Page 1

www.Cambopop.Blogspot.com

ខ្មោចប្រុសសាហាយ ចាត់ទុកថាជាេរឿងនិទាន ែដលបានឮពីអ្នកែដល ធ្លាប់ជួបរបទះ នឹងេេតុ ការណ៍េៅ េពលែដល បានជួបនឹងរពលឹងេមោច។ ខ្ញុំគឺជាអ្នកែដលបានស្តាប់េរឿងេនះ េោយផ្ទាល់ ែតមតង េៅមានអារមមណ៍ថា គួរឲ្យមាចមាុំងណាស់ មិនគិតថានឹងធ្លាប់ មានេរឿងែបប េនះេកើតេ

ើងេ

ះេទ។ េបើបានជួបេោយផ្ទាល់វិញ

មិនដឹងថានឹងេៅ ជាយ៉ាងណាេទ រពឺេោម រជុះសក់ ឬ អ្ីវេផ្េងក៏មិនដឹង េេើយអ្នកែដលនិយយេរឿង េនះគឺជាអ្នកជិតដិត នឹងខ្ញុំផ្ទាល។ ់


www.Cambopop.Blogspot.com ភឹម េរៀបការជាមួយសុខ បានជាងមួយឆ្នុំេេើយ។ ភឹម េរៅពីេធវើការងារផទះ តិចតួច គឺ េពលទុំេនរ ជាមួយអ្នកេនះអ្នកេ

ងែតងែតនិយយទូរស័ពទ

ះមិនែដលោច់ ជួនកាល េៅេដើរផ្ារ

េៅហាងែកសមផស្េ េៅញុំអាហារឆ្ាញ់ៗ ឬបបួលមិតត ភកតិេលងេបៀរ។ េៅកនញងចុំេណាមមិតតរបស់

ងទាុំងអ្ស់ក៏មានខ្ញុំមានក់ែដរ។

ែតេៅសុខៗ ភឹម ក៏បានបាត់ខលួនអ្ស់ជិតមួយែខ េេើយេៅេពលរត

ប់មក វិញេទើបដឹង ថា

បានេៅេលងែល្បងេៅេបា៉ាយែប៉ែតជាមួយរបុសមានក់េ្ោះ ស្តន ែដល

ងបាន ជួយេពលេគមានេររះថានក់េៅតាមផលូវ

េេើយក៏ស្តាល់ោប់អាន រន េោយ ស្តន គឺជាអ្នក ជុំនួយឆលងែដន។


www.Cambopop.Blogspot.com ពួកេយើងមានការសង្េ័យចុំេ

ះទុំ

េេើយ ភឹម ក៏បានស្តរភាពថា េរ

ក់ ទុំ នងេ

ះ ែតមិនបានសួរ

ងទាក់ទងេសនហាជា មួយ ស្តន

ះេគជាបុរសលអ េចះយកចិតតទុកោក់ និង បារមភពី ងមានបតីេេើយក៏េោយ។ េនះអាច មកពីបតីរបស់

មិនសូវេៅផទះ

ុំ

ង េទាះដឹងថា ងរវល់ែតេធវើការ

ងអ្ផ្េញក េស្តកេៅ េពលមានមនុស្េ

របុសចូលមកលួងេោម ក៏េធវើឲ្យ

ងលង់ ចិតត។

ពួកេយើងបានោស់េតឿន ភឹម ជាេរឿយៗ េរ

ះយល់ថា

ងលង់ខលួនកាន់ែតេរៅេៅេលង ែល្បងោល់ៃថៃ

មានរបុសក្បត់ចិតតបតី វាមិនែមនជាេរឿងលអនិងរតឹមរតូវេ របាប់ខ្ញុំ ថា

ងមិនអាចដកខលួនបានេទ េរ

ើយ។ ភឹម

ះថា ស្តន បានខចីរបាក់


www.Cambopop.Blogspot.com ជាេរចើន េបើឈប់េសព គប់ជាមួយេគ មាចេគមិនសងរបាក់វិញ។ រេូតដល់ៃថៃមួយ ភឹមបានទូរស័ពទមករបាប់ខ្ញុំ ថា

ងទាក់ទងេៅស្តន

មិនបានេទ អ្ស់េពលពីរៃថៃ េេើយ េៅរកកែនលងស្តនក់េៅក៏ មិនេឃើញែដរ។

ពីរៃថៃប

ាប់មកេទៀត

ទឹកេៅផទះរបស់

ងបានទូរស័ពទមករបាប់ថា

ងមិន ដឹងជាេកើត អ្វីេទ វាធុុំកលិនសអញយរលួយចែមលក

េេើយសួរថា ទឹកេៅផទះរបស់ខ្ញុំមានេកើត អ្ីែដរេទ ែតផទះរបស់ខ្ញុំរោនអ្វីេកើតេ ខ្ញុំបានឲ្យ េរ

ើងដូចជា

ងេៅរកជាង ែត

ងថាេទ។

ងមិនចាប់ អារមមណ៍

ះខវល់ែតពីការបាត់ខលួនរបស់ស្តហាយ។


www.Cambopop.Blogspot.com ប

ាប់ពីេ

ះមិនយូរប៉ែុ

ោន សុខ បានមករកខ្ញុំ ឫក

ររបស់េគេមើលេៅ

ចុំែលកណាស់ ែកវែភនកេពញេៅេោយការភ័យមាច។ សុខ បានរបាប់ខ្ញុំថា េគរតូវ េមោចសហាយរបស់ របពនធលង ខ្ញុំបានឮដូេចានះក៏ធ្លាក់េថលើម េមោច! េនះស្តន កាានេៅ ជាេមោចេៅេេើយឬ? សុខ េឃើញខ្ញុំេៅេសៃៀម េគក៏បានស្តរភាពថា េគគឺជាអ្នក សមាាប់ ស្តន េេើយេពលេនះ េគចង់េៅេៅកនញងគុក េរចើនជាងេៅកនញងផទះរបស់ខលួន េរ

ះេមោចេ

ះវាតាមលងេគរគប់

េពលេវោ េគឲ្យខ្ញុំទូរស័ពទេៅរបាប់ប៉ែូលីស េេើយ ខ្ញុំក៏េធវើតាមសមតីរបស់េគ។


www.Cambopop.Blogspot.com េៅចេ

ាះេពលែដលប៉ែូលីសមិនទាន់មកដល់ ខ្ញុំក៏បានស្តកសួរ សុខ

េេើយេគបានរបាប់ ខ្ញុំថា ប

ាប់ពីេឃើញរបពនធមានឫក

រខុសពីមុន

មិនេររពបតី និយយទូរស័ពទមតងៗោប់ េមា៉ាង េេើយក៏មិនឲ្យេគប៉ែះ

ល់ខលួនរបាណ សុុំលុយមតងៗ គឺេរចើនខុសទុំនង

េគក៏េកើត ការសង្េ័យ េេើយក៏តាមោនេឃើញថា ភឹម យករបុស មកេដកជាមួយេៅេលើផទះ។ សុខ បាននិយយបនត េោយមានទឹកមុខរនធត់ថា េពល ែដលសមាាប់េោយការកាត់អ្ងកន់ស្តក សពរបស់ ស្តន ជាកង់ៗេេើយេគក៏េៅេធវើការ េៅតាមេខតត េេើយពីរៃថៃប

ាប់មក ក៏ធុុំ កលិនសអញយេពញឡាន េពលរកេមើមិនេឃើញ

មានអ្វីេទ។ េគចាប់េផតើមភ័យមាចកាន់ែតមាុំង េ

ើង

េេើយេៅេពលែដលេគកុំពុងែត េដកលក់េៅសណាាររេ


www.Cambopop.Blogspot.com េគមានអារមមណ៍ថា ដូចជាមានអ្នកណាមកទាត់ខលួន េពលែដលេបើកែភនកេមើល ក៏េឃើញរូបោងរបស់ស្តន ែដលមានសុទធែតស្តនមកាុំបិត ្មេូរេចញមកតាមមុខរបួស មុខេសលកស្តាុំងគួរឲ្យមាច េេើយសមលឹងេមើលមកេគ េោយការគុុំគួន េេើយែថមទាុំងព្ាយមរចបាច់ ក ខលួនេទៀត ផង។ សុខ ែរសក េោយការភិតភ័យ ព្ាយមេរើបរមះ ែតមិនអាចកេរមើកខលួនបាន។ េគមិនដឹងថានឹង រតូវេធវើយ៉ាងណាេ

ះេទ

ែតេពលេមើលេៅកាបូបេមអាវក៏េឃើញមាន ែខ្េករបាក់ ែដមានបេ

ាងរូបរពះ េគក៏អ្ធិោានសុុំរពះឲ្យជួយរួចផុតពីេររះភ័យ

េេើយ ពិតជា បានផលែមន កមាាុំងៃដែដលបានរចបាច់កេ

ះក៏ដកេចញសន្េឹមៗ េេើយរួបោង


www.Cambopop.Blogspot.com េ

ះក៏បាត់េៅែដរ។ សុខ មិនហា៊ានេដកេទៀតេទ

េគេរៀបចុំេមអាវោក់កាបូប េេើយចុះ េៅកែនលងគិតលុយ េោយមិនហា៊ានរបាប់អ្នកណា ថាខលួនរតូវេមោចលងេ

ើយ។

សុខ តាុំងចិតតថានឹងេបើកឡានេចញេៅឲ្យឆ្ាយ េោយនឹងេគចេៅេដកកនញង វតត េរ

ះ មាចេមោច

េេើយគិតថាេមោចមិនអាចចូលវតតបានេទ។ តាមពិតេៅគឺពិតជា មិនអាចចូល បានែមន ែតេមោចនឹងតាមលងេគ េៅេពលែដលេគេដកលក់ េធវើឲ្យេគ យល់សបតិអារកក់គួរឲ្យរពឺេោមមាុំងណាស់។ យប់ខលះយល់សបតិេឃើញថា


www.Cambopop.Blogspot.com ស្តន យករណាមកអារកេគេសទើរ ែតោច់ខលួនជាពីរ េេើយយកញញួរដុំក្ាលេគដូចែដលេគធ្លាប់េធវើោក់ ស្តន អ្ញ្ចឹងែដរ។

ជួនកាលេពលែដលដងទឹកេៅកនញងធុងមកងូត ក៏េឃើញថាទឹកកាាយេៅជា ្ម មាន ក្ាលមនុស្េអ្ែណែតេ ែដលជាក្ាលរបស់ ស្តន េ

ើងមក

ះឯង។ េគ រពមទទួល ស្តាល់ថា

មានការភ័យមាចមាុំងណាស់ េសទើរែតេធវើការអ្វីមិនេកើត បានែត ែរសកសុុំការ ជួយសេគងាាះដូចជាមនុស្េឆកួត ែតរោនអ្នកណាអាចជួយបានេទ។ េពល រពឹកេ

ើងេគក៏

េបើកឡានេចញពីវតត េេើយក៏េឃើញថាមានមនុស្េឈរេៅពីមុខឡាន សុខ តាុំងចិតតថា នឹងេបើកបុក ែតែបរជាបុកេទើមេឈើេៅវិញ។


www.Cambopop.Blogspot.com េគមិនមានេររះថានក់ ធៃន់ធៃរអ្ីេទ ររន់ែត កមពិតមុខឡានតិចតួច រួចក៏េបើកឡានេៅមុខបនត េេើយក៏បាន ជួបនឹងមនុស្េរបុស ដែដលេ

ះេទៀត េលើកេនះវាេោតចូលមកមុខឡាន េមោច

របុសសហាយរបស់របពនធ ញញឹមចមអកគួរឲ្យមាចមាុំងណាស់។ េគជាន់ែេែរយ៉ាង មាុំង េេើយេរឡានរគែវងរគវាត់ េៅមកេដើម្បីឲ្យវាធ្លាក់ ែតវាេៅែតេតាងជាប់េោយ មិនរបូតេៅណា។

ភាពភ័យមាចមិនបានបញ្្ឈប់រតឹមេនះេទ សុខ បាន បនតេទៀតថា ស្តុំងឡាន បានអ្ស់ ែដលេទើបនឹងចាក់បែនែមកាលពីពិរៃថៃមុន េគចាុំបាច់រតូវទុកឡានេចាល េេើយជិះម៉ែូតូ ឌុបេៅទិញស្តុំងេៅកាោ៉ាស។ េពលេ

ះកណាាលៃថៃរតង់


www.Cambopop.Blogspot.com េេើយេគគិតថាេមោចមិន ហា៊ាន លងេទៀតេទ ែតមិនែមនេទ េគបានេឃើញមនុស្េមានក់េដើរចូលមក េោយមាន

ក់

អាវផ្ទយែវងដល់ចុងេជើង េគសួររកស្តុំង ែតមានក់េ

ះេៅេសៃៀម

ែថមទាុំងមានកលិនសអញយ េចញពីខលួនេទៀត ប

ាប់មកខលួនរបាណវាក៏បាត់េៅ េេើយមាន សេមលងេសើចឮតាមខ្យល់

េគមាចមាុំងណាស់ មិនគិតថារតូវេមោចលងទាុំងកណាាល ៃថៃែបបេនះេទ េទើបេគរត់េចញ ពីកាោ៉ាសស្តុំងយ៉ាងេលឿនមកេ

ើងម៉ែូតូឌុបវិញ។

េពលនិយយរបាប់ខ្ញុំចប់េេើយ សុខ ក៏េធវើមុខេសលើដូចជាេឃើញអ្វីម្ា៉ាង េគយកមុខេៅ រជប់នឹងស្ត

ញង េោយរបាប់ថាវាមកេទៀតេេើយ។

ោងកាយេគញ័រទេរទើត ខ្ញុំេឃើញ េេើយ ក៏មានអារមមណ៍ថា


www.Cambopop.Blogspot.com មិនធមមតាតាមេ

ះែដរ។ េពលប៉ែូលីសមក ដល់ក៏ចាប់ សុខ

ោក់េមនះៃដ េេើយ

ុំេៅផទះ េដើម្បីរកេមើលវតែញតាង។

អ្វីែដលបានេឃើញេៅកនញងសុីែទនទឹកេ េរ

ះក៏ េធវើឲ្យរគប់រនរសឡាុំងកាុំង

ះមានស្តក

សពមនុស្េែដលរតូវកាត់ជាកង់ៗោច់េចញពីរនអ្ែណែតេពញេ ែថមទាុំងមាន្ម េទៀតផង េេើយស្តច់េ

ះក៏រលួយសអញយអ្ស់ែដរ។

ភឹម េឃើញ ដូេចានះក៏ែរសកយុំ េេើយ សនលប់េៅ េពលដឹងខលួនេ

ើង

ងែរសកយុំដូចមនុស្េឆកួត និង កអួតេចញមក

េពលដឹងថាសហាយរតូវបតីសមាាប់េោយយកេៅោក់កនញងសុីេទន ទឹក េេើយខលួនឯងរតូវផឹកទឹកេ

ះ ទាុំងគួរឲ្យេខពើមគួរឲ្យមាច។


www.Cambopop.Blogspot.com សុខ រតូវបានចាប់ោក់គុក ភឹម ក៏កាាយេៅជាមនុស្េឆកួត បនតិចក៏ែរសក បនតិច ក៏េសើច េៅរកែតស្តន។ អ្នកខលះបានរបាប់ថា េនះរបែេលជាកមមេពៀររបស់

ង េេើយែដល

មានស្តហាយក្បត់ចិតតបតី។ ពួកេយើងមិនហា៊ានទុក េទើបយក

ងេចាលេទ

ងេៅេៅ ជាមួយ េេើយជួយរនេមើលែថ

ង។

េរឿងគួរឲ្យរពឺរពួចេនះបានបញ្ចប់េៅេេើយ េោយរគប់រនក៏បានទទួលយកកមមផលរបស់ ខលួនេរៀងៗខលួន។ េបើសិនជាមានក់ៗ េរបើរបាស់ជីវិតតាមធមមតា របែេល ជារោនេរឿងែបប េនះេកើតេ

ើងេទ បតីមួយរបពនធមួយ គឺមានសុភមងែលបុំផុត។

ghost of secret lover  
ghost of secret lover  

មានេរឿងែបប េនះេកើតេ ើងេ ះេទ។ េបើបានជួបេោយផ្ទាល់វិញ មិនដឹងថានឹងេៅ ជាយ៉ាងណាេទ រពឺេោម រជុះសក់ ឬ អ្ីវេផ្េងក៏មិនដឹង ចាត់ទុកថាជាេរឿងនិទាន ែដលបានឮព...

Advertisement