Page 1

ÇAĞDAŞ GRUP

“Bugün ve Sonsuza Kadar” www.cagdasgrup.org


Bugün ve Sonsuza Kadar... Mesleki örgütlülüğümüzün yasal anlamdaki temellerinin atıldığı doksanlı yıllardan bugüne ÇAĞDAŞ GRUP; hep kendini yenilemiş, hep dönemin gerektirdiği misyonu cesaretle üstlenerek, her yeni dönemin vizyonunu tüm açıklığı ile ortaya koyarak yol almış ve bugüne gelmiştir. Sonsuza kadar da her yılı yepyeni umutlarla karşılayacaktır.

ÜLKENE, MESLEĞİNE, ODANA ve BİRLİĞİNE

SAHİP ÇIK!


“Efendiler, uygarlık yolunda başarılı olmak yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknik alanda başarılı olmak için tek ilerleme ve yükselme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişmesi, ilerlemesi ve yenileşmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, teknik harikaları, dünyayı değişmeden değişmeye uğrattığı bir dönemde yüzyıllık köhne düşüncelerle, mazi severlikle varlığı koruyup, sürdürmek olasılığı yoktur.”


“Meslektaşlarımızın eğitimi hep önceliğimiz oldu”

80

MESLEK MENSUBUMUZ EĞİTİCİ EĞİTİMİ ALDI

2011 yılında eğiticilerin eğitimi ile ilgili proje hazırlanarak meslek mensuplarına duyuru yapılmış olup, başvurular arasından eğitim komisyonu tarafından KOBİ-TFRS eğitmeni 50 meslektaş Bağımsız Denetim eğitmeni 30 meslektaş seçildi. Seçilen KOBİ-TFRS eğitmenleri 300 saati aşkın eğitim aldı. Bağımsız Denetim eğitmenleri 200 saati aşkın eğitim aldılar.


2012 yılında 6 etap teorik KOBİ TFRS ve TTK eğitimi ile 5 etap Uygulamalı KOBİ-TFRS eğitimi olmak üzere 11 etap eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitimlere toplam 4.000 üzerinde meslek mensubu katılmıştır. 4 etap teorik Bağımsız Denetim Eğitimi ve 2 etap Uygulamalı Bağımsız Denetim eğitimi olmak üzere toplam 6 etap eğitim yapılmış olup, 2.500 üzerinde meslek mensubu eğitim almıştır.

4000

MESLEK MENSUBU EĞİTİMLERİMİZE KATILDI


“Mevzuat değişikliklerini anında meslektaşlarımıza ulaştırdık”

29

SEMİNER TOPLANTI PANEL

2010-2011-2012 yıllarında vergi, SGK ve TTK konularında yapılan her türlü değişikliklerde üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile konunun uzmanları ile birlikte seminerler ve paneller düzenlenmiştir.


2010-2011-2012 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Bankaların Kredi Taleplerini Değerlendirme Süreci ve Mali Analiz Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Semineri Muhasebe Gündemi 2010-Kobi’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurumlar Vergisi Sermineri Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamalarla İlgili Seminer GDO’lu Gıdaların Kullanımı ve Tehlikeleri TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimi Beyanname ve Bildirgelerin Elektronik Ortamda Düzenlemesi Semineri İndirimli Oran KDV İadesi Semineri Yeni Ttk, Sermaye Şirketleri UFRS ve Bağımsız Denetim Semineri Torba Yasadaki SGK Kanunu Yeniden Yapılandırma Semineri 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile İlgili Seminer Kobi’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış Semineri 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile İlgili Seminer Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlemesi, Bilanço Teknikleri ve Okuması, Kesin Mizan Değerlendirmesi Semineri TTK-KOBİ TFRS ve Bağımsız Denetim Eğitimi TTK-KOBİ TFRS Farkındalık Semineri Vergi Hukuku’nda Sorumluluk Halleri – Kanuni Temsilci, Limited Şirket Ortağı ve Meslek Mensuplarının Sorumluluğu, Yargı Kararları Işığında Değerlendirme V.U.K. Mükerrer 227. Maddeye Göre Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK), Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS), Bağımsız Denetim Sürecinde Eğitim Semineri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İş Hukukunda Güncel Değişiklikler ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Semineri KDV Tevkifatı Sorunlar Çözüm Önerileri İzmir Kalkınma Ajansının Proje Hazırlama Semineri Ticaret Sicil İşlemleri (Mersis Projesi) Kurumsallaşma Semineri İşkur Uygulamaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu SGK Uygulamalarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Seminerler


“Aday meslek mensuplarımız geleceğimizdir”

32

TESMER İZMİR ŞUBESİ EĞİTİMLERİ

Stajyerler ile 6 ayda bir bilgilendirme toplantıları yapılarak sorunları ve önerileri alınmış, her toplantı sonrasında stajyerler tarafından iletilen sorun ve öneriler TÜRMOB’a rapor halinde bildirilmiştir. Yine rehber meslek mensupları tarafından stajyerler her yıl staj yaptıkları iş yerlerinde denetlenmiştir.


