Page 1

LȣȐɉȣȐɑȇ

ȹɴ

+PIOo

UIFMPSEJT


;/,>,,26- -LIY\HY`¶-LIY\HY`

:<5

!(4 !(4 !(4 !(4 !(4 !(4 !74

;<,

/VZWP[HSP[`)YLHRMHZ[MVY:\UKH`:LY]HU[Z :LY]HU[»Z:LY]PJLPU`V\[OYVVT -LSSV^ZOPWPUSVII`*HS]HY`*HMtVWLU ;OL3VYKPZ4`:OLWOLYK!1VOU! .YHKLZ¶PUHK\S[^VYZOPW[OLU[VJSHZZ @V\[O*OVPYTLL[PUNPUZHUJ[\HY` /PNO:JOVVS.YV\W:\WLY)V^SWHY[`H[;VY` 1LZZPJH1VOUZVU»Z

!(4

4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM4HYYPHNL*OHW[LY ([)LSSPZ-HPY4HSS-VVK*V\Y[

!(4 !(4 !74 !74

>OH[JVT**:`YL)SK5L_[[V*HMt >VTLU»Z,WOLZPHUZ)PISL:[\K` >><=PRPUN<UPVU5L_[[V4HYRL[*HMt 4LU»Z+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM4HYYPHNL*OHW[LY ([)HYRSL`/HNNLU-VVK*V\Y[ 7YH`LY-LSSV^ZOPW

!74

¸4`OV\ZLZOHSSILJHSSLKHOV\ZLVMWYH`LY¹¶1LZ\Z >LWYH`^LLRS`MVY[OLULLKZVMILSPL]LYZH[**5>HUK[OL^VYRVM.VKHYV\UK[OL^VYSK7SLHZL \ZL[OLWYH`LYYLX\LZ[JHYKJHSS[OLVMMPJLLTHPSVY[L_[7SLHZLQVPU\Z^OLUL]LY`V\JHU>LOH]L HZOVY[KL]V[PVUILMVYL^LWYH` >,+

!74 !74 !74

>VTLU»Z7YH`LY.YV\W >LKULZKH`)PISL:LYPLZ!¸,_WLYPLUJPUN[OL/VS`:WPYP[ ;VUPNO[»Z4LZZHNL!;OL)HW[PZT 7V^LYVM[OL/VS`:WPYP[ *HS]HY`2PKZTPUPZ[Y`0UMHU[¶[ONYHKLc1Y/PNOTPUPZ[Y`

;/<

!74 !74

>VYZOPW7YHJ[PJL!*VU[HJ[0ZHHJ/LPZ[ *VSSLNL.YV\WH[(KHT *HYS`»ZOV\ZL

-90

!(4 !(4

(SS;LHJOLYZ>LSJVTL¶7YH`LY,UJV\YHNLTLU[:\WWVY[ =PZPVU 4LUZ+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM7\YP[`7HY[ ([;OL>VVKZ*VMMLL)LUKLY3`UKLU

:(;

!(4 !74

4LUZ+PZJPWSLZOPW!+PZJPWSPULZVM7\YP[`7HY[ 8\LZ[PVUZ:RLW[PJZ(ZR!(^LLRKPZJPWSLZOPWZ[\K`;VWPJZPUJS\KL! ;OL,_PZ[LUJLVM;Y\[O9LSPHIPSP[`VM:JYPW[\YL6\Y.VKHUK6[OLYNVKZ ([;OL>VVKZ*VMMLL-SH[PYVU7YVZWLJ[:[)LSSPUNOHT 7SLHZL9:=7!(SL_   

7(9,5;: 6- 05-(5;: ;/96<./ 19 /0./ :\UKH` 4VYUPUN  >LKULZKH` ,]LUPUN :LY]PJLZ! *HS]HY` *OHWLS OHZ KLZPNULK JSHZZLZ ^P[O HNL HWWYVWYPH[L ZVUNZ )PISL SLZZVUZ ^P[O HWWSPJH[PVUZ HUK JSHZZYVVT HJ[P]P[PLZ [OH[ OH]L ILLU WYV]LU [V IL H NYLH[ ISLZZPUN H[ LHJO NYHKL SL]LS 0[ PZ V\Y KLZPYL [OH[ HSS JOPSKYLU ^PSS IL HISL [V H[[LUK [OLPY KLZPYL JSHZZLZ^OPSL`V\HYLTPUPZ[LYLK[VPU[OLZHUJ[\HY`

5<9:05.464: ;OL WHZ[VY»Z VMMPJL PZ H]HPSHISL K\YPUN ZLY]PJLZ 0[ PZ H X\PL[ JVTMVY[HISL WSHJL ^P[O [OL ZLY]PJL VU [LSL]PZPVU


