Page 1

PRVI BROJ [TAMPAN 16. JULA 1932. GODINE. OSNIVA^ \OR\E MILOVANOVI]. IZDAVA^ „^A^ANSKI GLAS“ D. O. O.

www.caglas.rs

GODINA LXXXI, LIST IZLAZI SEDMI^NO, PETKOM

^A^AK, 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

U poseti doma}instvu Perice Velisavqevi}a

tel. 226-000; 346- 000 www.viza-nekretnine.co.rs „Brak ja i ti”

U decembru novogodi{wi popusti na upoznavawe

CENA 30 DIN.

Dom zdravqa - gradska ustanova

JAGODE POD SNEGOM

JESMO LI JEDNO ZA DRUGO? „

BROJ 47

DA LEKAR BUDE „BLI@I” PACIJENTU

strana 7.

strana

19.

strana 8.

Od ponedeqka po~iwe da radi hostel „Centrum”

KAO U HOTELU, A JEFTINIJE

SVE^ANO OTVORENA PU „MOJE DETIWSTVO”

strana 3.

^udotvorne mo{ti svetih Kozme i Damjana

strana

11.

JO[ DANAS U ^A^ANSKOJ CRKVI Firma „Uspon”

SAJAM RA^UNARA Dom kulture, od 29. novembra do 1. decembra strana 9.

strana 4.


2

marketing 032/342-276

MARKETING

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

3

GRAD

SVE^ANO OTVORENA PRED[KOLSKA USTANOVA “MOJE DETIWSTVO”

NOVA ARMIJA MLADIH I PAMETNIH QUDI vrti}u “Mali kapetan” u utorak je proslavqen po~etak rada nove De~je ustanove “Moje detiwstvo”. Nastala je pre dve godine iz Pred{kolske ustanove “Radost”, a danas ima 11 vrti}a i vi{e od 1.800 dece u celodnevnom i poludnevnom boravku. Od slede}e godine “Detiwstvo” }e slaviti 20. novembar, Svetski dan deteta. - Osim svakodnevnih vaspitnih i obrazovnih delatnosti koje pru`amo na{oj deci, trudimo se da jo{ vi{e razvijamo wihove intelektualne i fizi~ke

U

sposobnosti. Realizujemo brojne projekte, poput onih o o~uvawu `ivotne sredine, unapre|ewu bezbednosti saobra}aja, ali idemo i daqe. Poku{avamo da im usadimo koliko je tradicija va`na za razvoj svakog ~oveka i sve ostalo {to u velikoj meri unapre|uje wihove sposobnosti rekla je Suzana Simeunovi}, direktorka PU “Moje detiwstvo”. Povodom svog velikog praznika, deca iz vrti}a su pripremila kulturno-zabavni program, a predstavnici gradske vlasti i [kolske uprave po`eleli

su im lep{e i sre}nije detiwstvo. Kako je tom prilikom obe}ao pomo}nik gradona~elnika Radenko Lukovi}, lokalna samouprava }e u te{koj godini koja dolazi izdvajati i ulagati u de~ju budu}nost. - Posledwih godina smo izgradili ~etiri nova obdani{ta i adaptirali stara. Nameravamo i da u budu}e renoviramo postoje}e objekte, da bi sva deca imala dobre uslove, kao i wihovi drugari koji idu u nove vrti}e. Pred{kolska ustanova je na{a najve}a institucija. Iako }e 2014. biti buxetski te{ka godina, potrudi}emo se da na{i najmla|i to ne osete -

SNEG POD KONTROLOM Deonice prvog prioriteta ~isti Javno preduze}e “Putevi”, a ostale saobra}ajnice “Pridvorica tranasport”. Za normalno funkcionisawe u gradu i okolini zadu`ena su ovda{wa javna preduze}a “Gradac”, “Komunalac”, “Moravac” i “Vodovod”. - Sve je pod kontrolom, a uskoro bi trebalo da prorade i SOS telefoni. Ima dovoqno soli, oko 270 tona i {qake. “Gradac” sa ostalim preduze}ima odr`ava oko 300 kilometara putne mre`e - ka`e direktor “Gradca” Neboj{a Jovanovi}.

obe}ao je Lukovi}. “Moje detiwstvo” priprema i novi program u kome }e glavni akteri biti roditeqi. Deca i daqe ostaju sredi{te wihovih aktivnosti i svaka nova generacija bi}e ja~a i spremnija. - Drago mi je da vidim da ^a~ak raste i da ja~a armija mladih i pametnih qudi, da grad pokazuje brigu o svom potomstvu, ali i o wihovim zaposlenim roditeqima. Sre}ni smo i da [kolska uprava postaje ve}a i dobija partnere koji su mogu da idu u korak sa savremenim svetom. Oni su spremni i da se mewaju, rastu i razvijaju - podsetila

POLA VEKA RAZVOJA

OBAVE[TEWE

Sve~anom otvarawu Pred{kolske ustanove “Moje detiwstvo” prisustvovala je nekada{wa direktorka PU “Radost” Jelisaveta Suruxi}. Ona je u “Radost” do{la ta~no pre pola veka, kada je ^a~ak imao samo dva vrti}a. Godinu dana kasnije otvoren je “Poletarac”, a 1966. “P~elica”. Prava ekspanzija krenula je sedamdesetih godina. - De{avalo se da istog dana otvorimo jedan vrti} i postavimo temeqe za drugi. Za vreme mog mandata izgra|eno je 13 obdani{ta. Veoma sam ponosna na to, ali i na vrti}e koji danas ni~u. Imala bih nekoliko primedbi, smatram da bi sredstva trebalo racionalnije tro{iti i vi{e uraditi, ali o tome }emo drugi put. @elim da deca ovde steknu prave vrednosti i postanu dobri qudi - poru~ila je dugogodi{wa direktorka PU “Radost” Jelisaveta Suruxi}.

U okviru zimskog odr`avawa, JKP „Komunalac“ (Ulica Nikole Tesle 42) je zadu`eno za lagerovawe i distribuciju industrijske soli, koja se koristi za spre~avawe stvarawa ledenih povr{ina ispred ustanova, {kola, javnih zgrada, objekata kolektivnog stanovawa i ostalih objekata na osnovu ukazane potrebe. U ciqu efikasnog delovawa u vreme sne`nih padavina i spre~avawa posledica povre|ivawa u slu~aju stvarawa leda na pe{a~kim povr{inama, u blizini objekata u koje ulazi ve}i broj gra|ana u okviru svog rada, potrebno je da se javite u prostorije JKP „Komunalac“ (Ulica Nikole Tesle 42) svakog radnog dana od 7 do 15 sati i preuzmete pripadaju}e koli~ine industrijske soli, na osnovu naloga izdatog od strane JP „Gradac“. Osoba za kontakt: Nata{a Sretenovi} 032 53 74 055

je, u ime [kolske uprave, Sla|ana Mijatovi}. Polaznici PU “Moje detiwstvo” priredili su i izlo`bu koja govori o istoriji wihovog nastanka. Zvani~no su nastali onda kada je “Radost” imala dovoqan broj polaznika i kada je bilo mogu}e osnovati dve ustanove. O 68 vaspitno-obrazovnih grupa u “Detiwstvu” brine oko 250 zaposlenih. Vaspita~ica sa najdu`im radnim sta`om Biserka Dramli} ka`e da je i sama rasla i razvijala se u ~a~anskoj Pred{kolskoj ustanovi, prvo kao pola-

Osobqe radosno do~ekuje goste

znik i kasnije vaspita~: - Deca su uvek ista i imaju ogroman potencijal. Na nama vaspita~ima je da wihove iskrene i divne osobine pravilno usmerimo. Z. J.

DIREKTOR: Svetlana Bojovi} GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Gordana Domanovi}

tel: 032/377-107

032/342-276

office@cacanskiglas.rs

REDAKCIJA: Milanka Ne{i}, Emilija Vi{wi}, Gordana Domanovi}, Zorica Le{ovi} Stanojevi}, Zorica Jakovqevi}, Nela Radi~evi} i Irena Milo{evi}. PRELOM LISTA: Marko Milo{evi} i Sr|an Jeremi}.

glcaglas@sbb.rs

ADRESA: ^a~ak, Bulevar oslobo|ewa 37, telefoni redakcije:

MARKETING: Radmila Zari}

tel: 032/342- 276,

032/377-108

faks: 032/344-772 glpress@sbb.rs

032/ 344-772

office@cacanskiglas.rs

Rukopisi se ne vra}aju.

[tampa: GPK „[tamparija Borba“

www.caglas.rs


4

GRAD

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

^UDOTVORNE MO[TI SVETIH KOZME I DAMJANA OD NEDEQE U ^A^ANSKOJ CRKVI

ZA BADAVA SU DOBILI, ZA BADAVA I DAVALI

o{ti ~udotvornih Svetih bezsrebrnika Kozme i Damjana, koje su celebne i isceliteqske, stigle su u nedequ, 24. novembra u 15 ~asova u ^a~ak da blagoslove na{ grad, zahvaquju}i igumanu i bratstvu manastira Sopo}ana, koji su nas udostojili ove velike blagodati, rekao je u svojoj propovedi otac Timotej, iguman manastira Svetog Vaznesewa Gospodweg u Ov~arsko kablarskoj klisuri. Mo{ti Svetih Kozme i Damjana ispra}ene su litijom i brojnim vernicima sa Gradskog trga do na{e crkve, zadu`bine `upana Stracimira iz 12. veka. Tu, u crkvi Svetog Vaznesewa Hristovog ostale su do ovog petka, uz neprekidno de`urstvo sve{tenika i reku vernih, koji su se celivaju}i ~udotvorne mo{ti, uz pomazawe uqem koje je gorelo iznad ove relikvije, molili za zdravqe sebe i svojih bli`wih. Ovo je najve}i duhovni doga|aj za ^a~ak od dolaska ikone Bogorodice Trojeru~ice

smo mi deca Bo`ija, sve nas je Bog stvorio i svima nam je Bog otac, a mi smo bra}a i sestre. Ne dozvolimo sebi da `ivimo sami za sebe, nego da `ivimo sa svima u zajednici da bi bili `ivi i sebi i Bogu u vekove vekova. Neka bi dao Bog da molitvama Svetih bezsrebrenika i ~udotvoraca Ko-

M

LEKARI I ^UDOTVORCI

pre vi{e od jedne decenije, rekao je sve{tenik Marko Mirkovi}. - Hvala Bogu, puna nam je crkva i dostojno smo do~ekali mo{ti Svetih ~udotvornih Kozme i Damjana. Sve{tenici su pro~itali molebni kanon i ako Bog da, da se neko ovde me|u nama i isceli, kao {to se to de{avalo u manastirima Sopo}ani i Zo~i{te, gde su mo{ti ve} bile. Svi treba da znamo, da svi mo`emo da se iscelimo silom wihovih mo{tiju i ~istom, iskrenom verom u Boga i da je to isceqewe mogu}e. Naro~ito apelujem na bra~ne parove bez dece, jer su ove mo{ti osvedo~eno ~udotvorne za sve one koji su bolesni od te{kih bolesti dana{wice – istakao je otac Mirkovi}. - Sveti Kozma i Damjan svedo~e svojim mo{tima da je Hristos vaskrsao, i ne samo oni, nego i mnogi drugi, Sveti Vasilije

Ostro{ki, Sveti kraq Milutin, Sveti knez Lazar, kraq Stefan Prvoven~ani u Studenici, Sveta Petka u Ja{iju i Sveti kraq Stefan De~anski, ~iji pomen danas (u nedequ) i slavimo. Oni svi svedo~e o tome da ~ovek nije stvoren za smrt, nego za ve~ni `ivot. Ali, da bi nasledio svaki od nas ve~ni `ivot, za koji nas je Bog stvorio, moramo i podra`avati svetim Bo`jim ugodnicima. Bog nam je dao ovo telo i dao nam je du{u da ih ~uvamo od bolesti telesnih i du{evnih. Ali, nas nije ostavio same, da lutamo i tumaramo ovde po mraku, nego nam je dao svoja svetila, dao nam je u svako vreme, u svakom nara{taju svoje svete ugodnike da nam osvetqavaju put u ovoj tmini, ka ve~nom `ivotu ka naru~ju Bo`ijem, ka rajskom nasequ – rekao je pored ostalog otac Timotej, i pozvao vernike re~ima: - Do|ite, zavapite, zapla~ite, ispove-

dite se pred ovim mo{tima, muku svoju iznesite, oni su bezsrebrenici, a to zna~i da su za `ivota svoga besplatno le~ili, oni ne tra`e nikakvoga blaga za ono {to nama daju, zato i tropar wihov govori “Za badava dobiste, za badava i dajite.” [ta oni tra`e od nas? Tra`e da im priteknemo sa srcem iskrenim, sa du{om ~istom, sa save{}u, smireno, sa pokajni~kim raspolo`ewem, sa verom u nadu u vaskrsewe, sa verom u `ivot ve~ni. Tako pristupajte, tako dolazite, tako odavde i odlazite i onda }e blagoslov Bo`ji i molitva Svetih bezsrebrenka Kozme i Damjana biti na svima nama. Nemojte misliti da jedan pojedinac ne mo`e da uti~e na celu zajednicu, mo`e i to kako. Ako pojedinac gre{i, cela zajednica trpi, ako se jadan moli Bogu i kaje, na celu zajednicu silazi blagoslov Bo`iji, zato nemojte sebe smatrati da ste odvojeni od ostalih. Svi smo mi narod Bo`iji, svi

Sveti Kozma i Damjan ~udotvrci i bezsrebrenici, bili su pre svega, bra}a, ro|eni su u siroma{noj porodici pobo`nih qudi koji su ih vaspitali u hri{}anskom duhu. Za`eleli su se mona{kog podviga i `iveli su mona{ki i zbog toga im je Bog dao dar da mogu da iscequju bolesne, a bili su i lekari. Me|utim, oni su se razlikovali od svih tada{wih lekara, time {to nisu uzimali nagradu za ono {to su radili, tako da su zbog toga i nazvani bezsrebrenici. Rukovodili su se jevan|elskom re~enicom koju ~itamo u Svetom pismu: “Badava ste dobili, badava i dajete” . Osnovali smo Versko dobrotovorno starateqstvo, ili dobrotovrni fond i mi sve{tenici smo se ovih {est dana odrekli priloga, a pomo}i }emo i pomogli smo onima kojima je pomo} potrebna. Ne delimo novac, ali delimo hranu, lekove, ogrev, rekao je sve{tenik Marko Mirkovi}.

zme i Damjana, svih ovih nedequ dana koji pristupaju, dobiju isceqewa i du{evna i telesna, ali opet onoliko koliko Bog kome da o svojoj premudrosti i po svome promislu. Neka blagoslov Bo`iji i Svetih Kozme i Damjana bude na svima vama. Amin! Z. L. S. Fotografije : Qiqana Vidakovi}


5

GRAD

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

ODR@ANA 59. SEDNICA GRADSKOG VE]A

USVOJENI PREDLOZI ZA DIREKTORE JAVNIH PREDUZE]A N

a 59. sednici ~lanovi Gradskog ve}a usvojili su predloge za imenovawe direktora Javnog i javnih komunalnih preduze}a ~iji je osniva~ Grad ^a~ak. Na predlog ve}nika Milijana Mini}a, umesto kao deseta kako je prvobitno bilo planirano, ova ta~ka dvnevnog reda prva je razmatrana. Najpre su predstavnici komisija za izbor direktora u javnim preduze}ima ukratko izlagali o broju prijavqenih kandidata, vaqanosti prijava, ko su predlo`eni kandidati... Kako je re~eno, odluke su uglavnom donete na osnovu uvida u dokumentaciju kandidata. U Javno preduze}e “Gradac” na konkurs je stigla samo prijava aktuelnog rukovodioca Neboj{e Jovanovi}a. Ve}nici su jednoglasno usvojili predlog komisije u ovom preduze}u da Jovanovi} bude imenovan za direktora. Na dana{woj sednici Skup{tine grada odbornici }e razmatrati i predlog za imenovawe prvog ~oveka JKP “Vodovod”. Na konkus za direktorsko mesto u “Vodovodu” prijavila su se tri kandidata. Po re~ima

predstavnika komisije u ovom preduze}u, dve prijave bile su nepotpune. Za direktora je predlo`en Zoran Pantovi}, {to su i ~lanovi Gradskog ve}a jednoglasno prihvatili. Najve}i broj prijava, {est, stigao je na konkurs za direktorsku funkciju u JKP “Komunalac”. Gradsko ve}e podr`alo je predlog da to bude Qubomir Sikora. Iz “arhive” izvu~en je i predlog za direktora JKP “^a~ak”. Na konkurs u “Grajawu” se prijavilo pet kandidata, me|u kojima je i aktuelni direktor Petar Do-

POTENCIJALNI DIREKTORI “Gradac” “Vodovod” “Komunalac” “Moravac” “Grejawe” “Gradsko zelenilo” “Parking servis” manovi}. Komisija u ovom preduze}u za novog rukovodioca predlo`ila je nekada{weg direktora Obrada Stevanovi}a. Gradski ve}nici usvojili su i ovaj predlog. Pet prijava stiglo je i na konkurs za direktora JKP

Neboj{a Jovanovi} Zoran Pantovi} Qubomir Sikora Dragica Vujani} Obrad Stevanovi} Jasminka Lazi} Zoran Blagojevi} “Moravac”. Ve}nici su usvojili predlog da bude izabrana Dragica Vujani}. Ukoliko odbornici Gradske skup{tine prihvate, jo{ jedna `ena bi mogla da vodi preduze}e ~iji je osniva~ Grad. Od dva kandidata koja su se prijavila

FOTO GLAS

„ISKRIVQEN POGLED“ Drvena bandera na bedemu izme|u dva mosta u Qubi}u svakim danom sve je bli`a zemqi. @ice se jo{ dobro „dr`e“, jer su isprepletane sa granama obli`weg drve}a, prvenstveno jednog „dobrodr`e}eg“ oraha. Stanovnici okolnih ku}a ka`u da je ova bandera ve} godinama nakrivqena i da svakog dana o~ekuju kada }e pasti. Ne strahuju mnogo, jer je na banderu, ka`u, prika~en samo vod telefonske linije za „Vodoprivrednu zajednicu“, pa se nadaju da wen pad ne mo`e izazvati „te`e posledice“. Sa druge strane, neshvatqivo im je da niko od nadle`nih ne obra}a pa`wu, iako se bandera dobro vidi sa oba mosta, a lako joj je i pri}i... V. T. marketing 032/342-276

na konkurs u “Zelenilu”, ve}nici su prihvatili predlog komisije da ovo preduze}e ubudu}e vodi Jasminka Lazi}. Kao i u “Gradcu”, u “Parking servis” stigla je samo jedna prijava. Gradsko ve}e usvojilo je predlog da direktor u “Parking servi-

su” bude Zoran Blagojevi}. Na 59. sednici ve}nici su usvojili izmene i dopune poslovawa JP “Rzav” za 2013. godinu, dok }e ova ista tematika za “Moravac” biti razmatrana na narednoj sednici. Tom prilikom usvojen je i predlog odluke o utvr|iva-

DANAS GRADSKA SKUP[TINA Osim imenovawa direktora Javnog i javnih komunalnih preduze}a, na dnevnom redu 20. sednice Skup{tine grada bi}e razmatrane izmene i dopune programa poslovawa JP “Rzav”, elementi poreza na imovinu, prose~na cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvr|ivawe poreza na imovinu za 2014. Na dnevnom redu }e se na}i i odluka o pro{irewu seoskog grobqa u Preqini. Odbornici bi trebalo da budu informisani i o stawu u privredi i privatizovanim preduze}ima u gradu, problemima u radu auto {kola. Na dana{woj sednici na dnevnom redu je i predlog odluke o formirawu Anketene odbora koji bi trebalo da ispita rad direktora i probleme u funkcionisawu Centra za socijalni rad. Predlog za osnivawe Anketnog odbora potpisao je 31 odbornik.

wu elemenata poreza na imovinu na teritoriji ^a~ka. Kako je objasnio na~elnik Gradske uprave za lokalnu administraciju Du{ko Savkovi}, sni`ene su zakonske stope za fizi~ka lica na 0,22 odsto. Gro stanovni{tva, skoro 99 osto, pla}a}e ni`u stopu poreza, a bi}e umawena i progresivna stopa. Poreske zone su podeqene na gradsku, naseqenu zonu u koju spadaju Mr~ajevci, Gorwa Trep~a i Ov~ar Bawa i seosko podru~je. Gradona~elnik ^a~ka Vojislav Ili} posetio je da }e vlasnici poqoprivrednog zemqi{ta i {uma biti oslobo}eni pla}awa poreza u 2014. godini. Ve}nici su se, izme}u ostalog, saglasili i da Preferans klub u osnivawu mo`e u svom nazivu da nosi ime grada, kao i Auto moto sportski klub, koji je ve} formiran. Z. J.


6

DRU[TVO

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRVA AKTIVNOST NAU^NO TEHNOLO[KOG PARKA

PODR[KA PREDUZETNI^KOJ I INOVATIVNOJ ZAJEDNICI

sali Nau~no tehnolo{kog parka (NTP), odr`ano je predavawe “Unapre|ewe konkurentnosti srpskih preduze}a kroz transfer novih tehnologija i podr{ku inovacijama”, kao prva aktivnost koja je realizovana nakon useqewa u nove prostorije. Pozdravqaju}i goste, gradona~elnik ^a~ka mr Vojislav Ili}, podsetio je da je NTP osnovan 2011, ali da je sa punim kapacitetom po~eo da radi ove godine, s ciqem da pru`i podr{ku preduzetni~koj i inovativnoj zajednici u regionu. - Veliki doprinos za razvoj NTP-a u ovoj godini dao je gospodin Miladin Ristanovi}, a od nedavno i v. d. direktora Danijela Milo{evi}. Siguran sam da }e NTP opravdati ciq osnivawa, da }e povezati lokalnu privredu sa nau~nim institucijama, sa obrazovnim kapacitetima Grada ^a~ka, radi otvarawa novih preduze}a, novih radnih mesta i stvarawa novih proizvoda. Siguran sam da }e u narednom periodu mnoge ideje biti realizovane. Iza NTP-a stoji Grad ^a~ak, koji je iz svog buxeta ove godine izdvojio zna~ajna sredstva za stvarawe po~etnih kapaciteta, i evo nalazimo se u renoviranim prostorijama koje }e biti u funkciji parka. I u narednoj godini Grad }e finansijski pomo}i NTP - rekao je gradona~elnik Ili}, napomiwu}i da

U

nam nedostaju nove tehnologije, koje su velika {ansa za ^a~ak, ovu regiju i ~itavu Srbiju. Nau~no tehnolo{ki park ima nekoliko osnovnih zadataka, u okviru kojih spada edukacija u oblasti inovativnog preduzetni{tva, podr{ka inovacijama i transfer tehnologijama i pokretawe start-ap centra, istakla je dr Danijela Milo{evi}, v. d. direktora NTP. - Dana{wi skup je prvi u nizu, i nadamo se da }e ih biti jo{ puno u budu}em periodu, a osnovni ciq je da pru`i trening i kon-

sultacije o transferu tehnologija u srpskim preduze}aima, zainteresovanim privrednicima i novim mladim snagama, koje nameravaju da se otisnu u preduzetni~ke vode. Slede}e sedmice NTP organizuje start-it karavan, koji se odnosi na trening za nove strat-apove u oblasti tehnolo{kog preduzetni{tva, konkretno informacione tehnologije. Ovo predavawe }e posebno biti korisno za studente zavr{nih godina fakulteta i one koji su nedavno zavr{ili svoje studije i `ele da pokrenu sopstveni

SAOP[TEWA POLICIJSKE UPRAVE ^A^AK

POGINUO PE[AK U nedequ, u 18,15 ~asova, u ^a~ku, u Ulici vojvode Stepe, dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je `ivot izgubila pe{ak D.S. (1938) iz ^a~ka. Na wu je, dok je prelazila kolovoz van obele`enog pe{a~kog prelaza, naletelo vozilo kojim je upravqao B. V. (1981) iz ^a~ka. D. S. je, tri sata kasnije, podlegla povredama u ~a~anskoj Bolnici. Uvi|aj su obavili policijski slu`benici SPI ^a~ak.

OSUMWI^ENI ZA DR@AWE I PROMET HEROINA Po odobrewu zamenika javnog tu`ioca Vi{eg javnog tu`ila{tva, ~a~anska kriminalisti~ka policija donela je u utorak re{ewe o zadr`avawu osumwi~enom D. B. (1986) iz Atenice, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga. Wemu se na teret stavqa da je prodao mawu koli~inu opojne droge heroin @. M. (1980) iz ^a~ka, kod koga je, prilikom pregleda, kriminalisti~ka policija prona{la i oduzela pomenutu drogu. @. M. je u utorak uve~e uhap{en i spoveden zameniku Osnovnog javnog tu`ioca u ^a~ku. Protiv wega je podneta krivi~na prijava zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}eno dr`awe opojnih droga.

RAZBOJNI[TVO U MEWA^NICI ^a~anska kriminalisti~ka policija je 26. novembra uhapsila i sprovela zameniku Osnovnog javnog tu`ioca u ^a~ku B. \. (1974) iz ^a~ka, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo razbojni{tvo. Nepoznati mu{karac je u utorak, oko 17 ~asova, sa maskom na licu i uz pretwu no`em od vlasnika mewa~nice «Uro{», u Sin|eli}evoj ulici, u ^a~ku, oduzeo oko 500 eura i 50 hiqada dinara, a potom se udaqio u nepoznatom pravcu. Brzom i efikasnom akcijom ~a~anske kriminalisti~ke policije on je, nakon tri sata, prona|en i uhap{en, a policija je kod osumwi~enog B.\. prona{la novac pribavqen izvr{ewem ovog krivi~nog dela. Policija je prona{la i no` koji je osumwi~eni odbacio nakon izvr{ewa ovog dela.

biznis u preduzetni~kim vodama u okviru tehnolo{kih disciplina - najavila je dr Danijela Milo{evi} i naglasila da se do sada javio veliki broj inovatora koji `ele da sara|uju i koji imaju lepe ideje koje se mogu implementirati u praksi. Program je predstavila profesor dr Vesna Mandi}, rukovodilac Centra za virtuelnu pro-

izvodwu, Fakultet in`ewerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Profesorka je prezentovala neke od rezultata dva me|unarodna projekta, Kolaborativnog trening centra (CTC) i Centra za virtuelnu proizvodwu (CeVip) i, {to je jo{ va`nije za preduze}a koja su prisustvovala ovom skupu, nove tehnologije i nove pristupe u razvoju inovativnih proizvoda i usluga u doma}im preduze}ima. Vesna Mandi} je podsetila da Centar za virtuelnu proizvodwu ve} godinama pru`a podr{ku razvoju inovativnog sistema u Srbiji, a govorila je i o temama koje se odnose na povezivawe preduze}a sa nau~no-istra`iva~kim institucijama, kao nosiocima znawa i pokreta~ima inovacija. Srboqub \uri}, vlasnik firme “Vodoin`ewering” i predsednik Unije privatnih preduze}a i preduzetnika ^a~ak 2000, smatra da nema napretka bez povezivawa i udru`ivawa, ako ne koristimo tu|a znawa i ako ih ne implementiramo u praksi. \uri} je izme|u ostalog istakao, da je kao privrednik, ~lan ovog dru{tva, grada i Unije, spreman da pomogne i donira u ciqu podr{ke rada Nau~no tehnolo{kog parka. N. R.

U ORGANIZACIJI GO DEMOKRATSKE STRANKE

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI im lekara Resornog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog odbora Demokratske stranke ^a~ak je organizovao akciju preventivnih lekarskih pregleda po mesnim zajednicama. Prva takva akcija organizovana je na teritoriji Mesne zajednice “Stari Grad”, u nedequ, 24. novembra. “Nekoliko je razloga za{to se ovakve aktivnosti vr{e. Prvi i osnovni je u ciqu ranog otkrivawa povi{enog krvnog pritiska, kardiovaskularnih i {e}erne bolesti, kao i wihovog pra}ewa, insistiraju}i na zdravqu gra|ana ^a~ka. Drugi je ~iwenica da `ivimo u jako te{kim ekonomskim uslovima i da zna~ajnom broju gra|ana ^a~ka formalna zdravstvena za{tita nije dostupna, najpre zbog neoverenih zdravstvenih kwi`ica. Razlog je i nedavna odluka na gradskoj skup{tini o preuzimawu ingerencija lokalne samouprave nad primarnom zdravstvenom za{titom. Ovim `elimo da damo primer i sugestije o na~inu da se

T

ukazana mogu}nost iskoristi na najboqi mogu}i na~in, sa minimumom sredstava. U istom ciqu u narednom periodu, organizova}emo niz predavawa vezano za promovisawe zdravog na~ina `ivota, pravilne ishrane, ukupno uzev{i sve vezano za podizawe zdravstvene kulture i obrazovawa”, izjavio je Zoran Romandi}, predsednik Resora za zdravstvo i socijalnu politiku GrO Demokratske stranke. Resorni odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog odbora Demokratske stranke ^a~ak }e i narednom period pose}ivati mesne zajednice na teritoriji Grada ^a~ka, gde }e se pregledi obavqati po formi op{teg lekarskog pregleda i wima se mogu podvr}i svi `iteqi date mesne zajednice, bez obzira da li su ~lanovi Demokratske stranke ili ne. Resorni odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Gradskog odbora Demokratske stranke ^a~ak


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

7

ZDRAVSTVO

DOM ZDRAVQA – GRADSKA USTANOVA

DA LEKAR BUDE „BLI@I“ PACIJENTU om zdravqa u ^a~ku postao je gradska ustanova. Odluku o preuzimawu osniva~kih i upravnih prava nad Domom zdravqa u ^a~ku ve}inom glasova odbornika donela je nedavno Gradska skup{tina. Prema re~ima v. d. direktora Doma zdravqa „^a~ak“ dr Aleksandra Pajovi}a, ^a~ak je potpuno spreman za ispuwewe svojih obaveza, a za ove namene iz gradskog buxeta za narednu godinu bi}e opredeqeno oko 30 miliona dinara. Funkcionisawe samog Doma zdravqa i 31 ambulante na te-

Dr Aleksandar Pajovi}

ritoriji ^a~ka ne}e se mnogo razlikovati u odnosu na prethodni period, ka`e dr Pajovi}, ali najavquje neke novine u samoj organizaciji, kako bi se poboq{ao kvalitet usluga i primarna zdravstvena za{tita bila „bli`a“ pacijentima. Nedavno su imenovani privremeni Upravni i Nadzorni odbor, ura|en je Statut Doma zdravqa, koji uskoro treba da odobri

Ministarstvo zdravqa. Dr Pajovi} ka`e da }e do kraja decembra biti zavr{ena kompletna pravna procedura, jer je prema Zakonu o zdravstvenoj za{titi, krajwi rok za odvajawe primarne zdravstvene za{tite 31. decembar 2013. godine. Sledi ukwi`ewe Doma zdravqa kao samostalnog pravnog subjekta, ~ime zvani~no prestaje da postoji Zdravstveni centar, a ^a~ak dobija dve za-

sebne ustanove – Bolnicu, koja je u nadle`nosti Ministarstva i Dom zdravqa, pod ingerencijom grada i sa dvojnim finansirawem. Novac namewen za plate zaposlenih, lekove i energente obezbe|uje

D

da se otvore novi objekti za ove svrhe. U nekim ambulantama gde postoji odgovaraju}a oprema radi}e povremeno stomatolog. Uskoro bi i telefonska centrala, koja je na usluzi pacijentima, trebalo da

qini, {to }e ko{tati osam miliona dinara. - Ambulanta u Qubi}u kojoj gravitira veliki broj stanovnika bi}e ra|ena najverovatnije 2015. godine, jer se radi o velikoj investiciji. Do tada }e se

- Za 2014. godinu planirano je i da se zameni deo toplovoda Doma zdravqa, odnosno cevi koje su stare ~etiri decenije, da se sanira krov na objektu Doma zdravqa koji proki{wava, da se otvori info-pult u Domu zdravqa. Predvi|ena je nabavka jo{ jednog saniteta, kola za Hitnu pomo}, ~etiri terenska auta za Slu`bu ku}ne nege i za patrona`nu slu`bu, kao i auta za seoske ambulante u Preme}i, Petnici i @ao~anima. Mora se mewati i server koji je nedovoqne snage, da bi sve ambulante bile umre`ene. U planu je nabavka jo{ jednog ultrazvu~nog aparata za potrebe ginekologije, novih defibrilatora, novih EKG aparata – neka su od ulagawa koje u prvoj godini preuzimawa najavquje v.d. direktora dr Aleksandar Pajovi}.

dr`ava, dok grad preuzima finansirawe materijalnih tro{kova. - Pravna, finansijska i tehni~ka slu`ba za sada ostaju zajedni~ki servis. Jo{ nema naznaka da li }e se kasnije „deliti“ radnici ovih slu`bi. Saradwa sa Bolnicom bi}e kao i pre, a nastoja}emo da to bude i kvalitetnije za dobrobit pacijenata - obja{wava v.d. direktora dr Pajovi}.

