Page 1

2 Susanna Adell CURS 2013-2014 Daniel Pe単a


ÍNDEX TEMA 1 ELS PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS TEMA 2 GEOMORFOLOGIA TEMA 3 ECOSISTEMES TEMA 4 TRANSFERÈNCIES D’ENERGIES TEMA 5 CINEMATICA TEMA 6 FORCES TEMA 7 TREBALL I ENERGIA MAGNITUDS FÍSIQUES TEMA 8 FUNCIONS VITALS DELS ÉSSERS VIUS PRACTIQUES LABORATORI VALORACIÓ PERSONAL

2


3


TEMA 1: PROCESSOS GEOLÒGICS INTERNS: Geosfera: Es la massa que principalment es solida que s’exten s’obre la superfície de la terra fins el centre del món. La seva composició

Escorça- 20 km

Continental- continentals i les plataformes continentals Oceànica- 5km i 10 km.

Mantell

Sota l’escorça fins 2900km menys silicis i magnesi

Nucli

2900km fins el centre de la terra

Geosfera

Litosfera

Les propietats físiques Temperatura i la pressió

100km

Astenosfera

400km

Mesosfera

2900km

Nucli extern

2200km

Nucli intern

4


1. Quina és l’altitud de les serralades més altes del planeta respecte al nivell del mar? Himàlaia

2. Quina proporció hi ha entre l’alçada de l’Everest i el gruix mitjà de l’escorça continental? Expresseu el resultat en tant per cent. Un 100%

2. DINAMICA DE LA LITOSFERA: Teoria de la Deriva continental

1 únic continent

Pangea

5


Alfred Wegener va descobrir que fa molts milions d’anys només hi havia un continent anomenat pangea Plaques tectòniques -Contacte conreigent: Plaques xoquen Límits destructius Formació de serralades -Contacte dirigent: es separen, límits constructius, dorsal oceànica, trencament de les plaques illes volcàniques -Contacte transformat: -Falles transformació ex falla de Sant Adrià

6


7


ELS VOLCANS: Els volcans són esquerdes de la litosfera on el magma puja a la superfície terrestre, en procés anomenat erupció. El magma està format per roca fosa i gasos. Hi ha quatre tipus de volcans segons la seva quantitat de gasos: -Molts gasos: Són explosius i causen molta cendra -Cons de cendra: Fan erupcions molt violentes i acumulen molta cendra. Nomes trobem cendra. -Estratovolcans: Tenen explosius amb molta cendra però també amb lava. Trobem lava i cendra .Pocs gasos: Les erupcions són poc explosives i es formen riuades de lava. -Fissures volcàniques: Obertures a l’escorça amb forma d’escletxa. La lava es molt fluida i no forma con volcànic.

ELS TERRETRÈMOLS: Són vibracions de la superfície terrestre causades del fregament de dues plaques de la litosfera. Els terratrèmols es mesuren per l’escalè de Richter. Dues plaques que generen pressió l’una contra l’atra Aquesta pressió provoca una deformació (que canvia la forma de les roques litosfèrica) Arriba un punt que la deformació acumulada és tan gran que provoca una fragmentació de les roques Això provoca l’alliberament de l’energia acumulada en forma d’ones sísmiques terratrèmol.

Pagina 26:

8


9


10


TEMA 2 : INTRUDUCCIÓ HIDROSFERA I LA GEOSFERA Hidrosfera: És la capa d’aigua de la terra ocupa el 70% de la superfície terrestre esta formada per l’aigua liquida el gel dels pols i el gel de les muntanyes. Es classifica: L’aigua salada: 97% L’aigua liquida: 3%

LA GEOMORFOLOGIA

Es el relleu de la Terra, aquest relleu es creat i modificat per agents geològics interns i els agents geològics externs -Agents geològics interns - plaques litosfèriques -falles, dorsal oceàniques, serralades, illes. -Terratrèmols, volcans i tsunamis. -Agents geològics externs – Són aquells que intervenen en el modelatge del relleu és degut a dos processos:

