Page 1

G4 Gazette

03

REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS STRICTLY PROHIBITED.

what is strictly necessary and functional.”

— Massimo Castagna

Cover photo — CTO Lighting, ARRAY — e15, AC 11 STOP BOOK-END — MICHAEL ANASTASSIADES, BALL VASE 1

COVERPHOTO: THOMAS DE BRUYNE

Sint - Jozefstraat 10 – B 2018 Antwerpen wwww.g4.be - info@g4.be

G4 AGENCY

“Luxury goes beyond September 2015

COLLECTIONS WITH A STORY

Tim Bickerton

ART

Bocci • Brokis • Michael Anastassiades • CTO Lighting

LIGHTING

e15 • Emmemobili • PP Møbler • Verzelloni • Henge • Vladimir Kagan

FURNITURE

G4 AGENCY

CONCEPT & GRAPHIC DESIGN G4 GAZETTE: CAFEINE.BE


© PHOTO THOMAS DE BRUYNE

© PHOTO BOOCI

© PHOTO THOMAS DE BRUYNE

G4 AGENCY

WE PROVIDE COLLECTIONS WITH A STORY

We wijden deze Gazette 03 volledige aan luxe: een begrip dat alle kanten op kan, zowel in materialen als in stijlen. Dat bewijzen niet alleen de ‘luxemakers’ zelf – door op diverse manieren uit te leggen wat luxe precies betekent voor hen (p. 3) – het is ook te zien in onze objecten. Van spiegelende voorwerpen tot hypertransparante objecten. Van zacht pastel tot hevig gekleurd. Van natuurlijk en stevig hout tot minimaal wit (p. 5). Dat luxe bovendien tijdloos is, tonen we u op (p. 11) met inspirerende en hedendaagse beelden van een woning die gebouwd werd in … 1970. Veel lees- en kijkplezier!   Johan Lenaerts en Dirk Buytaert

Nous dédions cette Gazette 03 complètement au luxe : un concept qui pourrait se diriger dans tous les sens, aussi bien en ce qui concerne les matériaux que les styles. Ceci n’est pas seulement prouvé par les “créateurs de luxe mêmes” – qui expliquent ce que signifie pour eux le luxe (p. 3) – c’est aussi visible dans nos objets. Partirant des objets réfléchissants aux objets hyper-transparents; à travers des objets aux pastels doux ou aux couleurs intenses. Ou finalement : en bois naturel et solide aux blanc minimal (p. 5). Avec des images inspirantes et contemporaines d'une maison qui a été construite en … 1970, nous aimerons vous montrer en plus, que le luxe est intemporel (p. 11)

G4 AGENCY Johan Lenaerts Dirk Buytaert Sint-Jozefstraat 10 B - 2018 ANTWERP BELGIUM (EUROPE) Showroom, by appointment only T: +32/3/238.49.29 F: +32/3/248.55.82 E: info@g4.be W: www.g4.be

agent for BENELUX

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BENELUX

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

agent for BELGIUM & LUXEMBOURG

facebook.com/G4AGENCY twitter.com/g4 pinterest.com/g4agency

agent for BENELUX

agent for BENELUX

Beaucoup de plaisir avec notre nouvelle Gazette 03 ! Johan Lenaerts et Dirk Buytaert

agent for BENELUX

agent for BENELUX

teksten: Leen Creve


16

03

09—2015

edition .03

G4 Gazette

— www.g4.be

Londen, Parijs, Amsterdam. In toonaangevende musea en beurzen lopen deze zomer en herfst flink wat tentoonstellingen over luxe. Maar wat betekent deze term in 2015 voor hedendaagse woningen?

© PHOTO HENGE

VIVE LE LUXE?

© PHOTO VLADIMIR KAGAN

LANG LEVE LUXE?

Londres, Paris, Amsterdam. Au cours de cet été et automne, vous pouvez visiter un grand nombre d'expositions, consacrées au luxe, dans les plus grands musées et salons. Mais que signifie ce terme en 2015 pour les maisons contemporaines ?

