Page 1

AL NT ARE P

SORY ADVI OUT P E KE S W

REVIE MOVIE APP/GAME/ WS IT NE &MORE FOR

T FASHION I TROOPER

T E E SW

DAMN

MAR 2013


I NTERACTI VI TYGUI DE

กดเ พื อ ่ ดู

press me ร า ยล ะ เ อ ยดเ ี พิ ม ่

กดเ พื อ ่ ดู ว ดี ี โ อ กดเ พื อ ่ ดา ว น โ หล ด แ อ พพล เ ิ คช น ่ ั watch the ดเ พื อ ่ ดู ตั ว อ ย า ง trailer ก ภา พยนตร 


e d i s n I e n i z a g a M

NE WS T E CH T HI NK GI RL S NE T WORK GAME T HE A T E R APP ASSOCI A T EE DI T OR WOOT I KORNKAE WCHUSRI PROOFRE ADE R ANONGNA TL E KHAL A WAN

C R E W S

CONCE PT &ST Y L EADVI SOR NI WA TKAJ OHNBUNNANON ACCOUNTE X E CUT I VE T I PWUNVI L AI L AH

MARKE T I NG AUNCHI SAL AKDE E

CONT ACTUS ec s t az y mag@hot mai l . c om I NF O0803083830


editor’ s ta lk หล ง ั จ า กE c s t a z yเ ล มนี  อ ้ อ กสู ตล  า ด โ ดยที ่ ปร ะ ช า กร ที ่ มี ช ื ่ อใ นสำ มะ โ นคร ั ว เ พี ยง ไ ม กี ว ่ นกา ั ร เ ล อ ื กตั ง ้ ผู ว  า  ร า ช กา ร อ า จ ไ ม ไ ด อ ยู กร  ง ุ เ ทพฯหร อ ื เ ป นคนกร ง ุ กร ุ งเ ทพมหา นคร ก็ คงจะ เ กิ ดขึ ้ น เ ทพฯ ตั ว อ ย า ง สมั ยเ ด็ กข อ ง ผมก็ เ ร ม ่ ิ กา ร เ ลื อกตั ้ ง ป นี ้ นั บว  า มี คว า มดุ เ ดื อด จ า กกา ร ที ่ มี นโ ยบา ยร ั บเ ด็ กเ ข  า ศึ กษา มา กที เ ดี ยว ซ ึ ่ ง คนกร ุ ง เ ทพฯเ อ ง ต อ ง ใ ช ช นมั ้ ั ธยมที เ ่ ร ยกว ี า”  กา ร ร บพื ั นที ้ ใ ่ กล  คว า มคิ ดอย า ง หนั กเ พื ่ อปร ะ โ ยช น ทั ้ ง บ า น” เ พื อ ่ แ ก ป ญหา ร ถติ ดแ ล ะ ด ว ย ร ะ ยะ สั ้ นแ ละ ร ะ ยะ ยา ว ข องตั ว เ องแ ละ นโ ยบา ยนี ้ทำ ใ ห เ กิ ดกา ร เ ฮ โ ล กั นย า ย สั ง คมก อ นที ่ กา ร เ มื อ ง จ ะ เ ป นเ ร ื ่ อ ง ที ่ น า ทะ เ บี ยนบ า นเ ข  า มา กร ุ ง เ ทพฯเ ป นกา ร เ หนื อ ่ ยหน า ยไ ปมา กกว า  นี ้ ใ หญใ คร มี ญา ติ อ ยู กร  ง ุ เ ทพแ ล ะ อ ยา ก มี ผล กา ร ศึ กษา พบว  า กว  า คร ึ ่ ง ข อ ง คน ใ ห ลู กหลา นไ ด เ ร ี ยนโ ร ง เ ร ี ยนใ นเ มื อง กร ง ุ เ ทพฯไ ม อ อ กไ ปใ ช สิ  ทธิ เ ์ ล อ ื กตั ง ้ กั น ก็ จ ะ ถู กไ หว  ว า นข ออา ศั ยสิ ทธิ ์ ตร ง นี ้ ทั ้ ง ๆที ่ จ ำ นว นปร ะ ช า กร ใ นกร ุ ง เ ทพฯ สุ ดท า ยเ ด็ กที ่ จ ะ เ ข  า โ ร ง เ ร ี ยนที ่ ไ ด คว า ม มหา นคร ถู กเ คลมว  า ไ ด ร ั บกา ร ศึ กษา นิ ยมก็ มี จ ำ นว นเ กิ นกว  า ที ่ ทา ง โ ร ง เ ร ี ยน ถู กปลู กฝ ง แ ละ มี กา ร ติ ดตา มข  า ว สา ร จ ะ สา มา ร ถร บไ ั ดสุ ดท า ยก็ ต อ ง อ า ศั ย กา ร เ คลื ่ อนไ หว ข อง กร ะ แ สสั ง คมอยู  กา ร จ ั บฉลา กหร ื อเ ส นสา ยกั นเ ข  า ไ ป ตล อ ดเ ว ล า ตั ว เ ล ข กว า5  0 % นี ดู นอ ้ กจ า กนี ้ ยั ง มี เ ร ื ่ อ ง กลุ  มคนที ่ เ ป นว ั ย แ ล ว  น า ตกใ จ เ ป นอ ย า ง มา ก แ ต ถ า เ ร า ร ุ  นหร ื อว ั ยทำ ง า นที ่ เ ดิ นทา ง ไ ปเ ร ี ยน มองด ว ยคว า มที ่ ว  า กร ุ งเ ทพฯเ ป น หร ื อทำ งา นยั งต า งปร ะ เ ทศจึ งไ ม เ มื องหลว งที ่ มี สา ธา ร ณู ปโ ภคคร บ สา มา ร ถมา เ ล อ ื กตั ง ้ ไ ด ถึ ง มั นอ า จ จ ะ คร น กา ั ร ย า ยทะ เ บี ยนบ า นเ ข า  มา ใ ช  มี จ ำ นว นไ ม เ ยอะ แ ต มั นก็ มี จ ำ นว นที ่ ไ ม สิ ทธิ ทา ์ ง สั ง คมมั นก็ มี จ ำ นว นไ ม น อ ย น อ ยเ ล ยที เ ดี ยว

ดั งนั ้ นไ ม ว  า คุ ณผู  อ า นจ ะ ไ ด อ า นสุ ด ยอ ดนิ ตยสา รDi g i t a lที ช ่ อE ่ ื c s t a z y เ ล มนี  ้ก อ นร ะ หว า  ง หร อ ื หล ง ั จ า กมี กา ร เ ล อ ื กตั ง ้ แ ล วผมข  อ เ ช ญช ิ ว นใ ห ทุ ก ท า นใ ช สิ ทธิ ์ พลเ มื องเ พื ่ อไ ปใ ช สิ ทธิ ์ ออกเ สี ยง เ ลื อกคนที ่ คุ ณอยา กใ ห มา บร หา ิ ร บ า นเ มื อ ง แ ล ะ ไ ม ใ ช เ  ฉพา ะ กา ร เ ล อ ื กผู ว  า  ฯกร ง ุ เ ทพฯคร ง ้ ั นี ้แ ต หมา ย ถึ ง กา ร เ ลื อกตั ้ ง คร ั ้ ง อื ่ นๆใ นอนา คต เ พื ่ อ ปร ะ โ ยช น สู ง สุ ดแ ก ตั ว เ ร า แ ละ บ า น เ มื อ ง ข อ ง เ ร า กั นนะ คร บ ั

W o o t i k o r n K e a w c h u s r i editor

n o . 1 7

Ê Ë Ø Ä ·Ê Â Ò Á Ç Ò Å Ò

Þ Ô Ã ¨ à  É 9 . Ⱦ§ o ¾Ñ n È ¾§ . Í . µ . ¾Å

n o . 1 0

â ¦ Ê µÊ Ô Ç Ø ¹ Ô ¨ Ô ¨ µ Ô

n o . 1 1

¾Å . µ . Í . à Ê Ã ¾Ô Õ È · Ø ¸  à µ Á Â Õ Ò à Ç Ê

n o . 1 6

Á . à . Ç . Ê ¢ Ø Á Ø ¾Ñ ¹ ¸  Ø º à ¾Ñ Ô µ Ã


E V E N TS N A P P E R !

T H A I L A N DMO B I L EE X P O2 0 1 3

location:queen sirikit national convention center feb.07,2013

¨ Ð Á ã Õ ¤ à à Á Œ Ù Â é Ñ Ç Ò ‹ ¡ Ã Ù Í Œ ¹ !

à Í Ò ã Ë Á Œ ¹ Ñ ¤ à º · ¡ Ø ä « Ê 

s a m s u n g¾ÃÔ µ µ à é Õ ¤ Ò Œ à Â Í Ð ¨ à § Ô æ

be snap be a journalist


E V E N TS N A P P E R !

T H A I L A N DMO B I L EE X P O2 0 1 3

location:queen sirikit national convention center feb.07,2013

¾Õ à è » Á ‡ Ò à » ´  µ ÇO Ñ p p o

« á Õ Â ¡ à ¢ Â é Õ Ç ! ! Ç ¹ Ñ ¹ ´ é Õ à Ø » ¹ š ¾Ô à È É

N o k i a¡ç á Í º à Ë § Ò ¹ Ð

Ó ¤ 3 Í ¢ ” Á ä Ó Ó· · “

be snap be a journalist


Í ¶ Í × á º º â » à § ‹ ã Ê¡ § Ñ ¹ Á Ñ Ê ä µ Å  Ë Å º ä » 4 Ç ¹Á× Ñ AL E MS H AKE ä ´ Œ ã ª á Œ ¹ ‹ à Ã Ç ç æ ¹ éH Õ ¡ Ó Å § Ñ ¨ Ð Á Ò ! !

