Page 1

AAN

D E

B AS IS

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 1

VA N

H E T

B O U W E N

22-11-11 16:11


MISSIE

DOELSTELLI NG

Het integraal ondersteunen van de toepassing

Het bieden van duurzaam en betrouwbaar

van kalkzandsteen, waardoor met lage totale

partnership, door het leveren van professionele

kosten het bouwproces geoptimaliseerd wordt,

services in alle fases van het bouwproces en

op basis van verantwoord ondernemerschap.

kwalitatief hoogwaardige producten en systemen. Hierbij continu inspelend op kansen en toekomstige ontwikkelingen in de bouw, teneinde de continu誰teit en de winstgevendheid van Calduran Kalkzandsteen te waarborgen.

Calduran hoofdkantoor Harderwijk

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 2

22-11-11 16:11


AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

Aan de basis van het bouwen Eeuwen geleden al werd zandsteen ontdekt als een goed en natuurlijk bouwmateriaal. In de loop van heel veel jaren is de bouwsteen van toen met de modernste technieken geperfectioneerd tot een product met legio toepassingen. Wij, van Calduran Kalkzandsteen, hebben bij die ontwikkeling meegeholpen. Daar zijn we trots op. De Calduran Kalkzandsteen is niet meer weg te denken uit de bouwwereld en zorgt steeds opnieuw voor bijzondere en verrassende resultaten. Bouwen met kalkzandsteen is inspirerend. We demonstreren u graag ons bedrijf en de mogelijkheden. Maar we beginnen bij de basis …

Er was eens … zandsteen 3

Rond 2680 voor Christus was er een beroemde Egyptische vorst, Djoser, die graag zijn sporen wilde nalaten en de architect Imphotep opdracht gaf om een grootse begraafplaats te bouwen. Deze architect besloot te gaan werken met zandsteen, een goed en natuurlijk bouwmateriaal, dat in die tijd volop aanwezig was in de woestijngebieden van Egypte. Zo ontstond in Memphis de piramide van Djoser. Een nu nog steeds indrukwekkend bouwwerk van maar liefst 62,5 meter hoog, helemaal opgebouwd uit grote blokken zandsteen. het patent en aan het begin van de 20e eeuw start-

Ontwikkeling

ten de eerste kalkzandsteenfabrieken in Nederland

Voor de ontwikkeling van de kalkzandsteen zoals

hun productie (Roelfsema, Hoogersmilde in 1905).

we dat nu kennen was dat nog maar het begin. Tot

Hierdoor nam het gebruik flink toe. Door de komst

het einde van de 19e eeuw is het in zijn natuurlijke

van moderne persen in de jaren vijftig werd het ook

vorm een aantrekkelijk bouwmiddel gebleven. Door

mogelijk om grotere formaten te maken.

de natuurlijke kleur van de stenen kregen gebouwen hun grandeur. Bekende voorbeelden daarvan zijn

Calduran Kalkzandsteen

de tempel van Salomo van vóór het begin van onze

Sinds 2004 opereren we onder de naam Calduran

jaartelling, het Heidelberger slot (1544) en het Paleis

Kalkzandsteen. Vanuit drie productielocaties in

op de Dam (1648). Omdat de natuurlijke winning

Nederland: Kloosterhaar, Hoogersmilde en Harder-

erg tijdrovend was, ging men aan het eind van de

wijk (ook ons hoofdkantoor) leveren we kalkzand-

19e eeuw op zoek naar een manier om zandsteen

steen in vele formaten voor de bouw in Nederland

te verharden. In 1880 ontving Dr. Wilhelm Michaelis

en delen van Duitsland en België.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 3

22-11-11 16:11


4

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 4

22-11-11 16:11


AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

De basisformule Kloosterhaar, een van onze zandwingebieden

Al onze grondstoffen zijn natuurlijke materialen. De belangrijkste grondstoffen zijn zand en kalk. Het zand winnen we in de buurt van onze fabrieken: bij het Veluwemeer bij Harderwijk en in locale zandafgravingen in Hoogersmilde en Kloosterhaar. Het kalksteen, de basis van kalk, wordt gewonnen in groeven in Duitsland en België. Ook gebruiken we water en soms nog andere toeslagstoffen als grind en basalt. Dit maakt onze kalkzandsteen tot een zeer milieuvriendelijk materiaal. Natuurlijk!

het geschikt is als bouwmateriaal. Daarna worden de producten desgewenst op maat gezaagd, op pallets geplaatst en naar de bouwplaats gebracht.

