Page 1

www.Cambopop.Blogspot.com

ខ្មោច... ចងអាឃាដ េរឿងេនេះេកើតេ

ើងតាំងពីរយូរយារណាស់មកេ

េបើគិតមកដល់េពលេនេះ គឺ៥០ឆ្នាំ ជាងេៅេ

មានរគួសារមួយមានកូន បីនាក់ េ េ

ើយ ើយ។

ើយកូនៗក៏បានេរៀបការអស់

ើយែបក េៅេៅផទេះេរៀងៗខ្លួន េោយទុកឲ្យតយាយេៅែតពីរនាក់ ែតកូនៗក៏មិនបានទុកគាត់ េោលែដរ គឺឧស្ា

៍មកេលងជាញឹកញាប់។


www.Cambopop.Blogspot.com េៅៃថងមួយ ឪពុកមាាយមានការេ្លេះរបែកកគានយា៉ាងខ្លាំង ោប់តាំងពីៃថង េនាេះមក ពួកគាត់ក៏មិនបាននិយាយគានេោយព្ាយាមេៅឆ្ាយពីគាន េ េពល

េះជាេៅកនុង ផទេះែតមួយក៏េោយ។

ូបាយក៏មានអារមមណ៍ថាតឹងែតង េទើបខ្ងរបពនធក៏េគច

េៅេៅផទេះសាច់ញាតិេៅតាំបន់េផ្េង េោយទុកឲ្យបតីេៅផទេះែតមានក់ឯង។ ៃថងមួយបតី មានជមងឺ កូនៗក៏នាាំគានមកសួរសុខ្ទុកខ េ

ើយនាាំគាត់យកេៅព្ាបាល ែតអាការៈមិន បានរបេសើរេ

ើងេទ

េទើបកូនៗេៅរកមាាយ េដើម្បីរបាប់ឲ្យគាត់ដឹង ែតមាាយក៏មិនបាន ខ្វល់េ

ើយ។


www.Cambopop.Blogspot.com ោប់តាំងពីៃថងេនាេះមក មិនយូរបុនាានអាការៈរបស់បតីក៏កាន់ែតធងន់េៅៗ េ

ើយគាត់ក៏លាោកេលាកេនេះេៅ េ

ើយេៅៃថងបុណ្យសព

អនកែដលជារបពនធក៏មិន មកចូលរួមែដរ េោយរបកាន់ពាក្យថា សាលប់េៅមិនឲ្យេ

ើញែផ្េងេភលើង មិនឲ្យរសក់

ទឹកែភនកសូម្បីែតមួយតាំណក់។

េពលេវលាបីែខ្បានកនលងផុតេៅ កូនៗក៏នាាំគានេធវើបុណ្យ១០០ៃថង ឲ្យឪពុក េ

ើយមាាយក៏រពមមកចូលរួម។


www.Cambopop.Blogspot.com េៅេពលលាាចរពេះសង្ឃបានេៅសូរតធម៌ដល់បា៉ាឆ្ ែដលេៅមិនឆ្ាយពីភូមិ បុនាាន េ

ើយក៏បាននិមនតមកសូរតធម៌េៅផទេះសពវិញ។

ចាំែណកេៅេពលរពឹកៃថងបនាាប់ មានការរាប់បាតែតធមមត មាាស់េដើមបុណ្យ រតូវោក់បាតមុនេគ រពេះសង្ឃក៏មានសង្ឃដីកាថា៖

“អនកជារបពនធរបស់សពឲ្យចូលមកោក់បាតមុនេគ បនាាប់មកគឺកូនៗ និង ញាតិេញាម”


www.Cambopop.Blogspot.com ចប់សង្ឃដីកាេ

ើយ អនកែដលជារបពនធក៏ចូលេៅោក់បាតមុនេគ

ភ្លលមេនាេះ រគប់គានក៏មានការភ្លាក់េផអើល ែដលេៅសុខ្ៗ កូនរសីេៅរបស់សពក៏សទុេះមកចងអុល មុខ្មាាយរពម

ាំងនិយាយថា៖

“ឯងឈប់ភ្លលម ឯង មិនបាច់មកេធវើលអោក់អញេទ អញមិនយកេទ អញមិនសុី របស់ឯងេទ” េពលនិយាយចប់េ

ើយ នាងក៏ទន្ទនាាាំេជើងខ្លាំងៗ

រពេះសង្ឃក៏ឈប់សូរតធម៌ ែតអនកែដលេជររបពនធ ... េៅែតមិនភ្លាក់េផអើលបុនាានេទ គាត់ក៏ដួសបាយបរមុងោក់ េៅកនុងបាត ែតេលើកេនេះវាធងន់ធងរជាងមុន េរពាេះកូនរសីេៅេនាេះ បានសទុេះចូលេៅ ោប់

ញសាាមាាយយា៉ាងខ្លាំងរ

ូតដល់ផ្ងារេរកាយ


www.Cambopop.Blogspot.com រពម

ាំងយកេជើងបរមុងនឹងជាន់ ផង ែតរតូវអនកភូមិជួយោប់បាំែបក ែតនាងមានកមាលាំងខ្លាំងជាង េ

ើយក៏រោនពួក េនាេះេចញ

រួចនិយាយេទៀតថា៖

“ពួកឯងមិនោាំបាច់មករវល់ជាមួយអញេទ ចង់ដូចវាេនេះមានក់េទៀតេអហ៎!”

រគប់គានែដលមិនយល់សាច់េរឿងេនាេះ ក៏នាាំគានថយេចញ

ាំងេៅឆងល់។

េៅ ខ្ណៈេនាេះបងរសីអនកសាលប់ែដលយល់េ ញ្ញាណរបស់

តុការណ៍បានច្ាស់ថាជាវិ


www.Cambopop.Blogspot.com បអូនរបុសចូលមកសណឋិតកនុងខ្លួនកូនរសីេដើម្បីមកហាមមិនឲ្យរបពនធរប ស់គាត់ េធវើ បុណ្យោក់បាតឲ្យេទើបបានែរសកហាមថា៖

“បអូនេអើយ... កុាំេធវើអញ្ចឹងអី ខ្ាស់ញាតិែដលេគចូលរួមេធវើបុណ្យ រពេះសង្ឃក៏ និមនតមកសូរតធម៌េពញេនេះែដរ”

កូនរសីែដលរតូវវិញ្ញាណឪពុកចូលក៏តបថា៖

“បាន... ែតអញហាមមិនឲ្យវាេនេះោក់បាតឲ្យអញជាោច់ខ្ត”


www.Cambopop.Blogspot.com ខ្ណៈែដលនិយាយេនាេះគឺបានែរសកយាំមកជាមួយផង តូចចិតតតូចេថលើមនឹង ជីវិតកាលែដលេៅរស់។

េៅៃថងេនាេះរបពនធរបស់សពមិនបានោក់បាតេទ គឺទុកឲ្យកូនៗ និង ញាតិមិតត ោក់ជាំនួស។

េតើជារបពនធរបេភទណាេៅ េទើបបានជាេៅជាែបបេនេះ? អនកភូមិផងក៏នាាំគាន អងគុយសួរគានេៅវិញេៅមក។ េរឿងេនេះរតូវបានយមកនិយាយតៗគាន េរពាេះវាជាេរឿង ែដលមានការអប់រំលអចាំេពាេះេយើង

ាំងអស់គាន។

chorng a kheat  
chorng a kheat  

គឺឧស្ា ៍មកេលងជាញឹកញាប់។ េ ើយែបក េៅេៅផទេះេរៀងៗខ្លួន េោយទុកឲ្យតយាយេៅែតពីរនាក់ េបើគិតមកដល់េពលេនេះ គឺ៥០ឆ្នាំ ជាងេៅេ ើយ។ ែតកូនៗក៏មិនបានទុកគាត់ េោ...

Advertisement