Page 1

3DVWRU7RP%OXPEHUJ 0D\

7KH (YLGHQFH RI/RYH -2+1² DBMWBSZOXDPN

$//&+85&+3,&1,&72'$<_1221²30 "U$POPDP1IJMMJQT1BSLJO'FSOEBMFJNNFEJBUFMZBGUFS4VOEBZ4FSWJDF -VODIQSPWJEFECZ$$/8 #SJOHZPVSGBWPSJUFEFTTFSUUPTIBSF


;/,>,,26- 4(@¶ :<5

!(4

/VZWP[HSP[`)YLHRMHZ[MVY:\UKH`:LY]HU[Z

!(4 !(4 !(4

:LY]HU[»Z:LY]PJLPU`V\[OYVVT -LSSV^ZOPWPUSVII`*HS]HY`*HMtVWLU ;OL,]PKLUJLVM3V]L!1VOU!¶

!(4 !74

.YHKLZ¶PUHK\S[^VYZOPW[OLU[VJSHZZ 5V/PNO:JOVVSNYV\WTLL[PUN*VTLV\[[V[OLWPJUPJ[VKH`=HJH[PVU)PISL:JOVVS=):RPJRVMM!=PZP[KPZWSH`PUSVII`MVYTVYLPUMV

465

!74

4LU»Z:VM[IHSS!)LUKLY-PLSKZ3`UKLU-PLSK 7SH`LYZHYYP]LI`!

;<,

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM>P[ULZZ ([)LSSPZ-HPY4HSS-VVK*V\Y[

¶ (4 (4¶74 !(4 !74 !74

>**!:`YLI\PSKPUNSVII`HYLH >><!=PRPUN<UPVUJHMtHYLH >VTLU»Z,WOLZPHUZ)PISL:[\K` 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM>P[ULZZ ([)HYRSL`/HNNLU-VVK*V\Y[ 7YH`LY-LSSV^ZOPW

>LWYH`^LLRS`MVY[OLULLKZVMILSPL]LYZH[**5>HUK[OL^VYRVM.VKHYV\UK[OL^VYSK7SLHZL \ZL[OLWYH`LYYLX\LZ[JHYKJHSS[OLVMMPJLLTHPSVY[L_[7SLHZLQVPU\Z^OLUL]LY`V\JHU>LOH]L HZOVY[KL]V[PVUILMVYL^LWYH`¸4`OV\ZLZOHSSILJHSSLKHOV\ZLVMWYH`LY¹¶1LZ\Z >,+

!74 !74 !74 !74

;/< -90

!74

>VYZOPW7YHJ[PJL!*VU[HJ[0ZHHJ/LPZ[

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM.P]PUN ([;OL>VVKZ*VMMLL)LUKLY3`UKLU *OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`TLL[PUN!0MPU[LYLZ[LKPUZLY]PUNPU[OL*4TPUPZ[Y` `V\YL^LSJVTL[VH[[LUK[OLZLTLL[PUNZ[VIL[[LY\UKLYZ[HUKV\YOLHY[

!(4

!74 :(;

>VTLU»Z7YH`LY.YV\W -HP[O>VYRZ!()PISL:[\K`;OYV\NO1HTLZ ;VUPNO[»Z4LZZHNL!;OL>VYRPUN6\[VM-HP[O!1HTLZ!¶ *HS]HY`2PKZTPUPZ[Y`0UMHU[¶[ONYHKLc1Y/PNO4PUPZ[Y` 4PUPZ[Y`/PNOSPNO[Z!=):<WKH[L:\TTLY@V\[O)PRL;YPWWS\Z ;OL4PU\[L;LZ[PTVU`

(4

[VTPUPZ[LYHUKZLY]LV\YJOPSKYLU *VSSLNL.YV\WH[11 :[LWOHUPL»ZOV\ZL 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM3LHKLYZOPW

