Page 1

D.I.Y PAINTING on CERAMICS »ÒÃԩѵà ¤íÒÇÒÊ

12 ÇÔ¸Õ D.I.Y ·Õè¨Ð·íÒãˤسʹء仡Ѻ é §Ò¹ÈÔŻк¹à«ÃÒÁԡʏ


6


Intro ¤íÒ¹íÒ ·íÒäÁµÍ§ÇÒ´ ? é à¤ÂäËÁ... ¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡¢Í§áºº·Õè¶Ù¡ã¨äÁä´ÊÑ è é ¡·Õ ¹Ù¹è ¡çäÁÊÇ ¹Õè¡çäÁà¢ÒµÒ è è é ÅÒÂẺä˹¡çäÁªÍº è µÃ§¹Õé äÁ¹ÒÁÕ ¹Ò¨Ðà¾Ô è Á ÅÒµç¹Ñ é ¹ ÍÕ ¡ ˹Í è è è è ºÒ§·ÕÅÒÂÊÇÂáÅÇáµÊÕ é è äÁãªàÅ è è ÍÐäèдÕ仡ÇÒ¡ÒÃ·Õ èàÃÒ·íÒÁѹ¢Öé¹ÁÒàͧËÅÐè è à¾ÃÒÐ... ÈÔŻРäÁä´¶Ù è é ¡¨íÒ¡Ñ´ãËÍÂÙ é áè ¤º¹¡ÃдÒÉ è

Parichat K.

7


8


Let ‘s enjoy !

9


a Part 1

Materials ท�าความรู้จักอุปกรณ์

10

Easy paint หัดวาดให้คล่องมือ

12

Colour theory ทฤษฎีสีขั้นพื้นฐาน

13

Before & After ก่อนและหลังเพ้นท์

14

a Part 2

1

18

Painting 22

2

;

Using a Paper

32 28


Contents ÊÒúÑÞ 3

<

Using a Tape

4

Using a Sponge

5

Using a Ruler

6

42

38 52

48 62 58

9

Using a Stamp

72 68


1 2

สีสำหรับเพนทเซรามิกส สีที่ควรมี ดำ ขาว แดง น้ำเงิน เหลือง

พูกัน ควรมีหลายขนาดเพื่อ ความสะดวกในการเลือกใช้

3

12

จานสี เตรียมไว้ใช้สำหรับการผสมสี


Materials ·íÒ¤ÇÒÁÃÙ¨é Ñ¡ÍØ»¡Ã³ì

5

4

ภาชนะเซรามิกส ใช้ได้ทั้งแบบเผาเคลือบแล้ว และที่ยังไม่ได้เผาเคลือบ

6

ดินสอ ใช้สำหรับการออกแบบ ร่างเส้น บนภาชนะต่างๆ

ผาสะอาด และน้ำ ไว้ใช้เช็ดล้างพู่กัน

13


Easy Paint ËÑ´ÇÒ´ãˤÅͧÁ× é è Í

14

จุด กดปลายพู่กันแล้วยกขึ้น ต้องจุ่มสีชุ่มๆ หน่อย จะได้วงกลมที่กลม

เสนตรง ลากพู่กันโดยกดน�้าหนัก มือให้เสมอกัน

เสนแหลม กดปลายพู่กันลงแล้วลาก ค่อยๆ ยกปลายพู่กันขึ้น

เสนโคง ยกปลายพู่กันขึ้น กดลง เมือ่ ถึงตรงกลาง แล้วยก ขึ้นเมื่อถึงปลาย

เสนโคงแหลม ท�าเหมือนกับเส้นแหลม แต่ ลองวาดให้ปลายโค้งลง

เสนเวฟ ลากพู่กันให้เสมอกัน โดย วาดให้เปนคลื่นโค้ง

หยดนํ้า กดพู่กันให้เต็ม ลากสั้นๆ ในขณะทีย่ กปลายพูก่ นั ขึน้

หยดนํ้าโคง วาดแบบเดียวกับหยดน�้า เมือ่ ถึงปลายแหลมให้ตวัด พู่กันให้โค้งงอ

หยดนํ้ายาว วาดหยดน�า้ แล้วลากหางให้ ยาวขึ้ น ลองวาดหลายๆ เส้นให้ปลายแหลมมาชนกัน


Colour Theory ·ÄÉ®ÕÊ¢Õ ¹Ñé ¾×¹é °Ò¹

+ + +

= = =

สีดํา จะผสมเมื่ออยากได้สีเข้ม เช่น สีน�้าตาลไหม้ สีขาว ใช้ผสมเมื่อต้องการให้สีที่ อ่อนลงหรือเปนสไตล์สีพาสเทลหวานๆ ทั้งสองสีนี้ ควรผสมในอัตราส่วน 1:3 คือ สีอ่อน 3 ส่วน สีเข้ม 1 ส่วน

