Page 1

YIL: 11 SAYI: 177

11 - 24 TEMMUZ 2009

DEV ZiRVE 15 EKiM'DE Mersin'de 15-18 Ekim tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Lojistik Zirvesi sadece sektörün kendisini tanýtacaðý fuarla sýnýrlý kalmayýp ayný zamanda dünyaya açýlmak isteyen, alternatif ticaret yollarýyla maliyetleri düþürmek isteyen ülkeler için de önemli bir fýrsat olacak. Zirvede dünyaya açýlmak için Mersin'i merkez olarak kabul eden Suriye ile yapýlmasý planlanan “Türkiye-Suriye Ýþ Konseyi V. Ortak Toplantýsý” bu konudaki en önemli adýmlardan biri... ardýndan 2008 yýlý itibariyle Türkiye'nin Suriye'ye ihracatý bir önceki yýla göre yüzde 39 oranýnda artarak 1 milyar 113 milyon dolar olarak gerçekleþirken 2008 yýlý itibariyle Suriye'den ithalatý yaklaþýk yüzde 70 oranýnda artarak 639.2 milyon dolar olmuþtu. ‘Küresel Rekabet ve Lojistik Sektörü', Lojistik Merkezler ve Yaratacaðý Fýrsatlar' ve Lojistikte Yeni Teknolojiler' adlý üç ana baþlýk çerçevesinde gerçekleþecek zirvede, Pazar Daralmasýnda Lojistik Sektörünün Önemi, Türkiye'de Lisanslý Depoculuk Uygulamalarý, Lojistik Hukuku, Lojistikte Yaratýlan Katma Deðerler ve Mersin Lojistik Merkezi konularý ele alýnacak. SAYFA 3’TE

Bu yýl Mersin Lojistik ve Transport Fuarý ile eþ zamanlý olarak, 15-18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý, Mersin Lojistik Platformu ve Uluslararasý Nakliyeciler Derneði (UND) tarafýndan “Mersin Uluslar arasý Lojistik Zirvesi “ düzenlenecek. Zirve dolayýsýyla Önasya ve Ortadoðu'nun Dünyaya açýlan kapýsý Mersin'de, 16 Ekim 2009 tarihinde 10.0013.30 saatleri arasýnda Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý'nda gerçekleþtirilecek “TürkiyeSuriye Ýþ Konseyi V. Ortak Toplantýsý”nýn Türkiye-Suriye ticari iliþkilerine ivme kazandýrmasý bekleniyor. Türkiye ve Suriye arasýnda son dönemde önemli açýlýmlara sahne olan ekonomik iliþkiler Suriye Cumhurbaþkaný Beshar Esad'ýn Eylül ayýnda Türkiye'ye gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda karþýlýklý olarak vize zorunluluðu kaldýrýlmasýyla daha da hýz kazandý. Vizenin yanýnda yapýlan anlaþmayla Suriye tarafýnca uygulanan geçiþ ücretleri de kaldýrýldý. 2007 yýlý baþýnda iki ülke arasýnda Serbest Ticaret Anlaþmasý'nýn imzalanmasýnýn

OFFSHORE YARIÞLARI:

Mersin için küçük, Akdeniz Oyunlarý için büyük bir adým

M

ersin'de 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen Türkiye Offshore Þampiyonasý Finali Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý (MTSO) Grand Prix'i kentte festival havasý estirdi. Mersinlilerin yoðun ilgi gösterdiði yarýþlarý Show TV de naklen yayýnladý. Türkiye'de sadece 7 merkezde yapýlan yarýþlarýn Mersin'in tanýtýmýný saðlayýp turizmine katký sunarken, kentin büyük spor organizasyonlarýný yapabilme yeteneðini göstermesi

açýsýndan çok önemli olduðu kaydediliyor. Özellikle 2017'deki Akdeniz Oyunlarý'na evsahipliði yapmak için yeniden aday olmayý planlayan Mersin, yaptýðý organizasyonlarý doðru referanslar olarak kullanmasý halinde adaylýk sürecinde büyük güç elde edecek. Ayrýca, Suriye ile vizenin kaldýrýlmasý dolayýsýyla Arap turistlerin yoðun ilgisini çeken kentte yapýlan organizasyon hafta sonunda Mersin'de olan turistlerin de yoðun ilgisiyle karþýlaþtý.

AB Gençlik Konferansý'nýn konusu Kültür ve Kimlik'ti Mersinlilerin ilgisi büyük oldu, Mersin kazandý

“Kurumsal Hizmet Gücü Programý”nda ikinci etap baþladý Sosyal sorumluluk çerçevesinde IBM'in 2007 yýlýnda geliþtirdiði gönüllü bir hizmet programý olan Kurumsal Hizmet Gücü Programý kapsamýnda, küresel ekonomik fýrsatlarý geliþtirmek, eðitim kaynaklarýna daha fazla eriþim saðlamak, çevre ve toplum sorunlarý üzerinde çalýþmak üzere ikinci ekip de Mersin'e geldi. SAYFA 2'DE

IBM EKÝBÝ NASIL ÇALIÞACAK

?

2'DE

MTSO 26 Nolu Meslek Komitesi altýn kredileri ile ilgili olarak banka yetkilileriyle toplandý

Bankalar tarafýndan kullandýrýlan altýn kredileri konusunda kuyumculuk faaliyetinde bulunan iþletmelerin biraz rahatlatýlmasý konusunun tartýþýldýðý MTSO 26 Nolu (Deðerli Metaller Ve Mücevher Ticareti) Meslek Komitesi toplantýsý yapýldý. SAYFA 2'DE

Yarýþlarýn haftasonu olmasý dolayýsýyla Mersinliler soluðu yarýþ parkurunda aldý. Mersin Büyükþehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan düzenlenen yarýþlarý Show TV naklen yayýnladý. SAYFA 4'TE

Toplantýda konuþan Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þerafettin Aþut: “Hani son zamanlarda sýkça sorulan bir soru var ya; Hangi Türkiye? Bu soruyu tersten sormak gerek; Hangi Avrupa? Muhafazakar, kültürel karýþýmý reddeden, içerisinde Türkiye'ye yer vermeyen ve Hýristiyanlýk vurgusu yapan Avrupa'mý? Yoksa; çeþitliliði , kültürel farklýlýklarý zenginlik olarak gören, ortak bir geleceðe, demokrasiye , insan haklarýna, iliþkilerde eþitlik ilkesine vurgu yapan bir Avrupa mý? Bakýnýz, Avrupa tarihte üç kez silah zoruyla birleþtirilmek istenmiþtir” dedi.