5

Maatwerk voor alle projecten Ieder gebouw heeft zijn eigen constructie, ieder project zijn eigen specificaties en opdrachtgevers hun eigen wensen. Dat vraagt om steeds weer een andere toepassing en dus maatwerk. Calduran Kalkzandsteen is een flexibel inzetbaar bouwmateriaal met oneindig veel mogelijkheden. Daarom bestaat het assortiment uit de basiswaalformaten In de autoclaven wordt de kalkzandsteen verhard

(stenen) tot grote elementen van ruim een halve vierkante meter. Met dit totaalassortiment leveren we maatwerk voor al onze projecten.

Van ingrediënt naar element Tijdens de productie worden poederkalk, zand en water in de juiste verhouding gedoseerd en

Innit seriecasco

gemengd. In een gesloten systeem vindt de voorreactie plaats waarna dit mengsel geschikt is

Het Innit seriecasco is een kalkzandsteencasco

om samengeperst te worden in de gewenste vorm:

op basis van massieve wanden waar een hoge

stenen, blokken, kimmen of elementen. Deze ge-

geluidsisolatie (+2 db) wordt gegarandeerd

perste producten worden op karren geplaatst en

door veel oog voor details. Het constructieve

in een autoclaaf gereden: een hogedrukketel

ontwerp zorgt voor een casco met een volledig

waarin de stenen worden verhard met behulp

vrij indeelbare ruimte met mogelijkheid om te

van stoom en druk. Hier gaat de reactie verder

variëren in de beukmaat binnen een serie.

waardoor er nieuwe kristallen worden gecreëerd.

Calduran Kalkzandsteen is uw aanspreekpunt

Zo krijgt de kalkzandsteen zijn sterkte waardoor

voor dit alternatief op het gebied van gietbouw.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 5

22-11-11 16:11


Veel voordelen Bouwen met kalkzandsteen heeft veel voordelen. Om er maar een paar te noemen: het is al jaren het meest economische bouwsysteem, de elementen zijn eenvoudig te verwerken en zijn zowel geschikt voor binnenwanden, dragende wanden als separatiewanden. Kalkzandsteenconstructies (afhankelijk van het product en de detaillering) voldoen ruimschoots aan de geluidseisen, zelfs +5 db is haalbaar. Ook de brandwerendheid is heel goed, variërend van 90 minuten tot maar liefst 8 uur! We bieden uitgebreide technische ondersteuning zoals constructieadviezen en toetsing aan geldende regelgeving als brandwerendheid. Calduran Kalkzandsteen ontwikkelde al veel services om het bouw-

producten op de bouwplaats (altijd de juiste hoeveel-

proces te optimaliseren. Zoals de lateiservice waarbij

heden en geen bouwplaatsafval).

Calduran de lateien uitrekent en verwerkt in de

Aannemers, architecten, bouwbedrijven, woningbouw-

tekenboekjes en Vebo ze per bouwdeel aanlevert.

verenigingen en andere opdrachtgevers gebruiken naar

Met Uitgekiend leveren we ‘just in time’ en op maat

volle tevredenheid kalkzandsteen bij hun projecten.

6

De eerste kalkzandsteen prefab wand in voorbereiding

Kantoorruimtes in aanbouw met Calduran Kalkzandsteen

Kalkzandsteenelementen: een duurzaam en flexibel bouwsysteem

Appartementenbouw en goed samen

Innovatie

De doorgaande industrialisering van het bouwproces heeft ook invloed op de verwerking van kalkzandsteen. Calduran ontwikkelt mogelijkheden om ook prefab wanden te produceren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheid inclusief kozijnen te prefabriceren. ■

Woningbouw

Het economisch aantrekkelijke en flexibele bouwsysteem kalkzandsteen is al sinds jaar en dag hèt bouwsysteem voor grondgebonden woningen.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 6

22-11-11 16:11

kalkzan


bouw en

AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

Kwaliteit! Calduran Kalkzandsteen staat voor kwaliteit, niet alleen als het gaat om productkwaliteit en -resultaten maar ook op het gebied van milieu en arbo. In de laboratoria in onze fabrieken analyseren we dagelijks onze grondstoffen en testen de kwaliteit van alle eindproducten. Calduran Kalkzandsteen heeft een KOMO-attest met productcertificaat, is ISO 9002;2000-gecertificeerd en wordt regelmatig beoordeeld door IKOB-BKB, een externe keuringsinstantie. Onze productieprocessen zijn zo ingericht dat schade aan de gezondheid wordt voorkomen en risico’s tot een minimum zijn beperkt. Om de persoonlijke veiligheid van medewerkers en anderen te waarborgen, nemen we uitgebreide maatregelen. De veiligheidscoördinatoren op onze productielocaties bewaken continu de navolging van deze maatregelen en geven advies over verbetering van de veiligheid.

