Page 1

PROGRAMACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS 1r DE BATXILLERAT CURS 2010-2011


Índex 1 INTRODUCCIÓ....................................................................................................................................................... 4 2 COMPETÈNCIES BÀSIQUES..................................................................................................................................... 6 3 OBJECTIUS GENERALS............................................................................................................................................ 7 4 CONTINGUTS. TIC 1R DE BATXILLERAT................................................................................................................... 8 4.1 CONTINGUTS MÍNIMS.............................................................................................................................................8 4.2 CONTINGUTS GENERALS.........................................................................................................................................9 4.3 CONTINGUTS D’AMPLIACIÓ, COMPLEMENTARIS I DE REFORÇ.............................................................................10 4.4 CONTINGUTS TRANSVERSALS...............................................................................................................................10 5 CRITERIS D’EVALUACIÓ. TIC 1R DE BATXILLERAT.................................................................................................. 13 5.1 CRITERIS GENERALS D’EVALUACIÓ........................................................................................................................13 5.2 EVALUACIÓ INICIAL I EVALUACIÓ CONTINUA.......................................................................................................14 5.3 INSTRUMENTS I PROCEDIMENTS D’EVALUACIÓ...................................................................................................14 5.4 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ...................................................................................................................................16 5.5 CRITERIS DE RECUPERACIÓ...................................................................................................................................17 5.6 TEMPORITZACIÓ DE LES PROVES D’EVALUACIÓ I RECUPERACIÓ..........................................................................17 6 SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS. TIC 1R BATXILLERAT.............................................................19 7 DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES. TIC 1R BATXILLERAT...........................................................20 7.1 UNITAT DIDÀCTICA 1. MAQUINARI................................................................................................................................20 7.2 UNITAT DIDÀCTICA 2. ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS. LLIUREX...........................................................................21 7.3 UNITAT DIDÀCTICA 3. FULL DE CÀLCUL. CALC .................................................................................................................23 7.4 UNITAT DIDÀCTICA 4. EDICIÓ DE PÀGINES WEB. HTML ...................................................................................................24 7.5 UNITAT DIDÀCTICA 5. DISSENY DE PÀGINES WEB. COMPOZER ............................................................................................26 7.6 UNITAT DIDÀCTICA 6. INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ. SCRATCH..........................................................................................27 7.7 UNITAT DIDÀCTICA 6. PROGRAMACIÓ EN JAVA AMB BLUEJ................................................................................................28

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 2


7.8 UNITAT DIDÀCTICA 8. PROCESSADOR DE TEXTOS. WRITER .................................................................................................................................................................................... 29 8 METODOLOGIA.................................................................................................................................................... 31 9 MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS...................................................................................................................... 33 10 ACTIVITATS COMPLEMENTARIES I EXTRAESCOLARS........................................................................................... 34

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 3


1 INTRODUCCIÓ Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) comprenen tots aquells mitjans que facen un tractament electrònic de la informació, així com el conjunt de sistemes de telecomunicació que permeten la transmissió d’informació de manera automatitzada i segura. El seu origen s’emmarca en la primera mitat del segle XX, quan va sorgir la primera generació d’ordinadors, basats en vàlvules electròniques. Per mitjà de l’aparició del transistor, en primer lloc, i els circuits integrats, posteriorment, la grandària dels diferents ordinadors es va reduir progressivament fins que, en els anys 70, va aparèixer la quarta generació d’ordinadors, i finalment, en els anys 80, es va estendre l’ús dels ordinadors personals. Les telecomunicacions van experimentar una revolució paral·lela que va començar durant la segona mitat del segle XX amb l’ús de les comunicacions guiades a través de fibra òptica. Ja a finals del segle passat, Internet, la generalització de les xarxes d’àrea local, les comunicacions mòbils i sense fil i els sistemes digitals de radiodifusió han constituït les últimes fites relatives a les TIC. El desenrotllament continu i a gran ritme de les TIC durant els últims anys ha suposat profundes transformacions en la societat i en el seu teixit econòmic i productiu. Les TIC no solament han influït en un vessant social, permetent noves formes de comunicació global, de tractament de la informació, i d’acostament de les persones als servicis d’una manera més eficient; addicionalment, han servit d’agent dinamitzador d’un procés d’innovació tecnològica en els sectors productius, on les TIC han proporcionat un valor afegit a la infraestructura ja existent des d’anys arrere. Tot el conjunt de la societat s’ha vist condicionat per este procés de desenrotllament, per mitjà del qual la informació i el coneixement s’han convertit en els eixos vertebradors de la realitat social, la qual s’ha denominat “societat de la informació”. Davant del repte present i futur que planteja la societat de la informació, és necessari que els ciutadans i ciutadanes disposen d’una formació adequada en les TIC. En la mesura que esta formació siga efectiva i de qualitat, es podrà combatre amb garantia la bretxa digital a través d’una major integració de tots els membres de la societat global actual i d’una igualtat d’oportunitats en l’accés als seus diferents àmbits. No obstant això, l’aprenentatge de les TIC no sols requerix l’adquisició de capacitats relacionades amb les seues bases teòriques i amb les seues ferramentes, sinó que també ha d’incloure l’anàlisi, la valoració i l’esperit crític sobre la seua utilització. Per tant, a més d’emprar amb destresa les TIC, els membres de la societat de la informació han de ser capaços de fer-ne un ús responsable, reflexiu, efectiu i eficient. Així, els ciutadans i ciutadanes seran plenament conscients de les conseqüències socials del seu ús, alhora que estaran capacitats per a tractar la informació adequadament, i, com a conseqüència d’un procés de construcció activa, convertir-la en coneixement. En l’àmbit de l’educació, les TIC són un element fonamental per a fomentar la motivació, la investigació i l’autoaprenentatge per part de l’alumnat. Actualment, el seu aprenentatge està present al llarg de les diferents etapes del sistema educatiu. Més concretament, l’alumnat que inicie els estudis de batxillerat haurà treballat durant l’ensenyança bàsica aspectes de les TIC en totes les àrees i matèries, de manera que haurà adquirit la competència bàsica relativa al tractament de la informació i la competència digital; així mateix, haurà disposat de l’oportunitat de reforçar les seues capacitats respecte d’això, cursant en l’educació secundària obligatòria matèries opcionals i optatives específicament relacionades amb les TIC. En conjunt, l’alumnat haurà aprés l’ús bàsic de ferramentes ofimàtiques, el desenrotllament d’aplicacions multimèdia, la utilització de comunicacions electròniques, i la busca, anàlisi i tractament de la informació, entre altres.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 4