Esta formada: .L’aigua líquida, el gel dels pols es classifica en: -L’aigua salada: Representa un 97% de l’aigua i no serveix pel consum dels éssers vius. -L’aigua dolça: Ocupa un 3% de l’agua i un 90% és gel

Meteorització: És el trencament de les roques per agents meteorològics Física: És quan la roca s’esquerda

11


Química: Dissolució- Es quan les roques estan formades per materials es poden dissoldre a l’aigua Oxidació: És evident, sobretot en les roques amb components metàl·lics. Hidratació: Quan els materials de la roca guanyen molècules d’aigua transformant-se en altres materials, gairebé sempre més febles. Hidròlisi: Certes molècules de les roques es trenquen en presencia d’aigua

Temperatura: Dilatació o contracció de la roca: la roca es trenca Sal: En zones properes al mar podem trobar roques amb esquerdes on entra aigua salada que, en baixar la marea s’assequen L’erosió: És el trencament Aigua: Quan es congela augmenta el seu volum

Diapositiva 5

Diapositiva 7:

12


1. Individualment, responeu les preguntes inicials:

a) Per què hi ha muntanyes més baixes i arrodonides i altres de més altes i anguloses? Per l’erosió

b) Per què és fàcil identificar els edificis més antics per la seva façana? Quines característiques presenten? Per la molsa b) Què és l’erosió? Es el desgast de les roques. L’erosió es el mateix que la meteorització va acompanyat d’un transport i sedimentació d) I la meteorització? És el trencament de les roques per agents meteorològics Diapositiva 8:

1. Individualment, responeu les preguntes següents:

a) Què és un agent geològic? Com es poden classificar? 13


Són agents que provenen de l’interior de la terra -Agents geològics interns -Agents geològics externs

b) Com actuen el vent i l’aigua en el modelatge del paisatge? Que es fan mes resistents c) Tota la costa té la mateixa aparença? Quines formacions costaneres coneixeu? Com podem explicar l’origen de cadascuna? Si, platja volcans, cales etc.., que es creen gracies a la natura

Diapositiva 11: Rocallós i o muntanyós:

Pedregós o reg:

14


Sorrenc o erg:

Agents geològics externs -Com actuen -Meteorització Física Química L’aigua es l’agent que modera el relleu mes important o fa químicament i físicament L’aigua actua de manera molt lenta i sense descans Glaceres: Zones on s’acumula neu i com la temperatura es molt freda forma glaç. Les glaceres formen rius congelats Circ glaciar: Es la zona on s’acumula la neu Llengua glacial: Es per on baixa la glacera Horns: Son aquells pics d’alta muntanya amb fortes pendents

ELS RIUS: 15


Els rius tenen 3 parts, cada actua de forma diferent sobre el relleu: ·Curs alt: -Naixement del riu -Pendents pronunciades -Riu té molta força i amb molta erosió ·Curs mitjà: -Poc pendent -Riu perd força de velocitat ·Transport -Meandres ·Curs baix: -Desemboca el riu al mar -Gairebé no hi ha pendent -Riu no té força ·Sedimentació

Curs alt- erosió Curs mitja- transport Curs baix- Sedimentació -Delta -Sediments en forma de ventall -Acumulacions de terreny guanyen el mar, transport al riu. -L’estuari -Marees molt fortes que empenyen el riu amunt -Quan baixa la marea, el riu ocupa l’espai que havia guanyat el mar

16


Aigües subterrànies: -Sòl permeables: Aigua es filtra cap a dins del sol – Aigües subterràniesRoques calcàries.

-Sòl impermeables Plou- aigua superficial Exemple: Roques volcàniques

Sol permeable Zona aeració- entre roques aire mes aigua Zona saturació- entre roques mes aigua Quan el sol permeable format per roques calcaries es produeixen dos processos -Dissolució: Roca es dissolt en l’aigua -Precipitació: Carbonat dissolt precipita

Formacions càrstiques: L’aigua dissolt el carbonat calci, és a dir les roques calcàries -Coves i galeries: Són espais amples dins del terra i les galeries túnels horitzontals. -Avencs: Són túnels verticals que connecten les superfície amb l’interior -Dolines: Son trossos de terra que s’han enfonsat Formació d’estructures: -Estalactites: Són columnes de carbonat calci que es forma el sostre -Estalagmites: Són columnes de carbonat calci que es formen al terra -Columnes: Quan s’ajunten les estalactites i les estalagmites. El mar: -Onades: 17