7

kalkzandsteen gaan

Calduran Kalkzandsteen: het bouwsysteem voor grondgebonden woningen

Appartementenbouw

De goedkoopste mestkelders bouw je met Calduran Kalkzandsteen

Stallenbouw

In appartementenbouw is kalkzandsteen niet

In de agrarische sector komen de voordelen van

meer weg te denken. Zonder problemen bouwen we

Calduran Kalkzandsteen met name tot uitdrukking

15 bouwlagen hoog met het Hoogbouwelement®.

in gebruik voor mestkelders onder stallen, fundaties van veestallen, wagenbergingen en andere agrarische

Utiliteitsbouw

werken.

Ook voor de utiliteitsbouw is Calduran Kalkzandsteen economisch aantrekkelijk. Scholen, kantoren, hallen en loodsen: allemaal met kalkzandsteen als hoofddraagconstructie.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 7

22-11-11 16:11


8

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 8

22-11-11 16:11


AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

Bouwen is echt mensenwerk

Calduran Kalkzandsteen is veel meer dan een goede leverancier van kalkzandsteenproducten. Onze ambitie en service gaan een flink stuk verder. We willen binnen ons vakgebied de beste zijn en streven naar een duurzaam partnership met alle partijen in het bouwproces. Ons succes is gebaseerd op samenwerking en wordt gedragen door een bundeling van krachten. We faciliteren en wisselen diensten, kennis en ervaring uit. Helpen en geholpen worden, daar hebben we het dan over. In onze visie is het heel eenvoudig: bouwen is echt mensenwerk.

9

Constructief samenwerken Stel: u twijfelt over de uitvoerbaarheid van uw project. Kan ik wel of niet met kalkzandsteen werken? Wat zijn precies de technische mogelijkheden? In dat geval is persoonlijk contact met Calduran Kalkzandsteen een optie. We werken constructief. Al vanaf het eerste begin denken we mee, signaleren problemen en gaan op zoek naar oplossingen. We gaan daarbij doeltreffend te werk. We hebben de mensen en middelen in huis om flexibel, snel en efficiĂŤnt te opereren.

Innit kantorencasco Voortbouwend op het ontwerp voor het Innit seriecasco is een kantorenconcept ontwikkeld. Ook hier zorgt het ontwerp voor een zeer hoge mate van vrijheid van indeling van ruimtes. Dit terwijl er toch geprofiteerd wordt van de economische voordelen van bouwen in kalkzandsteen.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 9

22-11-11 16:11


Professionele begeleiding Onze ervaren mensen kunnen een project van a tot z begeleiden en u als opdrachtgever veel werk uit handen nemen. Onze projectvoorbereiders zorgen voor een actielijst en adequate planning. In de tekenkamer worden tekeningen vertaald in wanduitslagen, zo wordt zichtbaar waar het beste met welke producten gewerkt kan worden. Eenmaal in uitvoering bezoeken onze projectbegeleiders de verschillende bouwplaatsen. Ze bespreken de bouwwerkzaamheden, geven instructie over de verwerking van kalkzandsteen en adviseren over het assortiment en veiligheid. Onze organisatorische structuur en managementsystemen zijn overzichtelijk en gericht op een goed en persoonlijk contact. Voor vragen of advies zijn we snel en gemakkelijk bereikbaar.

10

Ook op logistiek gebied denken we mee

We hebben speciale kimblokken voor alle hoogtes, zelfs isolerende kimblokken

Monolith bouwen: met de Separatie u alle binnenwanden van hetzelfde

Kalkzandsteendetails voor passiefhuis Met hetzelfde oog voor detail waarmee Innit is ontworpen, hebben we ook kalkzandsteendetails voor passiefhuizen.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 10

22-11-11 16:11


Concreet Onze accountmanagers zijn all-round adviseurs en weten precies hoe kalkzandsteen ingezet kan worden bij bouwprojecten en met welke producten dat het beste kan. Onze afdeling Bouwtechniek & Voorlichting is onze interne adviesafdeling waar ontwerp en constructie worden getoetst aan het bouwbesluit. Zij geven u graag advies. Op www.bouwtechniekonline.nl staat hoe alle eisen zich vertalen naar het werken met kalkzandsteen. Onze afdeling Planning & Logistiek denkt graag met u mee. Voor iedere situatie is een oplossing mogelijk. Van bouwen op een greenfield tot een postzegellocatie. Op het Projectbureau worden de bouwtekeningen verder uitgewerkt tot zogenaamde wandboekjes. De basis voor de uiteindelijke productie van de elementen en bijbehorende passtukken, lateien en andere toebehoren.