Precious, dat is het thema van de trendexpo op de eerste interieurbeurs van dit najaar: ‘Maison et Objet’ in Parijs (4 tot 8 september). ‘We hebben vooral bekeken welke nieuwe manieren ontwerpers gebruiken om van ruwe materialen exceptionele meesterwerken te maken,’ aldus curator Elizabeth Leriche. ‘We tonen natuursteen en halfedelstenen, goud, spiegels, maar ook de bijna magische manier waarop ontwerpers en makers simpele grondstoffen tot uitzonderlijke objecten omtoveren.’

Precious, est le thème de l’exposition tendance présentée au premier salon d’intérieur cet automne : ‘Maison et Objet’ à Paris (du 4 au 8 Septembre).‘Nous avons surtout observé, quelles façons nouvelles les designers utilisent pour transformer les matières premières en leurs chefs-d'œuvre exceptionnels, explique la conservateur Elizabeth Leriche. Nous montrons des pierres et des pierres semi-précieuses, de l'or, des miroirs, mais aussi la façon presque magique, dans laquelle les créateurs transforment des matières premières simples en toutes sortes d'objets exeptionels.’

Op 17 oktober opent ‘Azië in Amsterdam: Exotische luxe in de Gouden Eeuw’ in het Rijksmuseum in Amsterdam, over hoe in die tijd omgegaan werd met de nieuwe materialen, stijlen en afwerkingen in de interieurs van de rijke elite. Nog tot 27 september loopt in het Victoria & Albert Museum in Londen de gratis tentoonstelling ‘What is Luxury?’, waar dieper wordt ingegaan op ambacht, vakwerk en expertise, zeldzame materialen, maar ook de definitie en invulling van het begrip luxe. Grappig is de Luxury Time game die de curatoren bedachten: je kan online een kroon met juwelen bezetten, een stoel ineen puzzelen of (het moeilijkste) een glas graveren zonder het uiteen te laten spatten. Niet voor ongeduldigen!

Le 17 Octobre s’ouvre l’exposition ‘L’Asie à Amsterdam : Le luxe exotique pendant l’Âge d'Or’ au Rijksmuseum à Amsterdam, sur la façon qu’on traitait les nouveaux matériaux, styles et finitions dans les intérieurs de l'élite riche à l’époque. Jusqu'au 27 Septembre dans le ‘Victoria & Albert Museum’ à Londres, une exposition gratuite ‘What is Luxury?’, ou on étends les métiers d’art, l’artisanat et l'expertise, les matériaux rares, mais aussi la définition et l'interprétation de la notion de luxe. Le game ‘Luxury time’ inventé par les conservateurs est très amusant : vous pouvez décorer vous même, une couronne avec des bijoux, rassembler une chaise ou (le plus difficile) graver un verre, sans le briser. Impossible sans beaucoup de patience!

Voor de ambachtslui en ontwerpers van de merken die Johan Lenaerts en Dirk Buytaert (G4 Agency) verdelen, is dit soort engelengeduld en precisie dagelijkse kost.

Pour les artisans et les designers des marques, représentées par Johan Lenaerts et Dirk Buytaert ( G4 Agency ), cette patience d’ange et cette précision est quotidien.

Maar hoe zien zij luxe in 2015?

Mais comment perçoivent-ils le luxe en 2015 ?


— www.g4.be

Les extremes se touchent, ook in de luxesector.

© PHOTO BOOCI

LUXE Architect Philipp Mainzer, creative en managing director van het Duitse e15, vindt een woning luxueus als ‘je er jezelf kan terugtrekken en opladen. Het interieur mag niet afleiden, dus materiaalkeuze, verlichting en doorzichten zijn het belangrijkste. Ademruimte en inspiratie krijgen is de grootste luxe.’

© PHOTO HENGE

© PHOTO BOOCI

‘Vrijheid is de grootste luxe die er is. Dat zou kunnen betekenen dat je vrij bent om het beste te eten dat er is, om te slapen op de beste matras, enorm veel mooi glaswerk te bezitten, of kunst. Maar er ligt veel meer vreugde in het kunnen doen of niet doen van wat je denkt dat goed is. Die gigantische luxe heeft niet noodzakelijk met geld te maken,’ vindt Omer Arbel, creative director van Bocci.

