Page 1

Gwanwyn / Spring 2017

Swyddfa Docynnau / Box Office: 01495 227206 blackwoodminersinstitute.com /blackwoodminersinstitute @blackwoodminers


Croeso | Welcome Croeso i’n tymor y gwanwyn 2017 Uchafbwynt y tymor i mi yw’r holl waith gwych a gynlluniwyd i ysbrydoli a meithrin dychymyg ein cwsmeriaid iau. Gall teuluoedd ymweld â'r Camelod mytholegol yn KING ARTHUR gan Michael Morpurgo; dod yn ffrindiau gyda phyped pegynol cyfeillgar yn THE BEAR; mynd ar antur i diroedd pell yn FLYING BEDROOM gan Heather Dyer; mynd i mewn i fyd hudol o anrhefn yn POP! A mwynhau fersiwn newydd cyffrous o'r chwedl glasurol JASON AND THE ARGONAUTS (ein cyd-gynhyrchiad gyda’r Ysgrifennwr Mark Williams a Theatrau Rhondda Cynon Taf). Ond peidiwch â phoeni, nid ydym wedi anghofio'r oedolion. Mae gennym foroedd o gomedi, drama, sgyrsiau, cerddoriaeth a mwy. Cymerwch gip...

Gwanwyn

| Spring 2017

Welcome to our 2017 spring season. My season highlight is all the wonderful work designed to animate and nourish the imaginations of our younger patrons. Families can visit the mythical Camelot in Michael Morpurgo’s KING ARTHUR; become mates with a friendly polar puppet in THE BEAR; go on an adventure to far-off lands in Heather Dyer’s FLYING BEDROOM; enter a magical world of mayhem in POP! AND enjoy a thrilling new version of the classic legend JASON AND THE ARGONAUTS (our co-production with Writer Mark Williams and RCT Theatres). But don’t worry, we haven’t forgotten the grown-ups. We’ve got oceans of comedy, drama, talks, music and more. Take a look…

Cefnogir gan Supported by:

You’ve got Dragons 17

The Bear 11

The Thing that came from over there 12

King Arthur 9

The Denmark Street Big Band From Big Band to Broadway 16

The Flying Bedroom 7

Dare Devil Rides to Jarama 8

2

Burton 21

OH GOODY! Tim Brooke-Taylor and Chris Serle 14


Cerddoriaeth o’r Sioeau

Côr Meibion Rhisga /

Music from the Shows

Risca Male Choir 14 Ionawr / 14 January

Ymunwch â Chôr Meibion Rhisga am noson o gerddoriaeth ddi-stop, pan fyddent yn canu amrywiaeth o ganeuon o sioeau cerdd hen a newydd. Ymunir â'r côr gan westai arbennig, Duality. Join Risca Male Choir in an evening of non- stop music, when they sing a variety of songs from musicals old and new. The choir will be joined by special guests Duality.

7.00pm £8 (£6)

Ymgodymu Cymreig / Welsh Wrestling 21 Ionawr / 21 January

Noson o gyffro, hudoliaeth ac anrhefn 'bodyslam' wrth i'r sioe ymaflyd fwyaf, mwyaf swnllyd a mwyaf poblogaidd yn y DU lanio am un noson yn unig! Dewch i weld sêr dros ben llestri'r byd ymaflyd yn ymladd mewn noson o gyffro yn y sioe hwyliog, gwyllt hon ar gyfer y teulu. An evening of glitz, glamour and bodyslam mayhem as the biggest, loudest and most popular wrestling show in the UK invades for one night only! Come see the over the top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun, crazy, family entertainment show.

7.30pm £12 (£9 plant / child, £35 teulu / family)

H

t/p28

3


ELVIS: The Legend Lives on 27 a 28 Ionawr / 27 & 28 January

Yn dilyn perfformiadau wedi'u gwerthu allan yn 2015 a 2016, mae Gordon Davis yn ôl! Caiff Gordon ei adnabod fel un o'r artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Enillodd 'Images of the King', ym Memphis Tennessee yn ac mae wedi parhau a'i lwyddiant drwy ennill Pencampwriaeth Elvis Ewrop yn 2013. Bydd Gordon yn perfformio gyda'i fand byw ac yn canu pob un o'ch hoff ganeuon, gan atgyfodi mawredd y llais a phŵer trydanol perfformiad Elvis. Following sell-out performances in 2015 and 2016, Gordon Davis is back! Gordon is known as one of the best Elvis tribute artists in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013. Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life.

YM MAR Y STIWT / IN THE STUTE BAR

Noson Gomedi’r Stiwt / ’Stute Comedy Nights

16+

Dewch i gael noson llawn hwyl a chwerthin ar gomedi o’r radd flaenaf yn un o nosweithiau comedi misol Sefydliad y Glowyr Coed Duon. Heb fod o’r blaen? Mae’r noson yn fargen, gyda thri o’r comedïwyr mwyaf poblogaidd sy’n teithio o amgylch llwyfannau’r Deyrnas Unedig. Ymunwch â’r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael gwybod pwy fydd yn perfformio cyn gynted ag y byddwn wedi cyhoeddi eu henwau. Cynhelir y Nosweithiau Comedi ar nos Wener gyntaf y mis fel arfer. ARCHEBWCH YN FUAN - MAE’R TOCYNNAU’N GWERTHU ALLAN BOB MIS! Treat yourself to a hilarious evening of top class comedy at one of Blackwood Miners’ Institute’s monthly Comedy Nights. Not been before? This great value night features three top comedians touring the UK circuit. Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or or follow us on Facebook to hear the latest lineups as soon as they’re announced. Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month. BOOK EARLY – EVERY MONTH IS A SELL-OUT!

Nos Wener 3 Chwefror 8.00pm Nos Wener 3 Mawrth 8.00pm Nos Wener 31Mawrth 8.00pm Seddi heb eu cadw

Friday 3 February 8.00pm Friday 3 March 8.00pm Friday 31 March 8.00pm Unreserved seating

£11.50 (£12.50 ar y dydd / on the day)

7.30pm £16

4

H

t/p28

4

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket


Mae Chickenshed yn cyflwyno / Chickenshed present

In the Absence of Silence 9 Chwefror / 9 February

Cyd-gynhyrchiad gyda Chreu Cymru a ddatblygwyd gyda Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd. Mae pump o fenywod yn cwrdd ar y traeth mewn tref glan môr am ginio picnic. Wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen mae eu cyfeillgarwch a'r profiadau maent yn rhannu yn datgelu gwirioneddau aruthrol o gorneli cudd eu bywydau. Mae'r ddrama optimistaidd a phwerus hon yn bortread didwyll o'r hyn a all fod yn straeon sydd heb eu hadrodd, a'r gwirionedd dyrchafol a chadarnhaol o'r hyn sydd yn bosib pan dorrir y distawrwydd. Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref iawn gyda chynnwys a themâu y gall beri gofid i rai cynulleidfaoedd.

Co-produced with Creu Cymru and developed with South Gwynedd Domestic Abuse Services. Five women meet on the beach in a seaside town for a picnic lunch. As the day progresses their friendship and shared experiences reveal devastating truths from the hidden corners of their lives. This optimistic and powerful drama is an honest portrayal of what can all too often be untold stories, and the life-affirming and positive truth of what is possible when the silence is broken. Warning: Contains very strong language with content and themes which some audiences may find upsetting.

