Page 1

www.Cambopop.Blogspot.com

ពាក្យសន្្ា ចាប់តាំងពីខ្ញាំធាំដឹងក្តីមក្ ែម៉ែក្៏េៅេចាលពួក្ខ្ញាំ ទុក្ឲ្យខ្ញាំេៅជាមួយពុក្ ពុក្ក្៏នាំខ្ញាំេៅេៅជាមួយេលក្តេលក្យយេៅឯេខត្តេ

ោះក្ុង។

េពលេនោះខ្ញាំេទើបែត្េរៀនថ្នាក្់ទី៧ ៃលលចាយវយេផ្េងៗរួមទាំងៃលល

សិក្្ារបស់ខ្ញាំគឺពុក្ជាអ្នក្ផគត្់ផគង់ ពួក្េយើងរក្រពឹក្ខវោះលាច រក្លាចខវោះ រពឹក្ ែត្ពុក្ក្៏េៅែត្ខាំរបឹងសវោះែសវងរក្

រងាយេធវើបែនែមេទៀត្។


www.Cambopop.Blogspot.com អ្ុ៊ុំក្ុសល ជាមិត្តភក្តិពុក្ គាត្់មក្បបួលពុក្ឲ្យេៅេធវើ ពុក្ក្៏េៅចុោះេ្មោះ េរពោះ

រេៅេលើក្ប៉ាល់

រងារឥឡូវពិបក្រក្ណាស់

រចុោះទូក្មតងៗ

គឺយូរដល់េៅ២ែខឯេណាោះ។ រល់េពលែដលពុក្រត្ឡប់មក្ផទោះ គាត្់ែត្ងែត្ទិញេោអាវលមីៗមក្េផ្ើរខ្ញាំ េ

ើយគាត្់សាំរក្េៅផទោះរយោះេពលមួយអាទិត្្យេទើបរត្ឡប់េៅវិញ។ ពុក្

េៅមក្ៗែបបេនោះ រ

ូត្ដល់ខ្ញាំេរៀនចប់ថ្នាក្់ទី១២ ខ្ញាំគិត្ថ្ននឹងមិនេរៀនត្

មហាវិទ្ាល័យេទ េរពោះខ្ញាំអាណិត្ពុក្ែដលខាំេធវើ ខ្ញាំបនេរៀនខពស់។

រែត្មាក្់ឯងេដើម្បីឲ្យ


www.Cambopop.Blogspot.com តមពិត្ក្នញងចិត្តខ្ញាំ គឺចង់េរៀនមហាវិទ្ាល័យណាស់ េរៀនត្េដើម្បីងាយ រសួលរក្

រងារលអេធវើ េ

ើយខ្ញាំនឹងឲ្យពុក្េៅផទោះមិនឲ្យេធវើ

រេទៀត្

េឡើយ គឺខ្ញាំនឹងេមើលែលទាំពុក្មតង។ េនោះជាៃលៃែដលពុក្រត្ូវមក្ផទោះ ពុក្េដើរសាំេៅមក្រក្ខ្ញាំ រពមទាំងមនលង់ សាំេលៀក្បាំពក្់េៅក្នញងៃដ ខ្ញាំេឃើញសាំេលៀក្បាំពក្់និងរបស់េផ្េងៗែដល ពុក្ទិញយក្មក្េផ្ើរ ខ្ញាំក្៏របប់េៅពុក្ថ្ន៖ “ពុក្! េោអាវទាំងអ្ស់េនោះ ពុក្មិនបច់ទិញមក្េផ្ើរក្៏បនែដរ េោអាវ

ែដលពុក្ទិញមក្ឲ្យ លពីេលើក្មុនេៅពក្់មិនទន់អ្ស់ផង ”


www.Cambopop.Blogspot.com “ក្ូនធាំេ

ើយ េត្ើេៅពក្់េោអាវចាស់ៗដល់ណាេទៀត្? ពុក្ចង់ឲ្យក្ូន

បនលអនឹងេគ” សាំដីរបស់ពុក្េធើវឲ្យខ្ញាំរំេភើបចិត្តនឹងេសចក្តីរសលញ់ែដលពុក្មនចាំេពោះ ខ្ញាំោលាំងណាស់ ខ្ញាំអ្ងគញយេមើលេៅពុក្ែដលអ្ងគញយលង់លក្់េរពោះភព េនឿយ

ត្់េរពោះែត្េធវើ

រងារធៃន់ ៃលៃេនោះពុក្េមើលេៅេសលក្ស្លាំងខុសពី

ធមមត សក្់ពុក្ចាប់េផតើមមនសកូវេពញ រង

យសគមស្គាំង សាំបុរេឡើង

េមមអាចមក្ពីពុក្េធវើ

ត្់ែត្អាណិត្ពុក្េសទើរ

រហាលៃលៃយូរៗ។ ខ្ញាំ

េោលចចិត្ត ទឹក្ែភនក្ខ្ញាំចាប់េផតើមរសក្់ ខ្ញាំក្៏ជូត្ទឹក្ែភនក្រួចដាស់ពុក្ឲ្យេៅ សាំរក្េលើែរគ េ

ើយខ្ញាំេចញេៅជួយ េធវើមហូបយយេៅោងេរៅ។


www.Cambopop.Blogspot.com លាចេនោះពួក្េយើងបនញាំបយជុាំគាាមតងេទៀត្ ពួក្េយើងជែជក្គាាេលង យ៉ាងសប្ាយរីក្រយ។ េរ

យេពលបយរួច ពុក្ក្៏សួរខ្ញាំថ្ន៖

“ស្ល! ក្ូនេរៀនចប់ថ្នាក្់ទី១២េ

ើយ េត្ើក្ូនចង់េរៀនត្អ្វីេទៀត្? “

“ខ្ញាំមិនេរៀនត្េទៀត្េទពុក្ ខ្ញាំចង់រក្

រងារេធវើ េ ើយជួយពុក្េមើលែល

យយត” ពុក្េៅខ្ញាំឲ្យេៅអ្ងគញយជិត្គាត្់ េ

ើយទោះស្មខ្ញាំត្ិចៗ រួចនិយយថ្ន៖

“ស្ល! ពុក្ចង់ឲ្យក្ូនេរៀនត្មហាវិទ្ាល័យ ពុក្ចង់ឲ្យក្ូនេរៀនបន

ខពស់ទទួលបរិញ្ញាេដើម្បីឲ្យរគួស្រេយើងបនខពស់មុខមត្់េរពោះរគួស្រ េយើងមិនែដលមនអ្នក្ណាេរៀនបនដល់មហាវិទ្ាល័យេទ ក្ូនមិនបច់


www.Cambopop.Blogspot.com បរមភេរឿងរបក្់ សេទ ពុក្េៅមនក្ាំលាំងអាចរក្របក្់ឲ្យក្ូនេរៀនត្ បន មួយជីវិត្េនោះពុក្មិនែដលអ្ងវរក្ូនេទ ែត្េពលេនោះពុក្អ្ងវរក្ូនេរឿង មួយេនោះ េត្ើក្ូនអាចេធវើបនេទ? “ ខ្ញាំត្បេៅពុក្ទាំងទឹក្ែភនក្រលីងរេលងថ្ន៖ “បនពុក្ ក្ូនសន្ានឹងពុក្ថ្នក្ូននឹងេរៀនឲ្យចប់បរិញ្ញាឲ្យទល់ែត្បន

ក្ូនសន្ា” ពុក្ញញឹមទាំងទឹក្មុខេសលក្ស្លាំង េឃើញដូចេនោះខ្ញាំក្៏របប់ឲ្យពុក្េៅ សាំរក្។ េពលេនោះមនេភលៀងធ្លលក្់យ៉ាងោលាំង ខ្ញាំឮសាំេលងមួយបន ែរសក្េឡើង៖


www.Cambopop.Blogspot.com “យយ…. យយ អាស្ល េៅឬអ្ត្់? ” សាំេលងេនោះស្ាប់េមើលេៅ របញប់របញល់ ខ្ញាំេមើលេៅមុខផទោះេឃើញអ្ុ៊ុំែដលជាមិត្តភក្តិពុក្ខ្ញាំ េទើបខ្ញាំ ែរសក្េៅគាត្់ឲ្យចូលមក្ក្នញងផទោះ៖ “អ្ុ៊ុំមក្រក្ពុក្ែមនេទ? “ គាត្់េធវើមុខេសលើ ដូចជាភាក្់េផអើលនឹងសាំដីរបស់ ខ្ញាំ “យយ… ពុក្អាស្លស្លប់បត្់េ

ើយ េពលេនោះេៅរក្សពមិនទន់

េឃើញេទ” “អ្ុ៊ុំនិយយេលងអ្ី

នឹង? ពុក្ខ្ញាំេទើបែត្ពិស្របយរូចេឡើងេៅសាំរក្

អ្ាំបញ់មិញេនោះឯង េបើអ្ុ៊ុំមិនេជឿស្ក្សួរតយយេៅេមើល! “


www.Cambopop.Blogspot.com “អ្ុ៊ុំមិនបនក្ុ

ក្េទ អ្ុ៊ុំេឃើញផាល់ែភនក្ េឃើញវធ្លលក្់េៅក្នញងសមុរទ

បត្់េពលែដលមនរលក្ព្យញោះយ៉ាងោលាំង ព្យញោះេនោះបនេបក្វធ្លលក្់ចុោះ េៅ ពួក្េយើងតមរក្វែដរែត្រក្មិនេឃើញេស្ោះ ” “េបើអ្ុ៊ុំមិនេជឿ ស្ក្េៅេមើលក្នញងបនទប់េៅ ពុក្គាត្់ក្ាំពុងសាំរក្ក្នញងបនទប់

ឯេណាោះ” ខ្ញាំអ្ូសៃដគាត្់េៅេមើលក្នញងបនទប់ េពលេបើក្ទារចូលេៅ គឺគាមនេឃើញពុក្ េៅក្នញងេនោះេឡើយ េពលេនោះខ្ញាំេឃើញែត្ស្ាមទឹក្េសើមេៅក្ែនលងែដល ពុក្េដើរ។ “ពុក្ខ្ញាំបត្់េៅណាេ

ើយ ? ខ្ញាំជាអ្នក្រគាគាត្់មក្េដាយផាល់ ” ខ្ញាំេសទើរ

ែត្មិនេជឿនឹងែភនក្ខលួនឯង


www.Cambopop.Blogspot.com រពឹក្ែសអក្េឡើង ក្៏មនមនុស្េមក្របប់ថ្នរក្េឃើញស្ក្សពពុក្េ

ើយ

រគាន់ែត្ឮភលមយយក្៏សនលប់បត្់ ខ្ញាំក្៏េៅទទួលសពពុក្យក្េៅេធវើ បុណ្យេៅវត្ត មិនថ្នេៅយប់េនោះមនេរឿងអ្វីេក្ើត្េឡើងេទ ខ្ញាំក្៏មិនេភលច សន្ាែដលខ្ញាំធ្លលប់បនសន្ាជាមួយនឹងពុក្ែដរ។ ក្នលងផុត្េៅរ

ូត្ដល់ៃលៃែដលខ្ាំទ ញ ទួលសញ្ញាប័រត្បរិញ្ញា ខណោះែដលខ្ាំញ

ក្ាំពុងលត្រូបជាមួយមិត្ភ ត ក្តិ ហាក្់ដូចជាមនខ្យល់រត្ជាក្់មក្ប៉ែោះរត្ូវខ្ញាំ ែត្ គិត្ថ្នជាខ្យល់ធមមតគាមនអ្វីេទ។ បនាប់ពីេនោះ ខ្ញាំក្៏យក្រូបេៅផតិត្ទុក្ េមើល រស្ប់ែត្េឃើញមនៃផទមុខមនុស្េមាក្់េទៀត្ឈរេៅជិត្ េ

ើយខ្ញាំ

ចាាំបនយ៉ាងច្ាស់ណាស់ថ្ន មនុស្េមាក្់េនោះគឺជាពុក្របស់ខ្ញាំ ទឹក្ែភនក្ ខ្ញាំក្៏ចាប់េផតើម

ូរមតងេទៀត្។


www.Cambopop.Blogspot.com ែត្ខ្ញាំមនេមទនៈែដលខ្ញាំបនសាំេរចតមពក្្យែដលខ្ញាំធ្លលប់បនសន្ា ជាមួយនឹងពុក្ េបើសិនជាពុក្េៅមនជីវិត្មិនដឹងជាលអយ៉ាងណាេនោះ េទ ៕

promise  

ពុក្ក្៏នាំខ្ញាំេៅេៅជាមួយេលក្តេលក្យយេៅឯេខត្តេ ោះក្ុង។ េពលេនោះខ្ញាំេទើបែត្េរៀនថ្នាក្់ទី៧ ៃលលចាយវយេផ្េងៗរួមទាំងៃលល រ េ ើយគាត្់សាំរក្េៅផទោះរយោះេ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you