Page 1

'VMGJMMFE#FMJFG  'BUBM 6OCFMJFG KPIO


;/,>,,26- (WYPS¶(WYPS :<5

!(4

/VZWP[HSP[`)YLHRMHZ[MVY:\UKH`:LY]HU[Z

!(4 !(4 !(4

:LY]HU[»Z:LY]PJLPU`V\[OYVVT -LSSV^ZOPWPUSVII`*HS]HY`*HMtVWLU -\SMPSSLK)LSPLM-H[HS<UILSPLM!1VOU!

!(4 !74

.YHKLZ¶PUHK\S[^VYZOPW[OLU[VJSHZZ /PNO:JOVVSNYV\WTLL[PUN;OL)PISL:[PJR!)YPUNPUN[OL>VYK[V6\Y4PSP[HY` 

465

!74

4LU»Z:VM[IHSS!-PLSK )LUKLY-PLSKZ3`UKLU7SH`LYZHYYP]LI`!

;<,

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM7LYZL]LYHUJL ([)LSSPZ-HPY4HSS-VVK*V\Y[ >**!:`YLI\PSKPUNSVII`HYLH >><!=PRPUN<UPVUJHMtHYLH >VTLU»Z,WOLZPHUZ)PISL:[\K` 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM7LYZL]LYHUJL ([)HYRSL`/HNNLU-VVK*V\Y[ 7YH`LY-LSSV^ZOPW

!(4 !(4 !(4 !74 !74

>LWYH`^LLRS`MVY[OLULLKZVMILSPL]LYZH[**5>HUK[OL^VYRVM.VKHYV\UK[OL^VYSK7SLHZL \ZL[OLWYH`LYYLX\LZ[JHYKJHSS[OLVMMPJLLTHPSVY[L_[7SLHZLQVPU\Z^OLUL]LY`V\JHU>LOH]L HZOVY[KL]V[PVUILMVYL^LWYH`¸4`OV\ZLZOHSSILJHSSLKHOV\ZLVMWYH`LY¹¶1LZ\Z >,+

!74 !74 !74 !74

>VTLU»Z7YH`LY.YV\W -HP[O>VYSZ!()PISL:[\K`;OYV\NO1HTLZ ;VUPNO[»Z4LZZHNL!;YPHSZ6ULVM.VK»Z-H]VYP[L;LHJOLYZ *HS]HY`2PKZTPUPZ[Y`0UMHU[¶[ONYHKLc1Y/PNO4PUPZ[Y` **5>4PUPZ[Y`/PNOSPNO[Z!<ZOLYPUN)HYUHIHZ [OL*HYL7HJRHNL HUK[OL4PU\[L;LZ[PTVU`

;/<

!74

>VYZOPW7YHJ[PJL!*VU[HJ[0ZHHJ/LPZ[

-90

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM>VYR ([;OL>VVKZ*VMMLL)LUKLY3`UKLU *OPSKYLU»Z4PUPZ[Y`TLL[PUN!0MPU[LYLZ[LKPUZLY]PUNPU[OL*4TPUPZ[Y`

!(4

¶74 !74 :(;

`V\YL^LSJVTL[VH[[LUK[OLZLTLL[PUNZ[VIL[[LY\UKLYZ[HUKV\YOLHY[ [VTPUPZ[LYHUKZLY]LV\YJOPSKYLU .VVK-YPKH`:LY]PJL!>VYZOPW9LMSLJ[PVUMYVT[OL*YVZZ *VTT\UPVU *VSSLNL.YV\WH[11 :[LWOHUPL»ZOV\ZL

(4¶74

5V4LU»Z+PZJPWSLZOZ[\K`[VKH`H[**5>0UZ[LHKIYPUN`V\YMHTPS` MYPLUKZ[VA\HUPJO7HYRMVYV\Y(SS*O\YJOMLSSV^ZOPW

¶ !(4 !74

*VU[PULU[HS)YLHRMHZ[ 3\UJOMVSSV^LKI`T\ZPJNHTLZHJ[P]P[PLZ RP[LMS`PUNNYLH[MLSSV^ZOPW +PYLJ[PVUZMYVT)LSSPZ-HPY4HSS!;HRL4LYPKPHU[V^HYKZKV^U[V^U )LSSPUNOHT;\YUYPNO[VU:X\HSPJ\T>H`:X\HSPJ\T7HYR^H`[\YUZPU[V 9VLKLY(]LVU[OL^H[LYMYVU[;\YUYPNO[VU:X\HSPJ\T7HYR^H` ;\YUSLM[VU5VY[O/HYIVY3VVW+YP]L


HDVWHU (7903

LVIRUHYHU\RQH

.66+-90+(@:,9=0*,

¶74

(79H[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[!>VYZOPW9LMSLJ[PVUMYVT[OL*YVZZHUK*VTT\UPVU