7.30pm £8.50 Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

15+

55


Mae Frozen Light ar y cyd gyda New Wolsey Theatre, Ipswich yn cyflwyno / Frozen Light in association with New Wolsey Theatre, Ipswich present

Home

15 Chwefror / 15 February Mae 'Home' yn archwilio byd newydd a dieithr gan ymdrochi cynulleidfaoedd gydag anawsterau dysgu dwys a lluosog mewn stori aml-synhwyrol o ddarganfod. 'Home' yw'r cynhyrchiad beiddgar a chyffrous diweddaraf gan Frozen Light. Nid yw'r byd fel y maent yn ei gofio. Rhaid i Scarlet ac Olive ddysgu sut i oroesi a chreu dyfodol gyda'i gilydd mewn amgylchedd sy'n llawn o bethau annisgwyl. Addasrwydd: Cynulleidfaoedd gydag anawsterau dysgu dwys a lluosog (13+).

10 Chwefror / 10 February Mae Showaddywaddy wedi cyfiawnhau'r teitl "Y Band Roc a Rôl Gorau yn y Byd" dros y pedwar degawd diwethaf, yn gwerthu dros 20 miliwn o recordiau ac yn teithio'n rhyngwladol. Sioe ddeinamig a dyrchafol yn cynnwys y caneuon “Under The Moon Of Love”, “Three Steps To Heaven”, “Pretty Little Angel Eyes”, “Hey Rock & Roll” a llawer mwy.

Exploring a new and unknown world, Home immerses audiences with Profound and Multiple Learning Disabilities (PMLD) in a multi-sensory story of discovery. Home is the latest bold and exciting production from Frozen Light. The world is not how they remember it. Scarlet and Olive must learn how to survive and create a future together in an environment that is full of surprises. Suitability: Audiences with Profound and Multiple Learning Disabilities (13+).

Showaddywaddy has lived up to the title of “The Greatest Rock & Roll Band In The World” for the last four decades, selling over 20 million records and touring internationally. A dynamic and uplifting show featuring hits including “Under The Moon Of Love”, “Three Steps To Heaven”, “Pretty Little Angel Eyes”, “Hey Rock & Roll” and many more.

7.30pm £19

6

11.00am, 1.30pm £5.50 Amser rhedeg 60 munud / Running time 60 mins Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

13+


Mike Bubbins Solid Gold 17 Chwefror / 17 February

Mae un o ddigrifwyr gorau Cymru (Wales Online) yn mynd ar daith am y tro cyntaf gyda chasgliad a fydd yn plesio'r dorf gyda detholiad o'i ddarnau gorau hyd yn hyn. Ni ddylid ei golli. Gellir clywed Bubbins "chwerthinllyd o ddawnus, yn wirioneddol ddoniol" (Rhod Gilbert) ar BBC Radio Wales yn rheolaidd ac ef yw seren sioe radio a phodleidad 'The Unexplainers' (gyda Eggsy o GLC). Bydd dull arsylwadol Mike wedi ei gyfuno â'i ddawn naturiol am adrodd straeon yn gwneud noson wych o gomedi! One of Wales’ finest comedians (Wales Online) heads out on tour for the first time with an unmissable crowd-pleasing compilation of his best bits so far. The “hilariously gifted, truly funny” (Rhod Gilbert) Bubbins can regularly be heard on BBC Radio Wales and is the star of hit radio show and podcast The Unexplainers (with GLC’s Eggsy). Mike’s observational style combined with a natural flair for storytelling will make for a fantastic night of comedy!

8.00pm £12.50 (£10.50)

18+

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Mae Little Light Dance a Digital Theatre Company yn cyflwyno / Little Light Dance and Digital Theatre Company presents Oed/Age

4-7

20 Chwefror / 20 February

Little Light Dance and Digital Theatre Company / Little Light Dance and Digital Theatre Company present

The Flying Bedroom 27 Chwefror / 27 February

Yn seilieidig ar y llyfr i blant gan Heather Dyer "Mae ystafell wely Elinor yn edrych yn gyffredin ond dydy hi ddim. Pan mae Elinor yn cysgu, mae ei hystafell wely'n hedfan." Ymunwch ag Elinor a'i hystafell wely ar antur mewn tiroedd pellenig, o dan y môr ac yn y gofod. Dewch o hyd i ffrindiau newydd, môr ladron ymladdgar a gofodwyr anffodus. Mae pris y tocynnau yn cynnwys gweithdy am ddim ar ôl y sioe. Based on the children’s book by Heather Dyer “Elinor’s bedroom looks ordinary but it isn’t. When Elinor is asleep, her bedroom can fly.” Join Elinor and her bedroom on an adventure to far-off lands, under the sea and outer space. Discover new friends, battling pirates and hapless astronauts. Ticket price includes free post-show workshop.

1.00pm, 3.30pm Perfformiad hamddenol / Relaxed performance. £4 (£5, £16 teulu / family) Amser rhedeg: Perfformiad 45 mun / Egwyl 15 mun / Gweithdy 45 mun / Running time: Performance 45 mins / Break 15 min / Workshop 45 mins t/p 28

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

77


Dare Devil Rides to Jarama Gan / by Neil Gore 22 Chwefror / 22 February

Yn Sbaen ym 1936 mae gan ffasgiaeth ei grafangau am wddf y bobl, gan fygwth rhyfel yn Ewrop. Mae Clem 'Dare Devil' Beckett yn ymuno â gwirfoddolwyr i ymladd dros ryddid yn y Brigadau Rhyngwladol. Fe'i carwyd gan y bobl gyffredin am ei feiddgarwch, ei ddewrder a'i fedr ar y trac 'speedway', aeth i Sbaen i amddiffyn democratiaeth yn erbyn twf byddin Franco. Mae'r ddrama newydd hon gan Neil Gore a gomisiynwyd gan yr International Brigades Memorial Trust yn dathlu 80 mlynedd ers ffurfio'r brigadau. Gyda chaneuon cynhyrfus, cerddoriaeth byw a barddoniaeth, mae'r ddrama hon yn cyfleu'r angerdd a'r emosiwn a greir gan Ryfel Cartref Sbaen. It’s Spain 1936 and fascism clutches the throat of the people, threatening war in Europe. Clem ‘Dare Devil’ Beckett joins volunteers to fight for freedom in the International Brigades. Loved by the masses for his great daring, courage and skill on the speedway track, he took his fighting spirit to Spain to defend democracy against Franco’s rising army. Commissioned by the International Brigades Memorial Trust, this new play by Neil Gore commemorates the 80th anniversary of the brigades. With stirring songs, live music and poetry, the play captures the raw passion and emotion generated by the Spanish Civil War.