I OS6 . 1 ¾ Ã ¹ Ø

â ´ ¹ à ¨ Å à º à ¤7Å Ò Œ ¹ ¤ à § é Ñ source/notebookspec

หล ง ั จ า กที ตั ่ ว เ จ ล เ บร คตั ว ใ หม ที มี ่ ช อ ่ ื ว า  E v a s i 0n สา มา ร ถเ จ ล เ บร คเ คร อ ่ ื ง ที ใ ่ ช  ร ะ บบi OS 6อ ย า ง เ ช นi  P h o n e5 , i P a d4 หร อi ื P a dmi n i ไ ด แ ล วเ  พี ยง แ ค ช ว  ง ร ะ ยะ เ ว ล า4ว น ก็ ั มี กา ร เ จ ล เ บร คไ ปแ ล ว  กว า  7ล า  นคร งแ ้ ั ล ะ ทำ ใ ห เ คร อ ่ ื ง มื อ เ จ ล เ บร ค ตั ว นี ้ เ ป นตั ว ที ่ ไ ด ร ั บคว า มนิ ยมมา กที ่ สุ ด ใ นปร ะ ว ติ ั ศา สตร กา  ร เ จ ล เ บร ค สำ หร ั บผลง า นกา ร เ จ ลเ บร คคร ั ้ ง นี ้ ก็ มา จ า กที มพั ฒนา ที ่ เ ร ี ยกตั ว เ องว  า ‘ e v a d 3 r s ’ ถื อ เ ป นที มแ ร กที สา ่ มา ร ถทำ กา ร เ จ ล เ บร คเ คร อ ่ ื ง อ ย า งi P h o n e5แ ล ะ i OS ตั ว ใ หม ไ ด สำ เ ร จแ ็ ล ะ เ ป นคร ง ้ ั แ ร ก สา มา ร ถปล ดล ็ อ กข  อ จ ำ กั ดต า ง ๆข อ ง ตั ว เ คร ื ่ อง ไ ด ภา ยใ นเ ว ลา แ ค ไ ม กี ่ นา ที หลั ง จ า กที ไ ่ ด ติ ดตั ง ้ ตั ว เ จ ล เ บร ค อ ย า ง ไ ร ก็ ตา มกา ร ที ที ่ มง า นE c s t a z y นำ ข า  ว นี มา ้ บอ กนั นไ ้ ม ไ ด หมา ยคว า มว า  เ ร า เ ห็ นด ว ยกั บกา ร เ จลเ บร คนะ คร ั บ ใ นทา ง ตร ง กั นข า  ม เ ร า ไ ม เ ห็ นด ว ยเ ล ย ด ว ยซ ำเ ้ พร า ะ กา ร เ จ ล เ บร คแ ล ว  ไ ปโ หล ด แ อ พต า ง ๆมา ใ ช  แ บบฟร ี ๆนั ้ นถื อ เ ป นกา ร ทำ ร  า ยนั กพั ฒนา แ อ พพล ิ เ คช ั ่ นโ ดยตร ง แ อพตั ว นึ ง ร า คา ก็ ไ ม กี ่ บา ทเ ผลอๆข  า ว ร า ดแ กง ยั ง แ พง กว า  ด ว ย ดั ง นั นถ ้ า คุ ณ สา มา ร ถซื ้ อไ อโ ฟนร า คา 23หมื ่ นไ ด คุ ณก็ น า จ ะ ซ ื ้ อแ อพแ ท ที ่ ร า คา ไ ม ถึ ง ร  อย ไ ด นะ คร บ ั

source/wired

ทา งP o l y t r o nไ ด มี กา ร เ ป ดเ ผยโ ฉมหน า ข องต นแ บบโ ทร ศั พท แ ห งอนา คตที ่ มี คว า มโ ปร  ง ใ สสา มา ร ถมอง ทะ ลุ ไ ปด า น หล ง ั ไ ด อ กทั ี ง ้ ทา งP o l y t r o n ยั ง บอ กอ ก ี ว  า โ ทร ศั พท แ บบนี ้ จ ะ ถู กสร  า ง ข ึ ้ นมา ใ น อ กไ ี ม ช าอ  ย า ง เ ร ว ็ ที สุ ่ ดคื อ ปล า ยป 201 3 เ อา เ ป นว  า เ ร า กำ ลั ง จ ะ ไ ด เ ห็ นกา ร ปฏิ ว ั ติ ทา ง ด า นมื อ ถื อ ไ ม ไ กล ไ  ม ไ กลแ ล ว  ล ะ  source/notebookspec

source/i3

จ า กกา ร เ ป ดเ ผยข อ งY o u t u b eไ ด ร า ย ง า นว าเ  มื อ ่ ล อ ง ตร ว จ สอ บคล ป Ha ิ l e m S h a k e ใ นเ ดื อ นมกร า คมที ่ ผ า นมา พบว  า มี คนเ ข า มา โ พสว ี ดี โ อท า เ ต นนี ้ ถึ ง 4 0, 000คล ปแ ิ ถมใ นช ว  ง ว นว ั า เ ล นไ ทน ยั ง มี ยอ ดคนดู ทั ง ้ หมดกว า1  75ล า  นว ว ิ ใ นว นเ ั ดี ยว แ ล ะ ล า  สุ ดสอ ง บร ษั ิ ทยั กษ ใ หญ อ ย า งMi c r o s o f tแ ล ะI n t e l ก็ เ อ า กั บ เ ค า ด ว ยถื อ ไ ด ว า  ตอ นนี ท ้ า เ ต น Ha r l e m S h a k eมา แ ร ง จ ร ง ิ ๆ กา ร เ ต น Ha r l e m S h a k eเ ป นกา ร เ ต นพร อ  มกั บเ พล ง Ha r l e m S h a k e ข อ ง ศิ ล ป น Hi pHo pช อ ่ ื ว า“  B a a u e r ” โ ดยเ ร ิ ่ มต นจ า กกา ร ที ่ มี คนเ ต นเ พี ยง คน เ ดี ยวท า มกล า ง คนที อ ่ ยู ร  อ บๆอ กหล ี า ย สิ บคนที ทำ ่ เ ป นไ ม สนใ จแ ล ว  เ มื อ ่ เ พล ง ถึ ง จ ง ั หว ะ ท อ นฮ ค ทุ ุ กๆคนก็ จ ะ เ ต นกั นแ บบ มั นส ฮ าหล ดโ ุ ล กกั นเ ล ยที เ ดี ยว

Ë Í Œ § Å Í § à Ê Í é × Â ¤ Ø Í ¹ Ò ¤ µ source/damngeeky

ตอ นนี บร ้ ษั ิ ทDa i Ni p p o nP r i n t i n g ( DNP ) ไ ด ทำ ใ ห กา ร สร า  ง สิ ง ่ ที เ ่ ร ยกว ี า Ma  g i c Mi r r o rซ ง ่ ึ เ ป นกร ะ จ กข นา ด60นิ วแ ้ ล ะ เ อา ไ ปไ ว  ตา มร  า นเ สื ้ อผ า ดั ง ๆเ พร า ะ เ จ  า กร ะ จ กนี ้ มั นจ ะ ทำ ใ ห กา ร ลอ ง ช ุ ดข อ ง คุ ณ ง า  ยข น โ ้ ึ ดยหล กกา ั ร กา ร ทำ ง า นข อ ง มั นก็ คื อเ มื ่ อคุ ณเ ดิ นมา ลอง เ สื ้ อที ่ หน า กร ะ จ กบา นนี ้ คุ ณก็ จ ะ เ ห็ นเ สื อ ้ ที ใ ่ ส อ ยู  เ ปลี ่ ยนเ ป นสี อื ่ นไ ด ทั นที ตา มที ่ ต อง กา ร โ ดยที ไ ่ ม ต อ ง เ ปล ยนช ่ ี ดบ ุ อ ยๆ


T E C H N O A D D I C T

L A C K B E RR Y L GO P T I MU SB Z 1 0 GP RO

เ ดี ๋ ยว นี ้ ร ู  สึ กว ง กา ร ไ อ ที อ ะ ไ ร ๆก็ ดู จ ะ กลั บหั ว กลั บหา ง นี ่ ก็ หา ยหน า ไ ปนา นจ นบา ง คนนึ กว  า เ จ  ง บ ง ไ ปแ ล ว กั นไ ปหมด T a b l e t ดั นแ ข ง  กั นเ ล ก มื ็ อ ถื อ ดั นแ ข ง  กั น แ ต ป นี ้ B l a c k B e r r y ข อ กล บมา ั บู ตล  า ดสมา ร ทโ  ฟนอ ก ี ใ หญ นี ล ่ า  สุ ดL Gปร ะ กา ศมื อ ถื อ ตั ว ใ หม ข อ ง ตั ว เ อ ง คร งด ้ ั ว ยB l a c k B e r r yZ 1 0 ที ส ่ ว นตั ว แ ล ว  ข อ บอ ก ช อ ่ ื ว าL  GOp t i mu sGp r o เ ว อ ร ช  นตล ่ ั า ดโ ล กอ พหน ั าว า  ถู กโ ฉล กกั บหน า ตา ข อ ง มั นมา กๆ ตั ว เ คร อ ่ ื ง เ ป น จ อ เ ป น5 . 5 นิ วนี ้ คง ่ กะ จ ะ ช นกั บG a l a x yn o t e 2เ ต็ มที ่สี ดำ ออกด า นๆตั ดกั บปุ  มป ด/ เ ป ดแ ละ ปุ  มเ พิ ่ ม/ เ บา จ า กที อ ่ า  นข อ  มู ล มา คร า  ว ๆจ ดเ ุ ด นข อ ง เ จ าL  g ตั ว นี ้เ สี ยง ที ่ เ ป นอลู มิ เ นี ยมเ ง า ว ั บทำ ใ ห ตั ว เ คร ื ่ อง ดู หร ู คง เ ป นหน า จ อ ที ใ ่ หญ แ  บบบิ กเ ๊ บิ มแ ้ ต ช ดกว ั าNo  t e2 เ ร ยบแ ี ล ะ ดุ มี หน า จ อ ข นา ด4 . 2กล อ  ง หน า2ล า  น ปร ะ มา ณ2เ ท ามี กล อ  ง หล ง1 ั 3ล า  นกล อ  ง หน า2. 1 กล อ  ง หล ง8 ั ล า  นตา มสมั ยนิ ยมตั ว เ คร อ ่ ื ง มี คว า มจ ำ ล า นแ ละ ร ู  สึ กว  า กล อง หลั ง มั นจ ะ ถ า ยว ี ดี โ อพร  อมๆ 1 6G B แ ต อ พเ ั พิ มไ ่ ด ถึ ง 64 G Bแ บตสา มา ร ถถอ ดไ ด กั นกั บถ า ยร ู ปไ ด ด ว ยนะ แ ละ มี คว า มสา มา ร ถพิ เ ศษ สำ หร ั บเ ร ื ่ องที ่ สำ คั ญที ่ สุ ดนั ่ นก็ คงจ ะ เ ป นเ ร ื ่ อง ที เ ่ ร ยกว ี า V  RP a n o r a maซ ง ่ ึ มั นก็ คื อ กา ร ถ า ยร ป ร ู า คา กั บว นข ั า ยเ ป นที น ่ า เ สี ยดา ยมา กว าณ ตอ  นนี ้ พา โ นร า มา ไ ด ทั ้ ง แ นว นอ นแ ละ แ นว ตั ้ ง ( เ พื ่ อ อ ะ ไ ร กั น? )ใ นปร ะ เ ทศไ ทยยั ง ไ ม มี คว า มช ดเ ั จ นแ ต เ ดา ไ ว ว  า  น า จ ะ สุ ดท า ยกำ หนดกา ร ว า ง ข า ยแ ล ะ ร า คา ยั ง ไ ม ร ะ บุ นะ จ ะ เ  ล ยเ มษา แ ล ะ ร า คา1 8 , 000กว า  แ หง มๆ


rumour zone this is just a rumour,so read it for fun. keep calm and collect the money

