Page 1

ฉบับที่ 6 วันที่ 19 มกราคม 2557

‘เบนซ์’ธนพล สันติวัฒนธรรม

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

ภาษามอดินแดง


‘น้องเมย์’ รัชชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทย ดีกรีนักแบดมินตันมือ วางอันดับ 3 ของโลก ทีส่ ร้างประวัตศิ าสตร์แชมป์โลกแบดมินตันทีม่ อี ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ของโลก ฝีมอื การเล่นมีพฒ ั นาการดีขนึ้ เป็นล�ำดับ เป็นทีร่ จู้ กั มาจากการแข่งขันเวิลด์แชมเปีย้ นชิพ สร้างชือ่ เสียงให้กบั วงการลูกขนไก่ไทยอย่างต่อเนือ่ ง กระทัง่ เป็นนักกีฬาส�ำคัญ ของทีมชาติไทยที่เคียงข้างนักแบดมินตันรุ่นพี่ ล่ า สุ ด ม.กรุ ง เทพธนบุ รี ส่ ง น้ อ งเมย์ เ ข้ า ชิ ง ชั ย 2 เหรี ย ญ ทอง จากการแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 41 “มอ ดินแดงเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ โดยเข้า แข่งขันประเภทคู่ผสม วันที่ 18 มกราคม 2557 ประกบคู่กับ สิทธิชัย วิบูลย์สิน นักตบลูกขนไก่ร่วมสถาบัน ซึ่งทั้งคู่สามารถ เอาชนะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2 เซตรวด ท่ามกลางเสียง เชียร์จากเหล่าแฟนคลับที่เกาะติดขอบสนาม ณ อาคารพลศึกษา อเนกประสงค์(เภา สารสิน) หลังจากการแข่งขันในแมตช์แรก น้องเมย์เผยด้านการเตรียม ความพร้อม เจ้าตัวเผยว่าได้มีการฝึกซ้อมเป็นปกติอยู่แล้ว เพราะก็ยังต้อง ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องในแมตช์ต่อๆไป และน้องเมย์ยังเล่าให้เราฟังว่า “จุดเริ่มต้นเส้นทางแบดมินตัน มาจากความรักของแม่” พ่อวินัสชัย อินทนนท์ และแม่คำ� ผัน สุวรรณศาลา พ่อ-แม่ของน้องเมย์ ท�ำงานทีโรงงานท�ำขนม บ้านทองหยอด เมื่อน้องเมย์อายุ 6 ขวบ ‘แม่ปุก’ กมลา ทองกร เจ้าของโรงงาน บ้านทองหยอด ซึ่งเป็นมารดาบุญธรรมเป็นห่วงว่าถ้าวิ่งเล่นอยู่แถวโรงงานอาจ เกิดอุบัติเหตุได้ จึงให้ไปหัดเล่นกีฬาแบดมินตัน หนึ่งปีต่อมาเธอได้ลงแข่งขัน เป็นครั้งแรก ในรายการอุดรธานี โอเพ่น และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรก ปัจจุบันน้องเมย์ รัชนก สังกัดโรงเรียนกีฬาแบดมินตัน บ้านทองหยอด ความส�ำเร็จในวันนี้ น้องเมย์บอกว่า มาจากครอบครัว โค้ช ให้การสนับสนุน และเพือ่ นๆ เป็นก�ำลังใจให้เมย์อย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ มีแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ การมาเยือนขอนแก่นในครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ องของน้องเมย์ พร้อมกับบอกว่า “ประทับใจเป็นอย่างยิง่ เพราะคาดไม่ถงึ ว่าจะมีคนมาเชียร์ เยอะขนาดนี้ ดีใจทีม่ สี ว่ นท�ำให้คนหันมาดูกฬี ามากขึน้ ก่อนหน้านี้ น้องเมย์ได้มโี อกาสมาเยือนขอนแก่น ครัง้ แข่งขันแบดมินตันรุน่ อายุไม่เกิน

