Page 1


ÊÒèҡ͸ԡÒú´Õ

เรื่องเดนจากปก

“àËÃÕÂÞáá ÁʹԹᴧà¡Áʏ àËÃÕÂÞáááË‹§ªÕÇÔµ”

เปดศึกมอดินแดงเกมส สถาบันพลศึกษาควาชัย ประเดิมเหรียญทองแรกจากกีฬา“ดาบไทย”

เหนือชัยชนะ คือ นํา้ ใจนักกีฬา มิตรภาพ และความปรองดอง นนามมหาวิทยาลัยขอนแกน รูส กึ ยินดีและเปน เกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “มอ ดินแดงเกมส” ในอดีตมหาวิทยาลัยขอนแกนรับเปน เจาภาพมาแลว ๒ ครั้ง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ สวนการจัดการแขงขันครั้งนี้ มีนักกีฬาจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศถึง ๑๑๒ สถาบัน การแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยถือเปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพ ของนิสติ นักศึกษาใหมคี วามพรอม อีกทัง้ เปนการสงเสริม สนับสนุนใหนิสิต นักศึกษาไดพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อความเปนเลิศ การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “มอดินแดงเกมส” เปนอีก มหกรรมหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหนสิ ติ นักศึกษาไดแสดงศักยภาพ ของตนอยางเต็มที่ อีกทั้งไดเห็นความรวมมือของทุกๆ สถาบันจนทําใหกีฬามหาวิทยาลัยมีความยิ่งใหญและยัง ความภาคภูมิใจแกชาวเรา ขอขอบคุ ณ ผู  มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งที่ ทํ า ให กี ฬ า มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ ๔๑ มอดินแดงเกมส ไดดําเนินไปตั้งแตการเตรียมการ การจัดการแขงขันใน รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม และขอตอนรับทุกๆทาน สู “มอดินแดงเกมส” ดวยความยินดียิ่ง

(รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

2

สถาบันการพลศึกษา กรุงเทพมหานคร ควาแชมปกีฬาดาบไทยประเภทบุคคลชาย เหรียญทองแรกของการ แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน “ดาบไทย” หรือ กระบี่ นับเปนกีฬาไทยประเภทเดียวในการแขงขันครัง้ นี้ มีโปรแกรมชิงชัยทัง้ สิน้ 15 เหรียญทอง การแขงขันในครั้งนี้ใชกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาไทยแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมี 23 สถาบัน รวมชิงชัย นัดแรก สุขสวัสดิ์ แยมศรี สถาบันการพลศึกษา พบกับ สุทธิพงษ ดิบแดง จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลงสนามเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2556 การแขงขันไดเริม่ ขึน้ เมือ่ เวลาประมาณ 10.00 น. และสิน้ สุดลงเมือ่ เวลา 20.50 น. ผลการแขงขันดาบไทยเหรียญทองแรก ประเภทกระบี่บุคคลชาย โดย สุขสวัสดิ์ แยมศรี สถาบันการพลศึกษา โชวฟอรมเหนือคูแขง ควาเหรียญทองเหรียญแรกไดสําเร็จ ณ สนาม ประลองดาบ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยชนะแตมแรกทําคะแนนไดกอนจากที่สุทธิพงษ ดิบแดงแพ ออกนอกวง และชนะคะแนนรวม จากคูแขงแพดาบหลุด และชนะในรอบที่สามไปอยางขาดลอย สุขสวัสดิ์ แยมศรี ไดเผยถึงความ รู  สึ ก ต อ ชั ย ชนะครั้ ง นี้ ว  า “ดี ใ จมาก เพราะการแขงขันครัง้ นีถ้ อื เปนเกียรติ อย า งยิ่ ง ต อ ตนเองและสถาบั น โดยนอกจากจะเปนเหรียญแรก ของกีฬาแหงประเทศไทยแลวยัง ถือเปนเหรียญแรกในชีวิต เพราะ ผมไมเคยไดรับเหรียญรางวัลใดๆ มากอน เปนการแขงขันดาบไทย ประเภทกระบี่ บุ ค คลครั้ ง แรก ของผม เปนประสบการณที่คุมคา หลั ง ผมต อ งฝ ก ซ อ มอย า งหนั ก ขอขอบคุ ณ โค ช สถาบั น การพลศึ ก ษา และขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ รวมชมรม ที่คอยชวยเหลือ ในการฝกซอมเปนอยางดีมาโดยตลอด” สุ ข สวั ส ดิ์ จะได ขึ้ น รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแรก ในพิธีมอบเหรียญรางวัล ในวันเปดกีฬามหาวิทยาลัย แหงชาติ ครั้งที่ 41 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 และจะมีการแขงขันดาบไทยประเภทอื่นๆ สุขสวัสดิ์ แยมศรี สถาบันการพลศึกษา ในวันที่ 14-18 มกราคม 2557