Å Í × ¡ ¹ Ñ · Ç è Ñ â Å ¡

AP P L E ¨ Ð · Ó ¹ Ò  Ô ¡ Ò

จ ะ เ ร ี ยกว  า ว  า ข  า ว ลื อก็ คง จ ะ ไ ม ถู กซ ั กเ ท า ไ หร  เ พร า ะ ล า สุ ดเ มื ่ อ ว นที ั ่ 22ก. พ. ที ผ ่ า นมาบร ษั ิ ท แ อ ปเ ป ล  ไ ด ข นทะ ้ ึ เ บี ยนที ตนไ ่ ด ไ ป จ ดสิ ทธิ บั ตร ร ู ปแ บบกา ร ผลิ ต นา ิ กา หร ื อ " i wa t c h " เ ร ี ยบร  อ ย แ ล วโ  ดยอ ปกร ุ ณ ดั ง กล า  ว จ ะ มี ลั กษณะ เ ป นจ อทั ชสกร ี นL E D แ ละ สา มา ร ถเ ช ื ่ อ มต อ กั บไ อ โ ฟน แ ละ ไ อ แ พดพร  อ มสา ยร ั ดข  อ มื อ ที ่ สา มา ร ถเ ติ มพลั งงา นด ว ย กา รเ คลื ่ อนไ หวของข อมื อ เ อา เ ป นว  า ป นี ้ สา ว กไ ด ยลโ ฉม เ จ า  นา ิ กา i wa t c hแ น นอ น แ ต ยั ง ไ ง ก็ ตา มผมก็ หว ั ง ว  า ร ู ป ร า  ง หน า ตา ข อ ง มั นคง อ อ กมา ดู ดี กว า  ร ปนี ู นะ ้

Å Í × µ Í ‹ ¡ ¹ Ñ Ç Ò ‹ S AMS UNGº Í ¡

¹ Ò  Ô ¡ Ò µ ¡ Ù · ç Ó !

เ ห็ นA p p l e ทำ นา ิ กามี หร อ ื ที คู ่  ปร บตล ั อ ดกา ล อ ย า งS a ms u n g จ ะ อ ยู เ  ฉยล า  สุ ดว ง ใ นปล อ  ยข า  ว ลื อ ว  า S a ms u n g จ ะ ทำ นา ิ กา แ น นอนแ ละ นา ิ กา นี ้ มั นจ ะ มา ใ น ช อ ่ ื S a ms u n gGa l a x yA l t i u sแ ล ะ มี คว า มเ ป นไ ปไ ด สู ง ที ่ เ ร า จ ะ ไ ด เ ห็ นS a ms u n gGa l a x yA l t i u s เ ป ดตั ว พร อ  มกั นกั บ Ga l a x y4 ที ว ่ า ง กำ หนดว า  จ ะ เ ป ดตั ว ใ นช ว  ง ต นเ ดื อ นมี นา คมที จ ่ ะ ถึ ง นี ้

มุ มข า  ว ล อล ื อ ื กั นทั ว ่ บ า นทั ว ่ เ มื อ ง

â ¹ à ¡ Â Õ ä Á · ‹ Ó ¹ Ò  Ô ¡ Ò µ ¢ Ù Í ¾ ² Ñ ¹ Ò ¡ Å Í Œ §

ล  า สุ ดมี คนพบร หั สปร ะ หล า ดที ่ มี ช อ ่ ื ว าNo  k i aL u mi a1 000ใ น ฐ า นข อ  มู ล ข อ งC h i n a Mo b i l e ซ ง ่ ึ เ ป นค า ยมื อ ถื อ ที ใ ่ หญ ที สุ ่ ดใ น ปร ะ เ ทศจ นแ ี ล ะ ที ยิ ่ ง ่ ไ ปกว า  นั น ้ คื อL u mi a1 000จ ะ มา พร อ  มกั บ กล อง ที ่ เ ทพสุ ดเ กิ นจ ะ บร ร ยา ย ใ นข ณะ ที ่ เ จ  า อ ื ่ นเ ค า ทำ กล  อ ง กั น 8ล า  นบ า ง 1 3 ล า  นบ า งแ ต No k i a นั ้ นอั พกล องข ึ ้ นไ ปถึ ง4 1 ล า น กะ ว  า ถ า ยช ั ดยั นร ู ข ุ มข นกั นเ ลย ที เ ่ ดี ยว เ ช ยว ี


อ ย า  เ ก บ ็ ไ ว ด  ค ู น เ ด ย ี ว

ถ า  ช อ บ ถ า  ย ร ป ู ด ว  ย ม อ ื ถ อ ื ส ง  ร ป ู ม า ร ว  ม ส น ก ุ ก น ั ไ ด ท  ่ ี

ecstazymag@hotmail.com

อ ย า  ล มช ื อ ่ ื ค น ถ า  ย / ช อ ่ ื ร ป ู / แ อ พท ใ ่ ี ช 


#อ โ ุ บสถว ดร ั ำ ่ เ ป ง

photographer:cmboyz app process snapseed/icamerahdr/filterstorm photofx/shockmypic/lenslight/iris


#the crow

photographer:thaweesak lerdburoos app process snapseed


#ไ ม ปร ง ุ แ ต ง

photographer:casao punyasai app process camerabag


#ฤดู ที ฉั ่ น. . .

photographer:pookrook app process instagram


STA RT

1-24 mar

a n n oun ce

th e

w in n er

1 a pr


ecstazy girls

miruntee suphanarat photographer:grizzy niwat k. all of clothesby selene


ecstazy girls

miruntee suphanarat photographer:grizzy niwat k. all of clothesby selene


just really happy

now i piss off

you never ever

understand woman


ecstazy girls

miruntee suphanarat photographer:grizzy niwat k. all of clothesby selene


AP P OGR AP HY T UT OR I AL

r e t f A

e r o f e B

เ ทคนิ คล บภา พข นเ ้ ั ทพ AppUnc ov er

touch&retouch/ snap seed

1 .

2.

3. ตำ แ หน ง ที จ ่ ะ เ กล ยภา ่ ี พ

น อ หมื เ ห กใ ยา อ ่ ที ง หน แ ตำ ) นนะ กั ยว ดี นเ ั นอ มั ้ นนี ั 2อ (

4.

5.

6.

1 . . เ ป ดแ อ พT o u c h &r e t o u c h 2. พอกดสา มเ หลี ่ ยมจ ะ เ ห็ น 3 กา ร ใ ช  เ เ สตมป มั นเ หมื อ น กดร ู ปพู  กั นตร ง ซ  า ยล า ง ว  า มั นจ ะ ลบภา พใ ห แ ต จ ะ กา ร เ กลี ่ ยภา พใ ห เ หมื อน ร ะ บา ยสิ ง ่ ที ต ่ อ ง กา ร จ ะ ล บ อ อ กมา โ คตร กา ก แ ก ไ ข กั บพ้ ืที น ข ่ า  ง ๆข นตอ ้ ั นนี ้ แ ล ว  กดร ปสา ู มเ หล ยม ่ ี โ ดยไ ปที ร ่ ปแ ู สตมป ค อ ยๆทำใ จ เ ย็ นๆนะ จ ะ  พอข ยั บจ ั ดว า ง ตำ แ หน ง 4 . . เ สร ็ จ ก็ เ ซฟแ ล ว ไ ปที ่ แ อพ 5 เ กื อ บจ ะ เ สร จ ็ ล ะแ ต จ ะ เ พิ ม 6. ่ อ ง ร ปจ ู นพอ ใ จก็ กดเ ซ ฟ S n a p s e e dไ ปที ฟ ่ ง ค ช น คว ่ ั า มสว ยอี กนิ ดหน อย ข ป นอ นจ ั บพิ ธี V i n t a g eเ ล อ ื กที ช ่ อ บๆมา โ ดยไ ปที ่ ฟ ง ค ช ั ่ นC r o p เ พื ่ อ เ ซ กอ ั น ั จ ดว ั า ง ตำ แ หน ง ข อ ง ร ป ู

spsnapi tp rocessi t


T I P&T RI CK

ิพไ ์ ่นั ักต ็อ ้ พม มถ ดมน ง “

ีนแถว ีบ ์อร ” เ ปลย คย ด

Õ ¤  º  Í Ã ´ 

Ñ × Ô ¡ Å º Á Ò à Ë Á Í ¹ à ´ Á à à Å Ç Œ

แ ต ก อนเ ร า ก็ ไ ม เ คยมี ป ญหา เ ร ื ่ อง กา ร พิ มพ ใ นไ อ โ ฟนเ ล ยเ นอ ะแ ต ตั ง ้ แ ต ที ่A p p l eมั นอ ตร ุ ิ เ ปลี ่ ยนแ ถว คี ย บอ ร  ดภา ษา ไ ทยจ า ก4 แ ถว เ ป น5 แ ถว เ นี ย พิ ่ มพ ไ ทยไ ม ถนั ดสุ ดๆ ปุ มแ  ต ล ะ ปุ มก็  เ ล กแ ็ สนเ ล ก ร ็ สึ  ู กนิ ว ้ โ ป ง เ นี ยใ ่ หญ ข นมา ้ ึ ทั นที เ ว ล า พิ มพ ซ กปร ั ะ โ ยคเ นี ยพิ ่ มพ ผิ ดกั นกร ะ จ า ย แ ต ตอ นนี ้ ป ญหา นี ้ ไ ด หมดไ ปแ ล  ว นะ คร ั บสำ หร ั บ สำ หร บคนที ั อ ่ พi ั o sเ ป น 6. 1ข นไ ้ ึ ป คร า ว นี ้ หล า ยๆคนอ า จ จ ะ ง ง กั นว าเ  อ . . แ ล ว  มั นใ ห เ ข า  ไ ป เ ปล ยนคี ่ ี ย บอ ร ดกั  นตร ง ไ หนล ะไ  ม ยา กเ ล ยคร บ ั เ ดี ยว ๋ จ ะ อ ธิ บา ยใ ห ฟ ง กั น ข นแ ้ ั ร กเ ล ยนะ คร บไ ั ปที ไ ่ อ คอ นS e t t i n g ( ที มั ่ น เ หมื อ นร ปเ ู ฟ อ ง ) กดเ ข า  ไ ปแ ล ว  เ ล อ ่ ื นล ง มา จ น เ จ อ คำ ว า Ge  n e r a l( เ ป นร ปเ ู ฟ อ ง เ หมื อ นกั น) ก็ ใ ห กดเ ข  า ไ ปแ ล ว เ ลื ่ อ นลง มา เ ร ื ่ อ ยๆเ ลยนะ คร ั บ จ นกว า  จ ะ เ จ อ คำ ว าKe  y b o a r d ก็ กดเ ข า  ไ ปแ ล ว  ก็ หา คำ ว  า คี ย บอร  ดที ่ อยู  ข  า ง ใ นแ ล ว ก็ กดคร ั บ พอ กดแ ล ว  เ ร า จ ะ เ ห็ นว าคี  ย บอ ร ดนั  นมี ้ ทั ง ้ ภา ษา อ ง ั กฤษแ ล ะ ภา ษา ไ ทย ใ ห เ ร า กดตร ง ภา ษา ไ ทย คร บแ ั ล ว  มั นจ ะ โ ช ว ว  า  เ ร า ใ ช คี  ย บอ ร ดแ  บบ5 แ ถว อ ยู  กดติ กตร ๊ ง 5 แ ถว อ อ ก แ ล ะ กดติ กตร ๊ ง 4 แ ถว แ ทน ถ า ทำ ถู กต อ ง จ ะ มี เ คร อ ่ ื ง หมา ยถู ก ตร ง เ ล ข 4 ที เ ่ ดี ยว เ ท า นั น ถ ้ า ไ ด ตา มนี ก็ ้ เ ป นอ น ั จ บพิ ธี บอ กแ ล ว  ว า  ง า  ยมา กๆที นี ก็ ้ หมดป ญหา นิ ว ้ โ ป ง ใ หญ เ กิ นปุ มอ  กต ี อ ไ ป