Donat este punt de partida, l’aprenentatge de les TIC en les ensenyances de batxillerat ha d’oferir una formació especialitzada a l’alumnat pel que fa a coneixements i destreses, així com fomentar l’esperit crític, l’ús responsable, l’actitud investigadora i l’autonomia en el treball diari. La matèria s’oferix en ambdós cursos de batxillerat amb caràcter de matèria optativa, i està dirigida a l’alumnat de totes les modalitats. En esta matèria, els alumnes adquiriran capacitats que els permeten afrontar amb garantia els continguts de les TIC propis dels estudis de l’educació superior, com també disposar de destreses d’utilitat en la seua inserció laboral. L’alumnat que opte per cursar la matèria en primer o segon curs podrà iniciar-se en aspectes com ara dispositius perifèrics i programes, gestió i administració de sistemes operatius, xarxes d’ordinadors, ofimàtica avançada, disseny de pàgines web estàtiques i dinàmiques, bases de dades i programació, o ampliar-ne els seus coneixements i destreses. Estos àmbits es tractaran des d’una perspectiva d’administració, explotació i gestió de sistemes d’informació i comunicació, a fi de dotar l’alumnat d’uns coneixements més especialitzats i d’un esperit de valoració crítica de les implicacions que té l’ús de les TIC en l’entorn productiu i en la societat actual. Per a aconseguir-ho, es proposa un enfocament metodològic orientat a la investigació i l’execució de projectes, a fi de desenrotllar en l’alumnat les capacitats d’aprendre per si mateix i fer un ús eficient i responsable de les TIC. Per mitjà de l’autoaprenentatge, l’alumnat disposarà d’una ferramenta per a la seua formació contínua en el futur, una vegada concloga els seus estudis, la qual cosa constituïx un element fonamental en un camp tan dinàmic com les TIC. Pel que fa a l’eficiència, les alumnes i els alumnes no solament han de ser capaços de trobar una o diverses solucions als problemes relacionats amb les TIC, sinó que han de valorar cada possible solució i justificar quina resol de forma més apropiada el supòsit plantejat.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 5


2 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Aquesta matèria contribueix a l'adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el medi físic mitjançant el coneixement de l'entorn informàtic i a través del desenvolupament de destreses tècniques per interactuar amb aquest en diversos processos i activitats. La contribució a l'autonomia i iniciativa personal es desenvoluparà mitjançant una metodologia activa que, com en altres àmbits de l'educació tecnològica, empra processos en forma de projectes que permeten, en la mesura del possible, la necessària aportació personal. El tractament específic de les tecnologies de la informació i la comunicació, s'integra en aquesta matèria de forma principal. No només planteja un coneixement instrumental i tècnic, sinó tota la necessària reflexió sobre el marc social i cultural que la Informàtica ha modificat des de la seva irrupció a finals del segle XX. L'adquisició de la competència social i ciutadana es construeix tant a partir de les possibilitats de projectes d'aplicació que permetin adquirir destreses socials bàsiques des de la interacció i presa de decisions de l'alumnat, com de la imprescindible reflexió sobre les responsabilitats ciutadanes adquirides en l'ús de les tecnologies de la informació. Per millorar el coneixement de l'organització i funcionament de les societats es collabora des de l'anàlisi i ús de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i transformació de l'entorn social. La contribució a la competència en comunicació lingüística es realitza a través de l'adquisició de vocabulari específic en els processos de recerca, anàlisi, selecció, resum i comunicació d'informació, i en totes les activitats que proposen com a finalitat la publicació i difusió de continguts. La contribució a la competència per aprendre a aprendre es materialitza mitjançant estratègies de resolució de problemes on, després d'adquirir els necessaris coneixements, és imprescindible ferlos significatius per abordar un projecte.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 6


3 OBJECTIUS GENERALS El desenrotllament d’esta matèria ha de contribuir que l’alumnat adquirisca les capacitats següents: 1. Comprendre el paper de les TIC en la societat actual, entenent les seues implicacions socials, la seua relació amb l’entorn socioproductiu i el procés d’innovació tecnològica que se’n deriva. 2. Utilitzar amb sentit crític, responsabilitat, seguretat, i de forma efectiva i eficient, les TIC, valorar els recursos que oferixen i fer-ne un bon ús. 3. Valorar l’actitud investigadora i orientada cap a l’aprenentatge autònom de les TIC com a mecanisme fonamental per a la formació contínua. 4. Conéixer i analitzar les característiques tècniques i els preus de mercat dels equips informàtics, les xarxes d’àrea local i els diferents components. 5. Aplicar tècniques senzilles d’instal·lació, administració i gestió de sistemes operatius multiusuari i la connexió d’estos en xarxa. 6. Analitzar l’eficiència de la configuració dels sistemes operatius i les xarxes d’ordinadors, des d’un punt de vista de funcionalitat i utilització de recursos. 7. Executar tècniques bàsiques d’anàlisi, disseny, configuració i verificació dels distints components de xarxes d’àrea local segures que implementen servicis telemàtics. 8. Conéixer, utilitzar i integrar les característiques avançades que oferixen els processadors de text i els fulls de càlcul per al tractament d’informació textual, numèrica i gràfica, i valorar el mitjà més idoni per a este tractament i la possibilitat de la seua integració. 9. Elaborar i publicar en Internet continguts web, tant estàtics com dinàmics, amb informació textual, numèrica i gràfica, fent ús del llenguatge HTML i d’algun llenguatge de programació web. 10. Aplicar tècniques d’anàlisi, disseny i implementació de bases de dades senzilles, que incorporen consultes. 11. Crear aplicacions simples utilitzant algun llenguatge de programació d’alt nivell i entorns de desenrotllament, considerant aspectes d’eficiència pel que fa a l’elecció de les instruccions. 12. Desenrotllar projectes senzills relacionats amb les TIC, que requerisquen la integració de diversos elements de tractament de la informació i de comunicació de dades.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 7


4 CONTINGUTS. TIC 1r DE BATXILLERAT 4.1

CONTINGUTS MÍNIMS

Els continguts a desenvolupar en classe pel professor són els que queden recollits en l’Ordre de 17 de juny 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat. D'aquests, el professorat de l'assignatura d'informàtica determina que com a mínim han de ser estudiats, practicats i apresos els següents continguts: 1. Fonaments de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L'ordinador: funcions. Característiques de la Informació digital. Components físics interns de l'ordinador. Perifèrics i suports. El programari: tipus pel que fa a ús, llicències i producció de programes. Manteniment d'equips informàtics: resolució de problemes quotidians. 2. Sistemes operatius i xarxes: Els sistemes operatius. Sistemes d'arxius. Organització, gestió i protecció del sistema de fitxers, dispositius i suports. Comandaments i Scripts. Introducció a la seguretat informàtica. Compartició de recursos. Grups de treball i dominis. Usuaris i grups. Permisos. Recursos locals i remots. 3. Ofimàtica: Edició avançada de textos. Full de càlcul avançat: Confecció de gràfics i Resolució de problemes mitjançant fulls de càlcul. 4. Disseny de pàgines web estàtiques: El llenguatge HTML. Creació de la pàgina, encapçalament, títol i cos. Salts de línia. Línies horitzontals. Títols i paràgrafs. Escriure text en negreta, cursiva i subratllat. Inserir imatges. Modificar els atributs de les imatges. Llistes. Taules. Hipervincles. Colors del text i de la pàgina. Aplicacions de disseny web. Creació de pàgines. Format de font, de paràgraf i de pàgina. Fulls d’estils (CSS). Línies horitzontals. Imatges. Llistes. Taules. Hipervincles. Marcs. Marquesines, gràfics animats i altres elements de visualització. Edició i creació d’imatges. 5. Introducció a la producció del programari: Introducció al paradigma d'orientació a objecte. Creació d'aplicacions senzilles de programari estructurat utilitzant un Entorn de Desenvolupament Integrat.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 8


4.2

CONTINGUTS GENERALS

1. Fonaments de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. •

La societat de la informació.