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

Mor Din Daeng, More Than Games


ารแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เริ่มขึ้น ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2513 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน เจาภาพจัดการแขงขัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการกีฬา ระหวางสถานบันอุดมศึกษาตางๆ โดยมุงหวังใหนิสิตนักศึกษา ไดเสริมสรางพลานามัยใหสมบูรณ พัฒนาจิตใจและคุณธรรมใหเปน ผูรูแพ รูชนะ รูอภัย ตลอดจนสมานสามัคคีในหมูนิสิตนักศึกษา ทัว่ ไป จนนับปจจุบนั การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ถือวาเปนกิจกรรมการแขงขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาที่ใหญที่สุด ของประเทศไทย โดยถือเปนประเพณีที่จัดขึ้นทุกป มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ครั้งแรกในการจัดการแขงขันฯ ครั้งที่ 3 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหวาง วันที่ 27 ธันวาคม 2517 – 4 มกราคม 2518 ในการนีม้ หาวิทยาลัยขอนแกน ไดงดการเรียนการสอน เพื่อนักศึกษาจะไดเขารวมในการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยครัง้ นีโ้ ดยทัว่ กัน จากการแขงขันครัง้ นีป้ รากฏวา นายมานิ ต วงศ ป ระดู  นั ก กี ฬ าทุ  ม นํ้ า หนั ก ชายมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน ไดรบั เหรียญทองจากการแขงขันกีฬาโดยทําลายสถิตเิ ดิม ตอมาในปพุทธศักราช 2527 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพครั้งแรกในการจัดการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 – 31 ตุ ล าคม 2527 มี ส ถาบั น ที่ เ ข า ร ว มทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 13 สถาบั น และมี ก ารแข ง ขั น ใน 19 ชนิ ด กี ฬ า โดยมี ก าร ถ า ยทอดสดการแข ง ขั น เป น ครั้ ง แรก ของกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย มี ก ารใช ชื่ อ การแข ง ขั น (มอดิ น แดงเกมส ) ของกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง แรก และมี ประชาชนใหความสนใจและเขาชมการแขงขัน เปนจํานวนมาก หลังประสบผลสําเร็จในการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดรับคัดเลือกใหเปนเจาภาพอีกครั้ง เมื่อปพุทธศักราช 2532 ในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหวางวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2532 ตั้งแต ปพุทธศักราช 2513 เปนตนมาสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐบาลไดผลัดเปลีย่ นกันเปนเจาภาพการแขงขัน ซึง่ ในระยะนัน้ จะมีเฉพาะสถานบันอุดมศึกษาภาครัฐบาลเขารวมการแขงขัน จน

กระทั่ง ป พ.ศ.2528 จึงไดขยายการแขงขันใหกวางขวางขึ้น โดย เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษาเขารวมการแขงขันดวย ซึ่งนับไดวา เปนการสงเสริมการกีฬาระหวางสถานบันอุดมศึกษาใหกวางขวาง และครอบคลุมสถานบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอยางแทจริง โดยการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครัง้ ที่ 17 นี้ มีสถานบันที่เขารวมจํานวน 33 สถานบัน แยกเปนสถาบัน ของรัฐ จํานวน 15 แหง และสถานบันของเอกชน จํานวน 18 แหง รวมจํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ทั้งสิ้น 6,802 คน และป นี้ พุ ท ธศั ก ราช 2557 โอกาสที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน ครบรอบวันคลายวันสถาปนาในวันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2557 โดยมีอายุครบ 50 ป จึงไดแสดงความจํานง ในการยื่ น ขอเป น เจ า ภาพจั ด การแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 41 โดย ไดมมี ติในทีป่ ระชุม ครัง้ ที่ 4/2554 เมือ่ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