El mar: -Onades: Ondulacions de la superfície del mar produïdes pel vent -Marees: Canvis de nivell del mar -Corrents marines: Masses d’aigua que es desplacen a través dels oceans, zones que es troba a diferent temperatura Erosió marina: -L’aigua xoquen les roques: .-Xoc de materials en suspensió -Meteorització física: la sal -Meteorització química -Formació de penya-segats -Erosió diferencial -Esfondrament del penya-segat -Plataforma d’abrasió

Resultat de l’erosió: -L’erosió no és igual a tota la costa -Composició de la roca -Estrats de la paret -Zones roca poc resistent més erosió -Cales i badies -Zones roca més resistent: -Caps o promontoris La sedimentació: -Corrents marines: Transport -Les onades i les marees: Sedimentació -Corrents marines i les ondades tenen un comportament cíclic formació de sorra 18


Resultat de la sedimentaci贸: -Platges -Barra: Bancs de sorra que emergeixen el mar -Fletxa -Cord贸 litoral -Albufera -T贸mbol

19


20


Ecosistema: Pot definir-se com a nivell d’organització mes complexa de la mataria viva. Un ecosistema esta format per: -Essers vius -El seu espai -Per les relacions entre els éssers vius i el seu espai L’ecosistema té dues parts: -Biòtop: clima, el terra, la tipus de roques...... -Biocenosi: éssers vius. -Autòtrofs: Organismes productors converteixen la material orgànica amb matèria inorgànica o fan gracies a la (fotosíntesi les fan plantes algues i alguns bacteris realment els que fan aquesta transformació són els cloroplasts (orgànuls), que estan dins de les fulles) Per fer la fotosíntesi necessitem: -Llum -CO2 (diòxid de carboni) -Aigua La respiració cel·lular: És el procés pel qual s’alimenten les cèl·lules d’un ésser viu. S’alimenten de glucosa Fitoplàncton: Són organismes que es troben al mar i fan la fotosíntesi -Heteròtrofs: Són aquells que no poden fabricar la matèria orgànica -Herbívors: Conills, cérvols, corcs -Carnívors: Lleó, taurons..... -Omnívors: Humans -Descomponedors: Fongs, éssers vius morts

21


Diapositiva 8:

Cadenes tròfiques: Estan formades pels essers vius que s’alimenten del uns als altres -Consumidor primari (Herbívor, omnívor) -Consumidor secundari (Carnívor, omnívor) -Consumidor terciari (Carnívor, omnívor) Una xarxa tròfica: És quan tenim dues cadenes tròfiques barregades.

22


Nivells tròfics: Estan formats per un conjunt d’organismes que viuen en una mateixa comunitat i que obtenen la matèria l’energia de manera semblant. Piràmides d’energia: Si representa tem l’energia consumida en cada nivell tròfic es forma una piràmide d’energia -Productors -Consumidors primaris (zooplàncton) -Consumidors secundaris (peixos) -Consumidor terciari (ocell) Alteració dels ecosistemes: Els ecosistemes son sistema es molt delicats. La desaparició d’una espècie o la introducció d’un organisme que no avia viscut mai en un ecosistema determinat poden alternar-ne la dinàmica Biomes: Bioma: Són unitats constituïdes per comunitats d’organismes que s’han adaptat evolutivament en les mateixes condicions ambientals. -Biomes aquàtics -Biomes terrestres Hi ha 4 diferencies que els diferencia: -Sosteniment: -Desplaçament: Els animals terrestres em agut de desenvolupar potes o ales i un esquelet resistent per poder resistir la gravetat, els animals aquàtics no els hi fa falta -Conservació de l’aigua: Tots els essers vius necessiten aigua per viure -Respiració: Al medi aquàtic els essers vius obtenen l’oxigen necessari per viure dissolt en l’aigua, en canvi, en el medi terrestre 23


