Page 1

4FQUFNCFS 

'kh%rdg wr%hghpswlrq

lodwhlvwkhrqhrqwuldo rkq  


;/,>,,26- :LW[LTILY¶6J[VILY :<5 !(4 !(4 !(4 !(4 !(4 !74 465

(4¶ 74

;<, !(4

/VZWP[HSP[`)YLHRMHZ[MVY:\UKH`:LY]HU[Z :LY]HU[»Z:LY]PJLPU`V\[OYVVT -LSSV^ZOPWPUSVII`*HS]HY`*HMtVWLU 7PSH[L0Z[OL6ULVU;YPHS!1VOU !¶ .YHKLZ¶PUHK\S[^VYZOPW[OLU[VJSHZZ /PNO:JOVVS.YV\WH[**5>Z[\K`PUN1VOU 5>:LY]HU[3LHKLYZOPW*VUMLYLUJL:LLYPNO[ZPKLMVYKL[HPSZ 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!>OH[PZ-HP[O&([/VSSPKH`0UU3VII`

(4¶ 74 5>:LY]HU[3LHKLYZOPW*VUMLYLUJL:LLYPNO[ZPKLMVYKL[HPSZ 5V4LL[PUN >VTLU»Z)PISL:[\K`^JOPSKJHYL!3VYK/LHS4`/\Y[Z+L[HPSZVUYPNO[ !74 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!>OH[PZ-HP[O&([)HYRSL`/HNNLU-VVK*V\Y[ 5L^4LU»Z+PZJPWSLZOPWZLYPLZ¸)LJVTPUNH4HUVM-HP[O¹\ZPUN7HZ[VY *O\JR:TP[O»ZYLJLU[IVVRHZHZ[\K`N\PKL)VVRZH]HPSHISLH[Z[\K` 5V4LL[PUN 7YH`LY-LSSV^ZOPW >LWYH`^LLRS`MVY[OLULLKZVMILSPL]LYZH[**5>HUK[OL^VYRVM.VKHYV\UK[OL^VYSK7SLHZL \ZL[OLWYH`LYYLX\LZ[JHYKJHSS[OLVMMPJLLTHPSVY[L_[7SLHZLQVPU\Z^OLUL]LY`V\JHU>LOH]L HZOVY[KL]V[PVUILMVYL^LWYH`¸4`OV\ZLZOHSSILJHSSLKHOV\ZLVMWYH`LY¹¶1LZ\Z >,+ !74 !74

5L^)PISL:[\K`;OYV\NO1\KL!*VU[LUKPUN,HYULZ[S`MVY[OL-HP[O 4LZZHNL!(/PZ[VY`VM:V^PUN:PU 9LHWPUN[OL*VUZLX\LUJLZ!1\KL!¶ (YTVYVM.VK:[\K`!6\YUL^>LKULZKH`UPNO[Z[\K`MVYJOPSKYLUILNPUZ 0[PZSPRLH=):I\[VUL]LY`>LKULZKH`UPNO[

;/<

!74

>VYZOPW7YHJ[PJL

-90

!(4 !(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!>OH[PZ-HP[O&([>VVKZ*VMMLL)LUKLY *OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`TLL[PUN!0MPU[LYLZ[LKPUZLY]PUNPU[OL*4TPUPZ[Y` `V\YL^LSJVTL[VH[[LUK[OLZLTLL[PUNZ[VIL[[LY\UKLYZ[HUKV\YOLHY[

!74 :(;

!(4 !74 !74

[VTPUPZ[LYHUKZLY]LV\YJOPSKYLU *VSSLNL.YV\WH[11 :[LWOHUPL»Z 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!>OH[PZ-HP[O&([>VVKZ*VMMLL)LUKLY /VTLSLZZ4PUPZ[Y`H[4HYP[PTL7HYR6U/VSS`:[PU)LSSPUNOHT 5L_[:[LW0U*OYPZ[)PISL:[\K`H[>VVKZ*VMMLL-SH[PYVU 5V[L!(UL^Z[\K`JHSSLK¸;OL;Y\[O7YVQLJ[¹^PSSZ[HY[6J[

;OL**5>*OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`,_PZ[Z 0UWHY[ULYZOPW^P[O[OLWHYLU[Z°[VSV]LHUKZLY]LV\YJOPSKYLU^P[O1LZ\ZHZV\YTVKLS;OL TPUPZ[Y`Z]PZPVUPZ[VPUZ[PSSPUV\YJOPSKYLUHSV]LHUKL_JP[LTLU[°MVY[OL>VYK"[VMVY[PM`[OLPY OLHY[ZHUKTPUKZ^P[O[OL[Y\[OIHZLKVU:JYPW[\YLZ"[VLX\PWHUKWYLWHYL[OLTMVY[OL.YLH[ *VTTPZZPVU"HUK[OYV\NO[OLN\PKHUJLHUKWYVTW[PUNVM[OL/VS`°:WPYP[[VSV]PUNS`L_WSHPU[V [OLJOPSKYLU.VKZWSHUVMZHS]H[PVUMVY[OLT>LVMMLY:\UKH`:JOVVSJSHZZLZ[VJOPSKYLUMYVT [VKKSLY[V1\UPVY/PNO>LHSZV°OH]LHU\YZLY`[OH[WYV]PKLZ°SV]PUNJHYL[VPUMHU[Z>LWYV]PKL H M\U U\Y[\YPUN HUK ZHML LU]PYVUTLU[ MVY L]LY` JOPSK [OH[ JVTLZ [OYV\NO V\Y KVVYZ


KWV#30 :HGQHVGD\1LJ

/64,3,::4050:;9@

>64,5»::;<+@!369+/,(34@/<9;: 5>3,(+,9:/07*65-,9,5*,

Z[:H[\YKH`VMLHJO4VU[Oc!74

;\LZKH`Zc!¶!(4

:LW[LTILY·c7YLHJO[OL>VYK

/VTLSLZZ V\[YLHJO PU )LSSPUNOHT H[4HYP[PTL7HYRVU/VSS`:[>HU[ [VOLSW&7YH`LHJO^LLRMVY[OPZ TPUPZ[Y` ([[LUK ZVTL[PTL :\WWS` H ULLK MVY ]HYPV\Z P[LTZ MYVT IVHYK PU [OL SVII` *VU[HJ[ ;PT)LU[V 

/\Y[PUNMYVTWO`ZPJHSLTV[PVUHS VY TLU[HS HI\ZL& ;LTW[LK [V [OPUR `V\YL IL`VUK J\YL& @V\ ULLK [V RUV^ [OL 3VYK `V\Y /LHSLY;OPZZ[\K`OHZILLU\ZLK I` .VK [V ZL[ [OV\ZHUKZ VM WLVWSLMYLLMYVT`LHYZVMO\Y[[V ^HSR PU UL^ULZZ VM SPML ([ ^HSR **5> *OPSKJHYL WYV]PKLK VUJLHTVU[OYV[H[PVU*VU[HJ[ *OLY`SL!

([*HS]HY`-LSSV^ZOPWPU4V\U[SHRL ;LYYHJL 5LHY ,KTVUKZ :WLHRLYZ! 1VU )LU *V\YZVU 3L]P 3\ZRV )VI *HSK^LSS +Y 5VYTHU .LPZSLY ;OLYL PZ UV JOHYNL [V H[[LUK [OL L]LUPUN ZLZZPVUZH[74! Â&#x2039;4VU!1VU*V\YZLU Â&#x2039;;\L!)VI*HSK^LSS 6\Y **5> JVU[HJ[ PZ 1HTLZ .VUaHSLa   6Y ]PZP[ JHS]HY`MLSSV^ZOPWVYN MVY ZJOLK\SL KPYLJ[PVUZVYTVYLPUMV

5,?;:;,705*/90:;)0)3,:;<+@

:H[\YKH`:LW[LTILYc!74

4LL[ZL]LY`:H[\YKH`H[>VVKZ *VMMLL-SH[PYVU;VWPJZJV]LYLK! (ZZ\YHUJL VM :HS]H[PVU (UZ^LYLK 7YH`LY =PJ[VY` 6]LY :PU 2UV^PUN .VKZ >PSS ( NYLH[ VWWVY[\UP[` [V I\PSK YLSH [PVUZOPWZ Z[YLUN[OLU VUL HUV[OLY»ZMHP[O-VYTVYLPUMVJHSS HUV[OLY»Z (SL_!  

)0)3,:;<+@;/96<./1<+,

>LKULZKH`5PNO[Zc!74

¸*VU[LUKPUN ,HYULZ[S` MVY [OL -HP[O¹

)()@:/6>,9:

6*;6),9 c;PTLZ;)(

6J[ !(UUPL5LMM 6J[!2H`SH+LZ*OHUL ([**5>:PNU\WPUSVII`

>,>69:/07.6+056<9:,5+05. ,]LY`ILSPL]LY^OVH[[LUKZ*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[LU[LYZ[OLTPZZPVUMPLSKHZ[OL`SLH]L[OLI\PSKPUN>LHYL HTPUPZ[Y`[OH[PZJHSSLK[VWYLWHYLLHJOWLYZVUHZHTIHZZHKVYZVM1LZ\Z*OYPZ[[VLU[LYPU[V[OLOHY]LZ[MPLSKZ ^OLYL]LY.VKOHZWSHJLK[OLT@V\HYL[OL¸SPNO[VM[OL^VYSKZVSL[`V\YSPNO[ZOPUL[OH[.VKTH`ILNSVYPMPLK¹ >LHSZVYLHJOV\[IL`VUKV\YSVJHSJVTT\UP[`^P[OTPZZPVU[YPWZ[VZ\JOWSHJLZHZ4L_PJV9\ZZPH/HP[PHUK +PZHZ[LY 9LSPLM SVJH[PVUZ HUK ^L Z\WWVY[ TPZZPVU ^VYRZ HUK ^VYRLYZ HYV\UK [OL ^VYSK >,>69:/07.6+056<9:,9=05. ;OLYLHYLTHU`^H`Z[VZLY]L[OL3VYKH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LILSPL]L[OH[L]LY`VULOHZILLUISLZZLK ^P[ONPM[PUNMYVT.VKHUK^LHYLJVTTP[[LK[V[YHPUHUKLX\PWV\YMLSSV^ZOPW[V\ZL[OVZLNPM[ZPUHUK[OYV\NO [OL)VK`VM*OYPZ[(SSVMV\YZLY]PJLMSV^ZMYVTMLSSV^ZOPW^P[OVULHUV[OLYZV[OLILZ[^H`[VILNPUPZI` TLL[PUN^P[OVULVMV\YWHZ[VYZVYTPUPZ[Y`SLHKLYZZV[OL`JHUSLHYUHIV\[`V\HUK`V\YOLHY[[VILPU]VS]LK >LHYLH]HPSHISLHM[LYHU`ZLY]PJLVY`V\JHUZJOLK\SLHUHWWVPU[TLU[I`JHSSPUNVYLTHPSPUN[OLVMMPJL >,>69:/07.6+056<9.0=05. ;OL^VYRVM[OL3VYK[OYV\NO[OLTPUPZ[Y`VM*HS]HY`*OHWLSPZISLZZLKI`[OLMPUHUJPHSZ\WWVY[VM/PZWLVWSL(U 6MMLYPUN )V_ PZ WYV]PKLK PU [OL SVII` SVJH[LK IL[^LLU [OL KVVYZ HZ `V\ L_P[ [OL I\PSKPUN [V YLJLP]L NPM[Z VM ^VYZOPW^OPJO^LILSPL]LZOV\SKILHWYP]PSLNLKWHY[VMV\Y^LLRS`^VYZOPWL_WLYPLUJLHZ*OYPZ[PHUZ


3PZ[LU[VZLYTVUZVUSPULVYVU`V\YTVIPSLKL]PJL

JHS]HY`U^JVT

;OLW\YWVZLVM*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[PZ[VNSVYPM`.VKI`

7<976:,64050:;9@

SLHKPUNWLVWSL[V1LZ\Z*OYPZ[^OVHSVULPZZ\MMPJPLU[MVYV\YL]LY` ULLK6\YNYLH[LZ[KLZPYLPZ[VOLSWWLVWSLRUV^*OYPZ[M\SS`YLJLP]L /PZSV]LHUK[Y\[O[OLUZLY]L/PT^OVSLOLHY[LKS`[OYV\NO[OLWV^LY VM/PZ/VS`:WPYP[

:;(@*655,*;,+ 3PRL<Z6U-HJLIVVR MITL*HS]HY`*OHWLS5> -VSSV^<Z6U;^P[[LY [^P[[LYJVT*HS]HY`5> (KK[OL^IUHH`

*HS]HY`5>PJVU [V`V\YP7OVULVYP7HK»Z/VTL:JYLLU =PZP[*HS]HY`5>JVTMVYKL[HPSZ

&217$&7

.\PKL4LYPKPHU )LSSPUNOHT>(  ¶ ^^^JHS]HY`U^JVT

6(1,253$6725

;VT)S\TILYN!

9LJLP]LHKHPS`LUJV\YHNLTLU[MYVT7HZ[VY;VTI` YLX\LZ[PUNOPTHZH-YPLUKVU-HJLIVVR

),1$1&,$/$'0,1

1PT:\[[LYMPLSK!¶ 

7+(%(*,11,1*2)&$/9$5<&+$3(/1257+:(67 7HZ[VY;VT)S\TILYN^HZVYKHPULKPU H[*HS]HY`-LSSV^ZOPW PU:LH[[SL^OLYLOL^HZHUHZZPZHU[WHZ[VY[V>H`UL;H`SVY;OLU PU [OYV\NOWYH`LYPUMHP[OHUKI`[OLSLHKPUNVM[OL/VS`:WPYP[ PU ;VTILNHUH)PISLZ[\K`PU)LSSPUNOHT[OH[OHZILJVTLRUV^UHZ *HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LHYLISLZZLK[VILPUMLSSV^ZOPW^P[O THU`V[OLYJO\YJOLZPUJS\KPUN*HS]HY`*OHWLSVM*VZ[H4LZH>L WYH`[OH[`V\^V\SKZOHYLPUV\Y]PZPVU[VYLHJO[OLSVZ[HUKKPZJPWSL [OLZH]LK[OV\NO[OL:WPYP[SLKTPUPZ[Y`VMWYLHJOPUN[LHJOPUNKPZ JPWSLZOPW ^VYZOPW WYH`LY L]HUNLSPZT HUK ZLY]HU[SLHKLYZOPW

@V\;\IL `V\[\ILJVT*HS]HY`5>

*(5>,(::0:;@6<& %22.6725( +VUUH)HYRLY &2//(*(*5283 (KHT *HYS`5H]HYYL[L 11 :[LWOHUPL1VOUZVU :20(1â6678'< *OLY`SL4J*VUUH\NOL` (635(662 :`KUL`:\[[LYMPLSK +,*+6&+22/*5283 :OH\U +LSPJPH=HU/HYTLSLU 2L]PU )LSPUKH:L\[a +20(/(660,1,675< ;PT)LU[V +263,7$/,7< +H^U5LHSL -81,25+,*+0,1,675< 1PT:\[[LYMPLSK4HYR ;HTT`>LH]LY :L[O :HYHO/LLYPUNH4HYR4HKLYH 25&+$5'3$5. 9VNLY5LHSL 35$<(57($0 *OLY`SL4J*VUUH\NOL` 6281' 1HTLZ.VUaHSLa =PJ[VY4LKPUH 86+(56 1LMM,UNSL :256+,3 0ZHHJ/LPZ[

Calvary Chapel Northwest (09-25-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you