JUST THINK

สำ หร ั บผมแ ล ว คว า มเ กลี ยดช ั ง กั บคว า ม ถ า โ ลกนี ้ เ ต็ มไ ปด ว ยคว า มเ กลี ยดชั ง โ มโ หคล า  ยจ ะ เ ป นเ ร อ ่ ื ง เ ดี ยว กั น มั นคื อ กา ร ที ่ เ ร า จ ะ อ ยู กั  นยั ง ไ ง ? อยา กเ อา เ ก า อี ้ ไ ปฟา ดหน า ใ คร ซ ั กคนใ ห ร ู  แ ล ว ร  ู อ ดไ ปเ ว ล า ผมโ มโ หผมไ ม ใ ช คนที  จ ่ ะ เ ดิ นไ ปถี บ อ ย า ว า  แ ต โ ล กนี เ ้ ล ยเ อ า แ ค สั ง คมที คุ ่ ณอ ยู  ร ง ข ยะ หร อ ื เ อ า หนั ง สติ กไ ๊ ปไ ล ยิ  ง หมา ผมไ ม ใ ช  ถ า มั นตลบอบอว ลไ ปด ว ยคว า มเ กลี ยดชั ง ถั ย า ง นั น ผมมั ้ นปร ะ เ ภทช อ บกำ จ ดป ั ญหา ที ่ ทั ง ้ เ กล ยดกั ี นเ อ ง แ ล ะ เ กล ยดกล ี มอ  ุ น พื ่ ื นที ้ ข ่ อ ง อ นตอ เ สี ยมา กกว า แ  ต คำ ถา มที สำ ่ คั ญก็ คื อ คว า มสุ ข มั นจ ะ อ ยู ตร  ง ไ หนแ ล ว  ถ า มั นไ ม มี พื นที ้ ่ ต า ผมทำ อ ย า ง นั นแ ้ ล ว  จ ะ มี อ ะ ไ ร ดี ข นมาอ ้ ึ ย า ง ดี ใ ห คว า มสุ ข ไ ด ยื นจ ตใ ิ จ ข อ ง คนใ นสั ง คมมั นจ ะ ถ ผมก็ แ ค สบา ยใ จ ซ ั กพั กนึ ง ที ่ ไ ด ร ะ บา ยอ า ร มณ สง บไ ด ยั ง ไ ง ต มั นคุ มเ  หร อ ?คุ มมั  ยกั ้ บกา ร ที จ ่ ะ เ พา ะ ต นกล า  ผมคร ุ  นคิ ดอ ยู  นา นสอ ง นา นว  า เ ล มนี ้ ผม แ กลี ยดชั งไ ว ใ นใ จของอี กคน จ ะ เ ข ยนเ ี ร อ ่ ื ง ร า ว เ กี ยว ่ กั บอ ะ ไ ร ดีจ ร ง ิ ๆจ ะ ว า  คิ ด ของความเ  มมั ้ ยกั บกา ร ส ง ต อคว า มเ กลี ยดช ั ง ไ ปใ ห คน อยู  ก็ ไ ม ถู กเ พร า ะ คว า มจ ร ิ ง แ ล ว ผมคิ ดไ ม ออก คุ น? ก็ ่ ื แ ล ว  แ ต จ ะ คิ ด ต า ง หา กว า  ผมจ ะ เ ข ยนเ ี ร อ ่ ื ง อ ะ ไ ร สมอ ง ผมมั น อ เ ว ล า มี ป ญหา อ ะ ไ ร ข นมา แ ้ ึ ม ผมมั กจ ะ เ ล า  ตื อ ้ ไ ปหมด นิ ว ้ มั นแ ข ง ็ ๆ ใ จ ไ ม อ ยู กั  บป จ จ บั ุ น ห ฟ ง ว า คนเ  ร า มั กจ ะ คิ ดกั นง า  ยๆว า  มั นต อ ง ซ ง ่ ึ นี ปกติ ้ ไ ม ใ ช สิ  ง ่ ที ผมเ ่ ป นเ ล ยแ ล ะ เ มื อ ่ ผมเ ร ม ใ ่ ิ ผู ช  นะ แ ล ะ ผู แ  พ แ ล ะ แ น นอ นว า  ไ ม มี ใ คร อ ยา ก คิ ดต อว  า ทำ ไ มผมจ ึ งเ ป นแ บบนี ้ ผมก็ พบว  า มี ป นผู แ  พเ พร า ะ เ ร า มอ ง กั นง า  ยๆว า“  แ พ ช นะ “ เ พร า ะ ตอนนี ้ ใ นใ จ ผมมั นเ ต็ มไ ปด ว ยคว า ม เ คื อ อ ะ ไ ร ”เ ร า ไ ม มอ ง ว า“  แ พ ช นะ ทำ ใ ห เ กิ ดอ ะ ไ ร ” เ กล ยดช ี ง ั ”ผมเ จ อ ต นตอ ข อ ง ป ญหา เ สี ยที ถ า เ ร า มอ ง ว า  แ พ ช นะ ทำ ใ ห เ กิ ดอ ะ ไ ร เ ร า จ ะ มี ทา ง เ ล อ ื กมา กมา ยใ ห เ ล อ ื กทำเ ช น กา  ร ยอ ม มั นถื อ ว า  แ พ มั ย?ถ ้ า มอ ง กั นง า  ยๆก็ อ า จ ถื อ ว า  แ พแ ต ถ า มอ ง ว ายอ  มคื อ กา ร ปล อ  ยว า งไ ม ถื อ ยึ ดอ ตตาตั ั ว กู ข อ ง กู เ ป นที ตั ่ งเ ้ ข า  ใ จ ใ นเ หตุ ผล

problem can solve


ของตั ว เ องแ ล ว เ หลื อพื ้ นที ่ ใ ห เ หตุ ผลคนอื ่ น กา ร มอง เ ห็ นล ว ง หน า ว  า กา ร ยอมนั ้ นจ ะ ทำ ใ ห อ ะ ไ ร เ กิ ดหร อ ื ไ ม เ กิ ดข น หร ้ ึ อ ื อ ย า ง แ ย ที สุ ่ ดก็ คื อ กู ข เ ้ ี กี ยจ จ ะ มี ป ญหา ถ า นั นคื ่ อ สิ ง ่ ที เ ่ ร า เ ร ยกว ี า  กา ร ยอ มเ ร า จ ะ นั บว า  แ พ มั ย?ก็ ้ แ ล ว  แ ต จ ะ คิ ด ไ ม ร ด  ู ว ยเ หตุ ผล อ ะ ไ รแ ต พอ ผมคิ ดมา ถึ ง ตร ง นี ้ใ จ ผมกล บว ั า  ง เ ปล า ผมกล  บนั ั ง ่ ยิ ม ้ แ ล ะ พิ มพ ไ ด อ กคร ี งผมเ ้ ั ล อ ื กที จ ่ ะ ไ ม ส ง ต อ คว า ม เ กล ยดช ี ง ั ใ ห คนอ นทั ่ ื นใ ดนั นอ ้ ยู ดี  ๆเ หตุ กา ร ณ ข อ ง 3 จ ง ั หว ดช ั า ยแ ดนภา คใ ต เ หตุ กา ร ณ เ ผา กร ง ุ เ ทพฯป 5 4 สถา นกา ร ณ คว า มร นแ ุ ร ง ข อ ง อ า หร ั บสปร ิ ง ก็ ไ หลผ า นเ ข  า มา ใ นหั ว ผมพร  อ ม กั บปร ะ โ ยคบา ง ปร ะ โ ยคที ่ อ ยู  ดี ๆมั นก็ ผุ ดข ึ ้ นมา “ บา ง ที ใ นสถา นที เ ่ หล า  นั น ต ้ นกล า  แ ห ง คว า ม เ กลี ยดช ั ง คง หยั ่ ง ร า กลึ กแ ละ เ ติ บโ ตเ ป นต นไ ม ใ หญ ไ ปเ สี ยแ ล ว  ”

W r i t e n B y G r i z z y

by one good idea


“ ผู สร  า  ง หั บ DIกั ยุ ง คน

GI TAL ”