;/<9:!74 (+=(5*,(+=,9:,>,(;/,956;0*,!0M^LH[OLYPZIHKLP[OLYJOLJRV\Y^LIZP[LJHSS[OLJO\YJOVMMPJLH[

  VYJOLJR`V\YLTHPSMVYH**5>UV[PJLHIV\[HU`JHUJLSSH[PVUZ **@6<;/*/609

8<,9:;065::2,7;0*:(:2

/64,3,::4050:;9@

:\UKH`-LIY\HY`c(M[LY*O\YJO

:H[\YKH`-LIY\HY`c!74

:H[\YKH`-LIY\HY` 

;OL @V\[O *OVPY WYV]PKLZ HU VWWVY[\UP[`MVYJOPSKYLU[VZLY]LPUH TPUPZ[Y` [V J\S[P]H[L [OLPY .VK NP]LU° T\ZPJHS [HSLU[ [V I\PSK JVUMKLUJL HUK KPZJPWSPUL PU W\ISPJ WLYMVYTHUJLZWLHRPUNVYZPUNPUN HUK ^PSS OLSW ZO` RPKZ MLLS TVYL JVUMPKLU[ PU H NYV\W 6WLU [V NYHKLZ YK·1Y/PNO PUJS\KPUN OVTLZJOVVSLYZ

( ^LLR KPZJPWSLZOPW Z[\K` TLL[PUN H[ ;OL >VVKZ *VMMLL -SH[PYVU7YVZWLJ[:[)LSSPUNOHT 7SLHZL9:=7!(SL_   

4LL[Z H[ 4HYP[PTL 7HYR VMM /VSS` :[YLL[ PU KV^U[V^U )LSSPUNOHT @V\ JHU OLSW I` WYV]PKPUN ZVTL ULLKLKZ\WWSPLZ=PZP[[OLPUMVYTH [PVUIVHYKPU[OLSVII`UL_[[VV\Y TPZZPVU THW MVY KL[HPSZ *VU[HJ[ ;PT)LU[VH[ 

Â&#x2039;7YHJ[PJLZ!,]LY`V[OLY:\UKH`  VULTPK^LLRKH`H[**5> Â&#x2039;;PTL!¶OYZ Â&#x2039;>PSSKPZJ\ZZ^P[OWHYLU[ZV[OLY WYVIHISL]LU\LZ Â&#x2039;-PYZ[7LYMVYTHUJL!,HZ[LY HUK,HZ[LY^LLR Â&#x2039;*VU[HJ[!)LYUHYKV(UH! 

*(93@5(=(99,;,»:)()@:/6>,9

/0./:*/663.96<7,=,5;

:\UKH`-LIY\HY`c!74

>LKULZKH`-LIY\HY`c!74

([ **5> :PNU \W PU [OL SVII` *HYS`PZOH]PUNHNPYS

>><*>< 4LU»Z )HZRL[IHSS NHTL *VU[HJ[ :OH\U VY +LSPJPH =HU/HYTLSLUMVYTVYLPUMV

;VWPJZ[VPUJS\KL! Â&#x2039;;OL,_PZ[LUJLVM;Y\[O Â&#x2039;9LSPHIPSP[`VM:JYPW[\YL Â&#x2039;6\Y.VKHUK6[OLYNVKZ Â&#x2039;HUKTVYL

)(7;0:4 (33*/<9*/-,336>:/07

:\UKH`-LIY\HY`c!¶!74

([3`UKLU@4*(

>,>69:/07.6+056<9:,9=05. ;OLYLHYLTHU`^H`Z[VZLY]L[OL3VYKH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LILSPL]L[OH[L]LY`VULOHZILLUISLZZLK ^P[ONPM[PUNMYVT.VKHUK^LHYLJVTTP[[LK[V[YHPUHUKLX\PWV\YMLSSV^ZOPW[V\ZL[OVZLNPM[ZPUHUK[OYV\NO [OL)VK`VM*OYPZ[(SSVMV\YZLY]PJLMSV^ZMYVTMLSSV^ZOPW^P[OVULHUV[OLYZV[OLILZ[^H`[VILNPUPZI` TLL[PUN^P[OVULVMV\YWHZ[VYZVYTPUPZ[Y`SLHKLYZZV[OL`JHUSLHYUHIV\[`V\HUK`V\YOLHY[[VILPU]VS]LK >LHYLH]HPSHISLHM[LYHU`ZLY]PJLVY`V\JHUZJOLK\SLHUHWWVPU[TLU[I`JHSSPUNVYLTHPSPUN[OLVMMPJL >,>69:/07.6+056<9.0=05. ;OL^VYRVM[OL3VYK[OYV\NO[OLTPUPZ[Y`VM*HS]HY`*OHWLSPZISLZZLKI`[OLMPUHUJPHSZ\WWVY[VM/PZWLVWSL>L ILSPL]L[OH[HSSVMV\Y[PTL[HSLU[HUK[YLHZ\YLZHYLMYVT/PT/LNP]LZ\Z[OLWYP]PSLNLVMOVUVYPUN/PTPU[OL^H` ^L\ZL^OH[/LOHZLU[Y\Z[LK[V\Z;OLYLMVYLHZILSPL]LYZ^L^VYZOPW.VK^P[OV\YMPUHUJPHSVMMLYPUNZMYVTH OLHY[VMNYH[P[\KL.VKSV]LZ[VISLZZ`V\YHJ[ZVMMHP[OM\SNP]PUNPUHJJVYKHUJL[V/PZWYVTPZLZ 4H[[OL^! ¶*VYPU[OPHUZ !¶7OPSPWWPHUZ!¶4HSHJOP!¶ (U6MMLYPUN)V_PZWYV]PKLKPU[OLSVII`SVJH[LKIL[^LLU[OLKVVYZHZ`V\L_P[[OLI\PSKPUN[VYLJLP]LNPM[ZVM ^VYZOPW^OPJO^LILSPL]LZOV\SKILHWYP]PSLNLKWHY[VMV\Y^LLRS`^VYZOPWL_WLYPLUJLHZ*OYPZ[PHUZ


