Page 1

DBMWBSZOXDPN

0$<² 

7KH3RZHURIWKH7RZHO-RKQ 3DVWRU7RP%OXPEHUJ

/&9546/%": 0RWKHUÒ&#x2039;V'D\0HVVDJH 7KH:RQGHUIXO:RPHQRI)DLWK5XWK

5IFNFOPG$$/8XPVMEMJLFUPCMFTTFWFSZ XPNBOBOEMJUUMFHJSMXJUIBMPOHTUFNDBSOBUJPO BTBTNBMMFYQSFTTJPOPGPVSMPWF SFTQFDU BOE DPNNJUNFOU


;/,>,,26- 4(@¶ :<5

!(4

/VZWP[HSP[`)YLHRMHZ[MVY:\UKH`:LY]HU[Z

!(4 !(4 !(4

:LY]HU[»Z:LY]PJLPU`V\[OYVVT -LSSV^ZOPWPUSVII`*HS]HY`*HMtVWLU ;OL7V^LYVM[OL;V^LS!1VOU!

!(4 !74

.YHKLZ¶PUHK\S[^VYZOPW[OLU[VJSHZZ /PNO:JOVVSNYV\WTLL[PUN=HJH[PVU)PISL:JOVVS=):RPJRVMM!=PZP[KPZWSH`PUSVII`MVYTVYLPUMV

465

!74

4LU»Z:VM[IHSS!0U-LYUKHSL[OPZ^LLR-PLSK 7SH`LYZHYYP]LI`!

;<,

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM3LHKLYZOPW ([)LSSPZ-HPY4HSS-VVK*V\Y[ >**!:`YLI\PSKPUNSVII`HYLH >><!=PRPUN<UPVUJHMtHYLH

¶ (4 ¶(4 !(4 !74 !74

>VTLU»Z,WOLZPHUZ)PISL:[\K` 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM*O\YJO ([)HYRSL`/HNNLU-VVK*V\Y[ 7YH`LY-LSSV^ZOPW

>LWYH`^LLRS`MVY[OLULLKZVMILSPL]LYZH[**5>HUK[OL^VYRVM.VKHYV\UK[OL^VYSK7SLHZL \ZL[OLWYH`LYYLX\LZ[JHYKJHSS[OLVMMPJLLTHPSVY[L_[7SLHZLQVPU\Z^OLUL]LY`V\JHU>LOH]L HZOVY[KL]V[PVUILMVYL^LWYH`¸4`OV\ZLZOHSSILJHSSLKHOV\ZLVMWYH`LY¹¶1LZ\Z >,+

!74 !74 !74 !74

>VTLU»Z7YH`LY.YV\W -HP[O>VYRZ!()PISL:[\K`;OYV\NO1HTLZ ;VUPNO[»Z4LZZHNL!)L+VLYZHKU5V[/LHYLYZ6US`!1HTLZ! ¶ *HS]HY`2PKZTPUPZ[Y`0UMHU[¶[ONYHKLc1Y/PNO4PUPZ[Y` 4PUPZ[Y`/PNOSPNO[Z!/VTLSLZZ4PUPZ[Y`=):  5L_[:[LWPU*OYPZ[-LSSV^ZOPW

;/<

!74

>VYZOPW7YHJ[PJL!*VU[HJ[0ZHHJ/LPZ[

-90

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM[OL*O\YJO ([;OL>VVKZ*VMMLL)LUKLY3`UKLU *OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`TLL[PUN!0MPU[LYLZ[LKPUZLY]PUNPU[OL*4TPUPZ[Y` `V\YL^LSJVTL[VH[[LUK[OLZLTLL[PUNZ[VIL[[LY\UKLYZ[HUKV\YOLHY[ [VTPUPZ[LYHUKZLY]LV\YJOPSKYLU *VSSLNL.YV\WH[11 :[LWOHUPL»ZOV\ZL

!(4

!74 :(;