Història de la informàtica.

Difusió i implantació de la societat de la informació en la societat del coneixement.

La globalització del coneixement.

Característiques de la informació digital.

L'ordinador. Funcions.

Hardware. La unitat central de procés. La unitat aritmètica-lògica i el registre. La memòria cache. Els busos de dades, d'adreces i de control. La placa base. Els ports. La memòria. Els perifèrics.

Programari. Programari bàsic i aplicacions. Programari lliure i privatiu. Llicència d'ús.

Equips informàtics: disseny i preu d’adquisició.

2. Sistemes operatius, xarxes i seguretat. •

Sistemes operatius de programari lliure (GNU / Linux) front als sistemes operatius propietaris. Arxius executables. Extensió d'un arxiu. Arxius ocults. Gestió d'arxius, carpetes i discs. Opcions de carpetes. Compressió d'arxius i carpetes. Format. Particions. Còpies de seguretat. Restauració d'equips.

Compartició de recursos. Grups de treball i dominis. Usuaris i grups. Permisos.

Seguretat a Internet. Virus, troians i cucs. Programari espia. Malware. El correu spam. Seguretat activa i passiva. Els antivirus. Els tallafocs.

La identitat digital i el frau. Xifrat de la informació. Signatura digital. Certificats digitals.

El protocol segur HTTPS. Accés segur a informació privada proporcionada per l'administració, la banca, els comerços i altres entitats públiques i privades.

3. Publicació i difusió de continguts. •

Edició de pàgines web. El llenguatge de marques d'hipertext HTML. Creació dels documents d'hipertext usant elements bàsics (text, imatges, taules, hipervincles) i altres més complexos com els marcs, ActiveX, taules dinàmiques, streaming i podcast. Disseny de pàgines web. Programari. WYSIWYG. Fulles d’estil CSS. Elements a incloure en el disseny de les pàgines web. Format de font, de paràgraf i de pàgina. Línies horitzontals. Imatges. Llistes. Taules. Hipervincles. Marcs. Marquesines, gràfics animats i altres elements de visualització. Edició i creació d’imatges. INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 9


El protocol de transferència de fitxers (FTP). Publicació de pàgines web. Manteniment de llocs. Estàndards d'accessibilitat de la informació.

4. Elaboració de documents. •

Edició de text. Fonts. Format. Tabulacions. Estils i plantilles. Inserció d'imatges. Taules de contingut i índexs. Capçaleres i peus de pàgina. Maquetació. Conversió de documents de text al format de document portàtil (PDF).

Fulls de càlcul. Operadors. Fórmules. Funcions. Referències relatives i absolutes. Recerca d'objectius. Confecció de gràfics. Resolució de problemes mitjançant fulls de càlcul.

Compartició d'informació entre processadors de textos, i fulls de càlcul. Diferents maneres d'analitzar la mateixa informació des de diferents aplicacions.

5. Introducció a la producció del programari. •

Llenguatges de programació. Tipus.

Iniciació a la programació amb Scratch

Introducció a la programació estructurada i orientada a objectes amb Java.

Creació d'aplicacions senzilles de programari estructurat utilitzant un entorn de desenvolupament integrat amb BluJ

4.3 CONTINGUTS D’AMPLIACIÓ, COMPLEMENTARIS I DE REFORÇ Com a continguts complementaris es proposarà als alumnes en cada avaluació, el visionat d'una pel·lícula, o vídeos, amb un argument, o temàtica, que estarà relacionat amb algun àmbit de la informàtica. Després de finalitzar la pel·lícula, es lliurarà un qüestionari amb preguntes a les que l'alumne haurà de contestar a casa o a classe fent ús dels mitjans que consideri més adequats: coneixements propi, familiars, revistes, Internet, etc. En el cas de continguts d'ampliació es proposarà la realització d’exercicis quan el professorat observe que la quantitat de continguts associats a la unitat didàctica permet estendre’s més, tant en els conceptes com en els procediments. Els continguts de reforç seran proposats pel professorat de l'assignatura en aquells casos que siga necessari, i sempre per a aquells alumnes que estiguen interessats i interessades.

4.4

CONTINGUTS TRANSVERSALS

Els continguts transversals no formen un bloc a banda, ni són una assignatura més: són uns continguts específics que apareixen en les distintes activitats realitzades. Exposem a continuació alguns d'estos temes. 1. Educació per a la igualtat d'oportunitats entre sexes INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 10


Té com a objectius fonamentals:  

Analitzar la realitat críticament i corregir juís sexistes. Fomentar hàbits no discriminatoris.

El currículum de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: Informàtica de Batxillerat ha de tindre present que el coneixement científic correspon a la humanitat i que ha de cenyir-se a uns valors ideològics positius. 2. Educació moral i cívica Té com a objectius fonamentals:

 

Respectar l'autonomia dels altres. Fomentar el diàleg com a mitjà de resoldre conflictes.

Des de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: Informàtica de Batxillerat, es poden desenvolupar actituds morals i cíviques en l'alumnat, com ara la col·laboració, l'ajuda mútua, l'esforç, la constància o el treball responsable.

Per exemple, a través de les activitats s'exercixen l'exploració sistemàtica d'alternatives, la precisió en el llenguatge, la perseverança, la flexibilitat per a modificar el nostre punt de vista, etc., actituds que contribuïxen a la formació integral de l'alumnat. 3. L'educació per al consumidor Té com a objectius fonamentals:

 

Crear una consciència crítica davant del consum. Adquirir instruments per a poder decidir sobre distintes alternatives.

Fomentar hàbits no discriminatoris.

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: Informàtica de Batxillerat, aporten molts continguts com són els relatius a aplicacions educatives, comercials i lúdiques, que seran ferramentes útils per a avaluar la importància d'un consum racional. 4. Educació per a la pau Té com a objectius fonamentals:

 

Generar actituds de defensa de la pau. Fomentar el diàleg com a mitjà de resoldre conflictes.