/H]L`V\ZLLUV\YKPNP[HSI\SSL[PU&

*HS]HY`5>JVTJHSLUKHYI\SSL[PU 6\YW\YWVZLOLYLH[*HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[PZ[VNSVYPM`.VKI`

7<976:,64050:;9@

WVPU[PUNWLVWSL[V1LZ\Z*OYPZ[^OVHSVULPZZ\MMPJPLU[MVYV\YL]LY` ULLK6\YNYLH[LZ[KLZPYLPZ[VOLSWWLVWSLRUV^*OYPZ[M\SS`YLJLP]L /PZSV]LHUK[Y\[O[OLUZLY]L/PT^OVSLOLHY[LKS`[OYV\NO[OLWV^LY VM/PZ/VS`:WPYP[

:;(@*655,*;,+ 3PRL<Z6U-HJLIVVR MHJLIVVRJVT*HS]HY`*OHWLS5> -VSSV^<Z6U;^P[[LY [^P[[LYJVT*HS]HY`5> (KK[OL^IUHH`

*HS]HY`5>PJVU [V`V\YP7OVULVYP7HK»Z/VTL:JYLLU =PZP[*HS]HY`5>JVTMVYKL[HPSZ

@V\;\IL `V\[\ILJVT*HS]HY`5>

*(5>,(::0:;@6<& %22.6725( +VUUH)HYRLY &2//(*(*5283 (KHT5H]HYYL[L

*65;(*;05-694(;065 .\PKL4LYPKPHU )LSSPUNOHT>(   ¶  ^^^*HS]HY`5>JVT

111VOUZVU (3+(6,$16:20(1â6678'< *OLY`SL4J*VUUH\NOL` (635(662 (WYPS;HN\L +263,7$/,7<

6(1,253$6725

+H^U5LHSL

;VT)S\TILYN!

35$<(57($0

),1$1&,$/$'0,1,675$725 1PT:\[[LYMPLSK!¶  7+(%(*,11,1*2)&$/9$5<&+$3(/1257+:(67 7HZ[VY;VT)S\TILYN^HZVYKHPULKPU H[*HS]HY`-LSSV^ZOPW PU:LH[[SL^OLYLOL^HZHUHZZPZHU[WHZ[VY[V>H`UL;H`SVY;OLU PU [OYV\NOWYH`LYPUMHP[OHUKI`[OLSLHKPUNVM[OL/VS`:WPYP[ PU ;VTILNHUH)PISLZ[\K`PU)LSSPUNOHT[OH[OHZILJVTLRUV^UHZ *HS]HY`*OHWLS5VY[O^LZ[>LHYLISLZZLK[VILPUMLSSV^ZOPW^P[O THU`V[OLYJO\YJOLZPUJS\KPUN*HS]HY`*OHWLSVM*VZ[H4LZH>L WYH`[OH[`V\^V\SKZOHYLPUV\Y]PZPVU[VYLHJO[OLSVZ[HUKKPZJPWSL [OLZH]LK[OV\NO[OL:WPYP[SLKTPUPZ[Y`VMWYLHJOPUN[LHJOPUNKPZ JPWSLZOPW ^VYZOPW WYH`LY L]HUNLSPZT HUK ZLY]HU[SLHKLYZOPW

*OLY`SL4J*VUUH\NOL` 6281' 4H[[*YV`SL 86+(56 1LMM,UNSL :(% 0(',$ (KHT5H]HYYL[L :256+,3 0ZHHJ/LPZ[

Calvary Chapel Northwest (02-06-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Calvary Chapel Northwest (02-06-2011)  

Weekly Bulletin for Calvary Chapel Northwest, Bellingham, WA. Senior Pastor: Tom Blumberg

Advertisement