Page 1


“ การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง ให้สมควรและถูกต้อง ตามหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสาคัญ เมื่อจะกระทาการใด ต้องคิดให้ดีโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทาบังเกิดผลดีที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช 2559 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559


สารบัญ หน้า ประวัติความเป็นมาของสานักงาน

1

รายนามตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน

8

อัตรากาลังบุคลากร

9

โครงสร้างการบริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

16

การบริหารงานของสานักงาน

17

งบประมาณและปริมาณงานที่รับผิดชอบ

24

ผลการปฏิบัติงาน

29

กิจกรรมภายในสานักงาน

33

ผลงานเด่นเชิงประจักษ์

46

การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

50

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

54


1

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ความเป็นมา สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดย เช่าอาคารพานิชย์ของเอกชนเป็นที่ทาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 สานักงาน ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ใช้ที่ดินบริเวณสานักงาน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 94 ตารางวา ปลูกสร้างบ้านพักระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง และอาคารสานักงานชั้นเดียว จานวน 1 หลัง เป็นสถานที่ทา การในปีงบประมาณ 2540 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจานวน 6.4 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน 2 ชั้น จานวน 1 หลัง พร้อม บ้านพักระดับ 5-6 จานวน 3 หลัง และบ้านพักแบบ “ทาวน์เฮ้าส์” จานวน 1 ยูนิต 4 คูหา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรให้ใช้ที่ดิน บริเวณสถานีทดลองหม่อนไหมจังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ อาคาร สานักงานหลังนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและรับมอบงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ได้ย้ายจากอาคารเดิมใน บริเวณสานักงานสหกรณ์จังหวัดมาอยู่ ณ อาคารสานักงานหลังใหม่ เลขที่ 171 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตาบลบ้านยาง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2541 และอาคารสานักงานชั้นเดียวที่สร้างในบริเวณสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้สหกรณ์จังหวัด คงเหลือเพียงบ้านพัก ระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง ในบริเวณสหกรณ์จังหวัดที่มีข้าราชการสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์บุรีรัมย์พักอาศัยอยู่


อาคารสานักงาน

2


อาคารพัสดุ

โรงอาหาร

3


ห้องสมุด

ตู้ยาและห้องพยาบาล

4


5

อาคารบ้านพัก บ้านพักระดับ 5-6 จานวน 3 หลัง

บ้านพักทาวน์เฮ้าส์ จานวน 1 ยูนิต 4 คูหา


6

รถยนต์ราชการ 6 คัน

โรงจอดรถจักรยานยนต์


ป้อมยาม

ภูมิทัศน์

7


8

รายนามผู้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

ชื่อ – สกุล

ลาดับที่

ระยะเวลา

1

นายธารง

วระธีระ

2526 – 2528

2

นางสาวอุษาสิริ แก้วเกิด

2528 – 2529

3

นายสกล

กลางแก้ว

2529 – 2530

4

นางจันทรรัตน์

ไทรทอง

2530 – 2531

5

นายสมภพ

นันทิยกุล

2531 – 2534

6

นายสกล

กลางแก้ว

2534 – 2535

7

นายบุญอนันต์

ภูติจินดานันท์

2535 – 2541

8

นางกฤษณา

กฤษณวรรณ

2541 – 2544

9

นางสาวสุนันท์

มีวรรณ์

2544 – 2547

10

นางอาภรณ์

ยอดธรรม

2547 – 2551

11

นางสุมิตรา

ณ สุวรรณ

2551– 2552

12

นางดาริษา

อร่ามเรือง

2552 – 2556

13

นางศรีนิท

ทวีทุน

2556 – 2557

14

นายบุญจันทร์

แม้นศิริ

2557 – ปัจจุบัน


9

อัตรากาลัง ณ วันที่ 30กันยายน2560 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มีบุคลากรใน สังกัด จานวน 58 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงาน จ้างเหมาบริการ ดังนี้ ตาแหน่ง/ระดับ ข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชานาญการพิเศษ (หัวหน้าสานักงาน) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชานาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชานาญการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับปฏิบัติการ รวมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานขับรถยนต์ราชการ รวมลูกจ้างประจา พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมพนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (โครงการวิสาหกิจชุมชน) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (โครงการพัฒนาภูมิปัญญาฯ) พนักงานขับรถยนต์ราชการ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด พนักงานจัดสวน รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ รวมทั้งหมด

