Page 1

www.Cambopop.Blogspot.com

ភក្តស្នេ ហ ៍ ី អ្នក្ស្ធវដ ើ ស្ំ

ើ រររប់គ្ននស្ៅស្លើរថយនតរក្ុងបានន ំគ្នននំ លឹងស្ៅកាន់

ស្តនតីពិការភ្ភេក្ដ ៏រួរស្ោយោ ររយ័តស្ន ដម ើ បស្ី

ំ ង ុ ស្ធវើ ដស្ំ ិ តម្ននក្់ក្ព

ើ ងស្លើរថយនត ។ គ្នត់ស្ររីស្

ើ រយ៉ាងររុង

ើ ររត់នំរាប់រាវរក្ផលូវ

និងដដរាវរក្ក្ភ្នលងអ្ងគុយ ។ លុុះម្ននស្ៅអ្ីទំស្នរគ្ន់ត់ក្ ៏អ្ងគុយរុុះ ស្ហើយយក្វ៉ា លីនរបន់គ្នត់ដាក្់ស្លើស្ធេទុ ើ ក្និងស្

ើ ររត់ដាក្់ក្ក្បរ

ខ្ន ួ ល ។ ស្តនតីម្ននក្់ស្នុះម្ននស្្មុះថា រនា គ្នត់ម្ននោយុ ៣៤ឆ្ន ំ

ស្ហើយបានធ្លលក្់ខ្នព ិ ការភាពអ្ន់រយៈស្ពលមួយឆ្ន ំមក្ស្ហើយភ្ដរ ួល

ស្ដាយសារភ្តររតក្មម ថាន ំ ។ ចាប់ពីស្ពលស្នុះមក្ ភ្ភេក្របន់គ្នត់ក្ ៏ ិ ចាប់ស្ផតើមស្នវង ំ ស្ហើយទបញ្ ច ប់គ្នត់ក្ ៏ធ្លលក្់ខ្នក្ន នយ ឹ ី ួល ុងភាពងងតនូ


www.Cambopop.Blogspot.com រស្ ៉ា និង ឹ ងភ្តមតង ។ គ្នត់បានកាលយស្ៅជាមនុនសភ្ដលឆ្ប់ខ្ងមួ ឹ

រូលរតត គ្នត់ស្្មុះ នុផល ភ្ដល ិ ស្ោយស្រយក្ោសារ ។ រតរបន់ ី ជាមនុនសភ្តម្ននក្់រត់ស្ៅរង ់ចា ំយក្ោសារគ្នត់ររប់ស្ពល ។

នុផល រជាបុ រល គ ិក្ភ្ដលស្ធវការស្ៅក្ន ឺ ើ ុងរក្ុមហុ នោកានររ មួយ ស្ហើយជាបុរនភ្ដលម្ននទំនល ួ ខ្ុនរតូវខ្ ពន់រស្ំ

ុះរក្ុមររួសារ

គ្នត់ស្នលាញ់ ររពនធរបន់គ្នត់ខ្លងណាន់ ំ ។ ស្ៅស្ពល ភ្ដល រនា ធ្លលក្់ខ្នព ិ ការភ្ភេក្ គ្នត់ក្តងភ្តផតល ់ក្ំលា ំងរតត ិ ដល ់នង ួល ជួយបង្ហាត់បស្រងៀននងស្ោយស្រុះត ំងរតត ិ និងស្រុះស្ធវអ្វ ើ ី ៗបាន ស្ដាយខ្នឯង ។ ដថៃមួយ រនា ម្ននោរមម ួល

៍ ថានងពិតជាោរស្ៅ

ស្ធវការស្ៅក្ភ្នល ងស្ដម ើ បាន ប៉ាុភ្នតនងស្ៅស្ធវការបានស្ដាយរស្បៀប ើ ើ

ណា ? នងធ្លលប់ជិុះរថយនតរក្ុងស្ៅក្ភ្នលងស្ធវការ ប៉ាុភ្នតឥ ូ វនងពិត ើ ជាម្ននការលំបាក្ស្ៅក្នុងការស្ធវដ ើ ស្ំ

ដូស្រេុះស្ហើយ ើ រស្ដាយខ្នឯង ួល

ស្ទបរត របន់ នង នុផល បាននមរ័ ររតត ូ នងស្ៅស្ធវការជា ើ ី ិ ជន ើ

ស្រៀងរាល ់ដថៃ ស្ទុះបជាក្ភ្នល ងស្ធវការពួ ក្ស្រទងព ំ ី រស្ៅឆ្ៃយពីគ្នន ី ើ យ៉ាងណាក្ ៏ស្ដាយ ។

ស្ៅដថៃមួយ នុផល បានរតថា ស្បើនិនគ្នត់ស្ៅភ្តស្ធវដូ ិ ើ រស្នុះស្ទៀត ិ ដូស្រេុះស្ហើយ ររពនធរបន់គ្នត់នឹងពឹងភ្ផែក្ស្លើគ្នត់អ្ន់មួយជីវត