7.30pm £12.50 (£10.50, £8.50 Aelodau Undeb / TU Members)

8

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

HHHH …quite simply the best political theatre produced for a long, long time.' Morning Star


Cwmni Story Pocket / Story Pocket Theatre 23 Chwefror / 23 February Stori gyffrous o hud, arwriaeth, cariad a brad. Addaswyd o'r nofel Arthur: High King of Britain, gan Michael Morpurgo, awdur War Horse a Private Peaceful. Achubir bachgen rhag boddi gan ffigur hynod sydd yn honni mai ef yw Arthur Pendragon. Wrth i'r hen ddyn adrodd ei straeon, caiff ei gludo'n ôl i ddyddiau cynhyrfus Camelod, y Ford Gron, Myrddin, Caledfwlch, Lawnslot a Gwenhwyfar. Ymunwch â'r Story Pocket Theatre gwobrwyol wrth iddynt adrodd straeon cyffrous am farchogion dewr, brwydrau epig a'r cwest am y Greal Sanctaidd yn yr antur garlamus hon i'r teulu.

Gan Michael Morpurgo

A thrilling tale of magic, heroism, love and betrayal. Adapted from the novel Arthur: High King of Britain, by Michael Morpurgo, the author of War Horse and Private Peaceful. A drowning boy is rescued by a mysterious figure who claims to be Arthur Pendragon. As the old man tells his stories, he is transported back to the heady days of Camelot, the Round Table, Merlin, Excalibur, Lancelot and Guinevere. Join award-winning Story Pocket Theatre as they tell exciting stories of brave knights, epic battles and the search for the Holy Grail in this fastmoving family adventure.

Michael Morpurgo’s

1.00pm, 4.00pm £9.50 (£7.50, £30 teulu / family) Amser rhedeg 75 munud / Running time 75 mins Oed/Age

7+

t/p 28

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

99


2 Mawrth / 2 March

25 Chwefror / 25 February The Definitive Elvis Experience yw'r sioe lwyfan fyw fwyaf dilys a gynhyrchwyd i anrhydeddu etifeddiaeth Elvis Presley. Mae'r cyngerdd yn crynhoi'r holl gyfnodau, o'i wreiddiau yng ngherddoriaeth efengyl a'i gychwyn roc a rôl ddeinamig ym 1956 a lansiodd ei yrfa i'r cymylau, drwy ei flynyddoedd yn Hollywood a'i ddychweliad ym 1968 hyd at ei gyngherddau eiconig olaf. Peidiwch â cholli'r deyrnged i'r Brenin yn y Stiwt! The Definitive Elvis Experience is the most authentic live stage show produced to honour Elvis Presley’s legacy. The concert encapsulates all eras, from the gospel roots and his explosive 1956 rock’n’roll debut that sky-rocketed his dynamic career, via his Hollywood years and 1968 comeback all the way through to the later iconic concert years!

Mae Burt Bacharach yn un o arwyr mwyaf cerddoriaeth boblogaidd ac mae ei ganeuon wedi cael eu recordio gan lawer o artistiaid llwyddianus ar hyd y blynyddoedd. Mae'r cyngerdd cyffrous, yn llawn o ganeuon poblogaidd yn cynnwys rhai o gantorion gorau'r West End a band byw gwych. Ymunwch â nhw wrth iddynt ail-greu campweithiau Burt Bacharach gan gynnwys Alfie, What The World Needs Now, The Look Of Love, Close To You, I Say A Little Prayer, What's New Pussycat, Raindrops Keep Falling On My Head a llawer mwy! Burt Bacharach is a legend of popular music whose songs have been recorded by many successful artists throughout the years. This exhilarating, hit-filled concert features some of the finest West End vocalists and a fabulous live band. Join them as they recreate Burt Bacharach’s timeless masterpieces including Alfie, What The World Needs Now, The Look Of Love, Close To You, I Say A Little Prayer, What’s New Pussycat, Raindrops Keep Falling On My Head and many, many more!

Don’t miss this tribute to The King at the ‘Stute!

7.30pm £19.50 (£18.50)

10

7.30pm £20.00

H

t/p28


The Bear

11 Mawrth / 11 March O'r llyfr gan Raymond Briggs Addaswyd gan Pins and Needles From the book by Raymond Briggs Adapted by Pins and Needles

“Move over War Horse, this polar puppet is magic” The Guardian Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai hi i eistedd ar lin arth wen? Neu farchogaeth ar ei chefn? Ydych chi erioed wedi ceisio ymolchi arth? Neu lanhau ar ei hôl?! Mae edrych ar ôl arth yn waith caled. Un noson, pan mae hi'n cysgu'n sownd, daw arth wen enfawr i mewn i ystafell wely Tilly. Mae ganddi dafod fawr ddu ac mae'n dylyfu gên mor fawr â'ch pen. Ond nid oes ofn ar Tilly. Mae 'The Bear' yn stori aeafol ddoniol sy'n codi'r galon, felly dewch ag arth, ac ymunwch â Tilly a'i ffrind mawr wen ar antur wyllt a hudol.

11.00 am & 2.00pm £4 (£5, £16 teulu/family) Amser rhedeg 55 munud Running time 55 mins Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Ever wondered what it would be like to sit on a polar bear’s lap? Or ride on its back? Have you ever tried to give a bear a bath? Or clear up its poo?! Looking after a bear is exhausting stuff. One night when she’s fast asleep, an enormous snowy white bear climbs into Tilly’s bedroom. It has a big black tongue and a yawn as big as your head. But Tilly’s not scared. The Bear is a heart-warming and humorous wintry tale so bring a bear, and join Tilly and her great big white friend on a wild and magical adventure.

Oed/Age

3+

t/p 28

11 11


Cynhyrchiad Gonzo Moose mewn cydweithrediad â The Pound Arts Centre a Pegasus Theatre / A Gonzo Moose production in association with The Pound Arts Centre and Pegasus Theatre

14 Mawrth / 14 March Antur gomedi afieithus, wedi ysbrydoli gan ffilmiau arswyd y 1950au. Mae The Thing That Came From Over There yn reid garlamus sy'n cymysgu paranoia, ing a marwolaethau sy'n chwerthinllyd o waedlyd. Ymunwch â'r tri actor dewr wrth iddynt chwarae dros bymtheg o rannau mewn 85 munud o gomedi cynhyrfus. Gyda sioc, gwiriondeb arswydus a braw i oeri'r gwaed, mae'r sioe yn cynnwys jôcs gweledol, ffraethineb geiriol, pypedau anferth a hyd yn oed ychydig o gerddoriaeth fyw.

A rip-roaring comedy adventure, inspired by the horror movies of the 1950s. Mixing paranoia, suspense and hilariously gruesome deaths, The Thing That Came From Over There is a fast-paced rollicking ride. Join three daring actors as they play over fifteen roles in 85 minutes of comedy and thrills galore. With shocks, spine tingling silliness, and blood curdling terror, the show features visual gags, verbal wit, giant puppetry, and even a little bit of live music.