11

n: met de Separatiewand 70 mm kunt nden van hetzelfde materiaal maken

Uitgekiend: de juiste hoeveelheid per bouwdeel geleverd, dus minder afval

Hoogbouw, tot 15 bouwlagen hoog

Met de lateiservice nemen we u werk uit handen. De lateien worden uitgerekend en netjes per bouwdeel geordend geleverd in samenwerking met Vebo

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 11

22-11-11 16:11


12

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 12

22-11-11 16:11


AAN DE BASIS VAN HET BOUWEN

Bouwers van morgen Bij Calduran Kalkzandsteen nemen we onze verantwoordelijkheid serieus. Dat doen we onder andere door producten te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van wonen door het aangename leefklimaat. Zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu staat centraal in ons beleid. Deze zorg is niet alleen gericht op het hier en nu, maar zeker ook op de generaties die na ons komen. Deze houding is onze leidraad en 13

vormt de basis bij alles wat we doen.

Verantwoord ondernemen We vinden het vanzelfsprekend dat in alles wat we doen mens, milieu en bedrijfsresultaten in de juiste balans zijn. Verantwoord ondernemen ligt aan de basis van onze bedrijfsprocessen. We toetsen voortdurend onze grondstoffen en productieprocessen aan de stand van de techniek. Als het mogelijk is en beter voor mens en/of milieu gebruiken we andere materialen of methoden. Natuurlijk beperken we het afval in ons productieproces zo veel mogelijk èn de resterende productieresiduen worden sinds jaar en dag volledig hergebruikt in onze processen. Calduran Kalkzandsteen: Cradle to Cradle

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 13

Samen met onze relaties en toeleveranciers bekijken we hoe we onze grondstoffen zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Kalkzandsteenpuin uit gesloopte woningen wordt bijvoorbeeld ook ingezet in nieuwe producten, dat is vastgelegd in onze MRPI. Met kalkzandsteen hebben we natuurlijk een prachtig product in handen: mooi en duurzaam om mee te bouwen, efficiĂŤnt in te zetten en energiezuinig te produceren. Een bouwmateriaal dat eenvoudig terug te brengen is naar het oorspronkelijke productieproces.

22-11-11 16:11


Informatie Met deze brochure hebben we de basis gelegd voor contact met Calduran Kalkzandsteen. We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van onze organisatie, onze producten en onze werkwijze. Maar er is meer. Op onze website, www.calduran.nl, kunt u natuurlijk voorbeelden bekijken van onze meest recente projecten. Verder kunnen we u op verzoek specifieke brochures sturen over de verwerking van kalkzandsteen, ons assortiment en onze verschillende bouwsystemen. Calduran, aan de basis van het bouwen.

Het leefklimaat van een kalkzandstenen woning is zeer aangenaam. Door de open structuur van onze producten hebben de wanden een groot ademend vermogen. Hierdoor is er een goede vochtregulatie in de woning. Daarnaast dragen de materiaaleigenschappen bij aan een optimale warmte-accumulatie en daardoor een aantrekkelijk binnenklimaat.

14

In verschillende projecten leveren wij onze c2c producten. Zo dragen wij ons steentje bij.

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 14

22-11-11 16:11


CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 15

22-11-11 16:11


Hoofdkantoor

T (0341) 464 000

Postbus 97

Calduran Kalkzandsteen bv

F (0341) 464 001

3840 AB Harderwijk

E info@calduran.nl

Einsteinstraat 5

I www.calduran.nl

3846 BH Harderwijk

CA L DURAN,

A A N

CAL1125 Corp Brochure met aangepast cover design_A4_FC.indd 16

DE

BA S IS

VA N

H ET

BOU W EN

22-11-11 16:11

Corporate Brochure  

Algemene brochure Calduran Kalkzandsteen BV

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you