ฐ ิ สร เ ะ ตนปร ั ร ะ ตช พลเ คร ั อ

happy home entertainment


ณ ตอ นนี เ ้ ป นเ ว ล า6โ มง เ ย็ นเ ป ะ ฉั นขั บร ถอยู  บนถนนอะ ไ ร ซั ก ซ ึ ่ ง เ มื ่ อฉั นคิ ดตา มมั นก็ จ ร ิ ง แ ฮะ ละ แ ล ว ช  ว ง เ ว ลา ที ่ ฉั นจ ะ ไ ด สั มภา ษณ มั อย า งที ่ ฉั นเ องก็ จ ำ ชื ่ อไ ม ไ ด แ ต ฉั นร ู แ นคงถึ งร อบที ่ ต องเ ปลี ่ ยนแ ล ว ล ะ หนึ ่ ง ่ ก็ มา ถึ งเ ร า ทั ง ้ คู นั  ง ่ พู ดคุ ยกั น เ แ น ๆว  า มั นต องเ ป นสะ พา นคว า ย พี หมื อ นจ า กม ว นว ี ดี โ อ ไ ปซ ี ดี แ ละ ไ ปดี ว ี ดี ย า ง ง  า ยๆสบา ยๆใ นห อ ง ทำ ง า นข อ ง แ เ ป า หมา ยฉั นคื อ ตึ กI B Mไ ม ต อ ง สง สั ย อ ละ ไ ปบลู เ ร ย แ ละ ตอนนี ้ เ ร า คง กำ ลั ง หนึ ่ ง ฉั ่ นเ ร มยิ ่ ิ ง คำ ถา มที ฉั ่ นไ ด ใ ห จ หร อ กว า  ฉั นไ ปทำ อ ะ ไ ร ที นั ่ น ฉั ่ นมี นั ด พี ะ ถึ งจ ุ ดเ ปลี ่ ยนกา ร ดู หนั งแ ล ว แ ละ ญญา ไ ว ตอ  นต น“ หร อ ื กา ร ข า ยหนั ง เ สั มภา ษณ กั บผู  ช า ยคนหนึ ่ ง ที ่ เ ค า ว  า สั ปลี ่ ยนแ บบไ ม มี แ ผ นจ ร ิ ง ๆอี กต อไ ป บบเ ป นแ ผ นจ ร ิ ง ๆมั นกำ ลั ง จ ะ ตา ย” เ กั นว าต  อ ไ ปเ ค า จ ะ เ ป นผู ที  ทร ่ ง อ ทธิ ิ พล แ หมื อนพี ่ หนึ ่ งจะ ร ู  ใ นสิ ่ งที ่ ฉั นคิ ด ่ หนึ ่ งยิ ้ มเ ล็ กน อยพร อมตอบ เ มา กที ่ สุ ดคนหนึ ่ ง ใ นว ง กา ร ภา พยนตร  พี พร า ะ พี ่ หนึ ่ งยั งพู ดเ สร ิ มเ ข า มา ว  า ตา ยคื อ อ ะ ไ รถ า ตา ยคื อ คนเ ดิ นไ ปเ ช า “  ไ ทยเ ค า คนนั นคื ้ อพี หนึ ่ งล ่ กช ู า ยคน “ Di g i t a l ( A i smo v i es t o r e ) กำ ล ง ั จ ะ ง น อ ยล งง นก็ ้ ั คง ใ ช  แ ต ถ า ตา ยคื อ เ ดี ยว ข อ ง เ สี ยเ ่ จ ยงณ สหมง ี คล ฟ ล ม หนั  เ ป นf o r ma tใ หม ข อ ง ดิ นไ ปซ อ ้ ื หนั ง น อ ยล งอ นนี ั ไ ้ ม ใ ช ”  จ ร ิ ง ๆฉั นร ู  จ ั กพี ่ หนึ ่ ง มา นา นแ ล ว คนเ Ho mee n t e r t a i me n t ่ หนึ ่ ง ยั ง คง อ ธิ บา ยเ สร ิ มใ ห ฉั นฟ ง อ ี ก ( แ ต พี หนึ ่ ง ่ ไ ม ร จ  ู กฉั ั นนะ ) ฉั นไ ด ร จ  ู ก พี ั อ ย า ง น อ ยก็ อ ก1 ี 0ป า  ตล า ดไ ทยเ ป นตล า ดHo mee n t e r พี ่ หนึ ่ ง ผ า นกา ร ซ ื ้ อ หร ื อ เ ช  า หนั ง เ พร า ะ ว หร ื อไ ม ก็ จ นกว  า จ ะ มี a i n me n tที ค ่ อ นข า  ง จ ะ ปร ะ หล า ดที สุ ่ ด เ พี หนึ ่ ง ่ คื อC E Oข อ ง บร ษั ิ ท Ha p p y t ทคโ นโ ล ยี ใ หม ๆมา เ ปล ยน แ ่ ี ล ว  กา ร พร า ะ ยั ง เ ป นที ่ เ ดี ยว ใ นโ ลกที ่ ยั ง มี ร  า น ข Ho me E n t e r t a i n me n t ซ ึ ่ ง นั ่ นเ ป นเ หตุ เ า ยหนั ง ผ า นแ อพมั นมี ข  อดี ข อง มั น ช า  หนั ง ที เ ่ ป นแ ผ นอ ยู ที อ ่ นมั ่ ื นแ ทบจ ะ คื ผลหลั กที ่ ฉั นอยา กสั มภา ษณ พี ่ หนึ ่ ง เ อ พี มอ ่ ง ว า  มั นสา มา ร ถล ดจ ำ นว น ม มี แ ล ว  ถึ ง มี ก็ เ ล กมา ็ ก ส ว นใ หญ เ ค า คนซ เ พร า ะ ตอนนี ้ พี ่ หนึ ่ งกำ ลั งลงไ ปเ ล น ไ อ ้ ื แ ผ นผี กั บโ หล ดบิ ทไ ด เ พร า ะ ง  ไ ปที ตล ่ า ดหนั ง ที ซ ่ อ ้ ื เ ช า  เ ป นDi g i t a l Di ตล า ดใ หมกา ร ข า ยหนั ง แ บบใ หม กา ร มุ g i t a l มั นเ หมื อ นกั บเ ซ เ ว นอ  เ ี ล ฟเ ว น  นหมดแ ล วแ  ล ะ ที อ ่ นที ่ ื ยั ่ ง มี กา ร ใ ห เ ช า เ  ข า ยหนั ง แ ล ะ ดู หนั ง ผ า นไ อ โ ฟนไ อ แ พด กั ร า ข า ยคว า มร ว ดเ ร วถ ็ า คุ ณโ หล ดบิ ท ื อ ซ ื ้ อ หนั ง ที ่ เ ป นแ ผ นจ ร ิ ง ๆเ ค า แ ค ทำ หนั แ ล ะแ อ นดร อ ยที มา ่ ใ นแ อ พA i sMo v i e หร ง เ ร ื ่ อง นึ ง อย า ง ต่ ำ ๆก็ ต อง มี คร ึ ่ ง พื ่ อร ั กษา ลู กค า ที ่ ยั งปร ั บตั ว ไ ม ไ ด ช S t o r eฉั นมี คำ ถา มง า  ยๆที อ ่ ยา กถา ม เ ว ่ ั โ มง ล ะเ  ร า ข า ยคว า มสะ ดว กคื อเ ร า เ ท า นั นเ ้ อ ง“ ทำ ไ มมั นกล บหั ั ว กล บหา ั ง เ พี หนึ ่ ง ่ แ ล ะ คำ ถา มนั นคื ้ อ อ า หนั ง มา ใ ห ถึ ง หน า บ า นเ ล ย คุ ณไ ม บบ า นเ ร า เ ล ยหว า  ”ฉั นคิ ด ต อ ง อ อ กจ า กบ า นเ พื ่ อ ไ ปซ ื ้ อ แ ผ นมา ดู “ หร อ ื เ พร า ะ กา ร ข า ยหนั ง กั พี ่ หนึ ่ งยั งคงอธิ บา ยถึ งสั ญญา ณ มั นดี กว า  มั ยล ้ ะ  ”แ ต อ ย า ง ไ ร ก็ ตา มทา ง อ ั นตร า ยข อ ง อ ุ ตสา หกร ร มภา พยนตร  พี ่ หนึ ่ งก็ ยั งคงบอกถึ งข อแ ย ของ แ บบขา ยเ ช า แ ผ นหนั งจ ร ิ งๆต อว  า Di g i t a l ว า“  เ มื อ ่ คุ ณซ อ ้ ื ไ ปแ ล ว  มั นจ ะ อ ยู  “ ตอนนี ้ ใ นบ า นเ ร า ก็ เ ร ิ ่ มมี สั ญญา ณ กั บคุ ณจ นตา ยมั นไ ม หา ยหร ื อ พั ง หร ื อ แ ล ว  นะ เ พร า ะ ตล า ดเ ช า  ตอ นนี ล ้ มหา  ย ทำ ลา ยตั ว มั นเ องไ ด ซึ ่ งนี ่ อา จ จ ะ เ ป น ตา ยจ า กไ ปเ ยอ ะ มา กๆ เ มื อ ่ ก อ นเ ร า มี เ หตุ ผลหนึ ่ งที ่ มั นสมคว ร จ ะ มี ร า คา ร า  นเ ช า  หนั ง ตั ง ้ หล า ยแ บร นด แ ล ว  ตอ น แ พงแ ล ว เ ร ื ่ อง คว า มร ว ดเ ร ็ ว ตอนนี ้ นะ นี ล ้ ะ  เ หล อ ื กี แ ่ บร นด “ ยิ ง ่ น า กล ว ั เ ล ยอ ย า ง พว กแ อ บถ า ยใ น โ ร ง หนั งผมเ คยจ บไ ั ด นะจ บไ ั ด แ บบคา โ ร ง เ ล ยด ว ยแ ต คนแ อ บถ า ยมั นดั นส ง ข อ  มู ล ไ ปหมดแ ล ว” 

ที เ ่ ป นแ ผ นจ ร ง ิ ๆ กำ ล ง ั จ ะ ตา ย? ”