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: Informàtica de Batxillerat col·laboren en este aspecte desenvolupant actituds com ara la confiança en les pròpies capacitats, la persistència en l'exploració d'alternatives i en l'anàlisi crítica de les situacions. 5. Educació per a la salut Té com a objectius fonamentals:

Desenvolupar hàbits de salut. INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 11


Adquirir un coneixement del cos, de les principals malalties i de com previndre.

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: Informàtica de Batxillerat són una ferramenta poderosa per a elaborar juís responsables i crítics sobre múltiples activitats que afecten la salut. El tractament de la informació és una ferramenta funcional que permet valorar qualitativament i quantitativament tots estos aspectes socials.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 12


5 CRITERIS D’EVALUACIÓ. TIC 1r DE BATXILLERAT

5.1 CRITERIS GENERALS D’EVALUACIÓ Els criteris generals d'avaluació seran els següents: 1. Identificar els components d’un equip informàtic i les seues propietats, i quantificar aquelles que siga possible amb les unitats de mesura adequades. 2. Dissenyar pressupostos d’equips informàtics basant-se en uns requeriments, considerant l’eficiència de recursos i la relació cost-característiques d’un component com a criteri de disseny. 3. Instal·lar un sistema operatiu a partir d’un esquema donat de particions de discos, configurar el seu gestor d’arrancada i actualitzar el sistema operatiu. 4. Configurar les opcions i actualitzar els controladors dels perifèrics d’un equip informàtic. 5. Reconéixer i gestionar adequadament l’estructura del sistema d’arxius del sistema operatiu tant en mode gràfic com per mitjà d’ordes, identificant el contingut i la funcionalitat dels directoris o carpetes més rellevants, i realitzant una gestió eficient des del punt de vista de recursos. 6. Administrar els usuaris, permisos i recursos compartits d’un sistema operatiu en casos senzills, tant en el mateix equip com entre diversos equips d’una xarxa d’àrea local. 7. Conéixer i saber utilitzar apropiadament les característiques avançades dels processadors de text i els fulls de càlcul. 8. Desenrotllar continguts amb informació textual, numèrica i gràfica, per mitjà de tècniques d’edició eficients, així com formats estàndard i accessibles, i valorant l’aplicació o aplicacions necessàries per a l’elaboració i integració d’estos continguts. 9. Identificar els elements d’una pàgina web estàtica i la funcionalitat de les diferents etiquetes pròpies del llenguatge HTML. 10. Utilitzar amb correcció el llenguatge HTML per a dissenyar pàgines web estàtiques amb informació textual, imatges i taules, utilitzant fulls d’estils i aplicacions de disseny web per a millorar la presentació de la informació. 11. Diferenciar les característiques dels distints tipus de llenguatges de programació, i reconéixer les fases de creació d’un programa en un llenguatge d’alt nivell. 12. Crear programes senzills amb un llenguatge d’alt nivell, que incloguen instruccions d’entrada i eixida estàndard. 13. Descriure l’evolució dels equips informàtics, els sistemes operatius i els llenguatges de programació des de la mitat del segle XX fins a l’actualitat.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 13


14. Considerar els aspectes crítics de seguretat dels equips informàtics i els sistemes operatius, i les precaucions a tindre en compte durant la seua manipulació.

5.2 EVALUACIÓ INICIAL I EVALUACIÓ CONTINUA A finals del mes de setembre es realitzarà una avaluació inicial. En esta es valoraran conceptes, procediments i actituds que l'alumne ja posseïx, de cara a individualitzar el procés d'ensenyança-aprenentatge, atenent als resultats obtinguts, i a fi d'aconseguir els objectius generals. Esta avaluació inicial perseguix els següents objectius:  

L'alumnat assimila el format i suport de les futures proves escrites d'avaluació. El professor té un primer indicador de quin és el nivell aconseguit, tant individualment, com de grup, i quins poden ser les primeres pautes de correcció en el desenvolupament de la seua programació de curs.

El claustre de professors disposen d'una ferramenta més en el seguiment de l'aprenentatge dels seus alumnes.

Els pares dels alumnes poden ser informats de situacions extremes si així el claustre de professors ho creguera determinant.

En el que es referix a la resta del curs acadèmic, els continguts se n'aniran assentant sobre els coneixements i competències prèviament adquirides, de manera que cadascuna de les proves d'avaluació que es realitzen puga requerir de coneixements i competències anteriors permetent-nos d'esta manera dur a terme una avaluació contínua dels alumnes i alumnes.

5.3 INSTRUMENTS I PROCEDIMENTS D’EVALUACIÓ L'avaluació és una activitat sistemàtica que té com a objecte comprovar i millorar l'eficàcia de tot el procés educatiu, revisant críticament i optimitzant els plans i programes, els objectius, els mètodes i els recursos didàctics per a facilitar en cada moment la màxima ajuda i orientació a l'alumnat. Entenem l'avaluació com un medi per a aconseguir el fi, que és el desenvolupament complet de l'alumnat. L'avaluació ha de ser:  

Integradora: hem d'avaluar les capacitats a través dels objectius del curs Formativa: és un element més de l'aprenentatge, que informa i perfecciona tota acció educativa.

Contínua: està inserida en el procés d'ensenyament-aprenentatge a fi de detectar les dificultats en el moment en què es produïxen.

Variada: utilitza diferents tècniques i instruments.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 14


Acceptant les premisses anteriors, el següent pas és concretar de forma pràctica el pla teòric anteriorment descrit. Instruments o proves: 

Al final de cada unitat fem una prova que generalment dura una sessió i està composta d'una prova que té una part teòrica i una part pràctica, mitat del temps aproximadament per a cada una d'elles. La prova es realitzarà íntegrament utilitzant l'ordinador de manera que la pròpia prova en si, serà una avaluació de les capacitats adquirides per l'alumnat. Característiques de les proves:

Es permet a l'alumnat la utilització en les proves de la seua llibreta, i de Internet. Amb això aconseguim que l'alumne repasse en casa allò que s'ha estudiat, extraga la informació rellevant del contingut dels materials proporcionats i la comprenga, al tindre que resumir-la en la llibreta. No repercutix de manera perjudicial en la valoració d'allò que s'ha aprés ja que d'una part les preguntes conceptuals no podran ser respostes si l'alumne no ha entés les explicacions, i d'una altra els procediments apresos no queden reflectits en la llibreta, sinó que són memoritzats i utilitzats per l'alumne en la seua practica setmanal amb l'ordinador i amb els programes utilitzats en cada una de les sessions. Finalitat: La finalitat de les proves és valorar els coneixements que l'alumnat ha adquirit i les competències que ha desenvolupat. No cal dir que la valoració ha de ser justa, objectiva i satisfactòria. L'alumnat ha de sentir que, si ha estudiat, obté bona nota, i si no ha estudiat, obté una nota roïna, és a dir, que hi ha relació directa entre el que ha estudiat i treballat amb la nota obtinguda en la prova.

