Page 1

TROPICAL |

1


EDITOR’ S TALK ฉบับนี้จะขอพาคุณ เดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามทีง่ า่ ยแสนง่าย ใช้เวลาในการเดินทางไม่เกินชั่วโมง แถมคุณยังสามารถใช้ บริการรถไฟไทยมาเที่ยวที่นี้ได้ เพียงแค่45นาที ก็จะถึงจุด หมายปลายทางกับ 2 สมุทร จังหวัดที่น่ารักและมีเสน่ห์อย่าง ล้นเหลือ จากสมุทรสาครเพียงแค่คุณนั่งเรือข้ามฟากราคา 3 บาท ก็จะได้ไปเหยียบจังหวัดสมุทรสงครามกันแล้วค่ะ เคยไหม...เวลาทีไ่ ปเทีย่ วตามต่างจังหวัด แล้วนึกอยากจะ หาอะไรทาน แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะทานร้านไหนดีเพราะมีให้ เลือกเยอะแยะ เราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ เลยไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อย แถมมาต่างจังหวัดทั้งที จะมานั่งทานอาหารพื้นๆก็ใช่เรื่องจริง ไหมคะ วันนี้เราเลยมาน�ำเสนอร้านอาหาร อร่อยๆของจังหวัด สมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม ทีร่ บั รองได้วา่ หากคุณๆ ได้ไปทานกันแล้ว ต้องอยากจะกลับมาทานอีกครั้งแน่นอน ความอิ่มที่คุณจะได้ไม่ใช่แค่จากอาหารแต่คุณจะต้องอิ่มตา อิ่มใจไปกลับบรรยากาศร้านแน่นอน และ2 จังหวัดนี้ ไม่ได้มีดีแค่อาหารการกิน หรือสถานที่ ท่องเทีย่ วแค่นนั้ ยังมีทพี่ กั น่ารักๆ ให้คณ ุ เลือกพักและดืม่ ด�ำ่ ไป กับบรรยากาศที่ใกล้ธรรมชาติเพียงเอื้อมมืออีกด้วย TROPICAL

EEditors Team

TROPICAL |

3


>>>>>> รู้ไว้ก็ดีไม่รู้ก็เที่ยวได้ ศาลพันท้าย

“นรสิงห์”

อิ่มอร่อยริมสายนำ�้ ณ“บ้านขุนทวี”

p42

p28 นั่งรถไฟเที่ยวเมือง ‘สองสมุทร’ เสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง

สมุทรสาคร

**p8

p36 สัมผัสบรรยากาศ กลางธรรมชาติ ณ บ้านอังคณา

CONTENT

p26 กินอาหาร เสพงานศิลป์... ณ เรือนปั้นหยา ยกทะเลขึ้นบก ที่ “ตลาดมหาชัย”

p32

"เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์"

p38

ตลาดร่มหุบ มนต์เสน่ห์ “แม่กลอง”

p47

บันทึกภาพความทรงจำ�

นากุ้งนาเกลือ ในเขตอ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝัง่ ทะเลทีเ่ หมาะกับการ ท�ำนากุ้ง นาเกลือ หลายแห่ง และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด ของประเทศ นากุง้ นาเกลือทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่ ต.กาหลง นาโคก บ้าน บ่อ บางโทรัด โคกขาม พันท้ายนรสิงห์ และบริเวณ สองข้างทาง ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ เพราะเป็นแหล่งดินเลนที่มีคุณสมบัติ สามารถขังน�้ำไม่ให้ซึมลงดินได้

หอยพิม บริเวณอ่าวมหาชัย เป็นแหล่งที่พบหอยพิมมากกว่าที่อื่น ๆ จนสามารถ พู ด ได้ ว ่ า หอยชนิ ด นี้ เป็ น หอยประจ� ำ จั ง หวั ด สมุทรสาคร เช่นเดียวกับหอยหลอด ประจ�ำจังหวัดสมุทรสงคราม รสชาติของหอยพิมเอร็ดอร่อยมาก ไม่วา่ จะน�ำมาแปรรูปท�ำ เป็นหอยพิมตากแห้ง หรือน�ำตัวสด ๆ มาประกอบอาหาร จึงเป็น ที่นิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวางของชาวสมุทรสาคร

TROPICAL |

5


>>>>>> รู้ไว้ก็ดีไม่รู้ก็เที่ยวได้

ณ แม่กลอง เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อ บ้านแหลม

เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิม เข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาใน สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง” แม่กลองแหล่งปลาทูชั้นยอด “หน้างอ คอหัก” ได้ชื่อ ว่ า เป็ น ยอดปลาทู แ ม่ ก ลอง เพราะมีรสชาติอร่อยอันดับต้น ของเมืองไทย เป็นทีถ่ กู ปากของ ผูท้ ไี่ ด้ลมิ้ รสกันมาอย่างยาวนาน อาจเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ปลาทู ที่ อร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ 6

| TROPICAL

รวมของฝากและของที่ระลึก

ปลาทูแม่กลอง อาหารทะเล สดและแห้ ง ปลาอิ น ทรี เ ค็ ม กุ ้ ง แห้ ง หอยดอง เกลื อ สมุ ท ร น�้ำปลา กะปิคลองโคน ผลรสดี ลิ้นจี่ ส้มโอ น�้ำตาลสด น�้ำตาล มะพร้าว วุ้นมะพร้าว ทั้งหมดนี้ สามารถหาซือ้ ได้ที่ ตลาดแม่กลอง TROPICAL |

7


นั่งรถไฟเที่ยวเมือง

‘สองสมุทร’

เสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง ฉบับนีเ้ ราขออาสาพาท่านผูอ้ า่ นเดินทางท่องทีย่ วย้อนเวลาหาอดีต ท่องเที่ยวโดย ทางรถไฟ “วัดเดียวเที่ยวสองสมุทร” บนเส้นทาง สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย-บ้านแหลม-แม่กลอง ลงรถไฟต่อเรือ โดยสารล่องแม่น�้ำท่าจีนจากมหาชัย จ.สมุทรสาคร ไปยังท่าฉลอม ใน จ.สมุทรสงคราม ท่องเที่ยวขอพรไหว้พระตามวัดริมฝั่งแม่น�้ำ ท่าจีนต่อไปยังแม่น�้ำแม่กลอง อิ่มบุญหน้าบานกันไปถ้วนหน้า