U p l o a dC o mp l e t e


พอพี ่ หนึ ่ ง พู ดเ กี ่ ยว กั บโ ร ง หนั ง ข ึ ้ นมา คว า มสง สั ยข อง ฉั นก็ เ ร ิ ่ มต นอี กคร ั ้ ง ฉั นอ ยา กร จ  ู ร ง ิ ๆว าMo  v i eS t o r eเ นี ย ่ ว ั นหนึ ่ ง มั นจ ะ ลา มมา กร ะ ทบถึ ง กา ร ดู“ ข อ ง ทุ กอ ย า ง ถ า มั นจ ะ บู มแ น นอ นว า  หนั ง ใ นโ ร ง หนั ง มั ยซ ้ ง ่ ึ ใ นที นี ่ ฉั ้ นหมา ย นอกจา กตั ว สิ นค า ต องดี แ ล ว กา ร คว า มว าเ  ป นไ ปไ ด มั ยที ้ ว ่ นหนึ ั งหนั ่ ง ใ นโ ปร โ มตมั นก็ ต อ ง ดี ด ว ยซ ง ่ ึ เ ร า เ ร มจ ่ ิ า ก Mo v i eS t o r eจ ะ มา พร อ  มกั นกั บหนั งเ ร ื ่ อง จ ั นดา ร า เ ว อร  ช ั ่ นไ ม ตั ดบา ง ฉา ก ที ฉา ่ ยอ ยู ใ  นโ ร ง หนั ง อ อ กซ ง ่ ึ ตอ นนี เ ้ ร า เ อ า ล ง ข า ยใ นแ อ พ “ เ ร า ต อ ง ดู นะ ว  า โ ร ง หนั ง ข า ยอ ะ ไ ร โ ร ง หนั ง ไ ม ไ ด ข า ยหนั ง อย า ง เ ดี ยว นะ เ ค า ขา ยคว า มร ู  สึ กของกา ร ดู หนั ง เ ค า ข า ยคว า มใ หญเ ค า ข า ยคว า มร สึ  ู ก คนเ ร า ทุ กคนแ หละ ยั ง ไ ง เ ร า ก็ ร ู  สึ กว  า หนั งเ ข  า โ ร งมั นต องฟอร  มใ หญ กว  า สุ ดท า ยก อ นจ า กล า พี หนึ ่ ง ่ ยั ง หนั ง ที ทำ ่ เ พื อ ่ ล ง แ ผ น แ ต . . . แ ต ถ า ว น ั ฝา กข  อคิ ดที ่ น า สนใ จ มา กๆไ ว  อี กว  า หนึ ง ่ ข า  ง หน าถ า คว า มร สึ  ู กเ หล า  นี มั ้ น “ ไ ม ว ั นใ ดก็ ว ั นหนึ ่ ง กา ร ซ ื ้ อหร ื อดู หนั ง หา ยไ ปถ าMo v i es t o r e มั นโ ปร โ มต แ บบดิ จ ตอ ิ ล มั นต อ ง มา แ นแ ล ะ ว นนั ั น ้ หนั กๆเ หมื อ นที โ ่ ร ง หนั ง ทำมั นก็ ไ ม แ น อ า จ จ ะ เ ป นว ั นที ่ แ ผ นหนั ง จ ร ิ ง ๆจ ะ หา ย เ หมื อ นกั น ผมว า  เ ผล อ ๆมั นอ า จ จ ะ ดี ไ ปจ า กโ ล กใ บนี ้คำ ถา มคื อเ ร า จ ะ มอ ง กว า  โ ร ง หนั ง ก็ ไ ด ผู สร  า  ง หนั ง อ า จ จ ะ อนาคตเ ป นศั ตรู หรื อโ อกาสล ะ ไ ด ร า ยไ ด ดี กว าเ  พร า ะ ไ ม ต อ ง ไ ปเ สี ยค า ถ า มอ ง เ ป นศั ตร ูแ น อ นว า  เ ร า ทำ หนั ง โ ปร โ มต ไ ม ต อ ง แ บ ง ค า ตั ว ๋ ใ ห โ ร ง หนั ง ที เ ่ ป นแ ผ นจ ร ง ิ ๆข า ย มั นย อ มฆ า กั น แ ล ว  บนโ ล ก Di g i t a lว นนึ ั ง จ ะ ฉา ยซ ก ั เ อ ง แ น ๆ ฝ า ยใ ดฝ า ยหนึ ง ่ ก็ ต อ ง ตา ย อ เ ป นตั ว นำ ร อ  ง เ ล ย คื อ เ ร า ต อ ง หา แ ร อ  ยร อ บยั ง ไ ดแ ต โ ร ง หนั ง มั นทำ ไ ม ไ ดถื ล ว ถ า จ ะ บอกว  า เ ร า อยู  ฝ  ง แ ผ นหนั ง ไ ร ไ ปกร ะ ตุ  นใ ห คนดู อยา กเ ข  า แ อพ ยั เ พร า ะ หนั ง ยิ ่ ง ยา ว ก็ ยิ ่ ง ทำ ร อบฉา ยไ ดอะ ง ไ ง เ ร า ก็ ไ ม ไ ปจ า กกา ร ข า ยหนั ง เ ป น ยา กโ หล ดไ ปดู แ ล ว  จ ะ บอ กว า  นี จ ่ ะ ไ ม ใ ช แ น อ ย แ ล ะ อ กอ ี ย า ง สำ คั ญเ ล ยมนุ ษยอ ผ นแ ล ว  เ ร า จ ะ ต า นกร ะ แ สโ ล กไ หว ไ หม ค เ ร ื ่ อง เ ดี ยว ที ่ มี เ ว อร  ชั ่ นแ บบไ ม ตั ด แ แ ทบทุ กคนช อ บคว า มร ว ดเ ร วง ็ า  ยแ ล ะแ ต อ กแ ี ง หนึ  งถ ่ า มอ ง เ ป นโ อ กา สเ ร า จ ะ ง ฉา กอ อ ก ต อ ไ ปมั นจ ะ มี เ ว อ ร ช  น เ ่ ั สะ ดว กสบา ยซ งA ่ ึ i smo v i es t o r eมั น บา ป นร า ยแ ร กๆเ ล ยนะ ที ่ เ ร ิ ่ มทำ ธุ ร กิ จ ข า ย แ บบE x t e n d e d อ กด ี ว ย( แ บบยา ว ) ตอ บโ จ ทย ตร ง นี ”พี ้ หนึ ่ ง ่ ตอ บ หนั ง บนแ อ พมั นอ ยู ที  มุ ่ มมอ ง ”


RECOMMENDED

e y e e m

A P P L I C A T I ONดี ๆมี ใ ห เ ล อ ื กใ ช ทั  งi ้ o sแ ล ะA n d r o i d ที จ ่ ะ ทำ ใ ห ใ ช  S ma r t p h o n eไ ด คุ มค  า ยิ ง ่ ข น ้ ึ

TAKE A P H OTO U SE A F I L TE R

SH ARE I T

PHOT OF I L T E RCAME RA

E Y E E M PHOT OF I L T E RCAME RA I OS SCORE: 5/ 5 F RE E

E y e E mแ อ พที ่ จ ะ ท า ทา ยคว า มสา มา ร ถ ใ นกา ร ถ า ยร ู ปข อง คุ ณข ึ ้ นมา อี กนิ ดโ ดยกา ร ที ่ แ อพจะ ใ ห คุ ณถ า ยร ู ปตา มโ จทย ของแ ต ละ สั ปดา หยกตั ว อ ย า ง เ ช นโ  จ ทย อ นา คต คุ ณก็ ต อ ง ถ า ยร ู ปที ่ แ สดง ถึ ง คว า มเ ป นอ นา คตแ ล ว เ อ า มา เ เ ช ร ใ  ห เ พื ่ อ นดู ซ ่ ึ ง ตอ นนี นั ้ บไ ด ว า  เ ป นแ อ พที ่ มา แ ร ง มา กๆแ ล ะ ไ อ เ ดี ยเ ก ใ  ช ไ  ด

P L A Y T U B E

OF F L I NEP L A Y E RF ORY OUT UBE

F RE El S c o r e: 4 . 5 / 5

อ ยา กดู Y OUT UB E แ ต ไ ม มี เ น็ ท

แ อ พนี จ ้ ดใ ั ห

P l a y t u b eแ อ พที มี ่ คว า มสา มา ร ถใ น กา ร ดา ว น โ หลดคลิ ปใ นยู ทู ปมา เ ก็ บไ ว  ก อ นเ พื อ ่ ดู ที หล ง ั ไ ดกา ร ใ ช ง  า นก็ ง า  ย แ ค กดปุ มบว  กหล ง ั คล ปเ ิ ป นอ นจ ั บ

E N D L E S S A L P H A B E T F RE El S c o r e: 5 / 5

ฝ กภา ษา อ ง ั กฤษใ ห ล กๆ ู

ไ ม น า เ บื ่ อ อ ย า ง ที ่ คิ ดนะ

แ อ พนี อ ้ อ กตั ว เ ล ยว า  ช อ บมา กเ พร า ะ ทำ ใ ห กา ร สอ นภา ษา อ ั ง กฤษกั บลู กๆ สนุ กสุ ดๆ ใ นแ อ พมี ทั ง ้ เ กมเ ร ยง ี ตั ว อั กษร พร  อมกั บกา ร ฝ กออกเ สี ยง มี กา ร อ ธิ บา ยด ว ยตั ว กา ร  ตู นน า ร ั กๆ ที สุ ่ ดยอ ดที สุ ่ ดคื อฟร ี ด ว ย

MO V E S F RE El S c o r e: 4 . 5 / 5

ว นนี ั ไ ้ ปไ หนมา บ า งเ ดิ นทา ง เ ท า ไ หร  จ ดจ ำ ไ ด ด ว ยแ อ พนี ้ แ อพนี ้ จ ะ ช  ว ยใ ห คุ ณจ ดจ ำ กา ร เ ดิ น ทา ง ใ นแ ต ละ ว ั นข อ ง คุ ณว  า ไ ปไ หนมา บ า งเ ดิ นทา ง ไ ปยั ง ไ งเ ดิ นไ ปกี ก ่ า ว ข บร ั ถป นจ  กร ั ยา นไ ปกี ก. ่ ม.เ อ า เ ป น ว า  ว นๆนึ ั ง ไ ปไ หนมั นบั นทึ กหมด


BYBI NG

F UL LRE VI E WSGAME SI NHAND WARCOM GE NE SI S F RE E

SCORE: 5/ 5 SI Z E: 1 52MB

ORY ST เ มื ่ อทร ั พยา กร ของโ ลกกำ ลั งจ ะ หมดไ ป กา ร ต อ สู  แ ย ง ช ิ ง เ พื ่ อ คว า มอ ยู  ร อ ดจ ึ ง อ ุ บั ติ ข ึ ้ น กอง กำ ลั ง ทหา ร ทุ กฝ า ยต า ง ปะ ทะ กั นเ พื ่ อ คร อ บคร อ ง เ ป นเ จ  า ข อ ง ทร ั พยา กร ที ่ เ หล ื อ อ ยู  บนโ ล กจ ดจ ุ บจ ะ เ ป นเ ช นไ  รคุ ณเ ท า นั นที ้ ร ่  ู