MOBILNE EKIPE ZA SELA, DE@URNI LEKARI ZA GRAD Dr Pajovi} obe}ava da }e nova organizacija u prvom redu doprineti da poboq{awe osete svi pacijenti, kako u gradu, tako i u selima, u kojima postoji 15 ambulanti. - U nekim seoskim ambulantama lekar ne radi svaki dan. Zato }e se formirati mobilne ekipe koje }e u toku dana odlaziti u dve seoske ambulante, a razmotri}e se da li ima potrebe

po~ne da radi i posle podne, a obnovi}e se i preventivni centar, koji je bio jedan od najboqih u dr`avi. Tako|e, institucija izabranog lekara, na koju postoje zamerke pacijenata, mora da bude fleksibilnija, {to zna~i da pacijent kada zaka`e pregled ne}e ~ekati po nekoliko sati ispred ordinacije. Novina }e biti i de`urni lekar koji }e primati pacijente drugih lekara koji ne rade tog dana – nabraja dr Pajovi}. Trenutno se vode razgovori sa rukovodstvom Apotekarske ustanove za donaciju u lekovima, koji }e, prema re~ima dr Pajovi}a, biti podeqeni najugro`enijem stanovni{tvu, pre svega u selima gde su mahom stara~ka doma}instva. U Slu`bu ku}ne nege vrati}e se kartoni pacijenata, kako bi se pojednostavila adminisrativna procedura. Prema planu za 2014. godinu, prioritetan ciq je renovirawe ambulanti u Slatini, Zabla}u i Pre-

odlu~iti da li }e se graditi novi objekat ili }e se postoje}i rekonstruisati, a razmi{qa se i o jednoj ekipi Hitne pomo}i koja bi intervenisala na tom podru~ju. Iste godine radi}e se i ambulanta u Trbu{anima – ka`e dr Pajovi} i nagla{ava da }e se, ako bude potrebe, raditi i na ure|ewu drugih ambulanti.

POMO] „NEUGOVORENIM“ STOMATOLOZIMA Dom zdravqa ima oko 500 zaposlenih, od ~ega dvadesetak radi na odre|eno vreme. Dr Pajovi} ka`e da za sada nema vi{ka zaposlenih i da je mogu} prijem novog kadra za pojedine slu`be. - [to se ti~e Stomatolo{ke slu`be, u kojoj sada ima ukupno 89 zaposlenih, nastoja}emo da re{imo problem plata 22 „neugovorena“ radnika, koje sada kasne tri meseca. Trudi}emo se da se one isplate u {to kra}em periodu i da

ubudu}e ne kasne. Ideja je da se nedostaju}a sredstva za wihove plate jednim delom obezbede „solidarnim radom“ ostalih zaposlenih, a drugi deo bi}e iz prihoda Doma zdravqa – obe}ava dr Pajovi}. Zamerke nekih odbornika da se po`urilo sa preuzimawem Doma zdravqa i da su mnogi gradovi zbog lo{eg iskustva odustali od toga, dr Pajovi} smatra neosnovanim i podse}a da je ~a~ansko rukovodstvo jo{ 2006. godine iniciralo preuzimawe Doma zdravqa, ali da nije bilo saglasnosti Ministarstva.

Jedna od novina moglo bi da bude i o otvarawe stare ambulante u kasarni „Tanasko Raji}“ u kojoj bi se le~ili vojni osiguranici i stanovni{tvo koje gravitira tom delu grada. - O tome se za sada razmi{qa, a ciq je da se smawi pritisak na urgentnu slu`bu – ka`e dr Pajovi}.

- ^a~ak je ostao u posledwoj grupi od samo nekoliko gradova gde nije izvr{eno odvajawe. Ima mnogo pozitivnih primera, a naravno ima i onih drugih. U ^a~ku }e to sigurno funkcionisati, a poboq{awe }e se veoma brzo osetiti – obe}ava v.d. direktora dr Aleksandar Pajovi}. Od Nove godine i domovi zdravqa u Gu~i i Ivawici prelaze u nadle`nost lokalnih samouprava. V. T.


8

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

DRU[TVO

AGENCIJA ZA BRA^NO POSREDOVAWE „BRAK - JAITI” U DECEMBRU DELI „NOVOGODI[WE POKLONE” Sve vi{e je onih koji zbog prezauzetosti, “naj~e{}e u jurwavi za poslom i obavezama”, ne sti`u da se posvete svom emotivnom `ivotu, {to je slu~aj, ne samo sa starijom, ve} i sa mla|om generacijom. Statistika pokazuje da su u svetu vi{e od tre}ine stanovni{tva bra~no slobodni qudi. ^esto se mo`e ~uti pitawe gde upoznati srodnu du{u u veku novih tehnologija, ra~unara i instant de{avawa, u kome qudi postaju sve otu|eniji. Upoznavawe preko interneta ili SMS-a postalo je prihvatqiva alternativa za pronala`ewe partnera, ali bra~ne agencije su, ipak, najpouzdanije.

gencija za bra~no posredovawe “Brak - jaiti”, koja postoji dve i po godine, u decembru deli “novogodi{we poklone”. Prema re~ima vlasnika Slobodana Jak{i}a, zbog celokupne situacije u dru{tvu, a i s obzirom na moto agencije “O`ivimo Srbiju”, odlu~io je da u decembru, pred novogodi{we praznike, sugra|ane obraduje besplatnim u~lawewem za devojke do 35 godina i sa 50 odsto popusta za penzionere na u~lawewe i agencijsku proviziju. - @eleli smo da u decembru podelimo “novogodi{we poklone” qudima koji nisu u mogu}nosti, naro~ito penzionerima, da upoznaju srodnu du{u. Mnogo je penzionera koji su stambeno obezbe|eni, ali su sami, a sa druge strane puno je `ena koje `ive na ivici egzistencije. @elimo

A

JESMO LI JEDNO ZA DRUGO? da im pomognemo da upoznaju jedni druge, pa mo`da i predstoje}e praznike ne do~ekaju usamqeni. Po{to se Agencija “Brak - jaiti” bori i za pove}awe nataliteta u Srbiji, odlu~ili smo da pomognemo i devojkama do 35 godina, jer im “otkucava” biolo{ki sat za stvarawe porodica - obja{wava Jak{i}. Agenciju je, kako ka`e, osnovao upravo zbog toga {to je u Srbiji, posebno u selima, sve vi{e neo`ewenih mu{karaca, i zbog ~iwenice da na{om zemqom hara bela kuga. Jak{i} podse}a da godi{we nestaje ~itav jedan gradi}, od oko 35.000 stanovnika. Iako se posredovawe odnosi prevashodno na parove iz Srbije, u agenciji su poslove pro{irili i na Ukrajinu i Rusiju, jer su, kako tvrdi na{ sagovornik, devojke iz ovih zemaqa zainteresovane za udaju u Srbiju: - Vreme je totalne otu|enosti i nedostatka vremena za li~ni `ivot, pa i za upoznavawe bra~nog partnera. Me|u osnovnim ciqevima agencije je da devojke dolaze u Srbiju i ra|aju decu, kako bi se zaustavio pad nataliteta. Otvorili smo ekspozituru u Ni{u, a uskoro }emo i u Novom Sadu. Verujem da }emo dovesti i devojke iz Bugarske koje ho}e da se udaju i `ive na selu. Poznato je da na{e devojke ne `ele iz grada da odlaze na selo.

Jak{i} isti~e da su agencije za bra~no posredovawe odli~ne za upoznavawe qudi i da ne bi trebalo da budu tabu tema, istovremeno podse}aju}i da na dru{tvenim mre`ama li~ni podaci nisu uvek istiniti, nego ~esto i la`ni. Problem je u tome {to veliki broj mladih osoba, posebno devojke i `ene, jo{ uvek nemaju hrabrosti da do|u u agenciju i da ka`u da `ele brak. Odgovor za takvu uzdr`anost treba tra`iti u predrasudama, ka`e sagovornik, i napomiwe da su provodaxije prete~a urbanih menaxera za sklapawe braka: - Provodaxija je bio posrednik izme|u porodica momka i de-

vojke, oni su spajali mlade. To su bile naj~e{}e `ene, kom{inka ili neko od rodbine, tetka, ujna, strina... Pa, i danas se u pojedinim krajevima, na pitawe - “kako si se udala”, mo`e ~uti odgovor “so~ila me teta”. Provodaxisawe i sklapawe brakova nije samo posao, nego i obaveza, ~ime ne treba da se bave samo agencije, ve} i dr`ava, po{to se jedino tako mo`e pove}ati natalitet. Prema re~ima Jak{i}a, veoma je va`no da ~lanovi iskreno popune obrazac, odnosno anketu, jer na osnovu wihovih zahteva agencija tra`i i spaja “srodne du{e”. Posle nekoliko sastanaka, obja{wava, vide da li su jedno za dru-

go, ili nisu. Ima onih koji se ve} na prvom susretu prepoznaju, a postoje i oni koji ne prihvataju nikoga. - Na primer jednu `enu iz Novog Pazara smo za kratko vreme udali za ~oveka iz Ivawice. Ona sada ima lep `ivot, ne mo`e da veruje da je na{la takvog ~oveka, a i ceo kom{iluk je odu{evqen sa wom. @ena je puna duha, vedra, radna, sposobna. Ili, na primer, jedan par je godinama `iveo u istoj ulici u ^a~ku, a upoznali su se i ven~ali posredstvom na{e agencije. Ali, imamo i primer da smo jednoj devojci predlagali 11 mu{karaca i nijedan nije odgovarao. Na kraju nam je kazala da je zaboravila da napi{e u anketi, da mu{karac treba da bude visok, ima plave o~i i da zna da svira gitaru. Imamo specifi~nih primera, pravo je ~udo {ta sve qudi zahtevaju. Imali smo i mu{karce od pedeset i vi{e godina koji tra`e devojke od 30, da bi im rodile decu, jer jo{ uvek nisu stvorili porodicu - navodi vlasnik agencije. Zbog prevelikih o~ekivawa kakav treba da bude ~ovek ili `ena na{eg `ivota, qudi sve vi{e dolaze sa idealizovanom slikom osobe koju `eli da upozna. Ali, na`alost, tako je uglavnom samo u snovima, zakqu~uje Slobodan Jak{i}. N. R.

SKUP[TINA ZADRUGE

MED SLATKA ILI GORKA ISTINA esto su potro{a~i meda u nedoumici {ta je to sa cenama meda koje se kre}u od 300 do 600 dinara po kilogramu i ko to unosi zabunu u celu pri~u. Ova nedoumica ne ide na ruku p~elarima, ve} samo proizvo|a~ima “industrijskog meda”. Cenu proizvodwe meda analizira}emo ukratko na p~eliwaku od sto ko{nica, koji je trenutno najzastupqeniji u proizvodwi meda u Srbiji. Seoba sto ko{nica na pa{u prvog bagrema (prose~na udaqenost oko 100 kilometara), drugog bagrema (prose~na udaqenost oko 30 kilometara), livadsku pa{u (do 100 kilometara), lipovu pa{u (Fru{ka Gora, oko 150 kilometara) i pa{u suncokreta (Banat, od 200 do 300 kilometara) i povratak u bazni p~eliwak je ono {to je neophodno da bi se dobili vi{kovi meda za tr`i{te. Kako se ove pa{e nalaze dijametralno (na suprotnim stranama) u odnosu na bazni p~eliwak, vidimo da je prose~na kilometra`a seoba ko{nica oko hiqadu kilometara. Za transporte se obi~no koriste dva kamiona, koji se u povratku vra}aju prazni, pa to sve uti~e na tran-

^

sportne tro{kove. Pored toga, treba dodati tro{kove utovara, istovara, obilazaka p~eliwaka, potvrde ovla{}enih veterinarskih stanica koje izdaju zdravstvena uverewa (u ve}ini slu~ajeva veterinar ne sme da pri|e ko{nicama). Na svakoj od ovih seoba treba platiti mesto, vlasniku parcele na kojoj vam se nalaze p~ele. Obi~no se to pla}a u medu, ali i med treba proizvesti, pa je isto. Moramo uzeti u obzir i amortizaciju opreme, jer se na seobama ko{nice vi{e uni{tavaju, a dosta se opreme izgubi i usled kra|e i drugih nepredvi|enih okolnosti, pa je to oko deset odsto na postoje}u opremu sa kojom radimo. Detaqna analiza bi bila preop{irna, ali iz iskustva p~elara koji godinama bele`e svoje tro{kove, do{lo se do slede}eg zakqu~ka. Tro{kovi proizvodwe jednog kilograma meda su cena jednog kilograma nafte za transportne tro{kove i jo{ toliko za ostale tro{kove. Trenutno je to ukupno oko 300 dinara (rad p~elara i wegove porodice se ne ra~una u tro{kovnik). Do{li smo do paradoksa sa po-

NAJVI[I ORGAN UPRAVQAWA kup{tina je najvi{i organ upravqawa zadrugom. Ona se odr`ava nakon predaje zavr{nog ra~una i to je godi{wa skup{tina, a pravilima zadruge mo`e se predvideti i odr`avawe vanredne skup{tine. Zadrugom upravqaju zadrugari, koji imaju jednako pravo glasa (jedan zadrugar jedan glas). Organi zadruge su: Skup{tina, Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor zadruge. Predsednici i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor zadruge, biraju se na vreme odre|eno zadru`nim pravilima, koje ne mo`e biti du`e od pet godina, uz mogu}nost ponovnog izbora. - Skup{tinu zadruge ~ine svi zadrugari. Skup{tina zadruge donosi zadru`na pravila, utvr|uje poslovnu politiku zadruge, odlu~uju o statusnim promenama i prestanku zadruge, odlu~uje o osnivawu preduze}a i drugih oblika organizovawa, usvaja godi{wi obra~un i izve{taje o poslovawu, donosi programe i planove razvoja, odlu~uje o raspodeli dobiti, bira i opoziva predsednike i ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora, bira i razre{ava direktora zadruge, donosi poslovnik o svom radu, odlu~uje o drugim pitawima utvr|enim zakonom, ugovorom o osnivawu i zadru`nim pravilima. Ukoliko zadruga broji vi{e od 100 zadrugara, mo`e se odrediti zadru`nim pravima da se poslovi iz delokruga Skup{tine zadruge prenesu na Skup{tinu predsednika zadruge. Vreme na koje se biraju predstavnici zadruge ne mo`e biti du`e od pet godina. Skup{tina zadruge se odr`ava najmawe jednom godi{we - obja{wava savetodavac Qiqana ]ur~i}, iz Poqoprivredne savetodavne i stru~ne slu`be ^a~ak. Skup{tina odlu~uje ve}inom glasova ukupnog broja svojih ~lanova o dono{ewu zadru`nih pravila, statusnim promenama i prestanku zadruge, raspodeli dobiti, izboru i opozivu predsednika i ~lanova Upravnog odbora i ~lanova Nadzornog odbora i razre{ewu zadruge, nagla{ava Qiqana ]ur~i}. N. R.

S ~etka pri~e. Ako je cena proizvodwe kilograma meda 300 dinara, kako to da se on u veletrgovinama mo`e na}i po toj maloprodajnoj ceni. Gde su tro{kovi poreza, pakovawa, trgova~ke mar`e. P~elari znaju o ~emu je re~ i takav med nazivaju “industrijski med”. Verovatno bi, po zakonu, na nalepnicama, na teglama takvih proizvoda trebalo da pi{e o kakvom se proizvodu radi. Ako to ne pi{e, takve firme bi treblo zatvoriti, a vlasnike izvesti pred lice zakona. Verovatno bi se to desilo u nekom drugom vremenu, ili nekoj drugoj zemqi. Na svima onima koji koriste med je da razmisle, mo`e li proizvod od koga se zahteva da ima vrhunski kvalitet, da ima nisku cenu i kakve su to industrijske ma{ine koje lete od cveta do cveta i skupqaju med. Milan @ivanovi}


9

DRU[TVO

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

FIRMA „USPON” ORGANIZOVALA PUTUJU]I SAJAM RA^UNARA I NOVIH TEHNOLOGIJA

SAMO NAJBOQE JE DOVOQNO DOBRO!

anas, u Domu kulture, firma “Uspon” sve~ano otvara putuju}i sajam ra~unara i novih tehnologija, koji se u na{em gradu odr`ava do 1. decembra. Posetioci sajma }e imati jedinstvenu priliku da se u svom gradu upoznaju sa najnovijim re{ewima iz oblasti ra~unara i IT opreme najzastupqenijih brendova na na{em tr`i{tu, HP, Asus, Samsung, Kingston, Western Digital, D Link, MSGW i drugim, uz sjajnu zabavu i odli~nu kupovinu po specijalnim cenama. - Posle deset godina rada odlu~ili smo da pravimo putuju}e sajmove, sa ciqem promovisawa ra~unara, odnosno novih ra~unarskih tehnologija. Organizovali smo tri ra~unarska sajma u jednom ciklusu. Prvi je bio u Arnan|elovcu, drugi u Gorwem Milanovcu i zavr{ni, kao kruna sajamske povorke, je u ^a~ku, od 29. novembra do 1. decembra. Ideja sajmova je promovisawe i ra~unara i novih tehnologija, kao i pribli`avawe nauke pre svega omladini, a i svim drugim qudima koji imaju afiniteta prema nauci. Na samom otvarawu sajma, na tre}oj eta`i Doma kulture, u saradwi sa Kulturnim centrom “Lift” i wihovom manifestacijom “Dani nauke i tehnologije”, organizova}emo zajedni~ku prezentaciju, gde }emo na pravi na~in promovisati i ra~unare i nove tehnologije - ka`e za “^a~anski glas” Vladimir Krsti}, jedan od suvlasnika firme “Uspon”. Osim organizatora, na sajmu }e se predstaviti vi{e od 20 gostiju, kako iz sveta nauke i tehnike, tako i iz privrede. Me|u wima su Tehni~ki fakultet koji }e imati svoje eksponatske postavke, Agronomski fakultet, Saobra}ajno-ma{inska i ostale sredwe {kole sa svojim izlo`bama, Regio-

D

nalna privredna komora Kraqevo, ^a~anska banka, “Linea” i ostali prijateqi sajma. - Krajwi ciq nije prodaja, ve} da napravimo gradsku manifestaciju, na kojoj }emo uz lepu atmosferu da se dru`imo i razmewujemo iskustva. Nadam se da }emo imati upori{te i voqu da za dve godine organizujemo manifestaciju u vidu nekog bijenala. Ovakva manifestacija u ^a~ku nije vi|ena. Na{a firma }e se uvek truditi da predstavi ne{to potpuno novo. Ove godine, osim eksponata koje izla`u sredwe {kole i fakulteti, prezentova}emo najnoviju tehnologiju interaktivne table, koja radi preko infracrvenih zraka. Interaktivna tabla daje mogu}nost studentima, |acima i svima koji vr{e prezentaciju da na kvalitetan, lep i lagan na~in predstave svoje projekte. To je dostignu}e

koje je u svetu ve} prihva}eno, a kod nas se nalazi u samom povoju. Poku{a}emo da na prakti~an na~in, sa demonstratorom iz firme “Infobiro” iz Beograda, prezentujemo ovu tehnologiju - nagla{ava Krsti}. Na{ sagovornik smatra da je vrlo bitno u malim sredinama organizovati manifestacije, kao {to je CE&HA sajam u Beogradu, ili sajam tehnike u Hanoveru. Mo`da, ka`e, ne mo`emo napraviti sajam takvih potencijala zbog ograni~enih fi-

ponata, tr`i{te je nametnulo i prodajni karakter. Ipak, rukovodstvo je odlu~ilo da ove godine, pogotovu u ^a~ku, svoj asortiman ponudi bez zarade. - Obi~no to deluje kao floskula ili reklama, ali ja pozivam gra|ane da se u toku predstoje}a tri sajamska dana uvere da su cene neverovatno povoqne, pogotovu qudi koji planiraju da sebi priu{te ne{to od tehnike. Najavquje se i pove}awe poreske stope sa osam na 20 odsto, zbog ~ega }e, na-

nansijskih mogu}nosti i maweg broja stanovni{tva, ali veruje da se mo`e prona}i prihvatqiv na~in za na{e okolnosti da qudima prezentujemo nove ra~unarske tehnologije. Iako je rukovodstvo “Uspona” razmi{qalo i o tome da putuju}i sajmovi budu organizovani samo u vidu izlo`benih eks-

`alost, od Nove godine biti te`e priu{titi ra~unare, nego u ovom trenutku. Upravo zbog toga je ovo mo`da pravi trenutak - ka`e Vladimir Krsti}. Iskoristite pravi trenutak, jer, kako glasi moto “Uspona”, samo najboqe je dovoqno dobro! N. R.

„P^ELICA“ NA DANIMA SRPSKE KULTURE U RUMUNIJI

okviru tradicionalne manifestacije „Dani srpske kulture u Rumuniji“, u tvr|avi Marije Terezije u Temi{varu 15. novembra je odr`ano ve~e srpskih pisaca u Rumuniji, kao i izlo`ba kwiga na{ih izdava~a. Me|u poznatim izdava~kim ku}ama, kao {to su „Matica srpska“, „Prosveta“, „Prometej“ i „Srpska re~“, na{la se i „P~elica“ iz ^a~ka, koja je ugled stekla objavqivawem literature za decu i omladinu. Predstavqaju}i program ku}e ~iji je vlasnik i

U

PRED SRPSKU ZAJEDNICU SA BOGATIM IZDAVA^KIM OPUSOM direktor, Goran Markovi} je istakao zna~aj susreta predstavnika „P~elice“ sa na{im sunarodnicima u susednoj zemqi, kojima }e zbog toga, kako je rekao, klasi~na i savremena dela srpskih pisaca za decu postati daleko dostupnija nego ranije. ^a~ani su primerke svojih izdawa poklonili srpskoj gimnaziji „Dositej Obradovi}“, sa

`eqom da mladi Srbi u Rumuniji, ~itaju}i kwige {tampane }irilicom, neguju kulturu i tradiciju svoga naroda.

Manifestaciji su, pored ostalih gostiju, prisustvovali predstavnici na{e ambasade u Rumuniji, a glavni organizator je Sa-

vez Srba u Rumuniji. Prilikom boravka u Temi{varu na{i sugra|ani su posetili Srpsku sabornu crkvu, Srpsku ~itaonicu i

druga mesta zna~ajna za kulturni `ivot srpskog naroda u dijaspori. E. V.


10

marketing 032/342-276

MARKETING

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

11

GRAD

USKORO PO^IWE DA RADI HOSTEL „CENTRUM“

KAO U HOTELU, A JEFTINIJE Od ponedeqka u centru grada po~e}e da radi hostel „Centrum“. Nalazi se na ~etvrtom spratu starog „Vavilona“ u @elezni~koj ulici. Hostel ima devet soba i ~etiri apartmana. Sve sobe, jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne, imaju mini barove, kablovsku televiziju, internet, zasebna kupatila... U apartmanima su odvojeni spava}i deo i dnevni boravak, a dodatno su opremqeni francuskim le`ajevima i |akuzijima.

ostel je ura|en po standardu hotela sa pet zvezdica. Za nekoliko meseci na istom spratu bi}e opremqeni kongresna sala, koja }e mo}i da primi 30 qudi, mini restoran i dnevni boravak. Kada sve to bude zavr{eno, mo`emo da dobijemo tri do pet zvezdica. Uglavnom }emo slu`iti doru~ak, ali prilago|ava}emo se potrebama i zahtevima na{ih gostiju. Iako u sobama imaju mini barove, gosti }e mo}i da naru~e pi}e i na recepciji. Imamo sobe za pu{a~e i za nepu{a~e. Za sada smo obezbedili ~etiri parking mesta za na-

H

{e posetioce ba{ ispred hostela - ka`e Andrija Mi{kovi}, vlasnik „Centruma“. U po~etku, u „Centrumu“ }e raditi pet osoba, recepcionari i sprema~ice. Iako pru`a vrhunsku uslugu, cene u hostelu nisu previsoke. Preno}i{te po osobi ko{ta 2.500, popodnevni odmor je 2.000 dinara. Iznajmqivawe sobe sa francuskim le`ajem za dve osobe je 4.500, a soba sa bra~nim krevetom i dva odvojena le`aja ko{ta 6.500 dinara. Gosti koji ostaju du`e mo}i }e da dobiju popust.

032/310-460 069/310-04-60


12

marketing 032/342-276

MARKETING

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE


13

SELO

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

RASPISAN KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POQOPRIVREDI

DIREKTNA I BESPOVRATNA SREDSTVA

omisija za dodelu podsticajnih sredstava u poqoprivredi, raspisala je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poqoprivredi u 2013. godini na teritoriji grada ^a~ka. Sredstva za podsticawe razvoja poqoprivrede su direktna i bespovratna i koriste se za finansijsku podr{ku proizvo|a~ima u pokretawu, obnavqawu i unapre|ewu proizvodwe. Pravo na finansijsku podr{ku imaju poqoprivrednici i ~lanovi wihovog doma}instva koji se bave iskqu~ivo poqoprivrednom proizvodwom, pod uslovom da je poqoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poqoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom, i da su nosioci ili ~lanovi gazdinstva sa prebivali{tem na teritoriji grada ^a~ka upisani u Registar po osnovu prava svojine, odnosno zakupa poqoprivrednog zemqi{ta, koje se nalazi na ~a~anskoj teritoriji i koji se iskqu~ivo bave poqoprivrednom proizvodwom. Sredstva za podsticawe razvoja poqoprivrede su

K

direktna i bespovratna i koriste se za: povrtarsku proizvodwu (plastenici i staklenici, oprema za plasteni~ku i stakleni~ku proizvodwu, kopawe bunara, izgradwa mini akumulacije, opreme za navodwavawe i sli~no), sto~arsku proizvodwu (laktofrizi, muzilice, hranilice, pojilice, me{aone sto~ne hrane, kupovina kvalitetnog priplodnog materijala radi unapre|ewa genetskog potencijala u govedarstvu, ov~arstvu, sviwarstvu i `ivinarstvu), vo}arsku proizvodwu (ma{ine i oprema za za{titu biqa freze, tarupi, atomizeri, prskalice, skafander i sli~no, kopawe bunara, izgradwa mini akumulacije, opreme za navodwavawe, nabavka sadnog materijala, nabavka protivgradnih mre`a i oprema za podizawe iste), ratarsku proizvodwu (nabavka semenskog materijala, nabavka ma{ina, opreme u ratarstvu, kopawe bunara, izgradwa mini akumulacije, nabavka opreme za navodwavawe) i prera|iva~ke kapacitete (mini hladwa~e, su{are, oprema za preradu vo}a, povr}a, meda, mleka, mesa i

drugih poqoprivrednih proizvoda - pakerice, vakumirke, kalibratori i sli~no). Podnosilac prijave uz zahtev za ostvarivawe prava na finansijsku podr{ku dostavqa i ostalu neophodnu dokumentaciju. Korisnici podsticajnih sredstava imaju obavezu da dostave ta~ne podatke i verodostojne dokaze uz prijavu. Visinu sredstava za finansijsku podr{ku po jednom zahtevu poqoprivrednim proizvo|a~ima utvr|uje gradona~elnik na predlog Komisije za dodelu podsticajnih sredstava u poqoprivredi. Korisnici su obavezni da namenski

upotrebe dodeqena sredstva, o ~emu }e voditi ra~una Komisija i Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj. U slu~aju nenamenskog kori{}ewa, korisnici su obavezni da u celosti vrate dodeqena sredstva. O podnetim prijavama odlu~uje Komisija za dodelu podsticajnih sredstava u poqoprivredi. Poqoprivredni proizvo|a~i koji su ostvarili pravo kori{}ewa podsticajnih sredstava u poqoprivredi u 2012. i 2013. godini, nemaju pravo da u~estvuju na ovom konkursu. Rok za podno{ewe prijava sa prate}om dokumen-

tacijom je 2. decembar, do 12 ~asova. Nepotpunu, neblagovremeno i naknadno podnetu dokumentaciju Komisija ne}e uzimati u razmatrawe. Konkursni obrazac se mo`e dobiti na {alteru broj 8, Gradske uprave grada ^a~ka. Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom zainteresovani mogu dobiti u kancelariji br. 108, Slu`bi za poqoprivredu sa Centrima za razvoj sela, ili na telefon broj 032/309-135. O rezultatima konkursa svi u~esnici bi}e obave{teni najkasnije do 13. decembra. N. R.

IZ SAOP[TEWA ZA JAVNOST KOMISIJE ZA POQOPRIVREDU GRADA ^A^KA

DANAS I SUTRA MINISTAR GLAMO^I] U ^A^KU omisija za dodelu podsticajnih sredstava u poqoprivredi, u sastavu mr Svetlana M. Paunovi} (predsednik), Vladimir Nenadi}, dipl. ing. agronomije i Tihomir \urovi}, poqoprivredni proizvo|a~ (~lanovi komisije), kao i zamenik predsednika Skup{tine grada ^a~ka Vladan Mili}, dr. vet. med, uputili su poziv ministru poqoprivrede prof. dr Draganu Glamo~i}u i ~lanovima Odbora za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Narodne skup{tine Republike Srbije da posete grad ^a~ak. Zahvaquju}i pomo}i i podr{ci koju je komisija imala od poslanice Narodne skup{tine i profesorke Agronomskog fakulteta prof. dr Sne`ane Bogosavqevi} Bo{kovi}, ministar Glamo~i} i ~lanovi Odbora za poqoprivredu prihvatili su poziv i zaseda}e u ^a~ku, 29. i 30. novembra. Za tro{kove dolaska ~lanova Odbora poqoprivrede sredstva su izdvojena

K

iz projekta Ujediwenih nacija. Prioritetne teme o kojima }e se diskutovati na zasedawu su: klimatske promene, odnosno pove}awe temperature, prostorna i vremenska izmena re`ima padavina, ~este elementarne nepogode, smawewe sto~nog fonda, kao i borba protiv svih navedenih neda}a sa kojima se poqoprivredni proizvo|a~i susre}u iz godine u godinu, na podru~ju teritorije grada ^a~ka. Na zasedawu }e biti obuhva}ene i teme unapre|ewa vo}arstva, sto~arstva, povrtarstva i ratarstva. ^lanovi Komisije za dodelu podsticajnih sredstava u poqoprivredi i Vladan Mili}, zamenik predsednika SG, izradili su projekat iz oblasti sto~arstva, koji }e biti prezentovan ministru poqoprivrede i ~lanovima Odbora za poqoprivredu Narodne skup{tine RS. Ovim projektom grad ^a~ak }e konkurisati u Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede za dobijawe

neophodnih sredstava. Ciq projekta je nabavka priplodnih junica simentalske rase, koje bi bile besplatno dodeqene poqoprivrenim proizvo|a~ima. “Osnovna svrha projekta je pomo} sto~arima na podru~ju teritorije grada ^a~ka, u vidu nabavke kvalitetnih i visoko produktivnih grla simentalske rase, zaustavqawe permanentnog pada broja stoke, popuwavawe polunapu{tenih i napu{tenih staja, ukrupwavawe stada i zapo{qavawe seoskog stanovni{tva, koje poseduje svoju radnu snagu, opremu, kapacitete i zemqi{te. Besplatna dodela junica dovela bi i do pove}awa motivisanosti poqoprivrednih proizvi|a~a da sa~uvaju grla u proizvodnom zapatu i pove}aju wihov broj. Na ovaj na~in, u narednim godinama stvorili bi se stabilni proizvo|a~i sposobni da izdr`e tr`i{nu utakmicu, a tako|e bi se pru`ila i neophodna {ansa poqoprivrednim proizvo|a~ima, koji

ne poseduju potrebna nov~ana sredstva da obezbede svoju egzistenciju i ostanu na selu�, navodi se, izme|u ostalog, u saop{tewu Komisije za poqoprivredu grada ^a~ka. U saop{tewu je istaknuto da bi se razvojem sto~arstva na podru~ju ~a~anske teritorije stvarili povoqni uslovi za razvoj ratarske proizvodwe i proizvodwe krmnog biqa, obezbedili uslovi za proizvodwu dovoqnih koli~ina organskih |ubriva - stajwaka, {to ~ini osnovnu za zasnivawe uspe{ne biqne proizvodwe i obnovile, odr`ale, i za{titile pa{wa~ke i livadske povr{ine. Razvoj sto~arstva zna~ajno bi doprineo intenzivirawu celokupne poqoprivrede na ~a~anskom podru~ju, kao i razvoj klani~ne industrije, mlekarske proizvodwe i industrije sto~ne hrane. N. R.

PIJA^NI BAROMETAR POVR]E

krompir 40 - 50 pasuq 300 - 350 paprika 80 - 170 paradajz 60 - 80 krastavac 100 - 120 praziluk 70 rotkva 60 tikvice 150 kupus 15 - 20 karfiol 50 - 60 per{un 25 {argarepa 60 - 80 cvekla 40 - 50 spana} 50 zelena salata 30 crni luk 70 beli luk 400 rotkvice 40

VO]E

suve {qive 200 - 250 jabuke 30 - 70 kru{ke 80 mu{mule 80 gro`|e 80 - 100 ju`no vo}e 100 - 220 orasi 900 - 1.000

MLE^NA PIJACA

projino bra{no 90 pili}i 350 - 370 jaja 9 - 13 kajmak 500 - 600 sir 250 - 400 pr{uta 1.200 - 1.600 slanina 350 - 850 suxuk 750 - 800

STO^NA PIJACA

teli}i - nema tovqenici 200 prasi}i 250 - 300 ovce 130 jagwad 300 p{enica 22 je~am 23 kukuruz 20


14

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

DOM KULTURE ^A^AK - Ponedeqak, 2. decembar ^A^AK 2013 - izlo`ba radova sa ovogodi{we Likovne kolonije Likovni salon u 19:00 - ^etvrtak i petak, 5. i 6. decembar

ODUMIRAWE - doma}i igrani film rediteqa Milo{a Pu{i}a Velika sala u 20:00 - ^etvrtak, 5. decembar IZLO@BA FOTOGRAFIJA: ^A^AK I ^A^ANI Sredwi i gorwi hol u 19:00

- TV GALAKSIJA 13:30 OGLASI

08:45 SERIJA – Izlog strasti –

13:30 OGLASI

18:55 TV INFORMATOR 2

14:10 GALASPORT –r.

09:15 MERIDIJANIMA

14:10 GALASPORT –r.

19:30 MERIDIJANIMA

15:30 TV INFORMATOR 1

09:45 BELI LUK I PAPRICICA

14:50 DOKUMENTARNI FILM – ZA-

20:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

15:55 KRAJEM NA[E ULICE

10:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

STAVA FILM – r.