Motivació: Motivar és difícil; però quan un alumne o alumna percep que estudia per a saber, que només depén d'ell per a aprovar i no de la sort ni del professor, es reforça positivament la seua motivació intrínseca.

Variables: Perquè les proves que proposem puguen complir amb allò que s'ha exposat, hem d'estudiar molt ben unes variables: o Dificultat: triem unes activitats que no siguen ni fàcils ni difícils. o Contingut: preguntem sobretot ho vist en classe, sempre que siga important. o Comprovació: fem les activitats completes abans de posar-les. No hi ha res pitjor que proposar una activitat pensant que eixirà d'una forma i que després isca d'una altra. En estos casos, l'alumnat es desespera i no veu la relació entre el que estudia i la prova.

S'ha d'avaluar tot tipus d'estratègies conceptuals, procedimentals i actitudinals que s'han establit com a conseqüència dels objectius generals. El sistema d'avaluació consistix en els punts següents: 

En cada bloc fem una prova amb dos parts, una teòrica i una altra pràctica.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 15


o En la part teòrica incloem entre cinc i deu preguntes: Les preguntes han de ser concises i l'alumnat les contesta en la mateixa prova que li entreguem per mitjà de suport informàtic, a l'estil d'un document generat per un processador de textos o En la part pràctica plantegem generalment dos exercicis per a realitzar amb l'ordinador. Donem uns deu minuts per a cada un d'ells. 

En cada avaluació els alumnes realitzen un treball d'ampliació. El treball consistirà en, una vegada s'ha visionat en classe una pel·lícula, o una sèrie de vídeos, que il·lustre alguns dels àmbits de la informàtica, respondre a una sèrie de preguntes, cercant informació d'Internet, de revistes, de llibres, i dels coneixements adquirits amb la pròpia pel·lícula.

5.4 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Quant als criteris de qualificació:   

S'oferix la qualificació a l'alumnat en la sessió següent a cada prova. Entreguem la prova comentada i corregida a cada alumne, perquè puguen observar i aprendre dels seus errors. En cada evaluació la qualificació té dos components, la part teòrica i la pràctica. A final de curs, cada alumne té com a nota la mitjana numèrica de les obtingudes en les evaluacions. S'han d'avaluar les proves de les unitats en el moment apropiat que és a l'acabar cada unitat.

La puntuació serà d’1 a 10, tenint en compte que es considera APTE una puntuació de 5 o superior. El pes asignat als distints procediments d’avaluació será: Proves objectives individuals

50%

Treball a classe i entrega de treballs

40%

Visionat i treball de pel·lícula o vídeos

10%

Si en cada una de les proves objectives de cada avaluació, l'alumne obté 3 punts o més, s'obtindrà la mitjana ponderada amb la resta d'apartats. En cas contrari, l'alumne tindrà eixa avaluació suspesa. Al seguir el criteri d'avaluació contínua, i si l'alumne o alumna demostrara que en avaluacions posteriors ha adquirit les destreses, habilitats, i coneixements requerits anteriorment, es podria arribar a la superació del curs, sense la necessitat de recórrer a proves de recuperació. És possible que en les diferents avaluacions, i en funció de com els alumnes responguen a cada un dels objectius buscats, haja de balancejar-se un 10% el pes d'algun dels apartats anteriors, amb tal d'incidir sobre l'alumnat en aquells aspectes que així més ho requerisquen.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 16


5.5 CRITERIS DE RECUPERACIÓ Els alumnes que en el tercer trimestre no hagen aconseguit adquirir alguna de les competències requerides per a la superació del curs, hauran de realitzar una prova de recuperació al mes de juny que avaluarà els continguts referits a eixes competències. Aquells alumnes que no aconseguixen els objectius fixats per l'assignatura per mitjà de l'avaluació contínua, ni tampoc en la recuperació de juny, tindran dret a una prova de recuperació extraordinària, que es realitzarà a principis de setembre. En ella es valorarà els continguts de l'assignatura desenvolupats al llarg del curs.

5.6 TEMPORITZACIÓ DE LES PROVES D’EVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Proves d’avaluació inicial: •

Finals de setembre Proves d’avaluació continua:

Primera avaluació o Primera prova: finals d’octubre o Segona prova: finals de novembre

Segona avaluació o Primera prova: mitjans de gener o Segona prova: finals de febrer

Tercera avaluació o Primera prova: finals de abril o Segona prova: inicis de juny

Proves de recuperació: •

Primera quinzena de juny

Prova extraordinària:

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 17


Principis de setembre

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 18


6 SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ DE CONTINGUTS. TIC 1r BATXILLERAT

Els continguts de l’assignatura se distribueixen temporalment de la següent manera:

Primer Trimestre Unitat 1. Maquinari.

8 Hores

Unitat 2. Administració de sistemes operatius: Lliurex.

8 Hores

Unitat 3. Full de càlcul: Calc.

10 Hores

Unitat 4. Pàgines web: HTML

6 Hores

Segon Trimestre Unitat 5. Disseny web: Compozer Unitat 6. Iniciació a la programació: Scratch

24 Hores 8 Hores

Tercer Trimestre Unitat 7. Programació amb Java

20 Hores

Unitat 8. Processador de textos: Writer.

12 Hores

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 19


7 DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES. TIC 1r BATXILLERAT

7.1 Unitat didàctica 1. Maquinari Temporització: 2 setmanes. Objectius específics Conèixer les funcions bàsiques que realitzen els ordinadors. Entendre les transformacions que pateix la informació perquè siga possible l'intercanvi de missatges entre màquina i home.

o o o

Conèixer els components fonamentals d'un ordinador i el seu funcionament bàsic.

o

Conèixer les diferents tipus de programari que hi ha.

Continguts: o

Maquinari o Arquitectura de computadors o Funcionament intern o Tipus de dades o Sistemes de codificació o Unitats de mesura de la informació o Placa base o Microprocessador o Chipset o Memòria principal o Connectors interns i ports o Unitats d'emmagatzematge

o

Programari o Definició

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 20


o Sistemes operatius o Programes i aplicacions Criteris d’avaluació o Identificar els distints elements físics que componen l’ordinador i diferenciar les seues funcions. o Interpretar les característiques que s’utilitzen habitualment per definir un ordinador. o Conèixer la configuració mínima necessària per al funcionament d’un ordinador personal. o Connectar i configurar correctament distints perifèrics: impressora, mòdem, teclat, ... o Identificar els diferents tipus de programari.