ครั้งที่ 41 ตามที่มหาวิทยาลัยแจงความจํานงไว ก า ร แ ข  ง ขั น ใ น ค รั้ ง นี้ ใ ช  ชื่ อ ใ น ก า ร แ ข  ง ขั น ว  า “มอดิ น แดงเกมส ” ภายใต แ นวคิ ด และคํ า ขวั ญ ประจํ า การแขงขันทีว่ า “Mor Din Daeng, More Than Games” ซึง่ สือ่ ความหมายวาสิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่เขารวมการแขงขัน กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 จะได มากกวาเกมสกีฬา นั้นคือความรัก ความสามัคคี ความมีนํ้าใจ นั ก กี ฬ า รู  แ พ รู็ ช นะ รู  อ ภั ย การทํ า งานอย า งเป น ที ม กั บ เพื่อนตางสถานบัน และคงความประทับใจตราบนานเทานาน การไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ใหดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยถึง 3 ครั้ง รวมถึงครั้งลาสุดนี้จึงนับ เปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแกน และชาวขอนแกน เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะได ร  ว มกั น เป น เจ า ภาพต อ นรั บ ทั พ นั ก กี ฬ า และรวมเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการกีฬาระหวางสถานบัน อุดมศึกษา เสริมสรางพลานามัยของนิสิตนักศึกษาใหสมบูรณ ตลอดจนพัฒนาจิตใจและคุณธรรมใหเปนผูรูแพ รูชนะ รูอภัย สรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูน สิ ติ นักศึกษา อันจะเติบโตเปน ผูใ หญเพือ่ พัฒนาประเทศตอไป สมดังปณิธานในการจัดการแขงขัน ที่วา “Mor Din Daeng, More Than Games”

Mor Din Daeng, More Than Games

3


ดอกกัลปพฤกษ

“พี่มอดินแดงและนองกัลปพฤกษ” ÊÑÞÅѡɳ¹íÒ⪤ (MASCOT)

มาสคอตประจํ า การแข ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 41 “มอดินแดงเกมส”ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน เจาภาพจัดการแขงขัน ไดกําหนดให ดอกกัลปพฤกษเปนสัญลักษณนําโชคในการแขงขันครั้งนี้

ดอกกัลปพฤกษ เปนดอกไมประจํา มหาวิทยาลัยขอนแกน

กัลปพฤกษเปนตนไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนิน ประกอบพิธีเปด มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ตนกัลปพฤกษเปนตนไมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร วา Cassia bakeriana Craib ลักษณะเปนตนไมขนาดยอม พุมใบแบนกวาง ดอกสีชมพู เมื่อรวงโรยจะกลายเปนสีขาว ออกดอกเปนชอชวงฤดูหนาว โดยให ชื่ อ ว า “พี่ ม อดิ น แดง – น อ งกั ล ปพฤกษ ” เป น ดอกกั ล ปพฤกษ ที่ เ พิ่ ม เติ ม และดั ด แปลงรู ป ทรงเป น ตั ว การ ตู น พี่ ม อดิ น แดงผู ก ผ า ขาวม า ไหม และน อ งกั ล ปพฤกษ ห  ม สไบไหม บ ง บอกวั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ ข องภาคอี ส าน ในการแต ง กาย สื่ อ ความหมายว า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ยิ น ดี ต  อ นรั บ นั ก กี ฬ ารวมทั้ ง ผู  เ ข า ร ว มการแข ง ขั น ในครั้ ง นี้ ด ว ยความฮั ก แพง(ความยิ น ดี ) เป น เกมส ก ารแข ง ขั น ที่มากกวาเกมส และความประทับใจตราบนานแสนนาน ผลงาน นายศุภชัย วงษบุตร

ÊÑÞÅѡɳ¹íÒ⪤¡ÕÌÒª¹Ô´µ‹Ò§æ (MASCOT ACTIONS)