7.30pm £12.50 (£10.50)

12

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket


Jack The Ripper The Real Truth Trevor Marriott 16 Mawrth / 16 March

Jac y Rhwygwr. Am y 128 mlynedd ddiwethaf, mae dirgelwch y llofrudd arswydus anhysbys wedi swyno dychymyg pobl ledled y byd. Nawr mae'r ditectif wedi ymddeol, Trevor Marriott, yn cyflwyno tystiolaeth newydd syfrdanol a ffeithiau newydd. Mae'n cynnwys ffotograffau gwreiddiol o leoliad y troseddau, o'r dioddefwyr, y rhai dan amheuaeth, a deunydd gwreiddiol arall yn ymwneud â llofruddiaethau 1888. Mae'r sioe yn cynnwys rhai lluniau o natur raffig ac annifyr. Ni chaniateir mynediad i rai dan 16 heb riant neu oedolyn addas. Jack the Ripper. For the past 128 years, the mystery of this fearsome unknown killer has captivated the imagination of people worldwide. Now, retired police detective Trevor Marriott presents startling new evidence and new facts. Featuring original crime scene photographs of the victims, the suspects, and other original material from 1888 relative to the murders. This show contains some images of a graphic and disturbing nature. Under 16s will not be admitted without a parent or appropriate adult.

16+ 7.30pm £12.50 (£10.50) Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Danny Mellor yn cyflwyno / Danny Mellor presents

Undermined

14+

17 Mawrth / 17 March

Wedi'i ysbrydoli gan dystiolaeth glowyr, mae'r sioe un dyn hon yn archwilio hiwmor a brwydrau Streic y Glowyr 1984 drwy adrodd straeon egnïol a gafaelgar. Gyda chlasur o drac sain, cadair a pheint o gwrw, mae Danny Mellor yn cyflwyno agwedd ifanc a chyfoes i un o anghydfodau mwyaf dadleuol Prydain. Mae Undermined yn ein hatgoffa o sut mae pethau wedi a heb newid. Inspired by the accounts of miners, this one man show explores the humour and struggles of the 1984 Miners’ Strike through energetic and gripping storytelling. With a classic soundtrack, one chair and a pint of beer, Danny Mellor presents a youthful and contemporary approach to one of Britain’s most controversial disputes. Undermined is a reminder of how things have and haven’t changed.

7.30pm £10.50 (£8.50)

Seddi heb eu cadw / Unreserved seating

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

13 13


Michael George’s London Varieties 18 Mawrth / 18 March

Gyda'r arwr comedi Duncan 'Chase Me' Norvelle Noson llawn hwyl o berfformiadau 'Music Hall' Prydeinig a'r Sioe Amrywiaeth! Yn cynnwys cantorion o'r West End, perfformiadau amrywiaeth a band wyth darn byw, mae Michael George's London Varieties wedi cael ei ysbrydoli gan y perfformiadau amrywiaeth hŷn. Noson o gerddoriaeth, comedi, dawns ac adloniant sy'n cynnig amser da bywiog i gynulleidfaoedd mewn sioe sy'n cymryd y gorau o'r gorffennol a'i gyfuno â diwylliant perfformiad cyfoes. Starring Comedy Legend ‘Chase Me’ Duncan Norvelle A fun-filled evening of British Music Hall and Variety! Featuring West-End singers, variety acts plus a live eight-piece band, Michael George’s London Varieties takes its inspiration from older variety playbills. A night of music, comedy, dance and entertainment offering audiences a rocking and rolling good time in a show that takes the best of the past and cuts it with the very cutting edge of modern performance culture.

7.30pm £16.50 (£15.50) www.theofficialmichaelgeorge.com

14

OH GOODY! 21 Mawrth / 21 March

Cynulleidfa gyda Tim Brooke-Taylor a Chris Serle Noson fythgofiadwy yng nghwmni un o berfformwyr comedi mwyaf doniol a mwyaf poblogaidd ein hoes. Mae Tim Brooke-Taylor, sy'n fwyaf adnabyddus fel traean o'r grŵp comedi teledu The Goodies, yn dweud straeon doniol o'i fywyd mewn comedi. Mae hon yn noson o gynhesrwydd a hiwmor da, a gynhelir gan yr awdur a'r darlledydd Chris Serle, sydd wedi ei ddarlunio'n hael gyda chlipiau o'r eiliadau mwyaf doniol o'i yrfa ffilm a theledu.

7.30pm £16.50

H

t/p28

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket


W A L L E D I’I AN WER / SO TH LD U OU T

An Audience with Tim Brooke-Taylor and Chris Serle

Max Boyce

An unforgettable evening in the company of one of the funniest and best-loved comedy performers of our time. Best known as one third of the TV comedy trio The Goodies, Tim BrookeTaylor tells hilarious stories from his lifetime in comedy.

Mae Max Boyce wedi bod yn diddanu pobl ar hyd a lled y byd am fwy na 40 mlynedd gyda'i ddawn i greu darluniau mewn gair a chan. Yn ddiweddar mae cynulleidfa ifanc newydd anferth wedi darganfod y diddanwr eithriadol, gan gymryd ef i'w calonnau a'i wneud yn wir arwr gwerin modern.

This is an evening of warmth and good-humour, hosted by the writer and broadcaster Chris Serle and generously illustrated with clips of the funniest moments from his television and film career.

24 Mawrth / 24 March

Max Boyce has been entertaining people all over the world for more than 40 years with his ability to paint pictures in word and song. A huge new young audience has recently discovered this exceptional entertainer, taking him into their hearts and making him a true modern day folk hero.

7.30pm ÂŁ25

15 15


The Denmark Street Big Band From Big Band to Broadway 25 Mawrth / 25 March

Mae The Denmark Street Big Band yn gerddorfa swing a jazz proffesiynol o fri, sy'n cynnwys yn bennaf rhai o'r cyn-bersonél milwrol cerddorol gorau o rengoedd Catrodau Coldstream, Cymreig ac Albanaidd. Wedi'i sefydlu yn y West End yn Llundain, mae galw cyson am y band gwych yma i chwarae gydag amrywiaeth o artistiaid rhyngwladol enwog. Ymunwch â hwy am noson o swyn Hollywood wrth iddynt ail-greu synau jazz cyfnod y bandiau mawr, yn perfformio cyfansoddiadau sy'n rhychwantu canrif gyfan o gerddoriaeth!

7.30pm £20 (£18)

16

The Denmark Street Big Band are a highly esteemed professional swing and jazz orchestra, chiefly made up of some of our finest former military musical personnel from the ranks of the Coldstream, Welsh and Scots Guard Regiments. Based in London’s West End, this sensational band are constantly in demand to play with numerous international celebrity guest artistes. Join them for an evening of Hollywood glitz and glamour as they recreate the swinging jazz sounds of the Big Band era, performing compositions that span an entire century of music!


Oed/Age

4+

You’ve got Dragons

28 Mawrth / 28 March Mae Theatr Taking Flight yn cyflwyno addasiad cynhwysol a chyraeddadwy o lyfr arbennig Kathryn Cave. Gofidion, ofnau, pryderon... maent i gyd yn ddreigiau ac maent yn sleifio i fyny ar y rhan fwyaf ohonom ar ryw adeg neu'i gilydd. Mae llawer o bobl yn eu cael. Mae hyd yn oed pobl dda iawn yn eu cael. Ac weithiau maent yn anodd cael gwared ohonynt. Felly beth gall plentyn ifanc gydag achos gwael o ddreigiau ei wneud? Perfformiad IAP integredig gyda sain ddisgrifiad sy'n addas ar gyfer plant a phenawdau fideo wedi'u hintegreiddio drwy gydol y perfformiad. Award Winning Taking Flight Theatre presents an inclusive and accessible take on Kathryn Cave’s exceptional book. Worries, fears, anxieties... they are all dragons and they sneak up on most of us at one time or another. Lots of people get them. Even really really good people get them. And sometimes they are hard to get rid of. So what can a young child with a bad case of the dragons do? A BSL integrated performance with age appropriate audio description and video captioning wonderfully integrated throughout the action.