9 ปี แต่ในครั้งนี้ก็ดีใจมากที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งจาก แฟนคลับชาวขอนแก่น และแฟนคลับที่มาจากต่างจังหวัด ขอ ขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามผลงานของน้องเมย์มาโดยตลอด” ส�ำหรับแบดมินตันประเภทหญิงเดีย่ ว เป็นอีกหนึง่ เหรียญทองทีท่ าง ม.กรุงเทพธนบุรตี งั้ เป้าคาดว่า เธอจะสามารถคว้าเหรียญทองครัง้ นี้ ได้ส�ำเร็จ งานนี้น้องเมย์บอกสามค�ำว่า “สู้-ตาย-ค่ะ”

แม้น้องเมย์เป็นนักกีฬาหญิงที่อยู่ ในวินัยเข้มแข็ง และไม่ค่อยเห็นน้องเมย์ ในภาพแต่งกายแบบหญิงสาว เรายังเห็น ความหวานแบบผู้หญิง จากที่สังเกต เห็นของติดกระเป๋าน่ารักๆ อย่างตุ๊กตา “Mike” ตัวละครจาก “Monster University” และตุ๊กตาที่ได้รับมาจากโค้ชจีน รวมถึง พวงกุญแจลูกแบดมินตันสีหวานทีบ่ อกความเป็นตัวตนของน้องเมย์ น้องเมย์ได้ฝากถึงเยาวชนทีม่ ฝี นั ว่า “ส�ำหรับผูท้ มี่ เี ป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาตินั้นจะต้องหมั่นฝึกซ้อมและมีระเบียบ วินยั ในตนเอง จงพยายามท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้ดที สี่ ดุ และใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ”

เกาะติดขอบสนามมอดินแดงเกมส์วันนี้ ซอฟท์บอลสาว ”ลูกแม่โดม” โชว์ฟอร์มดีคว้าชัยรอบแรก

นอร์ทกรุงเทพสุดเจ๋ง! ซิว 1 ทอง ยูโด “มอดินแดงเกมส์”

การแข่งขันซอฟท์บอลมอดินแดงเกมส์ ประเภททีมหญิง รอบแรก ณ สนามซอฟท์บอล ม.ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ พบกับ ม.ธรรมศาสตร์ โดยการแข่งขันช่วงแรกเป็นไป อย่างสูสี ก่อนที่ ม.ธรรมศาสตร์ โชว์ฟอร์มดีกว่า ขึ้นน�ำไปในช่วงอินนิ่งที่4 น�ำม.เกษตรศาสตร์ ไปก่อน 4-0 รัน(แต้ม) ก่อนทีอ่ ินนิ่งที่5 พิทเชอร์ตัวเก่งของฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์ เบอร์ 7 สุธัญญา ยิ้มไพบูลย์ จะได้รับบาดเจ็บที่มือ แต่ก็อย่าง มีสปิริตแรงกล้า พาทีม ม.ธรรมศาสตร์ เก็บแต้มในอินนิ่งที่ 5 ไปได้ถึง 7-0 รัน(แต้ม) คว้าแชมป์ไปครองได้ส�ำเร็จด้วย คะแนน 11-0 รัน(แต้ม) ส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆ มีผลดังนี้ ประเภททีมหญิง ม.ขอนแก่น ชนะ ม.สงขลานครินทร์ 21-1, ประเภททีม หญิง ม.รามค�ำแหง ชนะ ม. บูรพา 12-2, ม.จุฬาฯ ชนะ ม.เชียงใหม่ 17-16

การแข่งขันยูโด รอบชิงชนะเลิศ ที่อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์เภา สารสิน ม.ขอนแก่น ในประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ศวัส ปฐมกุลนิธิ และ พงษ์เทพ ธ�ำรงลักษณ์ ทีมชาติไทยแชมป์ซีเกมส์ที่ประเทศพม่า จาก ม.นอร์ทกรุงเทพ ได้โชว์กระบวนท่าอย่างยอดเยี่ยม เอาชนะคู่แข่งจาก ม.รังสิต, ม.ขอนแก่น และสถาบันพลศึกษา ด้วย 412 คะแนน คว้าเหรียญทองได้ส�ำเร็จ เหรียญเงินตกเป็นของ ม.รังสิต 365 คะแนน ส่วน เหรียญทองแดงเป็นของเจ้าภาพ ม.ขอนแก่น 341 คะแนน