7(9,5;: 6- 05-(5;: ;/96<./ 19 /0./ :\UKH` 4VYUPUN  >LKULZKH` ,]LUPUN :LY]PJLZ! *HS]HY` *OHWLS OHZ KLZPNULK JSHZZLZ ^P[O HNL HWWYVWYPH[L ZVUNZ )PISL SLZZVUZ ^P[O HWWSPJH[PVUZ HUK JSHZZYVVT HJ[P]P[PLZ [OH[ OH]L ILLU WYV]LU [V IL H NYLH[ ISLZZPUN H[ LHJO NYHKL SL]LS 0[ PZ V\Y KLZPYL [OH[ HSS JOPSKYLU ^PSS IL HISL [V H[[LUK [OLPY KLZPYL JSHZZLZ^OPSL`V\HYLTPUPZ[LYLK[VPU[OLZHUJ[\HY`

5<9:05.464: ;OL WHZ[VY»Z VMMPJL PZ H]HPSHISL K\YPUN ZLY]PJLZ 0[ PZ H X\PL[ JVTMVY[HISL WSHJL ^P[O [OL ZLY]PJL VU [LSL]PZPVU


$OO&KXUFK3LFQLF

VXQPD\²SP&RQRFR3KLOOLSVSDUNLQIHUQGDOH (33*/<9*/70*50*:

4H` 1\S`c5VVU¶74

9HPUVYZOPUL^L»YLOH]PUNHU(SS*O\YJOWPJUPJHM[LYUL_[:\UKH`»ZZLY]PJL3\UJOWYV]PKLKI\[IYPUN`V\Y MH]VYP[LKLZZLY[[VZOHYL)YPUN`V\YZWVY[LX\PWTLU[[VWSH`PU[OLVWLUMPLSKZ;OLYLPZHUPUKVVYMHJPSP[`^P[OH MPYLWSHJLPM[OL^LH[OLYPZIHK'LUHFWLRQV;\YUYPNO[V\[VM**5>WHYRPUNSV[KYP]LTPSLZ;\YUYPNO[VU (_[VU9VHKKYP]LTPSLZ;\YUSLM[VU5VY[O^LZ[+YP]LKYP]LTPSLZ;\YUYPNO[VU:SH[LY9VHKKYP]L TPSLZ:SV^KV^U^H[JOMVY**5>ZPNULU[LY[OYV\NOVWLUNH[LP[PZHIV\[TPSL[V[OLWHYR 5,?;:;,705*/90:;-,336>:/07

*/03+9,5»:4050:;9@(779,*0(;065

:H[\YKH`4H`c!74

+055,9

5L^ NYV\W TLL[PUN L]LY` :H[\YKH` H[ >VVKZ *VMMLL -SH[PYVU;VWPJZJV]LYLK^PSSIL! (ZZ\YHUJL VM :HS]H[PVU (UZ^LYLK 7YH`LY =PJ[VY` 6]LY :PUHUK2UV^PUN.VKZ>PSS;OPZ PZ H NYLH[ VWWVY[\UP[` [V I\PSK YLSH[PVUZOPWZ  Z[YLUN[OLU LHJO YLSH[PVUZOPWZ V[OLY PU V\Y MHP[O -VY TVYL PUMV JHSS(SL_   

(WWYLJPH[PVU KPUULY H[ [OL 9\Z[` >HNVU MVY *4 [LHT [OLPY ZWV\ZLZHUK[OLZ\TTLY[LHT *OPSKJHYLH]HPSHISL\WVUHK]HUJL YLX\LZ[7SLHZL9:=7PUSVII`

)()@:/6>,9-69(:/3,@)

:\UKH`4H`c!74

)HI`ZOV^LYMVY(ZOSL`)\[LU ZJOVLUUL_[:\UKH`:PNU\WPU [OLSVII`

;O\YZKH`1\ULc¶74

@6<;/9,;9,(;:<44,9)02,;6<9

1\S`(\N\Z[

=):(;**5>

(SS J\YYLU[ [O.YHKLYZ [OYV\NO /PNO :JOVVS ZLUPVYZ HYL PU]P[LK [V QVPU [OL **5> `V\[O YL[YLH[ Z\TTLYV\[YLHJOIPRL[V\YVM[OL :HU 1\HU 0ZSHUKZ HZ ^L QVPU ^P[O *HS]HY`*OHWLS,HZ[ZPKL)LSSL]\L MYVT1\S`Z[¶(\N\Z[-VYTVYL PUMVJVU[HJ[:OH\U+LSPJPHVY1PT

1\UL·c;OLTL!.VSK9\ZO

/64,3,::4050:;9@

=VS\U[LLYZPNU\W ZOLL[ PU SVII` @V\ JHU ]VS\U[LLY MVY VUL VY [^V KH`Z VY L]LU [OL ^OVSL ^LLR ;YHPUPUN ZLZZPVU WYV]PKLK MVY° ]VS \U[LLYZ°[VN\PKL[OLTPU°TPUPZ[LY PUN HUK SLHKPUN RPKZ [V 1LZ\Z *VU[HJ[(UH-YPHULaH 

Z[:H[\YKH`VMLHJO4VU[Oc!74

*\YYPJ\SPTMYVT(UZ^LYZPU.LULZPZTPUPZ[Y`

/VTLSLZZ V\[YLHJO PU )LSSPUNOHT H[4HYP[PTL7HYRVU/VSS`:[>HU[ [VOLSW&!7YH`LHJO^LLRMVY[OPZ TPUPZ[Y`  ([[LUK ZVTL[PTL  :\WWS` H ULLK MVY ]HYPV\Z P[LTZ MYVT IVHYK PU [OL SVII` *VU[HJ[ ;PT)LU[V 

>,>69:/07.6+056<9:,9=05. ;OLYLHYLTHU`^H`Z[VZLY]L[OL3VYKH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LILSPL]L[OH[L]LY`VULOHZILLUISLZZLK ^P[ONPM[PUNMYVT.VKHUK^LHYLJVTTP[[LK[V[YHPUHUKLX\PWV\YMLSSV^ZOPW[V\ZL[OVZLNPM[ZPUHUK[OYV\NO [OL)VK`VM*OYPZ[(SSVMV\YZLY]PJLMSV^ZMYVTMLSSV^ZOPW^P[OVULHUV[OLYZV[OLILZ[^H`[VILNPUPZI` TLL[PUN^P[OVULVMV\YWHZ[VYZVYTPUPZ[Y`SLHKLYZZV[OL`JHUSLHYUHIV\[`V\HUK`V\YOLHY[[VILPU]VS]LK >LHYLH]HPSHISLHM[LYHU`ZLY]PJLVY`V\JHUZJOLK\SLHUHWWVPU[TLU[I`JHSSPUNVYLTHPSPUN[OLVMMPJL >,>69:/07.6+056<9.0=05. ;OL^VYRVM[OL3VYK[OYV\NO[OLTPUPZ[Y`VM*HS]HY`*OHWLSPZISLZZLKI`[OLMPUHUJPHSZ\WWVY[VM/PZWLVWSL>L ILSPL]L[OH[HSSVMV\Y[PTL[HSLU[HUK[YLHZ\YLZHYLMYVT/PT/LNP]LZ\Z[OLWYP]PSLNLVMOVUVYPUN/PTPU[OL^H` ^L\ZL^OH[/LOHZLU[Y\Z[LK[V\Z;OLYLMVYLHZILSPL]LYZ^L^VYZOPW.VK^P[OV\YMPUHUJPHSVMMLYPUNZMYVTH OLHY[VMNYH[P[\KL.VKSV]LZ[VISLZZ`V\YHJ[ZVMMHP[OM\SNP]PUNPUHJJVYKHUJL[V/PZWYVTPZLZ 4H[[OL^! ¶*VYPU[OPHUZ !¶7OPSPWWPHUZ!¶4HSHJOP!¶ (U6MMLYPUN)V_PZWYV]PKLKPU[OLSVII`SVJH[LKIL[^LLU[OLKVVYZHZ`V\L_P[[OLI\PSKPUN[VYLJLP]LNPM[ZVM ^VYZOPW^OPJO^LILSPL]LZOV\SKILHWYP]PSLNLKWHY[VMV\Y^LLRS`^VYZOPWL_WLYPLUJLHZ*OYPZ[PHUZ


3PZ[LU[VZLYTVUZVUSPULVYVU`V\YTVIPSLKL]PJL

JHS]HY`U^JVT

6\YW\YWVZLOLYLH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[PZ[VNSVYPM`.VKI`

7<976:,64050:;9@

WVPU[PUNWLVWSL[V1LZ\Z*OYPZ[^OVHSVULPZZ\MMPJPLU[MVYV\YL]LY` ULLK6\YNYLH[LZ[KLZPYLPZ[VOLSWWLVWSLRUV^*OYPZ[M\SS`YLJLP]L /PZSV]LHUK[Y\[O[OLUZLY]L/PT^OVSLOLHY[LKS`[OYV\NO[OLWV^LY VM/PZ/VS`:WPYP[

:;(@*655,*;,+ 3PRL<Z6U-HJLIVVR MITL*HS]HY`*OHWLS5> -VSSV^<Z6U;^P[[LY [^P[[LYJVT*HS]HY`5> (KK[OL^IUHH`

*HS]HY`5>PJVU [V`V\YP7OVULVYP7HK»Z/VTL:JYLLU =PZP[*HS]HY`5>JVTMVYKL[HPSZ

&217$&7

.\PKL4LYPKPHU )LSSPUNOHT>(   ¶  ^^^JHS]HY`U^JVT

6(1,253$6725

;VT)S\TILYN!

9LJLP]LHKHPS`LUJV\YHNLTLU[MYVT7HZ[VY;VTI` YLX\LZ[PUNOPTHZH-YPLUKVU-HJLIVVR

),1$1&,$/$'0,1

1PT:\[[LYMPLSK!¶ 

7+(%(*,11,1*2)&$/9$5<&+$3(/1257+:(67 7HZ[VY;VT)S\TILYN^HZVYKHPULKPU H[*HS]HY`-LSSV^ZOPW PU:LH[[SL^OLYLOL^HZHUHZZPZHU[WHZ[VY[V>H`UL;H`SVY;OLU PU [OYV\NOWYH`LYPUMHP[OHUKI`[OLSLHKPUNVM[OL/VS`:WPYP[ PU ;VTILNHUH)PISLZ[\K`PU)LSSPUNOHT[OH[OHZILJVTLRUV^UHZ *HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LHYLISLZZLK[VILPUMLSSV^ZOPW^P[O THU`V[OLYJO\YJOLZPUJS\KPUN*HS]HY`*OHWLSVM*VZ[H4LZH>L WYH`[OH[`V\^V\SKZOHYLPUV\Y]PZPVU[VYLHJO[OLSVZ[HUKKPZJPWSL [OLZH]LK[OV\NO[OL:WPYP[SLKTPUPZ[Y`VMWYLHJOPUN[LHJOPUNKPZ JPWSLZOPW ^VYZOPW WYH`LY L]HUNLSPZT HUK ZLY]HU[SLHKLYZOPW

@V\;\IL `V\[\ILJVT*HS]HY`5>

*(5>,(::0:;@6<& %22.6725( +VUUH)HYRLY &2//(*(*5283 (KHT *HYS`5H]HYYL[L 11 :[LWOHUPL1VOUZVU (3+(6,$16:20(1â6678'< *OLY`SL4J*VUUH\NOL` (635(662 :`KUL`:\[[LYMPLSK +,*+6&+22/*5283 :LHU +LSPJPH=HU/HYTLSLU 2L]PU )LSPUKH:L\[a +20(/(660,1,675< ;PT)LU[V +263,7$/,7< +H^U5LHSL -81,25+,*+0,1,675< 1PT:\[[LYMPLSK4HYR ;HTT`>LH]LY :L[O :HYHO/LLYPUNH4HYR4HKLYH 25&+$5'3$5. 1VOU:[L]LUZ 35$<(57($0 *OLY`SL4J*VUUH\NOL` 6281' 4H[[*YV`SL 86+(56 1LMM,UNSL :256+,3 0ZHHJ/LPZ[

Calvary Chapel Northwest (05-15-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Calvary Chapel Northwest (05-15-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Advertisement