20:05 MO SPORT

PETAK 29. 11. 2013.

16:15 GULIVER

10:15 SRBIJA I SVET

15:30 TV INFORMATOR 1

20:45 FILM

08:15 OGLASI

17:15 OGLASI

11:15 OGLASI

16:15 SERIJA – Izlog strasti

22:30 TV INFORMATOR 3

08:45 SERIJA – IZLOG STRASTI

17:45 GRADSKI PUTOKAZ-r.

12:00 VREMEPLOV, SVETA^NIK

16:45 Beli luk I PAPRI^ICA

23:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

10:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

18:55 TV INFORMATOR 2

12:15 NA[E SELO-r.

17:15 OGLASI

23:15 Program Srbija na dlanu 1

10:15 KORAK 21

19:20 KRAJEM NA[E ULICE

13:00 IZBLIZA

17:45 GRUDA-r.

11:15 OGLASI

20:00 MUZI^KA APOTEKA

13:30 OGLASI

18:15 MILANOVA^KA SEDMICA –r.

^ETVRTAK 5. 12. 2013.

13:00 NIKO KAO JA-r.

22:30 TV INFORMATOR 3

14:10 KARUSEL-r.

18:55 TV INFORMATOR 2

08:15 OGLASI

13:30 OGLASI

22:55 KRAJEM NA[E ULICE

14:45 IZBLIZA

19:30 MERIDIJANIMA

08:45 SERIJA – Izlog strasti –

14:45 FOTOSKAZ –r.

23:10 GLAS ZAPADNE SRBIJE

15:30 TV INFORMATOR 1

20:00 GLAS ZAPADNE SRBIJA

09:15 MERIDIJANIMA

15:30 TV INFORMATOR 1

23:15 Program Srbija na dlanu 1

16:15 SERIJA - IZLOG STRASTI -r.

20:05 TV MEDIKUS

09:45 BELI LUK I PAPRI^ICA

17:15 OGLASI

21:00 Srbija i svet

10:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

TV PROGRAM

16:15 IZLOG STRASTI – r. 17:15 OGLASI

NEDEQA 1. 12. 2013.

18:00 GALASPORT

22:30 TV INFORMATOR 3

10:15 SPORTSKA GALAKSIJA

18:00 GALASPORT

08:15 OGLASI

18:55 TV INFORMATOR 2

23:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

11:15 OGLASI

18:55 TV INFORMATOR 2

08:45 POD SJAJEM ZVEZDA

19:35 MERIDIJANIMA

23:15 Program Srbija na dlanu 1

12:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

19:20 KRAJEM NA[E ULICE

10:00 VREMEPLOV, SVETA^NIK

20:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

20:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

10:15 STARI ZANATI

20:10 DOKUMENTARNI FILMOVI

SREDA 4. 12. 2013.

13:45 OGLASI

20:10 INTERAKCIJA

11:15 OGLASI

– ZASTAVA FILM

08:15 OGLASI

14:30 MO SPORT-r.

21:00 GRADSKI PUTOKAZ

12:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

21:00 MILANOVA^KA SEDMICA

08:45 SERIJA – Izlog strasti

15:00 ABS SHOW

21:50 VEZE

12:15 NA[E SELO

21:30 GRUDA

09:15 MERIDIJANIMA

15:30 TV INFORMATOR 1

22:30 TV INFORMATOR 3

13:00 ATLAS

22:30 TV INFORMATOR 3

09:45 BELI LUK I PAPRI^ICA

16:15 SERIJA – Izlog strasti

22:55 KRAJEM NA[E ULICE

13:30 OGLASI

23:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

10:00 VREMEPLOV, SVETA^NIK

16:45 BELI LUK I PAPRI^ICA

23:10 GLAS ZAPADNE SRBIJE

14:00 FILM – MALA PRINCEZA

23:15 Program Srbija na dlanu

10:15 IZBLIZA

17:15 OGLASI

23:15 Program Srbija na dlanu 1

15:30 VEZE

11:15 OGLASI

17:45 VI[E OD SPORTA

12:15 FILM -r.

16:15 52 VIKENDA U SRBIJI

UTORAK 3. 12. 2013.

12:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

18:55 TV INFORMATOR 2

SUBOTA 30. 11. 2013.

18:30 GULIVER

08:15 OGLASI

12:15 SUPER 70

19:30 MERIDIJANIMA

08:15 OGLASI

19:00 SPORTSKA GALAKSIJA

08:45 SERIJA – Izlog strast –

13:30 OGLASI

20:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

08:45 KONCERT

19:30 MERIDIJANIMA

09:15 Meridijanima

14:10 INTERAKCIJA-r.

20:05 NA[E SELO-r.

10:00 SVETA^NIK, VREMEPLOV

20:00 KARUSEL

09:45 Beli luk I PAPRI^ICA

15:30 TV INFORMATOR 1

21:00 FOTOSKAZ

10:15 TREND SETTER

23:00 Program Srbija na dlanu 1

10:00 VREMEPLOV, SVETA^NIK

16:15 SERIJA –Izlog strasti –

21:45 NIKO KAO JA

10:15 AUTOSPRINT

16:45 BELI LUK I PAPRI^ICA

22:30 TV INFORMATOR 3

11:15 OGLASI 11:45 SVETA^NIK, VREMEPLOV

PONEDEQAK 2. 12. 2013.

11:15 OGLASI

17:15 OGLASI

23:00 GLAS ZAPADNE SRBIJE

12:00 INTERAKCIJA-r

08:15 OGLASI

12:15 POD SJAJEM ZVEZDA

17:45 TV MEDIKUS-r.

23:15 Program Srbija na dlanu 1


15

DRU[TVO

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

U EKONOMSKOJ [KOLI ODR@ANA FORUM TEATAR PREDSTAVA

„JEDAN KLIK MEWA SVE“

ancelarija za mlade u ^a~ku, u utorak je za |ake Ekonomske {kole organizovala Forum teatar predstavu “Jedan klik mewa sve”, koja je nastala zajedni~kim kreativnim radom grupe mladih iz Novog Sada i drugih mesta u Vojvodini, u okviru projekta “Budi zdrav/a u virtuelnom i stvarnom svetu”. Projekat realizuje Novosadski humanitarni centar (NSHC), uz podr{ku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Prema re~ima Nenada Opa~i}a iz NSHC i i trenera Forum teatra, tema predstave “Jedan klik mewa sve” je nasiqe na internetu, pronala`ewe na~ina za spre~avawe te pojave i prevazila`ewe posledica. “Jedan klik mewa sve” je ise~ak iz realnosti `ivota mladih i zasnovan je na istinitoj pri~i koja se dogodila u jednom mawem gradu u Srbiji. Po{to je predstava inspirisana metodologijom Pozori{ta potla~enih i Forum teatra, publika je imala aktivnu ulogu i bila pozvana da mewa tok predstave, predla`u}i i na sceni probaju}i re{ewa koja mogu doprineti re{avawu ove sve ~e{}e dru{tvene pojave, koja negativno uti~e na mentalno zdravqe mladih. - Nasiqe na internetu je veoma aktuelna tema, o ko-

K

joj se malo pri~a. Organizacije poput Novosadskog humanitarnog centra, poku{avaju da tu temu stave na dnevni red, jer smatramo da je zaslu`ila pa`wu da se sistematski po~ne baviti re{avawem tog problema, spre~avawem nasiqa i pru`awem pomo}i `rtvama nasiqa na internetu - ka`e Nenad Opa~i}. Predstava je do sada izvedena u Zrewaninu, Kikindi, Subotici, Novom Sadu, Rumi, [apcu, Somboru, Ni{u, Vrawu, Leskovcu, Beogradu, Kragujevcu, Pirotu i Kraqevu. - Posle predstave sledi moje pitawe da li je ova

pri~a realna? Gde god smo gostovali, 90 odsto publike smatra da je pri~a realna, prepoznaje je kao situaciju koja se de{ava. U Novosadskom humanitarnom centru uvek tra`imo neku metodologiju koja }e biti

prilago|ena mladima, koja }e mo}i da ih zainteresuje da prihvate informaciju, da u~estvuju i po~nu da razmi{qaju o problemu koji `elimo da predstavimo. Radionice, predavawa, seminari, koje smo radili

unazad deset godina, ve} su prevazi|eni. Forum teatar je idealna metodologija, i nastoja}emo da je razvijemo i {irimo u ~itavoj Srbiji, u svim ustanovama koje rade sa mladima - istakao je Nenad Opa~i}. Prema re~ima Aleksandra Simonovi}a, koordinatora Kancelarije za mlade, prioritetan zadatak Kancelarije jeste unapre|ewe kvaliteta `ivota mladih grada ^a~ka: - Unapre|ewe zdravstvenog (psiho-fizi~kog) statusa mladih je visoko kotirano na listi prioriteta Kancelarije. Iz tog razloga, kao i zbog aktuelnosti teme kojom se bavi Forum teatar, predstava “Jedan klik mewa sve”, zadovoqstvo mi je {to je ^a~ak je-

dan od 18 gradova u Srbiji koji ima priliku da u okviru projekta “Budi zdrav/a - u virtuelnom i stvarnom svetu” bude doma}in predstave. Kancelarija za mlade se ovom prilikom zahvaquje Ekonomskoj {koli ^a~ak i ~a~anskoj Gimnaziji koja je ustupila potrebna tehni~ka sredstva (mikseta, zvu~nici imikrofon) i bez ~ije podr{ke ova aktivnost ne bi mogla biti organizovana. Nenad ]endi}, u~enik ~etvrtog razreda Ekonomske {kole, kako ka`e, od svih dru{tvenih mre`a najvi{e koristi Fejsbuk, a povremeno Skajp, jer smatra da je to najboqi na~in da kontaktira sa qudima koji su daleko. - Na Fejsbuku nemam ve-

liki broj prijateqa koje ne poznajem, naj~e{}e prihvatam one koje znam i koje sam negde ve} sreo. Smatram da je Fejsbuk veoma popularan me|u mladima. Mladi dosta vremena provode na Fejsbuku i to nije dobro, trebalo vi{e da se bave nekim drugim oblastima `ivota, na primer sportom. Pazim {ta objavqujem, naj~e{}e neke pesme, status retko kad, uglavnom ne{to lepo {to mi se dogodilo i {to `elim da podelim sa prijateqima. ^uo sam za negativna iskustva, ali ja ih nikada nisam imao, zato {to ne prihvatam qude koje ne poznajem. Nadam se da mi se nikada ne}e dogoditi neprijatnosti. U~enica prvog razreda Ekonomske {kole Tijana ]ur~i}, tako|e koristi nekoliko dru{tvenih mre`a, Fejsbuk, Tviter i Skajp. - Fejsbuk koristim kako bih se dopisivala sa prijateqima i daqom rodbinom, a Tviter da bih pratila zvezde koje volim. Na Fejsbuku ne prihvatam nepoznate osobe za prijateqe, zato {to znam da postoje negativna iskustva. Nikada nisam imala neprijatnosti. Veoma sam oprezna {ta objavqujem, slike koje postavqam delim sa prijateqima i porodicom. Skajp koristim kako bih se ~ula sa rodbinom - ka`e Tijana ]ur~i}. N. R.

OTVORENA IZLO@BA MAKETARSKOG KLUBA ^A^AK

MAKETARSTVO POLAKO ULAZI U DU[U I SRCE sredwem holu Doma kulture, u ponedeqak je otvorena izlo`ba Maketarskog kluba ^a~ak. Qubiteqi maketarstva izlo`bu mogu videti do subote, kada }e biti odr`ano i republi~ko takmi~ewe. Otvaraju}i izlo`bu, direktor Doma kulture Dragojlo Jerotijevi} je izrazio zadovoqstvo zbog uspe{ne saradwe ove ustanove i Maketarskog kluba ^a~ak: - Ova saradwa je po~ela pre tri godine, a zahvaquju}i zajedni~kim prijateqima

U

poku{ali smo da uvedemo novi vid izlo`be u ustanovu, i to se pokazalo dobrim. Posebno mi je drago {to ve~eras imamo dobar podmladak, {to zna~i da maketarska izlo`ba polako ulazi u du{e i srca ^a~ana. Maketarski klub ^a~ak je iz godine u godinu sve organizovaniji i boqi, a maketarima koji }e se u subotu takmi~iti po`eleo bih puno uspeha, odnosno da nagrade dobiju najboqi majstori. Maketar i modelar Milan Kosi}, kao najstariji ~lan kluba, zahvalio je publi-

ci na podr{ci, a posebno direktoru Doma kulture, kome je tom prilikom uru~ena plaketa. Iako klub zvani~no postoji od ovog leta, wegovi entuzijasti su po tre}i put organizovali izlo`bu, na kojoj qubiteqi ove vrste umetnosti mogu videti razne modele aviona, brodova, `eleznice, automobila, tenkova. - Maketarstvo nije samo maketa, to je istorija vazduhoplovstva, pomorstva, `eleznice, automobilizma. Qubiteq sam avijacije jo{ od 1947. godine, a maketar-

stvo je moj hobi, jer me zanima istorija vazduhoplovstva. Ranije sam radio modele, sa kojima sam u~estvovao na raznim takmi~ewima. Godinama pravim makete, prvu sam uradio 1961, tako da ih danas imam vi{e od 200 - ka`e Kosi}. Pored maketa ~lanova Maketarskog kluba ^a~ak, na ovoj izlo`bi su predstavqeni i radovi wihovih kolega iz kluba Spiner iz Kraqeva, sa kojima ^a~ani imaju odli~nu saradwu. N. R.


16

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

KULTURA

POKLON KWIGE ^a~anski glas i kwi`ara LAGUNA }e obradovati ~etvoro ~italaca koji budu najbr`i i jave se u petak od 11 do 11,30 ~asova u redakciju lista (tel: 377-107). Uz kupqen posledwi broj ^a~anskog glasa, nagra|eni kwige mogu podi}i u kwi`ari Laguna, Gradsko {etali{te bb, ^a~ak, radno vreme 9-21.

Metju Gudman

OSAMDESET DANA Kwiga o dve izuzetno zanimqive `ene re{ene da nadma{e Fileasa Foga, junaka romana @ila Verna, i obi|u Zemqinu kuglu za mawe od osamdeset dana. etrnaestog novembra 1889. godine mlada reporterka Vorlda krenula je parobrodom iz Wujorka u pohod da obori rekord najbr`eg obilaska sveta. Istog dana iz Wujorka – mada u suprotnom smeru i vozom – po{la je mlada novinarka ~asopisa Kosmopoliten Elizabet Bizland. Ta dramati~na trka na stazi od skoro ~etrdeset pet hiqada kilometara privukla je pa`wu ~itave nacije i zauvek promenila `ivote takmi~arki. Wih dve su bile jedna drugoj su{ta suprotnost. Neli Blaj je bila borbena, odlu~na, ambiciozna reporterka iz pensilvanijske rudarske oblasti, koja je tragala za najsenzacionalnijim vestima i pritom, ~esto pod izmi{qenim identitetom, obelodawivala dru{tvene nepravde. Otmena i elegantna Elizabet Bizland, ro|ena u aristokratskoj ju`wa~koj porodici, vi{e je volela romane i poeziju od novina a smatrana je za najlep{u `enu velegradskog novinarstva. Obe `ene pak bile su nadareni pisci i ostvarile su uspe{ne karijere u veoma ambicioznom svetu novinarstva kojim su vladali mu{karci. Kwiga Osamdeset dana o`ivqava te dve `ene pionire u trci s vremenom, uvek svesne da i najmawe ka{wewe mo`e dovesti do poraza.

^

Vadi Retner U SENCI SVETOG DRVETA oman „U senci svetog drveta“ inspirisan je stvarnim doga|ajima. Predstavqa podsetnik na grozote koje je po~inio re`im Crvenih Kmera u Kamboxi izme|u 1975. i 1979. godine, kada je, po procenama, `ivote izgubilo oko dva miliona qudi. Uli}e vam nadu i potvrditi da pripovedawe ima mo} da nas ushiti i pomogne nam ne samo da pre`ivimo ve} i da prevazi|emo patwu, svirepost i gubitak. Za sedmogodi{wu Rami, razoran kraj wenog detiwstva po~iwe s koracima wenog oca koji se vra}a ku}i u rane jutarwe sate donose}i podrobnosti o gra|anskom ratu koji je preplavio ulice Pnom Pena, glavnog grada Kamboxe. Ubrzo porodi~ni svet bri`qivo ~uvanih kraqevskih povlastica biva naprasno zahva}en haosom revolucije i prinudnog raseqavawa. Tokom naredne ~etiri godine, dok Crveni Kmeri nastoje da li{e stanovni{tvo i posledweg deli}a individualnog identiteta, Rami se dr`i za jedinu preostalu trunku svog detiwstva – pesme i mitska predawa koja joj je pri~ao otac. U atmosferi sistematskog nasiqa, gde je se}awe bolest i opravdawe za pogubqewe, Rami se bori za malo verovatan opstanak. Ispoqavaju}i autorkinu izuzetnu nadarenost za jezik, roman U senci svetog drveta jeste blistavo ispredena pri~a o qudskoj izdr`qivosti.

R

SE]AWE S POVODOM: ANTONIJE ISAKOVI] I ^A^ANI Devedeset godina od ro|ewa Antonija Isakovi}a. - Susret sa patrijarhom Pavlom u manastiru Blagove{tewe re devedeset godina, 10. novembra, ro|en je jedan od najve}ih srpskih pisaca akademik Antonije Isakovi}, koji je ostavio dubok trag i u drugim oblastima stvarala~kog i dru{tvenog delovawa. Po wegovim pri~ama snimani su filmovi, bio je direktor NIN-a i “Prosvete”, politi~ki poslenik i borac za qudska prava. U sve doma}e i mnoge svetske antologije u{le su wegove fascinantne pripovesti o doga|awima u ratu i qudskim sudbinama: “Ka{ika”, “Crveni {al”,” Kroz grawe nebo,” “Dvoje”, “Paprat i vatra”, “Dve no}i u jednom danu”... Upoznao sam ga 1990. godine kao ~a~anskog zeta. Supruga Leposava, sa kojom je dobio }erke Milicu Mil{u, potowu istaknutu glumicu i Nadu Isak , slikarku, bila je poreklom iz Prislonice. U leto 1995, rado je prihvatio da bude doma}in Sabora frula{a. Pri~ao mi je kako mnogo zna o na{em kraju: “Prepe{a~io sam ove predele kao mlad ~ovek i pecao ribu na Di~ini, ^emernici i Despotovici .” Drugom prilikom, ve} slede}e godine pozvao sam ga da zajedno posetimo patrijarha Pavla, koji je kao i svakog leta, petnaestak julskih dana provodio u ov~arsko-kablarskom manastiru Blagove{tewe, gde se 1948. godine i zamona{io. Veoma se obradovao ovom predlogu. Bilo je pravo i nesvakida{we zadovoqstvo prisustvovati dirqivom susretu dva znamenita Srbine. Razgovor velikog duhovnika i verskog poglavara na{e crkve sa istaknutim piscem, komunistom i nekada najmla|im borcem Prve proleterske brigade, potrajao je ~itava dva sata. Pa`qivo slu{aju}i jedan drugog, ponajvi{e

P

PROPU[TENO U NOVINARSKOM POSLU SE NE STI@E

su govorili o provi|ewu i sudbini ~ovekovoj koju ~esto odre|uje samo jedan tren, jedna tanka linija izme|u opstanka i nestanka. Igumanu Georgiju Dobrosavqevi}u i potpisniku ovih redova preostajalo je samo da, pod senovitim tremom na steni iznad Ov~ar Bawe, netremice slu{aju wihov razgovor pun mudrih re~i i me|usobnog uva`avawa. Majstor kratke pri~e, koje su u{le u najzna~ajnije svetske antologije, uz pripovetke ^ehova i Hemingveja, romansijer, ratnik, urednik i akademik, veoma je cenio i po{tovao novinarski posao. U to sam se uverio, pre skoro deceniju i po, kada sam ga zamolio da pro~ita rukopis moje kwige novinarskih zapisa “Ovako je bilo”, sa probranim reporta`amo o qudima i doga|ajima, koje sam, uglavnom, kao novinar “Politike”, a pre toga Radio ^a~ka i “^a~anskog glasa”, raznim povodima, u proteklih ~etvrt veka objavio. Nije dugo potrajalo kada mi je stigao op{iran tekst, ta~nije re~eno, pravi esej o novinarima i novinarstvu, koji je zapo~eo re~ima: “Novinar je sli~an dobrom bera~u jabuka. Ume da odabere i ubere najboqe plodove iz jabu~ara, da ih kao na|ene

~iwenice pore|a i nimalo ne qu{ti (ve} ih je oqu{tio time {to ih je odabrao), ~iwenice koje su kapqe izvorne vode, ubedqive i pouzdane, a kad ih pore|a u svom dopisu, ~lanku, komentaru, reporta`i, na surovoj traci `ivota dobija se epoha, weno stawe i zna~ewe.” Podsetio je Lule, kako su ga zvali prijateqi, na zna~aj „brzine,” da se uhvati tren, jer propu{teno u novinarskom pozivu se nikad ne sti`e. Drugo, ~iwenica i podatak uvek moraju da budu provereni, ta~ni, do bola istiniti. Voditi novinarski `ivotopis bez demantija, to je su{tina sjajnog i velikog novinarstva. Tre}e, jezik mora biti precizan i slikovit, nikako rastrtqan, jasno pregledan, jednostavan i odmah da ide u srce teme, da je postepen i s merom raspri~an.” ^esto se ka`e, i skloni smo da tvrdimo-novinarstvo je efemerno: “No, da li je ba{ tako-pita Isakovi}: Kad pred sobom pore|amo dvadesetak brojeva “Politike”, na primer iz 1923. godine - oseti}emo dah epohe. Prema tome, novine nisu ba{ efemerne. Ono {to uni{tava prolaznost u novinarstvu to je, prvo istra`ena, proverena, rekao bih

od svakog zaborava oqu{tena ~iwenica. Otkrivena, ona leti kroz kosmos, ostaje u vremenu, obilazi razna sunca, ne mogu je oprqiti niti spaliti, jednako prolazi obu~ena u platinsku ko{uqicu, postaje vidna, oko sebe zra~i, nezadr`ivo se ugra|uje u qudsko pam}ewe.” Strpqivo je prelistao rukopis, napisao pone{to skoro o svakom ve}e tekstu, a kada sam mu odneo objavqenu kwigu, upitao me da li dozvoqavam da u planirano izdawe svojih sabranih dela (bilo je to u januaru 1999. godine) uvrsti i ovaj svoj esej o novinarima i novinarstvu. Naravno, da nisam imao ni{ta protiv. Koliko znam, nije do`iveo {tampawe pomenutog izdawa, kojim je `eleo da svede svoj bogat i jedinstveni stvarala~ki opus. Mo`da je prilika da neko od izdava~a, posle ~itave decenije od kako se Antonije Isakovi} Lule preselio u ve~nost, ovaj poduhvat i ostvari. On je to, sasvim sigurno, svojim `ivotom i delom zaslu`io. A ^a~ani bi svom istinskom prijatequ i velikom piscu mogli da posvete jednu od svojih ulica.

Rodoqub Petrovi}

NA KWI@EVNOM KONKURSU ZA NAJLEP[I SONET

PRVA NAGRADA MILADINU VUKOSAVQEVI]U a ovogodi{wem, ina~e tradicionalnom, kwi`evnom konkursu, raspisanom u okviru manifestacije “Dani Vojislava Ili}a Mla|eg”, koju organizuje Centar za kulturu u @abarima, koji i nosi ime ovog pesnika (~ija se prva zbirka pesama pojavila 1909. godine, u ^a~ku, gde je, nekoliko godina, radio kao sudski pisar), najlep{im sonetom progla{ena je - pesma “MENA BELUTKA”, ~iji je autor ^a~anin, pesnik Miladin Vukosavqivi}. Nagrada je dobitniku uru~ena na sve~anosti u Oreovici kod @abara, rodnom mestu pesnika Voji-

N

slava Ili}a Mla|eg. Ina~e, Miladin Vukosavqevi} je do sada objavio dve zbirke pesama “Ogla{avawe pepela“ (nagra|ena na anonimnom konkursu “Disovog prole}a”) i “Pomereni predeli“. Priredio je i prvu kwigu zbornika “Pesnici Disovog prole}a”... Sam, ili u koautorstvu, objavio je i desetak publicisti~kih kwiga... Do kraja ove godine, iz {tampe }e mu iza}i dve zbirke poezije: “Disawe u cvet” i “ Izrugivawa krugu”. U svoje izdava~ke planove za 2014. godinu, dva ugledna beogradska izdava~a uvrstila

su i novu Vukosavqevi}evu pesni~ku zbirku “Oplod {turine” (rukovet od sto soneta) i roman “ O(t)kajavawa”... Ako to materijalne prilike budu omogu}ile izdava~ima, tokom idu}e godine trebalo bi da svetlost dana ugledaju bar jo{ tri wegova rukopisa: kwiga intervjua s brojnim piscima, zavi~ajna kwi`evna istorija i zbirka, do sada neobjavqenih, ratnih dnevnika iz Prvog svetskog rata.... Prema nagove{tajima iz Vukosavqevi}eve kwi`evne radionice, ni to ne}e biti sve {to je on, u me|uvremenu, prigotovio za objavqivawe....


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

17

KULTURA

PESNI^KI KARAVAN „VITEZFEST”

FESTIVAL STIHOVA, NOTA I POKRETA

POKLON KWIGE Kao i svakog petka, ^A^ANSKI GLAS i VULKAN IZDAVA[TVO }e obradovati ~etvoro ~italaca koji budu najbr`i i jave se u petak od 11 do 11,30 ~asova u redakciju lista (tel: 344-772). Uz kupqen posledwi broj ^a~anskog glasa, nagra|eni naredna dva dana kwige mogu podi}i u kwi`ari Vulkan u Roda centru.

Suzana Man~i}

KAO DA SAM SAWALA

a Svetski dan deteta, 20. novembra, u ^a~ku je odr`an “Vitezfest”, posve}en obele`avawu dva veka od ro|ewa velikog srpskog pesnika iz Crne Gore Petra II Petrovi}a Wego{a. “Vitezfest” su organizovale saradnice Kwi`evnog ~asopisa za decu “Vitez”, Mila Mutavxi} (urednik Vitezovih antologija “Najlep{e pri~e za decu i mlade 1 i 2”) i Jasmina Babijanovi} (promoter). Ova manifestacija je pesni~ki karavan koji pose}uje gradove i {kole po zemqi, pru`aju}i deci i u~enicima mogu}nost da ~uju `ivu re~ pesnika, ~ije pesme u~e u redovnim ili vannastavnim aktivnostima. - “Vitezfest” su otvorili Dobrica Eri} i Nedeqko Popadi}, a voditeq ve~eri je bio ~uveni Pe|oline. Ispred gradske uprave prisutnima se

N

obratio gospodin Trnavac, obe}av{i da }e se Grad pobrinuti da narednih godina preuzme organizaciju ove manifestacije. Pored Dobrice Eri}a i Nedeqka Popadi}a, brojnoj publici koja je ispunila prostor Doma u~enika u ^a~ku, obratili su se i Qubomir ]orili}, Pero Solar, Dragoqub Stankovi}, Qutomir Rundi}, Aleksandra Garunovi}, Bo{ko @ivanovi}, Nikola Stojanovi}, Milica Dokni}, Anastasja Vasi}, Nata{a Radosavqevi}. Gost je bio i aforisti~ar Rade \ergovi}. Festival stihova, nota i pokreta trajao je vi{e od 90 minuta, a atmosfera je bila divna - kazala je za na{ list Danijela Kova~evi} Miki}, recenzent Vitezovih antologija i prosvetni savetnik [kolske uprave u ^a~ku, koja je odr`ala kratku besedu o Wego{u kroz vekove i Wego{u danas.

Grad ^a~ak su predstavqali Andrija Fodulovi} koji je izveo jednu solo pesmu, Teodora ]endi}, polaznica Radionice govorne kulture “Raskovnik”, Star dance studio, Vizant i Milo{ Babijanovi}. Polaznici novinarske radionice (pri Radionici govorne kulture “Raskovnik”) Natalija Panteli} i Uro{ Kova~evi}, pod vo|stvom novinara Tawe Vukovi}, snimili su i dva radijska intervjua. - “Vitezfest” je organizovan i zahvaquju}i pokroviteqima, koji su `eleli da budu anonimni, jer, kao pravi dobro~initeqi, smatraju da je du`nost svakoga ko mo`e da ne{to u~ini za decu i kulturu, pomogne. Zahvaquju}i takvim mecenama umetnost je opstajala kroz vekove - istakla je Danijela Kova~evi} Miki}. N. R.

KWI@EVNO VE^E POSVE]ENO MILO[U CRWANSKOM

OD SERBIJE DO SUMATRE U

Sve~anoj sobi Gimnazije, 7. novembra odr`ano je kwi`evno ve~e povodom obele`avawa 120 godina od ro|ewa velikog srpskog pesnika Milo{a Crwanskog. Crwanski je pro{ao te`ak put od siroma{nog de~aka, preko cewenog diplomate, potom opet siroma{nog obu}ara u Londonu, do uva`enog pisca u svojoj zemqi. To smewivawe slave i bede nau~ilo ga je da je `ivot kratak, da sre}u treba tra`iti u malim stvarima, u zrelim tre{wama, u osmehu deteta. On je, opet, nas nau~io {ta je sumatraizam, eterizam, otvorio je nove i nepoznate mogu}nosti poetske slike. Svojom pesmom „Sumatra“ Crwanski je vizionarski predvideo i svoju `ivotnu sudbinu. I on je godinama lutao po svetu, da bi se na kraju vratio u svoju domovinu. Srpski narod mu se nikada ne mo`e dovoqno odu`iti. Verovatno bismo pisca „Seoba“, „Lamenta nad Beogradom“, „Serbije“ danas mnogo boqe razumeli nego tada, kada je bio izgnan voqom onih koji su, za razliku od wega, davno zaboravqeni. Na kwi`evnoj ve~eri u wegovu ~ast, u~estvovali su profesori Gimnazije, Milo{ Iri`anin, Dragan Matijevi}, Ivan Eri}, Slobodan

Nikoli}, koji su kazivali stihove velikog pesnika, uz muzi~ku pratwu Ivane Pajovi} i Aleksandra Verbi}a, u~enika Muzi~ke {kole. U opu{tenoj atmosferi, ovi profesori koji predaju matematiku, filozofiju i kwi`evnost pokazali su da su i odli~ni recitatori i qubiteqi poezije. O `ivotu Milo{a Crwanskog govorile su Jovana Jeremi} i Tamara Peri}, u~enice 3/9. Odlomke iz romana „Seobe“ kazi-

vala je Milkica Mileti}, kwi`evnica iz ^a~ka, dobitnica Deretine i nagrade „Milutin Uskokovi}“, ina~e biv{a u~enica Gimnazije. Scenu iz drame „Maska“, uz pomo} ~lanova poetskog kluba „Moravsko predve~erje“, odli~no su odigrali u~enici Vasilija Zo}evi} 3/7 i Uro{ Tomqanovi} 3/5. Organizator programa i autor scenarija bila je Aleksandra Mi{i}, profesor kwi`evnosti.

Suzana je, kao ~ist antipod svom imenu, pisac koji ume i te kako da vas nasmeje i kada vam nije do smeha. Smeje se ona najglasnije sebi i nekako ba{ onome {to je najvi{e boli... Duhovitom, `ovijalnom, hipersenzibilnom i nadasve iskrenom ispove{}u i vokabularom nekoga za kim su uzdisali mu{karci svih doba, razgolitila je ovog puta ono {to `ene najre|e ili gotovo nikada ~ine: svoju du{u i svoje poraze, otkrila svoje tajne, najskrivenije strahove, podelila sa ~itaocima snove i nadawa, `eqe i de{avawa i pokazala pritom nevi|eni pripoveda~ki dar, na kojem bi joj pozavideli mnogi pisci sa du`im sta`om od wenog. Ova kwiga nikako nije samo jo{ jedan qubavni roman u nizu srceparaju}ih `enskih pri~a ve} hiqadu puta ispri~anih... ve} jedan sasvim novi prozor u svet `enskog srca, rawivog i ogoqenog, ba{ onakvog kakvo ono istinski i jeste. Kroz vi{e nego pitku bujicu wene proze, prote`e se iskonska `enska potreba i neuta`iva glad za qubavqu, koju Suzana ne krije, a i kada o ne~emu }uti, ti{ina kod we najglasnije odzvawa.

Kristina Barnet

JEDAN U MILION „Ako dete koje nikad nije trebalo da hoda ili ~ita mo`e da se uzdigne do tako neverovatnih visina, zamislite {ta mogu deca bez takvih ograni~ewa, i koliko visoko mogu da se vinu ako ih ohrabrite da ra{ire krila – preko svakog horizonta, preko najlu|ih o~ekivawa. Delim ovu pri~u s vama zato {to se nadam da }e se ba{ to dogoditi.“ Xejk je de~ak koji ima IQ ve}i od Ajn{tajna i fotografsko pam}ewe. Sam je za dve nedeqe nau~io da ra~una, a sa devet godina ve} je po~eo da radi na sopstvenoj teoriji u astrofizici, za koju su stru~waci verovali da ga jednog dana mo`e dovesti do Nobelove nagrade. Ipak, nije sve i{lo tako lako: kada je imao dve godine, ustanovqeno je da je autisti~an. Najboqi stru~waci radili su sa wim, ali taj rad nije davao rezultate. Na kraju se potpuno povukao u sebe i prestao da govori. Uprkos protivqewu svog mu`a i lekara, Xejkova majka Kristina re{ila je da ga izvu~e iz tog sistema. Ose}ala je da mo`e da pomogne svom detetu i da je pravi pristup malo druga~iji – umesto da se koncentri{e na ono {to weno dete ne mo`e da uradi, za{to se ne usredsredi na ono {to mu ide od ruke? Uz ovu jednostavnu filozofiju, Kristin je pomogla sinu da pobedi statistiku koja nije i{la u wegovu korist. Ovo je pri~a o jedinstvenoj vezi, kakva postoji samo izme|u majke i deteta. Snaga koju dete mo`e da probudi u majci neverovatna je i inspirativna, i lako }e se preneti i na druge. Memoari ove hrabre `ene dotakli su mnoga srca, a dodirnu}e i va{e.