ทองแรกสาวเรือพาย ม.สุรนารี คว้าทองแรกส�ำเร็จ

การแข่งเรือกรรเชียง มอดินแดงเกมส์ เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 15.10 น. ณ.บึงหนองโคตร รอบ ชิ ง ชนะเลิศ สาสินี แป้นเพชร และ ราตรี สุแพง นักพายเรือสาวหลานย่าโม คว้าเหรียญทองเหรียญแรก ให้ ม.สุรนารี ในการแข่งขันเรือพาย กรรเชียงหญิงคู่ 700 เมตร หลังพลิกเอาชนะม.ศรีนครินทรวิโรฒ ใน 50 เมตร สุดท้าย ผ่านเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 04:17:23 นาที คว้าชัยชนะครั้งนี้ไปครองได้อย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากก่อนหน้านี้ สองสาว สาสินี และ ราตรี รู้สึกกดดันเมื่อได้เห็นคู่แข่ง แต่ตนก็ท�ำได้อย่าเต็มที่ ตามที่ซักซ้อมมา ความรู้สึกหลังการแข่งขัน เจ้าตัวเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกให้ ม.สุรนารี ได้ส�ำเร็จ และมีผลการแข่งขันอื่นๆดังต่อไปนี้ เรือพาย กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เหรียญของตกเป็นของชัยชนะ ทะค�ำ มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี ส่ ว นเรื อ พาย กรรเชี ย ง 1000 เมตร บุ ค คลหญิ ง รอบชิ ง ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองตกเป็ น ของ แอนนิ ต ้ า มิ ต รา วิ ส กิ้ น และ เรื อ พาย กรรเชี ย ง 1000 เมตร ชายคู ่ รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทองตกเป็นของ สมพร เมืองโคตร และ ธนินวัฒน์ แสงทอง จากมหาวิทยาลัย ปทุมธานี

ลงสนามแล้ว กีฬาฮอกกี้ รอบคัดเลือก ประเภททีมชาย 11 คน สาย C

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 18 มกราคม 2557 สนามกีฬาฮอกกี ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คูเ่ ปิ ดสนามคูแ่ รกของวันนี ้ ได้ แก่ มรภ.นครศรี ธรรมราช พบกับ ม.รามค�ำแหง ฟาดไม้ แย่งลูกบอลกันอย่างเมามัน ครึ่งแรกหมดไปคะแนนเสมอกัน 0:0 ครึ่งหลัง พงษ์ อนันต์ ชุมจันทร์ เบอร์ 11 ม.รามค�ำแหง เหวี่ยงไม้ ตีลกู บอลใส่ประตูฝ่ายตรงข้ ามอย่างรวดเร็ ว ประตูพยายามป้องกันสุดก�ำลัง แต่ขึ ้นชื่อว่าลูกกลมๆไม่แน่นอนเสมอ เข้ าประตูไปอย่างงดงาม หมดเวลาการแข่งขัน ม.รามค�ำแหง ชนะ มรภ.นครศรี ธรรมราช ไป 1:0 ด้ วยการยิงประตูของเบอร์ 11

2

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ น�้ ำ ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

Mor Din Daeng, More Than Games


เมื่อสมองสัมพันธ์กับหัวใจ ความคิดกับความรู้สึกก็ย่อมอยู่ ควบคู่กันไป จึงไม่แปลกเลยที่ ‘เบนซ์’ ธนพล สันติวัฒนธรรม เลือก ที่จะเล่นกีฬาไปพร้อมกับการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน กลายเป็นที่มา ของฉายา “น้องเบนซ์เรียนดี กีฬาเด่น” ธนพล สันติวัฒนธรรม นักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย เฟรช ชี่สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนนี้ เพิ่งจะอายุ 20 ปี ไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ทางStar Sport จึงขอใช้ โอกาสนี้เป็นสื่อในการเสนอเรื่องดี ๆ ของชีวิตแทนของขวัญวันเกิด ย้อนหลัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและนักกีฬาเพื่อนๆ พี่น้องทุกคน ตัวแทนมหาลัยครั้งแรกของหนุ่มน้อยหน้าใส ผู้นำ�ทีม นักตบลูกเด้ง รั้วนนทรีย์ ร่วมกีฬามอดินแดงเกมส์ครั้งนี้ สร้างความ ภาคภูมใิ จให้กบั เจ้าตัวได้ไม่นอ้ ย “เพราะถือว่าได้ตอบแทนมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาศึกษาในโครงการโควต้านักกีฬาช้างเผือก ผมก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนมาแข่ง” เบนซ์กล่าว

เจ้าซ้ายมหากาฬ เริ่มสร้างความปั่นป่วน กับกีฬาปิงปองมาตั้งแต่ 10 ขวบ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ 10 ปีแล้ว เบนซ์เล่าว่า “เดิมที คุณแม่อยากให้เล่นกีฬา ที่บ้านมีโต๊ะปิงปองเก่าๆ ตัวหนึ่ง คุณย่าก็อยากให้ หลานๆ เล่น กัน ก็เลยเอามาทำ�สีใหม่ ก็ตีกันในหมู่ญาติๆ พี่ๆ น้องๆ แล้วคุณพ่อเริ่มเห็นแววว่าพอไปได้นะ ก็เริ่มฝึกซ้อมอย่างจริงจังเป็นนักกีฬา คุณพ่อ คุณแม่ก็เริ่มหาโค้ชให้ สนับสนุนพาไปซ้อม ไปแข่ง มีแข่ง All Thailand ต้องไปแข่ง ต่างจังหวัดก็พาไป” ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นที่คอยสนับสนุนให้กำ�ลัง ใจจนเบนซ์สามารถติดเยาวชนทีมชาติ 4 ปีและ ทีมชาติอีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ก็เพราะตัวเบนซ์ที่มี การวางแผนและเตรียมตัวที่ดี มีระเบียบวินัย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ ตั้งแต่ซ้อม ไปจนถึง การจั ด การกั บ สภาพจิ ต ใจระหว่ า งการ แข่งขัน ซึ่งก็มีส่วนกับการเล่นมากเหมือนกัน นอกจากนี้ เ บนซ์ ก็ ไ ด้ แ นะวิ ธี ค ลายเครี ย ด โดย“ให้คิดซะว่าเราต้องพยายามทำ�ให้ดีที่สุด พอเราทำ�ดีแล้ว เต็มที่แล้ว ดีที่สุดของเราแล้ว แพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง” ทว่าเมื่อมีการแข่งขัน แน่นอนว่าชัยชนะ ย่อมเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนต้องแอบคิดถึงอยู่บ้าง อย่างมาแข่งกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41 นี้ “ก็คาดหวังนะ แต่ก็มีรุ่นพี่เก่งๆ หลายคน

เป้าหมายสูงสุดก็คอื ต้องเหรียญทองแหละ เหรียญใดเหรียญหนึ่ง ประเภทไหนก็ได้ แต่ก็เอาเหรียญก่อน ประเมินเป็นรอบ ๆ ไป แล้วกัน เราก็ค่อย ๆ ปรับสถานการณ์ แต่ว่าเราก็ลงไปเต็มที่” เบนซ์กล่าวอย่างมืออาชีพ ไม่เสียดีกรีแชมป์หลายเหรียญ อย่างไรก็ตามถนนสายนักกีฬาและเป้าหมายสูงสุดของ เบนซ์ ก็อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ด้วยการเรียน ที่หนักขึ้น ต้องทุ่มเทมากขึ้น การที่จะโฟกัสทั้งสองอย่าง ให้เป็นไปตามที่คิดก็ดูเหมือนจะยากเกินไป ฉะนั้นเพื่อให้ ยังสามารถประคองทั้งสองอย่างได้ เบนซ์จึงตัดสินใจว่า “ต้องตัดเป้าตัวเองลงมา แต่ก็ไม่ได้ทิ้งหรอก เป้าหมายหลัก ก็คือต้องตอบแทนมหาลัยที่เขาให้โอกาสเรา อาจเป็น ตัดเป้าแค่ไปเล่นมออาเซียน มอเอเชีย อะไรอย่างนี้ แทน ในระดับอุดมศึกษาก็เต็มที่ครับ” สิ่งที่น่าชื่นชมคือ การไม่ทิ้งการเรียน และยัง เรื่ อ งกำ�ลั ง ใจที่ อ บอุ่ น จากครอบครั ว ก็ ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ นั ก กี ฬ าได้ ดี ที่สุด ท้ายที่สุดเบนซ์ก็ยังฝากถึงเหล่าเยาวชน และเพื่อนๆ นักกีฬาไว้อย่างดีว่า “ทุกคน มีเวลา 24 ชม. เท่ากันนะครับ เราก็ต้องรู้ตัวเอง ว่ามีทั้งสองอย่างนะ หน้าที่หลักเราก็ต้องทำ�คือเรียน ถ้าไม่อยากให้มันแย่ลง รู้อยู่แล้วว่าเราต้องซ้อม เวลานีน้ ะ กลับมาแล้วก็ตอ้ งอ่านหนังสือ ต้องวางแผน ให้ดี จะลงตัวไหน เรียนตัวไหนต้องจัดให้มันเอื้อ กับตัวเรา ไม่ต้องไปฝืนตัวเองมาก มันอยู่ที่ตัวเรา เพราะอนาคตเราก็อาจจะไม่ใช่กีฬาไงครับ”

ที่กินเพลินพุง

ที่เที่ยวเพลินใจ วันนี้ที่กินเพลินพุงน้องตะลอนขอเอาใจคนรักสุขภาพ จะพาไปรู้จักร้าน อาหารเวียดนามแสนอร่อยที่เด็กมข.ชอบทานกันสุดๆ ชื่อร้านวีทีแหนมเนือง (The red roof สาขาหลังมข.) แหนมเนืองร้านนีน้ อกจากจะอร่อย ผักทีก่ นิ แกล้มสดก รอบ ยังมีอาหารอีกหลายชนิด เช่น กุง้ พันอ้อย พันหอม ปอเปีย๊ ะทอดพร้อมน�ำ้ จิม้ รส เด็ด ขาหมูยดั ไส้ ยังเหลืออีกนับสิบเมนูแซ่บๆ แล้วยังจัดร้านได้นา่ รัก น่าถ่ายรูปมากๆ เริ่มหิวกันรึยังเอ่ย... ร้านอยู่ที่บริเวณหลังมอฝั่งโนนม่วง หน้าหอโคราช แมนชัน่ ซอย NP Park ตรงข้ามร้านโจ๊กหม้อดิน ร้านเปิดเวลา 09.00 – 21.00 น. หรือหาร้านไม่เจอก็โทรถามเจ้าของร้านเลยที่ โทร.083-2848872 ก่อนกลับมหาวิทยาลัยก็ลองแวะไปชิมกันได้นะคะ เชือ่ ว่าคงถูกปากถูกใจ พีๆ่ น้องๆ นักกีฬากันแน่ๆ เลย น้องตะลอนขอคอมเฟิรม์ เลยค่ะ!!!

วันนี้น้องตะลอนจะพาไปตะลุย!!! ตัวเมืองขอนแก่น มาถึงเมืองขอนแก่น ไม่ได้สักการะ “ศาลหลักเมือง” สถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็นทีส่ กั การะของชาวขอนแก่น ถือว่าไม่ถงึ เมืองขอนแก่น จริง ท่านเจ้าคุณปู่พระราชสารธรรมมุนี และหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผวจ.ขอนแก่นได้ริเริ่มสร้างขึ้น โดยน�ำหลักศิลาจารึกจากโบราณสถาน อ.ชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และตั้งเป็น ศาลหลักเมืองเมือ่ พ.ศ. 2499 ตัง้ อยูท่ ถี่ นนเทพารักษ์ หน้าเทศบาลเมืองขอนแก่น หากกราบขอพรเสร็จ น้องตะลอนขอพาไปลอด “ขอนแก่น” ขอนไม้มะขามใหญ่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟ ใกล้ๆ ศาลหลักเมือง เชื่อหรือไม่...ใครลอดขอนแก่น...จะได้กลับมาจ.ขอนแก่นอีก... แถมด้วยสวนเรืองแสง “Magic Light of Happiness” มหัศจรรย์แสงแห่งความสุข ทีต่ ระการตาด้วยแสงสีทผี่ สมผสานเข้ากับบรรยากาศความเป็นอีสาน สีสนั ความสว่างไสวของดวงไฟ นับหมื่นดวงที่ประดับตกแต่งบนก่องข้าวเหนียวยักษ์ ในสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นให้กลาย เป็นสวนเรืองแสงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์ วันนี้ยังไปชมทันนะคะ เพราะสิ้นเดือนมกราคม 2557 นี้ สิ้นสุดการเปิดสวนเรืองแสงประจ�ำปีให้ชมฟรีๆ อย่าลืมหยิบกล้องมาเก็บภาพบรรยากาศ สวยๆ กันนะคะ…อย่าพลาดเชียวละ...ตะลอนเสียดายแทนจ้า...

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ น�้ ำ ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

Mor Din Daeng, More Than Games

3


แซบเวอร์

ภาษามอดินแดง ภาษามอดินแดงวันนี้ เราจะเรียนรู้จากท่าทาง ของนักกีฬาในการแข่งขันกันนะคะ

ดึก หมายถึง ปา ตัวอย่างนักกีฬาคนนี้ดึก ลูกบอลแฮงๆ หมายถึงผู้หญิงคนนี้ปาลูกบอล ได้อย่างมีพลัง

ทีมนักยัดห่วงสวยแซบ่ จากบางแสน... ท�ำเอาหนุ่มๆฟินกันเป็นแถว

ยาด หมายถึง แย่ง ตัวอย่าง นักกีฬาบาสยาด ลูกกันม่วนหลาย หมายถึง นักกีฬาบาสแย่งลูกกัน สนุกมาก

อือ้ หือ สองสาวเทควนั โด มช. ว่ากันว่าเปิ้นน่าฮักแต้แต้...

คู่จิ้น มือตบลูกขนไก่ม.ชินวัตร

เหมิดถีบ หมายถึง สุดแรง ตัวอย่าง นักกีฬาขว้างจักร เหมิดถีบ หมายถึง นักกีฬา ขว้างจักรสุดแรง

แถบ

เล่นเอามดกัดกองเชียร์แถวนั้นกันเป็น

น�ำก้น หมายถึง ตามหลัง ตัวอย่าง นักบาสคนนั้นย่าง น�ำก้นหมู่ หมายถึง นักบาส คนนั้นเดินตามหลังเพื่อน

ดินแดง

่ าวจากมอ นักหวดลูกขนไกส ่ารักสดใสชนะใจ แพ้ชนะไม่ส�ำคัญ แต่ความน คนดูก็พอจ้า โปรแกรมการแข่งขัน วันที่ 19 มกราคม 2557

วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

15.20

พุ่งแหลน - ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

15.20

เขย่งก้าวกระโดด หญิง

รอบชิงชนะเลิศ

15.30

วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

15.40

วิ่ง 10,000 เมตร หญิง

รอบชิงชนะเลิศ

16.40

วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิง

รอบชิงชนะเลิศ

17.50

วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

รอบชิงชนะเลิศ

18.10

วิ่งผลัด4x400 เมตร หญิง

รอบชิงชนะเลิศ 18.30

รายการ

รอบ ประเภท 7 คน รอบชิง ทีมหญิง ชนะเลิศ ประเภท 7 คน รอบชิง ทีมชาย ชนะเลิศ

รักบี้ฟุตบอล เวลา 15:30 16.00

สนาม สนามรักบี้ฟุตบอล ม.ขอนแก่น

รายการ

ดาบ Epee (ทีมชาย)

ดาบสากล รอบ เวลา รอบชิงชนะเลิศ 17:50

ดาบ Epee (ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ 18.10

สนาม อาคารพลศึกษา อเนกประสงค์ ม.ขอนแก่น

รัช มรภ พล “น .ร โฆ อัธ ศ.ทุก �ำไพพ ษิตชัย โอ ยา ค รร ม ที่น กาสก ศัยดีค นที่นี่น ณี งคล ี่อีก ็อย รับ ่ารัก ” าก แ จะก ละถ ลับ ้ามี มา