7.2 Unitat didàctica 2. Administració de Sistemes Operatius. Lliurex En aquesta unitat didàctica es pretén estudiar l'entorn Linux, que es concep com un sistema operatiu gràfic. És programari lliure. Temporització: 2 setmanes. Objectius específics: o o

Identificar els elements comuns de Linux. Definir comptes d'usuari.

o

Crear llançadors al panell d'aplicacions i a l'escriptori.

o

Diferenciar entre finestra d'aplicació, finestra de document i finestra de propietats.

o

Manejar Linux com a sistema operatiu textual i gràfic.

o

Mantenir el sistema, formatar, copiar, tallar, eliminar ...

o

Actualitzar Linux utilitzant les noves versions i actualitzacions.

Continguts: Programari. Programari bàsic i aplicacions. Programari lliure i privatiu. Llicència

o d'ús. o

L'entorn Linux: elements comuns.

o

Panell d'aplicacions: llançadors.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 21


o

L'escriptori. Ús del ratolí i del teclat.

o

Comptes d'usuari.

o

Finestra d'aplicació, finestra de document i finestra de propietats.

o

Menú Ajuda. Paperera de reciclatge.

o

Linux com a sistema operatiu i multitasca.

o

Navegador d'arxius, carpetes i arxius.

o

Informe de maquinari. Gestor de fitxers comprimits.

o

Definició de comptes d'usuari.

o

Maneig de les finestres d'aplicació, de document i de propietats.

o

Funcions del sistema operatiu gràfic Linux: crear llançadors, manteniment de carpetes, arxius, gestió del disc dur, del CD ROM, del DVD i de disquets.

o

Configuració de la pantalla i les seves diferents resolucions. Configuració de la impressora. Maneig dels diferents tipus de lletra, controladors de teclat, escriptori, etc.

o

Valoració de l'entorn Linux com a eina d'ajuda en el maneig de l'ordinador i els seus perifèrics.

o

Curiositat per investigar les possibilitats dels perifèrics i utilitats per sobre de les prestacions estàndard.

o

Valoració crítica de les aportacions de Linux al desenvolupament de la societat i dels seus aspectes discutibles.

Criteris d'avaluació: o o

Saber definir comptes d'usuari. Identificar i diferenciar les finestres d'aplicació, de document i de propietats.

o

Preparar i organitzar arxius en un suport magnètic utilitzant l'entorn Linux.

o

Utilitzar les diverses eines de l'entorn Linux per resoldre problemes que necessiten de les característiques de multitasca.

o

Obtenir informe de maquinari.

o

Saber comprimir arxius.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 22


o

Organitzar i configurar l'entorn Linux per adaptar-lo a les necessitats de cada usuari.

7.3 Unitat didàctica 3. Full de càlcul. Calc En aquesta unitat didàctica es pretén conèixer i utilitzar tant el full de càlcul Calc com els seus gràfics. S'aplicarà el full de càlcul Calc com un paquet estadístic per a resoldre problemes. Al mateix temps s'incorporaran fulls de càlcul com a elements interactius a una pàgina web. Temporització: 3 setmanes. Objectius específics: o Adquirir destresa en el maneig d'un full de càlcul per emprar-la en la resolució de situacions i problemes que requereixin la seva utilització. o Reconèixer un full de càlcul com un paquet estadístic per a resoldre problemes o Representar gràficament dades i els resultats obtinguts utilitzant fulls de càlcul. o Utilitzar i crear models de fulls de càlcul per a la resolució de problemes. o Aprendre a dissenyar pàgines web que fan servir fulls de càlcul. o Utilitzar els fulls de càlcul per a l'estudi de poblacions i climogrames. o Realitzar i interpretar taules i gràfics. Continguts: o Full de càlcul. o Elements d'un full de càlcul: files, columnes, cel les, rangs ... o Barra de menús i de format. o Controlador de farciment. o Assistent per a gràfics. o Estadística unidimensional. o Estadística bidimensional. o Plans de pensions i hipoteques. o Fulls de càlcul com a applets.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 23


o Realització d'aplicacions del full de càlcul. Utilització de les característiques de cerca d'objectius com a paradigma de la potència d'aquesta eina. o Maneig del full de càlcul per a l'estudi estadístic i el càlcul financer. o Representació gràfica de dades. Resolució de problemes, la seva representació gràfica i interpretació dels gràfics. Anàlisi de les variacions produïdes en els gràfics en variar els paràmetres. o Integració de fulls de càlcul en una pàgina web. o Realització i interpretació de climogrames. o Valoració de la importància dels fulls de càlcul en l'economia, indústria, investigació, fabricació, estadística, etc. o Curiositat per les solucions alternatives o diferents que permet la recerca d'objectius. o Gust per explorar les possibilitats del full de càlcul com a eina. o Apreciació de la importància de tenir models matemàtics o numèrics dels fenòmens que es pretén investigar. Criteris d'avaluació: o Utilitzar el full de càlcul per resoldre situacions i problemes estadístics. o Interpretar els resultats obtinguts i representar-los gràficament. o Crear una pàgina web utilitzant fulls de càlcul. o Utilitzar el full de càlcul com a eina de suport a les diferents àrees de Batxillerat.

7.4 Unitat didàctica 4. Edició de pàgines web. HTML En aquesta unitat didàctica es pretén que l'alumne/a siga capaç de generar informació en llenguatge HTML sense més ajuda que un editor de text i un navegador web per a visualitzar tot allò creat. Temporització: 2 setmanes. Objectius específics: o Crear pàgines web amb encapçalament, títol i cos. o Afegir a les pàgines web salts de línia i línies horitzontals. o Incloure títols i paràgrafs per a facilitar la lectura de la informació. o Formatar les pàgines amb text en negreta, cursiva i subratllat. INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 24


o Inserir imatges i modificar els atributs de les imatges. o Estructurar la informació amb llistes i taules. o Enllaçar unes pàgines amb altres amb hipervincles. o Modificar els colors del text i de la pàgina. Continguts: o Llenguatge HTML. o Pàgina web i lloc web o Exploració d'una pàgina web. o Elements d'una pàgina web: encapçalament, títols, text, paràgrafs, imatges, taules, llistes o Salts i línies horitzontals. o Documents d'hipertext o Enllaços interns, relatius, i externs o Hipervincles a adreces de correu electrònic i a arxius. o Creació i manteniment del conjunt de pàgines web en què s'emmagatzema la informació que volem difondre. o Actitud favorable cap a les comunicacions i a compartir la informació i altres recursos. o Respecte per la privacitat de la informació. o Comportament ètic en el maneig de la informació. Criteris d'avaluació: o Generar pàgines web constituïdes per textos, imatges, taules, llistes, paràgrafs, línies horitzontals, enllaços, amb format de text, i amb selecció de color per al text i la pàgina o Fer servir tots els tipus possibles d’enllaços o Publicar pàgines web a Internet per que la resta de la comunitat d'internautes els puguen accedir.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 25