,(:;,9:,9=0*,:

!(4

:\UYPZL:LY]PJLH[;H`SVY+VJRZOLS[LYVU)LSSPUNOHT)H`Q\Z[ILSV^*OY`ZHSPZ0UU

!(4

([*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[5V*OPSKYLU»ZTPUPZ[Y`

!(4

([*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[:WLJPHST\ZPJI`[OL*HS]HY`*OPSKYLU»Z*OVPY*OPSKYLU»ZTPUPZ[Y`WYV]PKLKPUMHU[¶YKNYHKL

4,5»::6-;)(33

(33*/<9*/70*50*

=):(;**5>

4VUKH`(WYPSc!74

:H[\YKH`(WYPSc!(4¶!74

1\UL·c;OLTL!.VSK9\ZO

*VTLMLSSV^ZOPW Z\WWVY[[OL [LHTVU6WLUPUN+H`-PLSK  )LUKLY -PLSKZ 3`UKLU 7SH`LZ [VHYYP]LTPULHYS`*VU[HJ[ 4H[[*YV`SLMVYKL[HPSZ

([ A\HUPJO 7VPU[ 7HYR VU )LSS PUNOHT )H` [OL KH` ILMVYL ,HZ[LY5VJVZ[HUK`V\YMYPLUKZ HYL HSZV ^LSJVTL [V H[[LUK ;OLYL^PSSILT\ZPJNHTLZMVY HSS HNLZ HUK H RP[L MS`PUN JVU[LZ[ Â&#x2039;)YLHRMHZ[ZLY]LKH[!(4 Â&#x2039;))8S\UJOH[5VVU 9HPUVYZOPUL>L»]LYLU[LK[OL IVH[OV\ZLMVY[OPZJLSLIYH[PVU

=VS\U[LLYZPNU\W ZOLL[ PU SVII` @V\ JHU ]VS\U[LLY MVY VUL VY [^V KH`Z VY L]LU [OL ^VSL ^LLR ;YHPUPUN ZLZZPVU WYV]PKLK MVY° ]VS \U[LLYZ°[VN\PKL[OLTPU°TPUPZ[LY PUN HUK SLHKPUN RPKZ [V 1LZ\Z *VU[HJ[(UH-YPHULaH 

-(0;/>692:c5,>:,90,::;(9;05.

>LKULZKH`(WYPSc!74

( Z[\K` [OYV\NO [OL )VVR VM 1HTLZ [OPZ ^LLR ZLYPLZ PZ KLZPNULK[VOLSWIL[[LYLX\PWHUK KPYLJ[V\YMLSSV^ZOPWPUKPZJV]LYPUN HUK \ZPUN [OLPY NPM[LKULZZ MVY [OL NSVY` VM .VK ,]LUPUN ^PSS PUJS\KL ^VYZOPW)PISL[LHJOPUNWYLZLU[PUN ^H`Z[VZLY]LH[**5>HUKZTHSS ^H`Z NYV\WHWWSPJH[PVUHUKLUJV\YHNL TLU[*OPSKYLU»ZTPUPZ[Y`WYV]PKLK

*\YYPJ\SPTMYVT(UZ^LYZPU.LULZPZTPUPZ[Y`

@6<;/9,;9,(;:<44,9)02,;6<9

1\S`(\N\Z[ (33*/<9*/70*50*:

:\UKH`4H` 1\S`c(M[LY:LY]PJL

:H]L [OL +H[LZ! (SS*O\YJO WPJUPJZ HM[LY :\UKH` ZLY]PJL H[ [OL *VUVJV7OPSPWZ 9LMPULY` 7HYR YLZLY]LK L_JS\ZP]LS` MVY **5> VU 4H` [O HUK 1\S` 

(SS J\YYLU[ [O.YHKLYZ [OYV\NO /PNO :JOVVS ZLUPVYZ HYL PU]P[LK [V QVPU [OL **5> `V\[O YL[YLH[ Z\TTLYV\[YLHJOIPRL[V\YVM[OL :HU 1\HU 0ZSHUKZ HZ ^L QVPU ^P[O *HS]HY`*OHWLS,HZ[ZPKL)LSSL]\L MYVT1\S`Z[¶(\N\Z[-VYTVYL PUMVJVU[HJ[:OH\U+LSPJPHVY1PT