© PHOTO HENGE

© PHOTO VLADIMIR KAGAN

‘Een object is luxueus als het goed gemaakt is, met zin voor details en tactiel, in natuurlijke materialen die op een slimme manier vormgegeven en geproduceerd worden,’ aldus Chris Turner, managing director van het Britse CTO Lighting.

© PHOTO BROKIS

Roberto Verzelloni van het gelijknamige merk weet: ‘Jammer genoeg wordt luxe vaak verward met een weelderige look, grenzend aan kitsch. Maar echte luxe is een exclusiviteit, onafscheidelijk verbonden aan een exclusieve socio-culturele doelgroep.’

© PHOTO MICHAEL ANASTASSIADES

‘Luxe is verbonden aan persoonlijk plezier, een intieme en subjectieve toestand dus, ver weg van exhibitionisme of status. Het is iets wat verder gaat dan het strikt noodzakelijke en functionele,’ aldus Massimo Castagna, art director van Henge.

Luxe in de kijker: Waarom niet een beetje bling, een tikje doorkijk, of pure transparantie? Dat vindt ook Kasper Holst Pedersen, master of craftsmen bij PP Møbler: ‘Een luxeproduct moet er natuurlijk uitzien, functioneel en consistent zijn en gemaakt met aandacht voor de kleinste details, zodat het elegant veroudert en misschien zelfs waardevoller wordt door haar patina.’


Architecte Philipp Mainzer, designer et directeur général de la marque Allemande e15, pense ‘qu’une maison est luxueuse dés qu’on save s’y retirer et se ressourcer. Un intérieur ne peut pas distraire, donc les matériaux, l'éclairage et les perspectives sont des aspects le plus importants. De l’espace pour respirer et pour trouver l'inspiration est le plus grand luxe.’

16

05

09—2015

edition .03

G4 Gazette © PHOTO BROKIS

Les extremes se touchent, egalement dans le secteur de luxe.

© PHOTO CTO LIGHTING

‘La liberté est le plus grand luxe qui existe. Cela pourrait signifier que vous êtes libre de manger la nouriture la plus savoureuse, de dormir sur le meilleur matelas, de posséder de la belle verrerie, ou de l’art. Mais est c’il n’y a pas beaucoup plus de joie, quand on peut faire ou laisser ce qu’on pense qui est juste. Ce grand luxe n’a pas nécessairement à voir avec de l'argent’, pense Omer Arbel, directeur de la création, chez Bocci.

‘Le luxe est lié au plaisir personnel, un état intime et subjective, loin de l'exhibitionnisme ou du statut social. C’est quelque chose qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire et fonctionnelle’, explique Massimo Castagna, directeur artistique chez Henge.

© PHOTO VLADIMIR KAGAN

Roberto Verzelloni de la marque éponyme, sait nous dire : ‘Malheureusement, le luxe est souvent confondu par un 'look' luxuriante, à la limite du kitsch. Mais le vrai luxe est l’exclusivité, inséparablement lié à une audience exclusive socio-culturelle’.

Le luxe à l’honneur : Pourquoi pas un peu de bling, une petite touche de perspective, ou la transparence pure?

© PHOTO BROKIS

‘Un objet est luxueux quand il est bien fait, avec le sens du détail et du tactile, en matériaux naturels qui sont conçus et produits d’une manière intélligente’, déclare Chris Turner, directeur général de l’entreprise Britannique CTO Lighting.

EVERGEM Finlandstraat 19 B-9940 EVERGEM TEL +32 9 226 25 01 KNOKKE Natiënlaan 215 B-8300 KNOKKE TEL +32 50 34 24 44

WWW.DEPUDTHAARDEN.BE


— www.g4.be

Les extremes se touchent, ook in de luxesector.

© PHOTO VERZELLONI

© PHOTO VERZELLONI

© PHOTO BROKIS

CONTRAST

© PHOTO VLADIMIR KAGAN

Luxe in kleur: Hevige en felle contrasten of zachte pasteltinten? Of een combinatie van beide?

artfloors leveren en plaatsen van kunstharsvloeren op projecten voor diverse toepassingen.

artfloors - bevers bvba info@artfloors.be


© PHOTO PP MØBLER

16

07

09—2015

edition .03

G4 Gazette © PHOTO HENGE

© PHOTO BROKIS

Les extremes se touchent, egalement dans le secteur de luxe.

Ainsi pense Kasper Holst Pedersen, Master des artisans chez PP Møbler : ‘Un produit de luxe doit avoir un aspect naturel, doit être fonctionnel et conforme et fait avec une attention aux moindres détails, qu’il puisse viellir d’une manière élégante et pourra devenir encore plus précieux par sa patine.’ Designer Michael Anastassiades constate également, que la durée de vie de son éclairage est extrêmement important. ‘L'intemporalité dans la conception et les détails faites à main peut faire en sorte que les objets deviennent de plus en plus précieux, de sorte qu’ils pourraient être passés de génération à génération.’ ‘Notre collection est une synthèse d’une conception exceptionnelle, une qualité supérieure et l’artisanat remarquable des verriers Bohèmes,’ dit la marque d'éclairage Tchèque Brokis.

© PHOTO VERZELLONI

© PHOTO VLADIMIR KAGAN

© PHOTO VERZELLONI

ANTITHÈSE Le luxe en couleur : contrastes marqués et acharnés ou des teintes pastels tendres ? Ou une combinaison des deux?


— www.g4.be

Les extremes se touchent, ook in de luxesector.

EENVOUD

© PHOTO E15

Massimo Castagna van Henge formuleert het zo: ‘Het materiaal is op zich niet zo belangrijk. Wel belangrijk zijn de ervaren handen, het harde denkwerk en de ervaring. De passie van degene die het object gemaakt heeft, moet ervan afstralen. Dat toont de ervaring en ambacht, de tijd die nodig was om het te maken, de waarde van het materiaal waarvan het gemaakt is, met alle imperfecties dat het in zich heeft. Een luxeproduct is iets dat je wil hebben of koopt omwille van het plezier van het te hebben en gebruiken. Zoals kunst.’

© PHOTO E15

Onze collectie is een synthese van uitmuntende vormgeving, superieure kwaliteit en het opmerkelijke ambacht van Boheemse glasblazers,’ klinkt het bij het Tsjechische verlichtingsmerk Brokis.

© PHOTO CTO LIGHTING

Ontwerper Michael Anastassiades vindt eveneens dat de levensduur van zijn verlichting extreem belangrijk is. ‘Tijdloosheid in ontwerp en engineering en met de hand afgewerkte details kunnen ervoor zorgen dat objecten steeds waardevoller worden, zodat ze van generatie op generatie kunnen doorgegeven worden.’

Luxe in alle eenvoud: puur stevig hout of organisch gevormd glas of steen? © PHOTO VLADIMIR KAGAN


16

09

09—2015

edition .03

G4 Gazette © PHOTO MICHAEL ANASTASSIADES

© PHOTO PP MØBLER

© PHOTO EMMEMOBILI

© PHOTO HENGE

© PHOTO MICHAEL ANASTASSIADES

Massimo Castagna de Henge l’explique ainsi : ‘Le matériel n’a pas d’importance en soi. Ce qui est important sont les mains d’oeuvres, expérimentées, la pensée et l’expérience. La passion de la personne qui a créé l’objet doit en rayonner. Cela montre l’expérience et l’artisanat, le temps nécessaire pour la fabrication, la valeur du materiel dont l’objet est fait, avec toutes les imperfections dont il dispose. Un produit de luxe est quelque chose que vous voulez posseder ou acheter pour le plaisir de l'avoir et de l'utiliser. Comme l'art.’

© PHOTO E15

Les extremes se touchent, egalement dans le secteur de luxe.

SIMPLICITÉ Le luxe en toute simplicité : du bois pur et solide ou du verre et des pierres organiquement formées ?

STORE CANTEEN GALLERY

BEGIJNHOFDRIES 39, 9000 GENT TUE - SAT 12 - 8.30 PM  +32(0)9 336 33 08 WWW.ILE-EN-VILLE.BE


— www.g4.be

WAT EEN BUNGALOW! Architect: Achiel Hutsebaut Fotografie: Thomas De Bruyne

‘Ik wilde nooit fermettes bouwen. Ik wilde bakens verzetten en nieuwe zaken ontwerpen.’