ិ ស្ធវ គ្នត់ក្ ៏បានរក្វធ របន់គ្នត់ោរស្ធវើ ើ បស្ោយររពនធ ី យ ើ ៉ា ងណា ស្ដម ី ដស្ំ

នឯងបាន ។ ស្ៅស្ពលភ្ដល រនា លឺថា ើ រស្ៅស្ធវការស្ដាយខ្ ើ ួល

នងរតូវស្ធវដ ើ ស្ំ

នឯង នង ើ រតមរថយនតរក្ុងស្ៅស្ធវការដាយខ្ ើ ួល


www.Cambopop.Blogspot.com ម្ននរតត ំ ស្ហើយរតថា រតរបន់ នងភ្លង ិ ស្រក្វស្រកាធយ៉ាងខ្លង ិ ី

ស្នលាញ់ នងស្ទៀតស្ហើយ ។ នងនិយយស្ៅកាន់រនងថា “ ខ្ុ ំ ្ ីត

ខ្វក្់ ស្តើស្ោយខ្ុ ស្ំ ្ ធវើដស្ំ ណា ? អ្ូនម្ននោរមម

ល ើ រស្ៅស្ធវើការស្ដាយខ្ួ នឯងស្ដាយរស្បៀប

៍ ថា បងឯងរង ់ស្បាុះបង ់អ្ូនស្ចាលស្ហើយ

ស្ៅស្ពលស្នុះ ” ។ ក្នុងរតត ូ ជារតូវស្រចាក្់ ិ របន់ នុផល ហាក្់ដរ

ស្ដាតស្ៅស្ពលភ្ដលលឺររពនធរបន់ខ្នន ឹ ិយយដូស្រេុះ ប៉ាុភ្នតគ្នត់ដង ួល ថា គ្នត់រតូវស្ធវអ្វ ើ ី មួយនំ រាប់ស្ដាុះស្សាយស្ៅក្នុងស្រឿងស្នុះ ។ គ្នត់ បានននាថា គ្នត់នឹងស្ធវដ ើ ស្ំ

ើ រជាមួយនងស្រៀងរាល ់ដថៃស្ៅស្ពល

រពឹក្និងស្ពលលាៃររហូ តដល ់នងោរស្ធវដ ើ ស្ំ

ើ រស្ដាយខ្នឯងបាន ួល

។ អ្វីៗបានរររពឹតស្ត ៅតមរំស្រាងរបន់ នុផល ។ អ្ន់រយៈស្ពលពីរ នប្តតហ៍ស្ពញ គ្នត់បានជូនររពនធ របន់គ្នត់ស្ៅមក្ក្ភ្នលងស្ធវការ ើ ។ គ្នត់បានបស្រងៀន រនា ស្ោយស្រុះររប់ររងខ្នឯងតមរយៈកា ួល

ិ និង រសាតប់នំស្លង ការរំណាទត ី ំង ការផសំស្ៅនឹងមជឈដាានជុំវញ

ស្រុះយក្រតត ស្ដម ក្ស្ររក្ក្ភ្នលងទំស្នរ ើ បស្ោយពួ ិ អ្នក្ស្បក្បររថយនត ើ ី ស្ោយនងអ្ងគុយ ។ ទបញ្ ច ប់ រនា ក្ ៏បាននំ ស្រររតត ី ិ ស្ធវដ ើ ស្ំ ស្ធវការស្ដាយខ្ នឯង ។ ើ ួល

រពឹក្ដថៃរន ័ បា ទ នរូលមក្ដល ់… មុនស្ពលនងស្ បានស្បាយដដលា នុផល ទងទ ំ ក្ភ្ភេ ក្ ស្ ឹ

ើ រស្ៅ

ើ ងស្លើរថយនត នង

រស្ពញស្ៅស្ដាយស្នរក្តី

រតូវការការថានក្់ថម ន ការយក្រតត ុ ដាក្់ និងស្នរក្តស្នលាញ់ ិ ទក្ ី

ពី នុផល ។ ពួក្ស្រទងព ំ ី រនក្់បានភ្បក្គ្ននស្ៅក្ភ្នលងស្ធវការស្រៀងៗ ើ


www.Cambopop.Blogspot.com ខ្ន ័ ទ អ្ង្ហគរ ៍ពុធ រពហនបត៍… រនា ោរស្ធវដ ើ ស្ំ ួ ល ។ ដថៃរន

ើ រស្ៅ

ស្ធវការស្ដាយខ្ នឯងបានយ ៉ា ងស្នួល ប៉ាុភ្នតស្ៅក្នុងរតត ើ ិ របន់នងស្ៅ ួល ភ្តមិននៃបរ់ ហូ ត ។