8

| TROPICAL

TROPICAL |

9


Highlight

START >> สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เริม่ เดินทางจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่เพือ่ เดินทางไปท่อง เที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครและก่อนที่จะเดินทางโดยใช้บริการ ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ส�ำหรับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ แห่งนี้ เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพระเจ้าตากสิน ใกล้กับวงเวียนใหญ่ เป็น สถานีต้นทางของเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีวง เวียนใหญ่ทกุ วันๆ ละหลายเทีย่ ว ตัง้ แต่เวลา 05.30-20.10 น. ไป สุดปลายทางสถานีรถไฟมหาชัยหรือข้ามเรือไปฝั่งสถานีรถไฟ บ้านแหลมก็จะสามารถ นั่งรถไฟต่อไปถึงสถานีรถไฟแม่กลอง จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามได้ โ ดยสะดวกรถไฟสายวงเวี ย นใหญ่ มหาชัย และบ้านแหลม-แม่กลองเป็นรถดีเซลราง THN/NKF และ มีตู้ปรับอากาศ ATR ในเส้นทาง มหาชัย 1 ตู้ อัตราค่าโดยสาร จากวงเวียนใหญ่ถงึ มหาชัย 25 บาท ปัจจุบนั มีรถไฟฟรี ให้บริการ

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ท่านผู้อ่านสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ทสี่ ถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ 02 465 2017, 02 890 6260 หรือ www.railway.co.th บรรยากาศ ทั่วๆไปของสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บรรยากาศเมื่อประมาณ 3040 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้น ชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีรถไฟฯส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสาย จีนอาศัย อยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จากนัน้ รถไฟขบวนที่ 4341 วงเวียนใหญ่-มหาชัย ก็เข้าเทียบ ชานชาลาของสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ จากนั้นผู้โดยสารก็ทยอย กันขึ้นบนขบวนรถไฟ ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยว นักเรียน พ่อค้าแม่ค้า ส�ำหรับสถานีปลายทาง ก็คือ สถานีรถไฟมหาชัย ซึ่งใช้เวลาเดิน ทางชั่วโมงเศษๆ ก็จะถึงมหาชัย

>> มหาชัย - ท่าฉลอม เมือ่ ลงจากรถไฟเราสองคนก็เดินเท้าเทีย่ วชมบรรยากาศยาม เช้าของสถานีรถไฟมหาชัยและ ตลาดมหาชัยซึ่งก�ำลังคึกคักไป ด้วยชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของกันในยามเช้า หลัง จากเดินเที่ยวชมบรรยากาศของตลาดมหาชัยเป็นที่ เรียบร้อยแล้วจากนัน้ เราสองคน จึงเดินเท้าออกจากตลาดมหาชัย ไปตามถนนมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเทศบาลมหาชัยซึ่งเป็นท่าเรือ เพื่อข้ามไป ฝั่งแม่น�้ำท่าจีนข้ามไปยังฝั่งท่าฉลอม ทีแ่ ลเห็นอยูไ่ กลๆก็คอื พระรูปของนักบุญอันนาทีท่ ำ� ด้วยไฟ เบอร์กลาสความสูงประมาณ 8 เมตรประดิษฐานอยู่บนศาลา อันนาตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น�้ำท่าจีน พระรูปของนักบุญ อันนาสร้างขึ้นตามความเชื่อของชาวคริสต์ที่มีความศรัทธาต่อ นักบุญอันนา พระรูปสามารถหมุนได้รอบทิศทางแม้วา่ จะเดินทาง

ผ่านไปมาทางทิศ ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางน�้ำหรือทางบกก็ดี จะสามารถแลเห็นพระรูปนักบุญอันนา ได้ทุกมุม

TROPICAL |

11


>> แวะสักการะหลวงปู่แก้ว เรือเมล์โดยสารใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เราสอง คนก็เดินทางมาถึงท่าเรือวัดสุทธิวาตวราราม ตั้งอยู่บริเวณปาก อ่าวสมุทรสาคร วัดสุทธิวาตวราราม หรือที่เรียกกันในภาษาชาวบ้านว่า วัด ช่องลม พระอารามหลวงแห่งนีน้ บั เป็นวัดส�ำคัญ คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของ จังหวัดสมุทรสาครทีม่ อี ายุมากว่า 200 ปี แต่กอ่ นในสมัยโน้น ชาว บ้านเรียกกันว่า วัดท้ายบ้าน จะเห็นเป็นวัดอยู่สุดหมู่บ้านจึงเรียก กันเช่นนัน้ และเพือ่ ความเหมาะสมในเวลาต่อมาจึงพากันเรียกว่า วัดช่องลม จนชาวบ้านเริม่ ลืมวัดท้ายบ้านแทบหมดแล้วถ้าใครไป เรียกเข้าคงมีคนรู้จักน้อย เต็มที

ภายในวิหารหลวงปูแ่ ก้ว มีนกแอ่นกินรังมาอาศัยท�ำรังตาม ลวดลายแกะสลักเหนือผนังด้านหลัง และช่องเหนือฝ้าเพดาน ราว 2,000 ตัว เดิมนกแอ่นอาศัยอยู่ในโบสถ์ใกล้กับวิหาร หลวง ปู่แก้วให้อาศัยอยู่ดว้ ยความเมตตา แต่ไม่อนุญาตให้เก็บรังนกไป ขาย เว้นแต่รังนกที่ตกมาแล้ว พระ เณร สามารถน�ำไปฉันได้ ชาวบ้านเชื่อว่า นกแอ่นเข้ามาอยู่เพราะบารมีของหลวงปู่ แก้ว โดยทั่วไปแล้วนกแอ่นจะท�ำรังตามผนังถ�้ำหินปูน บนเกาะ กลางทะเล ในที่สูง ห่างไกลศัตรูในธรรมชาติ เช่น นก งู

>>สถานีบ้านแหลม หลังจากแวะสักการระหลวงปู่แก้วแล้ว เดินทางต่อไป ยังทางไปสถานีรถไฟบ้านแหลม เดินมาตามทางเดินไปถาม ไปชาวบ้านที่นั่นมีน�้ำใจตอบทุกค�ำถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ประมาณ 500 เมตร เพื่อนังรถไฟสาย บ้านแหลม - แม่กลอง ไปยังตลาดแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเอง ระหว่างทาง ทิวทัศน์สองข้างทางเต็มไปด้วย “นาเกลือ” ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวสมุทรสาคร ให้ชมตลอดเส้นทาง

12 | TROPICAL

TROPICAL |

13


>>วิถีแห่งเกลือสมุทร จังหวัดสมุทรสาคร คืออีกหนึง่ จังหวัด ที่ มี ช ายฝั ่ ง ที่ เ หมาะกั บ การท� ำ นาเกลื อ หลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตท้องที่ต�ำบล กาหลง ต�ำบลนาโคก ต�ำบลบ้านบ่อ ต�ำบล บางโทรัด ต�ำบลโคกขาม ต�ำบลพันท้าย นรสิ ง ห์ ในเขตพื้ น ที่ ข องอ� ำ เภอเมื อ ง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริเวณสองข้างทางสายพระราม ที่ 2 ต่อเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็น นาเกลือ มีนกหลายชนิดบินผ่านไปมาและ กังหันวิดน�้ำเข้านาเกลือหมุนแล่นลม และ มีเกลือวางขายเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่ สวยงาม