A

B Bilgi Aðý Gençlik Konferansý kapsamýnda British Council iþbirliði ile AB Bilgi Bürolarý'nýn bulunduðu 14 il ve AB Bilgi Merkezleri'nin bulunduðu Ankara-Ýstanbul'daki üniversite öðrencilerine yönelik düzenlenen 'Avrupa Birliði Gençlik Konferansý' Mersin Üniversitesi'nde gerçekleþtirildi. Koç Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Rumelili “Kültür ve Kimlik” konulu sunumunu gerçekleþtirdiði toplantýya Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þerafettin Aþut, Mersin Üniversitesi Dekaný Prof. Dr. Berika Ýpekbayrak ve British Council Türkiye Direktörü Jeff Streeter katýldý. Konuþmasýnda MTSO AB Bilgi Bürosu hakkýnda da bilgi veren Baþkan Þerafettin Aþut: “Türk kamuoyunun Avrupa Birliði'ne iliþkin bilgilere, yerel ve bölgesel düzeyde eriþebilmesi amacýyla, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafýndan yürütülen “Türkiye Bölgesel Bilgi Aðý” projesi çerçevesinde 14 tane AB Yerel Bilgi Bürosu

kurulmuþtur. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý AB Yerel Bilgi Bürosu da 13 Aralýk 1996 yýlýnda faaliyete geçmiþtir. Vatandaþlarýmýzýn AB konusunda bilinçlendirilmesini ve bilgi taleplerini karþýlamayý hedefleyen Mersin AB Yerel Bilgi Bürosu'nun baþlýca amacý AB ile ilgili sorularý yanýtlamak, gerçekleþtirdiði eðitim seminerleri, konferanslar ve kültürel faaliyetlerle kamuoyunun AB konusunda farkýndalýk düzeyini arttýrmaktadýr” dedi. Baþkan Aþut, “Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren AB Yerel Bilgi Bürosu'nun kuruluþ amacý, gerçekleþtiren pek çok faaliyetin yaný sýra Mersin'in kalkýnmasý ve Odamýz faaliyetlerinin geliþtirilmesine yönelik olarak yürütülen pek çok çalýþmada Avrupa'ya açýlan kapý olmuþtur. AB Bilgi Bürosu aracýlýðý ile Odamýz, Mersin genelinde gençler, kadýnlar, çalýþanlar, eðitim kurumlarý, sivil toplum kuruluþlarý olmak üzere çok farklý kesimlere ulaþan faaliyetlerde bulunmuþ, bu kesimlerin Avrupa Birliði konusundaki görüþlerini daha iyi anlamýmýzý saðlamýþtýr” diye konuþtu. 3'TE

AVRUPA ÝÞLETMELER AÐI MERSÝN'DE Avrupa Birliði mevzuatýyla ilgili bilgiye ihtiyacýnýz olduðunda, iþ ortaðý ararken, teknoloji transfer etmek için ya da farklý destek imkânlarý hakkýnda bilgi almak istediðinizde baþvuru noktanýz bundan böyle Avrupa Ýþletmeler Aðý Akdeniz ofisleri olacak. SAYFA 2'DE

2010'da Mersin takým kurup kendi teknesiyle yarýþacak Yarýþlarý deðerlendiren MTSO Baþkaný Þerafettin Aþut'un; "Offshore yarýþlarý Türkiye'nin 7 farklý bölgesinde yapýlýyor. Mersin bu bölgelerden biri. Fakat bir deðil her yarýþta Mersin'in adýný duyurmamýz gerek" sözü üzerine, Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit Özcan, yarýþlarýn kentin tanýtýmýnda önemli rol üstlendiðini belirterek; "Tanýtýmýn sürekli olmasý için önümüzdeki yýllarda biz de bir yarýþ teknesiyle katýlabilir miyiz? diye sormamýz gerekiyor. Biz Mersin Büyükþehir Belediyesi olarak bu konuda çalýþma yapacaðýz. Mersin adýna yarýþacak bir tekne, kentimizin adýný her yarýþta duyurabilir ve bu da tanýtým için çok yararlý olur" diye konuþtu.

Vali Hüseyin Aksoy: Her yýl yarýþlara katýlým biraz daha artýyor

Baþkan Özcan: Mersin'in tanýtýmý için elimizden geleni yapýyoruz

Numan Olcar: Bu tip organizasyonlar kent turizmini olumlu etkiler

OFFSHORE YARIÞI HABERLERÝ SAYFA 4'TE


11-24 Ekim 2009

Avrupa Ýþletmeler Aðý Akdeniz ile KOBÝ'lerin, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraþ'taki irtibat noktalarýyla iþletmenizin geliþimi için ihtiyaç duyduðunuz tüm bilgilere ulaþmanýzý ve doðru iþ ortaklarýný bulmalarý hedefleniyor. 27 Avrupa Birliði üyesi ülke, 3 aday ülke (Hýrvatistan, Makedonya, Türkiye), Avrupa Ekonomik Alaný (EEA) ülkeleri ve Çin, Rusya, Suriye ve Amerika gibi diðer katýlýmcý ülkeler dâhil 41 ülkedeki giriþimci ve þirketlere somut ve etkili çözümler sunan Avrupa Ýþletmeler Aðý, Mersin'de çalýþmalarýna baþlýyor. Avrupa Komisyonu tarafýndan 2008 yýlýnda kurulan Avrupa Ýþletmeler Aðý, önceki Yenilik Aktarým Merkezleri (IRC) ve Avrupa Bilgi Merkezleri'nin (EIC) birleþtirilmesiyle oluþturulmuþtu. Antalya, Isparta ve Burdur illeri için Antalya Ticaret Odasý, Mersin, Adana ve Antakya illeri için Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý ve Adana Ticaret Odasý, Kahramanmaraþ ve Osmaniye illeri için Kahramanmaraþ KOSGEB- ÝGEM ve Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesindeki Akdeniz Avrupa Ýþletmeler Aðý ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz. Avrupa Ýþletmeler Aðý Akdeniz'in hizmetleri özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler'e göre tasarlanmasýna raðmen; ayný zamanda bütün iþletmelere, araþtýrma merkezlerine ve üniversitelere açýk. Sizin için neler yapabiliriz? Finansman kaynaðý mý arýyorsunuz? Firmanýzý ve iþinizi geliþtirmek için yeni finansman kaynaklarý arýyorsanýz, en uygun kaynaða ulaþmanýz için size yardým edebiliriz. Ayrýca uygun finansman kaynaðýna eriþim için yapacaðýnýz baþvurularda size teknik destek verebiliriz. Avrupa'da iþ yapmak mý istiyorsunuz? Ýþinizi Avrupa ülkelerine de yaymak veya Avrupa'dan iþ ortaklarý bulmak istiyorsanýz, uzmanlarýmýz size gerekli bilgileri saðlayarak yardýmcý olabilirler. Ayrýca uzmanlarýmýzla birlikte dolduracaðýnýz profil formlarýyla dahil edileceðiniz veritabaný sayesinde size istediðiniz ülkeden ortak firmalar bularak pazar alanýnýzý geniþletebiliriz. Avrupa Ýþletmeler Aðý'na dahil olan ülkelerde sektörünüzle ilgili düzenlenen fuar ve ikili görüþmelere ofislerimizden bilgi alarak katýlabilirsiniz. Yeni bir teknoloji mi geliþtirmek istiyorsunuz? Pazara sunmak istediðiniz yenilikçi bir fikriniz varsa veya teknoloji transferi yapmak istiyorsanýz sizi doðru kiþilerle buluþturabiliriz. Avrupa Ýþletmeler Aðý veritabanýna uzmanlarýmýz eþliðinde hazýrlayacaðýnýz profilinizle dahil olabilir ve doðru iþbirliði anlaþmalarý yapabilirsiniz. Bilgi kaynaklarýna kolay eriþim Avrupa Ýþletmeler Aðý-Akdeniz tarafýndan düzenlenen eðitim, bilgi günleri, sektörel toplantýlar, seminerler ve konferanslara katýlarak AB'ye uyum sürecinde iþ kolunuzla yapmanýz gerekenleri uzman kiþilerden öðrenebilir, uluslararasý pazarlarda iþ yapma kapasitenizi geliþtirebilirsiniz Baþka firmalarla iþbirliði yapmak firmanýza ne fayda saðlar? Firmalar arasýnda kurulan iþbirlikleri taraflara birçok avantaj ve kolaylýklar sunar. Farklý ülkelerde kurulu firmalarla ortaklýk kurmak faaliyetlerinize uluslararasý boyut kazandýrabilir ve daha geniþ olanaklar elde etmenize olanak saðlar.