¡ÃÕ±Ò

Ç‹Ò¹íéÒ

à·¤Çѹâ´

à·¹¹ÔÊ

ÃÑ¡ºÕé¿ØµºÍÅ

¤ÃÍÊàÇÔÏ´

4

ºÒÊà¡çµºÍÅ

à·àºÔÅà·¹¹ÔÊ

ÎÍ¡¡Õé ÇÍÅàŏºÍŪÒÂËÒ´

ºÃÔ´¨

¿ØµºÍÅ

ÇÍÅàŏºÍÅ

¡Íŏ¿

ẴÁÔ¹µÑ¹

໵ͧ

¤ÒÃÒൌâ´

ËÁÒ¡¡Ãдҹ

´Òºä·Â

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

¡Íŏ¿

«Í¿·ºÍÅ

ÁÇÂÊÒ¡ÅÊÁѤÃàÅ‹¹

àÃ×;ÒÂ

à«»˜¡µÐ¡ÃŒÍ

ÂÔ§»„¹

ÅÕÅÒÈ

ÊÒ¸Ôµ àÍáÁç·

ÂÙâ´

¢ÕèÁŒÒ

fun

Mor Din Daeng, More Than Games

´ÒºÊÒ¡Å

¿Øµ«ÍÅ

ÊÇÑÊ´Õ


µÃÒÊÑÞÅѡɳ»ÃШíÒ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ (OFFICIAL LOGO) ลายขิด : ไดแรงบันดาลใจจากลายขิดอีสาน ตัดทอนรูปทรง สงผานถึงอัตลักษณ และบงชี้ทางภูมิศาสตรอีสาน อันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแกน สื่อถึงการเลนกีฬา สร า งความสั ม พั น ธ ความรั ก และสามั ค คี ที่ ม ากกว า เกมส แ ข ง ขั น ในกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 สีลายขิด : สือ่ ถึงความหลากหลาย ความรวมมือรวมใจ ของแตละสถาบันทีเ่ ขารวมการ แขงขัน และทั้ง 4 สี ยังเปนสีเครื่องหมายอัตลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตราสัญลักษณ มข. : มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูต รงกลาง ซึง่ เปนเจาภาพ จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในครั้งนี้ ผลงาน นางสาวกนกอร บรรเทพ,นางสาวนิ ธิ ต า เหมไพศาลพิ พั ฒ น , นางสาว ธัญวรัตม บุญธรรม และนางสาวรินนา พึ่งตาราวี นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ชั้นปที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หมายเหตุ “ขิด” เปนลายชนิดหนึ่ง แสดงถึงอัตลักษณและถือเปนตัวบงชี้ทางภูมิศาสตร อัน เปนภูมปิ ญ  ญาทีท่ รงคุณคาของชนในแถบแถบลุม นํา้ โขง ถูกถายทอดมาจวบจนถึงปจจุบนั ดัง จะพบเห็นไดทั่วไปในเครื่องใชไมสอย เชน หมอน กระติบขาว แตสวนใหญจะพบเห็นใชเปน ลายทอผาไหมหรือผาฝาย เหตุทเี่ ลือกเอา “ขิด” มาใชในครัง้ นี้ ก็หมายจะสือ่ วา “มหาวิทยาลัย ขอนแกน” เปนขุมปญญาแหงอีสาน ทําหนาที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนการพัฒนาภูมภิ าคลุม นํา้ โขงและภูมภิ าคอาเซียน “ขิด” จึงเปนสือ่ แทน ใจและเปนสวนสําคัญที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวอุดมศึกษา

º·à¾Å§»ÃШíÒ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ (MUSIC) ทั่วถิ่นแควนแดนไทย ยิ่งใหญดวยขุมปญญา สรางสรรควิชาการกาวหนา ลํ้าคากีฬาปญญาชน ถักทอจุดหมายสายใย นําชัยในเกมสแขงขัน เสียงเชียรเราไมแตกแยกกัน ประสานมั่นกีฬาปญญาชน *มอดินแดงเกมส มอดินแดงเกมส มอดินแดงเกมส มอดินแดง ยึดมั่นผูกพันสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย รอยดวงใจ เสนชัยสามัคคี มอดินแดงเกมส มอดินแดงเกมส มอดินแดงเกมส (ซํ้า*)

¤íÒ¢ÇÑÞ»ÃШíÒ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ (SLOGAN) Mor Din Daeng, More Than Games เหนือชัยชนะ คือ นํ้าใจนักกีฬา มิตรภาพ และความปรองดอง โดย นายศุภชัย วงษบุตร (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยขอนแกน (ภาษาไทย)

ẺàËÃÕÂÞÃÒ§ÇÑÅ ¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¤ÃÑ駷Õè 41 “ÁʹԹᴧà¡Áʏ”

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

Mor Din Daeng, More Than Games

5


à¨ÒÐÅÖ¡

พิธีเปดมอดินแดงเกมส สะทอนถึงขุมปญญาแหงอีสาน ขาว : นิษฐชลีย วุทธิสิทธิ์ / มิ่งขวัญ โคตทะเล

หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เจ า ภาพจั ด การแข ง ขั น กี ฬ า มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส” ซึ่ง จะเปดฉากขึ้นภายใตแนวคิด “Mor Din Daeng, More Than Games” สื่อความหมายถึง เหนือชัยชนะ คือ นํ้าใจนักกีฬา มิตรภาพ และความปรองดอง ซึ่งทัพนักกีฬาทั้ง 124 สถาบัน บรรยากาศของความประทับใจจะเกิดขึ้น ระหวางวันที่ 14-22 มกราคม 2557 สําหรับพิธีเปดอยางเปนทางการจะมีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกนพรอมที่ จะแสดงบทบาท ของเจาบาน ในการถายทอดความเปนสถาบันหลักของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ขุมปญญาแหงอีสาน ผานชุดการแสดง “ออนซอน สายสัมพันธมิตรมั่นแกน สุดสายแนนกีฬามหาวิทยาลัย” รศ.ดร.กุลธิดา ทวมสุข ประธานฝายพิธเี ปด-ปด กลาวถึง ความพรอมในพิธีเปดครั้งนี้วา มข. พรอมตอนรับนักกีฬาจาก 112 สถาบันจากทั่วประเทศไทย ซึ่งคาดวาทัพนักกีฬาจะพรอม ตบเทาเขารวมพิธีเปด ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน สะกดทุกสายตาดวยการแสดงพิธีเปดที่ตระการตาพรอม แสง สี เสียงชุด “มหาวิทยาลัยขอนแกน ขุมปญญาแหงอีสาน” แบงเปน 3 องก คือ องกที่ 1 “กีฬา สามัคคี..พิธีกรรม นํ้าฟา พญาแถน” นําเสนอเรื่องราวของการละเลนและการแขงขันในวิถีอีสานผสม ผสานวัฒนธรรมทองถิ่น องกที่ 2 คือ “บายศรีสูขวัญ ผูกเสี่ยว สัมพันธมิตรไมตรี” เปนการแสดงตอนรับแขกบานแขกเมือง