15


BEFORE

“ 16

เช็ดทําความสะอาดเซรามิกสที่เราจะ เพนทดวยแอลกอฮอล หรือนํ้าอุน


AFTER

เพื่อใหสีแหงและติดทนนานยิ่งขึ้น นําเขาเตาอบอุณหภูมิ 150 °C นาน 30 นาที

17


painting


20


01

Town Mug

จับแกวสีขาว ธรรมดาๆ มาแต่งเติมลวดลายตาม จินตนาการสักหน่อย เพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนแกวนํ้าใบ โปรดของคุณ ใหกลายเป็นแกวทีไ่ ม่ธรรมดา ไม่ซาํ้ ใคร แลวหล่ะ

21


Materials

ดินสอ แก้วเซรามิกส์ พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

How to

22

1

ร่างเส้นภาพที่ต้องการด้วยดินสอ

2

ใช้พู่กันเพ้นท์ตัดเส้น

3

ระบายสีให้เต็ม

4

ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.


23


24


02 pineap p le

set

เติมลวดลายน่ารักๆ บนแกวและจานรองที่ดูเขากั๊น เขากันเพียงเล็กนอย ก็จะไดแกวเซ็ตน่ารักๆ เพิ่ม ความน่ารัก สดใสสําหรับเชาวันใหม่

k 25


Materials

ดินสอ แก้วเซรามิกส์ จานรอง พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า สีเหลือง สีเขียว

How to

1

3

26

ร่างเส้นภาพด้วยดินสอ

ใช้สีเขียววาดใบ

2

ลงสีเหลืองในส่วนผล

4

เติมจุดด้วยสีขาว


variation

เพ้นท์จานรองที่เข้าเซ็ทกัน ก็น่ารักไปอีกแบบ

27


28


;

Using a p ap er


30


03

Mustache

สําหรับใครที่ไม่ถนัดใชพู่กันวาดลวดลายลงไป จะหาปริ้นท์ลายที่ชอบ หรือวาดลงบนกระดาษ ก่อนก็ได ลองทําตามกันดู ออกมาสวยไม่แพกัน กับที่ซื้อมาเลย

31


;

กระดาษ เทปกาว กรรไกร คัตเตอร์ แก้วเซรามิกส์ พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

Materials

How to

1

วาดหรือปริน้ ท์ลายทีช่ อบ ลงกระดาษ แล้วตัดส่วนที่ ต้องการเพ้นท์สีออก

2

ติดรูปลงบนแก้ว ควรติด กระดาษให้แนบสนิทกับแก้ว เพื่อกันไม่ให้สีซึมออก

TIP ! ควรติดกระดาษให้แนบสนิทกับแก้ว เพื่อกันไม่ให้สีซึมออกขณะเพ้นท์

32

3

ลงสีด้วยพู่กันให้ทั่ว

4

รอให้สแี ห้ง แล้วลงสีทบั อีกรอบ ให้เรียบเสมอกัน

5

ทิ้งไว้ประมาณ 1-4 ชั่วโมง แล้วลอกกระดาษที่ติดไว้ออก


33


34


04

Moon & B unny

ลองเพนท์ดานในหรือดานนอก ก็ทําไดง่ายๆ ขอแค่มี จินตนาการแลวลงมือทํา ไม่ว่าจะเป็นชอน ถวย จาน ก็แต่งแตมลวดลายและสีสันไดเหมือนกัน

#

35


;

Materials

กระดาษ เทปกาว กรรไกร คัตเตอร์ ถ้วย, ช้อนเซรามิกส์ พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

How to

1

วาดหรือปริ้นท์ลายที่ชอบ ลงกระดาษ

2

ใช้คตั เตอร์ตดั ส่วนทีต่ อ้ งการ เพ้นท์สีออก

3

ติดรูปลงบนแก้วให้แนบสนิท

4

ลงสีด้วยพู่กันให้ทั่ว

5 36

รอให้สแี ห้ง แล้วลงสีทบั อีกรอบ ให้เรียบเสมอกัน

6

ทิ้งไว้ประมาณ 1-4 ชั่วโมง แล้วลอกกระดาษที่ติดไว้ออก


37


<

Using a Tap e


40


05

Strip e Cup

เปลี่ยนแกวกาแฟใบเดิมใหเกขึ้น ดวยเทคนิกง่ายๆ โดยใชเทปกาว ช่วยในการเพนท์ จะเพนท์ลายทาง หรือจะลองครีเอทลายใหแนวสุดๆ ก็ทําไดไม่ยาก