Ref. Nr. 20090401037 Gayrimenkul satýþýnda aktif olan Rus bir þirket; Türkiye, Ýspanya, Bulgaristan ve Almanya'da ortak giriþim anlaþmasý, ticaret aracýlýk hizmetleri ve altyüklenicilik alanýnda iþ ortaklarý arýyor.(Kapanýþ Tarihi:01/04/2010) Ref. Nr. 20090309001 Ahþap ürün imalatý konusunda uzmanlaþan Litvanyalý bir firma ticari aracýlar (temsilciler, distribütörler) arýyor.(Kapanýþ Tarihi:09/03/2010) Ref. Nr. 20090305034 Nakliye ve kargo hizmetlerinde 20 yýlý aþkýn süredir faaliyet gösteren bir Ýngiliz þirket, ticari ortaklar arýyor.(Kapanýþ Tarihi:05/03/2010)

AVRUPA ÝÞLETMELER AÐI MERSÝN'DE

Ref. nr.09 IT 53U9 3CTV Ýtalyan bir firma atýktan enerji üretimi pazarý için benzeri olmayan basýnçlý oksi-yanma teknolojisi geliþtirmiþ ve patentini almýþtýr.Firma, atýk yönetimi alanýnda faaliyet gösteren belediyeler veya sanayi kuruluþlarý ile iþbirliði ve anlaþma arayýþýndadýr.(Kapanýþ Tarihi:25 Mart 2010) Ref. nr.09 GB 41n8 3ENU Bir Ýngiliz firma, küçük kapsamlý düþük fiyatlý elektriksiz çalýþan solar termal soðutma teknolojisi sunuyor. Sunulan teknoloji evde soðutma, havalandýrma, gýda depolama ve aþý soðutma gibi kullaným alanlarýný da kapsýyor.(Kapanma Tarihi:01 Aðustos 2010) Ref. nr.08 DE 0958 0ILX Bir Alman firmasý, inovatif tekstil aktuator ve sensörleri sunuyor.(Kapanýþ Tarihi:28 Temmuz 2010)

Ýþ ortaklýðý tekliflerinizi duyurun Avrupa Birliði mevzuatýyla ilgili bilgiye ihtiyacýnýz olduðunda, iþ ortaðý ararken, teknoloji transfer etmek için ya da farklý destek imkânlarý hakkýnda bilgi almak istediðinizde baþvuru noktanýz bundan böyle Avrupa Ýþletmeler Aðý Akdeniz ofisleri olacak.

Hizmet Almak Ýçin:

MTSO Hizmet Binasý Proje Müdürlüðü'ne baþvurabilirsiniz

Tüm AÝA Merkezlerinin çeþitli alanlarda iþ ortaðý arayan binlerce firmaya eriþimi bulunmaktadýr. AÝA, iþ ortaðý arayýþlarýnýzý ve iþbirliði tekliflerinizi aðýn bulunduðu tüm ülkelere duyurabilme þansýný sunuyor.

Ýþ ortaklýklarýnýn kazandýracaðý avantajlar n Yeni bir faaliyetin temellerini atabilir veya varolan bir faaliyeti geniþletebilirsiniz. n Stratejik ortaklýklar kurarak yatýrým olanaklarýnýzý artýrabilirsiniz. n Yeni ürünler geliþtirebilir ve rekabet gücünüzü geliþtirebilirsiniz. n Maliyetlerinizi düþürebilirsiniz. n Zaman ve coðrafi kýsýtlarýnýzý azaltarak firmanýzýn verimliliðini artýrabilirsiniz. n Yeni teknolojileri kullanmaya baþlarken daha az zorlanýrsýnýz. n Bilgi birikiminizi artýrabilir ve daha etkin teknolojilere kolayca eriþebilirsiniz. n Yeni pazarlara daha rahat ulaþýrsýnýz. n Ürünlerinizin, hizmetlerinizin ve çalýþanlarýnýzýn kalite seviyesini artýrabilirsiniz. n Ortaklýk kurduðunuz diðer firmanýn altyapýsýndan yararlanarak fayda saðlayabilirsiniz. n Odaklanmak istediðiniz alanda uzmanlaþmanýz kolaylaþýr. n Firmanýzýn bilgi birikimi edinme sürecini büyük oranda hýzlandýrabilirsiniz

IBM “Kurumsal Hizmet Gücü Programý”nda ikinci etap baþladý Sosyal sorumluluk çerçevesinde IBM'in 2007 yýlýnda geliþtirdiði gönüllü bir hizmet programý olan Kurumsal Hizmet Gücü Programý kapsamýnda, küresel ekonomik fýrsatlarý geliþtirmek, eðitim kaynaklarýna daha fazla eriþim saðlamak, çevre ve toplum sorunlarý üzerinde çalýþmak üzere ikinci ekip de Mersin'e geldi.

I

BM Kurumsal Hizmet Gücü Programýnýn Türkiye etabý, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP), Devlet Planlama Teþkilatý (DPT), Özel Sektör Gönüllüleri Derneði (OSGD) ve Digital Opportunity Trust (DOT) iþbirliðiyle bu sene ilk defa Mersin'de gerçekleþtiriliyor. Programýn ilk etabýnda ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika'dan Türkiye'ye gelen 7 IBM çalýþaný, Temmuz ayý boyunca Mersin'de gönüllü olarak görev yapmýþtý. Ekipler, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý, Teknopark, Mersin Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odasý, Turizm Platformu ve Mersin Lojistik Platformu ile birlikte 1 ay süren çalýþmalarýný 24 Temmuz'da bitirmiþti. Ýlk etabýn ana baþlýklarý akademi-sanayitoplum aðlarý, lojistik ve turizm idi. 3 gruba ayrýlan toplam 7 gönüllünün her biri, kendi ekibinin amaçlarý doðrultusunda projeler geliþtirmiþti.

Programýn Türkiye'deki 2. Etabý da Mersin'de 2. Etap için Mersin'e gelen IBM Kurumsal Hizmet Gücü ekibi, 5 farklý kýtadaki 9 farklý ülkeden gelen 15 IBM uzmanýndan oluþuyor. IBM ekibi 5 altgruba ayrýlarak yine bir ay boyunca Mersin için ve Mersin'deki yerel proje ortaklarý ile çalýþmalar yapacak ve uzmanlýklarýný, bilgi ve becerilerini gönüllü olarak Mersin'in hizmetine sunacak. Programýn 2. Etabýnda yürütülecek çalýþmalarýn bir kýsmý ilk etabýn yaptýðý çalýþmalarýn devamý niteliðinde olacak. Bu 2. Etapta IBM uzmanlarý akademi-sanayi-toplum aðlarý, lojistik, turizm, tarýma dayalý endüstriler, enerji ve çevre konularýndaki 5 ana baþlýk altýnda çalýþmalarýný yürütecek. Program kapsamýnda farklý ülkelerden ve iþ birimlerinden gelen IBM çalýþanlarý, dünyanýn dört bir yanýndaki sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak,

önemli sosyal ve ekonomik sorunlarý çözmeye çalýþýyor. IBM'in, 170'i aþkýn ülkede, 380.000'den fazla çalýþaný bulunuyor. Ýþinde en iyi performansý gösteren gönüllü çalýþanlardan oluþan “Kurumsal Hizmet Gücü” programýna yaklaþýk 5.500 kiþi baþvuruda bulunmuþtu ve bunlar arasýndan 100 IBM çalýþaný programda gönüllü çalýþmak üzere seçilmiþti. 2008'de, 31 ülkeden 100 IBM çalýþaný, 8-10 kiþilik ekipler h a l i n d e G a n a , F i l i p i n l e r, Romanya, Tanzanya ve Vietnam'a gönderildi. 2009'da ise 44 ülkeden 300 gönüllünün oluþturduðu 30 ekip, geçen seneki ülkelere ek olarak Brezilya, Çin, Malezya, Güney Afrika, Mýsýr ve Türkiye dahil olmak üzere 10 ülkeye gidecek. Programýn baþlamasýndan itibaren üçüncü senenin sonunda 1500 IBM çalýþanýn gönüllü hizmet gücüne katýlmasý hedefleniyor.

?

IBM EKÝBÝ NASIL ÇALIÞACAK

Programda yer alan ekiplerin, bir þirket veya kurumun finansman yönetiminde karþýlaþtýðý problemleri çözmeyi, iþletme planlarýný uygulamasýna yardýmcý olmayý, pazarlama stratejileri geliþtirmeyi ve daha güçlü bilgi teknolojisi sistemleri yaratmasý hedefleniyor. Afrika, Asya, Doðu Avrupa ve Latin Amerika'da stratejik olarak seçilen ülkelerde, 1 ay süresince gönüllü görev yapan ekipler, ayný zamanda farklý kültürel bakýþ açýlarýna iliþkin deneyim kazanarak, yeteneklerini ve liderlik becerilerini de geliþtiriyor. Farklý kültürlerle etkileþime geçerek oluþan küresel ekiplerin üyeleri, zorlu ve belirsiz bir ortamda sorun çözmeye çalýþýyor ve bütün bunlarý alýþkýn olduklarý ofis ortamlarýnýn dýþýnda g e r ç e k l e þ t i r i y o r. P r o g r a m ý n sürdürülebilir olma özelliði de büyük b i r ö n e m t a þ ý y o r. P r o g r a m kapsamýnda 1 ay boyunca çalýþan ekipler, görev süreleri bitince projeyi yeni bir ekibe aktarýyor.

“Teknolojik Giriþimci Yetiþtirme Programý, fikri olanlarýn kendi iþlerini kurmasý için yol gösterici olacak” Çukurova Kalkýnma Ajansý 2008 yýlý Sosyal Kalkýnma Mali Destek Programý kapsamýnda birinci sýrada desteklenen “Teknolojik Giriþimci Yetiþtirme Programý” projesi Mersin Üniversitesi'nde yapýlan toplantýda öðrencilere tanýtýldý. Toplantýda konuþan Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þerafettin Aþut, “1994'de baþladýðýmýz çalýþmalar sonunda önce OSB'de sonra üniversitemizde teknopark kuruldu. Ýlk baþta OSB'nin imkanlarýyla baþladýðýmýz çalýþmalarýn sonunda teknoparkýmýz üniversitede yerini aldý” diye konuþtu. Programýn amacýnýn, teknolojik fikri olan giriþimci adaylarýný ortaya çýkarmak, giriþimci adaylarýný giriþimcilik konusunda eðitmek ve adaylarýn giriþimlerini desteklemek amacý ile çeþitli devlet desteklerinden faydalanarak kendi iþlerini kurmalarý için yol göstermek olduðunu belirten Baþkan Þerafettin Aþut, “Üniversiteliler fikirlerini ekonomiye kazandýrmakta zorlanýyor. Giriþimci olarak iþe baþlayanlar da 5 yýlýn sonunda kapanmak zorunda kalýyor. Bu programla 5 yýlýn sonunda kapanmayacak iþletmeler istiyoruz. Teknolojik Giriþimci Yetiþtirme Programý ile üniversitelerimizde yapýlan araþtýrmalarýn raflarda tutulmasýna izin vermeyeceðiz ve sizlere giriþimcilik için gerekli kaynaklara nasýl ulaþacaðýnýzý anlatacaðýz” dedi. Teknolojik Giriþimci Yetiþtirme Programýyla fikri olan adaylarýn düþündükleri ve tasarladýklarý teknolojik içerikli projeleri ticarileþtirmelerine olanak saðlamak amacý ile teknoloji içerikli proje yapma becerisine sahip giriþimciler yetiþtirmek, finansal desteklere, özellikle devlet hibe destekleri eriþimlerinde yardýmcý olmak ve kendi iþlerini kurmalarý için yol gösterici olmak amaçlanýyor. Toplantýda konuþan Prof. Dr. Hamit Serbest ise araþtýrmalarýn teknolojiye dönüþtürülmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu konuda öðretim üyelerimize iþ düþüyor. Çünkü bu iþin, fikri mülkiyet haklarý, projenin satýlmasý gibi birçok farklý yönü bulunuyor” diye konuþtu.

MTSO 26 Nolu Meslek Komitesi altýn kredileri ile ilgili olarak banka yetkilileriyle toplandý Toplantýda bankalar tarafýndan kullandýrýlan altýn kredileri konusunda kuyumculuk faaliyetinde bulunan iþletmelerin biraz rahatlatýlmasý gerektiðini belirten MTSO 26 Nolu (Deðerli Metaller Ve Mücevher Ticareti) Meslek Komitesi Baþkaný Mehmet Fercan Ertürk, “Verilen kredinin tahsil edilememe riskinin sýfýr olduðu kuyumculuk sektöründe, kredinin geri çaðrýlmasý iþletmeleri sýkýntýya sokmaktadýr. Kuyumcular ticareti geliþtirerek iþ yapmazsa bankalar kredi verecek kuyumcu bulmakta zorlanacaktýr. Üyelerimiz ve sektör temsilcilerimiz açýsýndan en cazip altýn kredisi tespit edilerek Kuyumcular Odasý ve Odamýza kayýtlý kuyumculara duyurulacaktýr” dedi. Esnaf Sanatkarlar Odasý'na kayýtlý olan kuyumcularý temsilen toplantýya katýlan Kuyumcular Odasý Baþkaný Hüseyin Karteper, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren iþletmelerin altýn kredilerinden daha cazip imkanlarla faydalanmalarý konusunda masraflarýn ve faiz oranýnýn düþürülmesi için birden fazla iþletmenin bir araya gelerek yüksek teminatla ortak kredi çekmelerinin saðlanmasý önerisinde bulundu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý ile Kuyumcular Odasý'nýn referansýnýn kredi kullandýrýlmasýnda önemli bir kýstas olduðunu belirten banka yetkilileri ise önümüzdeki aylarda yapýlacak bir toplantýya kadar hazýrlanacak olan farklý paketler halinde kullandýrýlacak kredi faiz oranlarýnýn ve ödeme þekillerinin özel olarak tasarlanacaðýný bildirdiler.


11-24 Ekim 2009

Mersin Uluslararasý Lojistik Zirvesi

Mersin Lojistik ve Transport Fuarý 15 Ekim'de baþlýyor

15-18 Ekim 2009

B

u yýl Mersin Lojistik ve Transport Fuarý ile eþ zamanlý olarak, 15-18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý, Mersin Lojistik Platformu ve Uluslararasý Nakliyeciler Derneði (UND) tarafýndan “Mersin Uluslar arasý Lojistik Zirvesi “ düzenlenecek. 'Küresel Rekabet ve Lojistik Sektörü', Lojistik Merkezler ve Yaratacaðý Fýrsatlar' ve Lojistikte Yeni Teknolojiler' adlý üç ana baþlýk çerçevesinde gerçekleþecek zirvede, Pazar Daralmasýnda Lojistik Sektörünün Önemi, Türkiye'de Lisanslý Depoculuk Uygulamalarý, Lojistik Hukuku, Lojistikte Yaratýlan Katma Deðerler ve Mersin Lojistik Merkezi konularý ele alýnacak. Diðer yandan Mersin Uluslararasý Lojistik Zirvesi bünyesinde, 16 Ekim 2009 tarihinde Türk ve Suriyeli iþadamlarýnýn bir araya getirileceði “Türkiye-Suriye Ýþ Konseyi Ortak Toplantýsý” gerçekleþtirilecek.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý, Mersin Deniz Ticaret Odasý, Mersin Liman Ýþletmeciliði A.Þ. ile Forza Fuarcýlýk ve Organizasyon Hizmetleri A.Þ.'nin iþbirliðinde bu yýl 2'incisi düzenlenecek olan Mersin Lojistik ve Transport Fuarý, 15-18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Mersin'de gerçekleþtirilecek.

L

ojistik sektörünün hemen hemen tüm alt bileþenlerini ve lojistiðin paydaþ sektörlerini de bir araya getirecek olan fuara 150 firmanýn katýlmasý bekleniyor. Fuara Irak'ýn Musul kentinden araçüstü ekipman almak üzere gelecek bir heyetin dýþýnda, Türki Cumhuriyetleri, Ýran, Suriye ve Irak'tan profesyonel ziyaretçiler de gelecek. Geçen yýl ilki düzenlenen ve 158 firmayý alýcýlarý ile buluþturan Mersin Lojistik ve Transport Fuarý'ný 24 ülkeden toplam 60 kiþilik alým heyeti ziyaret etti. Fuarý ayrýca 36 ülkeden 200 profesyonel yabancý ziyaretçiyle toplam 7 bin kiþi gezdi. Ziyaretçi olarak gelen ülkeler arasýnda; Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Bosna-Hersek, Çin,

Filipinler, Filistin, Güney Afrika, Hýrvatistan, Ýngiltere, Ýran, Ýrlanda, Ýspanya, Ýtalya, Kýrgýzistan, KKTC, Kuveyt, Libya, Lübnan, Macaristan, Mýsýr, Moðolistan, Moldova, Polonya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan, Suriye, Tayland, Tunus, Fas, Sudan, Ukrayna ve Ürdün yer aldý. Fuarda, lojistik ve transport sektörünün

tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bu yýl da ürün ve hizmetleriyle yer alacak. Bunlarýn arasýnda; kara taþýmacýlýðý, deniz taþýmacýlýðý, hava taþýmacýlýðý yapan firmalarýn yaný sýra, taþýma sistem ve ekipmanlarý, konveyörler, bantlar, vinçler vs. üreticileri, kargo ve kurye hizmetleri, ticari araçlar, gümrükleme, her türlü yük taþýma aracý, yedek parçalarý ve aksesuarlarý üreticileri, istifleme sistemleri, depolama sistem ve ekipmanlarý, liman terminali ekipmanlarý, yol inþa makine üreticileri, liman iþletmecileri, etiketler ve etiketleme sistem ve cihazlarý, barkodlu, manyetik ve diðer otomatik tanýma ve veri toplama ekipman ve sistemleri, iletiþim gereç ve sistemleri, yazýlým-donaným saðlayýcýlarý bulunuyor.

Türk Basýnýnda Türkiye-AB Ýliþkilerinin 50 Yýlý Sergisi

T

ürkiye'nin, son 50 yýllýk Avrupa Birliði (AB) serüveni, sergiye dönüþtü. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý (MTSO) AB Yerel Bilgi Bürosu tarafýndan organize edilen sergi, alýþýlmýþýn dýþýnda bir yüzer gemide gerçekleþtirildi. Çamlýbel'de yer alan Balýkçý Barýnaðý'nda demirleyen Melitay adlý teknede ziyarete açýlan ve toplam 50 gazete kupürünün yer aldýðý sergide, ulusal basýnda Türkiye-AB iliþkilerini irdeleyen gazete baþlýklarýna yer verildi. Sergiyle birlikte Türkiye-AB

iliþkilerinin geçmiþi ve geleceði konusunda, mevcut kemikleþmiþ algýlarýn tarihsel belgeler ýþýðýnda yeniden gözden geçirilmesi amaçlanýyor. Serginin açýlýþýnda konuþan MTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Þerafettin Aþut,”Toplumun oldukça uzun bir süreci kapsayan AB sürecini iyi anlayabilmesi için baþvurulmasý gereken kaynaklar arasýnda yazýlý basýn ön palana çýkýyor. Yazýlý basýn, sadece tarihsel geliþmeleri bir bütünlük içinde

deðerlendirmesi açýsýndan deðil, geliþmelerin yaþandýklarý andaki algýlanýþ ve yansýtýlýþ þekillerinin de ortaya konulmasýnda oldukça önemlidir. Özellikle de söz konusu olan TürkiyeAB iliþkileri gibi taraflarýn çeþitli iniþçýkýþlara raðmen sürdürmekte kararlý olduðu bir süreç ise. Sergide, kimisi unutulan kimisi de belleklerde yer eden çeþitli geliþmelerin basýnýn farklý kanatlarý tarafýndan nasýl haberleþtirildiðini topluca görme fýrsatý bulacaksýnýz” dedi. Baþkan Þerafettin Aþut, “Bu anlayýþtan yola çýkýlarak, 'Basýnda Türkiye-AB Ýliþkileri'nin 50 Yýlý' konulu sergi, bir zaman tüneli oluþturularak hazýrlandý. Tasarlanan sergi düzenimizle sizleri Türkiye-AB Ýliþkilerinin 50 yýllýk serüvenini anlamlý bir bütünlük içinde yaþamaya davet ediyoruz. Umudumuz, serginin Türkiye-AB iliþkilerinin geçmiþi ve geleceði konusunda mevcut kemikleþmiþ algýlarý tarihsel belgeler ýþýðýnda yeniden düþünmemize vesile olmasýdýr” diye konuþtu.

"Tarih boyunca silahla birleþemeyen Avrupa bu kez barýþçýl yöntemle birleþmeye çalýþýyor"

MERSÝN TÝCARET ve SANAYÝ ODASI'NDAN ÜYELERÝNE DUYURU Üyelerimizin 2009 yýlý Oda AÝDAT ve MUNZAM aidatlarýnýn ikinci taksitlerini EKÝM ayý sonuna kadar ödemeleri yasa gereðidir. Üyelerimiz, ödemelerini Ekim ayý sonuna kadar Odamýz veznesine yapabilirler. Süresinde ödenmeyen aidatlar gecikme cezasýyla beraber tahsil edilecektir. Üyelere duyurulur. 2008 VE DAHA ÖNCEKÝ YILLARDAN AÝDAT BORCU OLAN ÜYELERÝMÝZÝN SÖZ KONUSU BORÇLARINI KREDÝ KARTLARINA 6 TAKSÝTTE ÖDEYEBÝLÝRLER. (T.ÝÞ BANKASI, GARANTÝ BANKASI, YAPI KREDÝ BANKASI, HALKBANK VE T. VAKIFLAR BANKASI )

Toplantýya British Council Türkiye Direktörü Jeff Streeter da katýldý

A

B Bilgi Aðý Gençlik Konferansý kapsamýnda British Council iþbirliði ile AB Bilgi Bürolarý'nýn bulunduðu 14 il ve AB Bilgi Merkezleri'nin bulunduðu AnkaraÝstanbul'daki üniversite öðrencilerine yönelik düzenlenen 'Avrupa Birliði Gençlik Konferansý'nda konuþan MTSO Baþkaný Þerafettin Aþut; " Avrupa tarihte üç kez silah zoruyla birleþtirilmek istenmiþ; Birinci deneme Roma Ýmparatorluðu tarafýndan, 'Hakim olanlar' ve 'Hakim Olmayanlar' olarak; doðal olarak daðýlma kaçýnýlmaz olmuþ. Ýkincisi Germenler tarafýndan, onlarda savaþlarla Avrupa'yý birleþtirememiþler. Üçüncüsü ise Ünlü Napolyon. O da savaþlarla Avrupa'yý birleþtirmeye çalýþmýþ, olmamýþ. Ayrýca 20. Yüzyýlda yaþanan iki büyük Savaþý da buraya biz ekleyelim. Ancak 2. Dünya Savaþý'ndan sonraki yýkým ve acýlardan ders alarak, Avrupalý liderler önemli bir karar alýr. Demir, Çelik ve Kömür dönemin stratejik öneme sahip hammaddelsi olduðu için, paylaþým sorununu engellemek için, Avrupa ilk defa barýþcýl bir yöntemle kýtanýn birleþtirilebileceðini, bütünleþtirilebileceðini düþünmüþler ve sýrasýyla, 2. Dünya Savaþý'ndan sonra Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu, Roma Antlaþmasý ve Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET), Avrupa Topluluðu, 1991'de Mastrich Antlaþmasý ve Avrupa Birliði noktasý" diye konuþtu. Türkiye olarak AB'nin zaman zaman haksýz taleplerini eleþtirdiklerini belirten Baþkan Aþut; "Bakýnýz, Avrupa Türkleri bir çok açýdan Avrupalýlardan daha giriþimci. Ýnançlarý ve etnik kökenleri Avrupa'ya uyum saðlamaya engel olmamýþ. Aksine kendilerinin Avrupa'nýn bir zenginliði olduðunu düþünüyorlar. Bu anlamda günümüz Avrupalý yöneticilerin bu birliði kuran ilk yöneticiler kadar ufuk sahibi olmalarý gerekir. Her türlü önyargýlarýn tek bir sebebi vardýr;

bilgisizlik. Birbirimizi tanýmalýyýz. Farklýlýklarda birliktelik. Çeþitlilik içinde bütünlük bunlar AB'nin yapmak istediði þeyler deðil mi? Tabii kendimizle ilgili önyargýlarý kýrmak bize düþer ama Avrupalýlarýn da bu konuda çaba göstermesi gerek" dedi. AB'nin Türkiye'yi içine almak için neden çaba göstermesi sorusunun çok önemli olduðunu kaydeden MTSO Baþkaný Þerafettin Aþut; "Bakýnýz, bir yanda dev bir ekonomiye sahip ABD, bir yanda önü alýnamayan Çin, bir yanda yýldýzý parlayan Hindistan, Öte yanda tekrar eski gücünü toparlayan Rusya, Güney Amerika Devletlerinin yeni iþbirlikleri, Asya Pasifik iþ birlikleri ,Arap ülkeleri birliði... Küreselleþen ve rekabetin her zamankinden daha çok arttýðý bir dünyada Avrupa ancak bütünleþerek bu güçlerle rekabet edebilir. Uzmanlar gelecek 50 yýllýk stratejik vizyonda kýta Avrupa'sýnýn giderek yaþlanacaðýný, bugüne nazaran fakirleþeceðini söylüyor. Bu anlamda bugün kapýda bekletilen Türkiye, genç nüfusu, giriþimci ve dinamik yapýsý, potansiyel ülke zenginliði ve köprü görevi gören stratejik coðrafyasý ile Avrupa'nýn ilacý olacaktýr. Yani Avrupa'nýn bütünleþme hareketi bir cümle ise, Türkiye bu cümlenin noktasýdýr. Aksi takdirde bu bütünleþme yarým kalacaktýr. Hepimiz ayný inançlarý paylaþmak zorunda deðiliz ama sorunlarýn çözümünde birliktelik oluþturabiliriz. Ayrýlýkçý ,asimilasyoncu kavramlarýn aksine, ötekinin farklýlýðýna saygý gösterme ortak paydamýz olabilir. Tek bir çiçekten oluþan monoton bir bahçe mi, farklý çiçeklerden, farklý kokulardan oluþan ve göz kamaþtýran bir bahçe mi güzeldir?" diye konuþtu. "AB iliþkilerinde ortak deðerleri tarihte aramayý býrakýp, geleceði kurgulayarak bir ortak deðerler paydasý oluþturmalýyýz" diye konuþan Baþkan Þerafettin Aþut þunlarý söyledi; "Avrupa duraðan ve sabit bir oluþum deðil; sürekli deðiþen bir toplum mühendisliði sunuyor bize. Deðiþimi yönlendirecek gücümüz Türkiye olarak var. Bugün karþý çýkýlan þeyler 5-10 yýl sonra kabul edilen bir olgu oluyor. 60-70'li yýllarda göçmenlerin derdi geçimdi, 80'li yýllarda ideoloji , 90 ve sonrasý ise farklýlýðýn, çoðulculuðun yýllarý oldu. Yani kimlik ve kültürün"

Mersin kendi gücünü keþfediyor lçme yapabilmek için kýyaslama yapmanýz gerekir. Herhangi bir alanda kiþilerin, kurumlarýn ve ülkelerin gerçek gücünü bilmesi için de bu durum gereklidir. Kýyaslama, baþarýya giden yolun anahtarýdýr. Bu, ayný zaman da rekabet olgusunun da temelidir. Mersin olarak istediðimiz daha zengin, ekonomisi güçlü ve sürdürülebilir kalkýnmayý baþarmýþ 'dünya kenti' hedefinin temelinde de rekabet olgusu yatmakta. Kent dinamiklerinin desteðiyle, tüm kurum ve kuruluþlarý içine alan çalýþmalar nihayet meyvesini vermeye baþladý. Lojistik sektöründe önemli bir konuma gelmek için geçen yýl fuar ve konferans organizasyonuyla baþlattýðýmýz dinamizm bu yýl Lojistik Zirvesi adýyla daha da geniþledi. Mersin'in Kuzey Afrika, Orta Doðu ve Orta Asya'nýn kilidi konumunda olmasýný kullanarak yaptýðýmýz çalýþmalar, Suriye ile yapýlmasý planlanan Ýþ Konseyi etkinliði ile devam ediyor. Ayrýca zirvenin 'Küresel Rekabet ve Lojistik Sektörü', Lojistik Merkezler ve Yaratacaðý Fýrsatlar' ve Lojistikte Yeni Teknolojiler' üç ana baþlýk altýnda toplanmasýyla sektörün sorunlarýnýn çözümü ve geleceðine yönelik politikalarýnýn belirlenmesine Mersin'in önemli etkisi olacaðýna inanýyorum. Mersin'in bu atýlýmý yapmasý yýllar sonra belki mucize olarak adlandýrýlacak. Ama bugünü yaþayan bizler mucizelerin olmasý için, devasa problemlerin çözülmesi, yoðun emek harcanmasý ve sýkýntý yaþanmasý gerektiðini unutmamalýyýz. Problem ne kadar büyük olursa olsun, kendince çözümler üretmeliyiz. Sermayeleri, ülke bütçelerinden fazla olan þirketlerin kuruluþlarýný incelediðimizde, sorunlara küçük çözümler üreterek yola çýktýklarýný görürüz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý olarak bu gerçeði önemsiyoruz. Bu yüzden Üniversite-Sanayi iþbirliðini geliþtirecek her türlü projeyi ve çalýþmayý desteklemek üzere hareket ediyoruz. Geçtiðimiz günlerde yapýlan Bölgesel Ar-Ge Proje Yarýþmasý bu konuya önemli bir örnek. Üniversite öðrencilerinin yürüttüðü geri dönüþümlü-elektrikli ulaþým aracýndan, tekstilde nano teknolojinin kullanýlmasýna kadar bir çok projenin içinden mutlaka öne geçmemizi saðlayacak çalýþmalar çýkacaktýr. Mersin'de geçtiðimiz günlerde yapýlan iki önemli etkinliðe dikkat çekmek istiyorum. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý (MTSO) AB Yerel Bilgi Bürosu tarafýndan organize edilen, Türkiye-AB iliþkilerinin 50 yýlýný gazete manþetlerinden anlatarak sizi zaman yolculuðuna çýkaran sergi ve AB Gençlik Konferansý. Konferans sürecinde gençlerimize ve halkýmýza þu mesajý vermek istedik; Türkiye, genç nüfusu, giriþimci ve dinamik yapýsý, potansiyel ülke zenginliði ve köprü görevi gören stratejik coðrafyasý ile Avrupa'nýn ilacý olacaktýr. Yani Avrupa'nýn bütünleþme hareketini bir cümleye benzetirsek, Türkiye bu cümlenin noktasýdýr. Yaptýðýmýz çalýþmalarýn temeli ve baþarýya ulaþmasý hep tek bir kritere baðlý; 'kendimize güvenmek'. Eðer kendimize güvenirsek, korkmadan ve çekinmeden gücümüzü ölçer, diðerleriyle kendimizi kýyaslayabiliriz. Geçtiðimiz yýllarda bu konuda yaptýðýmýz çalýþmalarýn bizlere verdiði bilgilerle yola çýktýk; Ve bugün, ekonomisiyle, dinamizmiyle, hazýrladýðý projelerle Avrupa Birliði'nin yoðun ilgisini çeken bir kent konumuna geliyoruz. Offshore Yarýþlarýyla, Akdeniz Oyunlarý'na evsahipliði yapabiliriz diyoruz. Lojistik Zirvesiyle, Kuzey Afrika, Orta Doðu ve Orta Asya pazarýna gireceðiniz kapý Mersin'dir diyoruz. Ve bütün bunlarý Mersinlilerin desteðiyle gerçekleþtiriyoruz.

Ö

MTSO Sanat Galerisi'nde Minyatür ve tezhip sergisi

M

inyatür ve Tezhip Sanatçýsý Ayten Kocagil'in, Minyatür ve Tezhip Sergisi'nin açýlýþ kokteyli Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Sanat Galerisi'nde gerçekleþtirildi. Açýlýþa, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalýþkan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Kasým Tanrýöver, Ufuk Maya'nýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Sergide Ayten Kocagil'in 1986'dan günümüze uzanan minyatür ve tezhip yolculuðunu yansýtan 60 eser sergilendi. Öðretmenlik yaptýðý yýllarda resim eðitimi alan, resimdeki serüvenini neyzen Ahmet Yakupoðlu ve Ülker Erke'den tezhip ve minyatür dersleri alarak geliþtiren Ayten Kocagil, Mersin'deki ilk sergisinde aðýrlýklý olarak deniz ve teknelerle ilgili eserler yer aldý. Sergi hakkýnda bilgi veren Ayten Kocagil, “Tezhip ve minyatür sanatý daha çok saraylarda yapýldýðý için Anadolu halký daha geç tanýþtý. Ancak Atatürk'ün emriyle halka açýldý. Bu nedenle tezhip sanatý insanlar arasýnda yeni yeni yer buluyor” dedi. Kocagil'in minyatür ve tezhip çalýþmalarýndan oluþan sergi, 15 Ekim tarihine kadar sanatseverlerin beðenisine açýk olacak.


YIL: 11 SAYI: 177

11 - 24 EKÝM 2009

TURÝZM, TANITIM, AKDENÝZ OYUNLARI ÝÇÝN REFERANS

SADECE OFF SHORE DEÐÝL Mersin'in dünya kenti olmasý için baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda önemli bir adým kabul edilen Offshore Yarýþlarý yapýldý. Türkiye çapýndaki Architon Türkiye Offshore Þampiyonasý'nýn finalinin Mersin'de yapýlmasýný Show TV naklen yayýnlarken, organizasyonu Türk Hava Yollarý (THY) ve Anadolu Jet sponsor olarak destekledi.

M

ersin'de 3-4 Ekim tarihlerinde d ü z e n l e n e n T ü r k i y e O ff s h o r e Þampiyonasý Finali Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý (MTSO) Grand Prix'i kentte festival havasý estirdi. Mersinlilerin yoðun ilgi gösterdiði yarýþlarý Show TV de naklen yayýnladý. Ayrýca, Suriye ile vizenin kaldýrýlmasý dolayýsýyla Arap turistlerin yoðun ilgisini çeken kentte yapýlan organizasyon hafta sonunda Mersin'de olan turistlerin de yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Bu yýl Mersin Büyükþehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý (MTSO) ortaklýðýnda yapýlan yarýþlara olan ilgiyi sürdürmek ve turizm, tanýtým gibi alanlara bu ilgiyi kanalize etmeyi amaçlayan yetkililer, önümüzdeki sene için yeni projeler hazýrlamaya baþladý bile. Çukurova Havaalaný, Mersin Limaný gibi bölgenin dýþa açýlmasýnda önemli rol oynayan yerler için yapýlan iþbirliðinin devamýný amaçlayan yetkililer, þimdi de yarýþlarýn Çukurova Bölgesi adý altýnda ortak yapýlarak, Maraþ, Gaziantep, Urfa, Konya gibi kentlerden de seyirci çekmenin hazýrlýðýný yapýyor. Adnan Menderes Bulvarý üzerindeki, Kültür Park içindeki Barýþ Meydaný ile Mersin Yat Limaný arasýndaki parkurda kýyasýya yarýþan 10 teknenin 2 gün süren maratonu izlemeye gelenler arasýnda yarýþlarýn sponsoru olan, Türk Hava Yollarý (THY) Bölge Müdürü Bahri Yýlmaztürk, Anadolu Jet Bölgesel Uçuþlar Sorumlusu Sami Alan da vardý. Architon Türkiye Offshore Þampiyonasý'nýn 13. ayaðý olan Mersin Büyükþehir Belediyesi Grand Prix'inde 2 numaralý YKM SPORT takýmý birinci olurken, ikinci 4 numaralý MIELE takýmý ve üçüncü ise 89 numaralý VIKING takýmý oldu. Þampiyonanýn 14. ve son ayaðý olan final yarýþý MTSO Grand Prix'inde birinciliði; Berna ve Josef Mulhbauer'in oluþturduðu 'Miele' takýmý elde ederken, Kerem Tuncer ve Alper Akdilek'ten oluþan 'Stihl' takýmý ikinci, Murat Leki ve Hamdi Kitapçý'dan oluþan 'Viking' takýmý da üçüncü oldu. Mersin'de yapýlan final yarýþýnýn ardýndan'Architon Türkiye Offshore Þampiyonasý' da tamamlandý. Þampiyonanýn genel sýralamasýna göre Architon Türkiye Offshore Þampiyonu Stihl takýmý olurken, Miele takýmý ikinci ve Viking takýmý da üçüncülüðe adýný yazdýrmayý baþardý.

Baþkan Þerafettin Aþut: “Deðiþim önce sahil kentlerinde baþlar”

Offshore En Çok Reklam Alan Spor Karþýlaþmalarý Arasýnda Üçüncü Sýrada Marketing Türkiye dergisinin geçtiðimiz yýl yayýnlanan Eylül sayýsýnda spora medyanýn ilgisi konusunda yapýlan araþtýrmada Offshore yarýþlarý en çok reklam alan spor karþýlaþmalarý arasýnda üçüncü sýrada yer aldý. Reklam ölçüm raporuna göre: en çok reklam alan diðer spor karþýlaþmalarýnda Show TV'de yayýnlanan offshore yarýþlarý 82 spotla yer alýrken, Formula 1 30 spotta kalmýþtý. Offshore Kulübü Baþkaný Uður Iþýk ise bu yýlki yarýþlarý

deðerlendirdiði açýklamasýnda; 'Architon Türkiye Offshore Þampiyonasý'nýn son ayaðýnýn Mersin'de yapýldýðýný hatýrlatarak, Mersin yarýþlarýmýza dünyaca ünlü isimleri de konuk ettik. 3 kez Fransa Þampiyonu ve 1 kez de Avrupa Þampiyonu olan Max Dessaux, SIF JCB ile yarýþa katýldý. Takým arkadaþý Philippe Benhamou'nun dünya dereceleri bulunuyor. Mersinlilerin yarýþa gösterdikleri ilgi bizleri çok mutlu etti. On binlerce Mersinli bugün burada bizlerle bu heyecaný paylaþtý" dedi.

Sponsorlar

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Þerafettin Aþut, Offshore Yarýþlarý'nýn Mersin'de düzenlenmesiyle ilgili olarak yaptýðý açýklamada “Dünyadaki her deðiþim de öncelikli olarak sahil kentlerinde baþlar. Mersin'de, geliþim ve deðiþimin önemli noktalarýndan biri. Offshore yarýþlarýnýn Türkiye genelinde Ýstanbul, Kocaeli, Kemer, Van ve Adana'da düzenlenmesine karþýn Türkiye Þampiyonasý Finali'nin Mersin'de düzenlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle THK ve Anadolu Jet gibi büyük kurumlarýn söz konusu organizasyona sponsor olmasý ise Mersin'in bu yarýþlar içinde gücünü ve etkisini göstermekte” dedi.

Balkanlardan bu kez soðuk deðil müzik geldi

Avrupa Birliði Bilgi Aðý'na Destek Programý kapsamýnda Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý AB Bilgi Bürosu ve Büyükþehir Belediyesi iþbirliði ile yapýlan Avrupa Folk Dans Gösterilerine Mersinlilerin yaný sýra kenti ziyaret eden Arap turistler de yoðun ilgi gösterdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý AB Bilgi Bürosu ve Mersin Büyükþehir Belediyesi iþbirliðinde Mersin›e davet edilen Halk Oyunlarý ekipleri izleyenlere gösteri yaptý

M

ersin Ticaret ve Sanayi Odasý AB Bilgi Bürosu ve Mersin Büyükþehir Belediyesi yaptýklarý iþbirliðiyle Mersinlilerle Balkan ülkelerini biraraya getirdi. 04 Ekim'de Off shore yat yarýþlarý öncesi ve ayný gün saat 16:00'da Forum Mersin Alýþveriþ Merkezi Sanatçýlar Meydaný'nda, 05 Ekim'de ise saat 20:00'de Atatürk Parký Açýk Hava Ti y a t r o s u ' n d a g ö s t e r i y a p a n Romanya, Bulgaristan ve Mersin

Halk Danslarý Topluluðu izleyenlere unutulmaz anlar yaþattý. Gösterileri izlemeye gelenler arasýnda Mersin'e yerleþen Balkan göçmenlerinin yaný sýra Arap turistlerinde olmasý ve seyircilerden gelen yoðun ýsrar sonucu tekrar sahneye çýkan ekibe izleyicilerin de katýlmasýyla Mersin kenti, Ortadoðu ve Balkanlarýn buluþma noktasý oldu. Romanya'dan Grup Ansamble Folkric Prahova, Bulgaristan'dan Grup Koukery, Mersin Büyükþehir

Belediyesi'nden Halk Danslarý Topluluðu'nun gösterisini izleyen Mersinliler, önce melodilerin hüznüyle Balkanlarýn sesini dinledi. Sonrasýndaysa hareketli danslara uyum saðlayýp sanatçýlarýn arasýna karýþtý. Yerel kýyafetleriyle dans eden, Romen ve Bulgar ekibinin arasýna karýþarak onlara eþlik eden Mersinliler ve Arap turistler ortaya hoþ görüntülerin çýkmasýna sebep oldu.

MERSÝN KAZANDI Mersin Büyükþehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn birlikte düzenlediði yarýþlarýn gerek Show Tv'den naklen verilmesi gerekse Mersinlilerin yoðun ilgi göstermesi, kenti bekleyen bir çok sorunun çözümüne yönelik umut veriyor. Belediye ve Ticaret Odasý'nýn yaptýðý çalýþmalarýn önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi beklenirken, yarýþlar ve benzer etkinlikler ulusal ve uluslararasý bir çok organizasyonda Mersin isminin öne çýkmasýný da saðlýyor. Örneðin sporcularýn ve teknik ekibin Macit Özcan Spor Tesislerinde kalmasý barýnma sorununu çözerken ayný zamanda naklen yayýn sýrasýnda tesislere dikkat çekilmesini saðladý. Diðer yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ulusal ve uluslararasý baðlantýlarý, Büyükþehir Belediyesi'nin ise organizasyon tecrübesi ve altyapý yeteneðiyle birleþince Dünya Kenti Mersin sloganýný hayata geçiren dinamik bir yapý ortaya çýkýyor.

Vali Hüseyin Aksoy: Her yýl yarýþlara katýlým biraz daha artýyor Mersin Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Grand Prix'i ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Grand Prix'i ile ilgili olarak bir açýklama yapan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy þunlarý söyledi; “Uluslararasý Architon Türkiye Offshore Þampiyonasý 3. kez Mersin'de düzenleniyor. Þampiyonaya katýlým her yýl bir önceki yýla göre daha fazla oluyor. Organizasyon, kentin tanýtýmýna da katký sunacaktýr. Mersinlilerin þampiyonayla birlikte güzel bir hafta sonu geçireceðine inanýyorum”

Baþkan Özcan: Mersin'in tanýtýmý için elimizden geleni yapýyoruz Mersin Büyükþehir Belediye Baþkaný Macit Özcan, yarýþlarla ilgili olarak yaptýðý açýklamada böyle önemli bir etkinliðe ev sahipliði yapýlmasýnýn önemli bir avantaj olduðunu belirterek; "Þampiyonayý Mersin Büyükþehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý olarak ortak düzenliyoruz. Yerel yönetimler olarak Mersin'in tanýtýmý için gereken her desteði veriyoruz ve vermeye devam edeceðiz" dedi.

Numan Olcar: Bu tip organizasyonlar kent turizmini olumlu etkiler Mersin Turizm Platformu Baþkaný Numan Olcar, Offshore yarýþlarýnýn, kenti ziyaret eden Ortadoðulu turistlerin büyük artýþ gösterdiði zamana denk geldiðine dikkat çekerek; "Bu tip organizasyonlar, her zaman insanlarýn ilgisini çeker. Mersin bu konuda öncü rolünü üstlenerek turizm için önemli bir cazibe noktasý olan deniz turizmiyle spor turizmini birleþtiren önemli bir atýlým yaptý. Önümüzdeki yýllarda Arap turistlerin yanýnda Avrupalý turistlerin de organizasyonu izlemesini saðlarsak, istenilen hedeflere ulaþabiliriz. Turizm konusunda yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Baþta Sayýn Valimiz olmak üzere, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odamýz Baþkanýna çok teþekkür ediyorum" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Ticaret Müdürlüðünde görevlendirmek üzere takým arkadaþlarý arýyor ¨ Lojistik, gümrük, dýþ ticaret meslek yüksek okulu bölümlerinden mezun, ¨ 30 yaþýný aþmamýþ, ¨ Windows ve Office programlarýný çok iyi kullanabilen, internet ve network uygulamalarýný yakýndan tanýyan, ¨ ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi anlayýþýna sahip ¨ Askerlik görevini tamamlamýþ (erkek adaylar için) ¨ Vardiyalý çalýþabilecek, ¨ Seyahat engeli bulunmayan,

Adaylarýn özgeçmiþlerini resimleri ile birlikte en geç 19 Ekim 2009 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar ik@mtso.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Tüm baþvurular gizli tutulacaktýr.

MTSO Haber Sayı:177  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haber Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you