7.5 Unitat didàctica 5. Disseny de pàgines web. Compozer En aquesta unitat didàctica es pretén que l'alumne/a siga capaç de crear informació utilitzant programari específic de disseny web, i publicar-la en Internet,de manera que puga ser consultada per la resta d'usuaris. Temporització: 6 setmanes. Objectius específics: o Dissenyar pàgines web amb text, imatges, taules, sons, animacions ... o Crear llocs web amb marcs per organitzar i accedir d'una manera còmoda a la informació. o Diferenciar entre els noms dels marcs i el contingut que s'allotjarà en ells. o Visitar pàgines web d'altres centres per veure el contingut i el format que presenten. o Utilitzar les fulles d’estil (CSS) per assegurar l’homogeneïtat del lloc web quant al format o Confeccionar la pàgina web del centre, amb informació rellevant per a la comunitat educativa. o Definir enllaços, hipervincles o zones calentes a altres pàgines web d'aquest lloc web, d'Internet o un correu electrònic. o Publicar pàgines web perquè tothom les puga consultar a través d'Internet. Continguts: o Servidors d'informació a la xarxa Internet. o Lloc web: conjunt de pàgines web que conformen la informació que es va a publicar a Internet. o Exploració d'una pàgina web amb editor de text i amb editor web. o Disseny i creació dels documents d'hipertext que componen Internet, utilitzant els diferents elements que poden aparèixer, ja siguin bàsics (textos, imatges, taules, sons, animacions) o altres més complexos, com els marcs. o Elements multimèdia d'una pàgina web i la seua inserció: text, imatge, so i vídeos o Marcs, nom dels marcs i contingut dels marcs. o Informes d'una pàgina web. o Marquesines, comptadors, línies horitzontals i la seua inserció.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 26


o Creació, gestió i manteniment del conjunt de pàgines web en què s'emmagatzema la informació que volem publicar a Internet. o Definició d'enllaços o hipervincles a altres pàgines web del mateix lloc web o d'Internet en general, a una adreça de correu electrònic o un arxiu. o Definició de formularis. o Actitud favorable cap a les comunicacions ia compartir la informació i altres recursos. o Respecte per la privacitat de la informació. o Comportament ètic en el maneig de la informació. Criteris d'avaluació: o Dissenyar pàgines web constituïdes per encapçalament, text, format de text, format de pàgina, paràgrafs, imatges, taules, llistes, so, vídeos, marcs, línies horitzontals, enllaços ... o Publicar una pàgina web a Internet per que la resta de la comunitat d'internautes puguin accedir a la nostra informació. o Crear un lloc web per tal de publicar continguts d'interès per a la comunitat educativa.

7.6 Unitat didàctica 6. Iniciació a la programació. Scratch. En aquesta unitat didàctica es pretén que l'alumnat siga capaç de realitzar els seus primers programes, en un entorn visual allunyat completament dels llenguatges d’alt nivell tradicionals. Temporització: 2 setmanes. Objectius específics: o Conèixer els fonaments dels llenguatges de desenvolupament d'aplicacions informàtiques. o Desenvolupar aplicacions senzilles amb una finalitat educativa i d’aprenentatge. o Familiaritzar als alumnes amb un Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE). Continguts: o Instal·lació d'Scratch, entorn de desenvolupament visual. o Programa. Llenguatge de programació. o Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. o Elements interactius: imatges, botons, quadres de text, llistes desplegables ... o Expressions, condicions i estructures de control condicionals. INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 27


Criteris d'avaluació: o Implementar programes senzills en Scratch. o Distingir l'ús de les estructures de control condicionals. o Utilitzar estructures de control iteratives

7.7 Unitat didàctica 6. Programació en Java amb BlueJ. En aquesta unitat didàctica es pretén que l'alumnat sigui capaç d’implementar les seues aplicacions informàtiques amb propòsits concrets. Temporització: 5 setmanes. Objectius específics: o Dissenyar aplicacions de propòsit concret que reforcin alguns dels conceptes matemàtics, físics i químics d'altres assignatures de Batxillerat. o Conèixer en què consisteixen els llenguatges de desenvolupament d'aplicacions informàtiques. o Conèixer els estàndards de la programació en Java. o Desenvolupar aplicacions de propòsit general i finalitat educativa. o Manejar els conceptes de programació d'aplicacions client-servidor i applets. Continguts: o Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. o Entorn de Desenvolupament Integrat: BlueJ. o Instal·lació de BlueJ o Llenguatge de programació: Java. o Instal·lació de Java. o Classes. Objectes. Variables. Tipus de dades. o Quadres de text, botons, imatges, marcs, llistes desplegables, vídeos ... o Expressions, condicions i estructures de control condicionals. o Estructures de control iteratives o Aplicacions client-servidor i applets.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 28


o Elements interactius: botons, llistes desplegables, quadres de text o Formularis. o Resolució de problemes d’altres assignatures mitjançant el desenvolupament d'aplicacions informàtiques Criteris d'avaluació: o Manejar el IDE BlueJ o Conèixer els fonamentes del llenguatge de programació Java. o Crear programes senzills en Java, amb elements visuals com marcs, quadres de text i botons. o Distingir l'ús de les estructures de control condicionals. o Distingir l'ús de les estructures de control iteratives.

7.8 Unitat Didàctica 8. Processador de textos. Writer En aquesta unitat didàctica es pretén generar documents que incloguen elements textuals, i gràfic. L'ús del processador de textos Writer permetrà a l'alumne adquirir les competències per al disseny, l’edició i la impressió de treballs escrits, com també la confecció de revistes i llibres. Temporització: 3 setmanes. Objectius específics: o Obrir i guardar els documents. o Manejar amb fluïdesa les opcions d'edició: escriure i esborrar, seleccionar, tallar, copiar, enganxar, i recuperar blocs de text, així com el maneig del cursor. o Organitzar la presentació dels documents, utilitzar formats i fonts de lletres i revisar l'ortografia. o Organitzar la informació textual mitjançant la configuració de pàgina, les capçaleres, els peus de pàgina, les taules i columnes. o Crear documents que integrin text, FontWork, gràfics, sons i imatges. o Incloure referències: índex o Utilitzar plantilles

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 29


o Aplicar estils als paràgrafs Continguts: o Documents en Writer. o Arxiu: nou, obrir, desar, desar com i imprimir. o Tallar, copiar, enganxar, esborrar i recuperar. o Configurar pàgina, capçalera i peu de pàgina. o Edició de text i formats. o FontWork o Inserció d’imatges i gràfiques. o Columnes i taules o Plantilles i estil de paràgraf. o Cercar i reemplaçar. o Índex. o Creació de plantilles i estils. o Creació de treballs escolars. Maquetació de revistes escolars. Edició de llibres. o Gust per la presentació correcta dels documents escrits. o Curiositat per esbrinar les prestacions dels processadors de textos per utilitzar-los en el tractament de l'autoedició. Criteris d'avaluació: o Conèixer les possibilitats del processador de textos per a la realització de documents escrits. o Produir textos escrits de diferents formats: cartes, informes, esquemes, portades, treballs, fullets, llibres, revistes, etc. o Integrar elements textuals, gràfiques, i imatges en els documents. o Maquetar un document: treball escolar, revista, llibre.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 30


8 METODOLOGIA Mètodes, activitats, procediments i estratègies útils per a l'èxit del procés d'ensenyamentaprenentatge. Tot aprenentatge ha de partir dels continguts, tant conceptuals com procedimentals o actitudinals, i de les experiències de l'alumnat, és a dir, d'allò que constituïx el seu esquema de coneixements previs. Els continguts han d'organitzar-se en esquemes conceptuals, o siga, en un conjunt ordenat d'informacions que puga connectar amb l'estructura cognitiva de l'alumnat. Per a l'adquisició dels nous coneixements, és útil presentar al principi un conjunt de conceptes i relacions de la matèria objecte de l'aprenentatge, organitzat de tal manera que permeta la inclusió en ell d'altres continguts: conceptes, procediments i actituds. Este plantejament comporta un esforç d'adaptació de l'estructura interna dels coneixements informàtics a l'estructura cognitiva de l'alumnat i açò suposa que l'aprenentatge siga significatiu. L'aprenentatge significatiu té quatre principis fonamentals, amb importants implicacions metodològiques en el treball del professorat amb l'alumnat: 1. Assimilació activa dels continguts. Això implica una intensa activitat per part de l'alumnat, que ha d'establir relacions entre els nous continguts i la seua pròpia estructura cognitiva. Per a ajudar a dur a terme este procés, el professorat deu: • • •

Suscitar en l'alumnat coneixements i experiències rellevants respecte als continguts que se li proposen. Tindre en compte els coneixements previs de l'alumnat i la connexió que puga establir amb els nous continguts. Fixar els continguts i predisposar favorablement l'alumnat.

2. Construcció, organització i modificació dels coneixements. Això suposa que el treball del professorat ha d'ocupar-se de: • • •

El disseny de la presentació prèvia, al mateix temps general i concreta, dels conceptes i relacions fonamentals. L'activació dels conceptes que l'alumnat posseïx o proporcionar-li eixos conceptes per mitjà d'activitats i exemples. El resultat, que ha de ser la modificació de l'estructura cognitiva de l'alumnat. Este no sols aprén nous conceptes, sinó que, sobretot, «aprén a aprendre».

3. Diferenciació progressiva dels continguts, el que implica: •

L'ampliació progressiva de conceptes per part de l'alumnat per mitjà de l'enriquiment dels seus coneixements previs sobre el tema objecte d'aprenentatge: anàlisi-síntesi, classificació i ordenació. L'organització prèvia dels materials pel professorat: seqüenciació dels continguts.

4. Solució de les dificultats d'aprenentatge:

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 31


Durant el procés d'aprenentatge poden introduir-se conceptes, contradictoris o no, que han de ser degudament integrats en l'estructura cognitiva de l'alumnat. El professorat ha de contribuir a previndre les dificultats per mitjà d'una bona seqüenciació dels continguts i a superar-les amb les orientacions que done a l'alumnat. Serà necessari tindre present esta concepció d'aprenentatge quan es prenguen decisions sobre els criteris de disseny d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació.

Es tracta d'una assignatura netament experimental en la seua globalitat, i fonamentada en la importància de les pràctiques sobre l'ordinador. El procés a seguir en l'aula d'informàtica comprendrà les etapes següents: • •

Introducció als continguts, en el seu conjunt, i objectius que es pretenen aconseguir en cada una de les sessions. Proposta d’exercicis a realitzar amb exemples clarificadors previs.

Explicació per part del professor a nivell individual o col·lectiu dels dubtes que se’n vagen plantejant en la realització dels exercicis.

Experimentació amb els diferents continguts al llarg de cada sessió, per mitjà de la resolució d'una sèrie d'activitats

Correcció dels errors en les activitats, i tornada al pas anterior que siga necessari, per a la consecució dels objectius.

L'alumne haurà d'arreplegar un la seua llibreta un resum dels continguts que sessió a sessió van abordant-se en classe.

Al final de cada unitat didàctica es realitzarà una activitat integradora, que comprenga tots o la major part dels continguts estudiats.

Correcció dels errors en la activitat integradora, i tornada al pas anterior que siga necessari, per a la consecució dels objectius.

Realització de proves periòdiques d'avaluació i autoavaluació.

L'ordinador com a ferramenta de treball per a totes les sessions serà fonamental.

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 32


9 MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS El professor proporcionarà a l’alumnat els materials didàctics per al desenvolupament del currículum. Cada alumna i alumne haurà de disposar de la seua pròpia llibreta. Els materials necessaris propis de l'aula d'Informàtica son: • • •

Ordinadors amb sistema operatiu Linux Projector multimèdia Pissarra blanca de superfície plàstica

Els recursos didàctics utilitzats pel professorat són: • •

Programari per al seguiment del currículum Documents en format digital

Plataforma Moodle

Fotocòpies proporcionades pel professorat

Accés a Internet

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 33


10 ACTIVITATS COMPLEMENTARIES I EXTRAESCOLARS

Es procurarà realitzar algunes activitats extraescolars, com visites a museus, ciberoteques, etc., on les comunicacions, els ordinadors, i més concretament la Informàtica, tinguen una especial rellevància. Aquestes activitats serviran per donar suport i demostrar amb més claredat la importància d'aquesta àrea, i la seua connexió amb la vida quotidiana.

Així, es proposen les següents activitats: •

Visita al MUSEU DE LES TELECOMUNICACIONS que s'orienta fonamentalment a la comunitat educativa: incloent en les seues sales, per exemple, l'Aula Didàctica, en la qual es poden veure les diferents aplicacions de l'electricitat a les telecomunicacions, com la telegrafia, la telefonia , la ràdio, l'electrònica, etc. El museu es troba a la ciutat de Madrid, i pot ser visitat de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Visita a "SETMANA INFORMÀTICA", organitzada per l'escola d'informàtics de la Comunitat Valenciana, i lloc de trobada amb les empreses i associacions del sector TIC valencià. Durant cinc dies es realitzen conferències entorn a l'àmbit informàtic, i exposicions de productes hardware i software.

Visita al museu que sosté la UPV, tant d'ordinadors de totes les generacions, com de consoles de videojocs.

Visita al MUSEU HISTORIC D’INFORMÀTICA de la Facultat d’Informàtica de la Universitat Politècnica de Madrid.

Visionat a l'aula d'informàtica (o en qualsevol aula del centre amb mitjans audiovisuals) de les PEL·LÍCULES Jocs de Guerra (Conflicte home-ordinador), Matrix (Món informàtic paral·lel), i DARYL (Bioinformàtica)

El professor d’Informàtica,

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 34


En

INFORMÀTICA 1r BATXILLERAT / 35

programacion  

esta es la program