“Yetişmiş insanın gelecek olduğuna inandık” Eğitim Birimimizde 2010- 2011- 2012 yıllarında meslek mensuplarımıza uzmanlık konularında ve işletmelere ve meslek mensuplarına ara eleman yetiştirmek üzere bilgisayarlı muhasebe kursları stajyer adaylarına ve staja başlayanlara her dönem kurslar düzenlenmiştir.

1059

MESLEKTAŞIMIZ MUHASEBE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDEN EĞİTİM ALDI


“TÜRMOB’la her zaman dayanışma içinde olduk”

22

2010- 2011- 2012 yıllarında mesleki sorunlarımıza ve mevzuatlara ait TÜRMOB kanalı ile ilgili bakanlıklara sunulmak üzere odamız kurulları tarafından hazırlanmış olan önerilerin ve yasal değişikliklere ilişkin raporlar düzenlenmiştir.

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

▶ V.U.K. Tebliğ Taslağı-Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Satışlarının Bildirimlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin ▶ Kanun Değişikliği Talebi-GV Kanunu’nun 67/1 Mad. ile KDV Kanunu’nun 10/A Mad. Çelişkisinin Kaldırılması (Serbest Meslek Makbuzu) ▶ Damga Vergisi-Üyelerimizin İş Sahipleri İle Düzenledikleri Sözleşmelerde Damga Vergisi ▶ Ücret Tarifesi-Asgari Ücret Tarifesi ▶ Hizmet Bedeli Payı- Meslektaşlarımızın Yaptığı Kırtasiye vs. Giderlere Karşılık Maliye Bakanlığı’nca Belli Oranda Pay Verilmesi ▶ Hizmet Sözleşmeleri Payı-Birlik Tarafından Hazırlanan Tek Tip Hizmet Sözleşmelerinde Revize Edilmesi Düşünülen Değişikliklere İlişkin Öneriler ▶ Ek 9 Belgesi- Ek 9 Belgesinin Zorunlu Tutulması Hususunun SGK Başkanlığı’na Bildirilmesi ▶ Ön Ödeme Cezaları- Kooperatiflerde Yevmiye ve Defteri Kebirin Noterlere Kapanış Tasdiği Yapılmadığında Meslektaşlarımıza Kesilen Cezaların Kaldırılması ▶ SGK ile Uygulamada Yaşanan Sorunlara İlişkin 30 Maddelik Rapor ▶ V.U.K. Tebliğ Taslağı-Maliye Bak.tarafından Uygulanmak Üzere Hazırlanan “Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin V.U.K. Tebliğ Taslağı” ▶ Taslak- Türkiye Muhasebe Standartları İlişkin Yeni Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı ile İlgili Öneriler ▶ Serbest Meslek Kazancı-Meslek Mensuplarını İlgilendiren Gelir Kalemleri İçindeki “Serbest Meslek Kazancı” ile İlgili Kazanç ve Gider Unsurları ile Vergileme Şekline İlişkin Görüş ve Öneriler

▶ 7. Olağanüstü Başkanlar Toplantısı Görüş ve ÖnerilerMesleki Sorunlar; Tahsilat, SM Faaliyetlerinde KDVGelir Vergisi Çelişkisi, KDV Tevkifatı, Beyanname ve Bildirim Formları, Ücret Tarifesi, Vergi Daireleri, Hizmet Bedeli, Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi, Mucbir Sebepler, Meslek Mensupları Sorumluluğu ▶ 2. Odalararası Uygulama Birlikteliği Çalıştayı-Disiplin ve Haksız Rekabet Yönetmeliği ile Çalıştay Taslağı İçin Verilen Öneriler ▶ KDV Genel Tebliğ Taslağı-Tam Tevkifat Uygulaması, Yurtdışından Temin Edilen Hizmetlerde Sorumluluk Uygulaması,Tevkifat Uygulanacak Hizmetler ve Tevkifat Oranı, Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması ▶ Tebliğ Taslağı-Halka Açık Olmayan A.Ş.’lerin Kar Payı Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliğ ▶ SGK ile Uygulamada Yaşanan Sorunlara İlişkin Rapor ▶ Kanun Tasarısı-Kamu Gözetimi Muh. ve Den. Stand. Kurumu’nun Bağımsız Den. faaliyetlerine İlişkin Öneriler ▶ Bağımsız Denetim Yönetmelik Taslağı-Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kur. Tarafından Hazırlanan Taslağa İlişkin Rapor ▶ Bir Meslek Mensubunun Şahsi Mesaisinin Günde Kaç Saat Olabileceği ve Yıl İçerisinde Kabul Edebileceği İş Sayıları Sınırlamaya İlişkin Rapor ▶ Elektronik İmza-Ticaret Sicil Memurluklarınca Yapılan Tescil, Tadil ve Terkin İşlemlerine İlişkin Kayıtların Mersis Projesi Kapsamında Tutulması ▶ Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Önerilerimiz


“Yargıya başvurduğumuz kararlar” ▶ Bağımsız Denetim ile ilgili Maliye Bakanlığı’na ve Başbakanlık’a mail ve faks çekildi. ▶ Serbest meslekteki gelir vergisi ve KDV çelişkisi için TBMM faks çekme eylemi yapıldı. ▶ Kooperatiflerde yasal defterlerde kapanış kaydı olmadığı için meslek mensuplarına uygulanan ceza işle ilgili Danıştay’a dava açıldı ve lehimize karar verildi. ▶ Sendikalar yasasında denetim işinin YMM’lere verilmesi ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yasal düzenleme yapılması için talepte bulunuldu. Gelecek cevabın olumsuz olması halinde yargıya başvurulacaktır. ▶ Gümrük Müşavirleri uygulama birliği işlemlerinin kolaylaştırılması ile ilgili tebliğde yapılacak mali yeterlilik denetiminin sadece YMM’lere verilmesi nedeni ile Danıştay’a dava açıldı. ▶ Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için odalarımızın önerileri doğrultusunda TÜRMOB yargıya başvurdu.

6

HAK ARAMA DAVASI


“ Birlik ve beraberliğin bir gün değil, her gün olduğuna inandık”

Tiyatro, Koro, Voleybol, Futbol, Satranç, Tavla, Tören, Doğa Yürüyüşleri, Anma ve Kutlamalar Meslektaşlarımızdan oluşan tiyatro topluluğumuz 2010-2011-2012 yıllarında her yıl yeni bir oyun ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nde sahne aldı. Ayrıca Bergama ilçemizde ve Aydın ilinde oyunlarını sahnelediler.

İZMİR

HEP BİRLİKTE

2010-2011-2012 yıllarında meslektaşlarımızdan oluşan koromuz etkinliklerimizde konserler vermiştir. Bayan meslektaşlarımızdan oluşan 4 voleybol takımımız arasında her yıl turnuva düzenlenmiştir. Her yıl semt temsilciliklerimiz tarafından kurulan 18 takım arasında turnuva düzenlenmektedir. Bu etkinliğimize 250 civarında meslek mensubu katılmaktadır. Aramıza yeni katılan meslektaşlarımız için her yıl en az üç kez ruhsat töreni düzenlenmektedir. Ayrıca geçmiş dönemlerde görev yapan meslektaşların plaket töreni ile doğa yürüyüşleri düzenlenmiştir. 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutladık. 1 Mayıs Emek Bayramında emek dostlarıyla alanlardaydık.


1850

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK PROGRAMINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ


“İletişimin gücünü ve önemini hiç azaltmadık”

26

ÜYELERİMİZLE İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRMEDE ÇIKAN YAYIN

A) Mesleki yayınlar Odamız tarafından 2 ayda bir yayınlanan hakemli Dayanışma Dergimiz, 5 adet kitap, 3 adet eğitim notu yayınlanmıştır. B) İnternet Sitesi Hepimizi yakından ilgilendiren mevzuat değişiklikleri, mesleğimiz ve odamız ile ilgili duyurular İnternet sayfamızda düzenli olarak yayınlanmakta, aynı zamanda üyelerimizin mail adresine gönderilmektedir. Üyelerimizin elektronik ortamda faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi, SGK ek9, hizmet sözleşmesi, devir sözleşmeleri yapmaları için çalışmalar tamamlanmıştır. Üyelerimizin hizmetine açılmıştır.

Üyelerimiz her konuda bilgilendirildi.

271

MAKALE/YAZAR


11-12 MAYIS 2013

ÜLKEMİZE

MESLEĞİMİZE

ODAMIZA ve BİRLİĞİMİZE

SAHİP ÇIKMA GÜNÜ!


ÇAĞDAŞ GRUP “İzmir Gibi”

www.cagdasgrup.org

Çağdaş Grup Broşür  

Çağdaş Grup Broşür

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you