6

ผูกมิตรผูกเสีย่ ว สรางกําลังใจใหขวัญมัน่ คง องกที่ 3 “50 ป มข. 50 ป แหงการอุทิศเพื่อสังคม” เปนการแสดงถึงปณิธานอุดมการณอัน แรงกลาดังสมญา มหาวิทยาลัยขอนแกน ขุมปญญาแหงอีสาน และ ความพรอมในฐานะเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งที่ 41 พิธกี ารจุดไฟคบเพลิงทีเ่ ปนสัญลักษณเพือ่ ประกาศถึงการ เปดฉากเกมสกฬี าในครัง้ นี้ จะมีนกั กีฬาเยาวชนทีไ่ ดรบั เลือก 6 คน ไดแก นางสาวสรัญญา นราวงษ นักกีฬาเปตอง นางสาวสาวิตตรี ไชยเสนา นักกีฬาเปตอง นางสาวพัทธเนติห ทองบาง นักกีฬายูโด นางสาวดวงทิพย จันทรผิว นักกีฬายูโด นางสาวแพรวพรรณ ชัย ทอง นักกีฬาวูด บอล นางสาวศิรลิ กั ษณ วาระเพียง นักกีฬาจักรยาน โดยจะเริม่ เชิญไฟมงคลฤกษจากศาลเจาพอมอดินแดง ซึง่ เปนศูนย รวมจิตใจของชาว มข. และจะนําไฟเขาสูสนามกีฬากลางเพื่อ

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

จุดบนแทนคบเพลิง ดานนักกีฬาที่จะนํากลาวคําปฏิญาณ ไดแก นางสาวประภาสิริ แกวเบา นักกีฬากอลฟ และตัวแทนผูต ดั สินกีฬา กลาวนําปฏิญาณตน ไดแก นายภิรมย อั๋นประเสริฐ ผูตัดสินกีฬา ฟุตบอล สําหรับพืน้ ทีใ่ นพิธเี ปดบริเวณอัฒจันทรจะสามารถรองรับ ไดจํานวน 3,000 ที่นั่ง จึงขอเชิญชวนผูสนใจสามารถติดตาม ชมการถายทอดสดพิธีเปดการแขงขัน “มอดินแดงเกมส” CTH ชองSport Spirit เลขชอง 147 สถานีโทรทัศนมีเดียนิวส และ KKU Channel ไดตั้งแตเวลา 15.00 น.เปนตนไป นี่เปนเพียงนํ้าจิ้มที่หยิบมาเลาเทานั้น ฉบับตอไป.... ทีมงานจะติดตามเก็บภาพบรรยากาศพิธีเปดสุดแสนตระการตา มาใหชมกัน