18

LU^ANI

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

U LU^ANIMA ODR@ANA 41. SEDNICA OP[TINSKOG VE]A

KONSTRUKTIVNA DISKUSIJA

O BUXETU ZA 2014. GODINU

rojekcija buxeta za 2014. godinu bila je najzna~ajnija tema 41. sednice Op{tinskog ve}a, odr`ane u Lu~anima u petak, 22. novembra. Ve}nici su razmatrali radni materijal koji je pripremilo Odeqewe za finansije na osnovu prikupqenih informacija od direktnih i indirektnih korisnika buxetskih sredstava. Razvila se veoma kontruktivna diskusija u kojoj su u~estvovali gotovo svi ~lanovi Op{tinskog ve}a. Kako je istakao Mladomir Sretenovi}, predsednik op{tine, Odeqewe za finansije aktivno priprema nacrt buxeta za narednu godinu, a da bi se ovaj zna~ajan posao obavio na najboqi mogu}i na~in bitno je da se svi ukqu~e u wegovo kreirawe, bilo da su direktni ili indirektni korisnici buxetskih sredstava. U ciqu {to kvalitetnije pripreme ovog za `ivot lokalne zajednice veoma va`nog dokumenta, prihva}en je predlog da naredna sednica Op{tinskog ve}a bude posve}ena iskqu~ivo toj temi. - O~ekuje se da }e prihodi buxeta u 2014, biti ni`i od ovogodi{wih, pogotovu u delu sredstava namewenih investicijama. Nastoja}emo da buxet isplaniramo {to je mogu}e realnije i da wime obuhvatimo sve ono {to predstavqa zakonsku obavezu prema svim korisnicima buxetskih sredstava. U drugom delu,

P

gde se pojavqujemo u ulozi kreatora budu}ih investicionih aktivnosti, trudi}emo se da usaglasimo stavove i usmerimo buxetska sredstva tamo gde su najpotrebnija. Slo`ili smo se da u narednoj godini ve}i akcenat stavimo na najelementarnije potrebe mesnih zajednica, da obezbedimo sredstva za normalno funkcionisawe mesnih kancelarija, odr`avawe nekategorisanih puteva i

seoskih grobaqa. S obzirom da sve seoske mesne zajednice nisu obuhva}ene rzavskim sistemom vodosnabdevawa, trebalo bi da se izdvoje sredstva za projektovawe i izgradwu mini seoskih vodovoda, kako bi ~itavo podru~je Op{tine imalo obezbe|enu pija}u vodu - istakao je Sretenovi}, dodaju}i da je op{tina Lu~ani ve} pokrenula inicijativu, zajedno sa jo{ ~etiri lokalne samouprave

Agencija V R E D N I C A Vr{imo usluge: - pomo} u ku}i (~i{}ewe Va{ih stanova, peglawe, priprema Va{ih slava, svadbi, ro|endana...) - ~i{}ewe i odr`avawe poslovnih prostorija - ~i{}ewe novoizgra|enih stambenih i poslovnih prostorija i priprema za tehni~ki prijem zgrada - bebi siter servis Vam je na raspolagawu 24 ~asa dnevno - nega starih i bolesnih osoba - medicinska nega (kupawe pokretnih i nepokretnih osoba i dr.) - prawe i peglawe u na{oj perionici (stolwaka, posteqine, }ebadi, zavesa i ostalog rubqa) - selidbene usluge (prevoz name{taja, uno{ewe, izno{ewe, demonta`a i monta`a name{taja) - sre|ivawe travnatih povr{ina, va{ih dvori{ta (na mese~nom nivou) - majstorije u ku}i – haus majstor - molerske radove - tapetarske - vodoinstalaterske

- zidarske - kerami~ke usluge - elektro popravke - ~i{}ewe tepiha - ~i{}ewe zgrada - popravka kompjutera i wihovo odr`avawe - popravka i izrada va{ih akusti~nih i elektri~nih `i~anih instrumenata (gitara, mandolina, bas primova, i dr.) - dekoracije – ukra{avawe sala za svadbe, ro|endane, i ispra}aje) - frizerske usluge (u va{im prostorijama) - visinsko prawe stakala - ~i{}ewe tvrdih podova i wihovo polirawe (plo~ica, mermera i itd.) - ~i{}ewe dimwaka

Tel.fah. 032/374-244, Tel. 373-233, 064/133-70-33

koje se snabdevaju vodom sa “Rzava”, da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo poqoprivrede ve}im izdvajawem sredstava pomognu br`i zavr{etak brane Svra~kovo, radi trajnog razre{avawa problema vodosnabdevawa na ovom podru~ju. Ukoliko dr`ava i u narednom periodu bude izdvajala za izgradwu brane po 200 ili 300 miliona dinara godi{we, ovaj kapitalni objekat ne}e biti zavr{en za 20 godina, pa je otuda neophodno razmotriti i mogu}nost kori{}ewa stranog kapitala, kako bi se ta investicija {to pre realizovala, smatra Sretenovi}. Tako|e, jedno od alternativnih re{ewa za vodosnabdevawe je i Fabrika vode, koja se nalazi u sastavu preduze}a “Milan Blagojevi} - Namenska”, ali bi za adekvatan sistem pre~i{}avawa vode trebalo obezbediti zna~ajna sredstva. I voda iz jezera u Vu~kovici bi mogla da se koristi za navodwavawe, pa }e u narednom periodu i izgradwa sistema za navodwavawe biti svrstana me|u prioritete. Sretenovi} je istakao da ni slede}e godine ne}e biti zanemarena socijalna davawa, koja su itekako dragocena za socijalno

ugro`ene kategorije stanovni{tva. Ve}nici su od zaposlenih u Odeqewu za lokalni ekonomski razvoj zatra`ili da sa~ine spisak mogu}ih projekata kojima se mo`e konkurisati za sredstva iz republi~kih ili nekih drugih fondova, kako bi i lokalna samouprava oja~ala buxetske pozicije za te namene. I Direkcija za izgradwu bi trebalo da pripremi detaqan plan aktivnosti za odr`avawe i asvaltirawe putnih pravaca na ~itavom podru~ju. [to se ti~e sredstava namewenih poqoprivredi, sugerisano je da ostanu bar na nivou 2013. godine, ukoliko ne budu postojale mogu}nosti da se uve}aju. Na sednici je razmatran i prihva}en izve{taj Komisije za procenu osnovanosti zahteva gra|ana za naknadu {tete nastale usled ujeda pasa lutalica. ^lanovi Op{tinskog ve}a su i ovoga puta nastojali da prona|u adekvatnije re{ewe za ovaj goru}i problem, jer lokalna samouprava iz godine u godinu izdvaja sve vi{e sredstava za takve namene. Samo u 2013, gra|anima je na ime naknade {tete, koju su prouzrokovali psi lutalice, iz op{tinskog buxeta ispla}eno vi{e od milion

dinara. Isto toliko sredstava je izdvojeno i za usluge zbriwavawa napu{tenih `ivotiwa. Ve}nici su predlo`ili da ubudu}e policijski slu`benici i inspektori sinhronizuju svoje izlaske na teren u svim slu~ajevima kada gra|ani prijave {tetu, jer to bi zna~ajno pojednostavilo i skratilo samu proceduru. Ve}nici su razmatrali i izve{taj o stepenu ugro`enosti `ivotne sredine sa predlogom mera za poboq{awe stawa u ovoj oblasti. Kako je istaknuto u izve{taju, nedostaju brojni podaci da bi se uradila jedna sveobuhvatna analiza u kom se stawu nalazi `ivotna sredina, jer do sada nije postojalo redovno pra}ewe va`nih parametara koji odre|uju stepen zaga|ewa. Neophodno je da se obavi merewe stepena zaga|enosti zemqi{ta i vodotokova hemijskim sredstvima koja se koriste u poqoprivredi. Ne postoje podaci u kolikoj meri drumski saobra}aj uti~e na `ivotnu sredinu. Nije uspostavqen ni redovan monitoring emisije {tetnih gasova. Na podru~ju op{tine postoje mnoge divqe deponije, a otpadne vode se ne pre~i{}avaju. Ve}nici su predlo`ili da se, bez odlagawa, formira radni tim sastavqen od stru~waka, koji }e uraditi neophodne elaborate i na osnovu wih predlo`iti mere za za{titu `ivotne sredine. Ve}nici su podr`ali i predlog da lokalna samouprava obezbedi pomo} za porodicu Stevanovi} iz Lisa, koja se nalazi u lo{oj materijalnoj situaciji, jer je nesre}nim slu~ajem izgubila hraniteqa. Od ~etvoro dece, dvoje studiraju, a majka nema zaposlewe. Kako je odlu~eno, majka }e biti zaposlena na poslovima odr`avawa higijene na odre|eno vreme u Op{tinskoj upravi, a za k}erke, koje studiraju u Kragujevcu i ^a~ku, preko Centra za socijalni rad bi}e obezbe|ena sredstva za tro{kove sme{taja i ishrane u studentskoj menzi. ^lanovi Op{tinskog ve}a su pokrenuli inicijativu da se formira humanitarni fond za pomo} socijalno i zdravstveno ugro`enim licima. V. S.


19

LU^ANI

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

U POSETI DOMA]INSTVU PERICE VELISAVQEVI]A, POQOPRIVREDNIKA IZ GLOGA

KULTIVISANA [UMSKA JAGODA NOVA UZDANICA VO]ARSTVA Koliko je priroda bila izda{na kada su draga~evska sela u pitawu, najboqe svedo~i rasko{an izgled krajolika, kome je prvi novembarski sneg dao posebnu dra`. Iako u Dowi Dubac, ta~nije u zaseok Glog, nismo krenuli radi u`ivawa u zimskoj idili, nismo ostali ravnodu{ni pred ~arobnom lepotom ovog kraja. Da `ivot u ovom delu Draga~eva pru`a posebne pogodnosti, potvrdio nam je i tridesetosmogodi{wi Perica Velisavqevi}, koji je nakon {kolovawa odlu~io da ostane u selu i sa~uva porodi~no ogwi{te. Ono {to ovog uzornog draga~evskog doma}ina razlikuje od mno{tva drugih vo}ara sa podru~ja Draga~eva, ali i Srbije , jeste wegovo ~vrsto ube|ewe da na{a poqoprivredna proizvodwa mo`e dati daleko boqe finansijske efekte ukoliko se obnovi zadrugarstvo, osmisle dobri projekti i za wihovu realizaciju obezbedi neophodna podr{ka. [tavi{e, on veruje u svoju viziju i najavquje da }e ve} po~etkom decembra zajedno sa mladim, naprednim vo}arima draga~evskog kraja formirati ozbiqno udru`ewe, koje }e kasnije prerasti u zadrugu. O~ekuje da }e wihove napore podr`ati i lokalna samouprava, koja je u prethodnih godinu dana pokazala da ima dobar sluh za agrar i potrebe poqoprivrednika.

edmo~lana porodica Velisavqevi}a `ivi uglavnom od poqoprivrednih prihoda. Poseduju ukupno 20 hektara zemqe. Pod {umom je 11, a preostalih devet hektara je obradivo zemqi{te. Iako su se ranijih godina bavili prete`no proizvodwom krompira i sto~arstvom, danas su vi{e orijentisani na vo}arstvo. - Sve {to vidite u ovom doma}instvu je sagra|eno od proizvodwe krompira i sto~arstva. Ku}u smo od temeqa do krova napravili od proizvodwe mleka i uzgoja junica. Dr`ali smo po pet-{est krava muzara i gajili redovno dve do tri junice koje smo prodavili preko Zemqoradni~ke zadruge “Vo}ar� Kotra`a. To su bila neka sre}na vremena, u kojima je sto~arska proizvodwa bila izuzetno profitabilna, a koja su davno ostala za nama. Danas u na{em selu u doma}instvima se prete`no gaji

S

po jedna krava. Qudi su se preorijentisali na neke druge vidove proizvodwe, koji mogu da donesu koliko-toliko pristojnu zaradu. Za razliku od brojnih seoskih sredina u Srbiji, ovde mladi qudi prete`no ostaju na selu. Kad podbace poqoprivredni usevi, udare grad ili su{a, ako su lo{e otkupne cene na{ih proizvoda - mi imamo izlaz, jer gotovo svako doma}instvo poseduje i {umu. [ume su, kako u {ali ka`emo, na{e banke, odnosno garancija opstanka u lo{im vremenima - ka`e Perica, dodaju}i da su doma}instava u selu u ve}ini slu~ajeva dobro izgra|ena i opremqena neophodnom poqoprivrednom mehanizacijom, {to predstavqa veliku prednost u ovim kriznim vremenima. JAGODE POD SNEGOM Perica Velisavqevi} je pro{le godine zasadio na tri ara kultivisanu {umsku jagodu, koja po~iwe da zri polovinom maja i bere

Projekat "Podr`imo mlade vo}are" realizuje "^a~anski glas", a sufinansira Ministarstvo kulture i informisawa iz buxeta Republike Srbije

Republika Srbija Ministarstvo kulture i informisawa

se sve do prvih mrazeva. Ukusne {umske jagode su do~ekale prvi sneg u Gorwem Draga~evu i jo{ uvek mogu da se koriste. Kako isti~e uzorni draga~evski doma}in, proizvodwa ovog vo}a je u draga~evskim selima jo{ uvek u povoju, pa je otuda i pra}ena ve}im ili mawim gre{kama, {to se nepovoqno odra`ava na rod i finansijske rezultate. [umska jagoda je ne`nija od obi~ne. Sadnice se proizvode iz holandskog semena i ko{taju 30 evrocenti. Velisavqevi}i su sadni materijal nabavili od jedne ivawi~ke firme, koja se od pre dve godine bavi wegovom proizvodwom. U ovom doma}instvu gaje i pitomu jagodu na povr{ini od tri ara, jer, kako ka`u, mawe zasade mogu da neguju bez anga`ovawa dopunske radne snage. Osim jagode, Velisavqevi}i uz-

gajaju malinu i kupinu na 90 ari i to godinama unazad. Berba vo}nih kultura za koje su se opredelili odvija se u razli~itim periodima. Novac pristi`e u vi{e vremenskih intervala i to im obezbe|uje finansijsku sigurnost. Nedostaje im jedna kultura, koja stasava za berbu po~etkom oktobra, da bi upotpunili asortiman i zaposlili porodicu. Kako isti~u Velisavqevi}i, ova sezona je bila solidna, jer su vo}arske kulture koje gaje imale prihvatqivu cenu. - Malina je imala solidan rod, a kupina je nadma{ila sva o~ekivawa. Jedino je podbacila {umska jagoda, koja je u na{em doma}instvu, a i u ~itavom Draga~evu, tek u povoju. Imali smo dosta sasu{ivawa biqaka i podsa|ivawa i nismo znali u startu koji su

glavni uzroci, a preterali smo u navodwavawu. Kada smo saznali da su nam potrebni merni instrumenti na osnovu kojih mo`emo da odredimo pravu koli~inu vode koja je neophodna ovoj kulturi, izgubili smo dragoceno vreme. Ipak, kultivisana {umska jagoda je imala dobru cenu - 500 dinara po kilogramu. Ako se uzme u obzir da sa tri ara u jednoj sezoni mo`e da se ubere od 600 do 700 kilograma, jasno je da postoji ra~unica u ovoj proizvodwi - ka`e Perica Velisavqevi}. NEDOSTAJU DOBRI PROJEKTI I VODA ZA NAVODWAVAWE Iako postoje}e geolo{ke karte pokazuju da je zemqi{te sa desne strane Belice, iz pravca Gu~e, izuzetno bogato vodom, kako isti~e Perica, vo}ari ovog podru~ja nemaju odakle da navodwavaju svoje zasade. Ipak, on ne gubi nadu, jer lokalna samouprava ima sluha za razre{avawe ovakvih problema u poqoprivredi. Me|u prioritetima za narednu godinu se nalazi i ispitivawe terena, kao i izrada projekata arterskih bunara za pojedina podru~ja Draga~eva, me|u kojima se nalazi i Dowi Dubac. Perica namera-

va da pozove kom{ije da se udru`e i svojim sredstvima finansiraju kopawe arterskog bunara i izradu sekundarne mre`e, a da im tehni~ku dokumentaciju urade nadle`ne op{tinske ili dr`avne slu`be. Kako procewuje, bez realizacije ovog projekta nema ni profitabilne vo}arske proizvodwe. Kada je poqoprivreda u pitawu, potencijali Draga~eva su ogromni, ka`e Perica. On smatra da je udru`ivawe mladih poqoprivrednika osnovni uslov za sna`niji razvoj agrara. - Draga~evo ima sirovine, objekte i radnu snagu. Poqoprivreda je na{e tradicionalno zanimawe. Imamo mnogo nezaposlenih i mladih i starijih qudi, a tu su i objekti koji su nekada bili u vlasni{tvu zadruga, u kojima bi mogli da se otvore mali prera|iva~ki pogoni. Nedostaju dobri projekti, koji mogu da zainteresuju potencijalne investitore. Putem wih bismo mogli da obezbedimo i neophodna nov~ana sredstva za otvarawe prera|iva~kih kapaciteta, koji }e nam omogu}iti da finalizujemo svoju proizvodwu - smatra Perica. V. S.


20

SAOBRA]AJ

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

„ISPRAVNO VOZILO - BEZBEDNO VOZILO”

U TOKU BESPLATNA PROVERA TEHNI^KE ISPRAVNOSTI radicionalno dva puta godi{we, uo~i letwe i zimske sezone, Ministarstvo unutra{wih poslova u saradwi sa Auto-moto savezom i Asocijacijom tehni~kih pregleda organizuju preventivno propagandnu akciju “Ispravno vozilo-bezbedno vozilo”. Akcija je po~ela 25. novembra i traja}e do danas. Svakodnevno od 7 do 20 sati poja~ana je saobra}ajna kontrola u gradskim ulicama i naseqenim

T

ZIMSKI SAVETI Pre startovawa motora, proveriti u kakvom su stawu brisa~i, mo`e se dogoditi da budu potpuno smrznuti. Trebalo bi prekontrolisati da li su ukqu~eni brisa~i pre startovawa motora. Ukoliko jesu, sa~ekati da se vrate na startnu poziciju, iskqu~iti ih i “paliti” motor. Posle startovawa motora, ostaviti ga da radi i ukloniti sneg i led sa stakala. Istovremeno ukqu~iti grejawe u vozilu i ventilator da bi stakla odmaglila sa unutra{we strane. Ukoloniti sneg sa vozila, jer ukoliko ostane umawuje procenat rastojawa u odnosu na ostale automobile. Trebalo bi proveriti svetla, predwa, velika i sredwa, zadwa {top svetla, maglenke, poziciona, pokaziva~e pravca i svetla za vo`wu unazad. Obavezno ukloniti naslage snega i leda.

mestima. “Osnovni ciq akcije je tokom zimske sezone besplatno proveriti tehni~ku ispravnost vozila, da bi uo~ene neispravnosti blagovremeno bile otklowene i ostvareni povoqni preduslovi za bezbedno odvijawe saobra}aja u zimskim uslovima. Za vreme sprovo|ewa akcije, saobra}ajna policija }e vr{iti poja~anu kontrolu vozila i voza~a, posebno na putevima i ulicama u naseqenim mestima i voza~ima ukazivati na zna~aj ispravnosti vozila u saobra}aju, posebno ure|aja za upravqawe i zaustavqawe, ure|aja za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, pneumatika, svetlosnosignalnih ure|aja, kao i

po{tovawe saobra}aja. Tokom akcije saobra}ajna policija }e voza~e upu}ivati na liniju tehni~kog pregleda radi detaqnijeg pregleda vozila i eventualnog otklawawa neispravnosti na vozilu, uz napomenu da je kontrola tehni~ke ispravnosti besplatna i preporuku gde mo`e biti izvr{ena”, navedeno je u saop{tewu Policijske uprave ^a~ak. Saobra}ajna policija }e i nakon zavr{etka akcije, proveravati tehni~ku ispravnost vozila. I Auto-moto savez nastoji da realizacojom ove akcije razvije naviku kod voza~a da redovno kontroli{u ispravnost svojih automobila i budu sigurni da u sao-

bra}aju u~estvuju sa potpuno bezbednim i ispravnim vozilima. Akcija se organizuje dva puta godi{we i jedna je od najzna~ajnijih za pove}awe bezbedonosnog nivoa u saobra}aju. AMSS apeluje na voza~e da se, ukoliko ve} nisu, u {to ve}em broju odazovu i iskoriste priliku da besplatno provere svoje automobile. Vlasnici neispravnih vozila ne}e biti sankcionisani, ve} }e im biti ukazano na nedostatke i potrebu da kvar {to pre otklone. U ^a~ku rade dve ispostave Auto-moto saveza, u Moravskoj ulici i Preqini. Ispravnost svojih automobila ^a~ani mogu proveriti i u “Auto Jovanovi}u”, Stara pruga 8 i bazi “Autoprevoza” u Kowevi}ima. - Prva tri dana ove akcije uo~ene su naj~e{}e neipravnosti ko~ionog, sistema za upravqawe i osve-

tqewe. Ovo su naj~e{}e tehni~ke neipravnosti koje otkrijemo u svakoj akciji. Zanimqivo je i da dobar deo voza~a nije obezbedio zimske pneumatike, uglavnom zbog lepog vremena prethodnih dana i meseci. @elimo da napomenemo voza~ima da jo{ sutra mogu besplatno proveriti svoja vozila. Ako zakasne, na{im ~lanovima omogu}avamo tehni~ki pregled po povoqnim uslovima - ka`e Predrag Kova~evi}, direktor ~a~anske poslovnice AMSS. Iako je qudski faktor naj~e{}i uzrok saobra}ajnih nezgoda, nije zanemarqiv ni udeo tehni~ke neipravnosti vozila. - Ciq ove akcije je da voza-

~i steknu naviku da redovno proveravaju svoja vozila. Na taj na~in su i oni sigurniji, ali i ostali u~esnici u saobra}aju podse}a Predrag Kova~evi}. Rezultati pro{le akcije, organizovane u junu ove godine, iako pokazuju znatno poboq{awe, ipak upozoravaju. Od ukupnog broja pregledanih vozila, kod 27 odsto vozila prona}ena je neka neispravnost. U grupi neispravnih vozila 35 odsto je imalo probleme sa ko~nim sistemom, 18 % sa sistemom za upravqawe, a kod 29 % trebalo je otkloniti kvar na sistemu za osvetqewe. Ovo su podaci AMSS na nivou Srbije. Z. J.


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

MARKETING

21


22

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

GORWI MILANOVAC

MILISAV MIRKOVI], PREDSEDNIK OP[TINE, GOVORI O RADU OP[TINSKE UPRAVE I PERSPEKTIVAMA DAQEG RAZVOJA GORWEG MILANOVCA

DOMA]INSKI I BEZ ZADU@IVAWA I U NAREDNOJ GODINI! Istorija je pokazala da su mudri politi~ari qudi koji dobrobit i interes naroda stavqaju uvek na prvo mesto, a rezultati wihovog dobrog delawa vidqivi su na svakom koraku. Op{tina Gorwi Milanovac se po svojoj ure|enosti i dinamici razvoja mo`e svrstati u red uspe{nijih lokalnih samouprava u Srbiji. Dobri rezultati se najve}im delom mogu pripisati odgovornom i doma}inskom pona{awu op{tinskog rukovodstva. O ovogodi{wim rezultatima rada i planovima lokalne samouprave za narednu godinu, za “^a~anski glas” govori Milisav Mirkovi}, predsednik op{tine. Ostalo je mesec dana do kraja 2013. godine. Kakva je Va{a ocena rada lokalne samouprave u proteklih 11 meseci? Kakva je bila realizacija buxeta u proteklom periodu i koje biste investicije izdvojili kao zna~ajnije, a koje su po Vama obele`ile 2013. godinu? - Ta~no je da sam bio odsutan u jednom du`em vremenskom periodu, ali su moji saradnici, me|u kojima bi posebno izdvojio zamenika predsednika op{tine Miroslava Milovanovi}a i na~elnika Op{tinske uprave Goricu Petrovi}, obezbedili izuzetno dobar rad i zakonitost u dono{ewu odluka, tako da posao nije trpeo. Sve planirane aktivnosti u radu Op{tinske uprave i drugih organa Op{tine, javnih preduze}a i ustanova realizovane su blagovremeno i potpuno sam zadovoqan postignutim rezultatima u ovom periodu. Po~etkom godine zavr{ena je rekonstrukcija zgrade Op{tinske uprave. Sopstvenim i republi~kim sredstvima rekonstruisali smo i glavnu ulicu u na{em gradu. Asvaltirali smo vi{e od 25 kilometara puteva na seoskom podru~ju i jo{ {ezdesetak nasuli i popravili. Uradili smo projekat za vodovod ka Rudniku i kupili vodovodne cevi, zavr{ili niz objekata po mesnim zajednicama, priveli nameni i sportske hale u Prawanima i na Rudniku.

Asvaltirali smo vi{e ulica u Gorwem Milanovcu, izdvojili smo zna~ajna sredstva za poqoprivredu i socijalna davawa, pustili smo u upotrebu vi{e vodovoda... Polako privodimo kraju ovu kalendarsku godinu i zadovoqan sam rezultatima koje smo ostvarili. Osim razvojne dimenzije, buxet op{tine Gorwi Milanovac u 2013. godini je imao i nagla{en socijalni karakter. U wemu su zna~ajna sredstva obezbe|ena za socijalna davawa, {to je u velikoj meri popravilo `ivotni standard ugro`enih kategorija stanovnika. Da li su nadle`ne op{tinske slu`be ve} pripremile projekciju buxeta za 2014. godinu i da li se ve} sada zna na koji na~in }e buxetska sredstva biti raspodeqena? - Nacrt buxeta je spreman. O wemu }e se ve} u ponedeqak izjasniti ~lanovi Op{tinskog ve}a, a nakon toga i odbornici Skup{tine op{tine, najverovatnije 13. decembra. Buxet na{e op{tine za narednu godinu iznosi 1, 3 milijarde dinara i smatram da }emo imati dovoqno sredstava za normalan rad. Buxet smo isplanirali u tri dela. Prvi deo bi trebalo da obezbedi normalno funkcionisawe svih direktnih i indirektnih buxetskih korisnika. Druga tre}ina buxeta namewena je socijali, gde su ukqu~ena i

sva ona davawa koja smo obezbe|ivali ranijih godina, a re~ je o prevozu penzionera, u~enika i prosvetnih radnika, studentskim i u~eni~kim stipendijama. Ove godine smo uveli praksu da za svako novoro|eno dete izdvajamo po 60.000 dinara. Zna~ajna sredstva smo opredelili i za decu sa posebnim potrebama, a planirali smo da do kraja godine obezbedimo i dopunskih milion dinara, kako bismo za wih obezbedili poseban prostor. Tre}i deo buxeta je namewen investicijama. Ne}emo stati, ali }emo biti u ovom segmentu realni. Ne planiramo zadu`ivawa. U naredne dve godine izmiri}emo obaveze koje imamo prema bankama za kredite koji su podignuti pre sedam-osam godina. Da li }e u narednoj godini biti zna~ajnih investicija? - Jedna od najve}ih planiranih investicija za narednu godinu je rekonstrukcija Doma kulture. @elimo da omogu}imo da u na{em gradu gostuju profesionalna pozo-

ri{ta. Detaqno }emo rekonstruisati pozori{nu scenu, salu i sve prate}e objekte. U ovoj godini smo izdvojili oko 110 miliona dinara u prvoj fazi, pa }emo rebalansom buxeta za ovu investiciju obezbediti i dopunska sredstva. Iako smo prvobitno nameravali da rekonstrukciju zapo~nemo tokom zime, ali smo zbog kori{}ewa sale po~etak radova odlo`ili do 1. maja. Planirali smo i rekonstrukciju zgrade Op{tinske uprave, biv{a zgrada “De~jih novina”, a tako|e i aneksa Vrti}a. Radi}emo vodovod ka Rudniku. Nastavi}emo da ula`emo u putnu infrastrukturu seoskih mesnih zajednica i nadamo se da }emo i naredne godine asvaltirati najmawe 25 kilometara puteva. Radi}emo ulice i trotoare u Gorwem Milanovcu. Ulaga}emo u {kolske objekte. Izdvoji}emo i 20 miliona za podsticaje poqoprivredi. Kakva je situacija u gorwomilanova~koj privredi i da li preduze}a na podru~ju

rudni~ko-takovskog kraja dobro posluju? Kolika je stopa nezaposlenosti i da li je bilo nekih aktivnosti na poqu novog zapo{qavawa? - Na{a privreda je i ove godine jedan od najve}ih izvoznika na podru~ju Moravi~kog i Ra{kog okruga. Mnoge na{e firme, a tu prvenstveno treba izdvojiti “Metalac”, “Zvezdu Helios”, “Spektar”, “19. septembar”, Rudnik olova i cinka, davno su prerasle lokalne okvire i postale prepoznatqive u dr`avi i svetu. Vi{e od polovine preduze}a, koja su se nekada nazivala “milanova~kim privrednim ~udom” i danas rade izuzetno dobro. Na{a op{tina ima oko 11.000 zaposlenih. Ako se zna da na ovom podru~ju `ivi oko 45.000 stanovnika, ra~unica govori da je svaki ~etvrti gra|anin zaposlen. Kada se broju zaposlenih doda i desetak hiqada penzionera, skoro polovina stanovnika ima neka primawa. Trenutno imamo oko 3.000 nezaposlenih. Zajedno sa na{im privrednicima, neprekidno poku{avamo da obez-

bedimo {to ve}i broj radnih mesta i da spre~imo odlazak maladih qudi sa ovog podru~ja. Iznalazimo mogu}nosti za pro{irewe pojedinih pogona, kako bismo otvorili nova radna mesta. Planiramo da na polovini puta prema Takovu, gde se nalazi glavni prikqu~ak za Milanovac, izgradimo novu industrijsku zonu. Ve} postoji interesovawe investitora za izgradwu benzinskih pumpi, motela i trgovinskih objekata. Izgradwa nove industrijske zone bi otvorila prostor za novo zapo{qavawe. Izdvajamo zna~ajna sredstva za otvarawe novih radnih mesta i aktivno u~estvujemo u merama koje sprovodi Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe. Naredne sedmice zaposli}emo 20 mladih {kolovanih qudi u Op{tinskoj upravi na godinu dana, ali nismo u mogu}nosti da im obezbedimo radni odnos na neodre|eno vreme. Ovde }e obaviti praksu i nadamo se da }e se u me|uvremenu pojaviti nove mogu}nosti za wihovo zaposlewe Da li radovi na koridoru 11 teku predvi|enom dinamikom i {ta }e prolazak ove va`ne saobra}ajnice doneti podru~ju Gorweg Milanovca? - Radovi na Koridoru 11 dosta dobro odmi~u. Izuzetno je zna~ajno za na{u op{tinu {to autoput prolazi na{om teritorijom i {to se radovi odvijaju na vi{e lokacija. Zna~ajan broj na{ih sugra|ana na{ao je zaposlewe na izgradwi autoputa. Ujedno pove}ana je i potro{wa u na{im ugostiteqskim, trgova~kim i sme{tajnim objektima. Sko~ile su i cene stambenog prostora. O~ekujemo da }e radovi na Koridoru 11 biti okon~ani u predvi|enom roku i siguran sam da }e zavr{etak ove va`ne saobra}ajnice doneti prosperitet takovsko-rudni~kom kraju, a naravno i svim drugim podru~jima kroz koja prolazi. V. S.


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

23

GORWI MILANOVAC

U GORWEM MILANOVCU OTVOREN MINIJATURNI BIJENALE

NAJBOQIM U^ESNICIMA NAGRADE

vi u~enika osnovnih i stru~nih {kola, kao i polaznika likovnih ateqea iz Beograda, Vr{ca, ^a~ka, Kraqeva, Ni{a, Begaqice i Ba~kog Dobrog Poqa. Poseban segment izlo`be predstavqaju radovi u~enice Mile Mi{kovi}, ~ije su metode, kako je istakao u katalogu izlo`be istori~ar umetnosti Miodrag Danilovi}, u nastavi likovnog vredne svake hvale. Otvarawe manifestacije svojim nastupom upotpunio je de~ji inkluzivni hor Kulturnog centra “Raspevani cveti}i”. Izlo`ba }e biti otvorena do 1. decembra. V. S.

Prvonagra|eni u~enici Minijaturnog bijenala su Nikola Kova~evi}, Na|a Ki}anovi} i Jovana Stekovi} iz Osnovne {kole “Kraq Aleksandar Prvi”. Drugo mesto su zauzeli Du{an Gligorijevi}, Milo{ Ostoji} i Nemawa Nenadi} iz Osnovne {kole “Kraq Aleksandar Prvi”. Na tre}e mesto plasirali su se Lazar Markovi} iz O[ “Kraq Aleksandar Prvi”, Tamara Mini} iz O[ “Takovski ustanak” Takovo i Sofija Uro{evi} iz O[ “Arsenije Loma” Rudnik. U kategoriji sredwih {kola tri ravnopravne nagrade dodeqene su u~enicima Gimnazije “Takovski ustanak” Mini Vasovi}, Milo{u Mini}u i Teodori To{i}. Nagrade i priznawa najboqima uru~io je Dragan Arsi}, v.d. direktora Kulturnog centra. inijaturni bijenale, najavnoprate}a manifestacija Me|unarodnog bijenala umetnosti minijature, po peti put sve~ano je otvoren uo~i obele`avawa Svetskog dana deteta u galeriji Doma kulture u Gorwem Milanovcu. Izlo`bu je otvorio Rado{ Ga~i}, istori~ar umetnosti, a postavku predstavila Valentina Na|, urednik de~jeg programa Kulturnog centra. Osnovna ideja Minijaturnog bijenala je da se skrene pa`wa na zna~aj

M

umetni~kog izra`avawa dece, a sve u ciqu pru`awa {anse da integri{u svoju ma{tu i istra`e mogu}nosti svog stvarala{tva. Minijaturni bijenale je poseban po tome {to postoji ve} sedam godina i {to je najzad stasao u samostalnu manifestaciju, koja se organizuje svake druge godine, odnosno u godini koja prethodi Bijenalu, istakla je, izme|u ostalog, prilikom otvarawa izlo`be Valentina Na|. Izlo`bu ~ini vi{e od 1.000 radova, koje potpisuje isto toliko mladih au-

tora, uzrasta od pet do 19 godina, iz gotovo svih osnovnih i sredwih {kola sa podru~ja op{tine Gorwi Milanovac. Radovi su iznedreni razli~titim tehnikama, ali u formatu identi~nom kao i za Me|unarodni bijenale umetnosti minijature. Ove godine su, van konkurencije, predstavqeni i odabrani rado-

FOTOVEST

SPREMNI ZA ZIMU

ZA QUBITEQE MODERNIH TEHNOLOGIJA SAJAM RA^UNARA redsednik op{tine Milisav Mirkovi} otvorio je u ponedeqak, 25. novembra, Sajam ra~unara i novih tehnologija u Gorwem Milanovcu, koji }e trajati do 27. novembra. Organizator ove sajamske i prodajne izlo`be je firma „Uspon“.

P

Prilikom sve~anog otvarawa Sajma, predsednik op{tine Mirkovi} je istakao da podr`ava promovisawe tehnolo{kih noviteta, s obzirom da savremena tehni~ka dostignu}a definitivno predstavqaju sastavni deo brzog savremenog `ivota i to u svim wegovim sferama, a prvenstveno u poslovnoj komunikaciji,

informisawu, promovisawu i plasirawu razli~itih sadr`aja putem internet prezentacija. Primena modernih tehnologija daje kvalitet vi{e savremenom `ivotu i neosporno ga olak{ava, istakao je predsednik op{tine Milisav Mirkovi}. On je dodao da je op{tina Gorwi Milanovac posledwih godina dosta radila na unapre|ewu i osavremewivawu informacione tehnologije u svojoj upravi, kao i obuci zaposlenih za kori{}ewe ra~unara za vi{e programa, ~ime je olak{ana i na vi{i nivo podignuta komunikacija sa gra|anima, kao i republi~kim i drugim organima, odnosno sa celim svetom. V. S.

VRLINA KAO NA^IN @IVOTA ilanova~ki putari su obavili na vreme neophodne pripreme za odr`avawe puteva tokom zimskog perioda. Kako je istakao Milisav Mirkovi}, predsednik op{tine, za ~i{}ewe saobra}ajnica u Gorwem Milanovcu zadu`eno je Javno preduze}e za izgradwu, koje je ve} sprovelo tender i izabralo izvo|a~a. O pu-

M

tevima na seoskom podru~ju brinu}e Javno preduze}e za puteve. Pored magistralnih, biv{e regionalne puteve bi trebalo da odr`avaju ~a~ansko preduze}e “[trabag” i “Putevi “Beograd. Predsednik op{tine Mirkovi} ocewuje da su zimske slu`be spremne da odgovore zadatku, mada, kada su vremenske prilike u pitawu, smatra da

bi uvek trebalo zadr`ati i dozu rezerve. - Imamo pogodnost {to se na na{em podru~ju nalazi te{ka mehanizacija zbog izgradwe autoputa, pa u slu~aju ekstremnih sne`nih padavina mo`emo ra~unati i na weno anga`ovawe. Kada je vreme u pitawu - nikad se ne zna - ka`e Mirkovi}. V. S.

ovodom obele`avawa 2.400 godina od osnivawa Platonove akademije, u ponedeqak, 2. decembra, u Modernoj galeriji Kulturnog centra u 18 sati, profesor filozofije Bojan Nedeqkovi} odr`a}e predavawe na temu “Etika (vrlina) kao na~in `ivota”. - Kao {to je lepo o~ekivana vrednost u estetici, a istina u gnoseologiji - tako je dobro ili dobrota merilo vrednosti u etici. Ovaj pojam u etiku uvodi Platon tako {to ideju dobra progla{ava za najvi{u od svih ideja. Eti~ke vrednosti kojima treba da te`imo su qudske vrline, kako je to ve} odredio Sokrat.

P

Dobro (dobrota) je samo najvi{a od wih koja ih objediwuje i predstavqa kao vrednosni atribut u moralnom sudu (oceni). Za nekog ko je po{ten, plemenit, skroman, ko poma`e drugim qudima re}i }emo da je dobar ~ovek. Zanimqivo je da se i u {kolama znawe i vladawe u~enika ocewuju sa dobar, vrlo dobar i odli~an {to je svakako Platonova zasluga. Uostalom, Platon je prvi naglasio da su obrazovawe i vaspitawe mladih neraskidivo povezani. Pored toga {to decu obrazujemo, moramo i da ih vaspitavamo da budu dobri qudi - isti~e profesor Nedeqkovi}. V. S.


24

OGLASI

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

AGENCIJA www.stannekretnine.rs

NEKRETNINE

HITNO! PRODAJEM TROSOBAN, RENOVIRAN STAN U CENTRU, 3. SPRAT. CENA 38.000 E

P-20 m2, ul. Nemawina , 6. sprat, CG, klima, renoviran. Cena 17.000 eura P-25 m2, Alvaxinica, 1. sprat, TA. Cena 16.000 eura P-26 m2, Qubi} Kej, 3. sprat TA, name{ten. Cena 16.000 eura P-26 m2, nova, centar, 3. sprat, terasa, CG, lift. Cena 23.000 eura sa PDVom P-26 m2, Vojni odsek, 1. sprat, EG, terasa. Cena 21.000 eura P-29 m2, nova, Avenija 2, 3. sprat, CG, terasa, lift. Cena 22.000 eura P-30 m2, centar, 1. sprat, CG, terasa. Cena 25.000 eura P-33 m2, centar, sa spav. sobom, 4. sprat CG, ostaje deo name{taja. Cena 28.000 eura P-34 m2, centar, 1. sprat, CG, pogodan za poslovni prostor. Cena 24.000 eura P-38 m2, Avenija 1, prizemqe, CG, terasa, zgrada od fasadne cigle. Cena 21.000 eura P-38 m2, Qubi} kej, VP, CG, terasa, zgrada od fasadne cigle. Cena 24.000 eura P-38 m2, nov, centar, 1. sprat, sa spav. sobom, CG, terasa. Cena 36.000 eura sa PDV-om P-40 m2, centar, 4. sprat, CG, sa spav. sobom, pogled na {etali{te, name{ten, renoviran. Cena 33.000 eura GARSOWERA Beograd, ul. Gospodara Vu~i}a, 1. sprat, cg, pogodna za poslovni prostor. Cena 45.000 eura. P-44 m2, Hotel Morava, 4. sprat, CG, terasa. Cena 25.000 eura P-46 m2, Hotel Morava, 5. sprat, CG. Cena 28.000 eura P-46 m2, nov, Obili}eva, pogodan za poslovni prostor. Cena 35.000 eura P-45 m2, Nemawina, 2. sprat, CG, komplet renoviran. Cena 30.000 eura P-46 m2, Avenija 1, VP, CG, terasa, zgrada od fasadne cigle. Cena 28.000 eura P-48 m2, centar, 4. sprat, CG, terasa. Cena 33.000 eura P-48 m2, Alvaxinica, 4. sprat, CG, terasa, lift. Cena 32.000 eura P-45 m2 + 13 m2, Nemawina, dupleks, 5. sprat, lift, CG. Cena 30.000 eura P-47 m2, Beograd, blizu Vukovog spomenika, 4. sprat, sa gara`om u zgradi, sa name{tajem. Cena 90.000 eura P-49 m2, Avenija 2, 4. sprat, lift, CG, zgrada od fasadne cigle, name{ten. Cena 32.000 eura P-49 m2, Kej, zgrada od

fasadne cigle, CG, podrum. Cena 29.000 eura P-50 m2, Hotel Morava, 1. sprat, TA. Cena 26.000 eura P-52 m2, Qubi} kej, 3. sprat, TA, terasa. Cena 28.000 eura P-52 m2, Qubi} kej, noviji, sa dve spav. sobe, CG, lift, terasa. Cena 28.000 eura P-54 m2, centar, kod Dezerta, 1. sprat, CG, terasa, pogodan za poslovni prostor. Cena 38.000 eura P-58 m2, Qubi} kej, 6. sprat, lift, CG, terasa, pogled na Moravu. Cena 32.000 eura P-58 m2, Hotel Morava, prvi sprat, CG, terasa, lift. Cena 32.000 eura P-59 m2, Beograd, ul. Vojvode Vlahovi}, nov, trosoban, terasa. Cena 50.000 sa PDV-om. P-60 m2, kod Medicinske {kole, 1. sprat, TA, terasa. Cena 36.000 eura P-62 m2, noviji, Obili}eva, CG, terasa. Cena 40.000 eura P-66 m2, centar, 1. sprat, CG, terasa, pogodan za poslovni prostor. Cena 50.000 eura P-66 m2, Hotel Morava, 1. sprat, trosoban, CG, terasa, lift. Cena 40.000 eura P-68 m2, centar, u zgradi kod [ipada, 2. sprat, TA, terasa. Cena 40.000 eura P-68 m2, 1. sprat, gas, pogodan za poslovni prostor.Cena 40.000 eura P-69 m2, centar, blizu Po{te, gas, terasa, 1. sprat, gara`a. Cena 46.000 eura P-70 m2, Qubi} kej, 3. sprat, sa tri spav. sobe, CG, lift, terasa, zgrada od fasadne cigle. Cena 45.000 eura P-72 m2, nov, centar, 1. sprat, CG, terasa. Cena 70.000 eura sa PDV-om P-72 m2, nov, Avenija 2, 2. sprat, sa tri spav. sobe, CG, terasa, lift. Cena 58.000 eura P-73 m2, Obili}eva, 1. sprat, CG, terasa, u odli~nom stawu. Cena 58.000 eura P-73 m2 + 6 m2 terasa, Alvaxinica, 1. sprat, CG, terasa, zgrada od fasadne cigle. Cena 60.000 eura P-74 m2, Alvaxinica, 1. sprat, CG, terasa, lift, zgrada od fasadne cigle. Cena 50.000 eura P-75 m2, Avenija 2, 4. sprat, dupleks, CG, terasa, zgrada od fasadne cigle. Cena 38.000 eura P-75 m2, Hotel Morava, 1. sprat, CG, terasa. Cena 47.000 eura P-75 m2, nov, kod fakulteta, 3. sprat, CG, terasa. Cena 60.000 eura P-76 m2, Hotel Morava, 5. sprat, CG, terasa, odmah useqiv. Cena 40.000 eura

SIGMA

^a~ak, Bra}e Gli{i} 9 Tel: 032/348-927, tel/fah: 032/228-457 Mob: 060/348-9270 e-mail: sigmanet@eunet.rs

STANOVI P-76 m2, Balkanska, 2. sprat, CG, dve terase. Cena 45.000 eura P-78 m2, Vinara, 6. sprat, lift, CG, dve terase. Cena 50.000 eura P-80 m2, Qubi} kej, 4. sprat, CG, terasa, ukwi`en. Cena 45.000 eura P-90 m2, Hotel Morava, CG, lift, terasa, gara`a. Cena 50.000 eura P-92 m2, nov, Kej, dupleks, 5. sprat, sa 5. spav. soba, CG, lift. Cena 55.000 eura sa PDV-om P-95 m2, kod Medicinske {kole, 1. sprat, dupleks, CG, terasa. Cena 80.000 eura KU]E P-60 m2 ( P+1), plac 10 ari, Pakovra}e, brvnara, dva bunara, ulaz sa asfaltnog puta, plastenik, vo}wak, fontana. Cena 18.000 eura P-70 m2, plac 4.13 ari, kod Proletera. Cena 42.000 eura P-70 m2 + 60 m2, plac 5 ari, Alvaxinica. Cena 50.000 eura P-80 m2+45 m2, plac 5 ari, centar, blizu KMN-a. Cena dogovor P-90 m2, plac 10 ari, Trbu{ani, kod kamenog mosta. Cena 28.000 eura P-92 m2, plac 5 ari, {kola Ratko Mitrovi}. Cena 45.000 eura P-98 m2, plac 2 ara , kod Bor~eve hale ili zamena za stan. Cena 45.000 eura Seosko doma}instvo, sa 7 ha zemqe u komadu, pomo}ne prostorije. Cena 28.000 eura P-105 m2 ( P+1 ), plac 2 a, Amixina. Cena 50.000 eura P-120 m2, plac 4.20 ara, blizu fakulteta. Cena dogovor P-250 m2, sa dva lokala u prizemqu, plac 8 ari na bedemu. Cena 56.000 eura LOKALI Rakova, 135 m2 sa magacinom, kod Doma. Cena 10.000 eura Viqu{a, 170 m2 sa magacinom, plac 10 ari. Cena 7.000 eura P-16 m2, centar, iza Galije. Cena 3000 e/ m2 ( dogovor ) P-18 m2, Qubi} kej. Cena 18.000 eura P-35 m2, centar, blizu pijace. Cena 60.000 eura P-49 m2, Alvaxinica. Cena 38.000 eura P-72 m2, S. Markovi}a. Cena 80.000 eura. Mogu}a podela na dva lokala od po 36 m2 sa mokrim ~vorom P-105 m2, dupleks, kod Hotel Morave. Cena 60.000 eura PLACEVI P-80 ari, Kowevi}i, ulaz sa glavnog puta. Cena 800 e/ar P-40 ari, kod Bolnice. Cena 1000 e / ar

P-22.5 m2, PR, CG, S.Save. Cena 18.500 eura P- 26 m2, 3.sprat, TA, Kej . Cena 18.500 eura P-28 m2, 5.sprat, CG. Cena 18.500 eura P-35 m2, PR, TA, H.Morava. Cena 23.000 eura P- 36 m2, PR, CG, Qubi}ska. Cena 29.000 eura P-37 m2, PR, CG, Kej. Cena 24.000 eura P-42 m2, PR, CG, Solunska. Cena 34.000 eura P-43+6 m2, 6.sprat, CG, {iri centar. Cena 31.000 eura P-51 m2, 2. sprat, TA, B.Jankovi}. Cena 31.000 eura P- 44 m2, 2. sprat, TA, Kej. Cena 30.000 eura P-46 m2, PR, TA, B.Jankovi}a. Cena 30.000 eura P-46 m2, 1. sprat, CG, M.Nik{i}a. Cena 36.000 eura P-46 m2, PR, CG, Avenija 1. Cena 29.000 eura P-47 m2, 1. sprat, TA, Kej, Pri{tinska. Cena 31.000 eura P-47.5 m2, 5. sprat, CG, Nemawina. Cena 28.000 eura P-50.5 m2, 3. sprat, CG, H.Morava. Cena 38.000 eura P-53 m2, 3. sprat, TA, B.Jankovi}. Cena 33.000 eura P-53m2, 3. sprat, CG, Kej. Cena 40.000 eura

P-54 m2, 2. sprat, TA, Nemawina. Cena 36.000 eura P- 54 m2, 1. sprat, CG, Qubi}ska, nov. Cena 50.000 eura P-56 m2, PR, CG, Avenija 2. Cena 36.000 eura P-56 m2, 5. sprat, CG, Nemawina. Cena 35.000 eura P- 56 m2, 4. sprat, CG, Centar. Cena 32.000 eura P-57 m2, 4. sprat, CG, Kej. Cena 36.000 eura P-57 m2, 1. sprat, CG, Kej. Cena 41.000 eura P-58 m2, 6. sprat, CG, K.Milo{a. Cena 37.000 eura P-58 m2, 2. sprat, CG, H.Morava. Cena 42.000 eura P-58 m2, 9. sprat, CG, Kej. Cena 38.000 eura P-60 m2, 3. sprat, TA, S.Save. Cena 42.000 eura P-64 m2, 1. sprat, CG, S.Save. Cena 42.000 eura P- 64 m2, 2. sprat, CG, Alvaxinica. Cena 41.000 eura P-66.5 m2, 7. sprat, CG, Nemawina. Cena 41.000 eura P-67 m2, 3. sprat, CG, Balkanska. Cena 38.000 eura P-68 m2, PR, TA, Balkanska. Cena 29.000 eura P-70 m2, 2. sprat, CG, Kej. Cena 45.000 eura P- 71 m2, 5. sprat, CG, Vinara. Cena 51.000 eura P-73 m2, 1. sprat, CG, Alvaxinica. Cena 58.000

P-40 m2, sa 17.ari placa, G.Atenica. Cena 10.500 eura P-35+13 m2, 1. ar zemqe, V.Stepe. Cena 30.000 eura P-70 m2 sa 6.3 ara placa, Atenica. Cena 34.000 eura P-60+45 m2 sa 4. ara placa, S.Park. Cena 35.000 eura P-67 m2 sa 3. ara placa, V.Stepe. Cena 36.000 eura P-142 m2 sa 3.6 ari, \.Milovanovi}. Cena 65.000 eura P-137 m2 sa 1.5. ari placa, Obili}eva. Cena 67.000 eura

P-120+40 m2 sa 3 ara placa, Ko{utwak. Cena 67.000 eura P-100 m2 sa 2. ara placa, centar. Cena 72.000 eura P-180 m2 sa 2.5 ari placa, {iri centar. Cena 72.000 eura P-166 m2 sa 2.5 ara placa, [iri centar. Cena 82.000 eura P- 67 m2 sa 4.75 ari placa, centar. Cena 83.000 eura P-120+65+100 sa 3.8. ari placa, Zelengorska. Cena 90.000 eura P-125+ 23 m2 sa 2.6 ari

eura P-74 m2, 5. sprat, CG, Kalu}erice. Cena 44.000 eura P-76 m2, 2.sprat, CG, Centar. Cena 51.000 eura P-76.5 m2, PR, CG, Cara Lazara, nov. Cena 62.000 eura P-78 m2, 6. sprat, K.V.Popovi}a. Cena 53.000 eura P-80 m2, 1. sprat, CG, Kej. Cena 53.000 eura P-81 m2, 9. sprat, CG, S.Save. Cena 56.000 eura P-86 m2, 3. sprat, CG, Vinara. Cena 66.000 eura P-100 m2, 1. sprat, Nemawina/ dupleks. Cena 87.000 eura P- 52 m2, Qubi}ska, 3. sprat, CG. Cena 39.000 E. P- 55 m2, Kej, 2. sprat, CG. Cena 32.000 E P- 68 m2, Bawalu~ka, 4. sprat, CG. Cena 44.000 E. P- 48 m2, Avenija 1, VP. Cena 29.000 E. P- 58 m2, Kej, 2. sprat, CG. Cena 34.000 E P- 77 m2, u`i centar, CG. Cena 42.500 E. P-42 m2, Kej, 4.sprat, CG. Cena 26.000 E P-38 m2, Nemawina, 3. sprat. Cena 22.000 E P-54 m2, Kej, CG. Cena 31.000 E P-58 m2, Qubi}ska, CG. Cena 37.000 E P-77 m2, centar, 4. sprat, CG, renoviran. Cena 42.500 E

KU]E placa, centar. Cena 125.000 eura P-164 m2 sa 4.6. ari placa, centar. Cena 140.000 eura P- 63 m2 sa 4.7 ari placa, Atenica. Cena 37.000 eura P-64 m2 + 35 m2 sa 7 ari placa, Suvi Breg. Cena 33.000 eura P- 240 m2 sa 4 ara placa, Gorwa Trep~a. Cena 40.000 eura P-54 m2 + 32 m2 + 30 m2 sa 6.ari placa, Trbu{ani. Cena 37.000 eura


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

25

OGLASI

Republika Srbija OP[TINSKA UPRAVA - OP[TINA IVAWICA Odeqewe za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti IVAWICA, Venijamina Marinkovi}a 1 objavquje OBAVE[TEWE o postupku odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu Na zahtev nosioca projekta "AUTO - KU]A RAJEVI]"d.o.o. iz Ariqa, Ra{ka bara 102, sproveden je postupak odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu projekta: Benzinsko - gasne stanice za snadbevawe vozila te~nim gorivom i TNG-om sa prate}im objektima ~ija realizacija se planira na kat. parceli broj 3252 KO [ume na teritoriji Op{tine Ivawica. U sprovedenom postupku doneto je re{ewe da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na `ivotnu sredinu, budu}i da se za predvi|ene karakteristike projekta, uz primenu va`e}ih tehni~kih normativa i standarda propisanih za izgradwu, kori{}ewe i odr`avawe ove vrste objekta, kao i primenom utvr|enih minimalnih uslova za{tite `ivotne sredine, ne o~ekuju zna~ajni negativni uticaji na ~inioce `ivotne sredine u toku izvo|ewa i kori{}ewa projekta. Doneto re{ewe se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i proceni uticaja navedenog projekta na `ivotnu sredinu. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti `albu na doneto re{ewe u roku od 15 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa. @alba se izjavquje Ministarstvu energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa. Obave{tewe se objavquje na osnovu ~lana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS", broj 135/04 i 36/09).

GRAD ^A^AK GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM GRADA ^A^KA U skladu sa ~lanom 50. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09 - ispr. 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US i 98/13 - odluka US) i ~lana 60.-73. Pravilnika o sadr`ini, na~inu i postupku izrade planskih dokumenata ("Slu`beni glasnik RS", broj 31/10, 69/10 i 16/11)

ogla{ava JAVNI UVID NACRTA PLANA DETAQNE REGULACIJE ZA OP[TINSKI PUT L - 325, DEONICA MOST NA RECI ZAPADNA MORAVA Nacrt Plana detaqne regulacije za op{tinski put L - 325, deonica most na reci Zapadna Morava, obuhvata podru~je povr{ine od 2,38 ha.

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM DAJE SAOP[TEWE ZA JAVNOST OBAVE[TAVAMO DA je Zakon o legalizaciji objekata kojim se ure|uju uslovi, postupak i na~in legalizacije objekata stupio na snagu dana 01. 11. 2013. godine. Postupak legalizacije pokre}e se po zahtevu vlasnika bespravno izgra|enog objekta, odnosno wegovog dela u roku od 90 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona Postupci za legalizaciju zapo~eti do dana stupawa na snagu ovog Zakona po zahtevima koji su podneti do 11.03.2010. godine, a koji nisu okon~ani do dana stupawa na snagu ovog zakona okon~a}e se po odredbama ovog zakona. Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 11. 03. 2010. godine, smatraju se zahtevima u smislu ovog zakona. Zahtevi za legalizaciju podneti van zakonom predvi|enih rokova nisu zahtevi u smislu ovog zakona pa su podnosioci du`ni da postupak legalizacije pokrenu podno{ewem zahteva do 01. 02. 2014. godine. Objekat koji je izgra|en do dana stupawa na snagu ovog zakona mo`e privremeno do pravosna`nog okon~awa postupka legalizacije biti prikqu~en na elektroenergetsku, gasnu i mre`u elektronskih komunikacija ili mre`u daqinskog grejawa, vodovod i kanalizaciju. Prodajem seosko doma}instvo u Bawici kod ^a~ka (4 hektara, u jednoj celini, zasadi {qive i jabuka, smr~a i borovina, {uma i obradivo zemqi{te). Telefon za informacije: 064/985-98-03

JAVNI UVID O NACRTU PLANA DETAQNE REGULACIJE (tekstualni i grafi~ki deo) ODR@A]E SE U TRAJAWU OD 30 DANA, od 29. NOVEMBRA 2013. godine do 28. DECEMBRA 2013. godine. U skladu sa ~lanom 50. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09 - ispr. 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US i 98/13 - odluka US) Nacrt Plana detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni uvid u prostorijama Gradske uprave za urbanizam grada ^a~ka, III sprat, soba broj 13, svakog radnog dana od 8-14 sati uz prisustvo predstavnika stru~ne slu`be, u centralnom holu zgrade Grada i na sajtu grada ^a~ka, www.cacak.org.rs. U toku trajawa javnog uvida, sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica mogu da iznesu svoje primedbe iskqu~ivo u pisanom obliku na Nacrt Plana detaqne regulacije i dostave ih stru~noj slu`bi Gradske uprave za urbanizam grada ^a~ka, na {alter broj 9, pisarnice Grada ^a~ka ili putem po{te. KOMISIJA ZA PLANOVE GRADA ^A^KA zaseda na javnoj sednici dana 10. januara 2014. godine sa po~etkom u 11 ~asova, u kancelariji Na~elnika Gradske uprave za urbanizam grada ^a~ka, kada }e biti razmotrene dostavqene primedbe tokom javnog uvida. Zasedawu Komisije }e prisustvovati predstavnici obra|iva~a "Urbanprojekt", preduze}e za konsalting, urbanizam, projektovawe i i`ewering iz ^a~ka. Radu Komisije mogu da prisustvuju fizi~ka lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajawa javnog uvida.

Privrednom dru{tvu “Spektar” d.o.o. ^a~ak potreban je: Jedan izvr{ilac za obavqawe poslova na radnom mestu Direktor sektora Finansija i ra~unovodstva. Uslov: Diplomirani ekonomista VII stepen stru~ne spreme. Prijave sa li~nim podacima i kra}om biografijom dostaviti na adresu: “Spektar” d.o.o. ^a~ak, dr Dragi{e Mi{ovi}a 144/1, 32000 ^a~ak. Oglas va`i do popune radnog mesta. Kontakt telefon: 032/305-317, e-mail: jovankaveselinovic@spektardoo.co.rs

Gradska uprava za urbanizam grada ^a~ka, na osnovu ~lana 10. stav 1. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Sl.glasnik RS", broj 135/2004 i 36/2009), obave{tava zainteresovane organe, organizacije i javnost o PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLU^IVAWE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU 1. Gradskoj upravi za urbanizam grada ^a~ka podnet je zahtev investitora "Ferro East" Je`evica za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu postrojewa za skladi{tewe i tretman neopasnog otpada (crnih i obojenih metala), na k.p.br. 94 KO Je`evica, u Je`evici. 2. Zainteresovani organi, organizacije i gra|ani mogu izvr{iti uvid u podatke, obave{tewa i dokumentaciju iz zahteva investitora u gradskoj upravi za urbanizam grada ^a~ka, @upana Stracimira broj 35, III sprat, soba 12, svakim radnim danom 08,00 do 12,00 ~asova, kao i dostaviti svoje mi{qewe o podnetom zahtevu na istu adresu u roku od 10 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa. 3. Gradska uprava za urbanizam grada ^a~ka, na osnovu rezultata navedenog upravnog postupka, done}e re{ewe kojim odlu~uje da li je za izgradwu predmetnog objekta neophodno sprovesti postupak procene uticaja na `ivotnu sredinu. NA^ELNIK UPRAVE, Milo{ Milosavqevi}, dipl. ing. arh.


26

OGLASI

MALI OGLASI POVOQNO - ^ASOVI NEMA^KOG JEZIKA ZA OSNOVCE - ^ASOVI GR^KOG I ENGLESKOG JEZIKA ZA SVE NIVOE I UZRASTE.

065/2004-115 Marija

IZDAJEM dvosoban name{ten stan u Beogradu, blizu Hotela Srbija. Tel. 062/ 977-0228 KU]U U U@EM DELU GRADA ILI STAN U NOVOGRADWI MEWAM ZA STAN U BEOGRADU. TEL. 223-116 OD 9-18

PRODAJEM pet ari placa u Kulinovcima iznad kasarne. 032/368-393 i 063/72-02-735 NEKRETNINE - PRODAJA PRODAJEM ~etvorosoban stan od 128 + 12 m2, nov, centar grada na 2. spratu. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM ~etvorosoban stan od 77. 78 m2, kod “Brvnare”. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM trosoban stan od 77 m2, centar grada, 7. sprat, cg. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM trosoban stan od 70 m2, u Aveniji 2, na 3. spratu, kod Prehrambene {kole, ima terasa i podrum. Tel. 064/ 317-1-701 PRODAJEM trosoban stan od 62 m2 u Beogradu, Vidikova~ki venac, 2. sprat. Cena 54.000 evra. Tel. 060/ 434-2-190 PRODAJEM trosoban stan, nov, dupleks, kod Hotel Morave, 3. sprat, CG, ima terasa. Tel. 060/ 349-8-490 PRODAJEM trosoban stan, nov, Qubi} kej, cg, ima lift i terasa. Tel. 064/ 317-1-701 PRODAJEM dvoiposoban stan od 78 m2, {iri centar, dupleks, 3. sprat, cg, ima gara`a i podrum. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM dvoiposoban stan od 63.38 m2, na Alvaxinici, cg, ima dva lifta. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvoiposoban

IZDAJEM sobu, upotreba kuhiwe i kupatila, za `enske osobe. Tel. 032/ 373-571, 064/ 829-2-720 IZDAJEM name{tenu garsoweru u soliteru kod „Tempa“ u ^a~ku. Prvi sprat, povoqno. Tel. 031/552-862, 031/835-038 PRODAJEM jednosoban stan od 38 m2, zgrada fas. cigle, kod H. Morave, prizemqe, cg, terasa. Cena 21.000 eura. Tel. 060/ 349-8-490 PRODAJEM TROSOBAN STAN na 2. spratu, Avenija 2, kod Prehrambene {kole. Cena 38.000 eura. Tel. 060/ 349-8-490 OTKUP STARIH DOTRAJALIH, NEISPRAVNIH I HAVARISANIH VOZILA. TEL. 065/ 548-5-855 PRODAJEM plac u Atenici od 1.5 ha, na placu objekat 32 m2, {tala 70 m2, tren 100 m2, 80 ari ogra|eno, parcela zasa|ena tre{wom, uvedena voda i struja, pored asfalta. Cena 21.000 eura. Tel. 032/ 342-190 stan od 58 m2, 1. sprat, CG, Avenija. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM dvoiposoban stan od 51 m2, bez ulagawa, CG, ima lift, Qubi} kej. Tel. 063/ 127-5-630 PRODAJEM dvosoban stan od 62. 80 m2, 3 sprat, cg, terasa. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan od 62 m2, ulica Vojvode Stepe. Tel. 065/ 453-3-818 PRODAJEM dvosoban stan od 61 m2, 1. sprat, @elezni~ka ulica. Tel. 032/ 344-630 PRODAJEM dvosoban stan od 58 m2, Kej, drugi sprat. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM dvosoban stan od 58 m2 na Keju. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM dvosoban stan od 58 m2 , zgrada od fasadne cigle u Aveniji. Tel. 060/ 3489-270 PRODAJEM dvosoban stan od 57 m2, Avenija 2, {esti sprat, ima lift i podrum, 2 terase. Tel. 065/ 326-0-745 PRODAJEM dvosoban stan od 57 m2, kod H. Morave, cg, ima terasu, dva lifta. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan od 57 m2, Avenija 2, 6 sprat, cg, 2

NAJJEFTINIJE [OFER [AJBNE ZA SVE VRSTE AUTA, KOMBIJA, KAMIONA I AUTOBUSA. NABAVKA, PREVOZ, UGRADWA. POSEBAN JESEWI POPUST. TELEFONI: 032/800 200 i 063/606 979. PRODAJEM DVOSOBAN STAN 57 M2, 6. SPRAT, IMA LIFT,U AVENIJI 2. IMA 2 TERASE I PODRUM. CENA 33.600 EURA. Tel. 065/ 326-0-745

PRODAJEM dvosoban stan, 49,8 metara kvadratnih, kod Slobodinog igrali{ta. Telefoni: 065/3463000 i 061/188-41-74. IZDAJEM JEDNOSOBAN, NAME[TEN STAN U U@ICU ZA STUDENTE ILI \AKE. ZASEBAN ULAZ. TEL: 031/518-081

PRODAJEM liniju za proizvodwu drvenih paleta u odli~nom stawu, kapacitet 2000 komada mese~no. Besplatna pomo} za pronala`ewe tr`i{ta. Cena 5500 eura. Tel. 061/ 256-7-338 PRODAJEM stan od 36 m2, u Kuli, CG. Tel. 064/ 141-4-324 terase, ima lift. Tel. 060/ 434-2-190 PRODAJEM dvosoban stan od 57 m2, Avenija 2, CG, 2 terase i podrum. Tel. 065/ 326-0-745 PRODAJEM dvosoban stan od 56 m2, {iri centar, 5. sprat, cg. Cena 30.000 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan od 56 m2, 1. sprat, ta, ima terasa. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM dvosoban stan od 55 m2, Nemawina ulica, 3. sprat. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM dvosoban stan od 55 m2, 3. sprat, renoviran, {iri centar. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan od 53 m2, cg, ^. P. Odred, tre}i sprat. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM dvosoban stan od 53 m2, 3. sprat, na Alvaxinici, cg, ima lift i terasa. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM dvosoban stan od 53 m2, Avenija 2, 3. sprat, cg, ima terasa. Tel. 060/ 434-2-190 PRODAJEM dvosoban stan od 52 m2, 2. sprat, H. Morava, ta, ima terasa. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM dvosoban stan od 49 m2, ulica Svetog Save. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM dvosoban stan od 48 m2, 1 sprat, kod H. Morave. Tel. 060/ 434-2-190 PRODAJEM dvosoban stan od 47 m2, vp, cg, velika terasa. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan od 46 m2, u Nemawinoj ulici. Tel. 061/ 291-6-355 PRODAJEM dvosoban stan od 45 m2, Nemawina ulica, renoviran, prvi sprat, cg. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM dvosoban stan od 45 m2, {iri centar, 2. sprat,

ORDINACIJA op{te stomatologije Dr. Sa{a Spasojevi}, Jeli~ka 10, ^a~ak. Tel. 032/ 343314, 064/2454-094 PRODAJEM, BEZ POSREDNIKA, STAN U STROGOM CENTRU ^A^KA, 92 m/2, TRE]I SPRAT. Telefon: 032/221-400, mob. 064/12-41-806, preko celog dana DE@URNI STOMATOLOG de`urni telefon 062/ 861-7-988 SPECIJALISTI^KA STOMATOLO[KA ORDINACIJA Dr MLADEN BEHARA spec. stomatolo{ke protetike ^a~ak, Ko~e An}elkovi}a 1 radnim danom 9-12 i 15-19 ~ subotom 9-12 ~ 322-656 Pla}awe: administrativnom zabranom, ~ekovima, platnim karticama, gotovinski PRODAJEM DUPLEKS STAN 34+26 m2, kod {kole M. Pavlovi}. Tel. 063/ 453-043

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRODAJEM HITNO dve ku}e od 75 m2 i125 m2 na Alvaxinici, plac od 4 ara. Mo`e zamena za stan, uz doplatu. Cena 380 E/m2 . Hitno Tel. 063/843-0-214

IZDAJEM lokal u Ulici cara Lazara 23, kod “Xamije”. Povr{ina lokala, sa ~ajnom kuhiwom i sanitarnim ~vorom je 29 m2. Lokal ima centralno grejawe. Opremqen je kao frizerski salon, a pogodan i za druge delatnosti. Telefon za kontakt: 064/ 150-5-675

IZDAJEM ILI PRODAJEM PLAC 10 ARI I POSLOVNI PROSTOR 200 m2 U PREQINI PORED PUTA. TEL. 061/ 111-6-439

PRODAJEM kotlove na ~vrsto gorivo, ekonomik, kvalitet i u{teda ogreva. Li~na izrada. Tel. 065/ 590-0-651, 032/ 391-964

PRODAJEM jednosoban stan na 1. spratu, cg, renoviran, ul. 7. jula. Tel. 060/ 349-8-490

IZDAJEM JEDNOSOBAN STAN U DRAGA^EVSKOJ ULICI, ZASEBAN ULAZ. TEL: 032/332-761

IZUZETNO POVOQNO PRODAJEM TROSOBAN STAN OD 82 M2, KOD HOTELA MORAVA. CENA 49.500 EURA. TEL. 032/ 333872, 062/ 302-240

KUPUJEM ORDEWE, MEDAQE, STARO ORU@JE / SABQE, JATAGANE, KAME, KUBURE /, UNIFORME, OZNAKE, STARE UMETNI^KE SLIKE, SATOVE I OSTALE ANTIKVITETE. TEL. 032/ 372-155, 063/ 807-2-772

PRODAJEM fotequ za masa`u, pru`a veliki broj kombinacija masa`a, kontrola preko daqinskog. Pogodna sa welnes i fitnes centre, kao i salone lepote. Tel. 064/ 945-6-205 KUPUJEM ispravan zamrziva~ ili fri`ider od 50 litara. Tel. 062/ 166-2-208

HITNO potrebna za rad sposobna retori~na dama prijatnog izgleda na mesto trgovca TAMU kozmetike i promocije novih proizvoda u Tr`nom centru Roda ^a~ak od 6. 12. 2013. godine. Javiti se na konkurs sa CV na tami015@open.telekom.rs ili na 015/ 301910, 066/ 94 27 880 podrum, cg, terasa, u stanu ostaje deo stvari. Cena 29900 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan od 44 m2 kod Hotel Morave. Tel. 060/ 349-8-490 PRODAJEM dvosoban stan od 43 m2, nov, centar , 3. sprat, lift, cg. Tel. 062/ 514-429 PRODAJEM dvosoban stan od 42 m2, CG, na Keju. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM dvosoban stan od 42 m2, 4. sprat, dve terase. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dvosoban stan kod H. Morave na 1. spratu, povoqno. Tel. 060/ 349-8-490 PRODAJEM dvosoban stan na Alvaxinici, renoviran, odmah useqiv, cg, terasa, lift. Cena 31.000 evra. Tel. 064/ 317-1-701 PRODAJEM jednoiposoban stan od 54 m2, centar, korisna povr{ine 40 m2, 6. sprat, cg, ima lift. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM jednoiposoban stan od 48 m2, cg, terasa, dva lifta, kod “Brvnare”. Cena 26.400 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM jednoiposoban stan od 44 m2, ulica Kraqa Petra, CG. Tel. 063/ 735-0-260 PRODAJEM jednoiposoban stan od 43+10 m2, kod “Brvnare”, 6. sprat, ima lift. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM jednoiposoban stan od 43 m2 , Gvo`|ar, prizemqe, ta. Cena 26.000

NOVI REZERVNI DELOVI ZA ULI^NE OFF-ROAD I ATV MOTOCIKLE OD JAPANSKIH, ITALIJANSKIH I OSTALIH EVROPSKIH PROIZVO\A^A. SUPER CENE UZ DOBAR KVALITET. TEL. 065/ 445-0-015

evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM jednoiposoban stan od 42 m2, Kej, 4. sprat, terasa, u dobrom stawu. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM dva nova jednoiposobna stana , Vinara , 39 m2, terasa, ima lift, 6. sprat. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM jednosoban stan od 45 m2, veliki, kod H. Morave. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM jednosoban stan od 40. 66 m2, Qubi} kej, 5. sprat, cg, ima dva lifta. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM jednosoban stan od 38 m2 u Nemawinoj ulici. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM jednosoban stan od 38 m2, u Aveniji 1. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM jednosoban stan od 38 m2, Qubi} kej, vp, cg. Cena 21.500 evra. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM jednosoban stan od 37 m2, u Aveniji, u zgradama od fasadne cigle. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM jednosoban stan od 34 m2, {iri centar, 5. sprat, cg. Cena 20.000 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM jednosoban stan na Vinari, 3. sprat. Cena 23.000 eura. Tel. 063/127-5-630 PRODAJEM garsoweru od 30 m2, u centru, 3. sprat, cg, novija gradwa. Cena 18.000 evra. Tel. 060/ 349-8-490

USLUGE cepawa i strugawa drva, POVOQNO. Tel: 064/444-3-163 PRODAJEM dvosoban stan od 57 m2, Avenija 2, CG, 2 terase i podrum. Cena 31.000 evra. Tel. 065/ 326-0-745 PRODAJEM dvosoban stan od 68 m2, u centru ^a~ka, kod Taksi stanice. Ima dve terase, podrum, stara gradwa, odli~na izolacija. Cena 52.000 evra. Tel. 061/ 163-0-023 PRODAJEM garsoweru od 27 m2, drugi sprat, centar grada. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM garsoweru od 26 m2, na Qubi} keju. Tel. 063/ 349-333 PRODAJEM garsoweru od 25 m2, vp, Alvaxinica. Cena 15.500 evra sa stvarima.Tel. 060/ 434-2-190 PRODAJEM garsoweru od 24 m2, 5. sprat, u perfektnom stawu. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM garsoweru od 20 m2, 5. sprat, Nemawina, cg. Cena 16.500 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM garsoweru od 19 m2, ~etvrti sprat, u Nemawinoj. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM nove stanove, mogu}nost subvencije, 700 e / m2. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM stan od 83 m2 u strogom centru grada. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM stan od 77 m2, u centru grada. Tel. 032/ 224-590 PRODAJEM stan od 76 m2, Balkanska ulica, drugi sprat. Tel. 032/ 349-849 PRODAJEM stan od 68 m2, dve terase, ima podrum, strogi centar. Tel. 065/ 141-4-140 PRODAJEM stan od 66 m2 na Gradskom {etali{tu, drugi sprat. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM stan od 66 m2 , ulica Svetog Save. Tel. 064/ 146-8-732


PRODAJEM stan od 65 m2. Cena 31.000 evra. Tel. 064/ 1374-137 PRODAJEM stan od 64 m2, 2. sprat, Hotel Morava, lift, cg. Cena 34.000 eura. Tel. 063/ 1275-630 PRODAJEM stan od 64 m2 na Alvaxinici. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM stan od 63 m2, ulica S. Save. Tel. 064/ 131-2544 PRODAJEM stan od 63 m2, u centru grada. Tel. 063/ 127-5630 PRODAJEM stan od 57 m2, kod H. Morave, cg, terasa, 2 lifta, 26.000 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM stan od 57 m2, u Aveniji 2. Cena 31.000 evra. Tel.064/ 146-8-732 PRODAJEM stan od 57 m2, nov, odmah useqiv. Cena 720 evra/ m2. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM stan od 55 m2, kod Hotel Morave, cg, ili mewam, uz doplatu za mawi stan. Tel. 064/ 230-4-202 PRODAJEM stan od 54 m2, Avenija 1, cena 35.000 evra. Tel. 064/ 146-8-732 PRODAJEM stan od 53 m2, strogi centar. Tel. 064/ 158-9363 PRODAJEM stan od 53 m2, tre}i sprat, cg, ima lift. Tel. 032/ 346-541 PRODAJEM stan od 52 m2, Kej, tre}i sprat. Tel. 060/ 3498-490 PRODAJEM stan od 51 m2, cg, Qubi} kej. Cena 27.500 evra. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM stan od 50 m2 sa cg, u blizini Doma zdravqa. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM stan od 49 m2 u blizini {kole “Dr.

27

OGLASI

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

Mi{ovi}”, drugi sprat, cg. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM stan od 49 m2, sa podrumom, stari “ Autoprevoz”. Tel. 064/ 618-6058 PRODAJEM stan od 48 m2, novija gradwa. Cena 30.500 evra. Tel. 064/ 971-1-112 PRODAJEM stan od 48 m2, ulica K. V. Popovi}a br.14. Tel. 061/ 661-1-124 PRODAJEM stan od 46+6 m2 m2 kod “Solida”. Cena 31.000 evra. Mo`e na kredit ili na rate. Ima tapija. Tel. 061/ 115-9-863 PRODAJEM stan od 43 m2, u Nemawinoj ulici. Tel. 032/ 228-457 PRODAJEM stan od 43 m2, nov, na Alvaxinici. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM stan od 43 m2 u blizini {kole “ M. Pavlovi}”. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM stan od 42 m2, kod “Medicinske” {kole. Tel. 064/ 146-8-732 PRODAJEM stan od 41 m2, Qubi} kej, cg, peti sprat. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM stan od 40 m2 ulica Qubi}ska. Tel. 064/ 1468-732 PRODAJEM stan od 40 m2, nov, kod Gradskog parka. Tel. 060/ 034-3-687 PRODAJEM stan od 40 m2 u Balkanskoj ulici. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM stan od 40 m2 , centar grada, cena 25.500 evra. Tel. 064/ 137-4-137 PRODAJEM stan od 40 m2 , nov, kod gradskog parka. Cena 27.000 eura. Tel. 060/ 558-9-248 PRODAJEM stan od 38 m2, ulica Svetog Save. Tel. 064/

146-8-732 PRODAJEM stan od 32 m2, cg, Nemawina ulica. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM stan od 28 m2, kod Hotel Morave. Tel. 064/ 146-8-732 PRODAJEM stan od 18 m2, Nemawina ulica. Cena 16000 evra. Tel.064/ 137-4-137 PRODAJEM mawi dvosoban stan, Qubi} kej. Tel. 064/ 6732-969 PRODAJEM ku}u od 300 m2, na dva nivoa u Aveniji. Cena 90.000 evra. Tel. 060/ 348-9-270 PRODAJEM ku}u od 220 m2, sa 7. ari placa, u Qubi}u. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM ku}u od 200 m2 + PK, sa 18 ari placa, u Qubi}u. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM ku}u od 170 m2 u Trbu{anima, 13.5 ari placa, dve terase, u perfektnom stawu. Cena 21.000 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM ku}u na Zlatiboru- Zova, apartmanskog tipa, 174 m2, ku}a u sivoj fazi, 10 ari placa. Cena 90.000 evra. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM ku}u u Atenici 160 m2, 9, 61 ar placa, 24 m2 pom. prostorije,15 m2 gara`a, cg, cena 50000 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM ku}u od 150 m2 sa 5. ari placa, u Lugovima. Tel. 063/ 273-292 PRODAJEM ku}u u Trbu{anima, 150 m2, 5 ari placa, grejawe na ~vrsto gorivo. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM zajedni~ku ku}u od 130 m2, ulica Stevana Mokrawca. Tel. 062/ 471-063 PRODAJEM povoqno staru ku}u , sa placem od oko 3 ara,

PRODAJEM ZASEBAN STAN OD 160 M2, U KU]I, TRI SOBE, DVA KUPATILA, LUKSUZNO KOMPLETNO NAME[TEN. HITNO, RADI ODLASKA U INOSTRANSTVO. CENA 70.000 EVRA. TELEFON: 065/ 464-6-995

kod Spomen Parka. Mogu}nost zamene za stambenu jedinicu u Kragujevcu ili na Crnogorskom primorju. Tel. 069/ 162-0-161 PRODAJEM ku}u od 120 m2, 9.5 ari placa kod Po{tinog magacina. Tel. 063/ 273-292 PRODAJEM ku}u u Loznici od 110 m2, 34 ari placa. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM ku}u od 100 m2, legalizovana, P+PK, u Me|uvr{ju , 6 ari placa, podrum, 2 parking mesta. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM ku}u u Vidovi od 100 m2, PO+P+1, 50 ari livada, 25 ari {uma. Tel. 032/ 342190 PRODAJEM ku}u u Prijevoru od 100 m2, sa 50 ari livade i 25 ari {ume, sa cg. Tel. 060/ 434-2-190 PRODAJEM ku}u od 100 m2, sa 7.5 ari placa, u u`em delu grada, sre|ena. Tel. 063/ 27-3292, 032/ 346-541 PRODAJEM ku}u od 80 m2 , dva ulaza, plac 4.9 ari, legalizovana, ukwi`ena kod “Forma Ideale”. Cena 26.000 evra. Tel. 064/ 317-1-701 PRODAJEM ku}u od 80 m2 , centar grada, 2.23 ara placa, pogodna za poslovni prostor. Cena 70.000 evra. Tel. 032/ 342190 PRODAJEM ku}u od 75 m2 , P+1, u Zabla}u , 6 ari placa, cena 20000 evra. Tel. 063/ 691761 PRODAJEM ku}u od 60 m2 na Suvom bregu, 4 ara placa, zidana gara`a i pomo}ni objekat. Cena 26.000 evra. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM ku}u od 60 m2 sa 2 ara placa, kod Bioskopa “Prag”, povoqno. Tel. 064/ 139-4-468 PRODAJEM ku}u od 56 m2, dvosoban stan ,1 ar placa. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM ku}u od 50 m2, sa 22 ara placa u Viqu{i. Cena 6.000 eura. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM ku}u u Ko{utwaku od 56 m2, sa 3,74 ari placa, cena 33000 evra. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM ku}u prizemna, povr{ine 51 m2, kod “Slobode”, na 5.84 ari placa. Cena 20.000 evra. Tel. 063/ 691761 PRODAJEM dve ku}e na 6 ari placa u blizini Balkanske ulice. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM dve ku}e od 63.76 m2 i 59.58 m2, na placu povr{ine 5.10 ari u Qubi}u. Cena 50.000 evra. Tel. 032/ 342190 PRODAJEM dve ku}e u Ko{utwaku od 95 m2 i 52 m2, na 4 ari placa, grejawe na gas. Cena 75.000 evra. Tel. 063/ 691761 PRODAJEM dve ku}e na 50 ari zemqe u Mojsiwu, kod crkve. Tel. 062/ 118-4-814 PRODAJEM dve ku}e od 75 m2 i 125 m2, na Alvaxinici, sa placem od 4 ara. Cena 380 evra/ m2. Tel. 063/ 843-0-214 PRODAJEM ku}u u Gori~anima, sa 50 ari placa. Tel. 061/ 188-0-429 PRODAJEM vikendicu sa 10 ari placa na Jelici. Tel. 065/ 344-9-428 PRODAJEM vikend ku}u od 60 m2 na Karauli , 38 ari placa (15 ari pod borovom {umom ). Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM vikendicu na jezeru u Me|uvr{ju od 60 m2, na 5ari placa pod vo}em, vlasnik, cena 16.000 evra. Tel. 064/

666-3-268 PRODAJEM vikend ku}u od 52 m2 u Prijevoru, na Kamenici, plac 17.70 ari, gradska voda, trofazna struja. Tel. 032/342-190 PRODAJEM vikend ku}u od 50 m2, u Ov~ar Bawi , 2 ara placa. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM vikend ku}u od 35 m2, na jezeru u Me|uvr{ju , PPK, struja, voda, pom.objekat 10 m2, 3 ara placa. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM vikend ku}u od 27.5 m2, u G. Atenici, 1 ar placa, pom.objekti od 13.5 m2, vo}wak 12 ari i {uma. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM odli~nu vikend ku}u , lokacija budu}nosti. Tel. 060/ 558-9-296 PRODAJEM seosko imawe sa 5 ha zemqe u Samailama, svi prikqu~ci, ima bunar. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM seosko doma}instvo u D. Gorevnici, ku}a 60 m2 , 50 ari placa, vo}e, sala{, senik, pomo}ni objekti. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM seosko doma}instvo u Lipnici sa 3.5 ha oku}nice. Tel. 063/ 652 - 804 PRODAJEM imawe od 5 ha u Je`evici. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM seosko doma}instvo u Grabu, ku}a 70m2 , 30 ari placa, 55 ari zemqe, 1,50 ha {ume. Cena 20.000 evra. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM doma}instvo sa tri ku}e , u Slatini, 70 ari placa, pomo}ni objekti od 200 m2. Cena 30.000 evra. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM seosko doma}instvo u Draga~evu, ku}a 50 m2, 4,5 ha zemqe, pom. prostorije, voda , struja, telefon. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM seosko imawe u G. Gorevnici sa 90 ari placa. Tel. 032/ 346-541 PRODAJEM seosko imawe sa 5 ha zemqe u jednom par~etu u Lipnici. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM lokal od 11 m2 , u ^a~ku, centar grada. Tel. 064/ 673-2-969 PRODAJEM lokal od 37 m2, nov, odmah useqiv, Obili}eva ulica. Cena dogovor. Tel. 064/ 158-9-363 PRODAJEM lokal od 47 m2, sa podrumom od 20 m2, ku}om od 56 m2, 1 ar placa, plac od 6.72 ara. Mo`e sve posebno. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM monta`nu halu od 130 m2, na placu od 4 ara. Mogu}nost prodaje uz demonta`u i prevoz na sopstveni plac. Tel. 065/ 222-552-4 PRODAJEM poslovni prostor povr{ine oko 70 m2 / Pr+1 /, kod “Tempa”. Cena 35.000 eura. Tel. 060/ 349-8-490 KUPUJEM jednosoban stan. Nudim kamion + novac. Tel. 069/ 161-0-777 MEWAM staru ku}u sa 4 ara placa na Du{anovcu /Marinkova bara /, za dvosoban stan u ^a~ku, uz doplatu. Tel. 036/ 857-040 NEKRETNINE - IZDAVAWE - POTRA@WA IZDAJEM trosoban stan u Beogradu, Medakovi} 3, name{ten, 2 terase, grejawe, 2 lifta, 5 sprat. Mo`e na du`i period. Tel. 063/ 270-028 IZDAJEM trosoban nename{ten stan na Qubi} keju. Tel. 063/ 617-572

IZDAJEM dvoiposoban name{ten stan u Beogradu, ulica Vojvode Stepe. Tel. 064/ 237-6-939 IZDAJEM dvoiposoban name{ten stan na Alvaxinici, cg, drugi sprat, lift. Tel. 062/143-5-027 IZDAJEM dvoiposoban stan na Miqakovcu, za studente. Tel. 063/ 802-0-522 IZDAJEM dvosoban name{ten stan u Beogradu, blizu Hotela ”Srbija”. Tel. 062/ 977-0-228 IZDAJEM dvosoban name{ten stan u Beogradu - Lion, sa gara`om. Tel. 063/ 743-5-546 IZDAJEM dvosoban poluname{ten ili nename{ten stan sa grejawem, lokacija Ciganmala. Tel. 032/ 537-2-816, 064/ 411-4-996 IZDAJEM dvosoban name{ten stan u Beogradu, Zvezdara, do marketa “Supervero”. Tel. 062/ 977-0-228 IZDAJEM jednosoban name{ten stan u Beogradu, kod Crkve S. Marka. Tel. 063/ 7435-546 IZDAJEM jednosoban nename{ten stan na Alvaxinici. Tel. 063/ 453-043 IZDAJEM jednosoban stan u Beogradu, centar Ta{majdan. Tel. 063/ 743-5-546 IZDAJEM jednosoban nename{ten stan u centru grada. Tel. 064/ 145-0-644 IZDAJEM jednosoban name{ten stan u Pigovoj ulici, cg, kablovska. Tel. 061/ 806-0-169, 032/ 557-3-249 IZDAJEM jednosoban nename{ten stan u posebnoj ku}i, ulica 601, br. 9/1, u Loznici kod po{tinog magacina. Tel. 032/ 374-893 IZDAJEM kompletno name{tenu garsoweru , CG, na Mirijevu u Beogradu, kod “Maksija”. Useqiva od 1.12.2013.godine. Tel. 060/ 7099-213 IZDAJEM name{tenu garsoweru sa CG, u zgradi na Qubi} keju. Tel. 032/ 346-460, 061/ 815-4-395 IZDAJEM nename{ten stan od 45 m2 sa cg, u Nemawinoj ulici. Tel. 064/ 158-9-363 IZDAJEM stan od 55 m2 na N. Beogradu, kod fontane. Tel. 063/ 829-3-949 IZDAJEM stan sa cg, za u~enicu ili zaposlenu devojku u ulici Kneza Vase Popovi}a. Tel. 066/ 910-3-044 IZDAJEM u BeograduVo`dovac, kompletno name{ten stan za studente. Tel. 064/ 668-6-601 IZDAJEM povoqno stan za studente u Beogradu. Tel. 032/ 346-288 , 066/ 346-288 IZDAJEM name{tenu konfornu garsoweru, ulica Kneza Milo{a 130. Tel. 064/ 334-4061 IZDAJEM nename{ten stan od 65 m2 u centru , na prvom spratu. Tel. 064/ 391-3-059 IZDAJEM sobu devojkama koje su studenti ili |aci. Poseban sprat, ima grejawe, blizu fakulteta. Pla}awa po ulasku u sobu. Tel. 063/313-453 IZDAJEM sobu za dve u~enice - studentkiwe, grejawe, internet, kablovska, u`i centar. Tel. 064/ 969-3-636 IZDAJEM sobu za studente i |ake, name{tena, blizu Tehni~kog fakulteta. Tel. 062/ 977-0-228 IZDAJEM sobu, upotreba kuhiwe i kupatila, za `enske osobe. Tel. 032/ 373-571, 064/ 829-2-720


28 IZDAJEM sobu, upotreba kuhiwe i kupatila, name{tena. Strogi centar. Tel. 064/ 102-2-759 IZDAJEM sobu kod Prehrambene {kole. Tel. 063/ 120-2-151, 064/ 560-0-490 IZDAJEM jednokrevetnu sobu za studenta u stanu, centar grada, cg. Tel. 064/ 970-9653 IZDAJEM ku}u od 50 m2 u {irem centru ^a~ka, povoqno. Tel. 064/ 229-9-952 IZDAJEM zasebnu name{tenu ku}u od 50 m2, u blizini restorana “ Belvi”. Tel. 064/ 251-9-676 IZDAJEM nename{tenu ku}u u Kulinova~kom poqu kod pruge- prelaz za bolnicu. Tel. 063/ 103-1-335 IZDAJEM ku}u od 48 m2, kod Rasadnika u Trbu{anima. Tel. 064/ 223-5-592 IZDAJEM ku}u , name{tena, centar - kod “ KMN”, ta grejawe. Tel. 064/ 208-6-115 IZDAJEM ku}u sa dvori{tem, u ^a~ku, u centru, kod “ Kule “. Pogodna za

OGLASI agencije. Tel. 064/ 970-9-558 IZDAJEM ku}u studentima, parno grejawe, u neposrednoj blizini fakulteta. Tel. 064/ 920-6-704, 032/ 327-326 IZDAJEM ku}u na Avlaxinici. Tel. 032/ 343-056 IZDAJEM stan u Preqini od 60 m2, pogodno za radnike. Tel. 061/ 111-6-439 IZDAJEM lokal d 80 m2, strogi centar, pogodno za ordinaciju, auto-{kolu, pekaru, kancelariju. Tel. 064/ 102-2-759 IZDAJEM poslovno - stambeni prostor u Sin|eli}evoj ulici. Tel. 063/ 453-043 IZDAJEM poslovni prostor od 60 m2, strogi centar. Tel. 032/ 225-431, 063/ 711-0-511 IZDAJEM lokal od 50 m2 u {irem centru grada. Pogodan za sve vrste delatnosti. Tel. 064/ 229-9-952 IZDAJEM lokal od 35 m2 strogi centar. Cena 130 evra. Tel. 064/ 102-2-759 IZDAJEM lokal od 28 m2, ugao Obili}eve i Nemawine. Tel. 062/ 80-60-464

060/434-2-190 GARSOWERE 23 m2, vp, nov, cg, 20.000 eura, [iri centar 22 m2, vp, cg, 18.500 eura, H.Morava 30 m2, vp, nov, gas, 23.000 eura, [iri centar 25 m2, vp, ta , 15.500 eura, Avlad`inica 26 m2, vp, ta, 18.500 eura, Qubi} kej 30 m2, 3 sprat, cg, nov, 23.500 eura, Avenija 2 29 m2, 5 sprat, cg, 18.000 eura, H. Morava 27, 40 m2, 3, 5, 6 sprat, cg, lift, novi, 20 m2, 5. sprat, nov, cg, Nemawina, 16500 eura 24 m2 , 5. sprat, cg, centar, 20000 eura JEDNOSOBNI STANOVI 35, 60 m2, vp, 28.000 eura, Centar 38 m2, 2 sprat, ta, 25.500 eura, [iri centar 38 m2, 3 sprat, ta, 25.000 eura, B. Jankovi}a 38 m2, 4 sprat, cg, 28.000 eura, [iri centar 38 m2, vp, cg, 23.500 eura, Qubi} kej 38 m2, vp, cg, lift, 23.500 eura, Qubi} kej 40,66 m2, 5. sprat, CG, lift, Qubi} kej, 26.000 eura JEDNOIPOSOBNI STANOVI 43+10 m2, 6 sprat, cg, 29.500 eura, Restoran Brvnara 43 m2, 4 sprat, ta, 29.000 eura, Qubi} kej 45 m2, vp cg, 28.000 eura, Avenija 1 47 m2, 4 sprat, ta, 32.000 eura, Slobodino igrali{te 38 m2, 4 sprat, eg, 26.000 eura, Avlad`inica 46 m2, sa stvarima, ta, 4 sprat, 23.000 eura, Po`ega 42 m2, 4 sprat, terasa, ta, 26.000 eura, Qubi} kej 43 m2, TA, VP, Gvo`|ar, 26.000 eura 39 m2, nov, 6. sprat, CG, lift, terasa, 27500 eura, Vinara 39 m2, nov, 6 sprat, CG, lift, 27500 eura, Vinara 45 m2, 2.sprat, terasa, cg, Grad. [etali{te, 37000 eura DVOSOBNI STANOVI 59 m2, 4 sprat, cg, 39.500 eura, Avlad`inicaà 47+10 m2, 13 sprat, cg, 28.000 eura, H. Morava 56 m2, 1 sprat, ta, 24.000 eura, Qubi} kej 55 m2, 3 sprat, ta, Nemawina, 28000 eura 60 m2, 9 sprat, lift, cg, Alvad`inica, 37000 eura 58, 30 m2, 6 sprat, cg, 36.000 eura, Qubi} kej 52 m2, 3 sprat, cg, Gradsko {etali{te, 38000 eura 62, 80 m2, 3 sprat, cg, 31.000 eura, Avlad`inica 83 m2, 2 sprat, ta, 52.000 eura, Strogi centar 57 m2, 5 sprat, lift, cg, sa, 37.000 eura, Avenija 2 45 m2, 2 sprat, renoviran, 28.000 eura, Nemawina 52 m2, 4 sprat, ta, 33.000 eura, Qubi} kej 56 m2, 5 sprat, cg, 2 terase, 30.000 eura, Nemawina 64 m2, 1 sprat, cg, 45.000 eura, Restoran Brvnara 47 m2, vp, cg, 30.000 eura, Qubi} kej 60 m2, 8 sprat, cg, 36.000 eura, H. Morava 55 m2, vp, cg, 31.000 eura, Avenija 2 67 m2, prizemqe, ta , 52.000 eura, Strogi centar 53 m2, 3 sprat, cg, lift, 33.000 eura, Avlad`inica 60 m2, 5 sprat, cg, 38.000 eura, Avlad`inica, fasadna cigla 65 m2, 1 sprat, 700 eura/m2, Avlad`inica 57 m2, 6 sprat, cg, lift, 2 terase, 31000 eura, Avenija 2 42 m2, 4sprat, TA, dve terase, 26000 eura, centar 57 m2, 1 sprat, CG, 37000 evra, Avenija 2 53 m2, 2. sprat, CG, terasa, 37100 evra, Avenija 1 57 m2, 14 sprat, 2 lifta, cg, terasa, H. Morava, 26000 eura 58 m2, 12 sprat, cg, terasa, Qubi} kej, 31000 eura 55 m2, 1sprat, cg, Qubi} Kej, 36000 eura 55 m2, 3. sprat, cg, kod restorana Brvnara, 29.000 eura 53 m2, 3. sprat, cg, Avlad`inica, 31000 eura 52 m2, 2 sprat, ta, H. Morava, 33000 eura DVOIPOSOBNI STANOVI 54 m2, 4 sprat, cg, lift, renoviran, 38.000 eura, Qubi} kej 63, 38 m2, 9 sprat, cg, lift, 33.000 eura, Avlad`inica 68 m2, 1 sprat, gas, 40.000 eura, [iri centar 78 m2, 3 sprat, cg, gara`a, podrum, 52.000 eura, [iri centar 85 m2, 1 sprat, 700 eura/m2, Avlad`inica 62 m2, vp, cg, gas, centar, 49600 eura TROSOBNI STANOVI 75 m2, 5 sprat, cg, 39.000 eura , H. Morava 76 m2, 7 sprat, cg, 45.000 eura, Avenija

IZDAJEM lokal od 12 m2, u Draga~evskoj ulici. Povoqno. Tel. 032/ 334-218, 064/ 201-8-845 IZDAJEM lokal , u centru grada. Tel. 032/ 225-431 IZDAJEM lokale u ulici Qubi}skoj 50, kod Fakulteta. Tel. 032/ 343-667, 065/ 610-7999 IZDAJEM kancelarijski i magacinski prostor na odli~noj lokaciji. Tel. 063/ 635-033 PLACEVI PRODAJEM plac od 1.5 ha u Atenici, objekat od 32 m2, {tala 70 m2, tren 100 m2. Povoqno. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM wivu od 1 ha 12 ari, u D. Gorevnici - Ilijak. Tel. 032/ 806-085, 063/ 339-268 PRODAJEM plac od 1 ha u Prislonici, pored asfaltnog puta, pogodan za hale i magacin. Cena 500 eura/ar. Mogu} dogovor. Tel. 032/342-190 PRODAJEM plac od 63 ara u Prislonici, Vasovi}a kosa.

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

Tel. 032/ 554-9-204 PRODAJEM plac od 60 ari u Preqini. Tel. 032/ 341-867, 065/ 517-4-957 PRODAJEM plac od 28 ari, na Qubi} brdu, na ravnom. Pro{la voda u blizini struja. Cena 5.000 evra. Tel. 063/ 868-1-371 PRODAJEM plac od 25 ari u Kulinovcima, kod “Dijagnostika”, prikqu~ci pored placa. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM plac od 24 ara, u Qubi}u, ispod sto~ne pijace, kod kanala. Tel. 061/ 616-1-222 PRODAJEM plac od 13.5 ari u Qubi} poqu, dozvoqena gradwa. Tel. 064/ 827-1-926 PRODAJEM plac od 12 ari, u Loznici iza {kole. Dostupna sva infrastruktura. Cena 5000 evra, mogu}a korekcija. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM plac od 10.99 ari, u Preqini, pored asfaltnog puta. Cena 400 eura/ar. Tel. 063/691-761 PRODAJEM plac od 10 ari ili 5 ari, voda, brvnara, kod

kamenog mosta u Trbu{anima. Tel. 060/ 754-5-011 PRODAJEM plac od 10 ari na Zlatiboru, dostupna sva infrastruktura, dozvoqena gradwa objekta od 1000 m2. Cena 30.000 evra. Tel. 063/ 691-761, 032/ 342-190 PRODAJEM plac od 8 ari, Zlatibor - Vodice. Tel. 063/ 745-0-760 PRODAJEM plac od 6.72 ara u centru Gu~e, kao ure|eni kamp. Tel. 064/ 262-9-109 PRODAJEM plac od 6 ari u Kulinovcima, iznad kasarne. Prelepa lokacija, miran kraj. Tel. 064/ 666-3-173 PRODAJEM plac od 5.5 ari, u Qubi}u. Tel. 061/ 111-6-439 PRODAJEM plac od 5,5 ari u Atenici, sa temeqom od 100 m2 i gra|. materijalom , sa gra|.dozvolom i projektom. Tel. 063/ 691-761 PRODAJEM plac od 5 ari, u ^a~ku, kod Trnavske reke. Tel. 060/ 600-3-323 PRODAJEM plac od 5 ari na Obre`u, ura|en projekat, dozvoqena gradwa. Cena

16.000 evra. Tel. 032/ 342-190 PRODAJEM 4 ara placa sa vikendicom na jezeru u Kni}u. Tel. 064/ 545-8-989 PRODAJEM plac od 4 ara u Pakovra}u kod {kole, do asfalta, ima bunar. Cena 3.000 eura. Tel. 063/ 453-043 PRODAJEM plac od 4 ara na Suvom Bregu. Tel. 032/ 554-9204 PRODAJEM placeve u Kotra`i u centru, 7. km od Gu~e, pored puta. Jedan plac od 16, 81 ari, drugi od 6.26 ari. Tel. 064/ 118-8-485 PRODAJEM placeve od 4 i 30 ari, 100 metara posle kamenog mosta u Trbu{anima. Tel. 061/ 110-5-134 PRODAJEM plac kod “Slobode”, struja, svi prikqu~ci, ulaz sa glavnog puta, od 5 do 10 ari. Tel. 064/ 474-0-580 IZDAJEM plac od 15 ari sa objektom od 80 m2, u Parmencu do magistrale. Pogodno za stovari{te, autootpad. Cena 180 eura.Tel. 064/ 250-7-493

AGENCIJI “GA[O NEKRETNINE” POTREBNI STANOVI SVIH STRUKTURA.