(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM7LYZL]LYHUJL

7(9,5;: 6- 05-(5;: ;/96<./ 19 /0./ :\UKH` 4VYUPUN  >LKULZKH` ,]LUPUN :LY]PJLZ! *HS]HY` *OHWLS OHZ KLZPNULK JSHZZLZ ^P[O HNL HWWYVWYPH[L ZVUNZ )PISL SLZZVUZ ^P[O HWWSPJH[PVUZ HUK JSHZZYVVT HJ[P]P[PLZ [OH[ OH]L ILLU WYV]LU [V IL H NYLH[ ISLZZPUN H[ LHJO NYHKL SL]LS 0[ PZ V\Y KLZPYL [OH[ HSS JOPSKYLU ^PSS IL HISL [V H[[LUK [OLPY KLZPYL JSHZZLZ^OPSL`V\HYLTPUPZ[LYLK[VPU[OLZHUJ[\HY`

5<9:05.464: ;OL WHZ[VY»Z VMMPJL PZ H]HPSHISL K\YPUN ZLY]PJLZ 0[ PZ H X\PL[ JVTMVY[HISL WSHJL ^P[O [OL ZLY]PJL VU [LSL]PZPVU


ZHGQLJKWV 30

)$,7+:25.6 DVWXG\WKURXJKWKHERRNRIMDPHV

4,5»::6-;)(33

(33*/<9*/70*50*:

=):(;**5>

4VUKH`4H`c!74

4H` 1\S`c(M[LY:LY]PJL

1\UL·c;OLTL!.VSK9\ZO

*VTLMLSSV^ZOPW Z\WWVY[[OL [LHT-LYUKHSL-PLSKZ-PLSK  7SH`LYZ [V HYYP]L  TPU LHYS` *VU[HJ[4H[[*YV`SLMVYKL[HPSZ

:H]L [OL +H[LZ! (SS*O\YJO WPJUPJZ HM[LY :\UKH` ZLY]PJL H[ [OL *VUVJV7OPSPWZ 9LMPULY` 7HYR YLZLY]LK L_JS\ZP]LS` MVY **5> VU 4H` [O HUK 1\S` 

=VS\U[LLYZPNU\W ZOLL[ PU SVII` @V\ JHU ]VS\U[LLY MVY VUL VY [^V KH`Z VY L]LU [OL ^OVSL ^LLR ;YHPUPUN ZLZZPVU WYV]PKLK MVY° ]VS \U[LLYZ°[VN\PKL[OLTPU°TPUPZ[LY PUN HUK SLHKPUN RPKZ [V 1LZ\Z *VU[HJ[(UH-YPHULaH 

>LKULZKH`4H`c!74

5,?;:;,705*/90:;-,336>:/07

*\YYPJ\SPTMYVT(UZ^LYZPU.LULZPZTPUPZ[Y`

( Z[\K` [OYV\NO [OL )VVR VM 1HTLZ [OPZ ^LLR ZLYPLZ PZ KLZPNULK[VOLSWIL[[LYLX\PWHUK KPYLJ[V\YMLSSV^ZOPWPUKPZJV]LYPUN HUK \ZPUN [OLPY NPM[LKULZZ MVY [OL NSVY` VM .VK ,]LUPUN ^PSS PUJS\KL ^VYZOPW)PISL[LHJOPUNWYLZLU[PUN ^H`Z[VZLY]LH[**5>HUKZTHSS ^H`Z NYV\WHWWSPJH[PVUHUKLUJV\YHNL TLU[*OPSKYLU»ZTPUPZ[Y`WYV]PKLK

:H[\YKH`4(@c!74

@6<;/9,;9,(;:<44,9)02,;6<9

5L^NYV\WTLL[PUNL]LY`:H[\YKH` H[>VVKZ*VMMLL-SH[PYVU;VWPJZ JV]LYLK^PSSIL!(ZZ\YHUJLVM:HS ]H[PVU (UZ^LYLK 7YH`LY =PJ[VY` 6]LY:PUHUK2UV^PUN.VKZ>PSS ;OPZPZHNYLH[VWWVY[\UP[`[VI\PSK YLSH[PVUZOPWZ  Z[YLUN[OLU LHJO V[OLYPUV\YMHP[O-VYTVYLPUMVJHSS V[OLY (SL_   