จานวน 1 คน 1 คน 6 คน 10 คน 18 คน 1 คน 1 คน 22 คน 2 คน 24 คน 2 คน 2 คน 1 คน 1 คน 5 คน 2 คน 1 คน 1 คน 15 คน 58 คน


10

บุคลากรสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

นางดวงจันทร์ ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ


ข้าราชการ

นางปราณี บุดดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

นางสาวประนอม หนานโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

นางอารยา แก้วบุตรดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

นางสาวคมณภัค ช่างเกวียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ

11


12

ข้าราชการ

นางสาววิมล บุญธรรม

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ อุณชาติ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศิริมาศ สาระพงษ์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววิมาลา คะรุรัมย์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสะกาวเดือน ยอดเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนัศชาพร สาทิพจันทร์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา คามะนะ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวมณี นิลนนท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


13

ข้าราชการ

นางสาวเพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนภสร อุดมพรสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจา

นายอธิภัทร อักษรณรงค์ พนักงานขับรถยนต์ราชการ

พนักงานราชการ

นางสาวทิพย์รัตน์ วงษ์อินตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวธัญลักษณ์ อะช่วยรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายกิตติ เบ้าวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางกฤติยาภรณ์ วรศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


พนักงานราชการ

14

นางสาวสุมิตตา นกพะเนาว์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวนิตยาภรณ์ บุปผาวาส นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวจตุรพร คาพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางอุไรวรรณ รัตน์ปฐมฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ นามประภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวสุพัตร วรรคไธสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวเมย์วดี ดีนาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวรัชนี เลิศสรรศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวจิณณ์พัฒน์ สายจริงวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวจีราภรณ์ อะโรคา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอัญชริดา จันทร์กลาง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวพรพิมล อุพลรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาววาสนา คาอุด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวธีรารัตน์ จงเพ็งกลาง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาววราภรณ์ พรหมภมร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวโสพิศ ดัดธุยาวัตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวศศิตา สุขเฉลิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวสุภาพร ศิรินันธกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายกันตธีร์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายเมธี โปรยโคกสูง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


15

จ้างเหมาบริการ

นางสาวสุวิมล แก้วอรสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวคามูล เก็งรัมย์ เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

นางสาวจิรภรณ์ คาบาง เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

นางสาวรุ่งนภา มะโนบาล เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

นางสาวนนทรี แก้วอรสาร เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

นางสาวอรพรรณ ปุลันรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกาญจนา สุขล้อม พนักงานทาความสะอาด

นายสาเรือง โพธิ์กลาง พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายภักดี ไชยมก พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายพลกฤต พยุงดี พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายองอาจ เปกรัมย์ พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายวรนิตย์ สุขล้อม พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายกาธร แจ้งวัง พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุทิน กองดารงค์กูล พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวิชัย การรัมย์ พนักงานจัดสวน


โครงสร้างการบริหารงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

16


โครงสร้างบุคลากร สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

17


โครงสร้างการบริหารงาน สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

18

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

งานตรวจสอบและแนะนาด้านบัญชี

งานบริหารทั่วไป

งานสอบบัญชี

งานพัสดุ

งานคอมพิวเตอร์

งานการเงิน/GFMIS

งานพัฒนาสหกรณ์ งานโครงการต่าง ๆ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

งานบุคคล งานวิชาการ งานธุรการ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แผน/ผล ,ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร

งานตรวจสอบภายใน

โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น

รายงานประจาปี

โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน

งานข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการตามนโยบายรัฐบาล


19

การบริหารงาน

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

นางดวงจันทร์ ปาสาเน สายที่ 8 - หัวหน้าสายงานสอบบัญชีที่ 8 - หัวหน้างานโครงการต่างๆ และกากับ ดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของ สานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางปราณี บุดดา สายที่ 9 - หัวหน้าสายงานสอบบัญชีที่ 9 - หัวหน้างานตัวชี้วัดและระบบ แผนผลสานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


การบริหารงาน

นางสาวประนอม หนานโพธิ์

20

นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา สายที่ 4

สายที่ 3 - หัวหน้าสายงานสอบบัญชีที่ 3 - กากับดูแลงานด้านงบประมาณของ สานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- หัวหน้าสายงานสอบบัญชีที่ 4 - หัวหน้างานชาระบัญชีของสานักงาน และ ติดตามความเคลื่อนไหวสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรตกค้าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางอารยา แก้วบุตรดี สายที่ 10