Mor Din Daeng, More Than Games


¡ÒÃÍӹǤÇÒÁÊдǡ

wifi Ë;ѡ ÈٹÍÒËÒà öÁԹԪѷàµÔéźÑÊ Èٹᾷ Taxi วั ส ดี ค รั บ พบกั บ คอลั ม น KKU Handbook ในหนังสือพิมพมอดินแดงเกมส ฉบับปฐมฤกษ ซึ่งเปนคอลัมน แนะนํ า การใช บ ริ ก าร รวมไปถึ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปรียบเสมือนคูมือติดตัว เพื่อให ทานสามารถศึกษารายละเอียด กอนวางแผนดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางสะดวกสบาย โดยเฉพาะในชวงการแขงขันกีฬามอดินแดง เกมส ...มาเริ่มกันที่เรื่องสําคัญอยางเรื่องของการเดินทาง สําหรับการเดินทางจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การเดินทางภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ การเดิน ทางภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รถขนสงมวลชน มหาวิทยาลัย ขอนแก น หรื อ KKU SHUTTLE BUS จะคอยให บ ริ ก ารฟรี ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00 – 21.00 น. แบงเปนเสนทางการเดินรถ 4 สาย ดังนี้ สายสีแดง เริม่ ตนทีห่ อพัก 8 หลัง ผาน Complex สาธิต มอดินแดง วิทยาลัยปกครองทองถิ่น โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะทันตแพทย และคณะพยาบาล สายสีเหลือง เริ่มตนที่หอพัก 8 หลัง ผานคณะเกษตร ฯ สะพานขาว สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี โรงอาหารหนองแวง คณะทันตแพทย คณะมนุษยฯ Complex และหอพัก 9 หลัง สายสี นํ้ า เงิ น เริ่ ม ต น ที่ ห อพั ก 8 หลั ง Complex คณะมนุษยฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร คณะเทคนิค การแพทย สํานักงานอธิการบดี วงเวียนหอ 16 และหอพัก 8 หลัง สายสี ส  ม เริ่ ม ต น ที่ ป ระตู สี ฐ าน คณะนิ ติ ศ าสตร สํานักงานอธิการบดี Complex คณะเกษตร คณะพยาบาล หอพัก นศ.พยาบาล และศูนยประชุมฯ สวนการเดินทางภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน รถประจําทางสาย 8 สีฟา ใหบริการเสนทางเดินรถ ดังนี้ การเคหะ ถ.กลางเมือง แฟรี่พลาซา เซ็นโทซา สถานีตํารวจ ธนาคารชาติ บขส.ปรั บ อากาศ แก น อิ น น สวนรั ช ดา บขส. ตลาด อ.จิ ร ะ สามเหลี่ ย ม มุ  ง ไปทางชุ ม แพ ถึ ง สะพานลอย เลี้ยวขวา เขามหาวิทยาลัยขอนแกน บึงศรีฐาน ศูนยประชุมฯ สํานักงานอธิการบดี Complex คณะมนุษยฯ คณะศึกษาศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร และหอพัก 9 หลัง รถประจํ า ทางสาย 16 สี แ ดง ให บ ริ ก ารเส น ทาง เดินรถ ดังนี้ โนนทัน รพ.ศูนยขอนแกน วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน ตลาดบางลํ า พู สถานี ตํ า รวจ ไปรษณี ย  ข อนแก น ธ.แห ง ประเทศไทย บขส.ปรับอากาศ ขอนแกนโฮลเต็ล บขส.ศูนยราชการ ถนนมิตรภาพ คณะทันตกรรม คณะมนุษยฯ Complex และ หอพัก 9 หลัง รถตูปรับอากาศ ใหบริการเดินรถ มข. เซ็นทรัลพลาซา ทุกวัน เวลา 09.00-21.30 น. ใชบริการที่ลานจอดรถสวนรุกขชาติ ขาง Complex และรถ TAXI ขอนแกน สามารถเรียกไดที่ Taxi Call Center 043-345099 043-342800 หรือ 087-8644447 อี ก เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ไม แ พ กั น ก็ คื อ ที่ พั ก ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่ ซึง่ จัดเตรียมไว บริการแกสถาบันทีแ่ จงความประสงค สามารถรองรับได 6,000 คน โดยมีหอพักใหบริการ ไดแก หอพักสวนกลาง และหอพัก 9 หลัง