24


1.CALOR I TEMPERATURA: Calor: És una energia calorífica que va d’un cos a un altre. La unitat de mesura del sistema internacional es els joules (J). 1.1 EFECTES DE LA CALOR SOBRE ELS COSSOS: La calor pot produir tres efectes sobre els cossos: -Canvis de temperatura -Canvis de mida -Canvis d’estat La calor sempre flueix del cos més calent cap al cos més fred. Equilibri tèrmic: És el moment en que dos cossos (que poden estar en contacte) arriben a la mateixa temperatura. Dilatació: És el procés pel qual un cos s’escalfa i augmenta el seu volum. Contracció: És el procés pel qual un cos es refreda i disminueix el volum.

1.2 MOVIMENT MOLECULAR: La matèria esta formada per molècules, les molècules quan s’escalfen es mouen. -En sòlid les molècules estan fixes -En líquid les molècules llisquen -En els gasos es mouen lliurament 1.3 LA TEMPERATURA: És una magnitud que mesura l’energia calorífica del cos. Es mesura en kelvins (K) quan parlem del sistema internacional (S.J), existeixen altres escales per mesurar-ho: 25


-Graus Celsius (ºC) -Graus Fahrenheit (ºF) Celsius

Fahrenheit

Kelvin

Símbol de mitat de mesura

ºC

ºF

ºK

Número de divisions

100

180

100

Any del descobriment

1742

1708

1848

Foto científic

Termòmetres

Temperatura, fusió, aigua

Termòmetres: Són aparells utilitzats per mesurar la temperatura dels cossos.

26


2. TRANSMISIÓ DE LA CALOR: Aïllants: Són materials que no deixen passar la calor

Conductors: Són materials que deixen passar la calor

Propagació de la calor: Hi ha tres formes de propagació de la calor: -Conducció: És un forma de propagació de la calor típica dels cossos sòlids tocant-los.

-Convecció: És una forma de propagació de la calor mitjançant l’aigua o el gas sense tocar tenir ni tocar-ho. Al dilatar-se la calor puja i al arribar a dalt és refreda i torna a baixar i així viceversa

27


Radiació: Tipus de propagació de la calor que es dona en tots els cossos tinguin l’estat que tinguin (gas, líquid, sòlid).

3. LLUM I SO: Tan la llum i el so son ones. 3.1 Què és una ona? És una forma de propagació d’energia d’un punt a un altres de l’espai que no va acompanyada de matèria. LONGITUD D’ONA:

-Freqüència d’ona: És el número d’oscil·lacions per segon, es mesura en HERTZ (Hz) -Longitud d’ona: És la distancia que hi ha entre dues crestes, es mesura en METRES (m) Si la longitud d’ona es gran es una ona de poca energia, si la longitud es petita es una ona amb molta energia.

28


-La llum es pot propagar amb el buit, però el so no. El so necessita un medi material per propagar-se

3.2 LA LLUM: Com es propaga la llum? La velocitat de la llum es de 300.000 km/s , la llum sempre es propaga en línia recta. Com mes dens sigui el medi mes lenta anirà la llum. Reflexió

Definició És el canvi de direcció que experimenta un raig de llum en xocar en una superfície

Refracció

És el canvi de direcció que experimenta un raig de llum quan passa d’un medi a un altre que tenen diferent velocitat de propagació

29


Imatge

Exemple

Miralls -Plans -Esfèrics: -Còncaus - convexos

Lents -Convergents -Divergents

Mirall: és una superfície reflectida que és prou clara com per a formar una imatge. -Plans: són aquells formats per una superfície plana reflectora. La imatge formada ens els miralls plans té una sèrie de característiques

30


-Esfèrics: són trossos d'esfera distorsionen la imatge i n’hi a dos tipus: -Còncau: la superfície reflectora és la superfície interior.

-Convex: la superfície reflectora és la superfície exterior.