GAME PL A Y เ กมส ล ั กษณะ มุ มมอ ง บุ คคล ที ่ 3 มี ตั ว ล ะ คร หล ก 4 ตั ั วเ ร มต ่ ิ นเ กมส จ ะ มี แ ผนที แ ่ สดง ใ ห คุ ณดู ว  า เ ร า จะ ไ ปทำ อะ ไ ร ที ่ ไ หนไ ด บ า ง ช  ว ง แ ร กข อ ง กา ร เ ร ิ ่ มเ ล นเ กมจ ะ เ ป นกา ร สอ น ร ะ บบต า ง ๆภา ยใ นเ กมร ว มทั ้ ง กา ร บั ง คั บตั ว ละ คร ซึ ่ งก็ คล า ยๆกั บเ กมยิ งหลา ยๆเ กม หล ง ั จ า กนั น คุ ้ ณจ ะ ไ ด ร บภา ั ร กิ จ ปฏิ บั ติ กา ร เ พื ่ อ คว า มอ ยู  ร อ ดซ ึ ่ ง สา มา ร ถเ ล ื อ กไ ด ว  า จ ะ ทำ อ นไ ั หนก อ นไ ล ตั  ง ้ แ ต กา ร เ ก็ บI T E M ต า งๆ ร ว มไ ปถึ ง กา ร กำ จ ั ดศั ตร ู ใ ห คร บตา มจ ำ นว น แ ล ะ อ กมา ี กมา ยกว า60ภา  ร กิ จ

CT RDI VE

นอ กจ า กจ ะ มี C HA RA C T E R Sหร อ ื ตั ว ล ะ คร ที โ ่ ดดเ ด นใ ห เ ล อ ื กเ ล นถึ  ง4ตั ว แ ล วยั  ง มี ป น แ ล ะ ช ดใ ุ ห เ ก็ บเ ง นซ ิ อ ้ ื เ พื อ ่ คว า มเ ท มี กา ร ว า ง เ ร อ ่ ื งเ ป ดตั ว เ กมส ไ ด น า สนใ จมี G RA P HI C S แ ล ะE F F E C Tอ ยู ใ  นร ะ ดั บพอ ไ ดบว กกั บA I ที กว ่ นแ ล ะ มี เ ล ห  เ หล ยม ซ ่ ี ง ่ ึ โ ดยร ว มแ ล ว  ทำ ใ ห เ กมส นี สนุ ้ กแ ล ะ เ ล นไ  ด เ ร อ ่ ื ยถื อ ว า  เ จ ง  สำ หร บ ั เ กมส ฟร ไ ี ม น อ ยเ ล ยจ ะ 


BYBI NG

MI NI RE VI E WSGAME SI NHAND SPOOKYMANOR

เ ขย า ขว ั ญสั ่ นปร ะ สา ทไ ปกั บคฤหา สน ร  า งหลั งหนึ ่ ง เ มื ่ อ มี เ สี ยง ตา มสา ยโ ทร ศั พท ใ ห คุ ณเ ดิ นทา ง ไ ปยั ง คฤหา สน นี ้ เ พื ่ อ ร ั บมร ดกแ ละ ที ่ นั ่ นคุ ณจ ะ พบเ จ อ กั บว ิ ญญา ณที ่ อ า ศั ย อยู  ภา ยใ นคฤหา สน แ ละ มั นไ ม สา มา ร ถไ ปผุ ดไ ปเ กิ ดไ ด เ หตุ ใ ดจ ง ึ เ ป นเ ช นนั  น คุ ้ ณต อ ง เ ป นผู แ  ก ไ ข ปร ศนาคุ ิ ณถึ ง จ ะ ไ ด คฤหา สน มา คร อ บคร อ ง

SMI NI S

หุ  นยนต ตั ว เ ล็ กๆเ ก า เ ก็ บภา ยใ นโ ร งงา นร  า งลึ กลั บเ ดิ น สะ เ ปะ สะ ปะ ไ ร กา  ร คว บคุ มอ ยู มา  ว นหนึ ั ง ่ มั นเ กิ ดเ ดิ นไ ปช นคั น บั ง คั บตกใ ส ตั ว เ อ ง เ ล ยมี สติ ข นมามั ้ ึ นจ ง ึ คิ ดข นไ ้ ึ ด ว า  ต อ ง หนี ออกไ ปจ า กโ ร ง ง า นจ ั กร กลแ ห ง นี ้ พร  อมพร ร คพว กข อง มั น แ ต กา ร จ ะ หนี ออกไ ปไ ม ใ ช เ ร ื ่ อง ง  า ยเ พร า ะ โ ร ง ง า นมั นช า ง ซ บซ ั อ  นยิ ง ่ นั กดั ง นั นเ ้ ร า มา ช ว  ยเ จ า  หุ นยนต  ตั ว นี หนี ้ กั นเ ถอ ะ

GE SUNDHE I T! HD

ไ ม ร ู  ว  า จ ะ น า ร ั กหร ื อจ ะ ข ยะ แ ข ยง ดี กั บเ จ  า หมู สี เ ข ี ยว ตั ว น อย ตั ว นี ที ้ อ ่ า ศั ยอ ยู ใ  นเ มื อ ง เ ล กๆ เ ็ มื อ ่ เ พื อ ่ นๆข อ ง มั นไ ม เ ล นด  ว ย เ พร า ะ มั นดั นเ ป นหว ดมี ั น้ ำ มู กไ หล อ ยู มา  ว นหนึ ั ง Mo ่ n s t e r ก็ บุ กหมู บ  า นไ ล กิ  นเ พื อ ่ นๆข อ ง มั น จ ง ั หว ะ นั นเ ้ อ ง เ จ า  หมู เ กิ ด จ า มน้ ำ มู กไ หล เ ล ยไ ด ร ู  ว  า Mo n s t e r ก็ ช อ บกิ นน้ ำ มู กเ หมื อ นกั น ด ว ยเ หตุ นี ้ เ จ า  หมู เ ข ยว ี จ ง ึ เ ร มปฎิ ่ ิ บั ติ กา ร ณ จ บMo ั n s t e r


genre:horror imdb score:6.2 ecstazy score:8

H O ME T H E A T E R


R EV IEW อ ่ หยื นเ คิ า บอ กั ยว ่ กี เ ว า ร ง อ ่ ื ร nเ o i t c e l l o ec h T บ ั ตจ ิ คจ ร โ ตกร กฆา ถู ่ ที ง ่ ยหนึ า ยร า  ร ห ะ า คร เ  ผู สหนี กา อ สบโ ง ่ นหนึ ั น ว นา  ยู นอ มา ปทร ไ ว ตั บ ั จ ง ลั นกำ มั ตกร ฆา อ ไ ่ ที ณะ นข ใ ด ไ อดออกมา ร น คิ า อ ่ มที า ยคว ว น ด มา ปทร ไ หม ยใ า ร ว สา อ ่ หยื เ ด ไ รอดออกมา หนี ่ ที ยว ดี ยเ อรา ่ หยื นเ ป เ ตกร กฆา ถู ง ่ พึ ่ ที ว สา ง หญิ อง ข ว ั อบคร คร ง ทา ง า  บจ ั ร ร บทหา มกั อ  นพร คิ า อ ง า  จ า  ว ง ึ ปจ ไ ว บตั ั จ บมา กลั ว กสา ลู มหา ปตา อไ ่ พื มเ  งกลุ ่ กหนึ อี ด ไ ้ นนี า ยง ว นด ่ ตนั ิ คจ ร โ ตกร ฆา  อ ไ า ฆ ง ้ มทั อ  พร า อ เ ม ไ ะ นจ คิ า อ ่ ที อ ื หร นมี ค แ ง า  ล ง ้ ทั ด นไ ิ ง เ ง ้ ทั

watch the

trailer

“ ฝ นร า  ยเ ลยกู ”

-คอ มเ มนต ใ นบิ ททอ เ ร นท 

“ เ ร มต ่ ิ นอย า ง โ หดแ ล ว แ ม ง โ หดยั นจบ ดี ที โ ่ คร ง เ ร อง ่ ื แ ข็ ง แ ร งตั ว ละ คร ไ ม ป ญญา อ อน ดู จบแ ล ว แ บบเ ออก็ มั น ส ด  ห ี ว ะ ” -1ใ นที มง า นข อ งE C S T A Z Y ที โ ่ ดนหล อ กใ ห ดู

า ปล เ ึ ทยร ไ ่ งที งหนั ร โ า ข เ า  ว จ ใ น แ ม ไ ้ องนี ่ ื ร เ า  ว ด ดไ ั จ ง หนั ว ตั ะ า พร ย เ ยดา สี เ ก็ า  ข เ ม ไ า ถ ต แ ที 0นา 1 ต แ ง ้ ดตั หมั  ยู อ คนดู า อ เ ง ดๆ หนั กสุ สนุ ง ่ บนั กั ว า ร ว บไ บบฉั แ อง ่ ื ร นเ ดิ เ ง ้ อมทั  กพร ร แ นสม จ  ง โ ม ไ ่ ที ง นหนั ใ คร ะ ล ว ตั กา มี ง ั ล ฟตี ถไ ร ษย นมนุ กิ นเ ตจ ิ ปร ิ ว ะ ล ยแ า  ร ่ ยที า  ร ว ตั ยมี ตา ร คว ่ กที บดั กกั า จ มา า  ข คนเ เ ะ กปร ถู ่ หดที กโ ฉา มี ละ แ W A S อง ่ ื ร เ อง ยข นอา ่ กลิ ด ไ ง ่ ึ ซ  ว ไ ง า ว ด ยไ า  คนร หด โ ง บหนั กอ ะ ปร ค ง บอ คร า  นว ป เ า อ งเ า บ  ยู อ

นว แ ง บหนั อ ช ่ ที ง ่ นคนหนึ ป ณเ คุ า ป ถ ุ ดยสร โ บ อ ช ่ ที ง ่ นคนหนึ ป ณเ คุ า l ถ e t s Ho อ ื wหร a S นคน ป ณเ คุ า อ ถ  ว นเ ่ ิ ว เ ม ๆไ ว ็ ร เ ง อ ่ ื ร นเ ดิ เ ่ ที ง หนั น จ  ง โ ม นไ มั า ถ คร ะ ล ว ยตั ว  ช จ ใ า อ เ ะ มจ อ  พร ่ ที ง ่ หนึ ง า  กสร ถู ่ ที ง นหนั ป nเ o i t c e l l o ec h ยT า นคว ป เ น นอ น แ ง า ย ณอ คุ อ ่ พื เ มา


คุ ณอ ม ้ ั

I n s t a g r a m


P L AY GAME

wat c h y o u r h o me

ANYWH E RE I N YOU R H OME

o n i p h o ne

I SMARTAL ARM

PROJ E CTSHI E L D BYNVI DI A

WA T CHE SY OURHOME

ทา ง Nv i di a เ ป ดตั ว เ คร อ ่ ื ง เ ล นเ  กมพกพา ร ะ บบแ อ นดร อ ยดนา มว าP  r o j e c tS HI E L D โ ดยตั ว เ คร ื ่ องออกแ บบมา คล า ยๆกั บจ อยเ กม P S 3 ผสมXb o xมี จ อ ฝา พั บเ ป ดข นไ ้ ึ ปไ ด ด ว ย หน า จ อ มี ข นา ด 5 นิ ว คว ้ า มล ะ เ อ ยด 720P ี เ ป นแ บบทั ช สกร ี นสา มา ร ถใ ช  แ อ พแ ล ะ ทุ กๆอ ย า ง ข อ ง ทา งA n d r o i dไ ด ! ! !เ พร า ะ ใ ช ร  ะ บบA n d r o i d J e l l yB e a n4 . 2เ ป น OS หล กใ ั นกา ร ทำ ง า น แ ละ ที ่ เ ท ที ่ สุ ดๆคื อกา ร เ ช ื ่ อมต อตั ว เ คร ื ่ อง กั บPC ด ว ยWi F iเ พื อ ่ เ ข า  ไ ปS t r e a mi n gเ กมจ า กP C มา เ ล นบนเ  คร อ ่ ื งP r o j e c tS HI E L Dไ ด ด ว ย สำ หร ั บกำ หนดกา ร ข า ยก็ ร า ว ๆเ ดื อ นกั นยา ยน ส ว นร า คา ยั ง ไ ม ไ ด เ คา ะแ ต เ ดา ว า  แ พง แ น

i Sma r t Al a r mสุ ดยอดของอุ ปกร ณ ร ั กษา คว า มปล อ ดภั ยภา ยใ นบ า น ที ทำ ่ ง า นร ว  มกั นกั บ แ อ พพล เ ิ คช นบนไ ่ ั อ โ ฟน ภา ยใ นเ ซ ทจ ็ ะ ปร ะ กอ บ ด ว ย กล อ  ง อ นฟา ิ เ ร ดเ อ า ไ ว ดู  แ ล คว า มเ ร ยบร ี อ  ย ภา ยใ นบ า นแ ล ะ สา มา ร ถเ ป ดดู ภา พไ ด จ า กไ อ โ ฟน ทุ กที ทุ ่ กเ ว ล า มี เ ซ นเ ซ อ ร ส ำ หร บตร ั ว จ จ บคว ั า ม เ คล อ ่ ื นไ หว ภา ยใ นบ า น มี เ ซ นเ ซ อ ร แ  จ ง  เ ตื อ นเ มื อ ่ มี กา ร เ ป ดป ดปร ะ ตู หร ื อหน า ต า งข องบ า นใ น ข ณะ ที ไ ่ ม มี คนอ ยู  เ อ า เ ป นว า  เ จ า  อ ปกร ุ ณ เ ซ ทนี ็ ้ เ ซ ทเ ็ ดี ยว ไ ปไ หนไ กล ๆไ ม มี ใ คร อ ยู บ  า นก็ ยั ง อ นใ  ุ จ ไ ด อ ยู  เ พร า ะ ไ ม ว า  มี กา ร เ คล อ ่ ื นไ หว อ ะ ไ ร ใ นบ า นมั นจ ะ แ จ ง  เ ตื อ นเ ร า ตล อ ด สำ หร บเ ั ร อ ่ ื ง ร า คา นั นถู ้ ก อ ย า ง เ หล อ ื เ ช อ ่ ื แ ค 2พั นกว า  บา ทเ ท า นั นเ ้ อ ง

press me

press me

S h u t u p a n d t a k e m y m o n e y


รี ดผ าผาดโ ผน า  จะ กิ น อ าบถห ามถ  ายรู ป จ ม ิ ๊ ิ ๊ ยาพิ ษ

เ ร ื ่ อง ข อง เ ร ื ่ อง มั นมี อยู  ว  า มี สา ว ช า ว บร า ซ ิ ลคนหนึ ่ ง พยา ยา มที ่ จ ะ ยั ่ ว ยว น ใ ห สา มี กิ นตั บซ ึ ่ ง ตั ว สา มี เ อง มี ร ึ ที ่ จ ะ ปฎิ เ สธพร  อ มกั บร ี บกร ะ โ จ นข ึ ้ นเ ตี ยง ใ ส ไ ม ยั ง ล ้ นตว ้ ิ ดไ ั ปทั ่ ว ร า  ง กา ยข อ ง หญิ ง สา วแ ต แ ล ว  ทุ กอ ย า ง ต อ ง หยุ ด ช ะ ง กล ั งเ นื ่ อ ง จ า กใ นข ณะ ที ่ ตั ว สา มี กำ ลั ง จ ะ ไ ล ลิ ้ นเ ลื ่ อ นตั ว ลง ไ ปข  า ง ล า ง เ ข า กลั บไ ด กลิ ่ นแ ปลกๆบร ิ เ ว ณจ ิ ๊ มิ ๊ ข อ ง เ มี ย สา มี จ ง ึ ตั ดสิ นใ จ พา เ มี ยไ ป ตร ว จ ที ่ โ ร ง พยา บา ลซ ่ ึ ง ผล กา ร ตร ว จ พบว า  มี สา ร พิ ษที ่ เ ป นยา พิ ษปนเ ป อ  น อ ยู บร  เ ิ ว ณจ มิ ๊ ิ ข ๊ อ ง เ มี ย ทั นใ ดนั นตั ้ ว สา มี ถึ ง บา ง อ อทั นที แ ละ หั นไ ปฟ อง เ มี ยตั ว เ อง ข  อหา พยา ยา มฆ า โ ดยใ ช  ยา พิ ษทา ที ่ จ ดซ ุ อ  นเ ร นง  า นนี พู ้ ดไ ด คำ เ ดี ยว ว า  แ หม . . ทำ ไ ปไ ด

Í × ¤ ¹ Ñ Á ¡ Ñ ´ º Ñ ¡

ไ ม แ น ใ จ ว  า ง า นนี ้ จ ะ มี ใ คร ออกมา โ ว ย มั ยเ ้ นี ่ ย แ ต ใ จ เ ย็ นๆก อ นล ะ กั นเ พร า ะ เ ร ่ ื อ ง นี ยั ้ ง ไ ม ล า มมา ปร ะ เ ทศไ ทย แ ต ก็ เ อา เ ป นว  า ตอนนี ้ ร  า นอา หา ร หร ู ๆ หลา ยแ ห งใ นนิ ว ยอร  คเ ค า เ ร ิ ่ มออก กฏห า มถ า ยร ู ปอา หา ร ใ นร  า นแ ล ว สา เ หตุ ก็ เ พร า ะ พฤติ กร ร มกา ร ถ า ย ร ู ปอ า หา ร มั นสร  า ง คว า มน า ร ำ คา ญ ใ ห คนที ่ ตั ้ ง ใ จ จ  า ยเ ง ิ นมา กิ นข อ ง แ พง แ ต กลั บต อง มา เ ห็ นโ ต ะ ข  า ง ๆมุ ดไ ป มุ ดมา ช ะ โ ง กหา มุ มสว ยถ า ยอา หา ร แ ถมยั ง ส ง เ สี ยง ดั ง แ ถมยั ง มี แ สง แ ฟล ช ร บกว น บา ง คนก็ อ า กา ร หนั ก ถึ ง ข ั ้ นป นเ ก า อี ้ ข ึ ้ นไ ปถ า ยร ู ปอา หา ร ซ ึ ่ ง จ า กพฤติ กร ร มทั ้ ง หมดนี ้ เ ลยเ ป น ที ่ มา ข อ ง กฎดั ง กล า  ว แ ต ก็ อ ย า ง ว า  อ ะ นะถ า ทำ อ ะ ไ ร ทำ แ ต พอ ดีมั นก็ คง ไ ม เ กิ ดกฎเ กณฑ อ ะ ไ ร แ บบนี ข ้ นหร ้ ึ อ ก

นี ่ น า จ ะ เ ป นข  า ว ดี ข อง ใ คร หลา ยคน ที ่ ไ ม ว  า จ ะ เ ล นกี ฬา อะ ไ ร ก็ ไ ม ปร ะ สบ คว า มสำ เ ร ็ จเ พร า ะ ว ั นนี ้ Ec s t a z y จ ะ เ เ นะ นำ กี ฬา แ ปลกแ หว กแ นว ที ่ คุ ณ อ า จ จ ะ ปร ะ สบคว า มสำ เ ร ็ จ ใ นกา ร แ ข  ง กี ฬา ปร ะ เ ภทนี ก็ ้ เ ป นไ ดแ ล ะ ไ อ กี  ฬา ที ่ ว  า นั ่ นก็ คื อ “ กา ร ร ี ดผ า แ บบผา ดโ ผน” กี ฬา ร ี ดผ า ผา ดโ ผนนั ้ นเ ร ิ ่ มข ึ ้ นคร ั ้ ง แ ร กที ่ ปร ะ เ ทศอ ั ง กฤษซ ึ ่ ง เ ป นเ พี ยง แ ค กา ร แ ข ง  ข นเ ั ล กๆแ ็ ต ป จ จ บั ุ นนั นมั ้ นไ ด กลา ยเ ป นกา ร แ ข งขั นร ี ดผ า แ บบ เ อ กซ ็ ตร  มช ี ง ิ แ ช มป โ ล ก มี กา ร เ ปล ่ ี ยน ที ่ จ ั ดง า นไ ปเ ร ื ่ อ ยๆตา มปร ะ เ ทศที ่ เ ข  า ร ว  ม1 0 ปร ะ เ ทศ โ ดยผู เ  ข า  แ ข ง  ข น ั ต อ ง แ ข ง  ข นทั ั ง ้ หมด5ร า ยกา รไ ด แ ก 1 . แ ข งขั นร ี ดผ า บน/ ใ น/ หร ื อร อบๆ ร ถยนต ที ่ จ อ ดอ ยู  2. แ ข งขั นร ี ดผ า บนน้ ำ โ ดยผู  เ ข า แ ข  ง ข ั นจ ะ ใ ช  กร ะ ดา นโ ต คลื ่ นหร ื อเ ร ื อ แ คนู ก็ ไ ด 3 . แ ข ง  ข นร ั ดผ ี า บนต นไ ม 4 . แ ข ง  ข นร ั ดผ ี า ข ณะ ป นตึ กไ ปด ว ย 5 . ร ดผ ี า ตา มคว า มคิ ดสร า  ง สร ร ค อ า  นแ ล ว  อ ยา กล อ ง ดู บ า ง มั ย ้


Ê Á Ò ¸ Ô à Ç Å Ò à Å ¹ ‹ à ¡ Á

Ë Í Á Í Ð ‹ . . .

Ê Á Ò ¸ Ô à Ç Å Ò à Ã Â Õ ¹

Â Ò ¹ Í ¹ Ë Å º Ñ Ã ¹ ‹ Ø ã Ë Á ‹ · Á è Õ Ò ¢ Í § Ë Á Ë Õ Á Ò


ECSTAZY  
ECSTAZY  

DAMN SWEET ISSUE MAR 2013

Advertisement