14 | TROPICAL

TROPICAL |

15


16 | TROPICAL

TROPICAL |

17


>> สถานีแม่กลอง 18 | TROPICAL

และในที่ สุ ด ขบวนรถไฟก็ พ ามาถึ ง สถานี ร ถไฟแม่ ก ลอง จ.สมุทรสงคราม อันเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายนี้ และ ที่ส�ำคัญรถไฟจะผ่านตลาดร่มหุบ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดแม่ กลอง แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า ตลาดเสีย่ งตายเพราะ เมือ่ รถไฟ มาถึง พ่อค้าแม่ขายจะรีบพากันเก็บข้าวของและหุบร่มกันอย่าง โกลาหล และเมือ่ รถไฟแล่นผ่านไป ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ สภาพเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แน่นอนว่าเมือ่ มีโอกาสมาตลาดแม่กลองแล้ว ทีจ่ ะพลาดไม่ ได้เลยก็คือ อาหารที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยติดอันดับ ต้องปลาทูตัวเล็ก หน้างอคอหัก ทีจ่ ะต้องขอบอกว่าอร่อยทีส่ ดุ ในโลกโดยเฉพาะใน ช่วงฤดูหนาว TROPICAL |

19


>> บ้านเบญจรงค์ หลังจากเลือกชิมเลือกซือ้ จนอิม่ หน�ำส�ำราญแล้วจากนัน้ จึง เดินทางโดยรถสองแถวที่ขึ้นได้จากตลาดแม่กลองมายัง ปิ่น สุวรรณเบญจรงค์ (บ้านเบญจรงค์) ซึ่งตั้งอยู่ในต�ำบลบางช้าง อ�ำเภออัมพวาบนเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงครามบางแพ) ตรงข้ามวัดจุฬามณีจะมีป้ายบอกทางเข้าไปประมาณ 300 เมตร ก็จะพบกับปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ซึ่งเป็นแหล่งผลิต เครื่องเบญจรงค์ อาทิเช่น ถ้วย ชาม จาน ชุดกาแฟ โถชนิดต่างๆ

ฯลฯ โดย มีเอกลักษณ์คือมีลวดลายและสีสันแบบโบราณสมัย อยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีทั้งรับสั่งท�ำและจ�ำหน่ายหน้าร้านเป็นที่นิยมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ด�ำเนินกิจการมานานกว่า 25ปี หากสนใจ อยากจะเข้าชมสาธิตการเขียนลวดลายเบญจรงค์ เปิดให้เข้าชม วันจันทร์ถึงวันเสาร์08.00-17.00นวันอาทิตย์ 08.00-12.00 น. ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทรฯ 034-751322

เดินทางต่อไปยังค่ายบางกุ้งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัด บาง กุง้ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางสายสมุทรสงครามบางนกแขวก(เส้นทาง เดียวกับอุทยาน ร๒)เมื่อเราเดินทางมาถึงค่ายบางกู้งจะมองเห็น แนวก�ำแพงจ�ำลองสร้างไว้เพือ่ เป็นอนุสรณ์ในการสูร้ บ ค่ายนีเ้ ป็น ค่ายของทหารเรือไทยทีม่ คี วามส�ำคัญในประวัตศิ าตร์หลังจากเสีย กรุง ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชได้โปรดยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ต�ำบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง ภายในบริเวณค่ายยังมีโบสถ์ทสี่ ร้างตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็น ราชธานีชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์หลวงพ่อด�ำ” โดยมีลกั ษณะ พิ เ ศษคื อ โบสถ์ ถู ก ปกคลุ ม ด้ ว ยต้ น ไม้ ถึ ง 4 ชนิ ด คื อ ต้ น โพธิ์ ,ต้นไทร,ต้นไกร,ต้นกร่าง ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ปรกโพธิ์ และไม่ ไกลจากโบสถ์แห่งนี้เท่าใดนักเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

ค่ายบางกุ้ง << 20 | TROPICAL

TROPICAL |

21


>> ตลาดน้ำ�อัมพวา ในยามแดดร่มลมตก เราออกเดินทางต่อมายังตลาดน�้ำ อัมพวา บรรดานักท่องเทีย่ วเริม่ ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วยัง ตลาดน�้ำอัมพวากันหนาตากันมากขึ้น ส�ำหรับตลาดอัมพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัด อัมพวันเจติยาราม (จอดรถทีว่ ดั อัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ในช่วงเวลาเย็นตัง้ แต่ชว่ งเวลา 12.00 -20.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพอ่ ค้าแม่คา้ พายเรือขายอาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมี รถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีเพลงฟัง จาก เสียงตามสายของชาวชุมชนตลาดน�้ำอัมพวา นักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามประสงค์จะนัง่ เรือชมหิง่ ห้อย สามารถ 22 | TROPICAL

ติดต่อเรือได้ ซึ่งทางชุมชนตลาดอัมพวาได้จัดเรือไว้ให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวที่ท่าเรือ ตลาดน�้ำอัมพวา สนนราคาท่านละ 50-60 บาท หรือจะติดต่อกับที่พักหรือโฮมสเตย์ต่าง ๆ ในอัมพวาก็ได้ หากจะเดินทางกลับเราสามารถขึ้นรถสองแถว หรือรถตู้ จากด้านหน้าปากทางเข้าตลาด เพื่อ กลับกรุงเทพ หรือจะ นั่ง กลับไปที่สถานีรถไฟเพื่อกลับตามเส้นทางเดิมได้ นับว่าเป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่าต่อการเที่ยวพักผ่อนสบายๆ หลายหลายบรรยากาศ ทั้งชม ชิม ช็อป กันอย่างจุใจ ฉบับนี้ เราจึงฝากท่านผูอ้ า่ นไว้เพียงเท่านี้ แล้วพบกับการท่องเทีย่ วสุด ชิวได้ใหม่ฉบับหน้า.... TROPICAL |

23


24 | TROPICAL

TROPICAL |

25


Enjoy Eating

กÔนอาหาร เÊพงานศÔล»Š...

³ àÃ×͹»˜œ¹ËÂÒ จังหวัดสมุทรสาคร

วั น นี้ จ ะพาไปร้ า นอาหารที่ มี ความเป็นเอกลักษณ์ในการตกแต่ง ร้านที่เป็นงานศิลปะ และมีความ อร่อยของอาหารไทยแท้และเครือ่ ง จัดเต็มอีกร้านหนึ่ง ร้านอาหารที่จะพาไปวันนี้คือ ร้าน เรื อ นปั น หยา สมุ ท รสาคร ตั้ ง อยู่ ที่ 1300/600 ซอยเอกชัย 11 อาคารหลัง โรงเรียนเทศบาล 8 ถ. นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เปิดทุกวัน เวลา 11:00 - 20:00 น. 26 | TROPICAL

ต้องบอกก่อนว่า ที่นี่ไม่มีเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และไม่ชงเหล้า และรับเงินสด แต่ถ้าการจ่ายบัตร เครดิต จะโดนชาร์จเพิ่ม 3% ที่นี่ยังมี บริการห้องส่วนตัวและห้องปรับอากาศ แต่ชาร์จเงินเพิ่ม ชั่วโมงแรก 60 บาท แต่ชวั่ โมงต่อไป ชัว่ โมงละ 20 บาท เห็น ข้อแม้ต่างๆข้างบนแล้วอย่าเพิ่งถอดใจ นะคะ อาหารเค้ า อร่ อ ยจริ ง ๆ ร้ า น อาหารดัดแปลงมาจากบ้านพัก โดย บ้านหลังใหญ่เป็นครัวหลัก และมีอา

คารเล็ ก ๆที่ อ ยู่ แ ยกกั น จากบ้ า นหลั ง ใหญ่ แต่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอีก 3 อาคาร ครั้งนี้มารอบสองเลยขอนั่งในห้อง แอร์ ภายในมีทีวี มีโต๊ะที่วางภาพต่างๆ ของผู้ที่เคยมาชิมอาหารของทางร้าน อารมณ์เหมือนทานอาหารที่บ้านเลย ส่วนอาหารของที่นี่ ขอแนะน�าเมนู ปู หลนปูทะเล ปูทะเลเป็นตัวโตๆ หนัก ร่ ว มกิ โ ล น้� า หลนเข้ ม ข้ น รสชาติ กลมกล่อม ปูเนื้อเยอะ กินอร่อย เป็น

เมนูทถี่ กู ใจคนชอบหลนอย่างแรง แต่คา่ เสียหายท�าให้ต๊กกะใจนิดหน่อย ถ้วยนี้ 1600 บาทขาดตัว ทางร้านแจ้งไว้ใน เมนูแล้วว่าเนื้อปูหรือกุ้งต่างๆหากเอา มาปรุงอาหารจะราคาเท่าไหร หลังจากกินอิ่มแล้ว เดินเข้ามาด้าน ในเป็นบ้าน ตกแต่งคล้ายห้องรับแขก ด้านในเป็นห้องกระจกใส มีโต๊ะอาหาร ขนาดหลายเก้าอีอ้ ยู่ 3 โต๊ะใหญ่ กระจก ใสโดยรอบท�าให้มองเห็นงานศิลปะ แต่ ของเก่ า แก่ ที่ เจ้ า ของร้ า นดิ ส เพลย์ ไ ด้

ลงตัว เหมือนเป็นบ้านโบราณหลังหนึ่ง โต๊ะเก้าอีห้ น้าห้องกระจก เป็นแบบ โบราณ มีภาพวาดและรูปภาพประดับ ประดาได้อย่างลงตัวจริงๆ ส�าหรับเส้นทาง ไปกันได้งา่ ยๆ แถม อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯใช้เวลาเดินทาง แค่แปบเดียว.... จากเส้นพระราม2 ขับไปถึงตัวเมือง มหาชัย สังเกตุป้ายHonda เลี้ยวซ้าย เข้าถนนข้างศูนย์รถHonda ประมาณ 100 เมตร จะเจอสี่แยก เลี้ยวซ้าย ขับ

ไปซักประมาณ 300 เมตร จะเจอป้าย ร้าน เราก็จะถึงที่หมายกันแล้ว! แต่ถ้า ยังหาไม่เจอ ก็สามารถโทรสอบถามเส้น ทางได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 034 424707, 034 4836689

TROPICAL |

27


Enjoy Eating

ปลาทู , ปูนึ่ง รสชาติอาหาร สด อร่อย บวกกับบรรยากาศแบบสบายๆ ร่มรื่น ทำ�ให้ ต้ อ งหาโอกาสพาเพื่ อ นๆ มา เยี่ยมเยียนที่ร้านนี้กันเป็นประจำ� ที่นี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้เล่นฟรีอีกด้วย สำ�หรับอาหารขึ้นชื่อ เมนูแนะนำ� ของห้องอาหารบ้านขุนทวีนั้น ต้องยก ให้ “ผัดไทยกุ้งสด” และ “ปลาทราย ทอดขมิ้น” ทั้งสองจานนี้อร่อยเด็ดไม่ แพ้ ที่ ไ หนเลย ผั ด ไทยเส้ น เหนี ย วนุ่ ม กำ�ลังดีผดั มาได้รสชาติกลมกล่อมมากๆ ส่ ว นปลาทรายนั้ น ก็ ท อดได้ ก รอบดี เคี้ ย วได้ ทั้ ง ตั ว แถมได้ ก ลิ่ น หอมขมิ้ น อ่อนๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย เชื่อว่าห้อง อาหารบ้านขุนทวีไม่ทำ�ให้ผิดหวังแน่ๆ หลังจากอิ่มท้องกันเรียบร้อยดีแล้ว ถ้า ใครจะนัง่ ดืม่ ด่ำ�กับบรรยากาศต่อก็ไม่วา่

อิ่มอร่อยริมสายนำ�้ ณ

สำ�หรับการเดินทางจากกรุงเทพ ใช้ ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี – ปากท่อ) เพื่ อ มุ่ ง หน้ า สู่ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และผ่ า นสะพานต่ า งระดั บ เข้ า เมื อ ง สมุ ท รสงครามก่ อ น จนข้ า มสะพาน สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแล้วให้ ชิดซ้าย ขับไปประมาณ 500 เมตร ให้ เลี้ยวซ้า ยเข้า ทางคู่ขนาน กลับ รถใต้ สะพานแล้ ว เลี้ ย วขวาเข้ า ซอยแรก สั ง เกตป้ า ยบอกทาง The legend meaklong จากนั้ น ขั บ ไปตามทาง จนถึงสามแยก จะมีวัดปทุมคณาวาสอ ยู่ทางด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวา และขับ ไปตามทางจนผ่าน สี่แยกแสงวนิช (ท่าเรือข้ามฟาก) จาก สี่แยกให้ขับไป อีก 100 เมตร จะเห็น The legend meaklong อยู่ทางด้านขวามือ ตรง ข้ามโรงเรียนเทศบาลแสงวนิช

“บ้านขุนทวี”

บ้ า นขุ น ทวี . .. ร้ า นอาหาร บรรยากาศย้อนยุค ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ำ� แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ทีน่ เ่ี ป็น ทัง้ ร้านอาหาร และ โรงแรม เดินเข้า มาในร้ า นแล้ ว เหมื อ นอยู่ ใ นละคร ย้อนยุคเลยทีเดียว บรรยากาศคลาสสิ ค สวยงาม

28 | TROPICAL

กั น แต่ เราขอกระซิ บ ซั ก นิ ด ว่ า ทาง รีสอร์ทยังมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจเตรียมไว้ เอาใจแขกที่มาพักด้วย นอกจากลูกค้าที่มาพักที่นี่แล้ว ก็มี หลายคนที่มาเพื่อรับประทานอาหารที่ นี่โดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มักจะเลือกนั่งริมน้ำ�กัน เพราะถือโอกาศกินลมชมวิวไปในตัว แต่ถา้ ท่านใดไม่ถนัดนัง่ พืน้ ก็แนะนำ�ให้ นั่งส่วนของร้านอาหารของเขาดีกว่า เพราะจะมีโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งได้แบบปกติ เหมือนร้านอาหารทั่วไป สำ�หรับคนที่มารับประทานอาหาร ทีน่ แี่ ล้วยังอยากจะดืม่ ดำ�กับบรรยากาศ อยู่ ก็สามารถพักแรมที่นี้ได้ สามารถ เข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://www.thelegendmaeklong.com ราคาทัง้ หมด ก็จะรวมอาหารเช้าเข้าไปด้วย

จังหวัดสมุทรสงคราม

ภายในตัวบ้าน จะเป็นส่วนของโรงแรม เป็นตัวบ้านสมัยเก่า ตกแต่งแบบดัง้ เดิม ส่วนด้านนอกติดแม่นำ�้ จะเป็นส่วนของ ร้านอาหาร บรรยากาศร่มรื่นย์น่านั่ง เมนูอาหาร จะเป็นเมนูไทยๆ รวม ทั้งอาหารยอดฮิตของแม่กลอง อย่าง หอยหลอดผัดฉ่า , ปลาทูซาเตี๊ยะ , ฉู่ฉี่

เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-513-4913, 02-513-4996 เบอร์รีสอร์ท 080-088-1876,034-701-121 TROPICAL |

29


Travel Guide

พากิน...

10 1

ง อ ล ก ่ ม แ ด า ล ต าม บ

ร อ ค ง ร ส ร ย ท ุ อ ่ ม ส ร จังหวัด ร้านอ

แผนผังร้าน

6

ข้าวแกงมธุรส

สาเหตุของร้านนนี้ที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะ รสชาติของพะแนงหมูร้านนี้ ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน รสชาติต้องบอกว่าสุดๆ ถ้าใครยังไม่เคยไปกิน ขอบ อกว่าต้องลองแล้วจะติดใจ แล้วคุณจะรู้ว่าทำ�ไมถึงได้อันดับที่หนึ่ง รับรองไม่มี ผิดหวังแน่ๆ

2

ก๋องเมงจั่น

สำ�หรับร้านบะหมี่แห่งนี้ ใครมาแม่กลองไม่มาลิ้มรสบะหมี่เจ้านี้ก็ดูจะโหดร้าย เกินไปบะหมี่ที่นี่เค้าทำ�เอง ทำ�มา 30 ปีแล้ว ช่วงนี้เป็นรุ่นลูกแล้วแต่รสชาติยัง อร่อยเหมือนเดิม ร้านนี้คนแน่นทั้งปีครับของเค้าดังเค้าดีจริงๆ ตอนนี้ขยายไป เปิดสาขาสองแล้ว

3

ร้านนี้มีดีที่เผ็ดและดึก ต้องเริ่มจากเมนูแนะนำ� แกงพุงปลาดุก และแกงลูกชิ้น ทั้งสองอย่างนี้อาจจะมีรสชาติที่เผ็ดแบบ เอาใจคนกินเผ็ดเลยก็ว่าได้ เสน่ห์ของ ร้านนี้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเปิด ร้านนี้เปิดตอนเที่ยงคืน เช้าตรู่หน่อยก็หมด แล้ว

7

แกงใต้ซอยตรงข้ามสวนสุขภาพ

ร้านนี้อยู่ในซอยตรงข้ามสวนสุขภาพ ร้านนี้มีแกงใต้และผักจิ้มน้ำ�พริกเหมือน แกงใต้ร้านอื่นๆแต่ทีเด็ดอยู่ที่ข้าว ไม่รู้หุงและผสมอย่างไiแต่ข้าวเค้านุ่มมาก แถมมีข้าวกล้องผสมด้วย เจ้าของร้านก็ใจดีอีกต่างหาก ร้านนี้ขอแนะนำ� หมู กะปิกับไข่เค็ม ของเค้าเหลือรับประทานจริงๆ

8

เม้งข้าวหมูแดง

เกาเหลาเลือดหมูกรุงไทย

ถ้าพูดถึงเกาเหลาเลือดหมู น้อยคนนักที่จะไม่เอ่ยถึงเกาเหลาเลือดหมูกรุงไทย ร้านนี้ดูจากการต่อคิวซื้อก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหน เมนูเด็ดก็เกาเหลาเลือดหมูกับข้าว เปล่า ร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้ามืด ขายไม่นานก็หมดเพราะฉะนั้นใครคิดจะทานต้อง ตื่นเช้าหน่อย

5

ลูกชิ้นวีระ

ร้านนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าทีเด็ดคือ ลูกชิ้น มีทั้งหมู ไก่ เนื้อ เอ็น และอีกหนึ่งทีเด็ด คือ เนื้อเปื่อย ร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ใส มีสองสาขา สาขาแรกอยู่แถวธนาคาร ออมสินใหม่ ลองกินแล้วรับประกันว่าอร่อยทั้งสองสาขา 30 | TROPICAL

ข้าวขาหมูข้างออมสินเก่า

อันดับแปด อีกร้านที่เก่าแก่ไม่เปลี่ยนแปลง ร้านนี้มาอันดับแปดเพราะไม่ใช่แค่ ขาหมูที่อร่อยเท่านั้น แต่บรรยากาศอันคลาสสิคของร้านด้านในที่ขายกาแฟ โบราณ มีกระดานหมากรุกให้โขก ถือว่าเป็นสภากาแฟของแม่กลองก็ว่าได้ ใครอยากกินต้องตื่นเช้าหน่อยนะ

ส�ำหรับเม้งข้าวหมูแดง หนึ่งในร้านอมตะและคลาสิคของแม่กลอง ร้านนี้ ทีเด็ดก็ไม่ตอ้ งบอก ข้าวหมูแดง น�ำ้ ราดไม่มใี ครเหมือน รสชาติไม่เคยเปลีย่ น ไม่วา่ เวลาจะผ่านมานานแค่ไหน ใครซือ้ มาฝากถ้าได้ลองกินดูรบั ประกันว่า รู้เลยนี่ล่ะร้านเม้ง

4

ข้าวแกงหัวรถไฟ

9

ก๋วยเตี๋ยวปลาชุ้นพานิช

มาที่อันดับเก้า ร้านนี้เก่าแก่พอสมควร เสน่ห์ของร้านนี้อยู่ที่ลูกชิ้นปลา เกี้ยว ปลา ร้านนี้หาง่ายอยู่กลางตลาดเลย (เส้นทางไปโรงพยาบาล) ส่วนคนที่ม่กิน มักบอกว่าบะหมี่อร่อยมากมาก โดยเฉพาะบะหมี่เย็นตาโฟ เครื่องเยอะ เรียก ว่าตระการตา อิ่มแปร้กันเลยทีเดียว

10 เฮงข้าวมันไก่

ปิดท้ายด้วยข้าวมันไก่ก่อน ร้านนี้ทีเด็ดอยู่ที่น้ำ�ซุปที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็นมะระตุ๋น ข้อไก้ตุ๋นยาจีน ร้านนี้ตรงดูฤกษ์ยามหน่อยเพราะทางร้าน ปิดบ่อยไปนิด เลยมาอยู่ที่อันดับสิบ TROPICAL |

31


Travel Guide

ยกทะเลขึ้นบก ที่ “ตลาดมหาชัย”

ราชการ เปลี่ยนคำ�ว่า เมือง เป็น จังหวัด ทั่วทุกแห่ง เมือง สมุทรสาคร จึงได้เปลี่ยนเป็น จังหวัดสมุทรสาคร มาจนทุก วันนี้ ส่วนคำ�ว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของ คลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลอง ถ้าพูดถึงมหาชัยก็ต้องนึกถึง อาหารทะเล ใช่ไหมละ ที่นี่ เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลจริงๆเพราะที่ต้ังของเมืองติดกับ อ่าวไทยหรือเรียกว่าเมืองปากอ่าว ที่นี่มีท่าเรือขึ้นของทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ต่างๆอาหารทะเลที่ขึ้นจากท่ามีความ สดมากๆ ทำ�ให้ผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงมาจับจ่ายซื้อของกัน มากมาย ที่นี่เลยอาหารทะเล “ตลาดสดมหาชัย” ตลาดสดมหาชั ย ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ น้ำ� ท่ า จี น ใกล้ กั บ ศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 200เมตร วันนี้ ขออาสาพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศที่

ตลาดสดมหาชัยเป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลสดและแห้ง ที่ นี่เขายกทะเลขึ้นมาขายบนบกกันจริงๆเพราะอาหารทะเล มากมายหลากหลากชนิดที่นี่มีให้เลือกซื้อ เพียบ.... เรียกได้ ว่าเกือบทุกชนิดเลยก็ว่าได้ บรรยากาศที่ตลาดสดมหาชัยค่อนข้างที่จะคึกคักมีผู้คน มาจับจ่ายซือ้ ของกันอย่างมากมายเพราะสินค้าทีน่ มี่ คี ณ ุ ภาพ ที่เน้นความสด จะไม่ให้สดได้ไงละ ขึ้นจากทะเลโดยตรงตรง เลยแถมราคายังย่อมเยาสบายกระเป๋าอีกต่างหาก สำ�หรับการเดินทาง ถ้ามาจากแยกบางปะแก้วไปตาม ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระรามที่ 2) ผ่านที่ทำ�การเขตบางขุนเทียน ด่านชั่งน้ำ�หนักเอกชัย ถึง สี่แยกมหาชัย ประมาณกิโลเมตรที่ 28 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมือง สมุทรสาคร ระยะทาง 29 กิโลเมตร ก็จะถึงเป้าหมายที่ ตลาดมหาชัย

จังหวัดสมุทรสาคร

ทริปนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ “สมุทรสาคร” หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็กๆ ตัง้ อยูบ่ นปากน้ำ�ท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร สมุ ท รสาคร เป็ น เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี บั น ทึ ก ไว้ ใ น พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งพระเจ้าเสือเสด็จประพาส ทางชลมาศกำ�เนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ ผู้จงรัก ภัคดี จากที่เดิมเรียกว่า ท่าจีน เพราะแต่เดิมเป็นตำ�บลใหญ่ 32 | TROPICAL

อยู่ติดกับอ่าวไทย มีชาวจีนนำ�สำ�เภาเข้ามาจอดเทียบท่า ค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำ�บลท่าจีน ในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักพรรดิ โปรดให้สร้าง เมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง สาครบุรี เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูผู้ที่จะมา รุกรานทางทะเล และเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสมุทรสาคร มาถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ทาง TROPICAL |

33


34 | TROPICAL

TROPICAL |

35


>>>>>> Reccomended Commodation

สัมผัสบรรยากาศ กลางธรรมชาติ ณ บ้านอังคณา

หากใครมาเที่ยวอัมพวา แล้วต้องการหาที่พักที่อยู่ ไม่ไกลจากตลาดอัมพวา วันนี้เรามีที่พักบรรยกาศดี มาแนะน�ากัน

บ้านอังคณา เลขที่ 118/2 ม.1 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร: 089-7444325 ,086-5 437249 E-mail: nantayot_x @hotmail.com 36 | TROPICAL

แวดล้ อ มด้ ว ยธรรมชาติ ก ลางสวน ร่มรื่น สงบเป็นส่วนตัว และอาหารมื้อ กลางวันก็อร่อยถูกใจ รีสอร์ท มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด หน้าตาของบ้านแฝดเป็นบ้าน 2 หลัง ติด กัน พักได้หลังละ 2 คน ส่วนบ้านเดี่ยวพัก ได้ 4 คน ห้องพัก กว้างขวางสิ่งอ�านวยความ สะดวกครบครัน ทั้ง แอร์ ทีวี ตู้เย็น ตัวที่พักเรียบง่าย รอบข้างแวดล้อม ด้วยต้นไม้ ใบหญ้าเขียวขจี เหมาะส�าหรับ พักผ่อนนอนเล่น กินบรรยากาศ

ศาลาริมน�า้ ให้เรานัง่ พักผ่อนและรับ ประทานอาหารมือ้ กลางวัน หรือถ้าอยาก พายเรือเล่นก็ได้ บ้ า นพั ก กลางสวน เดิ น เล่ น ไปมา บริเวณบ้าน จะเห็นต้นส้มโอคอนเฟิร์มว่า ส้มโอทีน่ หี่ วานอร่อยมาก มาถึงทัง้ ทีพลาด เมนูนไี้ ม่ได้ ปลาทูแม่กลอง เห็นตัวเล็กแต่ เนื้ออร่อยอย่าบอกใคร บ้านพักสบายๆกลางสวนร่มรืน่ และ การบริการที่เป็นกันเองของเจ้าของ มา เที่ยวอัมพวาก็ลองแวะมาพักผ่อนและชิม เมนูอร่อยๆที่นี่ค่ะ TROPICAL |

37


ตลาดร่มหุบ มนต์เสน่ห์

“แม่ ก ลอง” “เมื่อเสียงหวูดรถไฟ และสัญญาณระฆัง ดังขึ้น พร้อมกับธงสี เขียวที่โบกสะบัดจาก นายสถานี วินาทีแห่ง ความโกลาหลก็เริ่มต้น ทันที” 38 | TROPICAL

.

“ขอบั ต รประชาชนด้ ว ยครั บ ” เสียงนายสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ บอก พร้ อ มกั บยื่ น ตั๋ ว รถไฟฟรี ใ ห้ ฉัน ด้ ว ยมาตรการลดค่ า ครองชี พ ของ รัฐบาลปัจจุบัน ท�ำให้เราได้มีโอกาส ใช้บริการ “รถไฟฟรีเพื่อประชาชน” จุ ด หมายปลายทางที่ ฉั น จะเดิ น ทาง ไปวันนี้ คือ “ตลาดร่มหุบ” จังหวัด สมุทรสงคราม ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพ ด้ ว ยความแปลกและน่ า ตื่ น เต้ น ของตลาดที่ ฉั น มั ก ได้ ยิ น บ่ อ ยๆของ เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่จะรีบเก็บ ข้าวของและหุบร่มอย่างรวดเร็ว เพื่อ หลบให้ ทั น รถไฟที่ ก� ำ ลั ง เคลื่ อ นที่ ม า ด้ ว ยความเร็ ว มั น ท� ำ ให้ ฉั น อยากไป สัมผัสบรรยากาศนั้นด้วยตัวเองสักครั้ง ขณะที่ ร ถไฟก� ำ ลั ง เคลื่ อ นที่ มุ ่ ง ไปสู ่ ส ถานี ป ลายทาง “มหาชั ย ” อ า ก า ศ เ ช ้ า นี้ ค ่ อ น ข ้ า ง เ ย็ น สบาย เมฆจ� ำ นวนมากกลบแสง

สว่ า งและความร้ อ นจากดวงอาทิ ต ย์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า ง ดี ลมเย็ น ๆที่ พั ด จากหน้ า ต่ า งโบกี้ ร ถไฟมาปะทะ บนใบหน้ า ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ความผ่ อ นคลายสบายใจ เมือ่ มาถึงสถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ฉันต้องเดินไป ยังท่าน�ำ้ มหาชัย เพือ่ ทีจ่ ะโดยสารเรือข้ามฝากไปยังท่าฉลอม แล้วเดินต่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านแหลม เพื่อมุ่งหน้า สู่สถานีแม่กลอง อันเป็นที่หมายปลายทางของฉันในวันนี้ ขณะทีฉ่ นั หยิบกล้องขึน้ มาเพือ่ ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศรอบๆ ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างพากันตะโกน “ฮัลโหล” พร้อม กับโบกไม้โบกมือทักทายอย่างเป็นมิตร พวกเขาคงคิดว่าฉัน เป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติกระมัง น่ารักจัง นีค่ งเป็นเสน่ห์ อย่างหนึ่งของคนไทยที่มักจะยิ้มแย้ม อัธยาศัยดีอยู่เสมอ “ตลาดร่มหุบ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดแม่ กลอง” (Railway Market) ส่วนชาวบ้านมักเรียกกันว่า “ตลาดเสี่ยงตาย” หรือ “ตลาดริมทางรถไฟ” ซึ่งจะเรียก ตามลักษณะของตลาด คือ การตัง้ คร่อมอยูบ่ นทางรถไฟสาย แม่กลอง-บ้านแหลม เมือ่ มีรถไฟผ่านมา บรรดาร้านรวงต่างๆ จะพากันเก็บข้าวของและหุบร่มเพื่อให้รถไฟผ่าน ตลาดแห่ง นี้อยู่ติดกับสถานีรถไฟแม่กลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาด

เทศบาลจังหวัดสมุดสงคราม มีความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร ตลาดร่มหุบได้ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว “UNSEEN THAILAND” โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และก� ำ หนดเส้ น ทางวงเวี ย นใหญ่ - มหาชั ย -บ้ า นแหลมแม่ ก ลอง เป็ น เส้ น ทางส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางรถไฟ สาเหตุที่พ่อค้าแม่ปักหลักขายของกันที่ตลาดร่มหุบ เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2527 เป็นเวลาเกือบสามสิบ ปี เพราะตลาดข้ า งในมี พื้ น ที่ น ้ อ ย และมี ค ่ า เช่ า แผงสู ง บรรดาพ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า จึ ง พากั น จั บ จองบริ เวณริ ม รางรถไฟ เป็นแหล่งท�ำมาค้าขาย โดยจ่ายค่าเช่ากับสถานีรถไฟแทน บรรยากาศในช่วงกลางวันของตัวเมืองแม่กลอง ดู คึ ก คั ก เป็ น พิ เ ศษ โดยเฉพาะตลาดร่ ม หุ บ บรรดาพ่ อ บ้ า นแม่ บ ้ า นต่ า งพากั น ออกมาจั บ จ่ า ยซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ท� ำ ไปปรุ ง อาหาร และที่ ข ายดี ที่ สุ ด เห็ น จะเป็ น “ปลา ทู แ ม่ ก ลอง” ที่ เขาว่ า กั น ว่ า ต้ อ งหน้ า งอ คอหั ก ตั ว เล็ ก สั้น เท่านั้นถึงจะเนื้อมันอร่อยถูกใจ สาเหตุที่แม่กลองมี ปลาทูชุกชุม เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณ ชายฝั่งปากแม่น�้ำแม่กลอง และชายฝั่งทะเลที่ติดอ่าวไทย หลังจากนั้น ก็มีสัญญาณเตือนจากนายสถานี ว่ารถไฟ