Lent: Sistema òptic format per un medi o un objecte que concentra o dispersa la llum i n’hi dos tipus: -Convergents: Concentren la llum: lents hipermetropia (no veuen bé d’a prop)

31


-Divergents: Les que dispersen la llum: lents de miopia (no veuen bé de lluny)

DESCOMPOSICIÓ DE LA LLUM: La llum blanca esta formada per tots el colors del arc de sant Martí, això o va descobrir Isaac Newton

Va néixer 1643 i va morir 1727. -Objectes de calor: La llum blanca arriba a l’objecte absorbeix tots els colors i després només reflecteix el seu propi calor. Exemple calor vermell: la llum blanca arriba a l’objecte, l’objecte absorbeix tots els colors excepte el vermell -Objectes negres: És un quan la llum blanca arriba i l’objecte absorbeix arriba atots els colors i no en reflecteix cap. -Objectes blancs: La llum blanca arriba a l’objecte reflecteix TOTS els colors.

32


EL ULL: La llum travessa la conrea i passa a traves de la pupil·la (El tampanys de la pupil·la depèn de la contracció), després travessa el cristal·lí i arriba a la retina i fins on arriba la imatge. Els receptors de la llum envien la informació al cervell a traves del nervi òptic, llavors el cervell interpreta la imatge i la gira.

3.3 EL SO: La velocitat de propagació del so és d’uns 340 m/s, com mes dens es el medi més densos, el so es propaga més ràpidament

Intensitat

To Timbre

Definició És la quantitat d’energia que arriba a la nostra ullera És la freqüència d’ona És el que fa diferenciar dos sons que tenen la mateixa intensitat i el mateix to

Unitat mesura Decibels (dB)

Tipus (exemple) Fort i fluix

Hertz (Hz) NO HI HA

Greu i agut Tipus de veu instruments

SI passem de 60 decibels ja es considera contaminació acústica Eco: És la repetició d’un so reflectit en una superfície L’ORELLA: El so entra pel pavelló auditiu arriba fins el timpà arriba al timpà i vibra i passa la vibració a la cadena d’ossets (martell, enclusa, estret), després arriba a la cloquea on hi ha els receptors. Els receptors passen la informació al cervell a traves del nervi auditiu

33


34


La cinemàtica és la ciència que estudia el moviment dels cossos. El moviment es relatiu sempre depèn de un punt de referencia. El punt de referencia: És el punt que determina la posició d’un cos. Posició d’un cos: És el punt on es troba un cos Cos en repòs: És un cos que no canvia de posició respecte el punt de referència Cos en moviment (Mòbil): És un cos que canvia la posició respecte al punt de referència. Trajectòria: És el camí recorregut per un cos en moviment. Correspondria a la línia que a seguit el mòbil. Aquestes són dues trajectòries diferents

Desplaçament: És la distancia que separa el punt final del punt inicial, el desplaçament pot ser 0 encara que el mòbil hagi recorregut un espai. Fórmula: Δx=xf-xi

Δx: increment del desplaçament Xf: Punt final Xi: Punt inicial Espai recorregut: És la longitud de la línia que marca la trajectòria, es a dir ens dona la distancia total recorreguda pel mòbil (marca el conta kilòmetres). 35


Espai recorregut: 2km Espai recorregut: 3km

Exercici:

VELOCITAT MITJANA: És el desplaçament total que hem fet dividit entre el temps que hem trigat.

V= velocitat mitjana (m/s) E= espai (m) T= temps (s) “veure problemes full” ACCELERACIÓ: És el canvi de velocitat que es produeix en una unitat de temps A= A: acceleració (m/s2) Vi: velocitat inicial (m/s) Vq: Velocitat final (m/s) T: Temps (s) Si la acceleració es negativa vol dir que el mòbil frena o tira enrere Si l’acceleració es zero vol dir que el mòbil no canvia la velocitat (no accelera)

36


TIPUS DE MOVIMENTS: Em vist dos tipus de moviment en línia recte -Moviment rectilini i uniforme (MRU)- es un moviment que te una trajectòria en línia recta i una velocitat constant -Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)- es un moviment que te una trajectòria recta i una acceleració constant.

37


38


Forca: És tot allò capaç de modificar l’estat en moviment d’un cos o de deformar-lo: Es mesura en Newtons (N). Per aixecar un litre d’aigua cal utilitzar 10 Newtons. L’explicació de les forces la va donar Isaac Newton.