1\S`(\N\Z[

-(0;/>692:

(SS J\YYLU[ [O.YHKLYZ [OYV\NO /PNO :JOVVS ZLUPVYZ HYL PU]P[LK [V QVPU [OL **5> `V\[O YL[YLH[ Z\TTLYV\[YLHJOIPRL[V\YVM[OL :HU 1\HU 0ZSHUKZ HZ ^L QVPU ^P[O *HS]HY`*OHWLS,HZ[ZPKL)LSSL]\L MYVT1\S`Z[¶(\N\Z[-VYTVYL PUMVJVU[HJ[:OH\U+LSPJPHVY1PT

>,>69:/07.6+056<9:,5+05. ,]LY`ILSPL]LY^OVH[[LUKZ*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[LU[LYZ[OLTPZZPVUMPLSKHZ[OL`SLH]L[OLI\PSKPUN>LHYL HTPUPZ[Y`[OH[PZJHSSLK[VWYLWHYLLHJOWLYZVUHZHTIHZZHKVYZVM1LZ\Z*OYPZ[[VLU[LYPU[V[OLOHY]LZ[MPLSKZ ^OLYL]LY.VKOHZWSHJLK[OLT@V\HYL[OL¸SPNO[VM[OL^VYSKZVSL[`V\YSPNO[ZOPUL[OH[.VKTH`ILNSVYPMPLK¹ >LHSZVYLHJOV\[IL`VUKV\YSVJHSJVTT\UP[`^P[OTPZZPVU[YPWZ[VZ\JOWSHJLZHZ4L_PJV9\ZZPH/HP[PHUK +PZHZ[LY 9LSPLM SVJH[PVUZ HUK ^L Z\WWVY[ TPZZPVU ^VYRZ HUK ^VYRLYZ HYV\UK [OL ^VYSK >,>69:/07.6+056<9:,9=05. ;OLYLHYLTHU`^H`Z[VZLY]L[OL3VYKH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LILSPL]L[OH[L]LY`VULOHZILLUISLZZLK ^P[ONPM[PUNMYVT.VKHUK^LHYLJVTTP[[LK[V[YHPUHUKLX\PWV\YMLSSV^ZOPW[V\ZL[OVZLNPM[ZPUHUK[OYV\NO [OL)VK`VM*OYPZ[(SSVMV\YZLY]PJLMSV^ZMYVTMLSSV^ZOPW^P[OVULHUV[OLYZV[OLILZ[^H`[VILNPUPZI` TLL[PUN^P[OVULVMV\YWHZ[VYZVYTPUPZ[Y`SLHKLYZZV[OL`JHUSLHYUHIV\[`V\HUK`V\YOLHY[[VILPU]VS]LK >LHYLH]HPSHISLHM[LYHU`ZLY]PJLVY`V\JHUZJOLK\SLHUHWWVPU[TLU[I`JHSSPUNVYLTHPSPUN[OLVMMPJL >,>69:/07.6+056<9.0=05. ;OL^VYRVM[OL3VYK[OYV\NO[OLTPUPZ[Y`VM*HS]HY`*OHWLSPZISLZZLKI`[OLMPUHUJPHSZ\WWVY[VM/PZWLVWSL>L ILSPL]L[OH[HSSVMV\Y[PTL[HSLU[HUK[YLHZ\YLZHYLMYVT/PT/LNP]LZ\Z[OLWYP]PSLNLVMOVUVYPUN/PTPU[OL^H` ^L\ZL^OH[/LOHZLU[Y\Z[LK[V\Z;OLYLMVYLHZILSPL]LYZ^L^VYZOPW.VK^P[OV\YMPUHUJPHSVMMLYPUNZMYVTH OLHY[VMNYH[P[\KL.VKSV]LZ[VISLZZ`V\YHJ[ZVMMHP[OM\SNP]PUNPUHJJVYKHUJL[V/PZWYVTPZLZ 4H[[OL^! ¶*VYPU[OPHUZ !¶7OPSPWWPHUZ!¶4HSHJOP!¶ (U6MMLYPUN)V_PZWYV]PKLKPU[OLSVII`SVJH[LKIL[^LLU[OLKVVYZHZ`V\L_P[[OLI\PSKPUN[VYLJLP]LNPM[ZVM ^VYZOPW^OPJO^LILSPL]LZOV\SKILHWYP]PSLNLKWHY[VMV\Y^LLRS`^VYZOPWL_WLYPLUJLHZ*OYPZ[PHUZ