10.00am, 1.00pm £5.50 Amser rhedeg 45 munud / Running time 45 mins Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

You’ve Got a Friend 30 Mawrth / 30 March

Gan grewyr y sioe WEST END, ‘The Simon & Garfunkel Story’. Dathlwch ddau o'r cyfansoddwyr caneuon gorau erioed - James Taylor a Carole King. Teimlwch gynhesrwydd y cyfeillgarwch cerddorol sydd yn ymblethu rhai o'r caneuon gorau a gyfansoddwyd erioed gan gynnwys I Feel The Earth Move, Will You Still Love Me Tomorrow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Fire & Rain, You Make Me Feel (Like A Natural Woman) a'r brydferth You've Got A Friend. From the creators of the smash hit WEST END show ‘The Simon & Garfunkel Story’. Celebrate two of the greatest songwriters of all time - James Taylor and Carole King. Feel the warmth of musical friendship that intertwines some of the greatest songs ever written including I Feel The Earth Move, Will You Still Love Me Tomorrow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Fire & Rain, You Make Me Feel (Like A Natural Woman) and the beautiful You’ve Got A Friend.

7.30pm £19.50 (£18.50) Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

17 17


POP! Sioe Gomedi Hudolus POP! A Magical Comedy Show 1 Ebrill / 1 April

Perfformiwyd gan y dewin comedi gwobrwyol Christian Lee, fel y gwelir ar The Slammer ar CBBC.

Performed by the award-winning comedy magician Christian Lee, as seen on CBBC’s The Slammer.

Gyda'i dedi ffyddlon a'i fasged hudol, mae Christian yn barod am ddiwrnod hyfryd ar lan y môr, pan mae'r diwrnod yn troi ac nid yw pethau'n gweithio allan fel y bwriadwyd... Dewch i fyd hudol o anrhefn gyda'r perfformiwr gwobrwyol, Christian Lee. Mae'n llawn o gymryd rhan gan y gynulleidfa, swigod enfawr, plu eira sy'n disgyn a balŵn anferth!

With his faithful teddy bear and magical basket Christian is set for a lovely day at the seaside, when the day takes a turn and things don’t quite work out as planned... Enter a magical world of mayhem with award winning performer Christian Lee, full of audience participation, massive bubbles, floating snowflakes and a giant balloon!

Dyma sioe sy'n llawn o hud i ymhyfrydu ynddo a swyno'r ifanc a'r ifanc o galon.

This is a show full of magical delight to keep both young, and young at heart, enthralled.

Oed/Age

3-8

t/p 28

11.00am, 2.00pm £4 (£5, £16 teulu / family) Amser rhedeg 50 munud / Running time 50 mins

18

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket


H

t/p28

Dawns Mawr am y Apêl Fawr / A Grand Dance for The Grand Appeal 3 Ebrill / 3 April

Bydd dawnswyr o grwpiau dawns Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn cymryd i'r llwyfan. Bydd y dawnswyr yn arddangos eu sgiliau er mwyn codi arian ar gyfer Apêl Fawr Wallace a Gromit. Mae Apêl Fawr Wallace a Gromit yn gweithio i drawsnewid bywydau babanod a phlant sâl yn Ysbyty Plant Bryste. Ers 1995, mae’r Apêl Fawr wedi codi dros £40 miliwn i gefnogi cleifion a'u teuluoedd. Dancers from Blackwood Miners' Institute’s dance groups take to the stage. The dancers will be showcasing their skills in order to raise money for Wallace & Gromit’s Grand Appeal. Wallace & Gromit’s Grand Appeal works to transform the lives of sick babies and children at Bristol Children's Hospital. Since 1995, The Grand Appeal has raised over £40 million to support patients and their families.

7.00pm £5.50 Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Gwˆyl Ryngwladol Ffilmiau Dogfen Cymru / Wales International Documentary Festival 5-7 Ebrill / 5-7 April

Dros dri diwrnod, bydd WIDF yn tynnu gwneuthurwyr ffilmiau annibynnol, arbenigwyr y diwydiant a chynulleidfaoedd rhyngwladol i Goed Duon. Mae'r ŵyl yn dangos dros 50 o ffilmiau dogfen gorau'r flwyddyn, yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio, rhaglenni hyfforddi ac yn dathlu'r ffilmiau dogfen gorau dros y flwyddyn ddiwethaf. Over three days, WIDF draws independent filmmakers, industry experts and international audiences to Blackwood. The festival screens over 50 of the year’s best documentary films, hosts networking events, training programmes and celebrates the best in documentary filmmaking over the last year.

www.widf.info

19 19


Addaswyd gan Mark Williams Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Theatrau Rhondda Cynon Taf

Adapted By Mark Williams A Blackwood Miners’ Institute & RCT Theatres Co-Production

Mae Jason yn fod dynol cyffredin mewn byd sy'n llawn duwiau, bwystfilod ag uwcharwyr. Mae'n dod a thîm o Argonawtiaid nerthol ynghyd a mynd ar y llong wych, yr Argo, ar antur enfawr y cwest am y Cnu Aur. Ond ni fydd yn hawdd. Ar hyd y daith bydd yn cwrdd â Brenhinoedd Gwallgo, Ellyllon dychrynllyd, Seirieniad drygionys... a byddin o sgerbydion... Mae Jason and The Argonauts yn fersiwn newydd sbon o'r chwedl glasurol - profiad theatrig sy'n llawn o obaith, calon a hiwmor ar gyfer y teulu cyfan.

Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure - the quest for the Golden Fleece. But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead… Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family.

13 Ebrill / 13 April

1.00pm, 4.00pm £4.00 (£5.00, £16.00 teulu / family)

20

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Oed/Age

7+

t/p 28


Burton

19 Ebrill / 19 April Mae'r ddrama bwerus hon yn cyflwyno bywyd yr actor Cymreig enwog, Richard Burton, yn ei eiriau ei hun, o'i ddechreuad ddiymhongar at enwogrwydd byd eang yn Hollywood. Merched hardd, alcohol, cyfoeth, y llwyfan a'r sgrîn yw'r edafedd sy'n rhedeg drwy'r sioe un dyn trist, hapus, afieithus sydd yn aml yn ddoniol. Mae'n serennu Rhodri Miles (Game Of Thrones, Eastern Promises, Atlantis). This powerful play vividly presents the life of the great Welsh actor Richard Burton in his own words, from his humble beginnings to Hollywood mega-stardom. Beautiful women, alcohol, wealth, stage and screen are the threads woven into this sad, happy, exuberant and often hilarious one-man show starring Rhodri Miles (Game Of Thrones, Eastern Promises, Atlantis).

'A masterful performance' British Theatre Guide

7.30pm £12.50 (£10.50) Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

22 Ebrill / 22 April Dathlu cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons gyda'r Eastcoast Boys. Mae gan ganeuon Four Seasons le arbennig yng nghalonnau pawb. Mae caneuon sydd wedi cyrraedd brig y siartiau Walk Like a Man, Sherry, Working My Way Back to You, Rag Doll and Let’s Hang On wedi cyfuno â My Eyes Adored You a Grease gan Frankie yn y sioe fawreddog hon sydd wedi ei chanmol gan adolygwyr. Yn adfer yr harmoniau godidog gan oreuon New Jersey, gan gynnwys ffalsetos anhygoel Frankie, bydd hyn yn noson arbennig i selogion cerddoriaeth. Featuring The Eastcoast Boys Celebrating The Music Of Frankie Valli & The Four Seasons. A Four Seasons song shares a special place in everyone’s heart. No 1 hits Walk Like a Man, Sherry, Working My Way Back to You, Rag Doll and Let’s Hang On combine with Frankie’s My Eyes Adored You and Grease in the critically-acclaimed spectacular. Reviving the sublime harmonies of New Jersey’s finest, including Frankie’s incredible falsettos, oh what a night awaits music fans.

7.30pm £22 (£20)

entertainers.co.uk

21 21


Gweithdai | Workshops Cwmni Dawns Ieuenctid Coed Duon | Blackwood Youth Dance: Dydd Mercher / Wednesday TIP TOES 4.30pm - 5.15pm REVOLVE 5.15pm - 6.15pm DESTINY 6.15pm - 7.15pm YR ACADEMI AWEN / AWEN ACADEMY 7.15pm - 8.15pm Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01495 227206 Contact the Box Office on 01495 227206

Grw ˆ p Theatr Gymunedol i Oedolion y Sefydliad | BMI Adult Community Theatre Group: Dydd Llun / Monday 7.30pm - 9.00pm Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01495 227206. Contact the Box Office on 01495 227206

Grw ˆ p Theatr Gymunedol Y Sefydliad | BMI Community Theatre Group: Dydd Gwener / Friday BABANOD / INFANT, 5.15pm - 6.00pm, IAU / JUNIOR, 6.00pm - 7.00pm, UWCH / SENIOR, 7.00pm - 8.00pm, Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01495 227206 Contact the Box Office on 01495 227206

22

Theatr Dawns Janet Stephens Theatre Dance Bale, Dawnsio Tap a Jazz | Ballet, Tap & Jazz: Dydd Llun / Monday 4.30pm - 9.00pm Dydd Mawrth / Tuesday 5.00pm - 9.00pm Dydd Iau / Thursday 4.15pm - 9.15pm Dydd Sadwrn / Saturday 9.00am - 2.00pm Janet Stephens - 02920 418200

Theatr Ieuenctid Caerffilli | Caerphilly Youth Theatre: Dydd Llun / Monday 6.00pm - 8.00pm Datblygu Celfyddydau 01495 224425 datblygucelfyddydau@caerfili.gov.uk / artsdevelopment@caerphilly.gov.uk


Tyˆ Dawns Coed Duon: Dydd Mercher / Wednesday Kick-start 5.00 - 5.45pm Velocity youth 5.45 - 6.45pm Velocity senior 6.45 - 7.45pm Entity 7.45 - 8.45pm Dydd Iau / Thursday Fitsteps 5.45 - 6.30pm Zumba 6.30 - 7.15pm Dydd Gwener / Friday Zumba Gold 9.30 - 10.30am Lauren Campbell 01495 239196 www.tydawnscd.org

Dawns Amser Te | Tea Dance: Dydd Mawrth / Tuesday 1.45pm - 3.45pm Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01495 227206 Contact the Box Office on 01495 227206

Ysgol Theatr Star Maker Theatre School: Sesiynau’r celfyddydau perfformio cyffrous newydd ar gyfer 3-16 oed lle byddwch yn cael y cyfle i actio, dawnsio, ysgrifennu caneuon a chanu. Exciting new performing arts sessions for ages 3-16 years where you will get the chance to act, dance, song write and sing. Dydd Sadwrn / Saturday Oed/Age 3-10, 2.00pm - 2.45pm Oed/Age 11-14, 2.00pm - 3.00pm Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01495 227206 Contact the Box Office on 01495 227206

Cymdeithas Theatr Gerddorol Coed Duon | Blackwood Musical Theatre Society: Dydd Iau / Thursday 7.30pm May Jones - 01495 223614 www.blackwoodmusicaltheatresociety.org

Theatr i Blant a Phobl Ifanc: Sesiynau theatr cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc. Welsh language theatre sessions for children and young people. Dydd Mawrth / Tuesday Oed/Age 14+, 6.00pm - 7.00pm Morgan Roberts - 01443 820913 morganroberts@mentercaerffili.cymru Dydd Sadwrn / Saturday Oed/Age 3-10, 3.00pm - 3.45pm Oed/Age 11-14, 3.00pm - 4.00pm Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01495 227206 Contact the Box Office on 01495 227206

Dawnsio Lladin Rhydd, Dawnsio Neuadd a Dawnsio Stryd | Latin Freestyle, Ballroom and Street Dance: Dydd Sadwrn / Saturday 10.00am - 10.45am 11.00am - 12.00pm 11.30am - 1.00pm Kristie Booth - 07974 096181

23 23


Gwybodaeth Archebu

Booking information

Arbedwch Arian

Save Money

Ad-dalu a chyfnewid

Refunds and Exchanges

Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10.00am tan 2.45pm a 3.15pm tan 7.45pm, 9.30am hyd at 1.00pm ar fore Sadwrn ac am awr cyn pob perfformiad. YN BERSONOL - Galwch i mewn i’r swyddfa docynnau a bydd ein staff cyfeillgar yn eich helpu. DROS Y FFÔN - Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01495 227206 i brynu neu gadw’ch tocynnau. TRWY EBOST - Anfonwch eich manylion atom i sefydliadyglowyrcoedduon@caerffili.gov.uk i archebu’ch tocynnau. Peidiwch ag anfon manylion cerdyn credyd trwy ebost. AR-LEIN - Ewch i www.blackwoodminersinstitute.com i archebu eich tocynnau arlein gan ddefnyddio ein system archebu ddiogel. Cedwir tocynnau am hyd at Saith niwrnod a rhaid talu amdanynt 24 awr cyn y perfformiad. Mae’r gostyngiadau sy’n cael eu dangos ar gael i’r henoed, y di-waith cofrestredig, plant, myfyrwyr, deiliaid ICIS a’r anabl gan gynnwys cyfaill. Gostyngiadau Grw ˆp Mae’r manteision o fod yn Archebwr Grw ˆp y Sefydliad yn cynnwys: n prynwch 14 tocyn a chael y 15fed am ddim. Ffioedd Archebu O fis Rhagfyr 2016 ac yn unol ag arfer cyfredol y diwydiant ar gyfer theatrau a lleoliadau, bydd ffi archebu tocyn o 50c ar gyfer pob tocyn, sydd wedi’i chynnwys yn y prisiau a welwch yn y llyfryn hwn. Mae'r ffi yn cyfrannu at gynhyrchu eich tocynnau, prosesu eich archeb, gwella ein technoleg gyfredol a pharhau i ddarparu gwasanaeth eithriadol i'n cwsmeriaid. Mae ffi postio dewisol o 75c am bostio’r tocynnau atoch. Mae ad-daliadau yn cael eu rhoi dim ond pan fydd digwyddiad yn cael ei ganslo. Os nad ydych yn gallu dod i’r digwyddiad, gall y tocynnau gael eu cyfnewid (yn amodol ar argaeledd), neu yn ôl disgresiwn staff y Swyddfa Docynnau, gall fod yn bosibl darparu taleb gredyd. Mae tâl gweinyddu o 50c y tocyn i wneud hyn. Pan fydd perfformiad yn cael ei ganslo, bydd y swm llawn yn cael ei ad-dalu drwy siec neu gerdyn, yn dibynnu ar y dull gwreiddiol o dalu. NODWCH: Nid ydym yn gallu cynnig ad-daliad arian parod. Bydd taliadau arian parod yn cael eu had-dalu drwy siec.

24

The Box Office is open Monday to Friday 10am to 2.45pm and 3.15pm to 7.45pm, 9.30am until 1.00pm on Saturday mornings and an hour before each performance. IN PERSON - Call into the box office and our friendly staff will help you. BY TELEPHONE - Call the box office on 01495 227206 to buy or reserve your tickets. BY EMAIL - Email your contact details to us at bmi@caerphilly.gov.uk to reserve your tickets. Please do not send credit card details by email. ON-LINE - Go to www.blackwoodminersinstitute.com to book your tickets on-line using our secure booking system. Reservations will be held for up to 7 days, and must be paid for 24 hours prior to the performance. Reductions shown are available for senior citizens, registered unemployed, children, students, ICIS holders and disabled patrons, including accompanying companion. Group Discounts Benefits of being a ‘Stute’ Group Booker include: n buy 14 tickets and get 15th free. Booking fees From December 2016 and in-line with current industry practice for theatres and venues, all tickets will be subject to a 50p per ticket booking fee, which is inclusive of the prices you see in this brochure. This fee contributes to producing your tickets, processing your order, improving our current technology and continuing to provide an exceptional service to our customers. There is an optional postage fee of 75p for tickets to be posted to you. Refunds are only given when an event has been cancelled. If you are unable to make an event then the tickets may be exchanged (subject to availability), or at the discretion of the Box Office staff, it may be possible to provide a credit voucher. There is an administration charge of 50p per ticket to do this. When a performance is cancelled, the full amount will then be refunded by cheque or card, depending on the original payment method. PLEASE NOTE: We are not able to offer a cash refund. Cash payments will be refunded by cheque.


Talebau Anrheg

Gift Vouchers

Ein Llogi

Hiring us

Mae Talebau Anrheg y gellir eu defnyddio yn erbyn cost tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon nawr ar gael o’r Swyddfa Docynnau mewn gwerthoedd 50c - £20. Anrheg wych ar gyfer unrhyw achlysur. Ydych chi’n chwilio am rywle i gynnal eich digwyddiad? Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd i’w llogi, gan gynnwys ein hawditoriwm 400-sedd, y Bar Navigation sy’n dal 250 o bobl ac ystafelloedd cyfarfodydd a digwyddiadau bach ac anffurfiol. Gallwn hwyluso partïon i blant, priodasau, lletygarwch corfforaethol, cynadleddau a chiniawau busnes gydag arlwyo llawn a gwasanaethau lletygarwch ar gael. Felly, os ydych yn arlwyo ar gyfer 2 i 200 o bobl, rhowch alwad i ni! Cysylltwch â ni ar 01495224425 neu anfonwch e-bost i sefydliadyglowyrcoedduon@caerffili.gov.uk i drafod eich gofynion.

Mae’n Hymrwymiad yn Warant Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon wedi’i ymrwymo i wella’i wasanaeth i chi’n barhaus. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut i wella’n gwasanaeth, ysgrifennwch at y Rheolwr/wraig Cyffredinol, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1BB.

Gift Vouchers that can be redeemed against the cost of tickets for events at Blackwood Miners’ Institute are now available from the Box Office in denominations from 50p - £20. A perfect gift for any occasion. Looking for somewhere to stage your event? We have a variety of rooms for hire including our 400-seat auditorium, 250-capacity Navigation Bar, and small, informal meeting and function rooms. We can offer children’s parties, weddings, corporate hospitality, conferences and business lunches with full catering and hospitality services available. So if you’re catering for 2 to 200 give us a call! Contact us on 01495 224425 or drop an email at bmi@caerphilly.gov.uk to discuss your requirements.

Our Commitment is Guaranteed Blackwood Miners’ Institute is committed to continually improve its service to you. If you have any suggestions on how to improve our service, please write to the General Manager, Blackwood Miners’ Institute, High Street, Blackwood NP12 1BB.

Y Llwyfan / The Stage A 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

B 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

B

C 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

C

D 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

D

E

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

E

F

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

F

G 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

H 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

H

HH

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

HH

I

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

I

J

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

J

K

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

K

L

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

L

M 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

M

N

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

O

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

O

P

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

P

R

17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

R

S

17 16 15 14 13 12 11 10 9

3

2

1

S

T 13 12 11 10 9

8

7

8

7

6

5

4

6

5

4

3

2

T

1

U 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

U

V 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

V

W 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

W

X 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

X

Seddau Golwg Cyfyngedig, gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau am fanylion Restricted View Seats ask Box Office for details Nodwch fod rhes HH ar gyfer mynychwyr anabl yn unig Please note that row HH is strictly for disabled patrons only Cedwir yr hawl gan Sefydliad y Glowyr Coed Duon i Newid Trefn y seddi os oes rhaid / Blackwood Miners’ Institute reserve the right to alter seating arrangements if required

Mae’r llyfryn yn gywir ar adeg yr argraffu. Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn cadw’r hawl i newid neu ganslo unrhyw berfformiad heb rybudd oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Brochure correct at time of going to print, Blackwood Miners’ Institute reserves the right to alter or cancel any performance without prior warning due to unforeseen circumstances.

25 25


GWYBODAETH

INFORMATION

Y Bar

The Bar

Ar agor 1 awr cyn y rhan fwyaf o berfformiadau. Mae’r Bar yn cynnig detholiad gwych o lager, cyrfau, gwinoedd, gwirodydd, diodydd meddal a melysion.

Mynediad i Gwsmeriaid

Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn aelod o’r Cynllun Hynt. Ewch i www.hynt.co.uk/cy i ddod o hyd i amrywiaeth o wybodaeth ac arweiniad am y cynllun. Gadewch i ni wybod os oes anghenion mynediad gennych. Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn anelu at fod yn hygyrch ac yn groesawgar i bawb ac rydym yn ymrwymedig i wneud eich ymweliad mor hawdd a phleserus â phosib. Rhowch wybod i ni beth yw eich gofynion mynediad a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i gwrdd â’ch anghenion.

Teulu Cyfeillgar

Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn lleoliad teulu cyfeillgar. Ewch i’r wefan am fanylion llawn o’n cyfleusterau teulu cyfeillgar.

Open 1 hour before most performances. The Bar offers an excellent selection of lager, beers, wines, spirits, soft drinks and confectionary.

Access for Customers

Blackwood Miners’ Institute is a member of The Hynt Scheme. Visit www.hynt.co.uk to find a range of information and guidance about the scheme. Let us know your access requirements. Blackwood Miners’ Institute aims to be accessible and welcoming to all and we are committed to making your visit as easy and enjoyable as possible. Please let us know your access requirements and we will always do our best to meet your needs.

Family friendly

Blackwood Miners’ Institute is a family friendly venue. Please visit our website for full details of our family friendly facilities.

Y Fenni Abergaven

© Crown copyright and database rights 2016 Ordnance Survey, 100025372.

Ble i Barcio

Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon wedi ei leoli yng nghanol tref Coed Duon, gyda digon o barcio sydd ond 2 funud i ffwrdd i gerdded. Mae gennym nifer cyfyngedig o fannau parcio i Bobl Anabl all gael eu harchebu ymlaen llaw drwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01495 227206.

Merthyr Tudful Merthyr Tydful Aberdâr Aberdare

Pont-y-pw ˆl Pontypool

Where to Park

Blackwood Miners’ Institute is situated in the heart of Blackwood town centre, with plenty of parking from just a 2-minute walk away. We have a limited number of Disabled parking spaces,Penybont which -ar-Ogwr can be pre-booked in advance by calling the box officeBridgend on 01495 227206.

26

Pontypridd

Caerffili Caerphilly

CASNEWYDD NEWPORT

CAERDYDD CARDIFF Môr Hafren Bristol Channel


nny

 ae mynediadau gydag esgynfa a M mynediad lefel drwy’r adeilad. Mae’r Bar, Stiwdio Ddawns a Swyddfa Docynnau ar y llawr gwaelod ac mae mynediad lifft i’r theatr ar y llawr gyntaf.

T here are ramped entrances and level access throughout the building. The Bar, Dance Studio and Box Office are on the ground floor and there is lift access to the theatre on the first floor.

Mae cownteri gwasanaeth lefel isel wrth y Swyddfa Docynnau a’r Bar.

There are low level service counters at the Box Office and Bars.

Mae toiledau wedi eu lleoli ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf. Mae’r toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babis wedi eu lleoli ar y llawr gyntaf.

There are toilet facilities situated on both the ground floor and first floor. The accessible toilet and baby changing facilities are situated on the first floor.

Mae gennym nifer fach o lefydd parcio i bobl anabl, a gall dalwyr Bathodynnau Glas archebu o flaen llaw drwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01495 227206.

We have a small number of disabled parking spaces, which Blue-Badge holders can pre-book in advance by calling the box office on 01495 227206.

Mae croeso i gw ˆ n tywys a gall rhywun ofalu amdanynt yn ystod perfformiad drwy drefniant. Mae gennym arwyddion Braille drwy’r adeilad.

Assistance dogs are welcomed and can be cared for during performances by arrangement. We have Braille signage throughout the building.

Mae gennym Ddolen Cylchwifren Is-goch Stryd Fawr yn yYSwyddfa Docynnau ac o fewn y HighMae Street Theatr. gennym glustffonau ar gael i’w defnyddio gyda’r system yn y Theatr.

We have an Infra Red Hearing Loop at the Box Office and within the Theatre. We have headsets available for use with the Theatre Loop system.

Dementia Cyfeillgar

Dementia Friendly

Heol Pen-twyn Pentwyn Road

Trefynwy Monmouth Archfarchnadoedd Superstores

Cas-Gwent Chepstow

Y Stryd Fawr © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata High100025372. Street 2015 Arolwg Ordnans,

BRYSTE BRISTOL

COED DUON BLACKWOOD

Mae’r llyfryn ar gael mewn print bras, neu copi electronig ar gais. Copies of the season brochure are available in large print or electronic formats on request.

27 27


Dyddiadur | Diary IONAWR / JANUARY Sad/Sat 14 Sad/Sat 21 Gwen/Fri 27 Sad/Sat 28

7.00pm 7.30pm 7.30pm 7.30pm

SEFYDLIAD Y GLOWYR COED DUON Y Stryd Fawr, Coed Duon, NP12 1BB.

BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE High Street, Blackwood NP12 1BB.

Côr Meibion Rhisga / Risca Male Choir Ymgodymu Cymreig / Welsh Wrestling ELVIS: The Legend Lives on ELVIS: The Legend Lives on

CHWEFROR / FEBRUARY Gwen/Fri 3 8.00pm Iau /Thurs 9 7.30pm Gwen/Fri 10 7.30pm Mer/Wed 15 11.00am 1.30pm Gwen/Fri 17 8.00pm Llun /Mon 20 1.00pm 3.30pm Mer/Wed 22 7.30pm Iau /Thurs 23 1.00pm 4.00pm Sad/Sat 25 7.30pm

Noson Gomedi’r Stiwt / ‘Stute Comedy Night In the Absence of Silence Showaddywaddy Home Mike Bubbins The Flying Bedroom Dare Devil Rides to Jarama King Arthur Definitive Elvis Experience Ben Thompson

MAWRTH / MARCH Iau /Thurs 2 7.30pm Gwen/Fri 3 8.00pm Sad/Sat 11 11.00am 2.00pm Maw/Tue 14 7.30pm Iau /Thurs 16 7.30pm Gwen/Fri 17 7.30pm Sad/Sat 18 7.30pm Maw/Tue 21 7.30pm Gwen/Fri 24 7.30pm Sad/Sat 25 7.30pm Maw/Tue 28 10.00am 1.00pm Iau /Thurs 30 7.30pm Gwen/Fri 31 8.00pm

Back to Bacharach Noson Gomedi’r Stiwt / ‘Stute Comedy Night The Bear The Thing that Came from Over There! Jack The Ripper - The Real Truth Trevor Marriott Undermined Michael George’s London Varieties OH GOODY! Tim Brooke-Taylor and Chris Serle Max Boyce The Denmark Street Big Band From Big Band to Broadway You’ve got Dragons You've got a Friend Noson Gomedi’r Stiwt / ‘Stute Comedy Night

EBRILL / APRIL Sad/Sat 1 11.00am 2.00pm Llun /Mon 3 7.00pm Mer/Wed 5 Iau /Thurs 6 Gwen/Fri 7 Iau /Thurs 13 1.00pm 4.00pm Mer/Wed 19 7.30pm Sad/Sat 22 7.30pm

POP! A Magical Comedy Show A Grand Dance for the Grand Appeal Wales International Documentary Festival Wales International Documentary Festival Wales International Documentary Festival Jason and the Argonauts Burton Big Girls Don't Cry

Cerddoriaeth Fyw/Live Music

Drama

Ffilm Film

Swyddfa Docynnau / Box Office:

01495 227206

Y Teulu Family

Adloniant Entertainment

Dawns Dance

blackwoodminersinstitute.com /blackwoodminersinstitute @blackwoodminers

Sioe Gerdd Musical

Opera

Sesiynau Llafar Spoken Word

Perfformiad Hamddenol / Relaxed Performance t/p 28

Gweithgareddau cyn-berfformiad / Pre-performance Activities DIGWYDDIAD A GYNHELIR: Yn yr achosion

H hyn nid oes gennym unrhyw fewnbwn o ran pris y tocynnau neu ansawdd.

/ HOSTED EVENT: In these instances we have no input into ticket prices or quality.

BMI Spring Brochure 2017  

BMI presents a variety of arts and entertainment events including well-known household names from the world of music and light entertainment...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you