— Architect Achiel Hutsebaut

OPEN ‘Ik tekende een voorontwerp en daar werd eigenlijk amper iets aan gewijzigd,’ herinnert Hutsebaut zich nog. ‘Ik wilde openheid creëren. En dat deed ik simpelweg door alles weg te laten wat ik kon weglaten.’

In een bos in Aalter staat een betonnen woning uit 1970, getekend door architect Achiel Hutsebaut. Hij herinnert zich de bouw van de woning alsof het gisteren was. ‘Ik wilde nooit fermettes bouwen. Ik wilde bakens verzetten en nieuwe zaken ontwerpen.’


QUEL BUNGALOW! Architecte: Achiel Hutsebaut Photographie: Thomas De Bruyne

OUVERT ‘J’avait signé un avant-projet et en fait, on l’a guère changé” se souvient Hutsebaut. «Je voulais créer des espaces ouvertes. Et je l'ai fait tout simplement en omettant tout ce que je pouvais laisser de côté’.

‘Je n’ai jamais voulu construire des maisons ‘fermettes’. Je voulais inventer et dessiner des innovations’

— Architecte Achiel Hutsebaut Dans une forêt à Aalter, se trouve une maison en béton de 1970, signé par l'architecte Achiel Hutsebaut. Il se souvient encore, de la construction de cette maison comme si c'était hier. “Je n’ai jamais voulu construire des maisons ‘fermettes’. Je voulais inventer et concevoir des innovations."

01.

16

11

09—2015

edition .03

G4 Gazette

— www.g4.be


— www.g4.be

EENVOUDIG ‘Ik ben ook qua materiaalkeuze voor eenvoud gegaan,’ legt Hutsebaut verder uit. ‘Metselwerk onderaan en zichtbare beton bovenaan. Ik ben altijd een architect geweest die bouwkosten en budget goed onder controle wist te houden.’

‘Dit is Tadao Ando avant la lettre!’

— Johan Lenaerts

© Katja Kejser & Kasper Holst Pedersen

02.

03.

08.

TIJDLOOS Johan Lenaerts van G4 Agency is onder de indruk wanneer hij binnenstapt: ‘Dit soort woningen ken ik uit mijn jeugd: het typische Vlaamse modernisme, het brutalisme. Dit is Tadao Ando avant la lettre! Ik hou van het vele daglicht en de openheid. Ik hou van de groene omgeving en de modernistische tuin met blokhagen. Zowel het zicht uit de tuin naar de woning toe als van binnen naar buiten is fantastisch. In deze subtiele architectuur komen de stukken uit onze collecties perfect tot hun recht.’ Hutsebaut (inmiddels 79 jaar) bedacht ook de toegang tot de woning, de tuin met blokhagen en een deel van de meubilering. Het huis staat momenteel te koop via Architectenwoning.be. ‘Het is een eer voor ons om dit indrukwekkende totaalconcept te mogen aanbieden – het klopt tot in de details,’ klinkt het daar.

09.

10.


16

13

edition .03

09—2015

G4 Gazette

—www.g4.be

INTEMPOREL Johan Lenaerts de G4 AGENCY, est impressionné, quand il entre : ‘Je me souviens de ce genre de maisons, de mon enfance : le modernisme, typiquement Flamand, le Brutalisme. Ceci est ‘Tadao Ando avant-la-lettre ! Je adore l'abondance de lumière et d'espace. J’ adore le cadre verdoyant et le jardin moderniste avec les haies angulaires.

01. e15 02. EMMEMOBILI 03. PP MØBLER 04. e15 05. MICHAEL ANASTASSIADES 06. BROKIS 07. PP MØBLER 08. PP MØBLER 09. PP MØBLER 10. e15

La vue du jardin à la maison est aussi fantastique que celle de l'intérieur vers l’extérieur. Dans cette architecture subtile, les pièces de nos collections, sont vraiment mise à valeur’.

04.