TROPICAL |

39


ปลาทูหน้างอ คอหัก ^ ^ ของฝากชั้นยอด จากสมุทรสงคราม

40 | TROPICAL

ก�ำลังจะมา ทันใดนั้นเสียงหวูดรถไฟ และสัญญาณระฆังเริ่มดังขึ้น พร้อมกับ ธงสี เขี ย วที่ โ บกสะบั ด จากนายสถานี วินาทีแห่งความโกลาหลก็เริ่มต้นทันที ที่สิ้นเสียงหวูดรถไฟ ใช้เวลาไม่ถึง 3 วินาทีบางร้านเก็บของและเริ่มยกร่ม ขึ้น ใครซื้อของก็ปล่อยให้รอเงินทอน ไปก่อน พอรถไฟผ่านไปแล้วค่อยทอน เงิ น บรรดาลู ก ค้ า และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ต่างก็ยืนเบียดตัวหลบรถไฟด้วยความ ตื่นเต้นแบบสุดๆ บ้างก็หยิบกล้องถ่าย รูป หรือมือถือขึ้นมาเตรียมพร้อมถ่าย เมื่ อ รถไฟเคลื่ อ นที่ ใ กล้ เข้ า มา กระจาด กระบุง ถาดล้อเลื่อนถูกยก ออกจากบริเวณริมทางรถไฟ ก่อนที่ การหุบร่มจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ร้าน ไหนอยู่ใกล้สถานี เมื่อเวลารถไฟออก ก็หุบร่มก่อน แล้วก็ค่อยๆหุบลงตามๆ กั น ไป แต่ ถ ้ า รถไฟเข้ า ก็ ต รงข้ า มกั น

คือ ร้านที่อยู่ไกลสถานีที่สุดจะหุบก่อน ส่วนลักษณะการหุบร่มทุกร้านต้องยก พร้อมกัน เพราะร่มจะไขว้ ซ้อนกันไป มา ยกแค่ของตัวเองร้านเดียวไม่ขึ้น ต้องยกพร้อมๆกัน ดูคล้ายโดมิโน่ล้ม ลงอย่างไรอย่างนั้น รวมเวลาเก็บและ ยก กินเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียด้วยซ�้ำ รถไฟผ่านตลาดร่มหุบไปแล้ว เพียง เวลาไม่กี่วินาทีที่รถไฟผ่านพ้นไป ข้าว ของต่างๆ ร่มและผ้าใบเริ่มถูกกางลง มาอย่างรวดเร็ว คนส่งของที่หลบอยู่ ก็เข็นของตามขบวนรถไฟไปทันที ใช้ เวลาเพี ย งนาที ก ว่ า ๆ ตลาดก็ เข้ า สู ่ ภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นับ ว่าเป็นภาพที่มีเสน่ห์ น่าทึ่ง สมกับการ รอคอยของบรรดานักท่องเที่ยวที่ต่าง เดิ น ทางมาเพื่ อ ชมวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ของผู้คนในตลาดแห่งนี้เลยทีเดียว TROPICAL |

41


ศาลพันท้าย

“นรสิงห์” นวลเจ้าพี่เอย ค�ำน้องเอ่ยล�้ำคร�่ำครวญ ถ้อยค�ำเหมือนจะชวน ใจพี่หวนครวญคร�่ำอาลัย น�้ำตาอาบแก้ม เพียงแซมด้วยเพชรไสว แวววับจับหัวใจ เคล้าแสงไต้ งามจับตา

42 | TROPICAL

TROPICAL |

43


“น�้ ำ ตาแสงไต้ ” บทเพลงที่ อ าจคุ ้ น หู แ ละเคย

ได้ ยิ น กั น เป็ น อย่ า งดี ส� ำ หรั บ ใครหลายๆคน ที่ ส� ำ คั ญ ส ถ า น ที่ ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น วั น นี้ ยั ง มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ กั บ บทเพลงข้ า งต้ น อี ก ด้ ว ย พอจะเดากั น ได้ ใ ช่ ไ หมคะ

ในวั น นี้ เราจะพาทุ ก ท่ า นไปเที่ ย วชมสถานที่ ท าง ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ “พันท้ายนรสิงห์” ท่านพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายของเรือพระที่นั่งพระเจ้า เสือ ซึ่งตามประวัติ พันท้ายนรสิงห์ได้คัดท้ายเรือไปโดน กิ่ ง ไม้ ที่ บ ริ เวณปากคลองโคกขาม ท� ำ ให้ โขนเรื อ (ส่ ว น หัวของเรือ) พระที่นั่งเอกชัยหัก จึงถวายชีวิตเพื่อชดใช้ ความผิดตามกฎมณเฑียรบาลที่ได้กระท�ำ ทั้งๆที่พระเจ้า เสื อ เองมิ ไ ด้ ต ้ อ งการที่ จ ะประหารชี วิ ต พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ก็ ต าม แต่ จ� ำ ต้ อ งฝื น ใจเพื่ อ มิ ใ ห้ เ ป็ น เยี่ ย งอย่ า งสื บ ไป ในเวลาถัดมา กรมศิลปากรได้ด�ำเนินการจัดสร้างศาล พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ขึ้ น และได้ รั บ ประกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น “โบราณสถานแห่ ง ชาติ ” ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 72 ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2498 เพื่อ เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์ รักษากฎระเบียบ กฎ มณเฑียรบาลยิ่งกว่าชีวิตตน โดยมีอาณาบริเวณรอบๆศาล ไว้ประมาณ 100 ไร่ เพือ่ จัดตัง้ เป็น “อุทยานพันท้ายนรสิงห์” ภายในศาลแห่งนี้ ยังประกอบไปด้วยโบราณสถานและ โบราณวัตถุที่น่าสนใจจ�ำนวนมาก อาทิ รูปปั้นของพันท้าย นรสิงห์ที่มีขนาดเท่าของจริงในท่าถือท้ายคัดเรือ เรือขุด โบราณ ที่ท�ำจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ คาดว่ามีอายุกว่า 300 ปี ซึ่งชาวบ้านใน ต.พันท้ายนรสิงห์เป็นผู้ขุดพบ และ น�ำมาบริจาคไว้ที่ศาลพันท้ายฯ ชาวบ้านในแถบนี้เชื่อว่า อาจเป็นเรือในขบวนเสด็จ หรือเรือทีใ่ ช้ลำ� เลียงทหารในอดีต และหลักประหารที่เหลือเพียงแค่เสาไม้ชิ้นเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในศาลยั ง เป็ น ”แหล่ ง ศึ ก ษาการ อนุรักษ์ป่าชายเลน” ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนของ กระทรวงเกษตร แหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ชายฝั่งทะเล มีต้นโกงกางขี้นอยู่โดยรอบตลอดแนวชาย คลอง สามารถพบเห็นปลาตีน และปูเปรี้ยวได้ทั่วไปอีกด้วย หากวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านยังไม่มีโปรแกรมไปไหน ขอ เชิ ญ แวะมาเที่ ย วชมได้ ที่ ศาลพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ต� ำ บล พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร หรื อ ต้องการสอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-871-578 44 | TROPICAL

TROPICAL |

45


>>>>>>Precious Moments

บั น ทึ ก ภาพ ความทรงจ�า

46 | TROPICAL

TROPICAL |

47


48 | TROPICAL

TROPICAL |

49


50 | TROPICAL

TROPICAL |

51


Tropical