3PZ[LU[VZLYTVUZVUSPULVYVU`V\YTVIPSLKL]PJL

JHS]HY`U^JVT

6\YW\YWVZLOLYLH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[PZ[VNSVYPM`.VKI`

7<976:,64050:;9@

WVPU[PUNWLVWSL[V1LZ\Z*OYPZ[^OVHSVULPZZ\MMPJPLU[MVYV\YL]LY` ULLK6\YNYLH[LZ[KLZPYLPZ[VOLSWWLVWSLRUV^*OYPZ[M\SS`YLJLP]L /PZSV]LHUK[Y\[O[OLUZLY]L/PT^OVSLOLHY[LKS`[OYV\NO[OLWV^LY VM/PZ/VS`:WPYP[

:;(@*655,*;,+ 3PRL<Z6U-HJLIVVR MHJLIVVRJVT*HS]HY`*OHWLS5> -VSSV^<Z6U;^P[[LY [^P[[LYJVT*HS]HY`5> (KK[OL^IUHH`

*HS]HY`5>PJVU [V`V\YP7OVULVYP7HK»Z/VTL:JYLLU =PZP[*HS]HY`5>JVTMVYKL[HPSZ

@V\;\IL `V\[\ILJVT*HS]HY`5>

*(5>,(::0:;@6<& %22.6725( +VUUH)HYRLY &2//(*(*5283 (KHT5H]HYYL[L

*65;(*;05-694(;065 .\PKL4LYPKPHU )LSSPUNOHT>(   ¶  ^^^*HS]HY`5>JVT

111VOUZVU (3+(6,$16:20(1â6678'< *OLY`SL4J*VUUH\NOL` (635(662 (WYPS;HN\L +263,7$/,7<

6(1,253$6725

+H^U5LHSL

;VT)S\TILYN!

35$<(57($0

),1$1&,$/$'0,1,675$725 1PT:\[[LYMPLSK!¶  7+(%(*,11,1*2)&$/9$5<&+$3(/1257+:(67 7HZ[VY;VT)S\TILYN^HZVYKHPULKPU H[*HS]HY`-LSSV^ZOPW PU:LH[[SL^OLYLOL^HZHUHZZPZHU[WHZ[VY[V>H`UL;H`SVY;OLU PU [OYV\NOWYH`LYPUMHP[OHUKI`[OLSLHKPUNVM[OL/VS`:WPYP[ PU ;VTILNHUH)PISLZ[\K`PU)LSSPUNOHT[OH[OHZILJVTLRUV^UHZ *HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LHYLISLZZLK[VILPUMLSSV^ZOPW^P[O THU`V[OLYJO\YJOLZPUJS\KPUN*HS]HY`*OHWLSVM*VZ[H4LZH>L WYH`[OH[`V\^V\SKZOHYLPUV\Y]PZPVU[VYLHJO[OLSVZ[HUKKPZJPWSL [OLZH]LK[OV\NO[OL:WPYP[SLKTPUPZ[Y`VMWYLHJOPUN[LHJOPUNKPZ JPWSLZOPW ^VYZOPW WYH`LY L]HUNLSPZT HUK ZLY]HU[SLHKLYZOPW

*OLY`SL4J*VUUH\NOL` 6281' 4H[[*YV`SL 86+(56 1LMM,UNSL :(% 0(',$ (KHT5H]HYYL[L :256+,3 0ZHHJ/LPZ[

Calvary Chapel Northwest (05-01-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Calvary Chapel Northwest (05-01-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Advertisement