Hutsebaut ( il a maintenant, 79 ans ) a également conçu l'accès à la propriété, le jardin avec les haies angulaires et une partie du mobilier. La maison est actuellement en vente par Architectenwoning.be: ‘C'est un honneur pour nous, de pouvoir offrir ce concept impressionnant et total, tout est parfait, jusqu’au moindres détails’.

06.

05.

SIMPLEMENT ‘Aussi en termes de matériaux, j’ai choissi la simplicité,’ Hutsebaut nous explique encore, ‘De la maçonnerie en bas et le béton visible, en haut. J’ai toujours été un architecte qui tenait les frais de construction et le budget, bien sous contrôle’.

‘Ceci est Tadao Ando avant-la-lettre! ’

07.

— Johan Lenaerts

hullebusch Brugsebaan 4a - 8850 Ardooie - Belgium +32 (0)51 46 78 67 - www.hullebusch.com


— www.g4.be

TIM BICKERTON ‘I prefer to look at the act of painting, more as a reflex – rather than having a conventional way of looking at the world’

© FRANS VAN DER HEIJDEN

— Tim Bickerton

TIM BICKERTON: THE ACT OF PAINTING ‘At this moment in my career, I’m dealing with paintings that appear instantaneous: a result of full application, focussed yet impulsive. My paintings are about ‘the act of painting’. Sketches, collages, pre-work on paper: all of this, showing the state of mind I am in, at this moment, but also giving me an idea of where the idea started.’

TIM BICKERTON LIFEISART — www.lifeisart.be VERNISSAGE > LIFEISART FRIDAY 20 NOVEMBER, 2015 - 19:00

RED PICTURES LANDSCAPE I 2014 64 x 49 cm oil on canvas

EXPO > LIFEISART 21 NOVEMBER > 20 DECEMBER, 2015 Address: Sint-Jorispoort 20 2000 Antwerpen Opening hours Thu,-Fri,-Sat 13h - 18h By appointment : 0487 / 10 32 57 RED PICTURES LANDSCAPE V 2014 64 x 49 cm oil on canvas

AIRBUS HANGAR II 2013 200 x 110 cm oil on canvas


PAINTINGS THAT JUST HAPPEN. Tim gets great satisfaction from his various works, done quickly, in learning to draw quickly. Sometimes, using a television, just looking at the screen, than drawing, overlaying images, as quickly as they are changing, layer after layer of imagery. Paint, splattered on the canvas, watching the paint move, than sculpting it and directing its movement : ‘I find the debris, left around me, as interesting ! A source of reference, as the intended subject. These ‘accidents’ happen naturally. I am still trying to use images I have seen on the streets of India, through the past years of travelling. Discarded fabrics, plastics, colours brash and bold, urban colours in an earth-toned environment: the human footprint on the landscape – they splash, they run on my canvas. The images are observations, fleeting moments, landscapes, objects, colours: subliminally emerging, not in any controled order. I prefer to look at the act of painting, more as a reflex – rather than having a conventional way of looking at the world.’

16

15

09—2015

edition .03

G4 Gazette

FAIRS TO VISIT

ART WE LOVE TO SEE

—www.g4.be

MAISON & OBJET / PARIS 04 > 08 SEPTEMBER, 2015 BROKIS : NOW ! DESIGN À VIVRE HALL 7 - stand F80 / G79

LONDON DESIGN FESTIVAL DESIGNJUNCTION / LONDON 24 > 27 SEPTEMBER, 2015

TIM BICKERTON G4 AGENCY — www.g4.be EXPO > G4 AGENCY 21 NOVEMBER > 20 DECEMBER, 2015 Address: Sint - Jozefstraat 10 2018 Antwerpen Only by appointment +32/3/238.49.29

BROKIS and CTO lighting "THE COLLEGE" 12 - 42 SOUTHAMPTON ROW WC1B 4AP LONDON, UK


Š foto: Thomas De Bruyne

Purism. Sensuality. Intelligence. To see what else bulthaup kitchens have to offer, please contact your local retail partner www.bulthaup.be

Antwerpen Brugge Brussels Gent Gosselies Hasselt Kortrijk Leuven Liège Sint-Denijs-Westrem Uccle Woluwe

Profile for Thomas De Bruyne

G4 Gazette .03  

G4 Gazette .03  

Profile for cafeine
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded