកុ់អាវពណ្ុ៌រកហម និងពុកមាតុ់សែវងបេចចញសុំេណ្ើចោាក ោាយតាមអតតសញ្ញាណ្េដើមរបសុ់សានុ់តាកលឣស កុំពុងេដើរែចក ខិតបណ្ណអេចជើញ េៅចូលរួមកមមវិធី របូមុ៉ូហ្សិនពិេសសសរមាបុ់ៃងង េនុះ កនអងខណ្ុៈែដលរកុមនារីៗោកុ់អាវរកហមៃដែខ្សមួយេដើរ បង្វាញសាចុ់សរតសូលេោយទឹកមុខញញឹមញែញម និងេសើច ោាកោាយជារកុមៗ។ សកមមភាពទុំងអសុ់េនុះ បង្វាញឲ្យខញអុំដឹងថា រារតីេនុះេទើបែតចាបុ់េផតើម … គឺរារតីៃនៃងងរគិសតមា៉ាស។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ងវីេបើជាចុងែខធនឣ ែតអាោសធាតុរតលបុ់ជាសឡអុះសាាបុ់ចែមលក។ ខញអុំេោុះ រកវាតុ់កចុំហេឡវអាវបនធឣរភាពតានតឹងសិន មុននឹងេោុះអាវធុំ ពណ្ុ៌េមៅមកបតុ់ទុកែក្បរខលឤន។ ខញអុំេបើករបអបុ់ោុំមញីពណ្ុ៌រកហមេៅ កនអងៃដេមើលមតងេទៀត … ចិេចចៀនមាសសតូចមួយរំេលចេោយត្បឣង េពរជភលឺេផលក តៃមលេសមើនឹងរបាកុ់ែខពីរដងេទដឹង សថិតេៅកនអង របអបុ់យ៉ាងេសងៀមសាាតុ់ដែដល។ ខញអុំបិទវាទុកេៅកនអងេោេ

៉ាេោ

រពមទុំងេសើចចុំអកឲ្យខលឤនឯងបេណ្តើរ មុននឹងលូកយកទូរសុ័ពទៃដ េៅកនអងអាវធុំែដលបតុ់ទុកែក្បរេនាុះ។ ចិេចចៀនេពរជមួយវងុ់េនុះ មានតៃមលធុំេធងណាសុ់សរមាបុ់ខញអុំ ែតែបរជាគ្នៅននុ័យេសាុះសរមាបុ់ មនុស្សរសីមាាកុ់។ បីែខេហើយែដលខញអុំមិនបានទទួលដុំណ្ឹងពី សង្ារបណ្តូលចិតត បនាាបុ់ពីនាងរតឡបុ់មកពីរបេទសជបុ៉ុនវិញ។ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ខញអុំមិនយលុ់េទថា េយើងេៅជាសង្ារនឹងគ្នាេទៀតឬអតុ់ េរោុះតាុំងពី នាងេៅរបេទសជបុ៉ុនរហូតរតឡបុ់មកវិញ នាងមិនែដលទកុ់ទង មកខញអុំេទ គឺរគបុ់េពលខញអុំជាអនកចាបុ់េផតើមរហូត។ ជាសង្ារនឹងគ្នា េបើ មិនែដលទកុ់ទងគ្នា េតើេគេៅថាជាសង្ារឬេទ

? ខញអុំេចុះែតសួរខលឤន

ឯង ែតចេមលើយមិនច្ាសុ់មួយណាេសាុះ។ ខញអុំធាាបុ់សួរនាងថា េហតុ អវីមិនទកុ់ទងមកខញអុំ ? នាងរបាបុ់ថា ទូរសុ័ពទខូចបាតុ់េលខទកុ់ទង មិនបាន … ចុុះអុ៊៊ីែមលអុ៊៊ីនេធើេណ្ត ? កុុំព្យឣទុ័រខូចគ្នៅនភាសាពិបាក េរបើ … ខញអុំេៅែតេធវើលងងុ់រពមេជឿ …

បនាាបុ់ពីយកទូរសុ័ពទេចញមក ខញអុំកុ៏ឡអកអុ៊៊ីនចូលកនអងទុំពុ័រេហវសបុ៊ុក េដើម្បីរកេមើលថា េតើមាននរណាឯេោដូចខញអុំឬេទ កនអងរារតីរគិ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com សតមា៉ាសែបបេនុះ។ មតងៗែដលខញអុំឡអកអុ៊៊ីនរួចេហើយ ខញអុំេសទើរែតទបុ់ អារមមណ្ុ៍មិនបានេៅេពលេឃើញ

relationship កនអង profile

របសុ់ខញអុំមិនដូចពីមុន។ គឺនាងជាអនកឲ្យខញអុំ េៅចុចមក ខញអុំកុ៏បានរបទុះេឃើញ

confirm ែបបេនុះ។ ចុច

status របសុ់នរណាមាាកុ់

សរេសរថា … «ៃងងេនុះៃងងកុំេណ្ើតខញអុំ!! … Happy Birth Day to Me!! Y_Y» េោយភាពអផ្សអកកេណាោច

កែណ្តងេពក ខញអុំកុ៏សេរមចចិតត

សរេសរខុំមិនតបេៅវិញ … «រីករាយៃងងកុំេណ្ើត! » ខញអុំសរេសរខុំមិនេនុះ េោយេៅកនអងខួរក្ាល េៅនឹកសង្សុ័យថា មាាសុ់ៃងងកុំេណ្ើតេៅទីណា

? ែតេទុះយ៉ាងណា

កុ៏េៅមិនឆ្ងាយេលើសពីមួយគីឡឣែមុ៉រតែដរ។ ខញអុំដឹងេរោុះខញអុំកុ៏ជាេសតច និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ITមាាកុ់ែដរ ោលេៅេរៀន។ ខញអុំវាសែភនកេមើលជុុំវិញខលឤនឯង េនុះមានមនុស្សមាាកកកុញ ខលុះេដើរេលង ខលុះនិយយគ្នា

… េៅទី … ោរែដល

រកមនុស្សមាាកុ់កនអងចុំេណាមហវឣងមនុស្សកកកុញែបបេនុះជាេរឿង មួយដុ៏ពិបាក។ េរោយពីខញអុំសរេសរខុំមិនចូលេៅ មិនយូរបុ៉ុនាៅនកុ៏ មានមនុស្សសរេសរតបមកវិញ។ «ចាសុ៎! អរគុណ្ េោកជាមនុស្សទីមួយេហើយ ែដលជូនពរៃងង កុំេណ្ើតខញអុំ! » ខញអុំអានេហើយកុ៏ ញញឹមេចញមកយ៉ាងែបលកចិតត។ «មនុស្សអីកុ៏ឯេោសេម្បើមេមលុ៉ុះ! » ខញអុំនិយយតិចៗ មុននឹងង្វក េមើលជុុំវិញខលឤនមតងេទៀត។ េតើនរណាេៅជានារីមាាកុ់េនុះ

?

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «េបើអុ៊៊ីចឹង ខញអុំសុុំបា៉ាវនុំេខកៃងងកុំេណ្ើតបានេទ

«នុំេខកមានរួចេហើយ! » «គិតចងុ់ឆលងៃងងកុំេណ្ើតមាាកុ់ឯងែបបេនុះឬ «ចុុះេោកចងុ់មកឆលងៃងងកុំេណ្ើតជាមួយខញអុំេទ

?» ?» ខុំមិនមួយេនុះេធវើ

ឲ្យខញអុំរតូវគិតបនតិច។ នាងរបែហលជាមិនេបាកខញអុំេទ ែមនេទ

? ខញអុំ

នឹកដលុ់េគ្នលបុំណ្ងរបសុ់ខលឤនឯងមតងេទៀត មុននឹងេឆលើយតបេៅ វិញ។ «ខញអុំកុ៏គ្នៅនមិតតភកតិែដរ! » «ខញអុំអងគអយេៅតុចង ុ េគកនអងោងោេហវសងុ់ទីមុ៉ងុ់!

»

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «បាទ! បនតិចេទៀតខញអុំនឹងេៅរក។

»

… េៅោងមុខោងមានមនុស្សអុ៊ូអរោាុំងណាសុ់ ែតេៅរជុងមាាង េទៀត ែបរជាសាាតុ់រជងុំយ៉ាងចែមលក ខញអុំេឃើញមានែតគូេសនហុ៍មួយ គូកុំពុងេងើបគ្នាយ៉ាងេភលើតេភលើន េោយមិនខវលុ់ពីមនុស្សេៅជុវុំ ិញ ខលឤន។ ខញអុំរបញាបុ់េធវើខលឤនជាខ្យលុ់ េដើរបិទែភនកឆលងោតុ់ េហើយរុញទារ ចូលេៅកនអង េឃើញែតភាពសងបុ់សាាតុ់។ ខញអុំដកដេងហើមធុំយ៉ាងអសុ់ សង្ឃឹម … ែបបេនុះកុ៏លឡជាងរតូវេគេបាកជុំរិតយករបាកុ់ែដរ។ «រតូវោរទឹកែតេទ ឬមួយចូលចិតតកូោកូឡាជាង

?» សុំេឡងែផឡម

រតជាកុ់េោលេឡើងកណាោលភាពសងបុ់សាាតុ់។ ជាេកមងរសីអាយុ របមាណ្១៥ ,១៦ឆ្ងាុំ េៅកនអងឈុតរូបខលីពណ្ុ៌ទឹកសមុរទោកុ់ដូច និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ជាេទើបែតមកពីចូលរួមពិធីណាមួយ។ ខញអុំថានាងគួរែតសថិតេៅកនអង កមមវិធីរារតីសេមាសរ របសុ់សណាាគ្នរផ្កាយរបាុំណាមួយេៅមតអុំេនុះ េទើបសមជាងមកេៅកែនលងងងឹតៗកនអងោងោេហវែបបេនុះ។ េៅ កនអងៃដរបសុ់នាងមានោនុ់ែពងែត និង កុំបុ៉ុងកូោកូឡា។ េឃើញ កុំបុ៉ុងកូោកូឡា អតុ់មិនឲ្យខញអុំនឹកដលុ់នារីមាក ា ុ់េនាុះមិនបាន។

«កូោកូឡាលឡជាង! » ខញអុំតបរពមទុំងលូកៃដេៅទទួលកុំបុ៉ុង បាាសទិច ែដលផទអកទឹកពណ្ុ៌េមៅពីៃដនាង។ ខញអុំនឹងផឹកវា ផឹកេដើម្បី បុំេភលចមនុស្សែដលធាាបុ់របាបុ់ខញអុំថាចូលចិតតវា។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «កុំពុងែតគិតរសាបុ់ផង ថា ជាមនុស្សែបបណា

? សុំណាងេហើយ

ែដលេមើលតាមឫកោ អាចទុកចិតតបាន ថាមិនគួរមានេរគ្នុះថាាកុ់ េទ! » េកមងរសីនិយយ មុននឹងេោុះែស្បកេជើងែកងេចាត អងគអយចុុះ ផ្កាលុ់ករមាលរពុំ រំកិលខលឤនេៅយករបអបុ់រកោសែដលោកុ់ទុក។ េៅកនអងេនាុះមាននុំេខកតូចមួយែដលមានឆ្ងាកុ់អក្សរថា

«រីករាយៃងង

កេណ្ើតខញអុំ! »។ ខញអុំេោុះែស្បកេជើងអងគអយចុុះេលើករមាលតាមនាង។ «េតើនាុំគ្នាញាុំយ៉ាងេមុ៉ចលឡ ?» េកមងរសីនិយយ។ ខញអុំអាចសាៅនបាន ថា េរៅពីនុំេខកមួយដុុំេនុះ នាងគ្នៅនអវីេផ្សងេទៀតេទ។ មានសុំណ្ួរ ជាេរចើនែដលខញអុំចងុ់សួរ ែតមិនសួរ។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «េៅរកោងអាោរណាសាាតុ់ៗនាុំគ្នាញាុំលឡេទ

?» ខញអុំសួរេកមងរសី

។ នាងេងើបមុខសមលឹងខញអុំែបបសាាកុ់េសទើរបនតិច មុននឹងងកុ់ក្ាល យលុ់រពម។ … ខញអុំនាុំេកមងរសីមាាកុ់េនាុះ េៅអងគអយេៅកនអងេភាជនីយោានជបុ៉ុនមួយ កែនលងកនអងសណាាគ្នរ ខណ្ឌបនទបុ់ផ្កាលុ់ខលឤន។ ខញអុំកមមងុ់

Cocktail

ែដលគ្នៅនជាតិរសវឹងេៅកនអងែកវចរៃណ្ ែដលតុបែតងយ៉ាងវិចិរត យកមកឲ្យេកមងរសីយ៉ាងយកចិតតទុកោកុ់។ នាងសមលឹងេមើលវា េោយរសមីែភនករពិចៗ កនអងខណ្ុៈែដលរូបខញអុំកមមងុ់រសារកហមមក ទទួលទនជាមួយសទីកសាចុ់ជបុ៉ុន។ ខញអុំដឹងច្ាសុ់ថា េរគ្នុះថាាកុ់ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com យ៉ាងណាែដលបបួលេកមងរសីមិនទនុ់រគបុ់អាយុ េចញេដើរកនអង េពលយបុ់ែបបេនុះ។ មិនរបាកដែដរ េពលេនុះឪពុក

មាាយរបសុ់

នាង របែហលជាបតឹងបុ៉ូលីសរួចេហើយកុ៏ថាបាន។ េបើមានេរឿង យលុ់រចឡុំ គឺខញអុំេនុះេហើយែដលពិបាក ពិេសសេកមងរសីែដលេមើល េៅទុំនងជាកូនរបសុ់អនកមានវង្សរតកូល និងឋានុៈខពងុ់ខពសុ់ែបប េនុះ។ នាងកមមងុ់រតីេៅមួយឈុតធុំ មកញាុំយ៉ាងឆ្ងាញុ់ពីសា ខណ្ុៈ ែដលខញអុំអងគអយេមើលនាងញាុំ។ «មានអីចែមលកឬ បានជាបងសមលឹងយក សមលឹងយកយ៉ាងេនុះ េកមងរសីចាបុ់េផតើមនិយយ។ ខញអុំញញឹមបនតិចមុននឹងេឆលើយ។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «សាៅនថារតូវេៅអុ៊៊ំេហើយេតើ! » «អុ៊៊ំឬ ?» េកមងរសីសួរយ៉ាងចាបុ់អារមមណ្ុ៍

«ឬមួយចូលចិតតឲ្យេៅ

អុ៊៊ំជាង ?» «េៅបងលឡេហើយ! » «េមើលនាងញាុំគួរឲ្យឆ្ងាញុ់! » «ឆ្ងាញុ់ែមនេតើ! » នាងមិនរតឹមនិយយែតមាតុ់េទ េរបើចង្ឹុះេកៀប សាចុ់រតីសាចុ់ពណ្ុ៌ផ្កាឈូកហុចមកឲ្យខញអុំ។ «អ… អាាមមម …» េកមងរសីបេចចញសុំេឡងឲ្យខញអុំេបើកមាតុ់។ េទុះបី ខញអុំមិនចូលចិតតរបសុ់េៅ ែតកុ៏មិនអាចបដិេសធបាន។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «ឆ្ងាញុ់េទ ?» េកមងរសីសួរ។ «អឺម …» ខញអុំបានរតឹមែតងកុ់ក្ាល។ គឺដូចែដលរបាបុ់អុ៊៊ីចឹង ខញអុំមិន េចុះញាុំរបសុ់េៅេទ។ នាងរបែហលជាយលុ់ទឹកមុខេនាុះ មុននឹងខញអុំ េសនើនាងឲ្យភលក្សសទីកចានេៅារបសុ់ខញអុំ។ នាងងកុ់ក្ាលោមាតុ់រងុ់ចាុំ ឲ្យខញអុំបចចអក។

«អ… អាាមមម …» ខញអុំបានែតញញឹមេហើយេលងេសើចជាមួយនាង។ នាងេរបើោរព្ាយមយូរគួរសមេដើម្បីទុំោរអសុ់។ បនាាបុ់ពីេនាុះ េយើងកុ៏និយយគ្នា …

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «គឺខញអុំមកចូលរួមពិធីជបុ់េលៀងកនអងៃងងរគិសមា ត ៉ាសអុ៊៊ីហវ ែតកមមវិធីគួរ ឲ្យធុញរទនុ់េពក ខញអុំកុ៏េដើរេចញមក េឆលៀតឱោសរកកែនលងឆលងៃងង កុំេណ្ើត! »

«េហតុអី កុ៏េមើលេៅដូចជាឯេោសេម្បើមេមលុ៉ុះ មកឆលងៃងងកុំេណ្ើត មាាកុ់ឯង! ??» ខញអុំសួរចុំណ្ចែដលគួរឲ្យឆងលុ់។

«គឺមកពីគ្នៅននរណាេនុះេហើយ េទើបមកឆលងមាាកុ់ឯង!

» ខញអុំគិតចងុ់

សួរេរឿងបា៉ាមា៉ាកុ់របសុ់នាង ែតកុ៏រតូវបច្ឈបុ់សុំណ្ួរេនុះទុកវិញ េហើយេងាកមុខដួសសាចុ់កនអងចានែដលចាបុ់េផតើមរតជាកុ់ញាុំ។ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «ចុុះបង េមុ៉ចកុ៏ទុំេនរមកអងគអយជូនពរៃងងកុំេណ្ើតអនកដៃទែបបេនុះ ?» «អឺ … » ខញអុំទុំោរសាចុ់េៅកនអងមាតុ់ េហើយរបញាបុ់េលបចូល េដើម្បី េឆលើយនឹងសុំណ្ួរ «រគ្ននុ់ែតចងុ់េធវើអវីេដើម្បីលួងេោមចិតតខលឤនឯង បុ៉ុេណាណុះ! » «កុុំរបាបុ់ណាថា កុំពុងមានវិបតតិេសនោ

?» េកមងរសីឧទនេឡើង

េោយទឹកមុខោកុ់ដូចជាដឹងមុន។ ខញអុំចាកុ់រសាចូលែកវភាាមៗេពល ែដលឮរបេយគេនុះ។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «អតុ់េទ វិបតតិេសនហុ៍ោាយជាេរឿងអតីតោលេៅេហើយ រគ្ននុ់ែតតូច ចិតតថា ៃងងរគិសតមា៉ាសទុំងមូល េហតុអវី ដូចជាគ្នៅនអវីគួរឲ្យរីករាយ េសាុះ?» «បងោនុ់សាសនាេយសុ៊ូឬ ?» «អតុ់ផង! » ខញអុំេឆលើយទុំងេងឿងឆងលុ់។ «ែបបេនុះេគេៅថាឆេបាកេហើយ! ដូចខញអុំេនុះេទើបគ្នៅនបញ្ញា! េកមងរសីេធវើោយវិោរងុ៉កុ់ងរ។ ខញអុំរបញាបុ់ញញឹមបតឣរេរឿងមុននឹង ោាយជាជេមាាុះោងសាសនា។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/

»


www.Cambopop.Blogspot.com «េោយសារដូេចនុះេហើយ េទើបមានមនុស្សមកឆលងៃងងកុំេណ្ើត ជាមួយ! » «វាពិតែមនេហើយ ែតបងគួរមានមុខមាតុ់សង្វាជាងេនុះបនតិចណាុ៎! ^^» «សុុំេទសែដលមិនសង្វា! » ខញអុំនិយយោយសុំេណ្ើច «និយយ អុ៊៊ីចឹង ទូរសុ័ពេទ ៅរបាបុ់អក ន ផទុះបនតិចលឡេទ េដើម្បីកុុំឲ្យេគរពួយ បារមភ …» «ហុឹុះ! រពួយបារមភ ?» «ចុុះែរកងេគចេចញពីពិធីជបុ់េលៀង មិនែមនឬ

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «អុ៎ … ែមនេហើយ! » នាងតូចេោល មុននឹងលូកយកទូរសុ័ពទេចញ ពីោបូប ែតមិនដឹងនាងមានេចតនាឬយ៉ាងណា រសាបុ់ែតទូរសុ័ពទ េនាុះ កុ៏រជុុះេៅរតាុំកនអងែកវរសារបសុ់ខញអុំ។ ខញអុំរបញាបុ់យកវាេចញពី ែកវរសា េហើយជូតសមាាតវា បនាាបុ់ពីហុចទូរសុ័ពទខលឤនឯងេៅឲ្យ នាង។ «យកទូរសុ័ពទេនុះេរបើសិនកុ៏បាន ទូរសុ័ពទសមុ័យេនុះ ធាាកុ់ចូលទឹក បុ៉ុេណ្ណុះមិនអីេទ ែតរតូវរងុ់ចាុំឲ្យសងឤតសិន។

«េតើលឡឬ ែដលេរបើទូរសុ័ពទរបសុ់បងខល

»

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «អឺ … ឬមួយបា៉ាមា៉ាកុ់របសុ់នាងេៅេរៅរបេទស េទ ខលចុុះ យ៉ាងណាកុ៏ខលហ្វហវីែដរ។

? មិនបាចុ់ែរកងចិតត

»

«ខញអុំគិតថា េពលេនុះបា៉ាមា៉ាកុ់របែហលជាបតង ឹ បុ៉ូលីសរួចេហើយ េបើ យកទូរសុ័ពទេនុះខល មិនយូរបុ៉ុនាៅនបុ៉ូលីសនឹងតាមមកមិនោន។

»

សមតីរបសុ់នាងេធវើឲ្យខញអុំនិយយអវីមិនេចញ។ នាងរចមកុ់ញញឹម មុន នឹងោកុ់ទូរសុ័ពទចុុះេៅេលើតុវិញ។ «ោរពិត បងគឺជាបណាណធិោររបចាុំេរាងពុមពេនាុះេសាុះ! េបើកែភនកធុំៗ។ ខញអុំនឹកែបលកចិតតបនតិចែដរ ែដលេកមងរសី

» េកមងរសី High

Show ដូចជារូបនាងចាបុ់អារមមណ្ុ៍នឹងេរឿងេសៀវេៅែបបេនុះ។ ជា ពិេសសនាងដឹងច្ាសុ់ថា ោរង្វរដូចខញអុំរតូវេធវើអវីខលុះ

? េហើយអវីជា

លកខណ្ុៈខុសគ្នារវាងេរាងពុមព និងរគឹុះសាានេបាុះពុមពផ្ាយ េោយ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com រគ្ននុ់ែតខញអុំបេងហើបរបាបុ់នាងថា េពលេនុះខញអុំកុំពុងរតូវោរ

editor

បែនថមមាាកុ់េទៀត។ «ចូលចិតតអានេសៀវេៅែដរឬ ?» «េមើលង្វយខញអុំេពកេហើយ! » នាងនិយយេធវើមុខសឡអយ។ «ចុុះេបើេឃើញេកមងៗសមុ័យឥឡឣវមិនចូលចិតតអានេសៀវេៅផង! «មានេពលឯណាអាន េបើសូម្បីែតេដើរឆលងងនលុ់កុ៏េបើកេហវស បុ៊ុកេមើលែដរ! » នាងតបែតមុខេៅខមឣរដែដល។ ោយវិោររបសុ់ នាង េធវើឲ្យខញអុំនឹកដលុ់នារីមាាកុ់េនាុះយ៉ាងោាុំង។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/

»


www.Cambopop.Blogspot.com «គឺដូចអនកខលុះអុ៊៊ីចឹង អផ្សអកៃងងកុំេណ្ើតោាុំងេពក កុ៏យកេហវសបុ៊ុកេធវើ ជាពួកមា៉ាក! » ខញអុំនិយយសុ៊កនាង េដើម្បីចងុ់ដឹងថា េតើនាងនឹងមុខ រកហម េហើយេបើកែភនករកឡឺតរកឡាបុ់ោកុ់ខញអុំ ដូចនារីមាាកុ់ែដល បានចាកេចញេៅេហើយេនាុះឬេទ … «ចុុះេបើគ្នៅនេហវសបុ៊ុក សាៅនថា បងអាចមកជួបខញអុំបានឬ

?» អវី

ែដលខញអុំសាៅន ពិតជាមិនខុសែមន! ោយវិោររបសុ់េកមងរសីេនុះ េធវើ ឲ្យខញអុំនឹកដលុ់នារីមាាកុ់េនាុះេសទើរែតែរសកយុំមតងៗ។ «ហុឺមមម … ចុុះនរណាឲ្យរារតីៃងងរគិសតមា៉ាសឯេោយ៉ាងេនុះ

ខញអុំេភលចខលឤនដកដេងហើមធុំយ៉ាងែវង ោកុ់បនធឣរទុកខែដលេៅជាបុ់ែណ្ន កនអងរទូង េចញមកេរៅទុំងអសុ់។ េកមងរសីអងគអយទលុ់មុខ េបើក និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ែភនកធុំៗេមើលមកខញអុំោកុ់កុំពុងសាាបសទងុ់ចិតត។ ខញអុំេគចែភនកេចញពី នាង េហើយបនលបុ់េោយោររកេឡកេមើលនាឡិោ ែដលេពលេនុះ រទនិចចងឡអលេមា៉ាង ១០ និង ៣០នាទីេហើយ។

ខញអុំបកុ់ៃដេៅបុគគលិកកនអងោង ឲ្យមកេលើកចានអាោរេចញ េហើយេរៀបតុសាជាងមីេោយយកនុំេខកែដលេកមងរសីបានេរតៀមទុក មកអុជេទៀន េហើយេរចៀងជូនពរៃងងកុំេណ្ើតនាង ទុំងែដលេយើង ទុំងពីរេៅមិនទនុ់សាាលុ់េងៅុះគ្នាេៅេឡើយ។ មុននឹងោតុ់នុំេខក ញាុំ ខញអុំកុ៏លូកយករបអបុ់ោុំមញីេៅកនអងេោេ

៉ាជូនេៅនាងជាោដូៃងង

កុំេណ្ើត។ នាងទទួលវាយកេៅេបើកេមើល េហើយេបើកែភនកធុំៗ សមលឹងខញអុំយ៉ាងចែមលកចិតត។ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «ថាអីេចុះខុស ពិតជាមានវិបតតិេសនោែមន!

» េកមងរសីផឌឺ ខញអុំេសើច

េៅកនអងបុំពងុ់ក។ «អតុ់មានេទ …» «របែហលជាៃងលណាសុ់េហើយមួយវងុ់េនុះ!

»

«មិនៃងលេទ របសុ់ោៃឡបុ៉ុេណាណុះ តៃមលមិនដលុ់៥ោនុ់េរៀលផង េទ។ » ខញអុំនិយយកុហកេរោុះមិនចងុ់រក្ាវាទុកតេៅេទៀត។ «រតឡបុ់េៅផទុះបានេហើយ ចងុ់ឲ្យជូនដលុ់ណាកុ៏ អេចជើញរបាបុ់មក ចុុះ! » ខញអុំនិយយបនតេៅេពលេឃើញមាាងេទៀតសាាតុ់។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «លឡឬ ? ខញអុំថា េពលេនុះរបែហលជាបុ៉ូលីសចាុំសាាកុ់រគបុ់រចកអសុ់ េហើយ េបើខញអុំជិុះឡានេៅជាមួយបង ច្ាសុ់ជា

…» េកមងរសីនិយយ

បង្វាកុ់សមតី ែដលលមមោតុ់យលុ់បាន។ ខញអុំសាាបុ់េហើយ កុ៏រតូវបតឣរ ឥរិយបងមួយរំេពច សង្សុ័យរារតីរគិសតមា៉ាសឆ្ងាុំេនុះ មិនអាចបចចបុ់ េៅង្វយៗេនាុះេទ។ កនអងខណ្ុៈែដលកុំពុងរេវីរវាយ រសាបុ់ែតេកមង រសីេនាុះេោមុខចូលមកជិតខញអុំ។ នាងជាអនកេងើបខញអុំមុន។ ខញអុំរាបុ់ មួយដលុ់បីេៅកនអងចិតត មុននឹងសេរមចចិតតតបសនងនាងវិញ ែតនាង រតឡបុ់ជាយករមាមៃដបិទមាតុ់ខញអុំ េហើយខ្សឹបែក្បររតេចៀកេោយ សុំេឡងខ្ាវៗ។

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com «បង … េៅសណាាគ្នរេៅ ខញអុំនឹងសឡុំរបួសេបុះដូងបង

…» េកមងរសី

េោលោក្យយ៉ាងមានអារមមណ្ុ៍។ ែខ្សែភនករបសុ់នាង មិនែមនជា ែខ្សែភនករបសុ់េកមងរសីមិនដឹងអី ដូចែដលខញអុំធាាបុ់គិតេនាុះេទ ែត ជាែខ្សែភនករបសុ់នារីរកមុុំ ែដលកុំពុងសមលឹងរបុសកុំេោុះេៅចុំេោុះ មុខ។ ខញអុំដកដេងហើមបចជឣនសុំេឡងកនអងបុំពងុ់កេឆលើយតបយលុ់រពម។ … រពឹកែសឡកេឡើង ខញអុំភាាកុ់មកេធវើោរតាុំងពីរពលឹម។ មុខមាតុ់េមើលមិន យលុ់េទ េរោុះអតុ់េដកអតុ់ពួនេពញមួយយបុ់។ ោលពីយបុ់មិញ េរោយេពលេៅជួលបនទបុ់េៅសណាាគ្នរេហើយ ខញអុំកុ៏សុុំខលឤនចុុះមក េរោម េដើម្បីទិញសមាារុៈេរបើរបាសុ់ចាុំបាចុ់មួយចុំនួន កនអងខណ្ុៈ ែដលនាងកុំពុងងូតទឹកសមាាតខលឤន។ េឆលៀតឱោសេនុះ ខញអុំកុ៏េបើក និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com ឡានរតឡបុ់មកផទុះ ែតកុ៏មិនអាចេធវើឲ្យខញអុំមិននឹកបារមភពីេកមងរសី មាាកុ់េនាុះបាន ែតឲ្យខញអុំេធវើអវីបានេរចើនជាងេនុះេទៀត

?

«ជរមាបសួរេោកេៅោាយ! » េលោមុខបនទបុ់ខញអុំ េរោកេឡើង សុំពុះគួរសម «ៃងងេនុះ Editor ងមីែដលរកុមហុ៊ុនេយើងបានេរជើស េរីស នឹងមកដលុ់ េតើឲ្យេគចូលជួបកនអងបនទបុ់សមាាសនុ៍ឬ

«ឲ្យេគចូលមកជួបខញអុំែតមតងចុុះ េហើយសុុំោេហវចតុ់ៗមួយែកវផង! ខញអុំបញ្ញាកុ់របាបុ់ មុននឹងេដើរចូលកនអងបនទបុ់ផ្កាលុ់ខលឤន។ េៅកនអងបនទបុ់ សុំេៅេសៀវេៅជាេរចើន មិនទនុ់បានពិនិត្យ ោកុ់ គរេលើគ្នាេពញតុ។ របពុ័នធ

កុុំព្យឣរទុ័រេៅកនអងបនទបុ់ បង្វាញោល

វិភាគោរង្វរកនអងៃងងេនុះ។ ខញអុំអតុ់រគវីក្ាលមិនបានេៅេពលេឃើញ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/

»


www.Cambopop.Blogspot.com ោលវិភាគោរង្វរែដលែណ្នោានុ់ ែតេទុះយ៉ាងណាកុ៏េគចេៅ ណាមិនរួច េទើបសេរមចចិតតអងគអយចុុះ េហើយចាបុ់េផតើមេធវើោរ។ េលោេលើកែពងោេហវចូលមក រពមទុំងរាយោរណ្ុ៍ថា

editor ងមី

មកដលុ់េហើយ។ ខញអុំងកុ់ក្ាលទទួលឲ្យអេចជើញចូលមកបាន ែតកុ៏ មិនទនុ់ដកែភនកេចញពីោរង្វរែដលកុំពុង

េធវើ។

«អេចជើញអងគអយសិនចុុះ ខញអុំសុុំេធវើោរបនតពីរបីនាទីេទៀតសិន!

»

«ចាុ៎ស អរគុណ្បង! » សុំេឡងេនាុះ េធវើឲ្យខញអុំបច្ឈបុ់ៃដខលឤនឯងមួយ រំេពច េហើយេងើបមុខេឡើងសមលឹងេមើល

editor ងមី។ េកមងរសីោល

ពីម្សិលមិញ កុំពុងឈរញញឹមញែញម េៅចុំេោុះមុខខញអុំកនអង ឯកសណាានអនកេធវើោររសី េោយតុបែតងមុខ ទមាាកុ់សកុ់បុ៉របុះសាៅ គួរឲ្យរសឡាញុ់។ អវីែដលអាចអុះអាងបានច្ាសុ់ជាងអវីែដលេឃើញ និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/


www.Cambopop.Blogspot.com គឺចិេចចៀនមួយវងុ់ែដលខញអុំរបគលុ់ជូននាង សថិតេៅេលើរមាមៃដនាង ោងេឆវង។ មនុស្សរសីែដលខញអុំគិតថារគ្ននុ់ែតជាកុមារីមាាកុ់េនាុះ េពលេសលៀកោកុ់ដូេចនុះេៅ េពញរកមុុំសតឣកែតមតង!

េយើងទុំងពីរចាបុ់េផតើមែណ្នាុំខលឤនចុំេោុះគ្នាេៅវិញេៅមក

និពនធដោយ សួង ម៉ា ក់ http://archphkai.wordpress.com/

…៕

sky sro ka neak  

(មោយ រួ ង ម ៉ាក់ ) www.Cambopop.Blogspot.com និពនធដោយ សួង ម៉ាក់ http://archphkai.wordpress.com/ ោកុ់អាវពណ្ុ៌រកហម និងពុកមាតុ់សែវងបេចចញសុំេណ្ើ...

sky sro ka neak  

(មោយ រួ ង ម ៉ាក់ ) www.Cambopop.Blogspot.com និពនធដោយ សួង ម៉ាក់ http://archphkai.wordpress.com/ ោកុ់អាវពណ្ុ៌រកហម និងពុកមាតុ់សែវងបេចចញសុំេណ្ើ...