หรือหอพักนพรัตน ทีพ่ รอมไปดวย สาธารณูปโภคตางๆ ดังนี้ หอง ดู โ ทรทั ศ น ห อ งคอมพิ ว เตอร และจุ ด บริ ก าร WIFI ห อ ง อ า นหนั ง สื อ จุ ด บริ ก ารนํ้ า ดื่ ม ทุ ก ชั้ น บริ ก ารเครื่ อ งซั ก ผ า หยอด เ หรี ย ญ บริ ก า ร ร  า น ซัก-อบ-รีด บริการรานมินิมารท บริการรานเสริมสวย เจาหนาที่ รั ก ษาความปลอดภั ย บริ ก าร ตลอด 24 ชั่วโมง และลานจอด รถจักรยานยนต และมาตรฐาน ความปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุ ดวนฉุกเฉิน สามารถแจงเจาหนาที่ ประจํ า หอพั ก ที่ ป ระจํ า ชั้ น ล า ง ของหอพักตลอด 24 ชั่วโมง และเมือ่ เกิดกรณีเหตุดว นฉุกเฉิน ทําใหมผี ไู ดรบั บาดเจ็บ หรือเจ็บปวย สามารถนําสงศูนยชวยเหลือเบื้องตนที่ใกลที่สุด ไดดังตอไปนี้ ศูนยประสานงานหอพัก ศูนยโพลีคลินิกที่หนวย ปฐมภูมิ ศูนยนักศึกษา ศูนยประสานงานโรงยิมฯใหม และหนวย ปฐมพยาบาลสนามแขงขัน ตลอด 24 ชม. หากจําเปนตองสงผูป ว ย รักษาที่โรงพยาบาล ศูนยดังกลาวจะจัดสงหองตรวจ fast track ทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินโรงพยาบาลศรีนครินทรทนั ที หรือสามารถ นําสงผูป ว ยไดโดยตรง ผูป ระสานงาน คือ คุณทิพวรรณ ประสานสอน 081-7681895 หากกํ า ลั ง มองหาร า นค า หรื อ บริ ก ารที่ ห ลากลาย อีกหนึ่งสถานที่สําคัญในมหาวิทลัยขอนแกน คือ ศูนยอาหาร และบริการ Complex ภายในประกอบไปดวยรานคาและบริการ ตางๆ มากมาย อาทิเชน รานอาหาร เครื่องดื่ม รานตัดผม รานเสริมสวย รานหนังสือ รานเสื้อผา ราน สะดวกซื้อ ตู ATM รวมทั้งพื้นที่ในการ พั ก ผ อ นและทํ า กิ จ กรรม ตางๆ เปนอาคาร 3 ชั้น ตั้ ง อยู  ต รงกั น ข า มกั บ อาคารศูนยสารสนเทศ หรือตองการ เดินเลนชิวๆ ซื้อของกิน ของใช ก็ ส ามารถไปตลาด เป ด ท า ยขายของ หรื อ ตลาด อาคาร 25 ป ซึ่งตั้งอยูติดกับ วิทยาลัยปกครองทองถิน่ เปด ในชวงเย็น จําหนายสินคา หลากหลายรูปแบบ พรอม เป ด พื้ น ที่ ก ารแสดงศิ ล ป วัฒนธรรมอีสาน สะดวกดวย Free wifi ทั่วทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแกน

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

ครอบคลุมทุกคณะหนวยงาน หอพัก โรงอาหาร องคการนักศึกษา ศู น ย สุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษา สนามเทนนิ ส และหอศิ ล ปวั ฒ นธรรม แมกระทั่งบน Shuttle Bus โดยใช username และ password ทีจ่ ดั สงไปเฉพาะแตละสถาบัน หากพบปญหาหรือขอสงสัยสามารถ ติดตอไดที่ KKU Call Center 043-009-700 ดวยปณิธานของ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จะมุงสราง ความสุขใหกับผูคน เมื่อกาวยางเขาสูรั้ว มข.จะรูสึกรมรื่นไปดวย ตนไมใหญทวั่ บริเวณ อบอุน เปนกันเอง ปลอดภัย และสะดวกสบาย เห็นวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบงายของชาว มข.และความเปนอยูท ดี่ ี มีสงิ่ อํานวย ความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน บงบอกถึงการ เปนมหาวิทยาลัยแหงสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปญญา หวังวาคอลัมน KKU Handbook จะเปนประโยชน ชวยอํานวยความสะดวก ใหชวงเวลาที่อยูในรั้วมหาวิทยาลัย เปนชวงเวลาที่มีความสุขนะครับ

Mor Din Daeng, More Than Games

7


¡Ó˹´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¤ÃÑ駷Õè 41 “มอดินแดงเกมส” ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 14 - 22 Á¡ÃÒ¤Á 2557 ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹ ที่ รหัสกีฬา

1 2 3

4

ชนิดกีฬา

วันแข่งขัน อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ รวม ชิง 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (วัน)

พิธีเปิดการแข่งขัน 01-01 กรีฑา 01-02 ว่ายน้ํา 01-03 บาสเกตบอล

01-04 ฟุตบอล

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01-05 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-09 02-11 02-13 02-14

วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟทบอล ซอฟท์ บอล เซปักตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปื งปืน งปน ยูโด

17

02-15 รรักบี ักบบี้ฟตบอล ุตบอล

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

02-16 ฮอกกี้ 02-19 วอลเลย์ชายหาด 02-20 เปตอง 02-21 คาราเต้ โด 02-22 เรือพาย 02-23 ลีลาศ 02-25 ขี่ม้า 02-27 ฟุตซอล 03-01 ครอสเวิร์ด 03-02 บริดจ์ 03-03 หมากกระดาน 04-01 ดาบไทย 05-01 เอแม็ท การชิงเหรียญรางวัล พิธปิปดการแข่ ีปิดการแข่งขัน ประชุมวิชาการ