< 41


<

Materials

เทปกาว กรรไกร แก้วเซรามิกส์ พู่กันหัวตัด สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

How To

1

3

42

ติดเทปกาวลงบนแก้ว เว้นส่วนที่ต้องการลงสีไว้

ทิ้งให้สีแห้งสักครู่ ลอกเทปกาวออก

2

ลงสีดว้ ยพูก่ นั หัวตัด ทิง้ ไว้ให้แห้ง แล้วลงสีซ�้าอีกรอบ

4

ทิ้งไว้ให้สีแห้ง ประมาณ 1-4 ชม.


TIP ! ควรติดเทปกาวให้แนบสนิทกับแก้ว เพื่อกันไม่ให้สีซึมออกขณะเพ้นท์

43


44


06

Line p late

ลองครีเอทลายเสนใหม่ๆ ใหกนั จานธรรมดา แลวจะ เอาไวเป็นของประดับตกแต่งบาน หรือเอาไปใส่ อาหารเสิร์ฟ ก็เพิ่มความตื่นเตนได

6 45


<

Materials

เทปกาว กรรไกร คัตเตอร์ จานเซรามิกส์ พู่กันหัวตัด สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า สีขาว สีทอง

How To }

1

1.5 cm

วัดจุดกึ่งกลางจาน แล้วลากเส้นทะแยงมุม ระยะห่าง 1.5 ซม. จนครบทั้งจาน

2

ติดเทปกาวลงบนจาน ตามแนวเส้นที่ร่างไว้

3

ตัดแต่งส่วนที่เกินออก

4

ท�าเช่นเดียวกันจนครบทั่วทั้งใบ

5

ผสมสีด�ากับสีขาวให้ได้สีเทา แล้วลงสีส่วนที่เว้นไว้ให้ทั่ว

6

ทิ้งไว้ให้แห้ง ลอกเทปกาวออก เปนอันเสร็จเรียบร้อย

46


variation

เพ้นท์สีทองเพิ่มลูกเล่นให้จาน ก็เท่ไปอีกแบบ

47


Using a Sp onge


50


07 Gradient

Tea Set

นอกจากฟองนํ้า จะใชในการลงสีพื้นในงานศิลปะ หรือใชลางจานแลว เจาฟองนํ้าสารพัดประโยชน์นี้ ยังเอามาใชทําการเพนท์ไล่สีงานเซรามิกส์ไดดวย

51


Materials how to

52

ฟองน�้า จานสี กาน�้าชา แก้วเซรามิกส์ สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า

>>>

1

ใช้ฟองน�้าจุ่มสีส�าหรับเพ้นท์ เซรามิกส์สีด�า

้าลงบนกาน�้าชา 2จ�ไล่้าจฟองน� ากซ้ายไปขวา

3

จ�้ า ฟองน�้ า ลงบนกาอี ก ครั้ ง โดยไล่ จ ากล่ า งไปบน และ ก�าหนดน�้าหนักมือให้เบาลง

4

ท�าเช่นเดียวกัน จนได้ การไล่ระดับสีที่พอใจ


{

variation

เพ้นท์แก้วน�้าชาที่เข้าเซ็ทกันก็น่ารักไปอีกแบบ

} 53


54


08

Galexy

มาใชฟองนํ้าทําลวดลายกาแล็คซีกันเถอะ ขอบอก ว่าไม่ยากเลย แค่เตรียมแปรงสีฟนเก่าๆ อีกสักอัน แลวมาเริ่มกันเลย

55


Materials how to

1 ¥

3 ¥

56

ฟองน�้า จานสี จานเซรามิกส์ แปรงสีฟัน ไม้จิ้มฟัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�า น�้าเงิน แดง ขาว ทอง

>>>

ใช้ฟองน�้าจุ่มสีด�า แล้วแตะเบาๆ ให้ทั่วจาน

จากนั้ น ใช้ แ ปรงสี ฟ ั น จุ ่ ม สี ข าว แล้วดีดให้ทั่ว

2 ¥

¥ 4

ท�าเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนสีเปน สีแดง และสีน�้าเงิน

ใช้ไม้จมิ้ ฟันแต้มสีทอง แล้วจุดลง บนจานเล็กน้อย เพียงเท่านี้ก็จะ ได้ดาวฤกษ์แล้ว


57


Using a R uler


60


09 polkadot

จานลายจุดสุดน่ารัก ใชวางขนมยิ่งทําใหน่ากิน เขาไปใหญ่ ส่วนวิธที าํ ก็ไม่ยงุ่ ยากเลย แค่เตรียม ไมบรรทัดเรขาคณิต ก็ลองทําตามไดเลย

61


Materials

ไม้บรรทัดเรขาคณิต ดินสอ จานเซรามิกส์ พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีแดง

How to

62

1

เลือกวงกลมขนาดที่ต้องการ

2

ใช้ดินสอร่างเส้นให้ทั่วทั้งจาน

3

ใช้พู่กันลงสีวงกลมให้เต็ม

4

ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.