15.00

สนาม

อบ พใ วกจ อุ่น หก้ าก ” าร

รอบชิงชนะเลิศ

Live in Mor Din Daeng ย มรภ ุทธชัย “ป . การ ระทับ พระน เขียวแ ต้อ บริก ใจค ครศ ก่ นรับ าร วา รีอ อย เจ้า มสะ ยธ ่าง ภา ด ุยา

วิ่ง 1,500 เมตร หญิง

บาสนะเนีย่

ช ม.ม นนิกา “ ห น การ มข. จ าสาร ต์ วง ท ก ัด ค ศ การ ี่สะดว ิน อย เต็ม าม ์อนุ แข่ง กส ู่ ก พร ขัน” บาย ารเด ้อมท สถ ินทา ั้ง านท ง ี่

เวลา

กึ ว่านางฟา้ มาเลน่ สาว BU ตดิ ปกี อกี นดิ เจน๊

ส มรภ ุภนิช ใ การ จเรื่อง .เชียง นิยมเพ ใ เ อ ใ การ หญ่ส ดินทา าหาร หม่ “ ิ่มพร แข่ง นาม ง ส การ ประ ขัน” สร้า ถาน กิน ทับ งให ที่ก ม่เพ ว้าง ื่อ

รายการ

สนามกีฬากลาง ม.ขอนแก่น

กรีฑา รอบ

คั่มแอว หมายถึง เท้าสะเอว ตัวอย่าง ยืนคั่มแอวเบิ่ง หมายถึง ยืนเท้าสะเอวดู

สรุปเหรียญรางวัลกีฬามอดินแดงเกมส์ ครั้งที่ 41 (วันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 22.00 น.) สรุปเหรียญรางวัล สถาบันการพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

27 26 12 10 7 6 6 6 6 5 5 4 4

25 21 17 6 9 7 7 3 1 1 1 10 7

25 29 16 13 11 9 6 1 3 4 12 10

รวม

สรุปเหรียญรางวัล

77 76 45 29 27 22 19 10 10 10 6 26 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยสารคาม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวม 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1

5 5 4 1 2 4 4 3

2 3 5 3 2 7 8 2 2 1 7 5 13

11 7 13 10 6 11 10 4 4 3 12 10 17

บรรณาธิการอ�ำนวยการ ธัญญา ภักดี บรรณาธิการบริหาร วัชรา น้อยชมภู กองบรรณาธิการ นิษฐ์ชลีย์ วุทธิสิทธิ์, วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์, จิราพร ประทุมชัย, บริพัตร ทาสี, สุนันทา มัครมย์ ผู้สื่อข่าว มิ่งขวัญ โคตทะเล, เมธาวี กลางท่าไคร้, วีรวัฒน์ สวัสดิ์ไธสง, ขจร จตุรปิยะ, วิภาดา สินธุศิริ, คคนางค์ จันทร์กุญชร, ณัฐกานต์ พิลาตัน, จิราพร บรรเทาทึก, ประสิทธิ์ สุขขา, นิลวรรณ ศิริมูล, ศศธร เจตน์มงคล, นราทร อิฐรัตน์, ลชากานต์ เดชศิริพันธ์, สิทธิกร กิชัยรัมย์, กิตติยา ชนะพาห์, พิชฌาภรณ์ ด�ำริห์รัมย์, จิตสุภา ประหา, จุฑรามาศ โงนมะณีย์, ฉัตรสุดา บุญรองเรือง, อิทธิพล มะเสน ขอบคุณช่างภาพ Photogangs Memory4us

4

เหนื อ ชั ย ชนะ คื อ น�้ ำ ใจนั ก กี ฬ า มิ ต รภาพ และความปรองดอง

Mor Din Daeng, More Than Games

Mor Din Daeng News v.6  

หนังสือพิมพ์มอดินแดงเกมส์ ฉบับที่6 วันที่19 มกราคม 2557