- หัวหน้าสายงานสอบบัญชีที่ 10 - หัวหน้างานวิชาการของสานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


21

การบริหารงาน

นางสาวคมณภัค ช่างเกวียน

-

นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร

สายที่ 2.1 - ผูส้ อบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 2.1 - งานระบบแผนผลสานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สายที่ 8.1 - ผูส้ อบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 8.1 - หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววิมล บุญธรรม

นางสาววราภรณ์ อุณชาติ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 8 งานการเงิน งานโครงการต่างๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 3 - งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ของสานักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


22

การบริหารงาน

นางสาวศิริมาศ สาระพงษ์

นางสาวสะกาวเดือน ยอดเจริญ

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 3 - หัวหน้างานพัสดุ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 3 - หัวหน้างานบุคลากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนัศชาพร สาทิพจันทร์ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 5 - งานระบบ GFMIS - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววิมาลา คะรุรัมย์ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 2.1 - ผู้ช่วยงานพัสดุ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


23

การบริหารงาน

นางสาวสุพัตรา คามะนะ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 2.1 - ผู้ช่วยงานพัสดุ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 9 - ผู้ชว่ ยงานพัสดุ - งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมณี นิลนนท์ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 2.1 - งานโครงการต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวนภสร อุดมพรสวัสดิ์ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายงานสอบบัญชีที่ 10 - งานโครงการต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้ไป ปี 2560

งบบุคลากร งบดาเนินงาน

งบดาเนินงาน 6,439,775.20 บาท

งบบุคลากร 6,235,937.00 บาท

24


สถานะสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

สหกรณ์ 130 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 150 แห่ง

ภาครัฐ

กลุ่มพร้อม 42 แห่ง สหกรณ์ 42 แห่ง

สหกรณ์ 41 แห่ง

ภาคเอกชน

สหกรณ์ 1 แห่ง

กลุ่มไม่พร้อม191แห่ง สหกรณ์ 63 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 128 แห่ง

สอนแนะ สหกรณ์ 54 แห่ง กลุ่มเกษตรกร120แห่ง

อาจถูกสั่งเลิก

สหกรณ์ 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง

มีเจ้าหน้าที่บัญชี และมอบหมาย ให้คณะกรรมการ ติดตามความ เคลื่อนไหว (ไม่มีแผนฟื้นฟู)

จัดตั้งใหม่ สหกรณ์ 4 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง

เลิก 44 แห่ง กลุ่มไม่ต้องตรวจสอบ 47 แห่ง สหกรณ์ 25 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 22 แห่ง

ชาระบัญชี 42 แห่ง

สหกรณ์ 22 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 22 แห่ง

สหกรณ์ 20 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 22 แห่ง

ภาคเอกชน

รอชาระบัญชี2แห่ง

สหกรณ์ 3 แห่ง

สหกรณ์ 2 แห่ง

25


26

ประเภทสหกรณ์

สหกรณ์ บริการ 4 แห่ง

สหกรณ์ นิคม 1 แห่ง

สหกรณ์ เครดิตยูเนียน 1 แห่ง

สหกรณ์ การเกษตร 114 แห่ง

สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียน 280 แห่ง

กลุ่มเกษตรกร 150 แห่ง

สหกรณ์ ประมง 1 แห่ง

สหกรณ์ ร้านค้า 1 แห่ง

สหกรณ์ ออมทรัพย์ 8 แห่ง


ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 กลุ่มพร้อม รับการตรวจสอบ

กลุ่มไม่พร้อม รับการตรวจสอบ

สอบบัญชี ระหว่างปี 41 แห่ง

ประชุม3ฝ่าย -สหกรณ์ 50 แห่ง

สอบบัญชี ประจาปี 42 แห่ง

สอนแนะ -สหกรณ์ 54 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร120แห่ง สอบบัญชีประจาปี -สหกรณ์ 50 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร121แห่ง ตกค้าง -สหกรณ์ 4 แห่ง

27

กลุ่มจัดตั้งใหม่ วางรูปแบบบัญชี -สหกรณ์ 4 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง สอบบัญชีประจาปี -สหกรณ์ 2 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง


ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มติดตามความ เคลื่อนไหว ติดตาม