Hi ha 2 tipus de forces: -Forces de contacte: Son les que actuen si hi ha contacte entre dos cossos

-Forces de distancia: Son les que actuen sense que hi hagi entre els dos cossos. -Un imant -La força de la gravetat -La força elèctrica

39


Representació de les forces: Les forces es representen en vectors (fletxes) CARECTERITZACIÓ DE LA FORÇA: -Mòdul o intensitat: És la quantitat de força expressada en newtons. -Direcció: La línia sobre la qual actua la força -Sentit: La orientació cap a on va la força.

Mateixa direcció: Mateix sentit: Diferent intensitat: Diferent punt aplicació:

EL PES: Massa: (KG) Pes: (N) 40


Massa: És la magnitud que mesura la quantitat de matèria que te un cos Es mesura en (KG) Pes: És la magnitud que mesura la quantitat de matèria que hi ha en un cos. És mesura en (N) P: Pes (N) M: Massa (KG) G: gravetat (M/s2) Formula de pes: P= m.g

Problemes de pes: 1.Calcula el pes de 3 Kg de taronges a la Terra: P= 3Kg. 9’8 m/s2= 29’4 N 2.Aquestes taronges viatgen a la lluna. Calcula’n el seu pes: P= 3kg.1’6m/s2= 4’8 N 3.Calcula el pes de 100g de farina a la terra:

4.Calcula el pes d’una barra de quart a la terra:

5.Les taronges del problema 1 i 2 viatgen a un planeta imaginari on pesen 15N, calcula la gravetat d’aquest planeta:

6.Calcula el pes d’una persona de 50 kg a la terra i a la lluna:

7.Calcula la masa d’una persona que esta en un planeta de gravetat 20 m/s2 i que pesa 100 N PRESSIÓ DE FLUIDS: Els fluid poden ser líquids i gasos 41


Pressió Hidrostàtica: És la pressió que fa l’aigua o líquid sobre un objecte Depèn de: -Densitat del fluid -Acceleració de la gravetat -Altura del fluid FÓRMULA: La manera de calcular la pressió hidrostàtica consisteix a multiplicar els tres factors que acabem d’explicar P= ρgh P=Pressió (Pa) Ρ= densitat G= Gravetat(m/s2) H= Altura (m) Problemes de pressió hidrostàtica: 1. Calcula la pressió hidrostàtica que te un objecte que es troba submergit 2 metres sota l’aigua: Resultat: P= ρgh = 19,600 Pa 2. Calcula la pressió hidrostàtica del objecte anterior si estigues enfonsat al mar 2 kl al fons: P= ρgh= 20.188.000 Pa La pressió atmosfèrica: És la pressió que exerceix els gasos d’aire sobre la superfície o objecte És mesura en Pa EXPERIMENT DE TORRICELLI:

42


Va néixer el 1608 al 1647 a Italià

43


El treball (W) és produeix quan apliquem una força sobre un objecte i aquesta força (F) li provoca un desplaçament (∆x).

 

Per a què hi hagi treball cal que es produeixi un desplaçament. Si la direcció de la força és perpendicular al desplaçement no es produiex cap treball.

Fórmula: W=F. ∆x El treball és mesura en Joules (J), un joule és un newton (N·m)

L’energia és la capacitat que tenen els cossos per canviar, per fer un treball. Hi han dos tipus d’energia: cinètica i potencial. Es mesura en joules (J)

L’energia cinètica (Ec) és l’energia que empra un cos en moure’s, el moviment pot produir canvis en altres objectes.

On m = la massa i v = la velocitat Els cossos siuats a un certa altura (h) del terra tenen una energia que depèn de la seva massa (m) i s’anomena potencial (Ep). Encara que el cos estigui en repós té la capacitat de fer un treball i adquirir velocitat per l’acceleració de la gravetat (g). Ep = m.g.h Les energies cinètica i potencial estan relacionades quan l’una creix, l’altra dismenueix. Si hi ha fricció l’enegia potencial es transforma en cinètica.. Els cossos poden tenir velocitat i altura al mateix temps, energia cinètica (Ec) i potencial (Ep). La energia mecànica (Em) és la suma de Ec+Ep del cos.

44


Em= Ec+Ep Segons el principi de la conservació de l’energia, l’energia no es crea ni es destrueix, es transforma. Einicial = Efinal Això es compleix si no hi han forces de fregament. Si hi ha fregament l’energia potencial es transfoma en calor. Si augmentem la massa d’un objecte el doble , la energia cinètica queda multiplicada per 2. Si augmentem al doble la velocitat queda multiplicada per 4 Ep: Energia potencial M: massa G: Gravetat H: Altura

45


RESUM TOTES LES MAGNITUDS FÍSIQUES:

Magnituds Físiques: Magnitud

Definició

Unitat SI

Formula

Espai

Espai recorregut: distancia total recorreguda pel mòbil.

e

E=t·v

Temps

és un concepte físic que tots experimentem quotidianament, però que resulta difícil de definir formalment.

t

T= e/v

Velocitat

és la mesura del canvi de mòdul i direcció de la posició d'un mòbil.

v

V= e/t

Acceleració

és una magnitud A física que indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps.

Temperatura

és una magnitud T referida a les nocions comunes de calenta, tebi o fred que pot ser mesurada amb un termòmetre.

Força

es tot allò capaç de N modificar l’estat de moviment d’un cos , o de deformar-lo.

Massa

es la magnitud que Kg mesura la quantitat de matèria que hi ha en un cos.

Pes

es la magnitud que P mesura la força amb que la Terra atrau un cos.

P=m·g

Pressió

es la magnitud que Pascals (P) mesura la força d’un cos dividit per la superfície.

P=

F=m·g

46


Pressió hidrostàtica: es la pressió que fa Pascals (P) l’aigua sobre un objecte. Treball:

Al aplicar una força J es genera un desplaçament.

Energia Cinètica:

Es la energia dels J cossos que estan en moviment.

Ep= 2

Energia potencial

Es la energia que te J un cos per estar a una simple altura

Ep=

Energia Mecànica

Es la suma de la energia cinètica i potencial

Em=Ec + Ep

J

47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


PRÀCTIQUES DE LABORATORI:

77


-9- QUI REACCIONA MÉS RÁPID: Introducció: Hem fet un experiment per veure la reacció de cada persona Material i mètodes: Un regle i dos persones Una persona a agafat un regle per a dal i l’altre per a baix tenia de agafar-lo lo mes cap a baix lo mes era 0 Resultat

Mà esquerra

Mà dreta

Espai (cm)

Espai (cm)

1

22

26

2

19

29

3

10

18

4

5

15

5

9

23

TOTAL

Mitjana

13

22’2

17’6

Temps reacció

162’249

212’025

Conclusió Sóc mes ràpid amb la ma esquerra

78


PRACTICA TEMPERATURA: 1. Comparació aigua i alcohol: Introducció: En aquesta practica em ficat alcohol en un erlenmeyer després em ficat un termòmetre de mercuri, després en un fogonet em ficat el erlenmeyer i l’hem ficat a bullir hem vist com s’escalfaven anat veien la temperatura durant 2 minuts i em apuntat la temperatura a la pissarra. 2. Material i mètode: -Erlenmeyer -Termòmetre -Fogonet -Alcohol Mètode:

TEMPS 0 2 4 6 8 10 12 14

AIGUA 25 41 59 78 93 103 103 103

ALCHOL 25 52 79 85 85 85 85 85

79


VALORACIÓ PERSONAL: -La matèria ha estat be (alguns temes avorrits), el tema que ma agradat mes ha sigut el dels ecosistemes i el que menys el de treball i energia -Laboratori no m’ha agradat -E après coses noves -El que m’ha agradat mes ha sigut el de els gràfics -La professora es molt bona professora explica be -M’ha agradat fer el dossier .Em podria haver esforçat mes -Treballar amb l’ordinador és mes còmode a l’hora de buscar informació -Amb digital

80

Dosier naturals  
Dosier naturals  

Dosier

Advertisement