>,>69:/07.6+056<9.0=05. ;OL^VYRVM[OL3VYK[OYV\NO[OLTPUPZ[Y`VM*HS]HY`*OHWLSPZISLZZLKI`[OLMPUHUJPHSZ\WWVY[VM/PZWLVWSL>L ILSPL]L[OH[HSSVMV\Y[PTL[HSLU[HUK[YLHZ\YLZHYLMYVT/PT/LNP]LZ\Z[OLWYP]PSLNLVMOVUVYPUN/PTPU[OL^H` ^L\ZL^OH[/LOHZLU[Y\Z[LK[V\Z;OLYLMVYLHZILSPL]LYZ^L^VYZOPW.VK^P[OV\YMPUHUJPHSVMMLYPUNZMYVTH OLHY[VMNYH[P[\KL.VKSV]LZ[VISLZZ`V\YHJ[ZVMMHP[OM\SNP]PUNPUHJJVYKHUJL[V/PZWYVTPZLZ 4H[[OL^! ¶*VYPU[OPHUZ !¶7OPSPWWPHUZ!¶4HSHJOP!¶ (U6MMLYPUN)V_PZWYV]PKLKPU[OLSVII`SVJH[LKIL[^LLU[OLKVVYZHZ`V\L_P[[OLI\PSKPUN[VYLJLP]LNPM[ZVM ^VYZOPW^OPJO^LILSPL]LZOV\SKILHWYP]PSLNLKWHY[VMV\Y^LLRS`^VYZOPWL_WLYPLUJLHZ*OYPZ[PHUZ


/H]L`V\ZLLUV\YKPNP[HSI\SSL[PU&

JHS]HY`U^JVTJHSLUKHYI\SSL[PU 6\YW\YWVZLOLYLH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[PZ[VNSVYPM`.VKI`

7<976:,64050:;9@

WVPU[PUNWLVWSL[V1LZ\Z*OYPZ[^OVHSVULPZZ\MMPJPLU[MVYV\YL]LY` ULLK6\YNYLH[LZ[KLZPYLPZ[VOLSWWLVWSLRUV^*OYPZ[M\SS`YLJLP]L /PZSV]LHUK[Y\[O[OLUZLY]L/PT^OVSLOLHY[LKS`[OYV\NO[OLWV^LY VM/PZ/VS`:WPYP[

:;(@*655,*;,+ 3PRL<Z6U-HJLIVVR MHJLIVVRJVT*HS]HY`*OHWLS5> -VSSV^<Z6U;^P[[LY [^P[[LYJVT*HS]HY`5> (KK[OL^IUHH`

*HS]HY`5>PJVU [V`V\YP7OVULVYP7HK»Z/VTL:JYLLU =PZP[*HS]HY`5>JVTMVYKL[HPSZ

@V\;\IL `V\[\ILJVT*HS]HY`5>

*(5>,(::0:;@6<& %22.6725( +VUUH)HYRLY &2//(*(*5283 (KHT5H]HYYL[L

*65;(*;05-694(;065 .\PKL4LYPKPHU )LSSPUNOHT>(   ¶  ^^^*HS]HY`5>JVT

111VOUZVU (3+(6,$16:20(1â6678'< *OLY`SL4J*VUUH\NOL` (635(662 (WYPS;HN\L +263,7$/,7<

6(1,253$6725

+H^U5LHSL

;VT)S\TILYN!

35$<(57($0

),1$1&,$/$'0,1,675$725 1PT:\[[LYMPLSK!¶  7+(%(*,11,1*2)&$/9$5<&+$3(/1257+:(67 7HZ[VY;VT)S\TILYN^HZVYKHPULKPU H[*HS]HY`-LSSV^ZOPW PU:LH[[SL^OLYLOL^HZHUHZZPZHU[WHZ[VY[V>H`UL;H`SVY;OLU PU [OYV\NOWYH`LYPUMHP[OHUKI`[OLSLHKPUNVM[OL/VS`:WPYP[ PU ;VTILNHUH)PISLZ[\K`PU)LSSPUNOHT[OH[OHZILJVTLRUV^UHZ *HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LHYLISLZZLK[VILPUMLSSV^ZOPW^P[O THU`V[OLYJO\YJOLZPUJS\KPUN*HS]HY`*OHWLSVM*VZ[H4LZH>L WYH`[OH[`V\^V\SKZOHYLPUV\Y]PZPVU[VYLHJO[OLSVZ[HUKKPZJPWSL [OLZH]LK[OV\NO[OL:WPYP[SLKTPUPZ[Y`VMWYLHJOPUN[LHJOPUNKPZ JPWSLZOPW ^VYZOPW WYH`LY L]HUNLSPZT HUK ZLY]HU[SLHKLYZOPW

*OLY`SL4J*VUUH\NOL` 6281' 4H[[*YV`SL 86+(56 1LMM,UNSL :(% 0(',$ (KHT5H]HYYL[L :256+,3 0ZHHJ/LPZ[

Calvary Chapel Northwest (04-17-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, a Christian church in Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you