-สหกรณ์ 5 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง

สอบบัญชีประจาปี

-สหกรณ์ 1 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง

ตกค้าง

-สหกรณ์ 4 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง

กลุ่มชาระบัญชี ชาระบัญชี

-สหกรณ์ 20 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร21แห่ง

เลิก

-สหกรณ์ 2 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง

หยุดดาเนินธุรกิจ

-สหกรณ์ 4 แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง

28

กลุ่มข้อบกพร่อง คงเหลือ 89.95 ล้านบาท

-สหกรณ์ 12แห่ง -กลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง


งานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทา ธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ จานวน 36,230 ราย ใน 39 สหกรณ์

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก สหกรณ์จานวน 500 ราย 10 สหกรณ์

โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้าน การเงินการบัญชีแก่สหกรณ์(ตั้งใหม่) จานวน 6 สหกรณ์

โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทา บัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ จานวน 18 สหกรณ์

โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายใน แก่สหกรณ์ จานวน 8 สหกรณ์

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ใหม่และติดตามต่อเนื่อง) จานวน 16 แห่ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกากับ ดูแลฝ่ายจัดการ จานวน 6 สหกรณ์

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทาง การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ จานวน 6 สหกรณ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จัดนิทรรศการ จานวน 4 ครั้ง

29


งานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 แปลงใหญ่

 สอนแนะการจัดทาบัญชี 100 ราย

ต้นทุนอาชีพ

 สอนแนะการจัดทาบัญชี 5,280 ราย

ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น

 กากับแนะนาการจัดทาบัญชี 275 ราย

เกษตรกรยั่งยืน

 กากับแนะนาการจัดทาบัญชี 200 ราย

พัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

 กากับแนะนาการจัดทาบัญชี 25 ราย

พัฒนากลุ่มอาชีพ ในถิ่นทุรกันดาร

 สอนแนะการจัดทาบัญชี 6 ราย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน

 สอนแนะการจัดทาบัญชี 75 ราย

ศูนย์ ศพก.

 พัฒนาศักยภาพครูบัญชี 46 ราย

30

6,007 ราย


31

งานโครงการตามนโยบายรัฐบาล

ชื่อโครงการ  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน  โครงการกองทุนฟื้นฟูเพื่อการพัฒนา เกษตรกร

ผลงาน

322 โครงการ 10,693 สัญญา


งานประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

 เฟชบุคสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

 จุลสารประจาเดือนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

32


กิจกรรมสานักงาน  การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ด้วยโครงการสวัสดี ยิ้มสวย เพื่อ แสดงความมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการ แสดงความรัก ความเคารพต่อกัน

33


34

 ส่งเสริมให้บุคลากรมีรายได้สมดุลด้วยการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย และจัดให้มีตู้เย็นข้างบ้าน พัดลมข้างกายไว้ที่สานักงาน


 ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ได้รับการอบรมด้านงานสอบ/ IT

35


 กิจกรรม 5 ส

36


 อวยพรในวันคล้ายวันเกิด ให้กับบุคลากรในสานักงาน

37


 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม บิดา มารดาของบุคลากร

 ร่วมแสดงความยินดีกับทายาทใหม่ แห่งครอบครัวตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

38


 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

 กิจกรรมวันสงกรานต์

39


 กิจกรรมวันสาคัญ และร่วมพิธีการต่าง ๆ

40


 การร่วมงานบูรณาการต่าง ๆ

41


 เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายในและภายนอก

42


 ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ

43


 โครงการให้ความรู้การดาเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง

44


 งานสวัสดิการสานักงาน สวัสดิการสานักงาน ช่วยเหลือทุกท่าน ให้บริการด้วยใจ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

ใช้โปรแกรม GL

ใช้โปรแกรมระบบ สมาชิกและหุ้น และระบบเงินให้กู้

ใช้โปรแกรม เงินรับฝาก

45


ผลงานเด่นเชิงประจักษ์ ประโคนชัยโมเดล เป็นแบบจาลองงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีลักษณะ การดาเนินธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการอันหลากหลายสานักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาดูงาน ประโคนชัยโมเดลส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

46


 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จากัด เป็นสหกรณ์หนึ่งที่มี สหกรณ์การเกษตรประโคนชัยเป็น ต้นแบบในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เป็นการ เรียนรู้จากต้นแบบและต่อยอด หรือ C and D (Copy And Development) โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ได้เป็น ที่ปรึกษาดาเนินการอย่างจริงจังส่งผลให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้

47


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อาเภอโนนสุวรรณ มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เน้น ความโปร่งใส มีการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และได้นาสารสนเทศจากโปรแกรมมา บริหารจัดการ