63


64


10

Ap habet p ot

เพิ่มความเท่ใหกระถางตนไมใบเดิม ดวยการเพนท์ คําหรือขอความเแลวโดนๆ แลวนําไปปลูกในบาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวกันสักหน่อย

65


Materials

ไม้บรรทัดตัวอักษร ดินสอ กระถางเซรามิกส์ พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีน�้าเงิน

How to

1

3

66

วางไม้บรรทัดลงบนกระถาง

ใช้พู่กันลงสีค�าตามที่ร่างเส้นไว้

2

4

ใช้ดินสอร่างเส้นค�าที่ต้องการ

ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.


67


9 Using a StaMp


70


11

StaMp

ใครทีอ่ ยากไดลายสวยๆ น่ารักๆ แต่วาดยังไงก็ไม่สวย สักที ตัวปมช่วยได จะแกะเองแบบตัวปมยางลบ หรือซื้อแบบสําเร็จรูปมาลองทําดูได

9 71


9

Materials

ยางลบ ดินสอ คัตเตอร์ กระถางเซรามิกส์ พู่กัน จานสี สีเพ้นท์เซรามิกส์สีแดง สีเหลือง

How to

1

3

72

วาดสามเหลี่ยมลงบนยางลบ ใช้คัตเตอร์ตัดด้านนอกออก

2

ปั๊มยางลบลงไปให้รอบตัวกระถาง

4

ผสมสีแดงและสีเหลืองให้ได้สีส้ม จากนั้นน�ำมาระบายที่ยางลบ

ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-4 ชม.


variation

ลองเพิ่มสีสัน แบบคัลเลอร์ฟูล ดูสิ !

73


74


12

Love you

เลือกลายจากตัวแสตมปสําเร็จรูป แลวมาปมลงที่ เจาเซรามิกส์ ไดเลย นอกจากจะปมที่เซรามิกส์แลว ยังเก็บไวปมวัสดุอย่างอื่นไดอีกดวยนะ

75


9

Materials

ตัวปั๊มส�ำเร็จรูป เหยือกเซรามิกส์ พู่กัน สีเพ้นท์เซรามิกส์สีด�ำ

How to

76

1

เตรียมตัวปั๊มส�ำเร็จรูปลายที่ชอบ

2

3

ปั๊มตัวปั๊มลงไปขณะที่สียังไม่แห้ง

4

ใช้พู่กันหัวตัดลงสีให้ทั่วบริเวณวงกลม

เสร็จเรียบร้อย ทิ้งไว้ให้แห้ง


77


78


“à«ÃÒÁÔ¡Áѹ໚¹§Ò¹ÈÔŻзÕèà¤ÒºÍ¡ÇÒ é è ÁѹªÇ·í è ÒãËà¢Òã¨ÊÑ é é ¨¸ÃÃÁÇÒäÁÁÕ è è ÍÐäÃṹ͹” è - ÍØ´Á áµ¾Ò¹Ô é ª´Áä´ , 37 “¹Ñè¹ÊԹР·íÒµÑ駹ҹº·¨Ðᵡ¡çá¤á»ºà´Õ è ê ÂÇ ¨ÃÔ§æ ” - à¤¡é »ÒÃԩѵà -


thanks

mom dad aj. ton simon jirayu mon chalapirom A.apple 80


81


จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร


"àÁ×Íè ¤Ø³ÅØ¡¢Ö¹é ÁÒ·íÒºÒ§ÊÔ§è ºÒ§ÍÂÒ§´Ç嵄 è é ÇàͧáÅÇé áÁ¨Ð໚ é ¹à¾Õ§ÊÔè§àÅç¡æ ᵶҷí è é ÒãˤØé ³ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ è é è¨ÐŧÁ×Í·íÒ" ¡çÍÒ¨¤ØÁé ¤ÒáÅÇ·Õ Parichat K.

D.I.Y PAINTING ON CERAMICS  

12 วิธี D.I.Y ที่จะทำให้คุณสนุกไปกับงานศิลปะบนเซรามิกส์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you