M 5 7 12 10 11 M 7 7 7 7 6 6 M 2 M M M M M M M

2 2 M M M

4 2 1 3

M M M M

M M M M M 7 M 10 M M M M M 3 2 M

2 2 2 2 2 2 2 M 7 4 4 4 2 5 M 2 5 2 5 13 8 8 8 M M 4 5 5 5 5 1 2 M 2 2 2 2 1 2 2 5 5 M 4 12 8 10 2 2 2 4 1 2 1 2 2 M 1 9 10 3 2 3 2 4 1 2 37 28 59 28 57 21 59 42

45 40 2

2 2 4 2 6 12 19 7 7 7 13 24 24 1 2 2 2 9 17 24 20 4 2 7 6 19 15 7 353

สนามกีฬากลาง ม.ขอนแก่น สนามกีฬากลาง ม.ขอนแก่น สระว่ายน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กษาอเนกประสงค อาคารพลศึกกษาอเนกประสงค์ ษาอเนกประสงค์ ม.ขอนแก่น สนามกีฬากลาง ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 สนามที่ 1 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 สนามที่ 2 สนามกีฬากลาง ม.ขอนแก่น สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอประชุม ดร.มังกร - ดร.ประภา ภักดิโพธ์ ์โพธิ โพธ พธ์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สนามซอฟทบอล สนามซอฟท์ บอล ม.ขอนแก่น โรงยิมอเนกประสงค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กษาอเนกประสงค์ ม.ขอนแก่น กษาอเนกประสงค อาคารพลศึกษา ม.ขอนแก่น สนามเทนนิสศูนย์ฝกเทนนิ ์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น ม.ขอนแก่น โรงยิมอเนกประสงค์ ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กษาอเนกประสงค์ ม.ขอนแก่น กษาอเนกประสงค ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(หลังเดิม) ม.ขอนแก่น ศูนย์กีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารพลศึกษา ม.ขอนแก่น สนามรักบี้ฟุตบอล ม.ขอนแก่น สนามรักบี้ฟุตบอล ม.ขอนแก่น สนามฮอกกี้ ม.ขอนแก่น สนามวอลเลย์บอลชายหาด ม.ขอนแก่น สนามเปตอง ม.ขอนแก่น อาคารพลศึกษา ม.ขอนแก่น บึงหนองโคตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โรงยมอเนกประสงค์ โรงยิ มอเนกประสงค มอเนกประสงค์ มอเนกประสงค์ ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น

อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น กษาอเนกประสงค อาคารพลศึกกษาอเนกประสงค์ ษาอเนกประสงค์ ม.ขอนแก่น อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น สนามกีฬากลาง ม.ขอนแก่น

วันพิธีเปิด - พิธีปิด การแข่งขัน 12/19/2556

5 6 8 5 5 3 3 2 1 10 2 8 9 6 4 9 7 9 6 6 5 6 3 9 9 9 3 5 2 2 10 4 6 8 6 4

สนามการแข่งขัน

M วันประชุมผู้จัดการทีม

วันทําการแข่งขัน 1 วันชิงเหรียญรางวัล

บรรณาธิการอํานวยการ ธัญญา ภักดี บรรณาธิการบริหาร วัชรา นอยชมภู กองบรรณาธิการ นิษชลีย วุฒิสิทธิ์, วรวิทย สิริภานุวัฒน, จิราพร ประทุมชัย, บริพัตร ทาสี, สุนันทา มัครมย ผูส อื่ ขาว นางสาวมิง่ ขวัญ โคตทะเล, นางสาวเมธาวี กลางทาไคร, นายวีรวัฒน สวัสดิไ์ ธสง, นายขจร จตุรปยะ, นางสาววิภาดา สินธุศริ ,ิ นางสาวคคนางค จันทรกญ ุ ชร, นางสาวณัฐกานต พิลาตัน, นางสาวจิราพร บรรเทาทึก, นายประสิทธิ์ สุขขา, นางสาวนิลวรรณ ศิริมูล, นางสาวศศธร เจตนมงคล, นายนราทร อิฐรัตน, นางสาวลชากานต เดชศิริพันธ, นายสิทธิกร กิชัยรัมย, นางสาวกิตติยา ชนะพาห, นางสาวพิชฌาภรณ ดําริหรัมย, นางสาวจิตสุภา ประหา, นางสาวจุฑรามาศ โงนมะณีย, นางสาวฉัตรสุดา บุญรองเรือง, นายอิทธิพล มะเสน

8

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ นํ้ า ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

Mor Din Daeng, More Than Games

Mor din Dang News v.1  
Mor din Dang News v.1  

หนังสือพิมพ์มอดินแดงเกมส์ฉบับปฐมฤกษ์ 14 มกราคม 2557 งานข่าว กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement