Page 1

$XJXVW

7,;,9 ),-69, ;/,*96:: 16/5!¶


;/,>,,26- (\N\Z[¶(\N\Z[ :<5

;<,

!(4

/VZWP[HSP[`)YLHRMHZ[MVY:\UKH`:LY]HU[Z

!(4 !(4 !(4

:LY]HU[»Z:LY]PJLPU`V\[OYVVT -LSSV^ZOPWPUSVII`*HS]HY`*HMtVWLU 7L[LY)LMVYL[OL*YVZZ!1VOU!¶

!(4 !74

.YHKLZ¶PUHK\S[^VYZOPW[OLU[VJSHZZ /PNO:JOVVS.YV\WH[[OL:L\[a»Z

!(4 !74 !74

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!:LY]PUNH[**5>([)LSSPZ-HPY4HSS-VVK*V\Y[ 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!:LY]PUNH[**5>([)HYRSL`/HNNLU-VVK*V\Y[ 7YH`LY-LSSV^ZOPW

>LWYH`^LLRS`MVY[OLULLKZVMILSPL]LYZH[**5>HUK[OL^VYRVM.VKHYV\UK[OL^VYSK7SLHZL \ZL[OLWYH`LYYLX\LZ[JHYKJHSS[OLVMMPJLLTHPSVY[L_[7SLHZLQVPU\Z^OLUL]LY`V\JHU>LOH]L HZOVY[KL]V[PVUILMVYL^LWYH`¸4`OV\ZLZOHSSILJHSSLKHOV\ZLVMWYH`LY¹¶1LZ\Z

>,+

!74 !74

7V[S\JR+PUULY!:PNU\WPUSVII`[VZOHYLHKLZZLY[VYZPKL *VU[HJ[7HT.VUaHSLaMVYTVYLPUMV *OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`>VYRZOVW(SSHYLPU]P[LK *HS]HY`2PKZ5)¶[ONYHKL 1Y/PNO[O¶[ONYHKLTPUPZ[Y`

;/<

!74

>VYZOPW7YHJ[PJL

-90

!(4 !(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!:LY]PUNH[**5>([>VVKZ*VMMLL)LUKLY *OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`TLL[PUN!0MPU[LYLZ[LKPUZLY]PUNPU[OL*4TPUPZ[Y` `V\YL^LSJVTL[VH[[LUK[OLZLTLL[PUNZ[VIL[[LY\UKLYZ[HUKV\YOLHY[

:(;

!74

!74

[VTPUPZ[LYHUKZLY]LV\YJOPSKYLU *VSSLNL.YV\WH[(KHT *HYS`»ZOV\ZL

!(4 !74

>VYR7HY[`H[**5>!7V\Y*VUJYL[L:LL(HYVU3LTWLYLZ 5L_[:[LW0U*OYPZ[)PISL:[\K`H[>VVKZ*VMMLL-SH[PYVU

;OL**5>*OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`,_PZ[Z 0UWHY[ULYZOPW^P[O[OLWHYLU[Z°[VSV]LHUKZLY]LV\YJOPSKYLU^P[O1LZ\ZHZV\YTVKLS;OL TPUPZ[Y`Z]PZPVUPZ[VPUZ[PSSPUV\YJOPSKYLUHSV]LHUKL_JP[LTLU[°MVY[OL>VYK"[VMVY[PM`[OLPY OLHY[ZHUKTPUKZ^P[O[OL[Y\[OIHZLKVU:JYPW[\YLZ"[VLX\PWHUKWYLWHYL[OLTMVY[OL.YLH[ *VTTPZZPVU"HUK[OYV\NO[OLN\PKHUJLHUKWYVTW[PUNVM[OL/VS`°:WPYP[[VSV]PUNS`L_WSHPU[V [OLJOPSKYLU.VKZWSHUVMZHS]H[PVUMVY[OLT>LVMMLY:\UKH`:JOVVSJSHZZLZ[VJOPSKYLUMYVT [VKKSLY[V1\UPVY/PNO>LHSZV°OH]LHU\YZLY`[OH[WYV]PKLZ°SV]PUNJHYL[VPUMHU[Z>LWYV]PKL H M\U U\Y[\YPUN HUK ZHML LU]PYVUTLU[ MVY L]LY` JOPSK [OH[ JVTLZ [OYV\NO V\Y KVVYZ


+6/*03)*()])*()4$)00-]:06/("%6-5

8",&#0"3%8"5&3'6/þ :(;<9+(@(\N\Z[c!(4·!74c)SVKLS+VUV]HU7HYR3HRL>OH[JVT

'HWDLOV Â&#x2021;2SHQDOOVWXGHQWVDQGWKHLUSDUHQWV VLEOLQJV Â&#x2021;:DWHUFUDIWZDNHERDUGV WXEHVSURYLGHG%ULQJOLIHMDFNHWVLI\RXKDYHDQ\ Â&#x2021;)RRGLVSRWOXFNVW\OH$%%4ZLOOEHDYDLODEOHWRFRRNRQ Â&#x2021;:DQWWR+HOS"&RQWDFW-LP6XWWHUILHOG RUMLPV#VLJQVSOXVQZFRP

5,?;:;,705*/90:;)0)3,:;<+@

/64,3,::4050:;9@

5>3,(+,9:/07*65-,9,5*,

:H[\YKH`(\N\Z[c!74

Z[:H[\YKH`VMLHJO4VU[Oc!74

:LW[LTILY·c7YLHJO[OL>VYK

4LL[ZL]LY`:H[\YKH`H[>VVKZ *VMMLL-SH[PYVU;VWPJZJV]LYLK! (ZZ\YHUJL VM :HS]H[PVU (UZ^LYLK 7YH`LY =PJ[VY` 6]LY :PU 2UV^PUN .VKZ >PSS ( NYLH[ VWWVY[\UP[` [V I\PSK YLSH [PVUZOPWZ Z[YLUN[OLU VUL HUV[OLY»ZMHP[O-VYTVYLPUMVJHSS HUV[OLY»Z (SL_!  

/VTLSLZZ V\[YLHJO PU )LSSPUNOHT H[4HYP[PTL7HYRVU/VSS`:[>HU[ [VOLSW&7YH`LHJO^LLRMVY[OPZ TPUPZ[Y` ([[LUK ZVTL[PTL :\WWS` H ULLK MVY ]HYPV\Z P[LTZ MYVT IVHYK PU [OL SVII` *VU[HJ[ ;PT)LU[V 

([ *HS]HY` -LSSV^ZOPW PU :LH[[SL :WLHRLYZ! 1VU )LU *V\YZVU 3L]P 3\ZRV )VI *HSK^LSS +Y 5VYTHU .LPZSLY 9LNPZ[LY H[ JHS]HY`MLSSV^ZOPWJVTU^WJ

19/0./9,;9,(;(;)77(92

(\N\Z[¶c+L[HPSZ*VTPUN:VVU

:/6>,9

:\UKH`(\N\Z[c!74

([**5>-VY;HTT`/LPUaLU :PNU\WPU[OLSVII`

**5>-(*030;@04796=,4,5;:*6405.:665 0UHULMMVY[[VPUJYLHZLVWWVY[\UP[PLZMVYMLSSV^ZOPW*HS]HY`5>^PSSZVVUIYLHRNYV\UKVU\WNYHKPUNV\YV\[KVVY HTLUP[PLZ;OL\WNYHKLWYVQLJ[^PSSKLKPJH[LHI\KNL[VM PUVYKLY[V\WKH[L[OLJOPSKYLU»ZWSH`HYLH MP_[\YLZ[VPUZ[HSSHIHJRL[IHSSJV\Y[HUK[VPUZ[HSSHMPYLWP[0M`V\^V\SKSPRL[VJVU[YPI\[LHKKP[PVUHSM\UKZ[V[OPZ JHWP[HSPTWYV]LTLU[WYVQLJ[`V\TH`KVZVI`PUKPJ[PUNVU[OLTLTVVM`V\YJOLJR(SSNP]PUN[V[OLTPUPZ[Y`VM **5>PZ[H_KLK\J[PISL0M`V\OH]LHU`PUZPNO[VYPKLHZWSLHZLJVU[HJ[(HYVU3LTWLYLZJLSS! [OLWYVQLJ[SLHKLY ;/,**5>-(403@0:(::0:;05.1,-- +0(5,.3(:,9 >LHYLZLLRPUN[VWYV]PKLOV\ZLOVSKHUKWLYZVUHSP[LTZMVY[OL.SHZLYZZPUJL[OLPYLU[PYLOVTL^HZYLJLU[S` KLZ[YV`LKPUHMPYL(Z[VYHNL\UP[OHZILLUNYHJPV\ZKVUH[LKMVYJVSSLJ[PVUVMºSPRLUL^»YLWSHJLTLU[P[LTZ ;OLJVU[HPULY^PSSILVWLUILMVYLHUKHM[LY:\UKH` >LKULZKH`ZLY]PJLZ ;OL**5>JVVYKPUH[VYPZ:OH^UH2P[aHU

>,>69:/07.6+056<9:,9=05. ;OLYLHYLTHU`^H`Z[VZLY]L[OL3VYKH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LILSPL]L[OH[L]LY`VULOHZILLUISLZZLK ^P[ONPM[PUNMYVT.VKHUK^LHYLJVTTP[[LK[V[YHPUHUKLX\PWV\YMLSSV^ZOPW[V\ZL[OVZLNPM[ZPUHUK[OYV\NO [OL)VK`VM*OYPZ[(SSVMV\YZLY]PJLMSV^ZMYVTMLSSV^ZOPW^P[OVULHUV[OLYZV[OLILZ[^H`[VILNPUPZI` TLL[PUN^P[OVULVMV\YWHZ[VYZVYTPUPZ[Y`SLHKLYZZV[OL`JHUSLHYUHIV\[`V\HUK`V\YOLHY[[VILPU]VS]LK >LHYLH]HPSHISLHM[LYHU`ZLY]PJLVY`V\JHUZJOLK\SLHUHWWVPU[TLU[I`JHSSPUNVYLTHPSPUN[OLVMMPJL >,>69:/07.6+056<9.0=05. ;OL^VYRVM[OL3VYK[OYV\NO[OLTPUPZ[Y`VM*HS]HY`*OHWLSPZISLZZLKI`[OLMPUHUJPHSZ\WWVY[VM/PZWLVWSL(U 6MMLYPUN )V_ PZ WYV]PKLK PU [OL SVII` SVJH[LK IL[^LLU [OL KVVYZ HZ `V\ L_P[ [OL I\PSKPUN [V YLJLP]L NPM[Z VM ^VYZOPW^OPJO^LILSPL]LZOV\SKILHWYP]PSLNLKWHY[VMV\Y^LLRS`^VYZOPWL_WLYPLUJLHZ*OYPZ[PHUZ


3PZ[LU[VZLYTVUZVUSPULVYVU`V\YTVIPSLKL]PJL

JHS]HY`U^JVT

;OLW\YWVZLVM*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[PZ[VNSVYPM`.VKI`

7<976:,64050:;9@

SLHKPUNWLVWSL[V1LZ\Z*OYPZ[^OVHSVULPZZ\MMPJPLU[MVYV\YL]LY` ULLK6\YNYLH[LZ[KLZPYLPZ[VOLSWWLVWSLRUV^*OYPZ[M\SS`YLJLP]L /PZSV]LHUK[Y\[O[OLUZLY]L/PT^OVSLOLHY[LKS`[OYV\NO[OLWV^LY VM/PZ/VS`:WPYP[

:;(@*655,*;,+ 3PRL<Z6U-HJLIVVR MITL*HS]HY`*OHWLS5> -VSSV^<Z6U;^P[[LY [^P[[LYJVT*HS]HY`5> (KK[OL^IUHH`

*HS]HY`5>PJVU [V`V\YP7OVULVYP7HK»Z/VTL:JYLLU =PZP[*HS]HY`5>JVTMVYKL[HPSZ

&217$&7

.\PKL4LYPKPHU )LSSPUNOHT>(  ¶ ^^^JHS]HY`U^JVT

6(1,253$6725

;VT)S\TILYN!

9LJLP]LHKHPS`LUJV\YHNLTLU[MYVT7HZ[VY;VTI` YLX\LZ[PUNOPTHZH-YPLUKVU-HJLIVVR

),1$1&,$/$'0,1

1PT:\[[LYMPLSK!¶ 

7+(%(*,11,1*2)&$/9$5<&+$3(/1257+:(67 7HZ[VY;VT)S\TILYN^HZVYKHPULKPU H[*HS]HY`-LSSV^ZOPW PU:LH[[SL^OLYLOL^HZHUHZZPZHU[WHZ[VY[V>H`UL;H`SVY;OLU PU [OYV\NOWYH`LYPUMHP[OHUKI`[OLSLHKPUNVM[OL/VS`:WPYP[ PU ;VTILNHUH)PISLZ[\K`PU)LSSPUNOHT[OH[OHZILJVTLRUV^UHZ *HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LHYLISLZZLK[VILPUMLSSV^ZOPW^P[O THU`V[OLYJO\YJOLZPUJS\KPUN*HS]HY`*OHWLSVM*VZ[H4LZH>L WYH`[OH[`V\^V\SKZOHYLPUV\Y]PZPVU[VYLHJO[OLSVZ[HUKKPZJPWSL [OLZH]LK[OV\NO[OL:WPYP[SLKTPUPZ[Y`VMWYLHJOPUN[LHJOPUNKPZ JPWSLZOPW ^VYZOPW WYH`LY L]HUNLSPZT HUK ZLY]HU[SLHKLYZOPW

@V\;\IL `V\[\ILJVT*HS]HY`5>

*(5>,(::0:;@6<& %22.6725( +VUUH)HYRLY &2//(*(*5283 (KHT *HYS`5H]HYYL[L 11 :[LWOHUPL1VOUZVU :20(1â6678'< *OLY`SL4J*VUUH\NOL` (635(662 :`KUL`:\[[LYMPLSK +,*+6&+22/*5283 :OH\U +LSPJPH=HU/HYTLSLU 2L]PU )LSPUKH:L\[a +20(/(660,1,675< ;PT)LU[V +263,7$/,7< +H^U5LHSL -81,25+,*+0,1,675< 1PT:\[[LYMPLSK4HYR ;HTT`>LH]LY :L[O :HYHO/LLYPUNH4HYR4HKLYH 25&+$5'3$5. 9VNLY5LHSL 35$<(57($0 *OLY`SL4J*VUUH\NOL` 6281' 1HTLZ.VUaHSLa =PJ[VY4LKPUH 86+(56 1LMM,UNSL :256+,3 0ZHHJ/LPZ[

Calvary Chapel Northwest (08-14-2011)  
Calvary Chapel Northwest (08-14-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Advertisement