AGENCIJA

Kompletnu ponudu Agencije "GA[O NEKRETNINE" mo`ete videti na sajtu WEB NEKRETNINE.

PRODAJEM stan u Beogradu, 47 m2 + gara`a, novo, ulica Dimitrija Tucovi}a.

68 m2, 3 sprat, cg, 600 eura/m2, Nemawina 77 m2, 7 sprat, cg, 36.000 eura, Centar 75 m2, 2 sprat, cg, 45.000 eura, Nemawina 81, 47 m2, 9 sprat, lift, cg, 49.500 eura, H. Morava 62 m2, 2 sprat, 54.000 eura, Beograd 70 m2, prizemqe, cg, lift, 46.000 eura, Qubi} kej 75 m2, 2 sprat, cg, Nemawina, 45000 eura 73,76 m2, 4 sprat, cg, Avenija, 40000 eura ^ETVOROSOBNI STANOVI 77, 78 m2, 6 sprat, cg, lift, 50.000 eura, Restoran Brvnara 128+12 m2, 2 sprat, nov, cg, 98.500 eura, Centar KU]E 75 m2, P+1, 6 ari, 20.000 eura, Zabla}e 380 m2, P+1+PK, 25 ari, 120.000 eura, Preqina 56 m2, eg, cg ~vrsto, 3,74 ara, 33.000 eura, Ko{utwak 259, 62 m2, SU+P+1,9 ari, 125.000 eura, Parmenac 70 m2, SU+P+PK, 2 ara, 40.000 eura, Kopaonik 160 m2, P+PK, 9,61 ar, 50.000 eura, Atenica 150 m2, 5 ari plac, 57.000 eura, Trbu{ani 100 m2, P+PK, 6 ari, 36.000 eura, Pejicina krivina uz jezero 172 m2, P+PK, 19 ari, 35.000 eura, Loznica 56 m2, P+1, 1,56 ari , 25.500 eura, Dacova kafana 51m2, 5,84 ari, 20.000 eura, kod Slobode 110 m2,PO+P+PK, 34 ara, Loznica, 20.000 evra 2 ku}e P-63,76 i P-59,58 m2, 5,10 ari , 50.000 eura, Qubi} 174 m2, SU+P+PK, 10 ari, 90.000 eura, Zlatibor 95 m2 (P+PK), 52 m2 (P), 4 ara, 75.000 eura , Ko{utwak 160 m2, PR+1+PK, 3 ara placa, 85000 eura, {kola R. Mitrovi} 180 m2, PO+P+1, 36 ari, Kowevi}i, 70.000 eura 170 m2, SU+1+PK, 13.5 ari placa, Trbu{ani, 21000 eura PLACEVI 23, 32 ara, 15.000 eura, Trnava 3 ara, 6.000 eura, Igalo 10, 99 ari, 5.500 eura, Preqina 4 ara, 2.800 eura, Pakovra}e 44 ara, 1000 eura/ar, Trnava put ^A-KV 3-5 ari , 1300 eura/ar, Tara- Zaovinsko jezero 1 ha, 500 eura/ar, Prislonica 5,5 ari,temeq, projekat, gr|.mat, 36.000 eura, Atenica 10 ari, 30.000 eura, Zlatibor 12 ari, 5000 eura, Loznica 1,5 ha, sa objektima, 21000 eura, Atenica 49 ari, Kowevi}i, 39.200 eura 58 ari, Kowevi}i, 29000 eura 5 ari, Obre`, 16.000 eura 84 ara, Loznica, 8500 eura SEOSKA DOMA]INSTVA Grab, ku}a, 2 ha, 40 ari, 20.000 eura Dowa Gorevnica, ku}a, 50 ari, 20.000 eura Trnava, ku}a, 60 ari, 18.000 eura Slatina, 3 ku}e /30 m2,50 m2, 42 m2/, 70 ari, 25.000 eura Slatina, ku}a, 1,5 ha, 55.000 eura Draga~evo, 45 ha, 20000 eura VIKEND KU]E Vidova, 100 m2,75 ari, 26.000 eura Ov~ar Bawa, 50 m2 2 ara, 10.000 eura Gorwa Atenica, 27.5 m2, 22 ara , 7.500 eura Loznica, 20 m2,15 ari , 5.000 eura Bawa Gorwa Trep~a, 35 m2, 4 ara, 15.000 eura Prijevor, na Kamenici, 52 m2,17,7 ari, 26.000 eura Me|uvr{je, 35 m2,3 ara, 10500 eura Karaula, ku}a 60 m2, 38 ari, 16000 eura LOKALI PRODAJA 60 m2, 2 sprat, strogi centar, 800 eura/m2 23 m2, Alvad`inica, 18.000 eura 350 m2, Qubi}, 125.000 eura IZDAVAWE- POSLOVNI PROSTOR 60 m2, 250 eura, kod {kole “Ratko Mitrovi}” IZDAVAWE- STAMBENI PROSTOR 60 m2, nename{ten , 130 eura, kod {kole “Ratko Mitrovi}” 42 m2, delimi~no name{ten, 80 eura, Qubi} Kej 40 m2, nename{ten, 120 eura, centar

\OR\EVI] NEKRETNINE

^A^AK, ULICA FILIPA FILIPOVI]A 2 /KOD GLAVNE PO[TE/

STANOVI P- 29 m2, jednosoban, CG, lift, terasa, Vinara. Cena 23.000 eura. P-28 m2, nova garsowera, Sin|eli}eva, sa kuhiwom. Cena 23.000 eura P- 33 m2, jednoiposoban, nov, sa plaharima, CG, lift, Alvaxinica. Cena 21.000 eura P-35 m2, 4. sprat, TA, sre|en, Kej. Cena 20.000 eura P-42 m2, 2. sprat, CG, noviji, {iri centar. Cena 28.000 eura P-43 m2, PR, CG, noviji, {iri centar. Cena 28.000 eura P-42.5 m2, 2. sprat, CG, noviji, Qubi}ska. Cena dogovor. P- 49 m2, jednoiposoban, stari Autoprevoz. Cena 28.000 eura P- 49 m2, Kej, jednoiposoban. Cena 29.000 eura P- 64 m2, dvoiposoban, strogi centar, renoviran, CG. Cena 39.000 eura P-54 m2, 1. sprat, EG, Hotel Morava. Cena 33.000 eura P-51 m2, VP, CG, Qubi}ska, nov. Cena 37.500 eura P- 51 m2, dvoiposoban, bez ulagawa, CG, lif, Kej. Cena 27.000 eura P-55 m2, 3. sprat, TA, Nemawina. Cena 28.000 eura P-43 m2, 4. sprat, TA, Kej. Cena 27.000 eura P-64 m2, 4. sprat, CG, Svetozara Markovi}a. Cena 43.000 eura P-54 m2, 1. sprat, CG, Qubi}ska , nov. Cena 50.000

TEL. 032/ 224-590, 063/ 7350-260, 063/ 1275-630

eura P-63 m2, 4. sprat, CG, lift, gara`a, nov, centar. Cena dogovor. P-55 m2, 4. sprat, CG, lift, Kej. Cena 36.000 eura P-67 m2, 1. sprat, CG, [etali{te. Cena 70.000 eura P-62 m2, 1. sprat, CG, centar, nov. Cena 57.000 eura P-89 m2, 1. sprat, CG, lift, gara`a, nov, centar. Cena 80.000 eura sa PDV P-103 m2, VP, CG, nov, luks, centar. Cena dogovor. P-130 m2, 2. sprat, CG, nov, centar. Cena dogovor. P-80 m2, 4. sprat, CG, Qubi} kej. Cena 42.000 eura P-27 m2, 3. sprat, noviji, garsowera, CG, centar. Cena 22.000 eura P-35.50 m2, 4. sprat, lift, noviji, CG, centar. Cena 24.000 eura P-64 m2, 2. sprat, lift, CG, Hotel Morava. Cena 42.000. eura P-47 m2, lift, CG, nova gradwa, podzemna gara`a. Lokacija Beograd, TC Zira. P- 70 m2, nov, CG, lift. Povoqno. P- 86 m2, 2. sprat, CG, Vinara. P-64 m2, 1. sprat, CG, kod Gradskog Parka P-61 m2, 1. sprat, TA, Amixina P-33 m2, 2. sprat, CG, H.Morava, jednosoban. Cena 25.000 eura P-89 m2, 2.sprat, nov, ~etvorosoban, lift, centar.

P-46 m2, 1. sprat, CG, dvosoban. P-33 m2, jednosoban, CG, 2. sprat, kod Hotel Morave P-64 m2, dvoiposoban, CG, kod Hotel Morave. Cena 36.500 eura P-47 m2,3. sprat, nov. Cena 35.000 eura KU]E P- 180 m2, 3.20 ari placa, novo, Qubi}. Cena 36.000 eura P-120 m2, 3 ara placa, novija, Dom Zdravqa. Cena 65.000 P-110 m2 / lokal 55 m2 + stan 55 m2/, Dom Zdravqa. Cena dogovor. P- 80 m2, 4.5 ari placa, kod Gradske Bolnice. Cena 36.000 eura 140 m2, 2.5 ari placa, CG, kod O[ Milica Pavlovi}. Cena 70.000 eura. KU]A kod Kamenog mosta, 60 m2, 10 ari placa, ukwi`ena. Cena 28.000 eura P-164 m2,+ 2 objekta od 126 m2 + 40 m2, Preqina, centar, 17,25 ari placa, nova ku}a, gas. Cena 85.000 eura BEOGRAD BEOGRAD, Slavija /Deligradska/ P- 90 m2, 4. sprat, kompletno renoviran. Cena dogovor. BEOGRAD, Autokomanda, garsowera 28 m2, nov. Cena 1.800 e/ m2 sa PDV. BEOGRAD, Autokomanda, jednoiposoban 43 m2, nov. Cena 1.700 e/ m2 sa PDV. BEOGRAD, Autokomanda , jednoiposoban 47 m2, nov. Cena 1.700 e/m2


29

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

NOVO U NA[EM GRADU

ZUMBA FITNES teretani “Lady Gym Gym” u Ulici kneza Milo{a ^a~anke imaju mogu}nost da se oprobaju u kombinovanim ve`bama aerobika i latino plesova - zumba fitnesu. Vlasnica teretane i instruktorka zumba fitnesa Dragana Dragi}evi} rekla je za „^a~anski glas“ ne{to vi{e o ovoj disciplini. - Zumba je program koji kombinuje aerobne ve`be sa elementima latino - ameri~kih plesova. Prilago|en je svima, bez obzira na uzrast i prethodno iskustvo u ve`bawu. Program je efi-

U

kasan u odr`avawu kondicije, ali istovremeno i vrlo zabavan. Osnovna ~etiri plesa koja se koriste u zumbi su salsa, regeton, kumbija i merenge. Ve`ba~i se na ~asu opu{taju i ose}aju kao na zabavi. U dosada{wem radu primetila sam da zumba veoma pozitivno uti~e na raspolo`ewe mojih ve`ba~a. Uz to oni nisu svesni koliko kalorija potro{e za vreme jednog treninga, kao ni koliko su doprineli svom zdravqu - rekla je Dragana. Zumba je nastala sasvim spontano sredinom devedesetih, kada je Kolumbijac Alberto Beto Pe-

rez po~eo da dr`i ~asove aerobika. Tog dana Beto je zaboravio kasete sa muzikom za trening i jedina opcija bila je salsa i merenge muzika koju je tog dana slu{ao u kolima. Spontano, Beto je kreirao novu verziju dens fitnesa. Zumba fitnes je vrlo dinami~an trening koji aktivira celo telo, pri ~emu se okvirno tro{i od 300 do 500 kalorija. U toku jedne koreografije pored plesnih elemenata, instruktor zadaje i dosta fitnes elemenata, kao {to su ~u~wevi, iskoraci, poskoci i na taj na~in aktivira

sve grupe mi{i}a. Instruktorka Dragana je dodala i da zumba veoma pozitivno uti~e na celokupno zdravqe, dobar je vid ve`bi za rad srca i plu}a, uti~e na mi{i}e ki~me i poboq{ava stabilnost i op{tu kondiciju.

- Svi koji `ele da se opuste, zabave, ali i u~ine ne{to dobro za svoje telo i organizam zumba je pravi izbor ve`bi za wih.

Tekst: Teodora Filipovi} Fotografije: Jelena Radosavqevi}


30

SPORT

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

FK BORAC

POBEDOM OKON^ALI POLUSEZONU Borac: Petri}, Boranija{evi}, @ivkovi}, Masla}, \okovi}, Jovi~i}, [uwevari}, Zo}evi} (Jovan~i}), Nikoli}, Ra{kovi} (Ma{ovi}), Jevtovi} (Radanovi}).

Jedinstvo Putevi: Mi{i}, Nikodijevi}, Gojkovi}, \uri}, Pjevi}, Petrovi}, Arsi}, ^an~arevi}, Paunovi}, @ivanovi} (Jeremi}) i Leposavi}.

Sudije: ]eramilac, Jani}ijevi}, Lazi}.

BOGI] I DAQE [EF STRU^NOG [TABA

MLA\E KATEGORIJE

esewe prvenstvo Borac je zavr{io pobedom i na ~etvrtom mestu na tabeli Prve lige Srbije sa 24 boda. U 15. kolu savladali su kod ku}e u`i~ko Jedinstvo Puteve rezultatom 2:0 (1:0). Golove za doma}e postigli su Jevtovi} u devetom i \okovi} iz penala u 90. minutu. Boqa igra doma}ih, napada~ka i sa vi{e {ansi, vi|ena je u prvom poluvremenu. U nastavku U`i~ani preuzimaju inicijativu, ali nisu uspeli da izjedna~e i eventualno promene rezultat. Golman Borca Nikola Petri} u dva na-

J

vrata je maestralno spasio svoj gol. - De{ava nam se ve} nekoliko puta da na strani dobro igramo, ali ne iskoristimo svoje {anse. Probali smo da se vratimo u igru u drugom poluvremenu, poku{ali da iznenadimo doma}ina, ali opet nas je stigla kazna - izjavio je posle utakmice trener Jedinstva Ivan Jawi}. - Ova ekipa mo`e i mora da igra kao u prvih 45 minurta. Povukli smo se u drugom poluvremenu i prepustili wima inicijativu, kao da smo se upla{ili od wihovih brzih igra~a

MALI FUDBAL Fontana je u petom kolu Druge futsal lige Zapad pobedila U`ice sa 5:4. Doma}i su poveli u osmom minutu golom Ristanovi}a. Rezultat je izjedna~en u 15. minutu, kada gosti koriste gre{ku Fontane i Soki} posti`e gol.

Leposavi}a i Arsi}a. Borac se bori za vrh i mora stalno da igra kao u prvom poluvremenu. Ostaje nam da vidimo odtuda ta panika prokomentarisao je trener Borca Bogi} Bogi}evi}. Iako su pobedili, FK Borac je zvani~ni protokol stavio primedbu na su|ewe utakmice. Podeqeno je po pet `utih kartona i na jednoj i na drugoj strani. Ovom utakmicom zavr{eno je jesewe prvenstvo. Ekipa je na odmoru do sredine januara, kada po~iwu pripreme. Z. J.

Pro{log vikenda mla|e selekcije FK Borac sastale su se sa Radni~kim iz Kragujevca. Omladinci su kod ku}e izgubili sa 1:0, kadeti su pora`eni na gostovawu, 2:0, a pioniri su tako|e u Kragujevcu, osvojili bod igraju}i nere{eno 0:0. SLOBODA IZGUBILA OD RADA Kadeti Slobode izgubili su od Rada, 2:0. U slede}em 17. kolu do~ekuju Radni~ki iz Kragujevca.

FONTANA BOQA OD U@ICA

^a~ani su oti{li na odmor pri vo|stvu 2:1. Strelac drugog gola bio je Spasojevi}. U nastavku prvo Spasojevi}, pa Jovanovi} pove}avaju prednost. U 31. minutu kapiten Ristanovi} posti`e peti pogodak za Fontanu. U

posledwim minutima gosti koriste opu{tenost doma}ih igra~a i smawuju prednost na 5:4. Strelci Peri{i} dva i Stani}. - U{li smo u igru bez ~etiri standardna igra~a, ali smo ipak pobedili. Narednog

vikenda gostujemo Partenonu u Smederevskoj Palanci. Bi}e to i prilika da sagledamo svoje domete za ovu sezonu - najavio je kapiten Fontane Milo{ Ristanovi}.

OKRU@NA LIGA

GRADSKA LIGA

MLADOST @ESTOKA PROTIV BACKOVCA

MORAVA NADIGRALA LUGOVE

U posledwem kolu jeseweg prvenstva u utakmici izme|u Rudara i Ov~ara nije bilo golova. Sa druge strane, u Preqini je Mladost napucala Backovac junajted sa 7:1. Goru{ica i Jedinstvo iz Gorwe Gorevnice su podelili bodove, 1:1, a Spartak je posle preokreta golovima Smiqani}a pobedio Moravu 3:1. Istim rezultatom je i Dowa Vrbava savladala Omladinac. Ni u susretu Mladost Atenica - Miokovci nije bilo pobednika. Utakmica je zavr{ena nere{enim rezultatom 1:1. Jedinstvo iz Kowevi}a je sa 2:1 pobedilo Napredak, a utakmica Prijevor - Slati-

Dva dana po zavr{etku prole}nog prvenstva, uprava kluba dogovorila se sa trenerom Bogi}em Bogi}evi}em da i daqe predvodi Borac. - Ovo je prvi i veoma va`an potez. Sa Bogi}em smo imali dogovor za tri jesewa kola. Wegov rad i odnos prema klubu su izuzetni i veoma sam zadovoqan {to }e i daqe predvoditi Borac. Povratili smo i atmosferu na tribine, u ~emu je wegov udeo veliki. Ovo je prvi u nizu poteza koje }emo povu}i u narednom periodu da bismo ostvarili zacrtane ambicije i vratili klub na mesto koje mu pripada najavio je za klupski sajt Slobodan Ili}, sportski direktor FK Borac. Bogi}evi} se pre mesec dana ponovo vratio u Borac, sada kao trener. Pre vi{e od tri decenije branio je za ~a~anskog prvoliga{a. - Dogovorili smo se za nekoliko minuta. Borac je moja druga ku}a i nije bilo mnogo dileme o nastavku saradwe. Pred nama je dosta posla, moramo najpre pauzu iskoristiti na najboqi mogu}i na~in i do~ekati spremno nastavak prvenstva. Verujem da je pred svima nama, kojima je Borac u srcu, lepo prole}e - izjavio je, tako|e za klupski sajt, Bogi} Bogi}evi}.

na nije odograna, jer su gosti pod suspenzijom zbog neizmirenih obaveza prema Savezu i slu`benim licima. TABELA 1. Rudar 2. Mladost P 3. Ov~ar 4. Spartak 5. Jedinstvo K 6. Miokovci (-1) 7. Napredak 8. Dowa Vrbava (-3) 9. Mladost A 10. Prijevor 11. Slatina 12. Morava 13. Backovac 15. Jedinstvo GG 16. Goru{ica

35 32 28 25 24 23 21 20 20 19 19 15 14 12 11

Parmenac je u 13. kolu pobedio Vujan u Prislonici sa 2:1, dok je Budu}nost u Stan~i}ima bila boqa od Keja, 3:2. Morava je u Mojsiwu nadigrala Lugove, 4:2, a na doma}em terenu pobedu je zabele`io i Zadrugar protiv Strelca, 2:0. U ovom kolu pobednika i golova jedino nije bilo u susretu ^a~ak 94 - Rakova. Sezona 2013/14. u Gardskoj ligi bi}e nastavqena na prole}e.

SRPSKA LIGA ZAPAD

TABELA 1. Parmenac 2. Vujan 3. ^a~ak 94 4. Rakova 5. Budu}nost 6. Kej 7. Zadrugar 8. Preme}a (-1) 9. Planinac 10. Morava 11. Strelac (-2) 12. Lugovi 13. Polet G (-1)

34 23 21 20 19 17 17 13 13 15 8 8 4

ZONA MORAVA

15. kolo Bane - Polet Q Sloboda - Kru{ik

1:0 2:5

15. kolo Kara|or|e - Orlovac Vodoja`a - Polet T

TABELA 3. Polet 16. Sloboda

28 4

TABELA 4. Orlovac 5. Polet T

25 25

3:3 2:1

USKORO U GU^I

„KUP MIQANA MIQANI]A” udbalski klub Gu~a od 6. do 18. decembra organizuje 14. Turnir mla|ih kategorija “Trofej Gu~a 2013 - Kup Miqana Miqani}a”. Primarni turnir bi}e odr`an od 16. do 18. decembra u kategorijama petli}a i pionira. Organizatori o~ekuju dolazak Partizana, OFK Beograda, fudbalskih saveza Vojvodine, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hravatske, Slovenije. - Ove godine }e biti odr`ane i kvalifikacije za petli}e i pionire, 14. decembra, u Sportskoj hali u Gu~i. Prijavqivawe za u~e{}e je slobodno, ali je broj ekipa iz tehni~kih razloga ograni~en. Prijave}emo primati po redusledu, najkasnije do 3. decembra - ka`e Qubodrag Laki Stani}, predsednik Organizacionog odbora manifestacije “Trofej Gu-

F

~a”. Osim dva glavna turnira, ove godine od 6. do 14. decembra bi}e organizovani i propratni satelit turniri za de~ake ro|ene od 2000. do 2006. godine i kadete. I na ovom turniru broj ekipa je ograni~en, osam do 12, prijavqivawe je ve} po~elo i traja}e do 3. decembra. - Vredno je napomenuti da parketom Sportske hale u Gu~i, za vreme turnira, prodefilije oko dve hiqade mladih fudbalera, a od pre pet godina nagrade za fer plej nose ime legendarnog radio reportera Mijaila Kosti}a, koji je do smrti bio potpredsednik Po~asnog odbora “Tofeja”. @elimo da se tih dana deca dru`e, igraju fudbal, steknu nove prijateqe i iz Draga~eva ponesu uspeomene vredne pam}ewa - navodi Stani}. Z. J.


31

SPORT

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

KADETSKA LIGA SRBIJE

PORAZ OD CRVENE ZVEZDE

BORAC MOCART SPORT

U {estom kolu Jedinstvene kadetske lige Borac Mocart sport pora`en je od Crvene zvezde sa 78:94 (19/21, 25/26, 22/23, 12/24). Osim u posledwoj ~etvrtini, kadeti Borca pru`ili su dostojan otpor Zvezdi. U doma}oj ekipi po broju postignutih poena i indeksu korisnosti, bez premca je i ovoga puta bio Luka Radovi}. On je postigao 23 poena i sakupio 42 indeksna poena. Dvocifren u~inak imali su i Janko Qubi~i} i Nikola Madi} (16 poena). Naredno kolo kadeti BMS-a igraju u Kraqevu protiv Sloge. U utorak, 3. decembra, kod ku}e se sastaju sa Partizanom. Utakmica po~iwe u 16 ~asova.

DRUGA LIGA SRBIJE PORAZ U OSMOM KOLU Ko{arka{i Mladosti pora`eni su kod ku}e od beogradskog Beovuka 72 sa 69:88. U devetom kolu gostuju Kolubari u Lazarevcu. Utakmica }e biti odigrana sutra u 17 ~asova. Trenutno Mladost jer na za~equ tabele sa 14 bodova.

PRVA REGIONALNA LIGA ZAPAD Osmo kolo Zlatar Nova Varo{ - @elezni~ar 91:75 TABELA 5. @elezni~ar

DRUGI NA TABELI

K

DRUGA REGIONALNA LIGA ZAPAD Sedmo kolo U`ice - ^a~ak basket tim 64:88 ^a~ak 94 - Mionica 72:88 TABELA 3. ^a~ak basket tim 6. ^a~ak 94

11 9

Osmo kolo @elezni~ar Lajkovac - ^a~ak 94 ^a~ak basket tim - Klik Ariqe, nedeqa, 1. decembar Hala KK Borac, 17 ~asova

JUNIORSKA LIGA [esto kolo @arkovo - Mladost ^A 66:72

13

Deveto kolo @elezni~ar - Plana, nedeqa, 1. decembar Prehrambeno-ugostiteqska {kola, 18 ~asova

Sedmo kolo Mladost ^A - Crvena zvezda, ponedeqak, 2. decembar Hala “Mladost”, 19,30 ~asova

RUKOMET SUTRA U PRIJEVORU

TURNIR „PRIJEVOR 2013” Fudbalski savez ^a~ka i FK Prijevor u subotu, 30. decembra, organizuju turnir “Trofej Prijevor 2013”. Turnir }e biti odr`an u hali u Prijevoru. Prva utakmica bi}e odigrana u 9 ~asova, a u 11 je zvani~no otvarawe. Zatvarawe turnira je u 17,30. U~estvuju, Sloboda, Orlovac, Kinder, ^a~ak 94, Morava, Prijevor, Slatina, Omladinac Zabla}e. Takmi~i}e se deca ro|ena 2001. i mla|i, a ulaz je za sve qubiteqe fudbala besplatan.

PRVA LIGA ZAPAD MU[KARCI Deseto kolo Mladost - Zlatar TABELA 5. Mladost

31:27

12

Jedanaesto kolo trep~a - Mladost

PRVA LIGA ZAPAD @ENE Deseto kolo ^a~ak - Metalac AD 30:33 TABELA 4. ^a~ak 11. Ko{utwak

o{arka{i Borac Mocart sporta pobedili su na gostovawu novosadsku Meridijanu, 65:68. Meridijana je tokom ve}eg dela utakmice imala dvocifrenu prednost, a pobednika je odlu~ila posledwa ~etvrtina koju je Borac dobio sa 23/8. Po broju postignutih poena u na{oj ekipi istakli su se Proti}, Mandi} i Cvetkovi}. Posle ove pobede Borac Mocart sport je na drugom mesti na tabeli Ko{arka{ke lige Srbije sa 15 bodova. Utakmicu desetog kola KLS igraju u subotu kod ku}e protiv kru{eva~kog Napretka Rubin. Tri dana kasnije, 3. decembra, u finalu Kupa Ko{arka{kog saveza Srbije do~ekuju FMP. - Re~ je o ekipi koja nema zvu~no ime, ali ima odli~nog trenera. Sigurno ne}e do}i u ^a~ak da izgube, tako da ponovo moramo

8 0

Jedanaesto kolo Metalac - ^a~ak Ko{utwak - Napredak 12

marketing 032/342-276

biti na visini zadatka. Dobro nam ide i u Kup takmi~ewu. Pobeda protiv FMP-a bi nas odvela na zavr{ni turnir doma}eg Kupa. Ali, idemo korak po korak. Prvo da pobedimo Napredak - rekao je za klupski sajt Dra{ko

Radovi}, kapiten BMS. - U{li smo u pobedni~ku seriju i nastavqamo istim ritmom. Pozivam publiku da nas i ovoga puta podr`i u {to ve}em broju. Wihova podr{ka nam je itekako potrebna ka`e direktor BMS Mar-

ko Ivanovi}. Utakmica BMS - Napredak Rubin bi}e odigrana sutra u 19 ~asova u hali KK Borac. U istom terminu je u utorak i Kup utakmica sa FMP-om.


32

marketing 032/342-276

MARKETING

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE


ODBOJKA

PORAZI ^A^ANKI

dbojka{ice Libero ^A izgubile su u sedmom kolu Prve lige Srbije od Vaqeva, 3:0. Sada su 11. na tabeli sa ~etiri boda. U narednom kolu kod ku}e do~ekuju Mladost. Utakmica }e biti odigrana u subotu, u 20 ~asova u Osnovnoj {koli “Preqina”. U {estom kolu Druge lige Zapad Borac je izgubio od Zlatibora sa 1:3, a Sloboda S od Tajma, 3:1. Borac je na drugom mestu sa 14, dok je Sloboda S sedma sa osam bodova. Naredno kolo Borac igra u gostima protiv

O

marketing 032/342-276

33

SPORT

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

Ekonomca, Sloboda S u nedequ do~ekuje Puteve Trendeks. Pora`eni su i na{i timovi iz Regionalne lige Zlatiborsko-Moravi~kog okruga. ^a~ak - Ariq 1:3, Borac 2 - Tara 0:3 i Libero ^A 2 - Stars, 1:3. Borac 2 je drugi na tabeli sa devet, Libero ^A 2 sedmi sa tri i ^a~ak deseti bez bodova. U sedmom kolu ^a~ak gostuje ekipi Stars, Libero ^A 2 Formi, a Borac 2 Ariqu. Z. J.

KK „057”

KARATE

USPEH NA[IH KARATISTA ZLATO I SREBRO U SUBOTICI ovodom 45 godina poZA ANDREJA

P

stojawa i rada karate kluba „Spartak“ iz Subotice, u ovom gradu je, 24. novembra, odr`ano Evropsko klupsko prvenstvo me|unarodne federacije I.K.A – Ha~i –O – Kai. U sali O[ „Ivan Milutinovi}“ okupilo se 57 klubova, od koji je 27 bilo iz Evrope, sa ukupno 450 u~esnika. U~enici regionalnog karate instruktora Zorana Stani{i}a (crni pojas, sedmi dan), koji vodi ~a~anski Karate klub „057“, na ovom evropskom takmi~ewu postigli su zapa`en uspeh. U takmi~ewu seniora (75+), David Nikoli} osvojio je u borbama (kumite) prvo mesto i

Kraqevu je pro{log vikenda odr`an Memorijalni turnir “Profesor Milan To{ev To{ke”. U~estvovalo je vi{e od 300 takmi~ara iz Srbije i Republike Srpske. Zapa`en nastup imali su i takmi~ari ~a~anske “Slobode”. Kadet Vladimir Savi} osvojio je zlato u borbama u kategoriji - 45 kilograma, dok je pionir Andrej Gruji~i} bio drugi - 35 kg. Andrej je u katama bio prvi, Stefan Filipovi} i Lucia Gruji~i} drugi, a Mladen Vu~kovi}, Jovana [ibali} i Veqko Jovanovi} tre}i. Prve korake na ovom turniru na~inili su

U

zlatnu medaqu, David Danilovi} (ro|en 2001,45+), tako|e u kumiteu, bio je drugi i pripala mu je srebrna medaqa. Natalija Dimitrijevi} (ro|ena 2003.) u katama drugog nivoa osvojila je zlatnu medaqu, a u kumiteu srebrnu.

Ana Karovi}, koja je osdvojila zlato i pehar kao najmla|i takmi~ar, i Andrej Karovi}.

REPREZENTACIJA NA SVETSKOM PRVENSTVU U PRAGU vih dana Prag je doma}in Svetskog prvenstva u fudokanu na kome u~estvuju i reprezentativaci Srbije. Na{e momke i devojke predvodi predsednik srpske Fudokan federacije Milo{ Seni}. On je i trener Karate kluba ^a~ak, ~iji }e se takmi~ari zajedno sa KK Nemawom

O

boriti u Pragu. Nemawu }e u ^e{koj predstvati trener kluba Zorana Koji}, koja }e nastupati kao sudija, dok }e se Marija Paunovi} i takmi~iti i suditi. Marija je ~lanica seniorskog kata tima koji je na ovom prvenstvu jedna od najve}ih nada Srbije.