48


โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่อาเภอนาโพธิ์ โดยมี สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ โรงเรียน ชุมชน คณะคุณครู และนักเรียน ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ในด้านต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศประจาปี 2560 “บัญชี นาวิถีสู่ความพอเพียง”

49


การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ศูนย์รวมข้อมูลแฟ้มประวัติสหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดทาศูนย์รวมข้อมูลแฟ้ม ประวัติอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการระบบเอกสารให้สามารถสืบค้นได้อย่างง่ายดายและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานให้ดีขึ้น

50


โปรแกรมบันทึกบัญชีรับจ่ายต้นทุนอาชีพรายบุคคล เป็นโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลต้นทุนอาชีพของเกษตรกร อีกทั้งยังสามารถสารองข้อมูลเพื่อ การจัดเก็บและพิมพ์รายงานสรุปข้อมูลต้นทุนอาชีพของเกษตรกร

51


 โปรแกรมลงทะเบียนสมาชิกด้วยบัตรสมาทการ์ด เป็นโปรแกรมทีจ่ ัดทาขึน้ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการ ลงทะเบียนของสมาชิก ทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยประหยัด เวลาการทางานของเจ้าหน้าที่

52


 โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลสอบทานหนี้ เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสมาชิกที่ผู้สอบบัญชี ได้ยืนยันยอดแล้วให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถทราบข้อมูลจานวน สมาชิกที่สอบทานแล้วและสมาชิกที่ยังไม่ได้สอบทาน โดยการวางแผน สอบทานหนี้แต่ละปีจะไม่ซ้ากัน เพื่อให้การสอบทานหนี้ทั่วถึงสมาชิก ทุกคนและสามารถพิมพ์รายงานยอดการสอบทานหนี้แต่ละสหกรณ์ ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบบัญชี

53


54


55

คาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน

ผ้าไหมสวย

ถิ่นภูเขาไฟ

รวยวัฒนธรรม


56

 ยุคอดีต บุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่ สาหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสาหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาท หินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความ รุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดี พบหลักฐานการอยู่อาศัย ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดี และที่สาคัญที่สุดพบ กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมร โบราณซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจานวนมากกว่า 60 แห่ง

ยุคปัจจุบัน ปัจจุบัน บุรีรัมย์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงลาดับต้นๆ และเป็นเมืองที่มี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นลาดับต้นๆของเมืองไทยด้วย ไม่ใช่แค่มาดูปราสาทที่ขึ้น ชื่อแต่บุรีรัมย์ยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีสถานที่เที่ยวใหม่ๆที่ แปลงมาจากยุคเก่า มีสนามฟุตบอลที่มีต้นแบบจากปราสาทและเป็นเมืองที่ได้ ชื่อว่า เมืองแห่งกีฬา


 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

57

 อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราช มรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัว เมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสาคัญ ซึ่งตั้งอยู่ บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจาก ระดับน้าทะเลปานกลาง) คาว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คาว่า วนรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่

 ปราสาทหินเมืองต่า ปราสาทเมืองต่า ตั้งอยู่ที่ ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจาก ปราสาทพนมรุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๘ กิโลเมตร ปราสาทเมืองต่า เป็นศาสน สถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ นเมืาเมือองต่ มีล ักษณะเป็นปราสาทหิ ศาสนสถานประจ งหรืาอประจาชุมชนจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า มีการตั้ง ถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่หลายชุมชน เช่นชุมชนบ้านโคกเมือง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็นต้น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ใน ชีวิตประจาวันเช่นภาชนะดินเผาเนื้อดินเครื่องถ้วยชามเคลือบสีน้าตาลและเคลือบสีเขียว ปราสาทหินเมืองต่า เป็ นจานวนมาก


 วนอุทยานเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาเนื่องจาก เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่เขากระโดง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธ บาทจ าลองปราสาทหิ และมี “พระสุ ภัทรบพิ  นเมื องต่ตร”า พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์บนยอดเขา และยัง เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เนื้อที่ประมาณ 6 พันไร่ รวมทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายาก เช่น ผลต้นโยนีปีศาจ ที่มักพบบริเวณเขตภูเขาไฟ วนอุทยานเขากระโดงชื่อเดิม คือ "พนมกระดอง" เป็นภาษาเขมร แปลว่า ภูเขากระดอง (เต่า) เป็นภูเขาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่าชื่อเดิม คือ  ปราสาทหิ นเมืองต่าาภูเขากระดอง(เต่า) เป็นภูเขาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า "พนมกระดอง" เป็นภาษาเขมรแปลว่

จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดง ซึ่งถือเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูก ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีร่องรอยสมบูรณ์มากที่สุดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็น จานวนมาก ร่วมถือประทีปสักการะ เดินขึ้นไปสักการะพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานบนยอดภูเขาไฟกระโดง เพื่อความเป็นศิริมงคล มีการละครประกอบโชว์ แสง สี เสียง บอกเล่าเรื่องราวของภูเขาไฟกระโดงผ่านแต่ละยุคสมัย ตานานรักแท้ของท้าวปาจิตโอรสแห่ง นครธมกับนางอรพิมหญิงสาวชาวนา ที่มีอุปสรรคทาให้ต้องพลัดพรากจากกันถึง 7 ปี แล้วได้ กลับมาครองรักกัน ตานานต้นโยนีปีศาจ และการจาลองการระเบิด หรือปะทุของภูเขาไฟในอดีต ก่อเกิดอารยธรรมต่างๆมากมาย

58


 วัดเขาอังคาร วัดเขาอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร ซึ่งสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 320 เมตร อยู่ ห่างจากหมู่บ้านเจริญสุข ประมาณ 3 กิโลเมตรในตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุ รีรัมย์ สันปราสาทหิ นิษบานว่าสร้างในสมั เดียวกั นเมือยงต่ า บปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวดที่มีความสวยงามมีสิ่งที่ น่าสนใจมากมาย อาทิโบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดก เป็นภาษาอังกฤษ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธรูป 109 องค์ พระตาหนักศักดิ์สิทธิ์ เทวรูปเจ้าเมืองขอม เตาโบราณ

 ปราสาทหินเมืองต่า

 เขื่อนลานางรอง เขื่อนลานางรอง ตั้งอยู่ที่อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความ มั่นคงตามพระราชดาริ เขื่อนลานางรองเป็นเขื่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนสาหรับชม ทัศ นียภาพ ทีปราสาทหิ ่สันเขื่อนมีหินลอยเป็ อนและแผ่ นเมือนก้งต่ า น สีสันแบ่งกันเป็นชั้นสวยงาม ซึ่งได้นาออกไป กั้นน้าเซาะเขื่อน

 ปราสาทหินเมืองต่า

59


 เพ ลา เพลิน เพ ลา เพลิน ตั้งอยู่อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวอาเภอเมืองมาประมาณ 32 กิโลเมตร พื้นที่ภายในถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท และ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ด้านหน้าเป็นส่วนของโซนต้อนรับจะมีพื้นที่ขายบัตรเข้าชมอุทยานไม้ดอก โดยมี าเข้ปราสาทหิ รถรางน าไปในพื้นที่ในส่นวนของอุทยานดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังจากนั้นเดินชมไปยังโรงเรือน ต่เมื างๆซึ ่งเชืา่อมต่อกัน องต่

 ปราสาทหิน เมืองต่า

60


 สนามเหย้า สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

61

สนามไอ-โมบาย(i-Mobile Stadium) หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิล สเตเดียม (Thunder Castle Stadium) ตั้งอยู่ที่ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสนาม กีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอล ที่กาลังฮอต  ปราสาทหินเมืองต่า สุดๆในขณะนี้ สนามแห่งมีความจุ 32,600 ที่นั่ง สนามไอ-โมบาย ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดผู้คนทั้งใน และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงแฟนบอลทุกเพศทุกวัยให้มาที่นี่ เพื่อชมสนามฟุตบอล ที่สวยงามและได้มาตรฐานระดับโลก

 ปราสาทหินเมืองต่า

 สนามแข่งรถบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (อังกฤษ: Buriram International Circuit , ย่อ: BRIC) หรือ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (ชื่อตามบริษัทเบียร์ช้าง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน หลักของสนามในปัจจุบัน) เป็นสนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) ใน  ปราสาทหิ เมือนตกของนิ งต่า วไอโมบายสเตเดียม ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง ประเทศไทย ตั้งอยู่ด้านทินศตะวั บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ปราสาทหินเมืองต่า


62

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ มีความมุ่งมั่นพัฒนา การทางานเพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนา งานสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี


รายงานประจำปี 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์  
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์  
Advertisement