រពឹក្ដថៃនរុ ក្បានមក្ដល ់… រនា បានស្

ើ ងជិុះរថយនតរក្ុងដូរនពវ

ដង ។ ស្ៅនឹងររក្ទវររូលរថយនត ស្ពលភ្ដលនង ក្ំពង ុ យក្លុយ ស្ោយដថលស្ធវដ ើ ស្ំ

ំ ្ ិ តជាររភ្ ើ រ អ្នក្ស្បក្បរន ើ ិយយថា “ ខ្ុ ព

ននឹង

អ្នក្ណាន់ ” ។រនា ហាក្់ដរ ូ ជាមនរប្តក្ដថា អ្នក្ស្បក្បរក្ំ ពង ុ ិ ើ និយយមក្កាន់នងស្នុះស្ទ។ “ ស្តើម្ននមនុនសស្នីពិការភ្ក្េក្

ប៉ាុនមននក្់ស្ៅស្លើស្លាក្ស្នុះ ម្នននំ ណាងដូរជាអ្នក្នង ? ” នង

នួរស្ៅកាន់អ្នក្ស្បក្បរស្ដាយការស្ងឿងឆ្ៃ ល ់ ”ស្ហតុអ្ី វបានជាស្លាក្ ើ

និយយថាស្លាក្ររភ្

ននឹងខ្ុ ំ ្ ? “ អ្នក្ស្បក្បរស្ឆ្ល យ ” ខ្ុ ព ំ ្ ិ តជា ើ ើ

ម្ននរិតតនរាយរក្រាយណាន់ ី ររនិនស្បើខ្ុ ម្ន ំ ្ នមនុនសស្ៅចា ំ

ភ្ថរក្សដូរអ្នក្នងអ្ីរឹង “។ រនា ស្ៅភ្តមនយល ់ថាស្តអ្ន ិ ើ ក្ស្បក្ ើ

បរក្ំពង ុ និយយអ្ំ ពីអ្វី ស្ហើយនងនួរស្ៅកាន់អ្នក្ស្បក្បរមត ងស្ទៀត ើ ថា ” ស្តើស្លាក្រង ់ម្ននន័យ យ៉ាងដូរស្មតរ ? “ អ្នក្ស្បក្បរបាន ើ

ស្ឆ្លើយ ” ស្តើអ្នក្ដង ឹ ស្ទថាជាស្រៀងរាល ់រពឹក្ អ្ន់រយៈស្ពលជិតមួយ

ោទិតយមក្ស្ហើយ ម្ននបុរនម្ននក្់ក្ុ ងឯក្នណា ន ា ន ោកានររ

៏ ភ្តងភ្ត

រស្ៅរជុងម្នាងដនផលូវនំ លឹងស្មើលមក្អ្នក្

នងរុុះពីស្លើរថយនតរហូ តដល ់អ្នក្នងរុុះឆ្លងកាត់ផូ វស្ៅដល ល ់

ក្ភ្នលងស្ធវើការស្ដាយនុវតាិភាព ស្ទើបគ្នត់ស្ ើ ងជិុះរថយនតរបន់គ្នត់


www.Cambopop.Blogspot.com រត

ិ ។ មុនស្ពលគ្នត់រល ប់ស្ៅវញ ូ ក្នុងរថយនត គ្នត់ក្តងភ្តស្លើក្

ដដលា និងស្ថើបអ្នក្នងពីរំង្ហយស្ដាយស្នរក្តីស្នលាញ់ ជាទី

បំផត ុ អ្នក្នងជាស្តនតីដ ៏ម្នននំ ណាងបំផត ុ ស្ៅស្លើស្លាក្ស្យើង ស្នុះ “។

ទក្ភ្ភេ ក្បានហូ រកាត់ថាពល ់ទងរូ ំ របន់ រនា ទងក្ត ំ រី ស្ភ ំ ប។ ថវីតបត ឹ ើ ិ ភ្តនងមនោរស្ម លស្ ិ ើ ក្ ៏នងភ្តងម្ននោរមម

ើ ញផ្ទទល ់នឹងភ្ភេក្នងយ៉ាងណាក្ ៏ស្ដាយ

៏ ថា នុផល ស្ៅភ្ក្បរនងជានិរច ស្ដម ើ បជួ ី យ

ភ្ថរក្ស ផតល ់ក្ំលា ំងរតត ិ និងភាពក្ក្់ស្ៅតររប់រគ្នន់នំរាប់នង ។ ភាពងងតរបន់ នងរតូវបាត់បង ់ស្ៅស្ពលភ្ដលម្ននវតតម្នន ឹ របន់នផ ុ ល ស្ៅក្នុងរតត ិ របន់នង។

pheakdey sne  

អ្ន ក្ ស្ធវើ ដ ំស្ ើរររប់គ្ន នស្ៅស្លើ រ ថយនត រ ក្ុ ង បាននំគ្ន ន នំ លឹងស្ៅកាន់ ស្ដាយសារភ្តររតិ ក្ មម ថា ន ំ ។ ចាប់ ពីស្ពលស្នុះមក្ ភ្ភេ ក្ របន...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you