34

OGLASI

RAZNO PRODAJEM 4 Contitental zimske gume, dimenzije 195-65R15, dubina {are 6 mm. Cena1.900 dinara po komadu. Tel. 063/ 827-1-704 PRODAJEM ~eli~ne felne za [kodu feliciju i lance za sneg. Tel. 063/ 844-2-791 PRODAJEM elektri~ni klavir u odli~nom stawu. Cena 600 eura. Tel. 064/ 303-2-005 PRODAJEM liniju za proizvodwu paleta. Cena 5500 eura. Pomo} oko pronala`ewa posla. Tel. 061/ 256-7-338 PRODAJEM najnovije mape za sve vrste fabri~kih auto-navigacija, za sve tipove vozila. Tel. 064/ 549-4-650 PRODAJEM obu}arske kalupe. Tel. 064/ 004-3-497 PRODAJEM kalupe za izradu obu}e. Tel. 062/ 805-6-782 PRODAJEM dve ma{ine za prawe auta, po ceni od 250 evra. Tel. 063/ 643-534

^A^AK Bra}e Gli{i}a 13/8 Tel: 032/34-33-29

PRODAJEM ve{ ma{inu Gorewe. Tel. 061/ 641-7-105 PRODAJEM ve{ ma{inu Candy. Tel. 061/ 641-7-105 PRODAJEM vrata bez rama. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM vi{e dimenzija sobnih vrata. Tel. 065/ 333-4346, 032/ 334-346 PRODAJEM nove drvene ukrasne oklagija garni{ne od 4 m. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM traktorsku prikolicu . Tel. 065/ 207-4-383 PRODAJEM traktorsku korpu, nova. Cena 150 evra. Tel. 069/ 870-5-061 PRODAJEM friz sa zamrziva~em, marke Candy. Tel. 061/ 641-7-105 PRODAJEM kotlove na ~vrsto gorivo, ekonomik, kvalitet i u{teda ogreva. Li~na izrada. Tel. 065/ 590-0-651, 032/ 391-964 PRODAJEM kotao nema~ki, ja~ina 40 kilovata. Cena 400 evra. Tel. 032/ 353-016, 063/ 7494-846

AGENCIJA ZA NEKRETNINE

NAPOLEON

PRODAJEM kompresor Atlas kopko, boca 260 l, motor 4 kilovata. Tel. 063/ 118-3-333 PRODAJEM agregat Ferkules, nema~ki, snage 3000 w. Tel. 061/ 641-7-105 PRODAJEM razne delove za Opel Kadet Kocku. Mo`e zamena za cerova drva. Tel. 032/ 353016, 063/ 749-4-846 PRODAJEM drvene police raznih veli~ina. Tel. 063/ 8434-149 PRODAJEM neonke za kvarcovawe lica i tela 80-100 W, cena 9 evra komad. Tel. 032/ 353-016, 063/ 749-4-846 PRODAJEM belu pamu~nu kvalitetnu ~ipku, {irine 5 cm. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM prenosive dvori{ne su{ilice za ve{. Tel. 032/ 374-125, 064/ 294-2-141 PRODAJEM postoqe za suncobran. Tel. 064/ 294-2-141, 032/ 374-125 PRODAJEM prikolicu za putni~ki auto. Tel. 062/ 755-020

PRODAJEM ameri~ki trimer za ko{ewe trave. Tel. 061/ 6417-105 PRODAJEM kru{ku viqamovku za pe~ewe rakije, vrlo povoqno. Tel. 060/ 661-8835 PRODAJEM sadnice jabuke sorte Ajdared , Greni i Jonagored. Tel. 065/ 699-7-579 PRODAJEM bale sena u Jablanici. Tel. 069/ 024-5-204 PRODAJEM polovne drvene ustakqene prozore. Tel. 063/ 267-361 PRODAJEM ukrasnu vitrinu sa staklenim vratima i fiokom, o~uvana. Povoqno. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM polovne radijatore - 2 gusana i 1 aluminijumski. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM povoqno trgova~ku tezgu. Tel. 032/ 334346, 065/ 333-4-346 PRODAJEM drvenu o~uvanu tezgu za trgova~ke radwe. Tel. 063/ 843-4-149

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRODAJEM veoma kvalitetno livadsko balirano seno, cena po 130.00 dinara. Tel. 060/ 7381-790 PRODAJEM satelitski tawir sa motorom, risiverom i pozicionerom. Cena 90 evra. Tel. 032/ 353-016, 063/ 749-4-846 PRODAJEM televizor Grundig. Cena 5.000 dinara. Tel. 032/ 353-016, 063/ 749-4-846 PRODAJEM televizor Gorewe. Tel. 061/ 641-7-105 PRODAJEM ma{inu za {ivewe Bagat, ku}na varijanta. Cena 6.000 dinara. Tel. 062/ 805-6-782 PRODAJEM ma{inu za {ivewe Bagat - Danica, ura|en servis. Tel. 060/ 418-3-333 PRODAJEM repariranu ve{ ma{inu Gorewe, garancija 1 godina. Tel. 060/ 305-9-712 PRODAJEM polovnu ma{inu za {trikawe Brother, povoqno. Tel. 032/ 374-125, 064/ 294-2-141 PRODAJEM cerovu pe}. Tel. 063/ 642-329

PRODAJEM kvarcnu pe}. Tel. 063/ 643-534 PRODAJEM 6 metara odli~nih cerovih dra za ogrev. Tel. 060/ 661-8-835 PRODAJEM mesing u {ipkama fi 12, 6 kg/ 40 evra. Mo`e zamena za cerova drva. Tel. 032/ 353016, 063/ 749-4-846 PRODAJEM novu `ensku krznenu {ubaru. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM ~etiri ~eli~ne felne za Opel Korsu. Tel. 065/ 465-8-224 PRODAJEM me{alicu, dizalicu i gra|evinski elektro orman. Tel. 064/ 230-4-202 PRODAJEM dve kante bitumena. Tel. 032/ 374-125 PRODAJEM bansek za strugawe drva i gra|e, svih veli~ina. Tel. 061/ 256-7-338 PRODAJEM biciklu Skot Apa~, ili mewam za laptop. Tel. 032/ 353-016, 063/ 749-4-846 PRODAJEM {tence pulina, cena 2.000 dinara. Tel. 062/ 583331

032/222-552 064/158-93-63 064/673-2-969

064/146-87-32 064/137-41-37 060/343-32-90

^a~ak, Vojvode Stepe 46 senzalcacak@beotel.net

EKSLUZIVNA PRODAJA STANOVA U IZGRADWI U ULICI SVETOG SAVE

STANOVI GARSOWERE P-23 m2, 4 sprat, H. Morava, 15.000 eura P-18 m2, 5. sprat, Nemawina, 16.000 eura P-29 m2, 3. sprat, Avenija 2, 22.000 eura P-26 m2, 6. sprat, Merkator, 19.000 eura P-26 m2, 3. sprat , Kej, 17.500 eura P-17 m2, priz. Balkanska, 9.500 eura P-19 m2, 13.sprat, Kneza Milo{a, 17.000 eura P-27 m2, 2. sprat, centar, 20.000 eura JEDNOSOBNI P-40 m2, 8. sprat, P-35 m2, 4. sprat, P-38 m2, 3. sprat, eura P-34 m2, 1. sprat, P-42 m2, 4. sprat, eura P-37 m2, 1. sprat, P-45 m2, 2. sprat, eura P-34 m2, 2. sprat, eura

Vinara, 25.500 eura Kej, 18.000 eura H. Morava, 24.000 centar, 23.200 eura Med. {kola, 21.000 centar, 33.300 eura Svetog Save, 25.500 Svetog Save , 22.000

DVOSOBNI P-40 m2, vp, nov, centar, 34.000 eura P-54 m2, 3. sprat, Alvaxinica, 31.000 eura P-49 m2, 2. sprat, Svetog Save, 28.000 eura P-45 m2, 2. sprat, Nemawina, 25.000 eura P-57 m2, 5. sprat, Nemawina, 29.000 eura P-57 m2, priz.sp. Avenija 2, 31.000 eura P-47 m2, 3 sprat, Merkator, 35.000 eura

KU]E P-138 m2, Solunska, plac 2,5 a, 70.000 eura P-340 m2, Matijine livade, plac 4 a, 60.000 eura P-230 m2, Matijine livade, plac 4 a, 78.000 eura P-125 m2, centar, plac 4,5 a, 120.000 eura P-100 m2, kru`ni put, plac 10 a, 39.000 eura P-105 m2, D. Trep~a, plac 6 a, 12.000 eura P-80+120 m2, Balkanska, plac 5 a, 40.000+50.000 eura

P-53 eura P-42 eura P-53 eura P-63 P-60 eura P-60 eura P-65 eura P-54 P-48 eura

m2, 2. sprat, Nemawina, 32.000 m2, 5. sprat, Alvaxinica, 27.000 m2, 1. sprat, Hotel Morava, 31.000 m2, 3.sp, Alvaxinica, 38.000 eura m2, 4. sprat, Avlaxinica, 37.000 m2, 1. sprat, Obili}eva, 40.000 m2, 1. sprat, Hotel Morava, 31.000 m2, 5. sprat, Avenija 1, 35.000 eura m2, 1. sprat, nov, centar, 38.000

TROSOBNI P-66 m2, 7. sprat, Hotel Morava, 34.000 eura P-68 m2, 3.sprat, Nemawina, 41.000 eura P-65 m2, 2. sprat, centar, 38.000 eura P-70 m2, 2. sprat, Kej, 43.000 eura P-71 m2, 3. sprat, Obili}eva, nov, 780 eura + PDV P-78 m2, 1. sprat, Hotel Morava, 66.000 eura P-67 m2, 4. sprat, Alvaxinica, nov, 44.000 eura P-65 m2, vp, centar, 45.000 eura P-76 m2, 3. sprat, Balkanska, 43.000 eura P-76 m2, 5. sprat, Autoprevoz, 37.000 eura P-81 m2, 1. sprat, Kneza Vase Popovi}a, 47.000 eura P-120 m2, 6. sprat, S. Markovi}a, 61.000 eura P-58 m2, 4. sprat, Kej, 35.000 eura

P-90 m2, Atenica, plac 10 a, 50.000 eura P-80 m2, Bolnica, plac 4,22 a, 37.000 eura P-220 m2, Ko{utwak, plac 6 a, 53.000 eura P-60 m2, Matijine livade, plac 6 a, 25.000 eura P-65 m2, D. Mi{ovi}, plac 5 a, 36.000 eura P-81 m2, 7. jula , plac 5 a, 41.000 eura P-80 m2, S. Breg, plac 3 a, 36.000 eura P-104 m2, Trnavska, plac 5 a, 82.000 eura P-100 m2, Bazeni, plac 2.2 a, 45.000 eura

P- 26 m2, Qubi} kej, prizemqe, TA, cena: 18 500 eura P- 20 m2, novija gradwa, 5.sprat, sa stvarima P- 20 m2, Nemawina, CG, cena: 16 500 eura P- 25 m2, Alvad`inica, 1.sprat, cena: 15 500 eura P- 30 m2, Avenija 2, 3.sprat, CG, cena: 22 500 eura P- 32 m2, Nemawina, 4.sprat, CG, cena: 21 000 eura P- 34 m2, kod Hotel Morave, TA, 2.sprat, cena: 22 500 eura P- 34 m2, Nemawina, CG, 5.sprat, cena: 20 500 eura P- 42 m2, kod Medicinske, 5.sprat, cena: 21 000 eura P- 43 m2, Balkanska, 4.sprat, cena: 22 000 eura P- 38 m2, Bate Jankovi}a, 3.sprat, TA, cena: 25 000 eura P- 37 m2, nov, centar, kod parka, 6.sprat, lift, CG, cena: 28 000 eura P- 39 m2, nov, centar, kod parka, 6.sprat, lift, CG, cena: 28 000 eura P- 43 m2, Hotel Morava, 4. prat, cena: 26 000 eura P-43 m2, kod O[ Milice Pavlovi},

5.sprat, cena: 27 000 eura P- 47 m2, Qubi} kej, fasadna cigla, CG, cena: 29 500 eura P- 47 m2, Svetozara Markovi}, nov, CG, cena: 36 000 eura P- 49 m2, centar, kod parka, 5.sprat, lift, CG, cena: 30 000 eura P- 41 m2, Qubi} kej, 5.sprat, lift, CG, cena: 26 000 eura P- 45 m2, Avenija 1, prizemqe, CG, cena: 28 000 eura P- 43 m2, Qubi} kej, TA, 4.sprat, TA, cena: 28 000 eura P- 46 m2, renoviran, Nemawina, 2.sprat, CG P- 48 m2, novija gradwa, Alvad`inica, 4.sprat, CG, cena: 30 500 eura P- 47 m2, Hotel Morava, 1.sprat, TA, cena: 27 000 eura P- 51 m2, Kalu|erice, 6.sprat, CG P- 52 m2, Nemawina, 3.sprat, TA, cena: 28 000 eura P- 54 m2, Centar, 1.sprat, TA, cena: 22 000 eura P- 51 m2, Qubi} kej, CG, nov, cena: 27 500 eura P- 55 m2, Qubi} kej, renoviran, TA, cena: 26

KU]E: P=55 m2, Balkanska ulica, cena: 26 000 eura 2 prizemne ku}e na 6 ari placa na Alvaxinici, cena: 56 000 eura Seosko doma}instvo u Trnavi sa 60 ari zemqe, cena: 20 000 eura P=80+6,5 ari placa, Atenica-do glavnog puta, cena: 45 000 eura 2 ku}e u odli~nom stawu na 5,10 ari placa, u blizini Dacove kafane, cena: 48

000 eura P- 56 m2, Avenija 2, 6.sprat, CG, lift, cena: 32 000 eura P- 57 m2,Ciglarska,nov,4.spra t, mo`e subvencionisani kredit, 35 000 eura P- 62 m2, Hotel Morava, 8.sprat, CG, cena: 33 000 eura P- 51 m2, Centar, 4.sprat, TA, cena: 26 000 eura P- 63 m2, Alvad`inica, 3.sprat, CG, cena: 33 000 eura P- 52 m2, Avenija 1, 5.sprat, CG, cena: 36 000 eura P- 68 m2, Centar, 1.sprat, cena: 40 000 eura P- 83 m2, strogi centrar, 2.sprat, cena: 46 000 eura P- 68 m2, Centar, 2. lifta, CG, cena: 37 000 eura P- 64 m2, Hotel Morava, CG, cena: 35 000 eura P- 71,20 m2, Obili}eva, nov, odmah useqiv, 2.sprat, cena: 800 eura/m2 P- 68 m2, Nemawina, 3.sprat, CG, cena: 600 eura/m2 P- 90 m2, Gvo`|ar, 2.sprat, cena. 47 000 eura

000 eura P+Pk-190 m2 + 3 ara placa, Alvaxinica, cena: 67 000 eura Ku}a 101 m2 i 2 ara placa u Qubi}u. Povoqno. Ku}a P- 200 m2 na 6.5 ari placa u blizini Slobodinog igrali{ta. P-300 m2 + pomo}ni objekti sa 11 ari placa, udaqena 4 km od centra. Povoqno P-107 m2 sa 6 ari placa, nova ku}a, udaqena 10 km od centra. Cena 33.000 eura


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

ENIGMATIKA

35


36

OGLASI

KUPUJEM stari novac, oru`je, ordewe, medaqe i zna~ke. Tel. 063/835-6-605 KUPUJEM mu{ku Monti Bike biciklu do 100 evra. Tel. 061/ 110-5-134 KUPUJEM povoqno o~uvan mobilni telefon Nokia 202, LG i sli~no. Tel. 061/ 110-5134 AUTOMOBILI - PRODAJA PRODAJEM [kodu Feliciju, 1.3 lx 98. godi{te, bordo metalik, plin, alarm, centralna brava. Tel. 061/ 1105-134 PRODAJEM Jugo Koral 1.1, 2003. godi{te u odli~nom stawu. Tel. 064/ 230-4-202 PRODAJEM Jugo 88. god, sre|en. Cena 500 evra. Tel. 060/ 558-9-296 PRODAJEM Fiat Punto u ekstra stawu, prvi vlasnik, kompletno opremqen, zimske gume. Tel. 063/ 843-4-149 PRODAJEM Daevoo Nexia 1.5, 1997. god, registrovan, plin atestiran, ABS, ARBG. Tel. 062/ 803-1-148, 064/ 286-1-663 PRODAJEM Ladu Nivu, 2003.

STANOVI P-27 m2, 2.sprat, CG, centar. Cena 20.000 eura P-30 m2, 3. sprat, CG kalorimetri, Avenija 2. Cena 22.500 eura P-31 m2, 7. sprat, CG, Alvaxinica, nov, mogu}nost subvencije. Cena 22.000 eura P-34 m2, 5. sprat, CG, Nemawina. Cena 20.000 eura P-32 m2, 3. sprat, CG, H. Morava. Cena 22.500 eura P-34+26 m2, 5. sprat, CG, kod O[ M. Pavlovi}, cena 30.000 eura P-42 m2, 4. sprat, TA, kod {kole "Milica Pavlovi}". Cena 21.000 eura P-43 m2, 8. sprat, CG, Alvaxinica, nov, mogu}nost subvencije. Cena 31.000 eura P-45 m2, 2. sprat, CG, Nemawina. Cena 28.000 eura P-52 m2, 7. sprat, CG, Alvaxinica, nov, mogu}nost subvencije. Cena 37.000 eura P-53 m2, 3. sprat, CG, Alvaxinica. Cena 31.000 eura P-54 m2, 3. sprat, TA, Bawalu~ka. Cena 29.000 eura P-54 m2, 1. sprat, CG, D.Markovi}. Cena 35.000

godi{te, registrovana do maja 2014. god. Tel. 069/ 345-0-522 PRODAJEM Ladu Nivu 1.7, registrovana do maja 2014. Tel. 069/ 024-5-204 PRODAJEM kamion Iveco Dajs, nosivosti 5 tona, u odli~nom stawu. Tel. 064/ 2304-202 PRODAJEM WV CADDY 1.6. benzin + plin, 99.god, registrovan do jula 2014. Tel. 064/ 221-1-142, 060/ 349-8-490 PRODAJEM Renault Lagunu, 2003. godi{te, 1.9. DCI karavan, u dobrom stawu, mo`e zamena. Tel. 060/ 418-3-333 PRODAJEM Opel Kadet Suzu 1.3, 89-go godi{te. Registrovana do juna 2014. godine. Tel. 060/ 036-7-820 USLUGE USLUGE kombi prevoza svih vrsta robe, selidbe. Povoqno. Tel. 064/ 262-9-068 USLUGE popravke le|nih bakarnih prskalica, brenta~a, plasti~nih prskalica, mu{tika, prekida~a i dizni. Tel. 064/ 120-6-572 USLUGE zavarivawa gusa i aluminijuma. Tel. 066/ 910-9-

eura P-57 m2, 6. sprat, cg, Avenija 2. Cena 31.000 eura P-64 m2, 9. sprat, Alvaxinica. Cena 33.000 eura P-66 m2, 7. sprat, CG, S. Save. Cena 33.000 eura P- 68 m2, 7. sprat, CG, Nemawina. Cena 38.000 eura P-83 m2, 1. sprat, CG, Alvaxinica. Cena 63.000 eura P-90 m2, 3. sprat, CG, {etali{te. Cena 73.000 eura KU]E P-46 m2, na 12.40 ari, Prijevor. Cena 9.000 eura P- 50 m2, 6.3 ara, Kulinovci, 32.000 eura P- 60 m2, 6 ari, Avenija. Cena 35.000 eura P-70 m2, 4 ara, Kulinova~ko poqe. Cena 30.000 eura P-70 m2, na 34 a, Loznica. Cena 19.000 eura P-70 m2, 50 ari, Atenica. Cena 20.000 eura P-90 m2, na 4 ara, Qubi}. Cena 32.000 eura P-120 m2, 9.5 ari, kod Po{tinog magacina. Cena 40.000 eura P-120 m2, 5 ari, Qubi}

889 USLUGE prevoda, profesor engleskog jezika, samostalni stru~ni prevodilac, ~asovi engleskog. Tel. 062/ 205-373 USLUGE vo|ewe kwiga, najpovoqnije u gradu. Tel. 064/ 196-4-705 USLUGE NAJJEFTINIJE me|ugradske vo`we taksijem. Tel. 063/ 120-2-151, 064/ 560-0490 IZRADA kotlovskih industrijskih oxaka , i ostali bravarski radovi. Tel. 066/ 910-9-889 IZRADA traktorskih korpi po `eqi. Tel. 066/ 910-9-889

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

CEFFE PIZZERIA „LEONARDO“ BESPLATNA DOSTAVA 032/374-508

ZAPOSLEWE POTREBNI gra|evinski majstori, vi{e profila sa iskustvom za rad u Austriji. Sve obezbe|eno. Tel. 062/ 8171-920 POTREBNI ugostiteqski radnici sa iskustvom za rad u srpskom restoranu u Austriji. Tel. 062/ 817-1-920 POTREBAN stomatolog sa radnim iskustvom, za rad u stomatolo{koj ordinaciji. Tel. 063/ 843-4-149

P-150 m2, 2.5 ari, kod O[ "Ratko Mitrovi}". Cena 43.000 eura P-220 m2, 7 ari, Qubi}. Cena 58.000 eura P-200 m2+PK, na 18 ari, Qubi}. Cena 51.000 eura IZDAVAWE P-50 m2, 3. sprat, S. Markovi}a, noviji, nename{ten, dupleks, dve spava}e sobe, CG. Cena 140 eura 43 m2, 7. sprat, Bulevar Oslobo|ewa, name{ten, CG, terasa, lift, cena 120 eura IMAWA 2 ku}e, 1 ha, Ri|age, 15000 eura sa stvarima 2 ku}e, 1, 89 ha, Pakovra}e, 43.000 eura 180 m2, 2 ha, Ka~ulice, 16.000 eura 90 m2, 2.5 ha, Ka~ulice, vi{e pom. objekata, 30.000 eura 50 m2, 90 ari, G. Gorevnica, 26.000 eura 50 m2, 90 ari, Gorwa Gorevnica. Cena 26.000 eura stara ku}a, 6 ha, Je`evica ku}a+pom.objekti, 5 ha, Lipnica ku}a+pom.objekti, 5 ha, Samaile

CENA FOTO OGLASA - ^etvrtina strane 500 rsd - Osmina strane 250 rsd - [esnaestina strane 150 rsd

SE]AWE

SINI[A

KATARINA

PAVLE

1995 - 2013

2002 - 2013

2005 - 2013

PAVLOVI] S qubavqu ~uvamo uspomene. PORODICE TODOSIJEVI] I DOMANOVI]


37

^ITUQE

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

SE]AWE 4. decembar 2010.g. - 4. decembar 2013.g.

POSLEDWI POZDRAV

SE]AWE 5. 12. 2002 - 5. 12. 2013.

DRAGAN VUKOLI] I posle jedanaest godina `ivi{ sa mnom u svakom danu, u svakom trenu voqen i nikad ne zaboravqen. Tvoja DANA

JELENA OCOKOQI]

16668

ro|. Jovanovi} Voqena Du{o, Qubav i uspomene, koje nas potapaju i di`u, vreme ne bri{e. Nekada samo stranice sre}e, me{amo sa stranicama tuge. Da te bar mo`emo poqubiti...

Protekle su dve, beskrajno tu`ne godine bez na{ega supruga i roditeqa

MAJKA, TATA, BATO, DEKA i BAKA 16657

SE]AWE 4. 12. 2003 - 4. 12. 2013.

MIROSLAVA MARI]A

QIQANA NIKOLI]

MI[KU

ro|ena 1950. godine

1958 - 2011.

OD DRUGARA IZ ZABLA]A

Tvoju dobrotu i qubav nikada ne}emo zaboraviti. Tvoji: DULE, \OLE i NIXO

S’ qubavqu, DAJANA I MAKI

16656

16672

16677

Dana 3. decembra 2013. navr{ava se GODINA DANA od smrti na{eg supruga, oca i dede

SE]AWE

RADO[A BOJOVI]A

MILADIN BE@ANI] MI]O

iz Mr{inaca

1960 - 2013

MLADENA KOSOVAC ro|ena Tanasijevi} iz Je`evice 1934 - 2013. Ve} [EST MESECI nije sa nama. Vreme prolazi uspomene ostaju. Voqeni nikad ne umiru.

Bio si i ostao deo nas, zauvek voqen i nikad zaboravqen.

POSLEDWI POZDRAV bratu Mi}u od sestre QIQE, zeta DRAGANA i sestri}a DARKA

TVOJI NAJMILIJI 16674

16669

Dana 3. decembra 2013. navr{ava se GODINA DANA od smrti dragog brata

Dana 29. novembra 2013. godine navr{ava se 25 GODINA od kako nije sa nama na{

RADO[A BOJOVI]A

MILORAD D. ^OPI] MI]A

iz Mr{inaca Godina je pro{la, a uspomenu na dragog brata sa ponosom i qubavqu u srcu nosi wegova sestra NADA sa porodicom. 16673

1934 - 1988. iz Gorwe Gorevnice Iako sa nama nije ve} ~etvrt veka, uspomenu na wega od zaborava ~uvaju wegovi ^opi}i iz ^a~ka i Gorwe Gorevnice.

Dana 23. novembra 2013. preminuo je na{ dragi

Dana 24. novembra 2013. godine, preminuo je na{ dragi Radi{a u 82-oj godini `ivota.

MIROSLAV MILO[EVI]

RADI[A KARAKLAJI]

iz Gorwe Gorevnice, ro|en 1963. godine

Sahrana je obavqena 24. novembra na grobqu u Gorwoj Gorevnici. Zahvalnost dugujemo prijateqima, kumovima, kom{ijama i rodbini na izrazima sau~e{}a. O@ALO[]ENA: sestra ZLATA sa porodicom 16669

Zauvek tvoji: suprug MILOJE, }erke VERA, BUBA i NADA sa porodicama

iz Qubi}a ro|en u Brezovi - Ivawica Sahrana je obavqena 26. novembra 2013. na Macanovi}a grobqu u Qubi}u. Zahvalnost dugujemo prijateqima, kom{ijama i rodbini na izrazima sau~e{}a i ispra}aju na{eg dragog Radi{e do ve~ne ku}e. O@ALO[]ENA k}erka BRANKA sa porodicom.

upl.

SE]AWE 5. 12. 2000 - 5. 12. 2013.

VUKOMAN RAJI^I] KOMO Tvoj lik i dobrotu vreme ne mo`e izbrisati, zaborav ne postoji, ve~no }emo te voleti. Tvoji: VLADE i CANA 16678

OGLASI I ^ITUQE 032/342 - 276


38

^ITUQE

Dana 24. novembra 2013. godine, iznenada je preminula na{a draga majka, baka i svekrva

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

SE]AWE

SE]AWE 3. 12. 1993 - 3. 12. 2013.

MAGDELINA MACA MILOVANOVI]

DOBRILA GOJA STANOJEVI]

8. 12. 1986 - 2013

16671

16670

LAZARA PLAZINI]A LAZA

Zahvaqujemo rodbini, prijateqima, kolegama i kom{ijama na re~ima pa`we i podr{ke. @ali}emo je ve~no. Porodica sinovi: ALEKSANDAR i NENAD, snaje: VESNA i ZORICA, unuke: ANA, MILENA i KRISTINA

RADI[A

29. 11. 2003 - 2013.

S qubavqu i ponosom pomiwemo vas i ~uvamo od zaborava. VA[I NAJMILIJI

U sredu 4. decembra 2013. navr{ava se 40 najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog

ro|ena 1938. godine

Dragu Goju sahranili smo 27. novembra 2013. na Gradskom grobqu u ^a~ku.

MILIJANA Navr{ava se 20 GODINA kako nije sa nama na{a baka Maca, ali nam je ostavila premnogo dobrote i qubavi da traje u na{im se}awima. Sin RADE MILOVANOVI] i k}erka NADA MILOSAVQEVI] sa porodicama.

BOJOVI]

Dana 1. decembra 2013. navr{ava se GODINA DANA od smrti na{eg dragog

ALEKSANDRA GUJANICE

iz Guberevaca

2. i 5. decembra 2013. godine navr{ava se DESET GODINA od smrti moga dede MI]A i moje babe RU@E

Uspomena na tebe ve~no }e trajati jer si to svojim `ivotom zaslu`io. Se}awe je jedini raj iz koga te ne}emo pustiti da ode{. Vole te i tuguju SNE@ANA, DRAGAN, BOBAN, VLADIMIR, MILICA, MAJA, VEQKO, MIQKO i DOBRICA.

Godina je pro{la a uspomenu na wega sa ponosom i qubavqu ~uvaju wegovi najmiliji: supruga MILOJKA, k}erke GORDANA i NATALIJA, unuci DAVID, DIMITRIJE i BRANKO, unuka MINA, zetovi DEJAN i ZORAN i ostala rodbina. 16655

16674

Dana 4. decembra navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog tate, dede i tasta

Dana 3. decembra 2013. navr{ava se 20 GODINA od smrti moga oca

LAZARA PLAZINI]A LAZA

MILORAD RU@A NASTASI] Neka Vas u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav ja~a od vremena i zaborava. Va{ unuk MARKO, sin DRAGAN i snaja VESNA TU@NO SE]AWE na na{e drage roditeqe

RANKA BORI[I]A 1934-1993-2013 iz Trbu{ana

iz Guberevaca Nema re~i da ubla`e bol, kao ni suza da ubla`e tugu. Lepe uspomene na tebe zauvek }e ostiti u srcima i ~initi da s ponosom pri~amo o tebi i nikada te ne zaboravimo. Tvoji: QIQA, MILAN, VESNICA i MI[O

Vreme koje je pro{lo nije izbrisalo qubav i se}awe na tebe. Plemeniti qudi kratko `ive a dugo se pamte. Zahvalna }erka ZORICA ILI] sa porodicom

16676

16651

U sredu 4. decembra 2013. navr{ava se 40 najtu`nijih dana od smrti na{eg dragog

ZORA

SLOBODAN

1931 - 2004.

1925 - 2003.

LAZARA PLAZINI]A LAZA

TODOROVI]

RANKA BORI[I]A iz Trbu{ana 1934 - 1993 - 2013

iz Guberevaca

Svakodnevno ste u srcima onih koji vas vole. ]erke: RADA i SLAVICA sa porodicama. 16648

Dana 2. 12. 2013. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke

SLOBODANKE @IVKOVI] iz Prislonice 1936 - 2013 Sa ponosom, qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomene. Sinovi: MILADIN i MILENKO sa porodicama

Voqeni tata, nadam se da ti je du{a kona~no na{la mir. Nikada se ne}emo pomiriti da si nas zauvek napustio. Uspomene su nezaboravne jer si ti jedinstven. Samo pomisao na tebe i suze krenu. Uvek }e te voleti i ~uvati od zaborava tvoji VESNA, VIDO, SA[A i ACO.

Vreme koje je pro{lo nije izbrisalo qubav i se}awe na tebe. Plemeniti qudi kratko `ive a dugo se pamte. TVOJA PORODICA 16652

16675

Dana 25. novembra 2013. navr{ilo se [EST GODINA od smrti na{eg dragog

Dana 2. decembra 2013. navr{avaju se ^ETIRI GODINE od smrti na{eg dragog

\OR\A BOGDANOVI]A

BORA JOSIPOVI]A

iz ^a~ka 1939 - 2007

16645

OGLASI I ^ITUQE 032/342 - 276

U utorak, 3. 12. 2013. navr{ava se 20 GODINA od smrti supruga, oca, svekra i dede

Vreme prolazi a uspomenu na wega ~uvaju WEGOVI NAJMILIJI 16646

[est godina je pro{lo a uspomenu na dragi lik s' qubavqu i ponosom ~uvaju wegovi najmiliji: supruga IKONIJA, sin RATKO, }erka RADA, unuci FILIP, BOJAN i SRE]KO i ostala mnogobrojna rodbina. 16649


39

^ITUQE

PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

Dana 29. novembra 2013. navr{ava se 14 GODINA od smrti mog dragog brata

Dana 1. decembra 2013. navr{avaju se TRI GODINE od smrti moga sina

MILOVANA KLASANOVI]A 1. 12. 2010 - 1. 12. 2013.

TIMOTIJA MATOVI]A

Toga dana u 12 ~asova na grobqu u Miokovcima obavqam parastos. Pozivam rodbinu, kom{ije i prijateqe da prisustvuju tu`nom pomenu. Jedini moj, ne brojim godine jer ne mogu da prihvatim surovu istinu da te nema. Nadam se da si negde zalutao i da }e{ se nekada vratiti na tren da majku svoju obraduje{. Sine, ~uvam te u srcu i du{i, branim te od zaborava sve dok u meni postoji zadwi dan ovoga `ivota.

iz Dowe Gorevnice Dragi brate, Uspomenu na tebe ~uva: sestra DANA i zet VEQA

Neute{na majka DU[ANKA 16643

16615

Dana 22. novembra 2013. godine, preminula je na{a majka, ta{ta, svekrva, baba i prababa

SE]AWE 3. 12. 1991 - 3. 12. 2013. Navr{ava se punih 22 godine od pogibije na{eg jedinog sina i brata

SE]AWE 1. 12. 1996 - 1. 12. 2013.

VEROQUB VITEZOVI] VITEZ Svaka re~ je nedovoqna i prazna da bi mogla opisati na{e dane bez tebe. Supruga JELA i sin MIROQUB

VERA RAI^I] (23.8.1931. - 22.11.2013.) Puno je lepih uspomena da te ve~no pamtimo, da o tebi s ponosom pri~amo i da te nikada ne zaboravimo. TVOJI NAJMILIJI: }erke MIRJANA i NADE@DA, snaha MIRJANA, zetovi JOVO i MILIJA, unuci IVANA i LAZO, SA[A i JELENA, VEQO, JELENA, @EQKA, MARINA i MIRKO, KA]A i STEFAN i praunuci \OR\E, STEFAN, ALEKSA i DUWA.

16654

4. 12. 2013. navr{ava se DESET GODINA od smrti moje drage sestre

16673

RADOVANA RADA NIKOLI]A

QIQANE NIKOLI]

1. 12. 1995 - 1. 12. 2013.

SLOBODAN ]OSI] COLE

Tvoji najmiliji: majka RAJKA, otac PETAR i sestre SLAVICA i ZORICA 16647

1950 - 2003

Cole, mnogo qubavi i dobrote oti{lo je sa tobom, ali smo sre}ni {to smo te takvog imali. Ako je tvoj `ivot morao stati, na{e uspomene na tebe uvek }e trajati. TVOJE PORODICE ]OSI] i VASIQEVI]

Mnogo je lepih uspomena da te ve~no pamtimo, da o tebi, sa ponosom pri~amo i da te nikada ne zaboravimo. @ive}e{ ve~no u na{im srcima i mislima. Tvoja sestra ZORICA sa porodicom

16650

16653


PETAK 29. NOVEMBAR 2013. GODINE

29. novembar 2013.  

29. novembar 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you