Page 1

โ€ซุฏ  ุง ุงู ุง ูˆุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ฌ

โ€ซ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฒ ูˆู‚โ€ฌ โ€ซ ุฑุณ ู‡  ุขโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูก -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ! โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ(โ€ช +โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌุง โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช +โ€ฌูˆุง *'ุฉ ูˆุง ('ู… โ€ช $%โ€ฌุงโ€ช #โ€ฌู ุง"ุก  โ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 1 3 $%โ€ฌูˆโ€ช 1"2โ€ฌุฃโ€ช.,. /โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง โ€ช88โ€ฌุจ ู‡โ€ช 88: ;88โ€ฌุง โ€ช 9 88โ€ฌุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช88C ,88.5โ€ฌุณ ุง ;โ€ช @88Aโ€ฌุง โ€ช88? 88 988.โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช888โ€ฌูˆุช โ€ช @G(8885 H888 ุŒโ€ฌุง โ€ช;888/โ€ฌุน ุง โ€ช888# $888 1888โ€ฌุก 'โ€ช ,888% 888/โ€ฌุง โ€ช(888โ€ฌุคุชโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช 88Kโ€ฌุงุช ุง โ€ช88J 88โ€ฌุซ โ€ช 88โ€ฌุง ;โ€ช ุŒ @88Aโ€ฌูˆ โ€ช;88โ€ฌู† โ€ชM88 88 88 88./โ€ฌุฑโ€ช .5โ€ฌุง ุฏโ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;GOโ€ฌุงโ€ช Jโ€ฌุง (" โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ  โ€ช C% S2โ€ฌุก ุขโ€ช; 8โ€ฌุงโ€ช @8Rโ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง โ€ช8โ€ฌุจ โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช 8Gโ€ฌู‚ ุง โ€ช $8โ€ฌุขโ€ช98โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?;ุงโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช8C /5โ€ฌุณ ุงูˆ โ€ช 58โ€ฌุง ;โ€ช8? 8 @8Aโ€ฌู„ ุง โ€ช8โ€ฌูˆุช ุง โ€ชุŒ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 88 88โ€ฌุง ?;ุงโ€ช T88โ€ฌุงุฏุงุฑโ€ช 885โ€ฌูˆุง โ€ช (88UCโ€ฌูˆุง โ€ช 88Cโ€ฌูˆุง โ€ช ุŒ 88 .โ€ฌูˆู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง โ€ช88โ€ฌุจ ุงโ€ช V885โ€ฌู‡โ€ช;88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ* โ€ช "Oโ€ฌุงุช โ€ช *W#โ€ฌูˆโ€ช "Oโ€ฌุงุช โ€ช ,5 % , Cโ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌู‡; ;โ€ช;8/โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช;G88 ,88โ€ฌุฑ ุขโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช88?Cโ€ฌุญ ูˆุงโ€ช88โ€ฌุงุน ูˆุง โ€ช88โ€ฌุฏุฉ ูˆุงุฏุงุฑุฉ โ€ช ,88.5 H88โ€ฌุง โ€ช 88 988.โ€ฌู‡โ€ช788โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซุง ?ู„ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ชG.โ€ฌุก ูˆุง "โ€ช7โ€ฌู„ ูˆุง โ€ช Yโ€ฌูˆุง ;โ€ช;2โ€ฌู„ ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุง ุงโ€ช. TJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง โ€ช8โ€ฌุจ โ€ช 958. 988A 8Z 8./ [8โ€ฌูˆุง โ€ช 5;8Gโ€ฌูˆุง โ€ช 8โ€ฌู‡โ€ช ;8โ€ฌุง โ€ช88.โ€ฌุฏ ุงูˆู„โ€ฌ โ€ซโ€ช;.โ€ฌู† ุงโ€ช -โ€ฌูˆู‡; โ€ช C 9Aโ€ฌูˆุง โ€ช "A , +โ€ฌุงูˆ โ€ช 98"A ,8โ€ฌุงูŠ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงุก โ€ช .โ€ฌูˆู‡โ€ช8"% ;8โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช +8A ,%โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฑุงุช ูˆุงโ€ช8%โ€ฌุฏุงุช ูˆ โ€ช;8โ€ฌุขุช ูˆุงโ€ช8โ€ฌุฑ โ€ช @G(8โ€ฌุฑ โ€ช 8โ€ฌุขโ€ช;85 98โ€ฌู… โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช C %โ€ฌุข ] ุง'โ€ช Cโ€ฌูˆ\;โ€ช CJโ€ฌูˆ;ุงโ€ช 1/โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆุง โ€ช".โ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ_โ€ช 88โ€ฌุง ^ู† ุง โ€ช 885Kโ€ฌู‡โ€ช 88โ€ฌุงู† โ€ช +885โ€ฌุง โ€ชU88โ€ฌุฏุฉ โ€ช ,88โ€ฌุขโ€ช; 88โ€ฌุงโ€ช @88Rโ€ฌู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง โ€ช88โ€ฌุจ ูˆโ€ช988โ€ฌโ€ฌ โ€ซ; โ€ช ุŒ (5โ€ฌุงุฑโ€ช S5`Jโ€ฌุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช"%โ€ฌุฑุงโ€ช G( 1Jโ€ฌูˆุง ;ุจ ุง ( ุฏ โ€ชุŒ 9(8( 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ_ ุง ู† ุง โ€ช , Cโ€ฌู‡โ€ช +โ€ฌุง โ€ช 5 Mโ€ฌุง ;โ€ช /โ€ฌุง โ€ช; +โ€ฌุงโ€ช @Rโ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง ุจ โ€ช S Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง *โ€ชGโ€ฌุช ุง?โ€ช 5Yโ€ฌุข ู‡ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช a.โ€ฌุง *โ€ชGโ€ฌุช ุง ุงูˆ โ€ช 8 8โ€ฌุง โ€ช 98 .โ€ฌุฏูˆู†โ€ฌ โ€ซุงูŠ โ€ช. KJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ_ ุง โ€ช; Mโ€ฌู„ ุง ุจ โ€ช bWโ€ฌุง ?;ุงโ€ช T8โ€ฌุง โ€ช8 8.โ€ฌุฉ ุง โ€ช8? 8 ,8 Cโ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง ูˆุช ุง  โ€ช7 ุŒโ€ฌุง โ€ช , (8A 1./โ€ฌุฑโ€ช ,(8โ€ฌุงูˆู„ โ€ช 98#โ€ฌูˆโ€ช8%โ€ฌู… โ€ช8U5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช , C @ /โ€ฌุง ูˆุช ูˆุงโ€ชO Oโ€ฌุต โ€ช , C C.โ€ฌุง ูˆุช ุง  โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูข -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆ ุง โ€ช 5Cโ€ฌุงู‡ูŠ ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช 98 .โ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ ุง โ€ช K8โ€ฌู‚ ุงุขโ€ช 8e'e ,8 8:โ€ฌุฃโ€ช 8 8#โ€ฌุง "โ€ชH8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช 88. Gโ€ฌูˆุง โ€ช88โ€ฌูˆโ€ช ,5โ€ฌุง โ€ช ,88 $88โ€ฌุฑโ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช 88 %โ€ฌูˆโ€ช 88 C 88C '88./โ€ฌุงโ€ช;88Zโ€ฌุต โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏโ€ช ,5โ€ฌุง โ€ช +.โ€ฌูˆุง โ€ช 98 .โ€ฌุขโ€ช 8โ€ฌุงโ€ช 8Zโ€ฌู โ€ช;.58 8Cโ€ฌุฏ โ€ช 8%โ€ฌูˆโ€ช $8%โ€ฌุงโ€ช @UC 8 ,5 8Oโ€ฌูˆุง โ€ช8โ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซูˆูˆุง โ€ช J88โ€ฌุง โ€ช788โ€ฌุงู† ุงุขโ€ช +88 ,88โ€ฌุขโ€ช 988โ€ฌุง "โ€ช 88โ€ฌูˆุงโ€ช 88โ€ฌุงู… ูˆุงโ€ช'88/โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌุข โ€ช 88โ€ฌุงู‡โ€ช,88 988 1885โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88 188C S88 .Jโ€ฌุงูˆ โ€ช 88;.โ€ฌุงูˆ โ€ช $88โ€ฌุข โ€ช 88โ€ฌูˆู‡โ€ช +88โ€ฌุขโ€ช ุŒ 88:โ€ฌูˆุงู‡โ€ช88C 988 1885โ€ฌุณ โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช;GO 5โ€ฌุงโ€ช? 1Jโ€ฌู„ ุง ูˆุช ุง  โ€ช;85 $โ€ฌู† โ€ชC8โ€ฌุง ูˆโ€ช 8 18 8;%โ€ฌุขโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช ุŒ 1 % 9โ€ฌูˆโ€ช , 93โ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง ? ุงู† โ€ช;.5โ€ฌุฏ โ€ช %โ€ฌูˆโ€ช W 8 % $%โ€ฌูˆุง โ€ช8 @8UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ูˆุงโ€ช Oโ€ฌุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช;"Aโ€ฌุง โ€ช Cโ€ฌุง ุงู…โ€ฌ โ€ซโ€ช Y.โ€ฌุฒโ€ชYAโ€ฌูˆู‚โ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฃ -โ€ฌโ€ฌ


‫ س ا ;‪%;R‬ت‬

‫‪- ٤ -‬‬


‫ا *‪U‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫‪٨١‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪١٠٧‬‬

‫ا ;‪;R‬ع‬ ‫ا "‪ AG‬او ‪% e . $‬‬ ‫ا‪YJ‬ان‬ ‫‪ 9 J‬ا (‪i‬و ‬ ‫آ‪ @ 9.J b‬ا ‪5‬ت ا " ة‬ ‫‪ jO‬ا ‪,Y‬‬ ‫ادارة ا ‪ %M‬وا [‬ ‫ا "‪ AG‬ا ‪A'% . :‬ت‬ ‫ا "‪ AG‬ا ‪ . : :‬ااع‬ ‫اهاف‬ ‫ا "‪ AG‬ا ا‪A ..‬دة‬ ‫ا "‪ AG‬ا ‪ . (W‬ادارة‬ ‫ و‪ ,.J‬ا ;‪,Uk‬‬ ‫‪ 9‬ا ‪'M‬ت‬ ‫‪ ? .‬ا ‪;KV‬ط‬ ‫ادارة ا ;‪SA‬‬ ‫ا "‪ AG‬ا (د ‪ ". .‬ا وت‬ ‫ا "‪ .‬ا دي آ‪;GO 9‬ة‬ ‫درا ا ;ا‪U2‬ت و‪/‬ول ا ت‬ ‫ا "‪ AG‬ا (‪ . .‬ت "‬ ‫ا‪M‬ء ا ‪GGW‬ت ا ‪57UC‬‬ ‫\‪ T‬ا ت‬ ‫(ب ا ت‬ ‫ا ‪ @ ](C‬ا ;رد‪,5‬‬ ‫ا ‪ , ](C‬ا‪ %‬ل ا ‪UW‬‬ ‫ا "‪ AG‬ا ‪ .C:‬رات ا ;‪@A‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T% T‬ا ‪ mJU‬وار‪Y5‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ;ا ‬ ‫‪ T‬ا 'ك‬ ‫‪ @ ?J‬ار‪ Y5‬وا ‪mJU‬‬ ‫‪ @ ?J‬ا ;ت‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬وات ارة‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ‪ J 9‬ي‬ ‫ا "‪ AG‬ا ‪ . .‬ا_ و‪ #‬وت‬ ‫_م ارة‬ ‫ار‪ Y5‬ا رة‬ ‫‪W‬ت ا ‪o‬‬ ‫‪- ٥ -‬‬


‫‪١٠٨‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫‪١٧٥‬‬

‫?‪ bU‬ا‪5‬ي‬ ‫ا ;ت‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ‪.‬ادات‬ ‫‪/‬ز ال‪ups‬‬ ‫ا ; ا\‬ ‫ا ‪WV‬ت‬ ‫وات ا ‪b‬‬ ‫_م ا‪7‬ار ا ‪]5‬‬ ‫_م ا ‪;U‬ت‬ ‫_م ا ";‪ J‬‬ ‫_م آ ات ا ا‪"A‬‬ ‫ا_ ا‪ ,‬وا ‪5‬‬ ‫ا "‪ AG‬ا ‪ #.‬ة ‪ + .‬و*‪m‬‬ ‫ا ا‪@/‬‬

‫‪- ٦ -‬‬


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ‬

‫‪- ٧ -‬‬


โ€ซุงโ€ช $โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช .5โ€ฌุงโ€ชYJโ€ฌุงู† โ€ช ,โ€ฌุงู‡โ€ช +โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ชJโ€ฌูˆุฑ ุฉ ุง(ู† โ€ช(8 ุŒโ€ฌู† โ€ช 8Zโ€ฌุง โ€ชY8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช @G(5โ€ฌุงู† โ€ชU Y?C5โ€ฌุกุฉ ูˆโ€ช ุŒ .โ€ฌูˆุง(ู† โ€ช Zโ€ฌุง โ€ชY8โ€ฌู† โ€ช,8 8 T8/ 8 m?C85 8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;/ , ุŒ 1Jโ€ฌุงโ€ช Tโ€ฌุง ุฉ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช " 1% eiโ€ฌูˆโ€ช , 1 Jโ€ฌุง ุน ?ุฒุงโ€ช1Jโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆ โ€ช ,8% C:58โ€ฌุงโ€ชY8Jโ€ฌุงู† โ€ช78โ€ฌุข โ€ช;/โ€ฌุงโ€ช T8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฉ ุง โ€ช 8UWโ€ฌุง โ€ช 8C% 8K"C5 8โ€ฌุงู† โ€ช 8โ€ฌุตโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุงู‡ ู… ูˆโ€ช;GJโ€ฌุฑโ€ช 5โ€ฌูˆโ€ช C(Jโ€ฌูˆู‡ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง ?โ€ช Tโ€ฌุง ูˆ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช7โ€ฌุข โ€ช 1โ€ฌุง โ€ช @ A'.โ€ฌุฑุจ ุง โ€ช , .โ€ฌูˆู‡; ุง โ€ช;8โ€ฌุฑ ุง โ€ช8J 8โ€ฌูˆุฑ ; โ€ช 18โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช;8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุณ ;โ€ช;/โ€ฌุฏ ุง(ู† ุง ุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง ?โ€ช T8โ€ฌู‡โ€ช 8: ;8โ€ฌุง _โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช@8 / 98_J 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?;ุงโ€ช Tโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช;/ @ ? ุŒโ€ฌุงโ€ช Tโ€ฌุง ุฉ ุงู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช.โ€ฌุง ุฑูˆโ€ช;8J $8 ุŒ 8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ช 5Kโ€ฌูˆุง ู ู… ูˆ"โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช5Z $% *5โ€ฌุช ูˆุงู‡ุงู ุฏ;โ€ช 5โ€ฌู‡ ุงโ€ช Oโ€ฌู‡โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชCUโ€ฌุก ูˆุง โ€ชYโ€ฌูˆุงู„ โ€ช7 ....โ€ฌุง ู† โ€ช ,โ€ฌุงู‡โ€ชA'% +โ€ฌุช ุง(ู† ู‡ โ€ช @ 1A'%โ€ฌุฑโ€ช H ุŒ 1โ€ฌุงโ€ช,8 18โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช'Oโ€ฌู„ ู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช 1J .(5 A'.โ€ฌูˆโ€ช ุŒ ,w G5โ€ฌูˆโ€ช'O ,โ€ฌู„ ู‡โ€ช o78โ€ฌุง โ€ช 18 ]8J 8A'.โ€ฌุงู‡ุงโ€ช18โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 1 mU5โ€ฌุจ ุง โ€ช'Uโ€ฌุญ ูˆุง ";ู„ ูˆุง ุฒู‚ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช`88 88C 88. / ,C88โ€ฌู† โ€ช @88 /โ€ฌุง โ€ช 88 88Wโ€ฌุงโ€ช -โ€ฌูˆโ€ช mJ88U @88 /โ€ฌุง โ€ช88?Cโ€ฌุญ โ€ช 88โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌูˆุงู†โ€ฌ โ€ซุง ";ู„ ู‡; โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌูˆโ€ช oโ€ฌูˆุงู† ุงโ€ช $ .J -โ€ฌู‡; ุง ูˆู‡; ุง ุฏุฑ โ€ช $%โ€ฌุขโ€ช8# 98โ€ฌุก ุข โ€ช;85 8โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุงโ€ช " 15YCJ + $ .J -โ€ฌุง ุง โ€ช oโ€ฌุงุฐุง ุงุฑุงุฏ โ€ช w#โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู„ โ€ช 1โ€ฌุขโ€ช; ,โ€ฌู† " โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช7โ€ฌุง โ€ช 8CJ / 8 18โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฉ ูˆ โ€ช 8CJ Z 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฉ ุง โ€ช78 8โ€ฌุข ุงู† ู‡โ€ช8Cโ€ฌูƒ ุง โ€ช 8โ€ฌุข โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช o7โ€ฌุงุฑุถ โ€ช ?5 ุŒโ€ฌูŠ ุง ุง ุง ุฐโ€ช ุŒ 1โ€ฌูˆโ€ช ]5โ€ฌุงูŠ ุง ุง โ€ช o8Rโ€ฌูˆโ€ช ุŒ 18;Jโ€ฌูˆุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชZ ,โ€ฌุฑโ€ช +.C ,Aโ€ฌุงโ€ช -โ€ฌุง โ€ช C% 9VU5โ€ฌุขโ€ช;/ 9โ€ฌุงโ€ช;8 ุŒ 8CJ Tโ€ฌุงุกุง ุขโ€ช 8Cโ€ฌุงโ€ช8CZโ€ฌุกโ€ฌ โ€ซุงู… โ€ช C % ,5Yโ€ฌุงู… โ€ช Zโ€ฌุฐ โ€ช ุŒโ€ฌุฐ ุขโ€ช ]85 + 1โ€ฌุง โ€ช 9V8Uโ€ฌูˆโ€ช ,8 8 .โ€ฌุงโ€ช ุŒ -โ€ฌูˆุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช ; C.โ€ฌุง โ€ช'Uโ€ฌุญ ูˆุง โ€ช?Cโ€ฌุญ ุง ู‡ โ€ช;8GOโ€ฌุงุช โ€ช;GWโ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌุขโ€ช8C 8โ€ฌู„ ุขโ€ช 8โ€ฌู… ุงโ€ช -โ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช8i5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช C".J $%โ€ฌูˆโ€ช C %โ€ฌูˆโ€ช /โ€ฌุข โ€ช;5โ€ฌู„ ุงโ€ช $ .J -โ€ฌุขโ€ช 18โ€ฌุง โ€ช " Y85Y.โ€ฌุงู† ุงโ€ช @V85 -โ€ฌุงโ€ช 8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุง(โ€ช. " ' % ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @88 88CA'.โ€ฌุฑโ€ช 88Cโ€ฌู‡โ€ช 88C. S88O 885 G 88A'% 88โ€ฌูˆโ€ช 788C 88C;A 88 S88 Zโ€ฌูˆุฏโ€ช88CJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Oโ€ฌูˆโ€ช C/โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง ุฉ โ€ช T 5 C. ? ุŒโ€ฌุงโ€ช ุŒ 1"A -โ€ฌูˆโ€ช 5 C. /โ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช8A'.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ? ุง โ€ช .(Jโ€ฌุข โ€ช C.โ€ฌุง โ€ช 5;J $โ€ฌูˆโ€ช\;Jโ€ฌู‡ โ€ช 8 ุŒโ€ฌุฒุฏโ€ช ,8 8 A 8โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌุฒุงุฏโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช ;J -โ€ฌุง ุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช C% Sโ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆุง โ€ช'M8โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช 8: S"82โ€ฌุฏุฑโ€ช8/โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช $GW A; ;GWโ€ฌูˆุงโ€ช 5;A e eโ€ฌูˆโ€ช;Aโ€ฌุฏู‡ ุง โ€ช - :โ€ฌูˆ"โ€ช. 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช7โ€ฌุข โ€ช;R; ,% C:5โ€ฌุน ุง ุจ โ€ช C ุŒโ€ฌุง โ€ช ,8 Cโ€ฌุข"โ€ช A8โ€ฌุง "โ€ช85. 8 M8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุง ;ุงโ€ช bAโ€ฌุง *โ€ช ".โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุง _โ€ช 8โ€ฌูˆู ุง โ€ช5M8โ€ฌุฉ ุง โ€ช8 8โ€ฌุฌ โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช;8% $8โ€ฌู† ุงโ€ช -โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฏโ€ชุŒ oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ูˆุงโ€ช `8? 8 %  M /โ€ฌุง โ€ช $8โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌูˆุง\โ€ช8 T8โ€ฌุฏโ€ช oโ€ฌูˆโ€ช ุŒ 18;%โ€ฌูˆุข โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ชS8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช %โ€ฌูˆุง?โ€ชYโ€ฌุช ูˆโ€ช SA Jโ€ฌุฐุข ุงู† ุงโ€ช 1 Sโ€ฌุง ู‡; โ€ช , .โ€ฌุงโ€ช78 -โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑุน โ€ช78โ€ฌุข โ€ฌ โ€ซุงโ€ช -โ€ฌูˆโ€ช. o #โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช T? 5C.โ€ฌุง ูˆ ู‡; โ€ช :โ€ฌุง โ€ช8 5C.โ€ฌุฉ โ€ช8 '8 ุŒโ€ฌุฉ โ€ช18A'% (8O ,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ@ ุฑโ€ช ุŒ 1โ€ฌูˆ 'ุญ โ€ช ,% $WJ ,โ€ฌุงโ€ช $W -โ€ฌุงโ€ช ุŒ 18C% -โ€ฌุขโ€ช 8C b8โ€ฌุงู† โ€ช 8CJ |8.โ€ฌุฏูˆู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ช ; 1 ,โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌูˆโ€ช /โ€ฌูˆ ุขโ€ช Cโ€ฌูˆ โ€ช ุŒ 8 A 8C SAโ€ฌูˆุขโ€ช b8โ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฉ ุฏูˆู† ุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช/ "/ @VJโ€ฌุง โ€ช. 1 . $% o MJ 155 ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช;88โ€ฌุฑ ุง โ€ช 88"5 Kโ€ฌุง โ€ช + 88% 88 88C 88/U 88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌูˆุช ุงโ€ช C:(88 88Cโ€ฌุง ?โ€ชT88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ูˆ โ€ช CJ'.Jโ€ฌูˆโ€ช 8CJA'%โ€ฌูˆโ€ช 8C %โ€ฌูˆ?โ€ช 98.โ€ฌุง โ€ช8O 98 .โ€ฌุฑุฌ ุง\โ€ช8โ€ฌุฑ ุง โ€ช82' ,58โ€ฌู‚โ€ฌ โ€ซูˆโ€ช eโ€ฌูˆ ุงโ€ช'Oโ€ฌุต ูˆุง โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช \Mโ€ฌู‡; ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช $8% 8"?% ุŒ T(5โ€ฌุงโ€ช(8โ€ฌู† โ€ช8โ€ฌุงูˆู…โ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุง *'ุฉ ูˆโ€ช75โ€ฌุจ โ€ช ุŒโ€ฌุงูˆ โ€ช ุŒ MJ 5โ€ฌุงูˆ โ€ช;5โ€ฌู„ ุง โ€ชYโ€ฌูˆุฑ โ€ช ุŒโ€ฌุงูˆ โ€ช.5โ€ฌูŠ โ€ช $8%โ€ฌุงโ€ช ,5 8Oโ€ฌูˆโ€ช+"(85โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;โ€ช ุŒ +Aโ€ฌุงูˆ โ€ช7 . +_5โ€ฌุง โ€ช 8 8C % 8 8Cโ€ฌุงู† โ€ช;85โ€ฌู† ? โ€ช8. *8J @8โ€ฌุง ุฑูˆโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T 1. 9. G( Uk; 9. Cโ€ฌูˆุง ุงู… โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช G. Cโ€ฌุง ;โ€ช,Ukโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫‪ +A;88‬ا‪ 88%‬ر‪ 88A‬ا‪ ، 88C% -‬و‪ +88 88 C‬ا ‪*88 + 88 ,Uk;88‬ا‪ A‬وا‪88‬‬ ‫'‪ 9VU‬اا ‪ $%‬ا‪ *W# A'% T"( O‬او از او ‪ aK‬ا ‪ G‬ف ا‪ O‬‬ ‫‪ C b‬ان ‪ 9.U‬ذ ‪ 8‬وا‪ -‬ر‪ ، 8C% T8A‬وان ا‪ -‬دا ‪ @8 8‬ا _‪;8‬م ودا ‪$8% 8‬‬ ‫ا _‪ + 8‬و ‪ ,8 8. ;8‬و‪;88 @V8 8 C‬ادا ‪ 8 8C.‬ا ‪ M8‬وع ‪ 8‬ان ‪;8J‬ن ‪88G‬‬ ‫ ;ا‪U8882‬ت وا ‪ [5888‬وان ‪;888J‬ن ‪ +888J 888 888G‬ا‪888UJ‬ق ‪.5 888# 888. ، 1888%‬‬ ‫ا ‪ ، ,5A.‬و‪ T(8 8 C‬آ ‪8‬ت ‪78 8C.‬آ ان ا‪ -‬ر‪ 8C% T8A‬وان ا ‪8 8K‬‬ ‫ا (ت ا ه; ‪ |Z‬و‪O‬اع وه; ا ‪; A T K‬ق (‪. C S‬‬ ‫و‪ ( C‬ح ;‪ ,8 Uk‬ا ‪ ، 98 .‬ا‪ 8%‬ا ‪*8‬ا‪ 8 A‬ا ‪ ,8 m5 (8‬ا ‪، 98 .‬‬ ‫وان ‪ $% ,5 + 15 (J‬و‪ *W# 1/‬ا ه; ‪ ,‬ا‪ 8 b.R 9/‬اداء ا ‪W(8‬م او‬ ‫ز‪5‬دة ‪%‬د ا (‪ / ,% a ,W‬ا ‪ M‬آ ‪.‬‬ ‫و‪ C 1%‬ان ‪7‬آ ا‪ V8 8C‬ا‪ T8Z‬و‪ 8C % 8 8CA‬وان اآ‪b*8 ,8 8:‬‬ ‫‪ 1V %‬ا ‪ ، 98 .‬وان ا ‪ 8 .‬ه‪ ;8‬ا‪i(8 ,8 8‬و ‪ 8C% ,‬و ‪,8% ,"8‬‬ ‫آ‪ |8K ' ، _ 9‬و‪8W‬ع و ‪78‬ب و‪8.‬ي ‪ ،‬و_‪ +8‬و ‪;8 T(8‬ق‬ ‫ا ‪C‬س ‪;8 9 ،‬ن ‪82‬د‪ ,*8W ,A‬وا‪ 8R‬ا ؤ‪8% 85‬د ‪ 8C_J ,‬ا‪'8O‬ق ا ‪'8‬م‬ ‫ا ]‪.‬‬ ‫و‪ ,‬ا;ر ا ‪ \O .(J‬و‪;J‬ن ‪.2‬ب ا;ر ‪ C%‬ا‪ C‬ه‪ o78‬ا ‪8 8‬‬ ‫ات ( ة ‪ ،‬و‪/‬ت ه‪ , C 5‬ا‪ -‬آ‪ C*8 K(8 8‬و‪+8? ,8 U(8‬‬ ‫ا ;ا‪ }%‬وا ‪ ".‬ا ‪ ، C 1J‬ذا _ ا ‪ $‬ا;ر ‪_C‬ر ‪_C bW‬ر ر‪8‬‬ ‫رو‪(88 88‬رت ‪ ]885 G 88CJ‬ا‪ +88. 88C% S88.C 88 ، 88O‬و ‪ +88. ,88 88C‬ا‬ ‫ ‪;.C‬ض ‪ +.‬ا‪ O‬ى ‪? ،‬ه ;آ‪ $% 9‬ا‪ -‬وا‪"8 7O‬ب ‪ ،‬و‪ 8C 5‬و‪8 8CC5‬ن‬ ‫ا ("‪ 9‬ه; ‪ +%‬ا ‪ TK‬وان ا ‪J [UC‬ري ذا ‪8Z T(8J‬ا ‪^ ،‬ن ا‪8.5 $ 8.J -‬‬ ‫و‪ i5‬ا‪;/; 5‬دة ‪YO‬ا‪ 1C‬و‪ SA‬و‪.‬د ‪;.‬م ‪ (8 $ C ,‬و ‪,8‬‬ ‫( ا ‪'O ,‬ل ا‪/‬د و ‪ ; C.‬ا ‪'U‬ح وا ‪8?C‬ح ‪ ،‬ود‪'8 ,i8 8C‬م ا‪-‬‬ ‫ آ‪ 1‬ا ‪ Y5Y.‬و‪;8 ,i‬ل ا‪ " $ 8.J -‬و‪ ,8‬ا‪ 8A‬ب ا ‪ 98" ,8 18‬ا ;ر‪8' " 85‬‬ ‫‪ C‬ان ‪8 8C;A 8 8 % 8C5 C5 ;5‬ن ا‪ @8G -‬ا ‪ C8 ;U $8‬و‪ 8C;A‬و;ا‪85‬‬ ‫و‪ @ / +.5‬ا;ر ‪.‬‬ ‫‪ |.C‬ا‪ 8‬ا ‪8‬ه ‪8%‬د ‪8/‬زم ‪;8 " 18‬ل و‪;8A‬ة ا ‪ -8 ,~8 . " -8‬و‪;J‬آ‪98‬‬ ‫‪ ,J 1%‬ا‪ $CZ‬ا ‪C‬س ‪.‬‬

‫‪- ١٠ -‬‬


‫‪ -٢‬ا ?‪ T‬ا * ‪:‬‬ ‫آ‪ 88:‬ا ‪88? 88 S(88‬ل ا ‪88‬وت ان ا‪ 88‬اض ا ‪ jKV88‬وا ‪ ,88 T88‬ا‪ 88‬اض‬ ‫ا  ا ‪ .M‬ه‪7‬ا ا ?ل ‪ ،‬وذ _‪ 8‬ا ‪ J;8‬ا "‪ 8‬ا ;‪;8/‬د ‪ ، 18‬وا ‪.(8‬‬ ‫ا ؤوب ا ‪ $‬ا اع ا?ز ا‪ %‬ل ‪ ،‬وا ‪'W‬ت ا ‪%‬دة ‪b8W , 9*J‬‬ ‫ا\ اف ‪ ،‬وا ‪5V‬ت ا ‪%‬دة ‪ a. 9"A , 9*J‬ا‪W#‬ص ا ‪ ,578‬أدر‪+8/‬‬ ‫‪ " 88C S88J‬ا‪88%‬اء ا ‪88?C‬ح " ‪YJ88 ،‬ان ا ‪ ,88 *88‬اه‪ +88‬ا‪;88‬ر ‪ 88‬ارآ‪88‬ن ا ‪88‬ة‬ ‫ا ‪88" ، 88Y‬ون ا ‪ ,88 5 *88‬ان ‪ Y88?C‬و ‪ ,88 5‬ان "‪88‬ع و ‪$88% T88K ,88 5‬‬ ‫ا *‪.‬ب و;ا‪ 1/‬ا ‪5‬ت ‪ * ،‬را و ‪.‬دة و‪;A‬ة ‪ ،‬وه ا ‪ .M‬وا ‪ AG‬ا ‪8‬‬ ‫‪ @ / ?UJ‬ا *‪.‬ب و‪ @ / +GJ‬ا ‪".‬ت وا ‪5‬ت ‪.‬‬ ‫ ‪7‬ا ‪ 8C % 8 8C K"C5‬ان ‪;8‬ازن ‪ ,8‬ا ‪ *8‬وا ‪ 98/ 98.? '8 ، 98 .‬و‪,8 8CA‬‬ ‫ا‪ 9/‬ا ‪ , (A G. 9 ، 9 .‬و‪ , CA‬ا‪ 2 9/‬ا ?( وا ‪. 9.‬‬ ‫و‪ 988 % @G(88‬ذ ‪88 88;5 %88 ,88% 9885 *88W 88‬رس ‪M88 88‬ط‬ ‫ر‪ R5‬آ‪ ? 8‬ي او ا ‪ "(8‬او ‪8 J‬ر‪ ,5‬ر‪ 8R5‬او آ‪ 8‬ة ا ‪8‬م ‪ @G(8 $8..‬ان‬ ‫(‪ C\M .‬و?د \‪... CA‬و"‪ ,8% .‬آ‪ 85 98‬ا ‪ ، *8‬آ ‪ "*8.‬وا ‪,O8‬‬ ‫واآ‪88:‬ر ‪ 88# ,88‬ب ا ‪88"C‬ت آ‪; 88‬ة وا ‪M88‬ي ‪ ،‬وا ‪ ]88‬ا ‪ 88" 88K‬ر ‪...‬و‪,88 88:‬‬ ‫اه ‪88‬م ‪ [UC 88‬آ‪ [UC 88‬ا ‪ ، 88K5 U‬وا ‪ [UC88‬ا ‪ ، ]88 .‬وا ‪O 88‬ء ‪ ،‬و‪,88 88:‬‬ ‫‪ #‬ب ا ء و‪ Z‬ذ ‪;/ ,‬ا‪ T‬ا ‪ H8 ، *8 5C.‬ا‪8. 8‬دة و‪ 8/;5‬ا ‪85.‬‬ ‫‪ ,‬ا ‪ T‬ا ‪ C.J‬ا ?‪ T‬ا * ‪;/ 9‬ا"‪. 1‬‬ ‫ * ه ا ‪J‬وم و‪ ،$"J‬واذا ذه"‪C% S‬ه ‪ , m"*5‬ا *‪ T.‬ار‪ 8%/‬آ ‪8‬‬ ‫آ‪ * . S‬ا } ‪ ,J %‬ا‪ $CZ‬ا ‪C‬س ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ا ?‪ T‬ا ‪: *WM‬‬ ‫ا ?‪ T‬ا ‪ 5;G 9: 5 *WM‬ا ‪7‬ات و‪ CJ‬ا ‪8‬رات وز‪85‬دة ا ‪ 8 .‬وا ‪8:‬‬ ‫‪ ،‬واآ‪88:‬ر ‪ ,88‬ا ‪ 88‬اءة ‪;/ b88W 888‬ا‪ T88‬ا ‪88‬ة ‪ ،‬و‪ ,(888J‬ا ‪ 88 88 .‬ا\‪888‬ر‬ ‫ا ‪ *W‬و‪ 8‬ا ?‪8‬ت ا‪ 8O‬ى ‪ WM8 ،‬ا ‪ m/8C‬ه‪ ;8‬ذ ‪ 8‬ا ‪ WM8‬ا ‪78‬ي ‪ 85‬أ‬ ‫‪ ,% 95‬آب ا ";‪ ، %‬وان ا(ن ا ‪ b:‬ه; ا ‪7‬ي ‪ 5‬أ ‪ ٢٠ ,% 95‬د‪8A‬‬ ‫‪? ;5‬ل ‪  ،‬اءة وا را ‪ 8? 8CJ 8‬د ‪ 8WJ‬ج ا ‪8C‬س ‪ ,8‬ا ?‪8.‬‬ ‫و ‪88"J ,88‬أ ‪ 88W5 88 C H88 ، 88C‬ج ا ‪88C‬س ‪ ,88‬ا ?‪;8 5 88.‬ن ‪@88 / 88 88A‬‬ ‫ا ت ا ‪ @G(5‬ا‪'8G‬ق ‪ 8 'O ,8‬ودرا ‪;8J 18‬ن ‪ *8J 8# 8%‬‬ ‫‪. T/ $%‬‬

‫‪- ١١ -‬‬


‫ ‪C‬س ‪ 1(U‬ه; ا ; ا ‪78‬ي ‪ 8.5‬ف ا ?‪8‬ل ا ‪78‬ي ‪ @G(85‬ا ‪ 18 Y8‬و‪oY8 J‬‬ ‫‪;5 1‬ن ‪'O ,‬ل اآ‪:‬ر ‪ ,8‬ا ‪8;.‬ت ا ‪ 18 ? 8.‬وا ‪8‬م ‪;/ b8W‬ا"‪18‬‬ ‫وا ‪ 88.‬ف ‪ $88%‬ا‪;88‬ر ‪885/‬ة ‪ H88‬ان ا ‪88? 88 .‬دة وان ا ‪;88GJ 88 +88.‬ر ‪ (88‬‬ ‫و ‪ C‬آ ‪ , C‬ان ;اآ‪ T‬ا ( ‪;GJ %‬ر ا ‪;.‬م و‪?J‬ده ‪ ،‬و ‪ *8% 8 98.‬‬ ‫ه‪7‬ا _ ا ‪ 8:‬ة اراء وآ‪ 8:‬ة ا ‪V8AC‬ت ‪8‬ن ‪ ,8‬ا‪ 9V8‬ا‪A82‬ء ه‪ ;8‬ا ‪8‬ب ‪18U‬‬ ‫ا ‪;.‬ت ا ‪ C‬ا ‪ , ]"\ $% J`J‬ذه‪. T‬‬ ‫آ ان ا ‪ @8 8A'.‬ا ‪ [UC8‬ه‪ 8‬اه‪ +8‬ا ‪8A'.‬ت ‪ 8.‬ا ‪ @8 8A'.‬ا‪ $ 8.J -‬وذ ‪,8 8‬‬ ‫‪'O‬ل ‪ 5;GJ‬ه و‪  C(J‬ار ‪ +.‬وا ‪ . .‬آ ان ا‪ TZ‬و‪ S8A‬ا ‪;8‬م ‪8K"C5‬‬ ‫ان ‪;885‬ن ‪ ,88‬ا‪ 5;88GJ 988/‬ا ‪ 988.‬وذ ‪ T(88 88‬ا ‪ T(88C‬ا ‪ 88‬ا ‪88 T(88 988: J 88‬ة‬ ‫ا ‪ ,5Y‬ا ة ‪ %١٥ ، (/ %١٠ :‬روح ‪A'% %١٥ ، 9% %٦٠ ،‬ت‬ ‫ ‪7‬ا ن ‪ 5;G C ;. C5C%‬ه وز‪5‬دة ‪A‬ر‪ $% J‬ا‪8‬اع ‪ ,8‬ا‪;8‬ر ا ‪8C 8‬‬ ‫آ ‪; $ , C‬ن ‪ , C‬اآ‪ :‬آ‪U‬ءة ورة ‪.‬‬ ‫وا‪ V5‬ه‪7‬ا ا ?‪ ,(8 ,8 T‬ادارة ا ‪78‬ات وادارة ا ‪ %M8‬وا ‪[8‬‬ ‫وا ‪ + .‬ا ا‪ 5 $Z` O‬ا(ن ه ‪ o %M‬ا ا‪ 8O‬و‪ 18 %‬ا ‪8‬ا‪" O‬ا‪18O‬‬ ‫‪ +\'J‬ا;اج و‪J‬ث ا‪. +WR‬رك ا ة ‪ ،‬و ا‪ , V5‬ادارة اهاف وو‪;8/‬د‬ ‫ا ‪ A‬ا ‪7‬ا‪;/ b8W $8% J‬ا‪ T8‬ا ‪ *8WM‬و‪ $8%‬ا‪'8O‬ق وا ‪ +8‬وا "‪8‬دىء ن‬ ‫‪ 888C A‬و"د‪ 888C‬ه‪ 888‬ا ‪ C.C*888J 888‬و‪ 888 C CJ*888W# @C*888J‬اذا ‪ J‬آ‪C‬ه‪ 888_ 888‬وف‬ ‫و ‪ ei‬ات ا ‪W‬ر‪ /‬ر ‪ ,% $W‬ا ‪i5  C A , :‬دي ‪ C‬ا ‪ $‬ان @ ا ‪, :‬‬ ‫‪ +8 . 8 Z‬ه‪ +88‬ا ‪ ,578‬ا‪ +J 8Z‬ا ‪88‬ة ‪ +88A ,8% ;8W‬ا‪;A (8 8‬ا ‪ ،‬وآ‪ +88‬ه‪ +8‬ا ‪,5788‬‬ ‫ا‪ 888Z‬اه‪ ,888 888 888K" +‬ا ‪888‬ل "‪;888‬ا ا ‪;888#‬ة وا‪;"8882‬ا ‪ ، ,M888J‬وآ‪ +888‬ه‪ +888‬ا ‪,57888‬‬ ‫ا‪ a. +J GR‬ا ;ا‪ bA‬ا ‪ $‬ا ‪7‬ب ‪ m"2‬ا ‪7‬ب ‪%‬دة ‪.‬‬ ‫وا‪ ,88 V885‬ا‪;88‬ر ا ;ا‪ T88/‬ذآ ه‪ 88 88‬ا ?‪ T88‬ا ‪ ، *88WM‬ه‪ 988% ;88‬ا ‪188‬‬ ‫وا ا‪ [88 88CJ ، 88‬ا?‪88‬زات ‪ ]88 88  ، j88‬ا‪(88‬ن ا?‪88‬زات ‪ ،‬و?‪m88‬‬ ‫و*‪ 9‬ا‪ $%‬ا ‪ 1 ' TJ‬ان ‪ o7 @ (5‬ا?زات وان ‪ ,8 G(A 7O`5‬ا ا‪8‬‬ ‫‪ ". bA;5 ، 1(U ,% 1 1 5‬ا?زات وا ‪58‬ت و‪ 8 8 8 % ]85‬ء ا ا‪8‬‬ ‫وا ‪ ، 1‬آ ‪ ، 1  .(5‬و‪ ، 1\M .(5‬و‪ (5‬ا ‪ 8‬و‪ ، ,J‬و‪85‬ث ‪,8 w8#‬‬ ‫ا ‪ K‬ا‪ ، ?5‬و ‪7J ,‬آ دا ان ‪# 9‬ء ود ‪.‬‬ ‫ ‪7‬ا آ م ‪ %‬وا\] ‪ 1‬ا ‪C.‬ن 'اع وار وار‪ (U +‬و‪]8GJ  J‬‬ ‫‪ ,J‬ا‪ $CZ‬ا ‪C‬س ‪.‬‬

‫‪- ١٢ -‬‬


โ€ซุง ?โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช: .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌู‡; โ€ช T/โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌู† ูˆุง ุงโ€ช 8โ€ฌูˆุง โ€ช 8โ€ฌุงุฑโ€ช C8 ;U .(8J 18" ุŒโ€ฌูˆโ€ช,w8 GJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88C;Aโ€ฌูˆโ€ช 188 88Jโ€ฌุงโ€ช;88/; ,88 88. " ุŒ 88CC%โ€ฌุฏโ€ช ,5โ€ฌูˆ โ€ช 88Cโ€ฌุง โ€ช +88โ€ฌูˆูˆโ€ช;88/โ€ฌุฏ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌูˆ โ€ช,88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข;ุฑโ€ช 88Aโ€ฌุง โ€ช ?M88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช $88%โ€ฌุงุฑุถ ุง โ€ช ,88 +88. 88โ€ฌุงูŠ โ€ช ?88#โ€ฌุฉ ูˆโ€ช 88. ุŒ S88.Aโ€ฌู‡โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช*88Zโ€ฌู† ุง โ€ช; 88 88 J 88โ€ฌุฉ ูˆุง โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช C(88โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌูŠ ุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช 88 88CC.5โ€ฌุงูˆโ€ช88Aโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ".*88โ€ฌูˆู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช T88โ€ฌูˆุง โ€ช.(88โ€ฌุฏุฉ ูˆุง ุงโ€ช 88โ€ฌูˆุง โ€ช 88โ€ฌุงุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 88W 88โ€ฌุฌ โ€ช ,88โ€ฌุฏุงโ€ช 88โ€ฌุฉ ุง โ€ช988 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ูˆโ€ช ,Jโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 1"*5โ€ฌุง ุง โ€ช $โ€ฌุฏุง ุฉ ุง โ€ช Uโ€ฌูˆุง " ูˆุง โ€ช.(8โ€ฌุฏุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช@8 / 8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชMโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌูˆุง;ุฑ ุง โ€ช Vโ€ฌุง โ€ช 9 . .โ€ฌูˆ  โ€ช $%โ€ฌุฏุฑโ€ช/โ€ฌุช ุจ ุง โ€ช. 9Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุงโ€ชGOโ€ฌุก ุง " ุฉ ุง โ€ช 8 @85 8โ€ฌุง โ€ช ,8 85.โ€ฌุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ู‡โ€ช8% 8โ€ฌู… ุง โ€ช ,8 9*8Uโ€ฌุง โ€ช98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ชYCโ€ฌู„ ูˆ โ€ช , 7โ€ฌุงโ€ช $% " eโ€ฌุฑุงโ€ช 8โ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุงุฏ ุง โ€ชY8Cโ€ฌู„ ูˆโ€ช $8%โ€ฌุงุฏโ€ช8Oโ€ฌู„ โ€ชM8โ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช8A'.โ€ฌุช ุง โ€ช78 ุŒ 8.โ€ฌุง โ€ช 8U5โ€ฌุถ โ€ช8K 8C% 8Cโ€ฌุฏุฑ โ€ช ,/;8 8C %โ€ฌุง โ€ชC $8โ€ฌุฒ โ€ช 8Cโ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช ."A @Vโ€ฌุง โ€ช"% $% 9 .โ€ฌุช ุง โ€ชYCโ€ฌู„ ูˆ โ€ชJโ€ฌูŠ โ€ช ."Aโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌูˆโ€ช 9Oโ€ฌุง โ€ชYCโ€ฌู„ โ€ช85/ .โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช5/ *W#โ€ฌุฉ ุข (โ€ช .โ€ฌูˆ(โ€ช C ; , .โ€ฌูˆ`โ€ช 7Oโ€ฌุงโ€ช/โ€ฌุฒุฉ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช. 9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุง ?โ€ช Tโ€ฌุงโ€ช% /โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?โ€ช Tโ€ฌุงโ€ช , % /โ€ฌุง;ุฑ ุง ุง โ€ช? +%Jโ€ฌุญ ุง โ€ชCโ€ฌุณ ูˆโ€ช 12;Jโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช + ุŒ TJโ€ฌู‡โ€ช +โ€ฌุง โ€ช ,57โ€ฌูˆโ€ช;82โ€ฌุง ูˆโ€ช;8โ€ฌุง โ€ช +J8A'% 8 ,%8" +8^ j8โ€ฌุงโ€ช8% /โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช 2 , ,5Yโ€ฌุง ;ุจ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุข โ€ช 88โ€ฌุขโ€ช88โ€ฌู† ุงโ€ช(88โ€ฌู† โ€ช 1(88U @88 88Y 188A'%โ€ฌุขโ€ช @88 88Y 188A'% S88โ€ฌุงโ€ช,5 88Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฏโ€ช8? 9 .J Sโ€ฌู„ ุง โ€ช8โ€ฌูˆุช ูˆุงุฐุง ุขโ€ช8โ€ฌู† โ€ช 58โ€ฌุงู‡โ€ช8โ€ฌุงู โ€ช $8A J 8โ€ฌุง โ€ช8J $8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 988โ€ฌุขโ€ช88Uโ€ฌุกุฉ ;โ€ช @88Aโ€ฌุงโ€ช;88 88โ€ฌุงโ€ช 1/โ€ฌุง โ€ช ,88 88:โ€ฌุง โ€ช 88Cโ€ฌุงโ€ช +88eโ€ฌูˆโ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช88โ€ฌุฑ ุง "โ€ช 88Gโ€ฌูˆโ€ช,88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช5V88โ€ฌุช ูˆุงโ€ช 88โ€ฌุง โ€ชY88โ€ฌุงุก ูˆุง โ€ช ุŒ 5 W(88โ€ฌูˆ โ€ช 88โ€ฌุงโ€ช @88 988. 88Cโ€ฌุงโ€ชW88#โ€ฌุต โ€ช ,88โ€ฌุขโ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง (;โ€ช5โ€ฌุช ุงโ€ช % /โ€ฌูˆุง โ€ช @ ( 5 Uโ€ฌุง ุง 'ู… ุง "โ€ช7โ€ฌูŠุก ูˆุง * โ€ชAโ€ฌุช ุง "โ€ช8w57โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช7 ุŒโ€ฌุงุฑ ู† โ€ช 1. 9%UJโ€ฌุงูˆ โ€ช %M8 m (Jโ€ฌูƒ ูˆุง โ€ช 8 (8โ€ฌูƒ โ€ช 98 18.โ€ฌุง โ€ช,8 @ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฐู† ูˆุงโ€ช 88Oโ€ฌุฌ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช 88Oโ€ฌู‰ โ€ช;M88 88 88โ€ฌุงุฑูƒ โ€ช 188C @ (88โ€ฌุง โ€ช 88:โ€ฌูˆุงุฐุง โ€ช188. S88%UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช (Wโ€ฌุง โ€ช :โ€ฌุฏโ€ช @  Y Sโ€ฌูˆุง โ€ช5โ€ฌุญ โ€ช Jโ€ฌูƒ ุง ?"โ€ช8โ€ฌู„ ูˆ โ€ช8 T8.J 8Cโ€ฌู„โ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Jโ€ฌุข ุข โ€ชMJโ€ฌุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ [ ุง โ€ช 1;A ( "Kโ€ฌูˆ โ€ช 18;A ,โ€ฌุง โ€ช ุŒ 8Kโ€ฌูˆุง โ€ช ,.8โ€ฌู‡โ€ช8^ 8 ; 8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง^ุฏุก ุง โ€ช Kโ€ฌุจ "ุงโ€ช 9.โ€ฌู‡; โ€ช +e m2โ€ฌุฃุฏุฑ โ€ช kโ€ฌูƒ โ€ช."bW 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช788โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ุงโ€ช S88CJโ€ฌุงุฏุงุฑุฉ โ€ช 88 %โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌูˆุงุฏุงุฑุฉ โ€ช;88โ€ฌุข ูˆุงโ€ช88โ€ฌุฑูƒ โ€ช 88โ€ฌุงโ€ช@88 *88Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช ,5 88Oโ€ฌูˆุงโ€ช SC(88โ€ฌุงโ€ช88Jโ€ฌู† โ€ช 882 ,88โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุจ ูˆโ€ช ,88โ€ฌุง โ€ช e88โ€ฌูˆุงโ€ช8 CAโ€ฌุน ูˆุฑุงโ€ช S88โ€ฌุง โ€ช,5Y88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,Jโ€ฌุงโ€ช $CZโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูฃ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช-ูฆโ€ฌุง ?โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง ?โ€ช Tโ€ฌู‡; ;ุฑ ุขโ€ช Cโ€ฌูˆ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฑ ุงู† โ€ช 8G.Jโ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง ?โ€ช T8โ€ฌุงุขโ€ช](85 8 8:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% ei5 $โ€ฌุง ?;ุงโ€ช Tโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ูˆโ€ช @ 9.Jโ€ฌุง ูˆุช โ€ช $8%โ€ฌุงโ€ช98 8".J 8". 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงู ุง โ€ช , 5.โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆูƒ ุง โ€ช ,8 5.โ€ฌุง โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช8"Jโ€ฌุฃ ู‡โ€ช o78โ€ฌุง โ€ช8 C 8".โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9OJโ€ฌุง โ€ช ุŒ 8" $8โ€ฌูˆโ€ช 8KJโ€ฌูˆโ€ช$8UGJโ€ฌุก ุง โ€ช8KJ 8 C turned off 8".โ€ฌุฏุฑ "โ€ช8% 8โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ชYCโ€ฌู„ โ€ช 9: J .โ€ฌุง โ€ช ุŒ(Uโ€ฌุงโ€ช 8: S8โ€ฌุง 'โ€ช T8%โ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช 8?5โ€ฌุง โ€ชW8โ€ฌุงู… ุง โ€ช8Cโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆุง ุฑุงุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ; ุง โ€ช CRโ€ฌุงู† ุง โ€ช 8 8" 9O8J C% 5โ€ฌุฏโ€ช S8Oโ€ฌุง โ€ช 8".โ€ฌูˆ โ€ชS8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช Tโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช @  5โ€ฌูˆุขโ€ช  ,โ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌุน ูˆุง โ€ช @8โ€ฌูˆโ€ช 8 % 8CJ 8 Cโ€ฌุงโ€ช]8Zโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ".โ€ฌูˆุงโ€ช ."A @Oโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ูˆโ€ชZโ€ฌุฏุฑ ุง โ€ช YC $โ€ฌุฏูˆู† ุงู† โ€ช ,8 w# . T*Jโ€ฌุงุฏูˆุงุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ุŒ 88".โ€ฌูˆโ€ช M88 88CJ 88 Cโ€ฌูˆโ€ช o788 S88 88 %โ€ฌุง โ€ช 88A 88โ€ฌุง?โ€ชY88โ€ฌุช โ€ช $88% 88".โ€ฌุง ;โ€ช188/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช"% _J C ุŒ 9:โ€ฌุฑุฉ โ€ช game overโ€ฌุงโ€ช ]Zโ€ฌุง โ€ช ุŒ ".โ€ฌูˆโ€ช8 ,8 18 .J 7Oโ€ฌุฑุงุชโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชAโ€ฌุฑุงุช ;ู† โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช85/ 8โ€ฌุฉ โ€ช T8. 8โ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌู‰ ุงุขโ€ช ;.82 8:โ€ฌูˆุงุขโ€ช8 8:โ€ฌุช โ€ช8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุข ;ู† ุงุขโ€ช :โ€ฌุง ุงู โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช ". T.โ€ฌูˆุฑ โ€ช 9โ€ฌุง ุงู ูˆุงุงุน ูˆุง โ€ช $.โ€ฌู† โ€ช 9 .Jโ€ฌุง โ€ช 9(8โ€ฌูˆโ€ช+8GJโ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช 9โ€ฌุง ;ุงโ€ช Y/โ€ฌูˆุง ;ุฏ โ€ช ,Jโ€ฌุงโ€ช $CZโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูงโ€ฌุง ?โ€ช Tโ€ฌุง ุฏูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง ?โ€ช 188./ T88โ€ฌุขโ€ช ,88 88:โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช;8โ€ฌุฑ โ€ช +J88โ€ฌูˆุง โ€ช 885Kโ€ฌุง โ€ช88 $ 88โ€ฌุฉ ูˆโ€ช;88./โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซโ€ช;/ @88 /โ€ฌุงโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช88Jโ€ฌูˆุฑ โ€ช;88โ€ฌู„ ู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง ?โ€ช;88/;" T88โ€ฌุฏโ€ช .(88 oโ€ฌูˆโ€ช88%โ€ฌู… ูˆโ€ช;88/โ€ฌุฏโ€ชY88 oโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Twโ€ฌูˆโ€ช C% ]VJโ€ฌุง ูˆโ€ชCโ€ฌุจ _โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช. e.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุงู† ุง ู„ โ€ช CJ + T/โ€ฌูˆโ€ช T/โ€ฌุง  โ€ช ,8 ุŒโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู„ ูˆโ€ช]8UC 8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช;/ 88 .(88 88โ€ฌุงโ€ช 88CJ T88โ€ฌุงโ€ช 88Oโ€ฌู‰ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช ,i88 88C%โ€ฌูˆโ€ช88 88J 88C5 ,A;88โ€ฌู† ุงโ€ช -โ€ฌู‡โ€ช;88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุฒุงู‚ ูˆุงู† ุง โ€ช; J , [UCโ€ฌุช โ€ช ;(J $โ€ฌุฑุฒโ€ช 8 8C 8Aโ€ฌุงู† โ€ช78Jโ€ฌุฃ ุง โ€ช [UC8โ€ฌูˆโ€ช,w8 G5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช . Tโ€ฌูˆุง ู„ ุฐุงโ€ช 5Z [ 1Jโ€ฌูˆู‡ู ูˆุง ู‡; ? ?;ุฏ ูˆโ€ช. T.Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฐุง ุงุฑุฏุช ุงุขโ€ช G%8 :โ€ฌูˆโ€ช 8Aโ€ฌุงุขโ€ช 8:โ€ฌูˆโ€ช8/โ€ฌุง ุงุข"โ€ช;*8 8โ€ฌู„ โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง ู„ โ€ช 8 , J`5โ€ฌุงุบ ูˆ โ€ช ,8 J85โ€ฌุง โ€ช8.โ€ฌู… โ€ช .โ€ฌูˆุงู† ุง ;โ€ช b8kโ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช;C8 ูฃ 78C 98 .5โ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช ,(5 +โ€ฌุฑุงโ€ช @/ 5 1"Jโ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช 8 ]8R $โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุฒู‚ ูˆุง โ€ช 18% 8 ]8R 8โ€ฌูˆโ€ชAโ€ฌุฑุงโ€ชุŒ 18Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ; โ€ช 1C% S:โ€ฌูˆุฏุฑ โ€ช;C8 ูฃ 78C 18J/; 18 Sโ€ฌุงุช โ€ช85/ w8# 98.U5 +8 ุŒ 8K5 +8โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซโ€ช 1(88U 188 ,(885โ€ฌุงูˆ โ€ช;88G5โ€ฌุฑ โ€ช 188 188โ€ฌูˆโ€ช; 885Y5โ€ฌุงู‡"โ€ช 188โ€ฌูˆโ€ช 88 ุŒ 88 C5โ€ฌุงโ€ช 88 (88 / oโ€ฌุข โ€ช188โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 5โ€ฌูƒ ุฑุงโ€ช .โ€ฌุฑุง โ€ช 1โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง ( ุก ูˆโ€ชC5โ€ฌุจ _โ€ช 1โ€ฌุง โ€ช ุŒ e.โ€ฌูˆโ€ช85โ€ฌุฑู† โ€ช'8 @8 1(8Uโ€ฌู† ูˆโ€ช'8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซูˆู‡โ€ช +88.5 ;88โ€ฌุงู† โ€ช'88โ€ฌู† ูˆโ€ช'88โ€ฌู† ูˆโ€ช;882โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช;882โ€ฌุง ุง โ€ช 88/ 88? 188โ€ฌูˆโ€ช T88.Jโ€ฌูˆ โ€ช 88 88โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูค -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆ โ€ช88โ€ฌู† โ€ช788 ุŒโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ุง โ€ช88โ€ฌู„ โ€ช3โ€ฌุช โ€ช 88โ€ฌุฏโ€ช 88?J S88โ€ฌูˆโ€ช 88G.Jโ€ฌูˆโ€ช 88:Jโ€ฌูˆโ€ช88"Jโ€ฌุน ูˆโ€ช@G(88Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช.@ Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฏโ€ช 88;%โ€ฌู‡โ€ช ,88% C:588 88 88Cโ€ฌุง ?โ€ช T88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฏูŠ ุงู† โ€ช88โ€ฌุฑุณ ุงูŠ โ€ช 88/ *88W#โ€ฌุฏโ€ช885โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุงุกุง ุขโ€ช 8CG 8 Sโ€ฌุงูˆ โ€ช 8"%โ€ฌูˆ โ€ช 98โ€ฌุงโ€ช'8%โ€ฌู… โ€ช...โ€ฌุฏโ€ช8 8;%โ€ฌุฑุณ โ€ช8โ€ฌู‡ ุง ;ุงโ€ชU82โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ,/ +./โ€ฌุฏโ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช.โ€ฌูŠ ุง ุคโ€ช5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช;"C?5โ€ฌู† ุง "โ€ช 57โ€ฌูˆุง ุงูโ€ฌโ€ซ โ€ช $%โ€ฌุฏุฑุงโ€ช 5โ€ฌูˆโ€ช +A @ ? +%โ€ฌุง โ€ช 9Oโ€ฌูˆุงโ€ชUโ€ฌู‚ โ€ช $%โ€ฌุงุฑ ุง (โ€ชCโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช ,Yโ€ฌุงโ€ชUโ€ฌู‚ ุง ุฏูŠโ€ฌโ€ซ โ€ช +5โ€ฌุงโ€ชJโ€ฌู† โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 9.โ€ฌุง ?ุฑูŠโ€ฌโ€ซ โ€ช;. 5โ€ฌู† โ€ชA'.โ€ฌุช ุงโ€ช % /โ€ฌูˆุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ "โ€ช;%โ€ฌู† ?ู„ โ€ช; +Cโ€ฌุงุกุง ุข;ุง โ€ช?Jโ€ฌุฑุง ุงู… ูˆุข'ุก ุงู… ูˆ โ€ช,โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช?5โ€ฌูˆู† ุง โ€ช'Kโ€ฌู„ ุง ;โ€ชSAโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช;C5โ€ฌู† ุงโ€ชG2โ€ฌุฏ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุง โ€ช + CJโ€ฌุฏโ€ช5โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆ โ€ช 5โ€ฌุง โ€ช;/ ,% H5โ€ฌุงโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฉ โ€ช78 ุŒโ€ฌุข ุงู† ุงโ€ชY8Jโ€ฌุงู† โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช T.82โ€ฌุงโ€ช;8โ€ฌุฑ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุฉ ูˆุงู† โ€ช / 1Jโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช , :โ€ฌุง ? ูˆุง โ€ชYโ€ฌุงู… ูˆุง ุงุฑโ€ช 5โ€ฌูˆุง *" โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช 888โ€ฌุงู† โ€ช ,888โ€ฌุงู‡โ€ช +888โ€ฌุงโ€ช;888โ€ฌุฑ ุง โ€ช $888% 888CC.J 888โ€ฌุง โ€ช @888 / 888 888A V888โ€ฌุง ?;ุงโ€ชT888โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ (ูˆูŠ ู‡; ุง โ€ช b8W ,8 9*Uโ€ฌู‡โ€ช o78โ€ฌุง ?;ุงโ€ช ุŒ T8โ€ฌูˆุง โ€ช 9*8Uโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู… โ€ช;8J 8 C ุŒโ€ฌู† โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; ุŒ %โ€ฌุฑูƒ ุง โ€ช .โ€ฌุงโ€ช Jโ€ฌุข โ€ชOโ€ฌุฑุฌ โ€ช jโ€ฌุง โ€ช 98 .โ€ฌูˆุงโ€ช8.โ€ฌู‡ โ€ช 8UJ ,8% 8 Jโ€ฌูƒ ุงโ€ช8Ceโ€ฌุกโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช S88Aโ€ฌุง โ€ช ุŒ 988 .โ€ฌูˆุงโ€ช882โ€ฌุจ ูˆุงโ€ชA882โ€ฌุก โ€ช88.โ€ฌูˆู† โ€ช ,88% 88 Jโ€ฌูˆโ€ช S88Aโ€ฌุง โ€ช ุŒ 988 .โ€ฌูˆุง โ€ช88A'.โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช. *WMโ€ฌุฉ โ€ช ,8% 8 Jโ€ฌุง ;โ€ช 8Ukโ€ฌุง โ€ช8CJ $8 8 b8โ€ฌุฒ โ€ช 8Gโ€ฌู โ€ช 8โ€ฌุฏูˆู† ุงโ€ชุŒ 8Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุงโ€ชO % /โ€ฌุฑุฌ โ€ช jโ€ฌุง โ€ช;8R; 9.? 9 .โ€ฌุน ุง โ€ช 98 .โ€ฌู‡โ€ช ;8โ€ฌุง ;โ€ช;8Rโ€ฌุนโ€ฌ โ€ซุง ( โ€ช ุŒ H5โ€ฌูˆ โ€ช J'2โ€ฌูˆูˆโ€ช85 ,8 ;Aโ€ฌูŠ ุงโ€ช 8% ุŒ -โ€ฌูˆโ€ช 98 %โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฏุฉ ูˆโ€ฌ โ€ซุงูŠ โ€ช T88/โ€ฌุงโ€ช ,88 ุŒ 88Oโ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุง ;ุงโ€ช 9882โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู… โ€ช 88Cโ€ฌูˆโ€ช ,88โ€ฌุฑโ€ช ุŒ 88โ€ฌูˆโ€ช 88โ€ฌุฑ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฑโ€ช,5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช R5โ€ฌุงโ€ช J 9/ 9./โ€ฌุขโ€ชYโ€ฌูƒ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช 8AGโ€ฌูˆุง โ€ช *8โ€ฌูˆุง โ€ช @8 / 8Kโ€ฌุง ?;ุงโ€ช T8โ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌู‰ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช J'.Jโ€ฌุง ?ุฑโ€ช 85โ€ฌุงโ€ช 98./โ€ฌุง โ€ช T(8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠ ูˆุง โ€ช m 8โ€ฌู‡โ€ช ;8โ€ฌุง โ€ช 85Kโ€ฌูˆุง โ€ช8โ€ฌู ูˆ โ€ช8 ,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช R 5โ€ฌุงโ€ช.$ .J -โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Mโ€ฌู‡โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงู† ุง ?โ€ช T8โ€ฌุง ;โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช @8 ? 9*8โ€ฌุง ?;ุงโ€ช T8โ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌู‰ ู‡โ€ช ;8โ€ฌุง ?โ€ชT8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ูˆโ€ช;88 @88 ? ุŒ 88โ€ฌุขโ€ช CJโ€ฌูˆโ€ช CJ *88Jโ€ฌูˆุงู‡โ€ช88โ€ฌุงโ€ช 88 Cโ€ฌุงู† โ€ช;885โ€ฌู† โ€ช88. 88โ€ฌุง ุฑูˆโ€ชุŒ 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88.โ€ฌุง โ€ช 188_5โ€ฌูˆโ€ช 88% 88 A 188.?5โ€ฌูˆโ€ช*88โ€ฌุฑ โ€ช ,88 88 88Oโ€ฌุงู† โ€ช;885โ€ฌู† ู‡โ€ช 88โ€ฌุฏ;โ€ช% 88 885โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ชY5888โ€ฌูˆู„ โ€ช 888CJA'." .โ€ฌุงโ€ช 888 888% /โ€ฌุงู† โ€ช;8885โ€ฌู† โ€ช888. 888Cโ€ฌุง ุฑูˆโ€ช C 888โ€ฌุงโ€ช 888%โ€ฌุงโ€ช888 -โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @88 88CJ'.โ€ฌุง โ€ช ุŒ ]88Wโ€ฌูˆ;โ€ช 88 88CUkโ€ฌุงู† โ€ช;885โ€ฌู† โ€ช88. 88โ€ฌุง ุฑูˆโ€ช WC88 88โ€ฌูˆโ€ช 88:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช |Kโ€ฌูˆโ€ช ุŒ [%โ€ฌูˆโ€ช 8 C.โ€ฌุงู† โ€ช;85โ€ฌู† โ€ช8. 8โ€ฌุง ุฑูˆโ€ช 8"C 8โ€ฌุง ;ุง โ€ช ,58โ€ฌูˆ;\โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฅ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช CJA'%โ€ฌุง โ€ช 5โ€ฌูˆ"โ€ช $% Cโ€ฌุง โ€ช ุŒ Tโ€ฌูˆ โ€ช CJโ€ฌุง โ€ช *WMโ€ฌูˆโ€ช C;%โ€ฌุง โ€ช .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช.โ€ฌุง ุฑูˆ โ€ช C.UC5 +.Cโ€ฌูˆโ€ช R 5โ€ฌุฑโ€ช;8% +8.J ,8 Cโ€ฌู… โ€ช8 @8Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช888โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 888 C8882 888โ€ฌุงู† โ€ช;8885โ€ฌู† โ€ช888. 888โ€ฌุง ุฑูˆโ€ช ,888% 888."C 888โ€ฌุง โ€ช888โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช Cโ€ฌุงุช ุง โ€ช. * VJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช . Aโ€ฌุถ โ€ช'Oโ€ฌู„ โ€ช CJโ€ฌุง โ€ช bA;J $โ€ฌุง โ€ช ุŒ T/ ; Cโ€ฌุข;โ€ช ,% CUAโ€ฌุง โ€ชุŒ ':8 98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชi5โ€ฌุฏูŠ โ€ช Cโ€ฌุง ุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช :โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ชY8โ€ฌู† ูˆุง โ€ช $8โ€ฌูˆุง โ€ช $8% e`8โ€ฌุง ?;ุงโ€ช T8โ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌู‰ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุง โ€ช;/ $โ€ฌุงโ€ช Tโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ู‡; ุง โ€ช 8 J '8 ุŒ 1C. `GWโ€ฌุงู† โ€ช;8Jโ€ฌู† โ€ช;/โ€ฌุงโ€ชT8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;G Jโ€ฌุฑุฉ โ€ช [UCโ€ฌุง ุฑโ€ช T? ' /โ€ฌุงู† โ€ช Ai UA;J bA;5โ€ฌู† โ€ชT"(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช;? 1" ุŒโ€ฌุง" ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ูˆุงโ€ช7โ€ฌู„ \โ€ช ]85 $ ุŒ Aโ€ฌุง โ€ช 8Uโ€ฌุฌ โ€ช8 8 8_ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฐ ุง ?โ€ช.Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช , V5โ€ฌุง;ุฑ ุง  ุงโ€ชYJโ€ฌุงู† โ€ช T8J J ,(8โ€ฌุงูˆ ;โ€ช85โ€ฌุช  โ€ช T8Jโ€ฌุง โ€ช](8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช788โ€ฌูŠ ุฐุข โ€ช o88โ€ฌู‡โ€ช ;88โ€ฌุง โ€ช T88Jโ€ฌุงโ€ช;? 988:โ€ฌุงโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช H88 ,88โ€ฌุงู‡ โ€ช 88โ€ฌุงูŠ "ุฑูˆโ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ % ุŒ *W# ุŒ 2ุŒโ€ฌุงโ€ช ุŒ C ุŒ % /โ€ฌุฏูŠ "โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 8 8CJ ,โ€ฌุงุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช 888.โ€ฌุถ ุง โ€ช $888โ€ฌุงโ€ช888Oโ€ฌุฑุงุช ูˆุงโ€ช888"Oโ€ฌุฑุงุช ูˆุงโ€ช888โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 888K"C5โ€ฌุงู† โ€ช ,(888โ€ฌุงโ€ช888Oโ€ฌุฑ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช .Cโ€ฌุถ ;ุงโ€ช 8C % ,8 8 W bAโ€ฌูˆโ€ช ุŒ C82โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฏุฉ ูˆุง โ€ช ุŒ ,58โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช ุŒ .โ€ฌูˆโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆุง ุฏุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช ,โ€ฌุข ุงโ€ช Cโ€ฌูˆ"ุฏโ€ช Cโ€ฌูˆุง ุฏุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช Zโ€ฌุฐ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช;8โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช K"C ุŒโ€ฌุงู† (โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช8Oโ€ฌุฑ ุง ?โ€ช T8โ€ฌุงู‡โ€ช 8 +8โ€ฌุขโ€ช;8 8_ 98โ€ฌู† โ€ช 8U 8 8โ€ฌู‚ \โ€ช 8โ€ฌู‚โ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;8โ€ฌู† โ€ช 8/โ€ฌุง โ€ช $8โ€ฌุงู† โ€ช 8 V88โ€ฌุง ?;ุงโ€ช ,8 T8โ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุงโ€ช 88K"C5 V8 ุŒ 8Oโ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช;Jโ€ฌู† ุง (ุฑ ุง *โ€ช ,8 C*8 V ' ุŒ mโ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุงโ€ช 8Zโ€ฌุงุกุงุช ุง โ€ช 8Cโ€ฌูˆุง โ€ช8โ€ฌุฏุฉ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช ,8 CC58 Vโ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุงโ€ช 8Zโ€ฌุงุกุงุช ุง โ€ช8โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช ,8 8C. V8โ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุง โ€ชYโ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ุŒ Cโ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุงโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช7โ€ฌุง โ€ช 5 G CJ TJ J ,(Cโ€ฌุง  ุงู‡ โ€ช " Cโ€ฌูˆุง โ€ช CC(Jโ€ฌูˆโ€ช 8C.?Jโ€ฌุงโ€ช9V8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช ,Cโ€ฌุงโ€ช $CZโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณโ€ฌ โ€ซ)'( ุง'&โ€ช%โ€ฌูˆ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† โ€ช 988 Jโ€ฌุง โ€ชi(88โ€ฌูˆ โ€ช ,88โ€ฌุงู‡โ€ช +88โ€ฌุงโ€ช;88โ€ฌุฑ ุง โ€ช $88% 88CC.J 88โ€ฌุง?โ€ช88โ€ฌุฒ ุงู‡โ€ช88โ€ฌุงโ€ช Cโ€ฌูˆโ€ช]88Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ\ ;โ€ช CJโ€ฌูˆโ€ช CJ5Zโ€ฌูˆุง'โ€ช Cโ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง ุฉ โ€ชi(8 9 ุŒโ€ฌูˆ โ€ช 8C.5 8CJโ€ฌุงโ€ช98 8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช C 9*5 9โ€ฌูˆุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช".โ€ฌุช ุง โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช ,C ุŒ C/โ€ฌุง (โ€ชiโ€ฌูˆ ;ู† โ€ช CJ ,% jโ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ(โ€ชiโ€ฌูˆู„ โ€ช C i(8 8C. ุŒ Zโ€ฌูˆโ€ชi(8 8C O @8 8CA'%โ€ฌูˆ โ€ช Cโ€ฌูˆโ€ชi(8 C82โ€ฌูˆ โ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชi(8 C %โ€ฌูˆ โ€ช Cโ€ฌูˆโ€ช 8CA'%โ€ฌุงโ€ชi(8 8% /โ€ฌูˆ โ€ช Cโ€ฌูˆโ€ช8Cโ€ฌุก โ€ช 8C ;%โ€ฌูˆโ€ช 5;GJโ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช 5;8GJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88Ceโ€ฌูˆุงุฏุฑุงุขโ€ช 8 Cโ€ฌุงโ€ชi(88 V885โ€ฌูˆ โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช ,88 5 '88 ุŒ *88WMโ€ฌุงู† โ€ช88โ€ฌู… ุง โ€ช988 88C%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชi(88โ€ฌุคูˆ โ€ช $88% 88 .' ุŒโ€ฌุงโ€ช ,5 88Oโ€ฌูˆโ€ช 88_Cโ€ฌุง โ€ช 88;.โ€ฌูˆุง โ€ช%(88โ€ฌุฉ โ€ช9888 988 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชi(88โ€ฌูˆ ูˆ`โ€ช 788Oโ€ฌุง "โ€ช88โ€ฌุฏุฑุฉ ูˆ โ€ชY88% 988 88A V88โ€ฌู… ูˆโ€ช 88eโ€ฌูˆโ€ช;88Aโ€ฌุฉ ูˆโ€ช]88 $88 "882โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 885โ€ฌูˆโ€ช 988โ€ฌุง โ€ช'M88โ€ฌุช ูˆ;ุงโ€ช 188/โ€ฌุง โ€ช88".โ€ฌุช ูˆุง โ€ช588โ€ฌุช โ€ชi(88 8 C " ุŒโ€ฌูˆ โ€ช88CJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฆ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช CJ m"*Jโ€ฌุงโ€ช 8. ุŒ 8C% 8 Z 8โ€ฌู ุขโ€ช (8 b8โ€ฌู‡ โ€ช o8?Jโ€ฌุง โ€ช8/;5 '8 ุŒ m*8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช @G(885 88โ€ฌุงู† โ€ช 5885โ€ฌุงูˆ โ€ช 5โ€ฌุขโ€ช 88Cโ€ฌุข โ€ช ุŒ 885 5 88โ€ฌุฏโ€ช 88Cโ€ฌุงโ€ช 88โ€ฌุงุฑุง โ€ช ;88% 88โ€ฌูˆโ€ช;88/โ€ฌุงุฑุญโ€ฌ โ€ซโ€ช (88 ุŒ (88โ€ฌู‡ โ€ช ,88โ€ฌุข โ€ช 988 " . 885 88โ€ฌุง โ€ชi(88โ€ฌูˆ โ€ช m"*88โ€ฌุงุขโ€ช;88A 88:โ€ฌุฉ ูˆูˆโ€ชุŒ 88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช m"*88 88.โ€ฌุขโ€ช 88:โ€ฌูŠ ุงโ€ช88Jโ€ฌู„ ูˆุง โ€ช b.V88โ€ฌูˆุง ?โ€ช ,"88โ€ฌูˆุง โ€ช;88โ€ฌู… โ€ช;88C ุŒโ€ฌู… ุงโ€ช ,5 88Oโ€ฌูˆโ€ช;88โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุง _ ูˆู ูˆ;ู… ; โ€ช ุŒ Cโ€ฌูˆ โ€ช K"C5 ,โ€ฌุงู† ;ู… ุงโ€ช ,C ุŒ C(Uโ€ฌุง ;ูˆู† ุง ุฏุฑูˆู† โ€ช$%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 5Jโ€ฌุงู‡ุงโ€ช Cโ€ฌูˆุฑุคุง ุง (" โ€ช7 ุŒโ€ฌุง โ€ช K"C5โ€ฌุงู† โ€ช% |.โ€ฌุฏ โ€ช;Aโ€ฌูŠ โ€ช/ ] %โ€ฌุฒู… โ€ช 8โ€ฌุขโ€ช98โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง _ ูˆู ุงู† โ€ช CJโ€ฌู‡ (โ€ชiโ€ฌูˆ โ€ช Cโ€ฌูˆุงู† ุขโ€ช5 9โ€ฌุซ โ€ช Cโ€ฌู‡; (โ€ชiโ€ฌูˆ โ€ช. j , Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Uโ€ฌุงโ€ชCeโ€ฌุก โ€ช  %โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูˆุช โ€ช +%8โ€ฌุงโ€ช;8 8โ€ฌุงโ€ช 1/โ€ฌุง โ€ช ,8 85.โ€ฌุง โ€ช8".โ€ฌุช ูˆุง โ€ช.*8โ€ฌุจโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9โ€ฌุง (โ€ชiโ€ฌูˆ ูˆุฏุฑ ุง โ€ช ุŒ 9โ€ฌุฏโ€ช S8 J 8A S8โ€ฌุง โ€ชi(8โ€ฌูˆ โ€ช8C%โ€ฌู‡ โ€ช;8GO 8Aโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุงูˆู„ โ€ช;88GOโ€ฌุฉ โ€ช;88GO ,88โ€ฌุงุช ุง โ€ช ุŒ 988โ€ฌูˆุฏโ€ช 88 S88โ€ฌุช โ€ช;88 88 988 88โ€ฌู† โ€ช;88GOโ€ฌุช โ€ช;88GOโ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 88Oโ€ฌู‰ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช788โ€ฌุง โ€ช 9*88J $88โ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุง โ€ช;*88 988โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช ุŒ 88;Gโ€ฌูˆุงโ€ช788โ€ฌุฑ ุง โ€ช 88โ€ฌูˆุจ โ€ช,88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช'Mโ€ฌุช ูˆุงโ€ช78โ€ฌุฑ ุง โ€ช 8โ€ฌูˆุจ โ€ช 98 J ,8โ€ฌุง โ€ชi(8โ€ฌูˆ โ€ช8C% 8 8Cโ€ฌู‡ โ€ช.(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ _  ูˆุจ โ€ช ,8 ุŒโ€ฌุฏโ€ช 8 J ]8: ุŒ '8 8 8?J +8 S8โ€ฌุงโ€ช;J 8 C 18โ€ฌุงโ€ช[8U 8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 8 M8โ€ฌุฑุณ ุง โ€ช 8โ€ฌูˆุจ โ€ช 88โ€ฌุฉ ุงโ€ช 8Oโ€ฌู‰ โ€ช m"*8 ุŒโ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌูˆุจ โ€ช%โ€ฌุฏโ€ช78 ุŒ 88Jโ€ฌุง ุงุฐุง ุขโ€ช,8 S8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชC82โ€ฌุน ุง โ€ช88?Cโ€ฌุญ ูˆุขโ€ช;885 ,88 S88Cโ€ฌู† ุง ;โ€ช;882โ€ฌู„ ุง โ€ช $8โ€ฌุงโ€ช $88%โ€ฌุง ุงโ€ช988 ุŒ 88 % 88 T88Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ(โ€ชiโ€ฌูˆ ุง ;โ€ช Ukโ€ฌุง ุงูˆุขโ€ช Sโ€ฌุง โ€ช 2UJ 9โ€ฌูˆุขโ€ช;/ 9โ€ฌุง"โ€ช J"(8 8โ€ฌูˆุงโ€ชุŒ 8J?5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88A (888U ?888 88Cโ€ฌุงโ€ช S"8882โ€ฌุงุขโ€ช;88A 888:โ€ฌุฉ ูˆุงุขโ€ช 888 5Y% 888:โ€ฌูˆุงุขโ€ช888A 88:โ€ฌุฑุฉ โ€ช9888 $888%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช'Mโ€ฌุชโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +88โ€ฌู‡โ€ช +88โ€ฌุง โ€ช 5 ,5788โ€ฌุขโ€ช;88โ€ฌู† ุงโ€ช T"(88 + 88 %โ€ฌุงู† โ€ช 88A 88 W88#โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุก ุง โ€ช ุŒ +88โ€ฌุงูˆ ุงู† ?โ€ช+88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9 .โ€ฌุข" ูˆโ€ช;.G(5โ€ฌู† ุง ู… โ€ช ุŒ +(8U +e b.V 1โ€ฌูˆุขโ€ช ,8 +8โ€ฌุง โ€ช ,8 Cโ€ฌุง โ€ช,578โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุงู‡โ€ช K5 +โ€ฌูˆู† ุง โ€ช M8โ€ฌุขุช ุง โ€ช;8 .5 8โ€ฌู† โ€ช 8โ€ฌุงุขโ€ช 8 ,8 8:โ€ฌุฉ โ€ช8 $8%โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช;8:"5 ุŒ C(8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช ,8% j8โ€ฌุง ;โ€ช 88Ukโ€ฌุง โ€ช 88 ุŒ +8 'J 8โ€ฌุงู† โ€ช;8G5โ€ฌุฑูˆุง โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช +(88Uโ€ฌุขโ€ช;"*85 8โ€ฌุง ' โ€ช,88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;โ€ช 88Ukโ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช(88 ุŒ +88โ€ฌู† โ€ช ,88\ ,88 ]88Oโ€ฌูˆุง โ€ช 988 ,88Gโ€ฌุง โ€ช 9M88โ€ฌูˆุง โ€ช9588.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช  , ุŒ Kโ€ฌูˆโ€ช 98 Jโ€ฌุง โ€ชi(8โ€ฌูˆ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช @8 |58.Jโ€ฌุง ;ุงโ€ช @8Aโ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ ุงโ€ช ุŒ 18 S8โ€ฌูˆุงโ€ชT8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9MUโ€ฌุง โ€ช? $โ€ฌุญ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช TAโ€ฌุง โ€ชY8โ€ฌู† ุง โ€ช.8 $8โ€ฌุฏุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช b.V8โ€ฌุง โ€ช;8A $8โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช 8โ€ฌุฏุฏ ุง โ€ช8e $8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช88 5โ€ฌู† โ€ช788โ€ฌุงุช โ€ช.(88 ุŒโ€ฌุฏุฉ โ€ช88K J`88Jโ€ฌุจ ุง โ€ช'M88โ€ฌุช โ€ช 88C ; ,88โ€ฌูˆุง โ€ช 988 88 88โ€ฌู‡โ€ชo788โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช'Mโ€ฌุชโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข ( โ€ช -โ€ฌุง )ุช ุง โ€ช+โ€ฌุฉ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88โ€ฌูŠ โ€ช88"%โ€ฌุฑุฉ โ€ช T.882 b88A; ,88%โ€ฌุงูˆ โ€ช 88K"C5 M88โ€ฌุงโ€ช88?5โ€ฌุฏ โ€ช588 ุŒ 88 988โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช5%โ€ฌุฉ ูˆุง โ€ช'Mโ€ฌุช ุขโ€ช :โ€ฌุฉ ?ู„ ุง ูˆุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช5โ€ฌู„ โ€ช J _ KJ C%โ€ฌุง โ€ช $8โ€ฌุงโ€ช8#โ€ฌุกโ€ฌ โ€ซู† ุงโ€ช#โ€ฌุก ุง โ€ช 8_CJโ€ฌุง โ€ช8 ุŒ 8KJ 8โ€ฌุฐุง ุฑุขโ€ชY8โ€ฌุช โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูŠ ุงูˆ ุง โ€ช $8% M8โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88 ุŒ M88โ€ฌู† โ€ช Jโ€ฌุขโ€ชY88โ€ฌูƒ โ€ช;88 88%โ€ฌู โ€ช "5โ€ฌู‡โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช 88 ? ,88 885Y5โ€ฌูˆโ€ช ,88 m"*885โ€ฌุง โ€ชT.*88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช , . . 9.โ€ฌุงุฐุง โ€ช $% . S.Jโ€ฌุง โ€ชุŒ 2โ€ฌูˆุขโ€ช8โ€ฌู† โ€ช ,85 58โ€ฌูˆุงโ€ช8%โ€ฌุฏ โ€ช8/โ€ฌุฒู…โ€ฌ โ€ซู† ุขโ€ช  9 M 9โ€ฌุขโ€ช C ุŒ ;.2 Sโ€ฌู† โ€ช Jโ€ฌุขโ€ชY8โ€ฌูƒ โ€ช;85โ€ฌู† โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ชุŒ 98โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูง -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆโ€ช @G(J Cโ€ฌุงู† โ€ช"Jโ€ฌุน ูˆโ€ช M ' ?Jโ€ฌุง โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช ุŒ /โ€ฌูˆโ€ช *8Jโ€ฌู โ€ช8UW 85 Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช '8 ?Jโ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌูˆ โ€ช 8โ€ฌุง _โ€ช 8โ€ฌุงูˆ ูˆ โ€ช 8โ€ฌุง ;โ€ช ุŒ b8Aโ€ฌูˆโ€ช85โ€ฌู„ โ€ช :โ€ฌุงู† ุง โ€ช7(8โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌุงู† โ€ช98.UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช [Uโ€ฌุง โ€ชM8โ€ฌุก ูˆโ€ช [UC8โ€ฌุง โ€ช 85 Gโ€ฌูˆโ€ช78 ุŒ 8UW ย‚8 @8A;Jโ€ฌุง โ€ช'8.โ€ฌุฌ ุง โ€ช M8โ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุงู† โ€ช98.UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช w#โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุงูˆ โ€ช [U 9.UJโ€ฌุง โ€ชM8โ€ฌุก โ€ช 8UW 85 G ,8โ€ฌุขโ€ช. 8UW ย‚8 $8% 9*8J 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;J Cโ€ฌู† _ โ€ช Jโ€ฌูŠ โ€ช $%โ€ฌุงโ€ช ุŒ 2 1โ€ฌูˆุงโ€ช 8? 1โ€ฌุฏ โ€ช 8 8 J 8 ?Jโ€ฌุขโ€ช+.8J 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช m"*5 C Cโ€ฌุง โ€ช @ 9.โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ุง โ€ช ุŒ 9โ€ฌูˆโ€ช T m"*5โ€ฌุง ูŠ โ€ช% 5โ€ฌุฏุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ุง ุฑุฉ ?ู„ ุง ูˆุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุงโ€ช SJ /โ€ฌุง โ€ชjKVโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช @ 9.โ€ฌุง ุงโ€ชW#โ€ฌุต โ€ช T.2โ€ฌุง โ€ช1. 9.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชM 9โ€ฌุขโ€ช_C . 9โ€ฌู… ูˆ ุฉ ุง _โ€ฌ โ€ซุง โ€ช .โ€ฌุถ โ€ช , 5Vโ€ฌุง ุงโ€ชW#โ€ฌุตโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ุง โ€ช , 5.โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง "โ€ช Kโ€ฌุง?ุฒู‡ โ€ช'Oโ€ฌู„ ุฉ ูˆโ€ชY/โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช\;KRโ€ฌุช โ€ชOโ€ฌุฑุฌ ุง\ุฑ ุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆูˆโ€ช;/โ€ฌุจ * โ€ช ,%โ€ฌุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุงโ€ช; /โ€ฌุงโ€ช"J bAโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช @ 9.โ€ฌุง โ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช;.โ€ฌุง] ุง ุฏโ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุฏุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช b.Rโ€ฌุง ุฑุงุช โ€ช   Aโ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช;.Jโ€ฌุฏโ€ช'88O ,88 88โ€ฌู„ โ€ช T88 88C. Gโ€ฌุง โ€ช88?C 88C.โ€ฌุญ ;โ€ช;88/โ€ฌุฏ ุง โ€ช m*88Cโ€ฌูˆุง โ€ช;88GWโ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ,.Jโ€ฌุงโ€ช(8โ€ฌู† โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช8?Cโ€ฌุญ โ€ช;/ 8โ€ฌุงโ€ช 8C ุŒ 18J T8โ€ฌู‡โ€ชo8C .J a8 $8% 8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ`โ€ช @Rโ€ฌูˆโ€ช @G(5 H 9MU 5 U2โ€ฌุงูŠ โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช;2; "GJโ€ฌู„ ุง โ€ช $โ€ฌุง ุฑโ€ช8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช5 5โ€ฌู‡ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช @"G " 9MUโ€ฌุง โ€ช T5โ€ฌุง โ€ช 9MUโ€ฌูˆ  ุงโ€ช7โ€ฌุฑ ู‡โ€ช o78โ€ฌุง ;โ€ช " U82โ€ฌูˆู‡โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช;.Jโ€ฌุฏ ุง โ€ช7โ€ฌู‡ุจ โ€ช O` 9 .โ€ฌุงโ€ฌโ€ซ โ€ช;.Jโ€ฌุฏ ุง โ€ช;Cโ€ฌู… โ€ช?J $%โ€ฌุฑุจ "โ€ฌโ€ซ โ€ช88โ€ฌุฑุณ ุง โ€ช 88โ€ฌูˆุจ โ€ช 88โ€ฌุงูŠ โ€ช88Jโ€ฌูŠ โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช 188/โ€ฌูˆุขโ€ช ,88โ€ฌุฑุงโ€ช .188 88.โ€ฌุงูŠ ุขโ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุน ุง โ€ช88Cโ€ฌุณโ€ฌโ€ซู‡ ูˆโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช %M888 9888./โ€ฌูƒ โ€ช 8885 888โ€ฌุงโ€ช 58885 ,5 888Oโ€ฌูˆ ุข โ€ชM8885 888โ€ฌุคูˆู† ูˆุงโ€ช7888โ€ฌุฑ ุงุฏุฑุงโ€ช888Jโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุง (โ€ช Gโ€ฌุฉ โ€ช%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช7โ€ฌุฑ ูˆโ€ช @Rโ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌูˆุง " ุงย‚ โ€ช 9 ุŒโ€ฌุงโ€ช. % ./โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู‡โ€ช +โ€ฌุขโ€ช 8:โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุฃูŠ ุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ู† ุฑุงโ€ช 8: 5 +85โ€ฌูˆโ€ช 8 C ุŒ 8 [8.5โ€ฌุฑุฃโ€ช 8Z 85โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช +โ€ฌุง\'โ€ช Aโ€ฌูˆโ€ช w# C.5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุขโ€ช , :โ€ฌุง โ€ช;Mโ€ฌู‰ ูˆุง โ€ช ุŒ 7โ€ฌูˆโ€ช;.Jโ€ฌุฏ ุง โ€ช;Mโ€ฌู‰ ุขโ€ช;J J 9โ€ฌุงโ€ช1/โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช |%โ€ฌุง ("โ€ช 9โ€ฌูˆุงูˆู‡ู… โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช7โ€ฌุฑ โ€ชJ_ |%โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง_ ูˆุซ โ€ช#โ€ฌุก โ€ชJ ,(5โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช- ูกูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช Oโ€ฌุง โ€ชYโ€ฌุงูˆโ€ช 5โ€ฌุง (" ุงูŠ ุง โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช. 1/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุขโ€ช , :โ€ฌุง ุฑ @ ุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ชA ุŒโ€ฌุฑู† โ€ช  (Uโ€ฌุงุฑ @ โ€ช ,โ€ฌู‡โ€ช ; +โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ,โ€ฌุฑโ€ช %โ€ฌุง โ€ช + .โ€ฌูˆุงโ€ช2โ€ฌุงุฑ ุงู… ุง โ€ช : 9: Gโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุขุช โ€ช ุŒ #โ€ฌุขโ€ช9โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง_ โ€ช ุŒ wโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุง ุฑุงุก (โ€ช... ุŒ ,Gโ€ฌุง ยƒโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ,โ€ฌุฑโ€ช %โ€ฌุง ;โ€ช.Aโ€ฌุช ุง ("โ€ฌ โ€ซุงโ€ช  "%โ€ฌุงุฑ ุงู† ุงโ€ช ,5 Oโ€ฌุงโ€ชC 9Vโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช /0โ€ฌุง โ€ช: .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง(ู†  ุงุฑ โ€ช e': 1J_ |.5 1Jโ€ฌุงุช ุฒโ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชRโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช Rโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง ("โ€ช9โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆ(โ€ช ,โ€ฌุงุฏุงุฑุฉ ุง โ€ช e':โ€ฌุงุช โ€ช @G(5โ€ฌุง(ู† ุงู† โ€ช $% 1J |.5โ€ฌุงโ€ช 9Vโ€ฌูˆโ€ช. 1/โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 88Rโ€ฌู‡โ€ช88"% ;88โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,88%โ€ฌุง โ€ช ,88 885.โ€ฌุง โ€ช 88"Wโ€ฌุงุช ูˆุง ?โ€ช88โ€ฌุฑุจ ูˆุง ;ุงโ€ช 88C b88Aโ€ฌุง โ€ช+ i88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง *โ€ช T.โ€ฌูˆโ€ช Cโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุญ ูˆ*ุฑ ุง (โ€ช.โ€ฌุฏุฉ โ€ช ,C ุŒโ€ฌุฏุง  โ€ช7 CJโ€ฌุข โ€ช CRโ€ฌูˆโ€ช;8.โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซุง โ€ช  1โ€ฌุงุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช' 1Cโ€ฌุญ ุฐูˆ โ€ช? ุŒ ,5โ€ฌุฑโ€ช 1โ€ฌุง โ€ช 8 iโ€ฌูˆุง โ€ช %/ 8โ€ฌูˆุง โ€ชV8โ€ฌุฑู‡โ€ฌ โ€ซโ€ช(88.J 88C.?Jโ€ฌุก โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช 88CAโ€ฌุง โ€ช ุŒ 88Rโ€ฌูˆโ€ช88U m88โ€ฌุช ุง โ€ชi885 88A 88Rโ€ฌุฏูŠ โ€ช 88Cโ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุง โ€ชY88โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช ุŒ $โ€ฌูˆโ€ชRโ€ฌุน ุง( โ€ช7 ุŒ _ Cโ€ฌุง ุงุฐุง โ€ช CJ _ Zโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช 8Rโ€ฌูˆโ€ช18. 8C.Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช "O 1โ€ฌุงุช ูˆโ€ช?Jโ€ฌุฑุจ โ€ช m"*85 8C ุŒ jโ€ฌุง โ€ช 8: 8Rโ€ฌุขโ€ช78 ุŒ Y8Cโ€ฌู‡โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช$8 18โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Cw#โ€ฌุขโ€ช 18C +.8 8โ€ฌูˆโ€ช?J ,8 U(8โ€ฌุฑโ€ช 18โ€ฌูˆ โ€ช? C%/ 8 " ุŒ 18โ€ฌุฒุงโ€ช 8CJโ€ฌูˆุฑุงโ€ช8CJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ;ุงโ€ช bAโ€ฌุง ? ุง  ุฑ โ€ช , 9.? ุŒโ€ฌุง _ โ€ช , + %โ€ฌุง (โ€ช.โ€ฌุฏุฉโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ;ู„ โ€ช R5 Rโ€ฌุงโ€ช Zโ€ฌุจ ุขโ€ช S` ( Mโ€ฌู‡? โ€ช CJโ€ฌูˆโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช 8Cโ€ฌูˆุงุฑโ€ช 8C% S8Jโ€ฌูˆ โ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;.Jโ€ฌุฏ ุง โ€ช Cโ€ฌุฉ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ุฐู‡"โ€ช. Sโ€ฌุง ู‡โ€ชCโ€ฌูƒ ูˆ โ€ช;.J ,โ€ฌุฏ ุง โ€ช Cโ€ฌุงุงโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุง ("โ€ช"% ; 9โ€ฌุฑุฉ โ€ช8Oโ€ฌู„ ูˆโ€ช;82โ€ฌุฑ ุฐู‡โ€ช 8 [8 8Cโ€ฌูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช $8%โ€ฌุงุฑุถ ุง ;ุงโ€ชุŒ @8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ(ู† โ€ช 8โ€ฌุงุฑ โ€ช8 8U5โ€ฌุฐุง โ€ช8Z 9.U8โ€ฌุง ูˆโ€ช8โ€ฌุฐุง โ€ช 8# 8. 9.U8โ€ฌุงูˆ โ€ช8 ุŒ C8 8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช A Cโ€ฌุง _ ุง โ€ช M.โ€ฌูˆ*"โ€ช mโ€ฌุง ู‰ โ€ชOโ€ฌุช ูˆุงูˆู‡โ€ช8โ€ฌู… โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช$ 8.J -โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช oโ€ฌุงโ€ช ุŒ C +%โ€ฌู„ โ€ช (/ ".Jโ€ฌุง โ€ช85 ,8 ุŒ 1J`J $โ€ฌุฑูŠ ุฑ โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช 8C @8Aโ€ฌุง ?โ€ช (8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูˆ โ€ช 9"A CUA;Jโ€ฌูˆโ€ช 1 ;2โ€ฌุงูˆ โ€ชุŒ , 1% "%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช Uโ€ฌุง ("โ€ช; 9โ€ฌุช โ€ช;\ 1 % #โ€ฌู„ ุงโ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช;7โ€ฌู… โ€ช* 1 '%โ€ฌุฑโ€ช98_ %โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌุฐุง ุฏุง โ€ช 9KMโ€ฌุงโ€ช"O C(Uโ€ฌุฑโ€ช oโ€ฌูˆโ€ช _Cโ€ฌุฒโ€ช.1Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช + % ,โ€ฌุง ูˆุช ุฏุง ;ุง ุง โ€ช Uโ€ฌุง ("โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช Y?CC8 $8โ€ฌุง โ€ช 98 .โ€ฌุง โ€ช8'Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡ ุง โ€ช 8. GWโ€ฌุง โ€ช;"8โ€ฌุน ูˆู‡โ€ช78โ€ฌุง โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช78โ€ฌุง โ€ช8#โ€ฌุก โ€ช 98 /โ€ฌูˆโ€ช T8?5 ,8 ุŒ +8โ€ฌุงู† โ€ช8G.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ( Uโ€ฌุงุข" โ€ช Uโ€ฌุง ("โ€ช , . 9โ€ฌุง โ€ช +โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช C5โ€ฌุงู‡โ€ช8โ€ฌุง "โ€ช8J 8Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫‪ , ،‬ه‪ o7‬اهاف ه ‪ :‬ا *"ح ا ;‪;/‬د ‪.‬ا ا] ‪ _C‬ا ‪8C ,8 1‬‬ ‫ه‪7‬ا ‪ 8‬ه‪ o78‬ا _‪ 8‬و‪ 8‬ب ا ‪;85 8. 8;5 18‬م ‪'8O ,8‬ل ا‪ 8C %‬وا?زا‪، 8 8CJ‬‬ ‫و‪ 9* ,‬ا ‪ $‬ا *"ح ‪ "* ?C C‬ا‪ @A; O‬ا‪ 8 O‬ا ‪ $8‬ادراآ‪18‬‬ ‫وا ع ‪;C‬ر‪ 9* , ، o‬ا ‪ $‬اها‪ C‬ا ‪'O ,‬ل ‪ C %‬ا ;م وا?زا‪ CJ‬ا ;م ‪.‬‬ ‫ا ا _ ا ‪ R‬ة راس ا ل ا ‪7‬ي ‪ 1‬وه‪ 8 % ;8‬ا ‪8‬ح ‪8 8C‬ل ان‬ ‫ا^[ ه‪ ، 1 82 +8J 8A 8# ;8‬وا ‪ 8K‬ه‪ *85 +8 98/i 8# ;8‬ف ‪ 8.‬ا‪8‬ا ;م ه‪;8‬‬ ‫ا (; ا ;ة ا  ‪7 ،‬ا ‪ K"C5‬ان ( ‪ , 9.?C 1‬د‪ 1A‬ا‪5‬م و‪1J%8 ,8‬‬ ‫‪;C88‬ات ‪88"C ،‬ع و‪ 88G.‬و ‪ ، @88‬و‪ 88‬ب اآ‪ 88:‬واآ‪ ]88J ,88 88:‬اه‪88‬اف ‪ ،‬و‪988‬‬ ‫‪M‬آ‪ 9‬ه‪7‬ا ا ;م و;ا‪ ، 1J5J 1/‬و‪"2 C K"C5‬ح آ‪;5 9‬م ان ;ل ‪8/ ,8‬زم‬ ‫‪ , " ] %‬ا‪ |%‬اه‪7‬ا ا ;م " وان ‪ %‬ك ه; ‪8" T8J 8;5 9K ، ;5‬‬ ‫و‪ 8 9 %‬ا‚ ا ‪ ، 98 .‬وا?‪8‬ز ا‪8 %‬ل ا ‪ $8% 8C 8;G‬اآ ‪ 98‬و‪ 18/‬وآ‪Y8 ,8‬ا‬ ‫"‪ 88 %88‬ه‪788‬ا ا ‪;88‬م ‪ ،‬و ‪88CJ‬م ‪;88GJ $88‬ي ‪ U882‬ه‪788‬ا ا ‪;88‬م ‪ 9V88‬ا?‪88‬زات‬ ‫وا‪ 9V‬ا ;ا‪ bA‬وا ‪ .‬ا _ت ‪.‬‬ ‫ادارة ا'‪ 34‬وا‪12$‬‬ ‫ادارة ا ‪ %M‬وا [ ‪ : ".J‬ادارة ا ة ‪ ،‬و اآ‪ :‬اه  ?‪8‬ل‬ ‫ا ‪88‬وت ‪ ،‬وذ ‪ 88_ 88‬ا '‪88‬اث ا ‪ 88K‬ة ‪88 $88%‬ار ا ‪;88‬م ‪ ،‬وو‪;88/‬د ا ‪,88 885.‬‬ ‫ا ت ا ‪ w/U‬ا ‪G‬ر ‪ Z‬ا ;‪ . .A‬وا ‪ bW @ 9.‬ا‪C2‬ف ‪ ,8‬ا ‪8C‬س ‪،‬‬ ‫وا ‪ 88‬ار‪ 5‬ا ;ا‪ S88J 88/‬ا ‪ ، jKV88‬وا ‪ 88‬اع ‪ 88‬ا?‪88‬ز ا‪88 %‬ل ‪@88 / 988"A ,88‬‬ ‫ا\‪ 888‬اف ‪ ،‬وا آ‪ $888% Y888‬ا?‪888‬ز اآ‪ ,888 888:‬ا ‪888A'.‬ت‪888 .‬ون ‪ %M888 +888J‬‬ ‫وا [ ‪'O‬ل ا ‪ TVK (5 m"*J ، 9 .‬وا ‪ "*.‬وا ‪Y‬ن وا ‪، $8‬‬ ‫وا ;‪ J‬وا ] ‪ ،‬و ‪7‬ا ‪ ,‬ا‪e‬ر " ‪/‬ا ‪ $%‬ا * وا ?(‪ +‬وا ‪7‬ه‪.,‬‬ ‫و ‪ a. 5‬ا ‪;GW‬ات ا ‪C %(J‬س ا ;‪ $% @A‬ادارة ‪8/ 9M o %M‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ رآ‪ $% Y‬ا ف آ‪ 9‬ة ‪;J‬ا‪" %M 1/‬‬‫ ‪ ] . [UCJ‬آ‪ 9‬ة ‪;J‬ا‪ 1/‬ا( "‬‫ اآ‪ , :‬ا آ وا ‪ C% M‬ا ;‪;/‬د ‪ SJ‬ا ‪.jKV‬‬‫ } ارك وو‪ /‬دا ‪ o?J‬ا?زات واهاف‬‫ ا‪ ,88% (88 9*88U‬اي ‪;J M88‬ا‪ ، 88/‬ا‪ 988./‬ا ‪YO 88 [88‬ا‪88‬‬‫" ‪7O`J ،‬ه ‪K , .‬در‪ J‬ا ‪9 .‬‬ ‫ ‪ 7O`J‬ا;ر ‪ ، *W# 9# $%‬وا‪7‬ر ا ( ‬‫ ‪ @8 9.J‬ا ‪ 8C‬وا ‪'8‬م ا ‪ 8e 98 "(8‬و‪8% |8%‬ة "آ‪'8‬م ا‪85 ,5 8O‬ل‬‫‪ %‬و ‪5 ,‬ل ‪" %‬‬ ‫ ‪ , G(A 7O‬ا ا ا‪Ce‬ء ا ‪ J ، 9 .‬رس ا *'ة وا ‪".‬دة ‪ A ،‬اءة ‪ 8A‬ان ‪،‬‬‫ا ‪UK‬ر ‪ ،‬ا ‪O‬ء ‪ A ،‬اءة ;‪;R‬ع ‪O‬رج ‪G‬ق ا ‪ ، 9 .‬د‪]52 e‬‬ ‫‪- ٢٠ -‬‬


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช @ 9.Jโ€ฌุง [ ุง (" โ€ช "J 9 aโ€ฌูˆโ€ช 8. 98.Jโ€ฌูˆโ€ช8C 8WJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุกโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 9*Uโ€ฌุฏุง โ€ช ,%โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌูˆโ€ช7Jโ€ฌุข ุงู† โ€ช T/ M 9โ€ฌุงโ€ช ](85 8?5โ€ฌุง ุขโ€ชY8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช1%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช7Jโ€ฌุข โ€ช H58โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌู„ โ€ช 18%โ€ฌุง โ€ช'*8โ€ฌุฉ ูˆุง โ€ช'(8โ€ฌู… โ€ช [8 " :โ€ฌุง โ€ช % *8 5M8โ€ฌูˆ โ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 5Mโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช C% 1(U 5โ€ฌุง โ€ช. " TVKโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช788Jโ€ฌุข ุงโ€ช [88 188โ€ฌุง โ€ช 9885 "(88โ€ฌุง ุขโ€ช ุŒ Y88โ€ฌูˆโ€ช 885Y5โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุงโ€ช882โ€ฌุงุฑ โ€ช 88Aโ€ฌุงุฑุงุชโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ w\Oโ€ฌูˆโ€ช 5YJโ€ฌุง  ูˆุซ ุง โ€ช'Mโ€ฌุช ูˆุง โ€ช'Wโ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆ [ ุงโ€ช?5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข ุณ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช ุŒ Tโ€ฌูˆุง โ€ช ุŒ :โ€ฌูˆุง ;ุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง ูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช ุŒ 9โ€ฌูˆุง (โ€ช.โ€ฌุฏุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช 8Uโ€ฌุญโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ชM888Cโ€ฌุท โ€ช 8885Y5โ€ฌุงโ€ช ุŒ 888/โ€ฌูˆโ€ชY888 J 8885Y5โ€ฌูƒ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 8885Y5โ€ฌุงโ€ช888?%โ€ฌุจ ุงโ€ช888 ,5 888Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ุงโ€ช ุŒ +โ€ฌูˆโ€ช . " 5Y5โ€ฌูˆุงโ€ช ุŒ 18 82'Oโ€ฌูˆโ€ช m"*8Jโ€ฌุงุขโ€ช8A 8:โ€ฌุฑุฉ โ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช'Mโ€ฌุช ูˆ;ุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆุง โ€ชWโ€ฌุงู… โ€ช %โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุขโ€ชUโ€ฌุกุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช ,% .โ€ฌุง โ€ช ,Oโ€ฌูˆุง โ€ช"Cโ€ฌุช  โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช $% " eโ€ฌุฒโ€ช85โ€ฌุฏุฉ โ€ช J;8Jโ€ฌุงโ€ช*8%โ€ฌุจโ€ฌ โ€ซโ€ช%โ€ฌุง โ€ช R ,%โ€ฌุฑู‡ โ€ช 2 $%โ€ฌุง ?(โ€ช +โ€ฌูˆุง โ€ช.9.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 9 ".J ". % 9./โ€ฌุง ุงู ูˆโ€ชJโ€ฌูˆู„ ุงู† โ€ช.Jโ€ฌูŠ ุง ุงโ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช @ ?Jโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุทโ€ฌ โ€ซโ€ช ]88J $88โ€ฌู‡โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช +88WJโ€ฌุง โ€ช S(88 88 ุŒ 88".โ€ฌุง โ€ช 88".โ€ฌูˆุงโ€ช S(88 S88โ€ฌุง โ€ชT88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $.(Jโ€ฌู† โ€ช;Jโ€ฌู† ู โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุบ โ€ช ?Cโ€ฌุง ุงโ€ช Oโ€ฌุฏุง ุฃูˆ `ูˆู„โ€ฌ

โ€ซุง ุขโ€ช: Yโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุขโ€ช Yโ€ฌู‡; ุง ("โ€ช 9โ€ฌุง ; ;โ€ช;2โ€ฌู„ ุง โ€ช 1J 5 $โ€ฌูˆโ€ช ]8Jโ€ฌุงุฑโ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช8 8./โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูŠ โ€ช#โ€ฌุก โ€ช"5โ€ฌู‰ุก โ€ช Uโ€ฌุฉ โ€ช U ุŒโ€ฌุฉ ู‡ ุง ุณ โ€ช ุŒโ€ฌูˆ ุขโ€ช $% Yโ€ฌุง โ€ช 8Uโ€ฌุฉ โ€ช;8Jโ€ฌู„ ุง โ€ช$8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9.โ€ฌูˆ ;ูƒ ูˆุง?ุฒุงุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช(88โ€ฌู† โ€ช @G(885โ€ฌุง ุขโ€ช $88% Y88โ€ฌุงุขโ€ช88# ,88 88:โ€ฌุก โ€ช [88U 88โ€ฌุง ;โ€ช 88 ุŒ S88Aโ€ฌุฒุงุฏุชโ€ฌ โ€ซโ€ช/;Jโ€ฌุช ุง โ€ช Uโ€ฌุฏ ุฒุงุฏ โ€ช SMJโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌู‡โ€ช ,โ€ฌูˆุงู† ุง ุขโ€ช. Yโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,88 5 88C % 88Uโ€ฌุงู† โ€ช Y88?Cโ€ฌุฏูˆู† โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช;J 88 C ุŒ Y88โ€ฌุงโ€ช ุŒ 88 M88 88/โ€ฌุงโ€ช988/ 988./โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ชY88โ€ฌูƒ โ€ช 988 $88%โ€ฌุง โ€ช ?88 88C ุŒ M88โ€ฌุงู† ุงโ€ช88โ€ฌุฑ โ€ช;88 88J 88 ;Jโ€ฌู„ ุง โ€ชุŒ M88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ? ุงู† ุง ;ู„ ูˆุงโ€ชOโ€ฌุฑุงุช ูˆุง โ€ชG.โ€ฌุช ุงโ€ชC S"2โ€ฌูˆ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช CJA'%โ€ฌุงโ€ช J 9/ 9./โ€ฌุขโ€ชYโ€ฌูƒ โ€ช $%โ€ฌุง?ุญ ุง โ€ช  A'.โ€ฌุขโ€ช Sโ€ฌุง _ ูˆู ูˆุง โ€ช Kโ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช C O @ CA'%โ€ฌุงโ€ช J 9/ 9./โ€ฌุขโ€ชYโ€ฌูƒ โ€ช $%โ€ฌุงโ€ช*8Jโ€ฌู„ ุง โ€ช 8C ]8 .โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช -โ€ฌูˆู‡โ€ชo78โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช A'.โ€ฌุง ? ุง โ€ช , 5โ€ฌุงู† โ€ช 9*Jโ€ฌุง ุฏูˆ ุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ู‡โ€ชCโ€ฌูƒ ุงโ€ช*Jโ€ฌู„ โ€ชJโ€ฌู… โ€ช 8Cโ€ฌูˆโ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช \ ุŒ Oโ€ฌุฏ ุขโ€ช , ; 9โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช 98./โ€ฌุขโ€ช 98โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุฑูƒ โ€ช8Jโ€ฌูˆุฑ โ€ช;8โ€ฌู„ ู‡โ€ช o78โ€ฌุง โ€ช8A'.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช C 7.โ€ฌูˆโ€ช. O ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 88โ€ฌุงู‡โ€ช88โ€ฌุงโ€ช Cโ€ฌุงโ€ช 988./โ€ฌุขโ€ช J 988โ€ฌุขโ€ชY88โ€ฌูƒ โ€ช 88J $88%โ€ฌูˆุง โ€ช;*88โ€ฌู„ โ€ช88 88 88%โ€ฌุซ ูˆ โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช5J , S/โ€ฌุช ูˆโ€ช"%โ€ฌุช โ€ช 8โ€ฌุฏโ€ช S8โ€ฌุขโ€ชY8โ€ฌุง โ€ช ?8 8C 8%โ€ฌุงู† ุขโ€ช8JA\ 98โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชAโ€ฌุฑุงโ€ช Jโ€ฌูˆ;ุงู‡" ;โ€ช ]J o?J /โ€ฌู‡ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุขโ€ช 7โ€ฌุง  โ€ช;/โ€ฌุงโ€ช. J Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูขูก -โ€ฌโ€ฌ


‫ ‪7‬ا ‪"J $‬ع و‪;/ bW J m?CJ‬ا" ن * و ‪ (UC‬ه ‪:‬‬ ‫"رآ‪ ، Y‬رآ‪ ، Y‬رآ‪ ، Y‬رآ‪ ، Y‬رآ‪ ، Y‬رآ‪ ، Y‬رآ‪" Y‬‬

‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬

‫‪- ٢٢ -‬‬


โ€ซุง'!ูˆโ€ช$โ€ฌุช ูˆุงโ€ช9โ€ฌุขุก ุงโ€ช: 63' 7$โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช , 9.โ€ฌุงู‡โ€ช +โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช @ 5โ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช Yโ€ฌู‡ ุง โ€ช7โ€ฌุขุก ุงโ€ช % /โ€ฌูˆุง โ€ช8โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุง โ€ช bW @ 9.โ€ฌุง โ€ช*WMโ€ฌุช โ€ช 9โ€ฌุฐุขุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู‡ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุง ;โ€ช 9"( ,iJ 5โ€ฌูˆโ€ชC ,3 Ukโ€ฌุณโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช 88โ€ฌุง ;ุงโ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช ]U*88Jโ€ฌูˆโ€ช ,88 5โ€ฌุงู† โ€ช m?C885โ€ฌุงโ€ช(88โ€ฌู† ;โ€ช o88โ€ฌุฏูˆู† ุงูŠ ุฏโ€ช,88 +88%โ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช.,5 Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช โ€ช Rโ€ฌูˆุฑุฉ ;โ€ช;2โ€ฌู„ ุง โ€ช $โ€ฌุงู‡ุงโ€ช" Cโ€ฌูˆ ูˆุฑ ุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุฏุง ุฉ โ€ช.Kโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช7โ€ฌุข ู‡; ุฐ ุง ุฏุฑ โ€ช $%โ€ฌุงโ€ชG2โ€ฌุฏ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุง โ€ช 18 CJโ€ฌูˆโ€ช;8GJโ€ฌุฑโ€ช8 oโ€ฌโ€ฌโ€ซ? โ€ช.1โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุฐุข ุง " ุงโ€ช Oโ€ฌู‰โ€ฌโ€ซุข โ€ช ;+โ€ฌุงโ€ช :โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง *" ูˆุง โ€ช+โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ชG.โ€ฌุก ูˆุง "โ€ช7โ€ฌู„โ€ฌโ€ซ ุง โ€ชTโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช.โ€ฌูˆู†โ€ฌโ€ซ ุง ;ุกโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช'Oโ€ฌู‚โ€ฌโ€ซ ุง  ุง โ€ช"Gโ€ฌโ€ฌโ€ซุง' ุงโ€ช 6<$โ€ฌูˆุงโ€ช :โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช bAโ€ฌู‡; ุง  ุง โ€ช7โ€ฌู‡โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช _CJโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช#โ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช , Jโ€ฌุงู‡ โ€ช 1โ€ฌุงโ€ชY8.5 1โ€ฌุฒโ€ฌ โ€ซ  โ€ช 9 .โ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ชiJโ€ฌุฏโ€ช 15โ€ฌุงโ€ช Sโ€ฌูˆุฒ'ุกูƒ โ€ชA\ C5 ุŒโ€ฌุช ุงุงโ€ช %โ€ฌูˆโ€ช , 5Y5โ€ฌุงโ€ชุŒ 8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% %(5โ€ฌุง ุงุฒ โ€ช 9M *W#โ€ฌุงโ€ช @5  ?5โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌูˆู† ุง โ€ช $โ€ฌุงู† โ€ช;82 5โ€ฌู† โ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช . 9.โ€ฌูˆุงโ€ชA'% Aโ€ฌุช โ€ช. . Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงู‡โ€ช +โ€ฌุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆุงุขโ€ช :โ€ฌู‡ ( ู‡ ุง โ€ช @8 A'.โ€ฌุฑโ€ช [8โ€ฌุง โ€ชH8 ุŒ 98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† ุง โ€ช @88Cโ€ฌู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช @88Gโ€ฌุง โ€ช788"5 bk; 88 ุŒ 88 (88โ€ฌู„ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุง โ€ช;*88โ€ฌู„ โ€ช 588J $88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง [ ูˆุง *;ู„ โ€ช'% $%โ€ฌูˆุงุช ูˆุช ูˆโ€ช ,(Jโ€ฌูˆโ€ช 1.Rโ€ฌุง ;โ€ช ุŒ Ukโ€ฌูˆุง โ€ช 5 [ 8โ€ฌุขโ€ชY8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุฑ@ (;ู‰ ุงโ€ช /โ€ฌูˆุงุฑโ€ชJโ€ฌุก (;ู‰ ุง โ€ช Mโ€ฌุข ุงูˆ ุง โ€ช.( iโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง@ ุงโ€ช?$โ€ฌู„ ุง>ู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข ุฒุงุฏุช ุง โ€ช Tโ€ฌุง (โ€ช Wโ€ฌุงโ€ช*Jโ€ฌู„ @ ุงโ€ช8? ,5 Oโ€ฌู„ ุง โ€ช ุŒ 98 .โ€ฌูˆโ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฌ โ€ช C %โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ุงุขโ€ช , :โ€ฌุง ;ุจ 'โ€ช*Jโ€ฌู„ @ ุงโ€ช H8 ุŒ ,5 Oโ€ฌุงู† ุงโ€ช8Jโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ชW88โ€ฌุงู… ู‡โ€ช o788โ€ฌุง โ€ช88A 88C ;885 T 88โ€ฌุฑ โ€ช ,88 88%โ€ฌุง ูˆโ€ช 88โ€ฌุง โ€ช $88% 88CC.J 88โ€ฌุงโ€ช*88Jโ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช.Uโ€ฌู„ ุงูŠ โ€ช kโ€ฌูโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูขูฃ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆ โ€ช7Cโ€ฌุข ู‡โ€ช% Cโ€ฌุฏ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช Tโ€ฌุง (โ€ช Wโ€ฌุงโ€ช*Jโ€ฌู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ? โ€ช;88โ€ฌุฏ โ€ช :โ€ฌูˆโ€ช m88R;5 188 88U5โ€ฌูˆโ€ช 88_ 88/โ€ฌูˆโ€ช $88% 988 .5โ€ฌุงโ€ช88Gโ€ฌุก ุงโ€ช*88Jโ€ฌู„ โ€ช988: ุŒโ€ฌโ€ฌโ€ซุง * โ€ช.Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช Mโ€ฌุญ โ€ช :โ€ฌูˆโ€ชUJ ]W5 1` U5โ€ฌู‡ "ุฏ โ€ช'O ,โ€ฌู„ โ€ช %โ€ฌุถ ุงุฑ ูˆุง โ€ช. %Mโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช%โ€ฌุฏุฉ ุง *โ€ช 9.?5 : Zโ€ฌุง โ€ช 8.5 +8โ€ฌู ุงโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช S. 8โ€ฌุง โ€ช;58 $8โ€ฌู„ ูˆ โ€ช98: 18โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช;Aโ€ฌู„ "ูˆโ€ช _ /โ€ฌูƒ ู‡โ€ช."..........โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง (ุคู„ โ€ช :โ€ฌูˆโ€ช  ]5 1` U5โ€ฌุงโ€ช 98: 9V8โ€ฌุง โ€ชW8โ€ฌุงู… โ€ช8"%โ€ฌุฑุงุช โ€ช8 :โ€ฌุฐุง โ€ชุŒ $8 ุŒโ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช,5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ชK8882โ€ฌุก โ€ช8885 :โ€ฌู„ โ€ช $888%โ€ฌุงโ€ช 888โ€ฌุงู… ูˆโ€ช T(8885โ€ฌุง โ€ช888Uโ€ฌู‡โ€ช +โ€ฌุง "โ€ช888โ€ฌุฏู„ โ€ช 9888: ุŒโ€ฌุง ;ุงโ€ช98882โ€ฌโ€ฌโ€ซุง "* ูŠ ูˆุงโ€ช 5โ€ฌุก ุฃุณ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ชWโ€ฌุงู… โ€ช"%โ€ฌุฑุงุช โ€ช " 9:โ€ฌู‡โ€ช. " . " ุŒ " +โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช;.Mโ€ฌุฑ โ€ช;( $% UJ G.5 :โ€ฌู‰ โ€ช U\%โ€ฌูˆุฐ โ€ช'8O ,โ€ฌู„ ุง โ€ชW8โ€ฌุงู… โ€ช8"%โ€ฌุฑุงุชโ€ฌโ€ซโ€ช" : 9:โ€ฌุงโ€ช .#โ€ฌุงู† โ€ช;.#" ุŒ "..โ€ฌุฑูŠ ู‡; "โ€ฌ โ€ซ ุง `ุข โ€ช 9.?5 1 U5 :โ€ฌุงโ€ช; .5 ,5 Oโ€ฌู† ุงุฑูƒ โ€ช'O ,โ€ฌู„ โ€ช 5`Jโ€ฌุข'ู… ุง โ€ช@ (8โ€ฌโ€ฌโ€ซุข;ู„ " ุงูˆุง] โ€ช."... 1 1J $%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช 88/;5 188 88U5 : j 88โ€ฌุง โ€ช 88Uโ€ฌูˆโ€ช +88.5โ€ฌูˆโ€ช b88G5โ€ฌุง ุฏโ€ช 88eโ€ฌูˆโ€ชM885โ€ฌุฑูƒ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 88"Wโ€ฌุฉโ€ฌโ€ซุง โ€ช;88A 988: *88WMโ€ฌู„ " โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุฉ ุงโ€ช 88Oโ€ฌุฉ โ€ช 88C.โ€ฌู‡โ€ช788โ€ฌุง โ€ช /88 " ุŒ "....โ€ฌู‰ โ€ช 8Cโ€ฌุขโ€ช88โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช 7C " ุŒ "....โ€ฌุฉ โ€ช"... 9 . C Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ูŠ โ€ช _5 :โ€ฌูˆโ€ช;8A 98: 8UW 8_ 8/โ€ฌู„ "ุงโ€ช 8โ€ฌุงุฑู‰ ุง ;โ€ช;8Rโ€ฌุน โ€ช;8 $8%โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช " ุŒ " bWโ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ช ,% bW5โ€ฌุง โ€ช 5 Gโ€ฌุง โ€ช _CJโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง "โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุญ โ€ช (85 1 U5:โ€ฌุง ?โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช T5785โ€ฌุง โ€ช 98: J;8โ€ฌุงโ€ช(8โ€ฌุช โ€ชุŒโ€ฌุง โ€ช8Cโ€ฌุช "ูˆ โ€ช,8โ€ฌโ€ฌโ€ซุขโ€ช7 ,โ€ฌุฑุง" โ€ช5โ€ฌู„ ุง โ€ช 9:โ€ฌุง โ€ช " ".Mโ€ฌุขโ€ช :โ€ฌุฉ ุง โ€ชYโ€ฌุญ โ€ช 95โ€ฌุง " " โ€ช ุŒโ€ฌุฑูˆุงโ€ช*8A 85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฐุงุช \@ โ€ช 5 G Vโ€ฌุง ุง โ€ช;A 9: ุŒโ€ฌู„ "โ€ช8โ€ฌุซ โ€ช8#โ€ฌุก \ โ€ช b85โ€ฌูˆุงโ€ช8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ\ โ€ช 5โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช." 9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ชAโ€ฌู… โ€ช mR;5 :โ€ฌูˆโ€ช _ /โ€ฌูˆ] โ€ช 9: ุŒโ€ฌุง \โ€ช;8A 98: 8 5 G .โ€ฌู„โ€ฌโ€ซ" โ€ช;U%โ€ฌุง ูˆ โ€ช ,โ€ฌุง *;ุฏ ู‡; โ€ช " ุŒ "...โ€ฌุฏโ€ช C%โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌุถ"โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ?;ู… โ€ช ,"5 :โ€ฌุฏุฑโ€ช /โ€ฌุงโ€ช%Yโ€ฌุฌ โ€ช ,โ€ฌุง ุซ ูˆุฐ โ€ช'O ,โ€ฌู„ ุง โ€ช /โ€ฌุง โ€ช5;UM8โ€ฌโ€ฌโ€ซุข;ู„ "ู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุก "โ€ฌ โ€ซโ€ช BCโ€ฌุง'โ€ช -Aโ€ฌุง' โ€ช+โ€ฌุฏ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช CJโ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช $% 5 _Cโ€ฌุงู† ุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุง โ€ช" $C"J Cโ€ฌุฏู„ ุง โ€ช @Cโ€ฌุงูŠ ;ุจ โ€ชwinโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช โ€“ winโ€ฌุงโ€ช T(J Sโ€ฌูˆุง ุงุข(โ€ช 8 H ุŒ Tโ€ฌุงุฑ โ€ช 8/;5โ€ฌุฑ โ€ช 8 8โ€ฌุขโ€ชU(85 8A'% 98โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Cโ€ฌุข' ุง โ€ช +. . / ,C ุŒ , Gโ€ฌุงู† ุงโ€ช TZโ€ฌุง โ€ชA'.โ€ฌุช โ€ช $8% $C"Jโ€ฌุง โ€ช m *8โ€ฌุง "ุฏ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช"Jโ€ฌุฏู„ ุง โ€ช8? 2O ุŒ @Cโ€ฌู„ ุง โ€ช $.(85 98 ุŒ 98 .โ€ฌุง โ€ช ]8J $8โ€ฌุงู‡ุงโ€ช ุŒ 18โ€ฌูˆุงโ€ชT8Zโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู‡โ€ช88โ€ฌุงโ€ช'88O ,88 ]88J Cโ€ฌู„ ุงโ€ช788 ุŒ ,5 88Oโ€ฌุง "โ€ช88โ€ฌุฏู„ ุง โ€ช @G(88 @88Cโ€ฌุง ;โ€ช;882โ€ฌู„ ุง โ€ช $88โ€ฌุงโ€ช$88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง (;โ€ช5โ€ฌุช โ€ชA'%โ€ฌุช ุง โ€ช. 9 .โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูขูค -โ€ฌโ€ฌ


‫ا آ ‪ ;E3‬ا‪ . $ :‬ا آ ‪ ;E3‬ا‪: ?D4‬‬ ‫‪ J‬آ‪ $% Y‬ا ‪A'.‬ت ‪ ,8‬ا ‪*8WM‬ت ‪ UV85 ،‬و‪ 8 8‬ا ‪8A'.‬ت ‪8 ،‬‬ ‫رآ‪Y‬ت ‪ *8W# $%‬ا ‪ 8G‬ف ا‪ ، 8O‬آ ‪ 8‬زادت ا ‪ 8 (8‬ا ‪8A'.‬ت ‪ ،‬وزادت‬ ‫ا ‪;M88 88‬ب ا ‪88'W‬ت و‪88‬وث ‪ 88 J;88J‬ا ‪88A'.‬ت ‪88? 88 882O ،‬ل ا ‪، 988 .‬‬ ‫‪*8W# 988"J 88C% 8K"C‬ت ا ? ‪ $88% @88‬ا‪'88O‬ف ‪ + 8A‬و"‪88‬د‪9.C88 88C ، +‬‬ ‫‪ +‬ات ‪5%‬ة ‪'O‬ل ا ;م ‪.‬‬ ‫اد ا‪9‬آء ا‪: 63' 7$‬‬ ‫ ا وء‬‫ ا *" ‬‫ آ‪ :‬ة ا "(‪+‬‬‫ ا ‪G. 9‬ت‬‫ ا ‪%?M‬‬‫ ا ;ا‪/‬‬‫ ا‪ ?5‬ا ‪ G‬ح‬‫ ا ;ازن‬‫ ادارة ا ‪7‬ات‬‫ ا‪*U‬ل [‬‫ و‪;R‬ح ا 'م وار‬‫ ا ‪Y‬‬‫ ا‪ %‬ف ذا ‪ 5 J‬ان ‪;J‬ل‬‫‪ -٢‬ا‪ 88‬ا ‪88‬ت وا ‪88‬ت ا ;ا‪ (88UJ @G(88J H88 88R‬ا ‪ 88‬ا ‪;88CJ 88‬ي‬ ‫ا‪ 9M *5‬وا‪ mR‬و‪;U‬م‬ ‫‪ -٣‬ا @ ‪;J8‬ل وا‪ @G(8J $8 +8J S8‬ادراك ‪;8/‬دة ا ‪8".‬رة ا ‪;8J 8‬م ر ‪ 8‬‬ ‫ ( @‬ ‫و‪ ,‬ج ‪ C %‬ان ‪;J‬ن ‪"%‬را‪ CJ‬وا‪ R‬و‪ ;U‬وان ‪ +85‬ا‪8G%‬ء ا ‪8 .‬ت‬ ‫ در ا ‪7‬ي ‪ 9 C5 9 .5‬و‪;R‬ح ‪ + 9*J $‬ا *;رة وا‪%١٠٠ R‬‬ ‫و‪ ,‬رات ا‪*5‬ل ا ‪ ;.‬در ا ‪7‬ي ‪ ."\ . 15 9 .‬ا ‪ @ (8‬و‪A‬را‪18J‬‬ ‫ ا ‪.‬ب وث ‪ T( 1.‬ا رات ا ‪ 5‬‬ ‫ا ‪ 6A F‬ا‪: .0$‬‬ ‫ا ‪ e‬ا‪/ + ,5 O‬ا ‪ +%CA‬ر ا ‪ 8 ,i8‬و ‪، 8J 85‬‬ ‫و‪. eJ ,‬ل ا‪ K"C5 ,5 O‬و‪ @R‬ا (ت ‪ , /‬ا ‪ K‬ات وه‪8‬‬ ‫‪ :‬ا ‪C‬س ‪ ،‬ا ‪;.‬ت ‪ ،‬ا ‪Y‬ن ‪ ،‬ا ن ‪ ،‬ا _ وف ‪.‬‬ ‫و ‪ a. 5‬ا ‪#‬ات ا ‪ $% %(J‬ا‪CA‬ع ا‪ ,5 O‬ا ‪: 1 ;A 5 $‬‬ ‫ ا‪ %‬ف ا ف ‪ ،‬ا ‪7‬ي ‪ 5 J‬ا?ز‪. o‬‬‫ د ‪/‬ت ا ( @ ‪.‬‬‫‪- ٢٥ -‬‬


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช ,% "%โ€ฌุง โ€ช;Uโ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 8C?5 8โ€ฌุง โ€ช ,8 @ (8โ€ฌุงโ€ชK82โ€ฌุก ุง โ€ช;8A 98: 8โ€ฌู„ " โ€ช18C.5โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช7โ€ฌุง ู‡; โ€ช "...โ€ฌูˆุงุฑู‚ ุงโ€ช , :โ€ฌุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆโ€ช *Aโ€ฌุง โ€ช?Cโ€ฌุญโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,8% "%โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุฑูƒ โ€ช , 8Rโ€ฌุง\โ€ช8โ€ฌุฑ โ€ช;(8โ€ฌู‰ ุง โ€ช @ (8โ€ฌูˆ โ€ช 18Kโ€ฌูˆ โ€ช;(8 , 8R [8โ€ฌุงูƒโ€ฌ โ€ซุงโ€ช.Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช kโ€ฌุง ?ุงุฑุฉ ูˆุง โ€ช. :โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช UC ,โ€ฌูˆุงโ€ช Cโ€ฌูˆ ูˆ;โ€ช. A;eโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช Oโ€ฌุง ู† ูˆุง โ€ชYโ€ฌู† ุง โ€ช. ," Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช [Aโ€ฌุง โ€ช. ย‚Cโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ชA$โ€ฌู„ ุงโ€ช E F:Hโ€ฌุงโ€ช: (Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช C%โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุก ุงูŠ ุฏโ€ช , eโ€ฌุง โ€ช;Cโ€ฌุน โ€ช win-winโ€ฌุง"โ€ช 1โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช.โ€ฌู„ ุง โ€ช : e':โ€ฌุงุขโ€ชT(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช .9.โ€ฌูˆู‡ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุขโ€ช : T(888โ€ฌูˆุฐ โ€ช888?5 888โ€ฌุฏ ุง โ€ช WM888โ€ฌุง โ€ช T888 Cโ€ฌูˆ\โ€ช 888โ€ฌุญ ุง โ€ช w888โ€ฌุง โ€ช@888 / ุŒ *888โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช;.โ€ฌุช โ€ช ุŒ Aโ€ฌุง โ€ช wโ€ฌุง โ€ช +e .โ€ฌุง โ€ช ุŒ 2Wโ€ฌุงโ€ชK2โ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช%โ€ฌุฏุฉ ุง *โ€ชZโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 88%โ€ฌู โ€ช :โ€ฌูˆุฐ โ€ช'88O ,88 88โ€ฌู„ โ€ช88/ 885Jโ€ฌุช ุง โ€ช WM88โ€ฌูˆุฑโ€ช 188"Zโ€ฌูˆโ€ชm88R;J ุŒ 188J.A;Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช +Uโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌูƒ โ€ช 5J ุŒโ€ฌุง ;โ€ช.Aโ€ฌุช ุง  โ€ช WJ ุŒโ€ฌุง โ€ช 5;U# .โ€ฌุงูˆ ุขโ€ฌ โ€ซุงโ€ช : 988.โ€ฌูˆุฐ โ€ช'88O ,88 88โ€ฌู„ ุงุฑโ€ช88#โ€ฌุฏ ุงโ€ช ,5 88Oโ€ฌุง โ€ช;88GO $88โ€ฌุงโ€ช ุŒ +Jโ€ฌุงโ€ช88%โ€ฌุฏุฉ โ€ช +5;88Jโ€ฌุง โ€ชุŒ 88 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ู… โ€ช %โ€ฌู„ โ€ช " Cโ€ฌูˆุงโ€ชWJโ€ฌุฐ โ€ช Aโ€ฌุงุฑุงุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช 5โ€ฌุง โ€ชC $% %(J % Tโ€ฌุก โ€ชA'%โ€ฌุช โ€ช/โ€ฌุฉ ุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆุง โ€ชUโ€ฌุธ โ€ช: %โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุต โ€ชA'% $% ,5;J $%โ€ฌุช โ€ช @8 %;Cโ€ฌุง ุค โ€ช8โ€ฌุก ูˆุง โ€ช'Y8โ€ฌุก ูˆุง ุค โ€ช,8โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุง โ€ช .โ€ฌู„โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฑุขโ€ช $% Yโ€ฌุง โ€ชA'.โ€ฌุช โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช*WMโ€ฌุช โ€ช :โ€ฌูˆุฐ โ€ช 8 8โ€ฌุขโ€ช 8%; $8% Yโ€ฌุง โ€ช8A'.โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช aKโ€ฌุง โ€ช \ *W# ,% _Cโ€ฌู ู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช.A'.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ \"] _ โ€ชwin-win 5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช?Jโ€ฌู‡โ€ช 988โ€ฌุง โ€ช5V88โ€ฌุช ุง โ€ช K*88โ€ฌุฉ โ€ช ,88% 88. :โ€ฌุง ุขโ€ช $88% Y88โ€ฌุง ;ุงโ€ช ,88 188โ€ฌุงโ€ช;88โ€ฌุฑโ€ฌโ€ซูˆุฑุขโ€ช $% Yโ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช7Jโ€ฌุข ุฏุง ุงู† โ€ชUโ€ฌุญ ุง โ€ช 9MUโ€ฌู‡; ูˆ ุงุฑโ€ชRโ€ฌุก ุขโ€ช. 1 .J W# 9โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช $% UC ,โ€ฌุงุฑุงุก ุงโ€ช  ,5 Oโ€ฌุขโ€ช Sโ€ฌูˆุขโ€ช3 8  ,โ€ฌุฑุงโ€ช 8โ€ฌูˆุงโ€ช8% 8โ€ฌุฉโ€ฌโ€ซุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ"ุฑุฃโ€ช;2 5โ€ฌุงุจ โ€ช 9 5โ€ฌุง โ€ช `GWโ€ฌูˆุฑุฃูŠ ุงโ€ช 9 5 `GO ,5 Oโ€ฌุง *;ุงุจ "โ€ฌ โ€ซ โ€ช78Jโ€ฌุข ุงู† ุง โ€ช8Cโ€ฌุณ โ€ช8 +8โ€ฌู‰ โ€ช;*85โ€ฌู† ุง โ€ช ,8 18โ€ฌุง "โ€ช78โ€ฌู„ ูˆุง โ€ช?5 V8โ€ฌูˆุฒูˆโ€ช'8 18โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช;.Jโ€ฌู„ ุง โ€ช $% :โ€ฌุงโ€ช. ,5 Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช H5โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌู„ โ€ช 18%โ€ฌุง โ€ช'*8โ€ฌุฉ ูˆุง โ€ช'(8โ€ฌู… "ุง"โ€ช 8"" T8โ€ฌู‡;โ€ช $(8% 8 8โ€ฌุงู†โ€ฌโ€ซโ€ช;5โ€ฌู† โ€ช ุŒ ;5 VKโ€ฌูˆุงโ€ช VK aKโ€ฌู‡; โ€ช $(8%โ€ฌุงู† โ€ช;85โ€ฌู† ""โ€ช8;5 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ "โ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูขูฆ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ โ€ซโ€ฌ

โ€ซโ€ช;%โ€ฌุฏ โ€ช $% (Uโ€ฌุงูƒ  โ€ช  ,5Yโ€ฌูˆุฑุช ุง( โ€ชYโ€ฌุง ุข โ€ชS8 .J 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฒโ€ช5โ€ฌุฏุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช88โ€ฌูˆู„ โ€ช T88C?Jโ€ฌุง ?โ€ช88โ€ฌุงู„ โ€ช88Aโ€ฌุฑ ุง โ€ชG(88โ€ฌุน โ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช TV88KJโ€ฌุงุฐุง ุงโ€ช 88%โ€ฌุถ โ€ช 88%โ€ฌุงโ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูˆโ€ช/โ€ฌุฏ โ€ช 7O ุŒโ€ฌุง ุฑโ€ชA 5โ€ฌุฑ ุง (โ€ชGโ€ฌุน โ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช7.Jโ€ฌุจ โ€ช 8 (Uโ€ฌุง โ€ช8 8Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช .โ€ฌุถโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช788โ€ฌุข ู‡โ€ช ;88โ€ฌุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช (885โ€ฌุง โ€ช88Uโ€ฌุช โ€ช88/ 88โ€ฌุงุฑโ€ช @G(885 $88 oโ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ ุงู† โ€ช;A (885โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซุง โ€ช M ? mUJ' ุŒ _Cโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ,โ€ฌุฏุง ุฑโ€ช; }' ุŒ (U $% "Aโ€ฌุขโ€ช Jโ€ฌูˆโ€ช .8# 8 C %โ€ฌุช โ€ช V8โ€ฌูˆุฑุฉโ€ฌ โ€ซุง โ€ช Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ชM( Oโ€ฌุฑโ€ช H :  5โ€ฌุงู† ุง(ู† โ€ช ( /โ€ฌุฉ ุง โ€ช $โ€ฌุฏโ€ช18 ; ,8 +8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช7888 ุŒโ€ฌุง โ€ช O888โ€ฌุงโ€ช;U*8885 8882W#โ€ฌู†  โ€ช 888โ€ฌูˆุง ;โ€ช888# 5 888 ; %;888Rโ€ฌูˆโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ;/;5โ€ฌูˆโ€ช~ C(Jโ€ฌุฑุงโ€ช +โ€ฌูˆุงุฑู‡โ€ช. +โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ,% ."J bโ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุขโ€ช VA $% +.J : 9โ€ฌุง(ุจ โ€ช ,โ€ฌุง ;โ€ช 9"A bAโ€ฌุงู† โ€ช`5โ€ฌุฒู…โ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช U.R 1 (Jโ€ฌูˆุง โ€ช'W ' 1โ€ฌู โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช TC?Jโ€ฌุง ;โ€ช;Aโ€ฌุน โ€ช.Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซ;โ€ช UAโ€ฌุงโ€ช 8 ุŒ 18% }8 58 , eโ€ฌุขโ€ช; S8โ€ฌุงโ€ช 8UAโ€ฌุงโ€ช 8?5โ€ฌุฏู„ ุฐ โ€ช$8% 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ชUโ€ฌุกโ€ช Jโ€ฌูˆุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช .โ€ฌูˆโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงโ€ชWJโ€ฌุฐ ;ุงโ€ช bAโ€ฌุงโ€ช o78 8% ?5โ€ฌุง โ€ชT 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชWโ€ฌู… ุง ;ุจ ุง ;โ€ช 1/โ€ฌุงโ€ช b8A; Oโ€ฌุงูŠ ุง_โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช $8โ€ฌุง ;โ€ช8 b8Aโ€ฌุขโ€ช ,8 :โ€ฌุฒุงูˆโ€ช85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช. ?5โ€ฌุง โ€ช ,%โ€ฌุง (" โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช T.โ€ฌุงูˆุฑุงโ€ช Aโ€ฌุง ุง โ€ช ุŒโ€ฌุง โ€ชA , J  T.โ€ฌุฑุงุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ชY%โ€ฌู„ โ€ช ,% (Uโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌู… ุง "โ€ช 8โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช82 8.โ€ฌู‰ ุง โ€ช'M8โ€ฌุช โ€ช ,8% 8 Jโ€ฌุฐู‡โ€ชุŒ 8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช ? ,% .โ€ฌุฏ ุง โ€ช , ุŒ Uโ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง _ โ€ช $%โ€ฌุงุฏุงโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88#โ€ฌุฑูƒ ;โ€ช 88UAโ€ฌุงโ€ช @88 88?5โ€ฌุงโ€ช : ,5 88Oโ€ฌุงโ€ช 88JA\ 988./โ€ฌุงโ€ช ุŒ 88?5โ€ฌูˆุงโ€ช88โ€ฌุฑูƒโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 88Cโ€ฌุฉ โ€ช88.Jโ€ฌู‰ ุง โ€ช $88โ€ฌุงโ€ช;88 ,5 88Oโ€ฌู† ุข โ€ช . M88โ€ฌุง โ€ชV88โ€ฌุกุฉ ุง โ€ช C(885 88โ€ฌุงโ€ช,5 88Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;Cโ€ฌุฑู‡โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง_ ุง โ€ช 9M8 (8U $8โ€ฌุงโ€ช +8G : 9V8โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงุฉ ุงโ€ช 8% /โ€ฌุง โ€ช .C82 8โ€ฌุง โ€ช,Y8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ?ุฑุจ ูˆุง โ€ช'Mโ€ฌุช ูˆุงโ€ช (UC 9./โ€ฌุงุฉ ุฏุงโ€ชinternal mirror 82O Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง_ โ€ช $ (Uโ€ฌูˆุงโ€ช;2 $โ€ฌุฑูƒโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ."\ $% ,โ€ฌูˆ ? ุฏุง ูˆโ€ช.@C*Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช. UG ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T2โ€ฌุง โ€ช ,5Yโ€ฌูˆุง "โ€ช. ,%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช7โ€ฌุฑ ? [ ุง โ€ช "Kโ€ฌูˆุง โ€ช;Mโ€ฌู‰ ูˆุง โ€ช. 7โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ,โ€ฌุข โ€ช  5โ€ฌุง โ€ชG.โ€ฌุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฑุขโ€ช $% Yโ€ฌุท โ€ช J;Aโ€ฌูˆ\;ุฑู‡ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9"Jโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุข ู‡โ€ช +โ€ฌูˆโ€ช $.(Jโ€ฌุง โ€ช KJ $โ€ฌู‡โ€ช.+โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช.  ,โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูขูง -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ โ€ช7Jโ€ฌุข ุงู† ุง โ€ชA'.โ€ฌุช @ ุงโ€ช S( ,5 Oโ€ฌุฏุง \ โ€ช 8O 8 8.โ€ฌู‡โ€ช +โ€ฌูˆ โ€ชa8. 8 ,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† ุงโ€ชJโ€ฌุก โ€ช #โ€ฌู‡โ€ช. +โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง (โ€ช .โ€ฌูˆุฑุงุก ุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช ,โ€ฌุง'ุณ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ; ุงุฑุฏุช ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† "; โ€ช C%โ€ฌุง ? @ "; โ€ช C%โ€ฌุง โ€ช. '( S"\ 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9 Jโ€ฌุขโ€ชY ,โ€ฌุง โ€ช Sโ€ฌุง โ€ช# Wโ€ฌุก ุงโ€ช  ]"(5 + Oโ€ฌุง ุฑโ€ช9: ยƒ5โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช  J`5 ,โ€ฌุง โ€ช ,% J bW S 1"#โ€ฌุงโ€ช.,5 Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฑุขโ€ช*888 $888% Y888โ€ฌุฏุฑ โ€ช 888 ุŒ 888J;Aโ€ฌุฃุณ โ€ช 888โ€ฌุง ;โ€ช 888โ€ฌู‡โ€ช888A ,888 888 J ;888โ€ฌุฑุงุชโ€ฌ โ€ซูˆุฑุงุช ูˆโ€ช;Aโ€ฌุฉ โ€ช *W#โ€ฌูˆโ€ช.[UC eโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฑุงุช โ€ช 6Aโ€ฌุง?ู„ ุง'โ€ช: .EE Eโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงู† ;โ€ช; 92โ€ฌู„ 'โ€ช K"C5 ,5 Oโ€ฌุงู† โ€ช ,. 7OJโ€ฌุงโ€ช"%โ€ฌุฑ ุง;ุฑ ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช %โ€ฌู \"โ€ช .โ€ฌุง ( @ ูˆู‡ ุง โ€ช 5 Gโ€ฌุงโ€ช*85 9Vโ€ฌู„ ุง โ€ช1"8 C5 9M8 18 8;.โ€ฌโ€ฌโ€ซุฐุง ุขโ€ช8โ€ฌู† ุง โ€ช T85 WM8โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุจ ุง "โ€ช;8 18. 8C 98.J ุŒ 8#โ€ฌุจ "โ€ช ุŒ 8#โ€ฌุงูŠโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 188G%โ€ฌุง โ€ช88 .โ€ฌุช โ€ช88/ 9M88โ€ฌูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงุฐุง \"โ€ช 88.โ€ฌุง โ€ช ,88 @ (88โ€ฌุง โ€ช;88Cโ€ฌุน ุง โ€ช 88" T88C?J U\88.โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุง *;ุช ุง โ€ช ุŒ .โ€ฌูˆโ€ช , bUOโ€ฌุฉ โ€ช J;2โ€ฌูˆโ€ช +Jโ€ฌูˆุก โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงุฐุง ุขู† โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช;Cโ€ฌุน ุง โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 1 9โ€ฌุง โ€ช;.โ€ฌุช โ€ช 9 9Mโ€ฌูˆ;โ€ช ุŒ 12UJ @ ? mRโ€ฌูˆุงุฐุง ุขู† โ€ช8Gโ€ฌุก ุง โ€ช.8โ€ฌุจโ€ฌ โ€ซุฑุณ ุฑโ€ช Jโ€ฌุง โ€ช T%;(5 1.? 2Wโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌุง โ€ชWโ€ฌู… ุง *;ุฑ ูˆุง ;ุช โ€ช;8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ูˆุงโ€ช15 Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช Gโ€ฌู‚ โ€ช*5โ€ฌู„ ุง โ€ช;.โ€ฌุช ุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช 5 \ . ,.โ€ฌุง โ€ช @8โ€ฌุงูŠ โ€ช;8GOโ€ฌุฉ โ€ช +8eโ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช 5โ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ช 9# $%โ€ฌุท โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช; ':โ€ฌุขู† โ€ชW( 5โ€ฌู… โ€ช 5 Jโ€ฌุงโ€ช.5โ€ฌุฒ โ€ช a. 1โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช;5 $โ€ฌู… โ€ช .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;Cโ€ฌู„ โ€ช " ':8 18โ€ฌุงู† โ€ช8% 58โ€ฌุฉ ุงโ€ช8 %โ€ฌู„ โ€ช;8โ€ฌู… โ€ช'8O 8 .โ€ฌู„ ุง โ€ช;8โ€ฌู… ูˆโ€ช 8 98: Jโ€ฌุงุฑโ€ช8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุทโ€ฌ โ€ซุง โ€ช GCโ€ฌุงูˆ โ€ช : $โ€ฌุงโ€ช'2โ€ฌุญ ูˆุฉ ุงุฑุฉ ุง โ€ช ]Gโ€ฌุง โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช GCโ€ฌุง โ€ช; 92;J : :โ€ฌุฉ โ€ช ูก T bJโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช GCโ€ฌุง โ€ช : : :โ€ฌุงโ€ช'Zโ€ฌู‚ ; โ€ช ูข Tโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช GCโ€ฌุง ุงโ€ช J : .โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช ูก T Y5โ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„ ุฏุงโ€ช Z 9Oโ€ฌุง โ€ช 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡โ€ช o7โ€ฌุงุฑโ€ช .โ€ฌุท โ€ช 8C K"C5โ€ฌุง?ุฒู‡โ€ช 98 8โ€ฌุฏโ€ช 8Aโ€ฌูˆ โ€ช 8. +8โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุกูƒ 'ุฑโ€ช8 8.โ€ฌุทโ€ฌ โ€ซโ€ช , % .โ€ฌุงู† " โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช o7 ,Cโ€ฌุง โ€ช 8C./ 8โ€ฌุง โ€ช 5 @ (8โ€ฌุขโ€ช $8% Y8โ€ฌุง โ€ช o8C.J ;8 ุŒ ูค +A 8โ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก โ€ช$8% 18 %โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฑโ€ช .โ€ฌุท โ€ช Jโ€ฌุงโ€ช;GO Y?C5 oโ€ฌุฉ โ€ช;GO .โ€ฌุฉ โ€ช C5 $...โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงโ€ชGOโ€ฌุก ุงโ€ช*5โ€ฌู„ ุง โ€ช;.โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช%โ€ฌู… ุง (โ€ช Gโ€ฌุฉ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช %Mโ€ฌูˆุง [ ุงโ€ชCeโ€ฌุก โ€ช #โ€ฌุญ ;โ€ช;Rโ€ฌุน โ€ช,.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช @ 9.โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุฏูˆู† โ€ช;(  .โ€ฌุงโ€ช oโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌูŠ โ€ช 9: ุŒโ€ฌุงู† โ€ช T8GJโ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช 88โ€ฌุง โ€ช ,88.โ€ฌุง ;โ€ช;88/โ€ฌุฏโ€ช 588 ,5โ€ฌูˆโ€ชW(88Jโ€ฌู… โ€ชG*88โ€ฌุช โ€ช ".882โ€ฌุงูˆ ุข โ€ช88โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง?โ€ช5Yโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูขูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ ุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุง *;ุช ุง โ€ช 8 J;82 @8 J 8C% 1 : .โ€ฌูˆโ€ช S.8Rโ€ฌุง โ€ช8 98โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฏุน โ€ช ,%โ€ฌุง โ€ช o8UJ 8C H8 [UC8โ€ฌุง ุขโ€ช ุŒ Y8โ€ฌูˆโ€ช;% m"*8Jโ€ฌุง\โ€ช 18Uโ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชC o 5Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช 88:โ€ฌุฉ ุง โ€ชW88โ€ฌุงู… ุง โ€ชUโ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌุงโ€ช88Ceโ€ฌุก ุง โ€ช H88 ุŒ H588โ€ฌุงู† ุฐ โ€ช 988.?5 88โ€ฌุง โ€ช88G.5 @ (88โ€ฌโ€ฌโ€ซุงู‡ ู… ุง โ€ช;Gโ€ฌุจ ;โ€ช;Rโ€ฌุน โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูขูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‬

‫‪- ٣٠ -‬‬


โ€ซุงโ€ช$โ€ฌุงุน โ€ช 6Aโ€ฌุง'!ูˆโ€ช$โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฐุง ุงุงุน ูˆุง โ€ช ;?Cโ€ฌุง ูˆุช ุŸโ€ฌ โ€ซุขโ€ช? 9โ€ฌุช ุง ุฉ โ€ช / ,โ€ฌู† ;ู† "โ€ช ุŒ ,%โ€ฌู† ุงุงุน ุงโ€ช 8Rโ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌุงุน โ€ชY8 Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆุงุงุน โ€ช ]Oโ€ฌุฑุคู‰ ูˆุงุฑ โ€ช5/โ€ฌุฉ ูˆุงโ€ช Oโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9 /โ€ฌุงู† โ€ช 8"O 8CA;U5 , +.Jโ€ฌุงุช ูˆโ€ช8โ€ฌุฑุงุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 98 /โ€ฌุงู† โ€ช8 T(8โ€ฌุฑุงโ€ช +Jโ€ฌูˆโ€ชU(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช , ุŒ Cโ€ฌุขโ€ช , 1 . 9โ€ฌุงโ€ช K"C5 ,5 Oโ€ฌุงู† โ€ช W5โ€ฌุฌ โ€ช (8 85; 8Cโ€ฌูˆโ€ช +8.Gโ€ฌูˆ โ€ช;8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซ [ โ€ช C" C5  ุŒ 9: 1โ€ฌูˆโ€ช T C5โ€ฌุงุฑ ูˆโ€ช.โ€ฌุงโ€ช. CJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงุงุน ู‡; ุงุฑ โ€ช5/โ€ฌุฉ โ€ช_ ;Jโ€ฌุช โ€ช8 bV8J ุŒ 8U\Oโ€ฌุฉ โ€ช85/ 8โ€ฌุฉ โ€ช]"(85 +8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ โ€ช. 9"A , (UCJโ€ฌโ€ฌ โ€ซ)> ุงุช ุงโ€ช$โ€ฌุงุน โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;%โ€ฌุงโ€ช w 9โ€ฌุฏุงโ€ช: Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง โ€ช 5โ€ฌูˆุง (โ€ช Gโ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุงุฏุงุฑุฉ โ€ช M /โ€ฌูˆุนโ€ฌ โ€ซโ€ช ;J -ูฃโ€ฌุง *ุฏุฑ ุง 'ุฒโ€ฌ โ€ซโ€ช;%โ€ฌุงโ€ช 9โ€ฌุฐุงโ€ช: *W# Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง ุฑุฉ โ€ช $%โ€ฌุง '_ ุง โ€ชAโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ;*O -ูขโ€ฌุง โ€ชWโ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌูˆโ€ช;Rโ€ฌุญ ุงู‡ุงูโ€ฌ โ€ซโ€ชA;.โ€ฌุช ุงุงุน โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;%โ€ฌุงโ€ช: (U 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง โ€ช;VWโ€ฌุน โ€ช Gโ€ฌู‚ ุง ` ; ุง โ€ช 9โ€ฌูˆูˆ ุง โ€ช Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง โ€ช [UC :โ€ฌูˆุฑ ูˆ *;ุฑุงุชโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง โ€ช;Wโ€ฌู โ€ช ,โ€ฌุง _;ุฑ _ ุงโ€ช"Zโ€ฌุกโ€ฌ โ€ซโ€ชA;.โ€ฌุช ุฐู‡โ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุงโ€ช 5โ€ฌู† โ€ช Uโ€ฌุฉ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ุงโ€ช 2 /โ€ฌูˆุงุฉ โ€ชM jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช% -ูขโ€ฌุฏุงุช ุง โ€ช Uโ€ฌุง โ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง ;ุฏ ูˆโ€ช Aโ€ฌุง โ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชA;.โ€ฌุช โ€ช: wโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง ?; ุงุฏุงุฑูŠ ุง ุฏูŠุกโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง โ€ช ]Vโ€ฌุงุฏุงุฑูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุงุฏุงุฑุฉ ุง (โ€ช M wโ€ฌูˆุนโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฃูก -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซุข> <ูˆุฒ ุง' ุช ูˆุงโ€ช 7โ€ฌุง )ุชโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุฑ ุงโ€ช5โ€ฌุกุงุช ุง (" โ€ช 9: :โ€ฌุฑุฃโ€ช; ( Z 5โ€ฌุน โ€ช A\ ุŒโ€ฌูˆุฉ โ€ช , 5 ุŒโ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซุงโ€ช Zโ€ฌุง ;ุงโ€ช... ุŒ @Aโ€ฌุง ยƒโ€ฌ โ€ซโ€ช'O , : (UC (U ย‚ % -ูขโ€ฌู„โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุน ;โ€ชSAโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช .โ€ฌุง โ€ชAGโ€ฌุช ูˆุง ;ู„ ูˆุง ;ุงโ€ช5โ€ฌุชโ€ฌโ€ซ โ€ช @?MJโ€ฌุง โ€ช [UCโ€ฌูˆโ€ช $% wโ€ฌุง?ุฒุงุชโ€ฌโ€ซ โ€ช%โ€ฌู… โ€ช 9Jโ€ฌุงู‡ โ€ช9 .Jโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 9 % ( +Jโ€ฌุฃโ€ช $%  9/โ€ฌุง;ุฑโ€ฌโ€ซโ€ช TC?J -ูฃโ€ฌุง โ€ช 9A Tโ€ฌุงุฑ โ€ช: 9:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฏุงโ€ช o7 %โ€ฌุงุฑ ุง (โ€ชUWโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 9: 7UCJ , 5โ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุงุฑโ€ฌโ€ซ ุง โ€ชOโ€ฌุฑุฌ โ€ชGโ€ฌู‚ (โ€ชiโ€ฌูˆ โ€ฌโ€ซโ€ช;% -ูคโ€ฌุฏ โ€ช (Uโ€ฌุงู† โ€ช(Jโ€ฌู‡โ€ช U +โ€ฌุฉ ูˆุงู† ุขโ€ช K2 Sโ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช 5โ€ฌูˆู‰ ุฃู† ุง *โ€ช %Cโ€ฌุง^ โ€ช 5โ€ฌู‡โ€ช Cโ€ฌูŠ ;ุฑุฏ ุขโ€ชู‹ "O bโ€ฌุง ย†โ€ช%โ€ฌุงุฏ โ€ช;8 85 Jโ€ฌู„ โ€ช8/โ€ฌุงุฑุฉโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 88# 88 ,Uk;88โ€ฌุขโ€ช 1โ€ฌูˆโ€ช 88.โ€ฌุฃ โ€ช88/ @88โ€ฌุก ุง โ€ช 885โ€ฌุฅโ€ช 88?5โ€ฌุฅ โ€ช 88G 88โ€ฌูˆุงโ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช88CJโ€ฌูˆู„โ€ฌ โ€ซ;โ€ช Ukโ€ฌูˆุงู‹ุง โ€ชAโ€ฌู„ ุง โ€ช "Wโ€ฌุฃโ€ช8"5 8โ€ฌุฏ ุฃโ€ช;8โ€ฌุงู„ ุง โ€ช M8โ€ฌุข ุฅุฐ โ€ช 8" [8?5โ€ฌูˆุฑโ€ช8%; o'8/โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช\ $%โ€ฌูˆ โ€ช%( 1โ€ฌุช \;โ€ช 5โ€ฌูˆ โ€ช w# 9.U5โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุฑ ุฐ ุขโ€ช;5 9โ€ฌู… ุฉ ุฃ ";ุน โ€ช;8 ,8โ€ฌุฑุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช $% ]%โ€ฌุง^ โ€ช;C8 98"A : Jโ€ฌุงุช โ€ช/โ€ฌุกโ€ช 8โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง ;โ€ช 8U b8kโ€ฌุฉ ุฏุฑุช ุง 'โ€ช$8% ,85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช Mโ€ฌุข ูˆุขโ€ช Sโ€ฌุฑโ€ช73 o'/โ€ฌุงูƒ ุง ;โ€ช.1(U @Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุฏุฑุจ โ€ช  O 5 J $% (Uโ€ฌุงุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช 9:โ€ฌุง *;ุฑุงุช ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฐุง โ€ช5โ€ฌุซ ; ุงโ€ช M. # ;G%โ€ฌุฉ 'โ€ช ,5โ€ฌุฏโ€ชC5โ€ฌุฑโ€ฌโ€ซ ุฐุง โ€ช ; 9.UJโ€ฌุงโ€ช + 2  SJโ€ฌุง โ€ช + .โ€ฌุฉ โ€ช;5โ€ฌู… ูˆุงโ€ฌโ€ซโ€ช Kโ€ฌุงโ€ช @$โ€ฌูˆุงโ€ชJโ€ฌู‚ ' ุงโ€ช$โ€ฌุงุน โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃ ;ุจ ุง^ุฏูˆุงุฑ ุง^ุฑโ€ช:.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;Jโ€ฌู… ุฃ ุณ ุง โ€ช Uโ€ฌุฉ โ€ช $%โ€ฌุฃู† ุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช a.โ€ฌุง^ู† โ€ช 8 8/โ€ฌุฅ โ€ช 82 8โ€ฌุฃูˆโ€ฌ โ€ซ โ€ช $% Gโ€ฌุง ุฃุณ โ€ช +"Cโ€ฌูˆุฅโ€ช Oโ€ฌุงโ€ช , +/โ€ฌุง ูˆโ€ช ,Jโ€ฌูˆุง โ€ช j Cโ€ฌุง โ€ช 8Uโ€ฌูŠ ุง โ€ช78โ€ฌูŠ ุงโ€ช8%โ€ฌุฏูˆุง โ€ช8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช $8% +:โ€ฌุง โ€ช 8 8_Cโ€ฌุงย‰โ€ช8โ€ฌู‚ ูˆโ€ช 8โ€ฌุฃโ€ช +(8Uโ€ฌูˆโ€ช *8"5โ€ฌูˆู† ุง^โ€ช;8โ€ฌุฑ โ€ช8_Cโ€ฌุฑ โ€ช 85/โ€ฌูˆุฑุคโ€ช85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช5/โ€ฌุฉ โ€ช;UMโ€ฌู† ุง โ€ช` + ; , + .โ€ฌุฑ โ€ช5/โ€ฌุฉ ูˆโ€ช;M5โ€ฌู† ู‡โ€ช o7โ€ฌุง^ุฑ ูˆโ€ช;;5โ€ฌู‡ โ€ช9M8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; ` Zโ€ฌู ูˆโ€ช; 5โ€ฌู† โ€ช %โ€ฌูˆโ€ช;;5โ€ฌู‡ ;ุงโ€ช 8%โ€ฌูˆโ€ช;8Aโ€ฌุงโ€ช 8:5 ,โ€ฌูˆโ€ช;8% 5 +8e ,8โ€ฌู† ุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฃูข -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช788UCJโ€ฌู‡ ูˆโ€ช;88?C 888"GJโ€ฌุง โ€ช 888Cโ€ฌุฅโ€ช888โ€ฌุงโ€ชV885 %โ€ฌู ุง โ€ช 888โ€ฌุฅ?โ€ช88โ€ฌุฒุงุช ุง โ€ช 888Uโ€ฌุฏ ุฃูˆ ุง ? โ€ช @888โ€ฌุฃูˆโ€ฌ โ€ซุงยŠ(โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 2C.โ€ฌุง^  โ€ช7โ€ฌุง ุง^ ;ุจโ€ฌ โ€ซโ€ช;5โ€ฌู… ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง^ ;ุจ โ€ช $%โ€ฌุฉ โ€ช Jโ€ฌุฃุฑ@ โ€ช*W#โ€ฌุช ุฃูˆ ุฃุฏูˆุงุช ุฃ  ุง ุฉ ู‡โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช *W# -ูกโ€ฌุง (โ€ช bMโ€ฌูˆุง โ€ช;Jโ€ฌุฏ โ€ช 3โ€ฌุง "โ€ช ,% Hโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุง ?โ€ช5โ€ฌุฉโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช *W# -ูขโ€ฌุง โ€ชCUโ€ฌู† ูˆุง โ€ช;Jโ€ฌุฏ ุฅ โ€ช ,5;Jโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุง ?โ€ช5โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช *W# -ูฃโ€ฌุง โ€ช Rโ€ฌูˆุง โ€ช;Jโ€ฌุฏ ุฅ ุง โ€ช $% +โ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุง ?โ€ช5โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช *W# -ูคโ€ฌุง ุฑุจ ูˆุง โ€ช;Jโ€ฌุฏ ุฅ โ€ช ]"GJโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุง ?โ€ช5โ€ฌุฉโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃ ;ุจ ุง โ€ชOโ€ฌุก ุง โ€ช7โ€ฌู‡โ€ช Cโ€ฌูˆุง " โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช C _. ,_5โ€ฌุฃู† โ€ช %Mโ€ฌู‡ ุง โ€ช;8 +8Jโ€ฌุขโ€ช Cโ€ฌูˆ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช m82 [8.โ€ฌุฃู† โ€ช;8โ€ฌุขโ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช5 Aโ€ฌุฏ โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌู‡โ€ช 9.?5  Cโ€ฌูˆ โ€ชO ' Cโ€ฌุก ุง " ูˆ โ€ชO 8 ' 8/โ€ฌุกโ€ฌ โ€ซุง โ€ช7โ€ฌู‡โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ ู‡; ุฃ ุณ ุง โ€ช Uโ€ฌุงยŠุงโ€ช.%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช a88. 885 88โ€ฌุฃ โ€ช T 88โ€ฌุง ;โ€ช 98 2โ€ฌุง โ€ช 88 88โ€ฌุง โ€ชO 88โ€ฌุก ุง โ€ช788โ€ฌู‡โ€ช`88 88 % Cโ€ฌู† ุง โ€ช788โ€ฌุข โ€ฌ โ€ซูˆุง ุงู† โ€ช ,โ€ฌุฃู‡โ€ช +โ€ฌุง ; โ€ช 9โ€ฌุง โ€ช $% %(Jโ€ฌุง โ€ชOโ€ฌุกโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุฃู‡โ€ช +โ€ฌุง^ โ€ช:Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช ู‹ J ,โ€ฌูˆ โ€ชRUV (' ,โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฑุขโ€ช (UCJ $% Yโ€ฌูˆโ€ช ] . [UCJโ€ฌูˆโ€ชjโ€ฌุก ูˆุฑโ€ชJโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช 88C% a88 Zโ€ฌูˆโ€ช 98 WJโ€ฌุงโ€ช88 88 88โ€ฌู† ู‡โ€ช88โ€ฌุฏุฆ โ€ช 88A 98 /โ€ฌุจ โ€ช 88โ€ฌุฉ โ€ช 988WJโ€ฌุง โ€ช 88_Cโ€ฌูˆโ€ฌโ€ซุฃ*โ€ช Sโ€ฌุง โ€ช1โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช ,โ€ฌูˆุงโ€ชY/ 9 ู‹ %โ€ฌุก โ€ช(/ ,โ€ฌูƒโ€ฌโ€ซ โ€ช(/ 9WJโ€ฌูƒ ุข " ; โ€ช (5โ€ฌุจ โ€ช Cโ€ฌุง ;ุงุก "โ€ช UJ $ jโ€ฌุบ โ€ช. ู‹ Jโ€ฌโ€ฌโ€ซ ูˆู„ ุง โ€ช , Wโ€ฌุง^ุฑ ุง ;ุงโ€ช % 9WJ %โ€ฌูˆุข` ุก ุฒุฑโ€ชAโ€ฌุก โ€ช 8% . #โ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช M% $โ€ฌุฉ โ€ช `J 9โ€ฌูˆู‡ูˆุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช .Cโ€ฌุงโ€ช$โ€ฌุงุน โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ชCโ€ฌูƒ ? ;โ€ช , %โ€ฌุง ;ุงโ€ช % +J ,โ€ฌุงยŠุงุน (โ€ช .โ€ฌุถ ุฃู‡ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง^ูˆู„โ€ช :โ€ฌุง ; ุฉโ€ฌ โ€ซุงโ€ช;* 5 \ 9Vโ€ฌู„ โ€ช $%โ€ฌุฃุฑุง ุฑุงโ€ช .โ€ฌู‡; ุง *;ู„ โ€ช $%โ€ฌุฃุฑ ุขโ€ช :โ€ฌุฉ โ€ช$KJ +eโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง^ุฑ ุง (โ€ช C wโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุง ( โ€ช ;5  VAโ€ฌุง^ุฑโ€ช .โ€ฌูˆุง^ุฑ ุง โ€ช :โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ชiJโ€ฌุฏูŠ โ€ช 3โ€ฌุฃุฑ โ€ช/โ€ฌุฉ ุฅุงโ€ช.%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : :โ€ฌุง^ "โ€ฌ โ€ซุง ุต ุฃู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุฃุฑูƒ ุงยŠุงโ€ช $% %โ€ฌุฒ @ โ€ช %โ€ฌูˆ [ (โ€ช;Cโ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซโ€ช.;Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : H :โ€ฌุง *โ€ฌ โ€ซุงโ€ช Hโ€ฌุฏูˆ โ€ช ,%โ€ฌุง ?;ุงุจ ุง *โ€ช mโ€ฌุงย‰โ€ช Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง ุง@ โ€ช :โ€ฌุง ุงโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฃูฃ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซุฅุฐุง โ€ช m?CJ +โ€ฌุง "ุงโ€ช 7O .. 5โ€ฌุฉ ุฑุงโ€ช1โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : [Wโ€ฌุง ูˆโ€ช,5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุขโ€ช Tโ€ฌุฃุฑูƒ โ€ช 9"Aโ€ฌุฃู† โ€ช(CJโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง (ุฏุณ โ€ช :โ€ฌุงยŠโ€ช 2โ€ฌุงุฑโ€ฌ โ€ซุฅุฐุง โ€ชAโ€ฌู„ ุง ? @ ` โ€ช;GO S` ยŒGWโ€ฌุช โ€ช;GOโ€ฌุฉ โ€ช 3โ€ฌุง^ู… โ€ช ..โ€ฌูˆุฅุฐุง โ€ช% Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ? @ โ€ช;GOโ€ฌุช โ€ช ,J;GOโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง^ู…โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง (@ โ€ช :โ€ฌุง "ุงู‡โ€ฌ โ€ซุง โ€ช^ 9โ€ฌูŠ โ€ช;/; Mโ€ฌุฏ (" ู‹ ุขโ€ช 8C% 8 9โ€ฌุฃู† โ€ช`(8โ€ฌู„ ุง^ โ€ช w8โ€ฌุง โ€ช *8โ€ฌุง โ€ชbM8J 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฐ ุง โ€ช9โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : ,:โ€ฌุง (ุคู„โ€ฌ โ€ซุง^ โ€ช wโ€ฌูˆุง โ€ชR Uโ€ฌุช ุง (ุฐโ€ช ;/` $J`J A /โ€ฌุฐุข ' โ€ช Jโ€ฌุฏุฏ โ€ช \ ,โ€ฌุญ ุง โ€ช(8โ€ฌุคุช ูˆุฃู†โ€ฌ โ€ซุช (โ€ช Gโ€ฌุฃูˆ โ€ช $% "5 Zโ€ฌุฐู‡โ€ช ,โ€ฌุง ( @โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง @ โ€ช :โ€ฌุง โ€ช Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซยŠโ€ช?5โ€ฌุฏ ุง โ€ช _CJ M 9โ€ฌุง โ€ช [U ,โ€ฌุง โ€ชYโ€ฌุงูˆโ€ช 5โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : #.โ€ฌุง โ€ช9Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู„ ุฃู† โ€ช 9WJโ€ฌุง ;โ€ช 9 C% @Rโ€ฌุง โ€ช 9"A Mโ€ฌุฃู† โ€ช"Jโ€ฌุฃ โ€ช ุŒโ€ฌุขโ€ช *8J 9โ€ฌู โ€ช185 8 18โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +88.J ุŒโ€ฌุฃู† โ€ช;88ย 88_CJโ€ฌุฑ โ€ช ,88โ€ฌุง โ€ช b88Wโ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุง^โ€ช88โ€ฌู… โ€ช ..โ€ฌุฃูˆ โ€ช ,88โ€ฌุฏุงโ€ช 88Oโ€ฌุง โ€ชO $88โ€ฌุฑโ€ช 88/โ€ฌุฃูˆโ€ฌ โ€ซ ;ุจโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง ุฏูŠ โ€ช : M%โ€ฌุง โ€ช .โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฅโ€ช888โ€ฌุงุน ุฏูˆู† โ€ช ;888Jโ€ฌุง โ€ช 888 .โ€ฌุง โ€ช;888R; 888โ€ฌุน ูˆุข โ€ช 888โ€ฌุฒุงุฏุช โ€ช888.โ€ฌุฑู ุง โ€ช 888Uโ€ฌุฏ โ€ช888โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;โ€ช;Rโ€ฌุน ุฒุงุฏ ุง ู„ ุฅุงโ€ช 1 1%โ€ฌูˆ [ โ€ช ู‹ \ #โ€ฌุฃู† โ€ช;5โ€ฌู† ุง "โ€ช8โ€ฌุน โ€ช8? 8โ€ฌู„ โ€ชู‹ %8" 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช 9โ€ฌุง ?ุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : M% :โ€ฌุง^โ€ช 2โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฅโ€ช%โ€ฌุฏุฉ ุง โ€ช _Cโ€ฌุฃ [ ุง โ€ช Mโ€ฌูˆุง ุงโ€ชRโ€ฌุช ุง^  โ€ช;5 Aโ€ฌู„ ุง โ€ช;.โ€ฌุง] ุง โ€ช $โ€ฌุตโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : M% H :โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง_ ย โ€ช ,โ€ฌูˆโ€ช W# _ /โ€ฌุฃโ€ช ,% Y?.J C% M A'% 1 Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง ุง@ โ€ช : M%โ€ฌุง โ€ช1"Mโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชM M 1"#โ€ฌุก ุง โ€ช ."Gโ€ฌูˆุง `ู„ โ€ช (Uโ€ฌุฐุง ุซ โ€ช7C%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : M% [Wโ€ฌุง โ€ฌ โ€ซโ€ช Aโ€ฌุฃโ€ช 9Vโ€ฌุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช% +eโ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง (ุฏุณ โ€ช : M%โ€ฌุง ูˆ โ€ฌ โ€ซุงยŠุงุน โ€ช , " Z J`5โ€ฌุง ูˆ ุง^ูˆ โ€ช $โ€ฌูˆุง โ€ช 9MUโ€ฌุง "ุงโ€ช C.5 5โ€ฌุง โ€ช 9MUโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ุต ุฃู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง โ€ช $% ;.โ€ฌุง โ€ช `GWโ€ฌุงโ€ช , 9Aโ€ฌุง โ€ช% $% ;.โ€ฌู… ุง ูˆ โ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง (@ โ€ช : M%โ€ฌุงยŠโ€ชeโ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซ โ€ช +_.โ€ฌุง^ู† โ€ช;Jโ€ฌู„ ุง^ุฑ ุง โ€ช $โ€ฌุฅุงโ€ช%โ€ฌุช โ€ช C%โ€ฌุง ุขโ€ช $% Yโ€ฌุง ?โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช, :โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ูˆ [ โ€ช $%โ€ฌุฅโ€ช ?5โ€ฌุฃูˆ "โ€ชJโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช : M% ,:โ€ฌุงุฏโ€ชOโ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฃูค -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซุข ุง^ุฑ โ€ช 9:โ€ฌูˆโ€ช @Rโ€ฌุง ู„ ุง "โ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง @ โ€ช : M%โ€ฌุง (โ€ช,Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃุฃ ุขโ€ช 9โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุน โ€ช ,W( Aโ€ฌุง^ุฑ ูˆุงยŠุงุนโ€ฌ โ€ซุง ;ู† ุง โ€ช M.โ€ฌูˆู† โ€ช :โ€ฌุง ุชโ€ฌ โ€ซโ€ช @A;Jโ€ฌูˆุซ ุฃุขโ€ช , :โ€ฌุง ู„ ูˆุฑโ€ช [U . / %;A; (U TJโ€ฌุง ;โ€ชSAโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃโ€ช' :โ€ฌุงุน ?ู„ ุง ูˆุชโ€ฌ โ€ซ`ุฐุข ู‡โ€ช a. Cโ€ฌุงโ€ช' :โ€ฌุงุน ุง ูˆุช ูˆ `โ€ช Jโ€ฌูƒ ุง โ€ช Gโ€ฌุง " ุข ุญโ€ฌ โ€ซโ€ช .โ€ฌุฒุฏ ุงุฑ ูˆโ€ช Wโ€ฌุฌ ุฑ โ€ช5/โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซ ุงู† โ€ช m"*Jโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุข ุง ุงโ€ช , 9 %โ€ฌุงโ€ช 9Vโ€ฌูˆุง?โ€ช mโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุขุช โ€ช'Oโ€ฌู„ ุฉโ€ฌโ€ซโ€ช Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 5;GJโ€ฌุขุฏุฑ ุข [ โ€ช9: 1โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง ;โ€ช;2โ€ฌู„ ุง โ€ช T*C $โ€ฌุงุฏุงุฑูŠ โ€ช 9A %โ€ฌุฉ ุฒโ€ชC Cโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฑ โ€ช +โ€ฌุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช5/ 5 G 57UCโ€ฌุฉ โ€ช "(5 +โ€ฌุง ุงโ€ฌโ€ซ โ€ช  ย‚ 9 %โ€ฌุช ุง ;ุงุฏ ูˆุข ุช โ€ช +(Jโ€ฌุงโ€ช #โ€ฌุงู โ€ช +5 Hโ€ฌุง โ€ช@ 9.โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช'Oโ€ฌุช ูˆุง โ€ช/ Wโ€ฌุช โ€ช ; 9โ€ฌูˆุง โ€ชWโ€ฌุงโ€ช 1โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑโ€ช @5โ€ฌุง ("โ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุง โ€ช e'e +โ€ฌุงโ€ช.โ€ฌุฏ (โ€ช +โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„โ€ฌโ€ซ โ€ช b `Jโ€ฌุขุจ โ€ช 5โ€ฌุขโ€ช M 9โ€ฌูˆุน ูˆโ€ช @A; $% o Mโ€ฌุง โ€ช.A;J 9 5 Sโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช............................................................................โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช.............................................................................โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช........................................................................... -โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุงโ€ช$โ€ฌู‡ุงู โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† ุง(ู† โ€ช Z ,โ€ฌู‡ู ุข (ุฑุฉ โ€ช ุŒ ] Z ,โ€ฌุงูˆ ุง "โ€ช O8โ€ฌุฉ โ€ช8G"A 8Z ,8โ€ฌู† ุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช $88% 885โ€ฌุง โ€ช;W*88โ€ฌุฑ โ€ช;88C. ,C88 ุŒโ€ฌู† โ€ช`88โ€ฌู† โ€ช;885โ€ฌู† โ€ช 88Cโ€ฌู‡โ€ช88โ€ฌู โ€ช88CJ 88 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,88 |88.โ€ฌุงโ€ช 188/โ€ฌูˆโ€ช ุŒ 188 88โ€ฌูˆ โ€ช ,88 988.โ€ฌุง โ€ช $ 88โ€ฌุงู‡โ€ช88โ€ฌุงู ู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช;88Uโ€ฌุฒ ?โ€ช 88Cโ€ฌุง โ€ช@88 , 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชMโ€ฌุงุก ูˆุง"ุก ูˆุง * โ€ช. ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9: ,โ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง ู โ€ช ,8 ]85โ€ฌุฏูˆู† ุงู† โ€ช;85โ€ฌู† โ€ช 8Cโ€ฌุงู‡โ€ช8โ€ฌุงู ุฏ;โ€ชi8J 85โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูโ€ฌ โ€ซุง โ€ช. $โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชCโ€ฌุซ ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง "ุจ โ€ช*Oโ€ฌุฑ โ€ช ,%โ€ฌุงู‡ุงู ูˆุขโ€ช Uโ€ฌุงโ€ช%โ€ฌุงุฏ ูˆโ€ช.Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ]J %โ€ฌุง ู โ€ช w WJโ€ฌุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุฐุง โ€ช 5 Jโ€ฌุงู† โ€ช J ]Jโ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฃูฅ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซุงุขโ€ช Tโ€ฌุขโ€ช " GW5 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฑโ€ช T( "Jโ€ฌุงูˆ ;โ€ช5โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุฐุง โ€ช o5 Jโ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซุงุฐุข ุง "ุจ ุง โ€ช ]J 5 J .?Jโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู โ€ช ,8 ุŒโ€ฌุง โ€ช"8โ€ฌุจ โ€ช $8% 9*8โ€ฌุง โ€ชุŒ 8"Zโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช $% "Zโ€ฌุง โ€ช ุŒ Tโ€ฌูˆ โ€ช m"*5 Tโ€ฌุง ู โ€ชY/โ€ฌุกุง โ€ช. Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช o5 J $ -ูฃโ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซุงุขโ€ช Tโ€ฌุง ;โ€ช SAโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช ]J 1 5 Jโ€ฌุง ู โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช.....ุŒ ,C ุŒ C ุŒ #โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุขโ€ช 1J bโ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซุงุฐุข ุง;ุฑ ุง โ€ช%(Jโ€ฌูƒ โ€ช: 9: 1J $%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชAโ€ฌุฑุงุช ูˆุฑุงุช โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ชW#โ€ฌุต โ€ช ุŒ + .Jโ€ฌุขโ€ช;8GJ ุŒ 8 % Tโ€ฌุฑ โ€ช a8. 8โ€ฌุง ?;ุงโ€ช8e ุŒ T8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช... ุŒ [UCโ€ฌุง ยƒโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌู‡ ุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆุง โ€ช".โ€ฌุช ุง โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช/โ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซุงุฐุข ุขโ€ช 9โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช ; 5 \ bJโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆโ€ฌุขโ€ช $GWJ bโ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ุŸโ€ฌ โ€ซุงุฐุข ุง โ€ช Gโ€ฌู‚ ุง โ€ช 'O , @G(Jโ€ฌุง โ€ช?Cโ€ฌุญ ุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆโ€ช GWJโ€ฌุง โ€ช".โ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูงโ€ฌุฑุณ ุง โ€ช 9Wโ€ฌุงุฑูŠ ูˆโ€ช ]J (U 9WJโ€ฌู‡ ูˆุง_ โ€ช (Uโ€ฌูˆโ€ช18% S* Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ} โ€ช;2โ€ฌุฑโ€ช Jโ€ฌูˆุง ( โ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูจโ€ฌุฐุง โ€ช ]J C% 9.UJโ€ฌู‡ ุŸโ€ฌ โ€ซโ€ช ]J Cโ€ฌุงู‡ุงู ุงู‡ุงู ุง  โ€ช Cโ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช ?Jโ€ฌุง ( โ€ช Z2 @G(Jโ€ฌุงูŠ ู‡ู โ€ช 5 G 5 Jโ€ฌุง โ€ช Jโ€ฌุงู‡ โ€ช. " Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ;ุง โ€ช`8 8โ€ฌู† ุฃโ€ช 8โ€ฌุง ? โ€ช 8โ€ฌุงโ€ช H8" : 8Jโ€ฌุงโ€ช 8 8โ€ฌุงโ€ช 8 8 % 85โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูˆุชโ€ฌ โ€ซโ€ช Aโ€ฌุฑุช ุงู† ุงุขโ€ช Tโ€ฌุข ` ;ุจ โ€ช Yโ€ฌูˆโ€ช 8 b8Wโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูˆุช ุง โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆ โ€ช 98.โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซุง ุจ ู‡; โ€ช A . / Jโ€ฌุฑโ€ช. " C 1Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง;ุฑ ุง  ุง ;ุงโ€ช T/โ€ฌุงโ€ช7Oโ€ฌู‡ โ€ช ,.โ€ฌุงโ€ช"%โ€ฌุฑ โ€ช ] C. ,โ€ฌุงู‡ุงโ€ช Cโ€ฌูˆโ€ช8CJ.GJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช CGGOโ€ฌุง (" ุงโ€ช V [ 1โ€ฌูˆุฑุฉ ุขโ€ช;85 C ุŒ 1% 9*J o5 J 9โ€ฌู† โ€ชC58โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 8 8 8 ,8. TJ Jโ€ฌุง โ€ช 8C 8K"C5 18 9"(8โ€ฌุงู† ;โ€ช @8Aโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฃ ุง โ€ช8โ€ฌุช ูˆโ€ช8%โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซูˆุซ ุง ุง โ€ช7โ€ฌูŠ ;โ€ช 1. |5. +e 1.Aโ€ฌูˆโ€ช;5โ€ฌู† โ€ช 5 GO C5โ€ฌู„ โ€ช8%โ€ฌู… ูˆโ€ช18eโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช788โ€ฌุง โ€ช $ (885โ€ฌูˆโ€ช 88โ€ฌุงู‡โ€ช88โ€ฌุงู โ€ช ุŒโ€ฌู‡โ€ช88โ€ฌุงโ€ช Cโ€ฌูˆโ€ช T88?5 88CGGOโ€ฌุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช88A 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 95.โ€ฌู„ *;ู„ ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฃูฆ -โ€ฌโ€ฌ


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ‬

‫‪- ٣٧ -‬‬


โ€ซู‡โ€ช 6โ€ฌุง!ุฏุฉ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุฏุฉ ู‡ โ€ช 1/;Jโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ; ู‡ู โ€ช,.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃู‡' ุง!ุฏุฉ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช 88: 88โ€ฌุฑโ€ช88โ€ฌู† ุง โ€ช;885 ;88 CU(88โ€ฌู… โ€ช +%88J $88%โ€ฌุงโ€ช88?5โ€ฌุช ูˆุง โ€ช,88 W88โ€ฌโ€ฌโ€ซุง ("ุชโ€ฌ โ€ซ ุง (โ€ช Gโ€ฌุฉ โ€ช'M $%โ€ฌุช ุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆุฑ โ€ช +โ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุงุข" ุง โ€ช Kโ€ฌุงุช ุง โ€ช Gโ€ฌุง โ€ช GJโ€ฌุฃ ู‰ ุง โ€ช Mโ€ฌุขโ€ฌโ€ซ ูˆโ€ช @Rโ€ฌุง ุงโ€ช , ?Jโ€ฌุงโ€ช 5 J 9/โ€ฌุง ุงุฏ ; ู‡ู โ€ฌโ€ซ ุฐุง ุง ุฏุฉ ุง ูˆุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ;ุงโ€ช C`J ; @Aโ€ฌุฏูˆุฑ โ€ชCโ€ฌุณ ุง ;โ€ช /; @Aโ€ฌุงู† โ€ช8G"A 98 . 8 J 1M8 18 %โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง (โ€ช 8 ;8 ุŒ CUโ€ฌุง ;โ€ช b8W ,8 982โ€ฌุง\โ€ช 8โ€ฌุงู โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงู† ุง โ€ช 85โ€ฌูˆุง โ€ช Y8Uโ€ฌูˆุง?โ€ช8โ€ฌุฒโ€ฌ โ€ซุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช +5โ€ฌุง โ€ช b.V8" ุŒ 18 'O ,8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑุงุช ุง ุฏโ€ช8 85โ€ฌู‰ ุง โ€ช8Cโ€ฌุณ โ€ช;85โ€ฌู† โ€ชC58โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช CUโ€ฌูˆู† ุฑู† โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;5 Cโ€ฌู† โ€ช;M% C5โ€ฌุง ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌุงุฑุงุก โ€ช ุŒ UWโ€ฌูˆุงู‡โ€ช8โ€ฌุงูโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ UWโ€ฌูˆโ€ช O`Jโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;*Aโ€ฌุฑ ุงุฏุงุกโ€ฌ โ€ซ โ€ชCโ€ฌุณ ุง ู‡; ุง "โ€ชGโ€ฌู† ุง โ€ช 1CU8 1/;J m/Cโ€ฌุขโ€ชM85 8 Uโ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช85โ€ฌู„ ุฃู† ุง โ€ช+M8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $MW5โ€ฌุงู† โ€ช TJโ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุญ  โ€ช MJโ€ฌุง (โ€ช ุŒ ,Uโ€ฌุฃ ุง โ€ช @A; 9Uโ€ฌุฏุง ุงู† โ€ช8Jโ€ฌุฃ ุง โ€ช85โ€ฌุญ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช.5โ€ฌู„ โ€ช ,โ€ฌูˆโ€ช @Rโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุงุน (โ€ช;A , Uโ€ฌุฉ ุง โ€ช5โ€ฌุญ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;5โ€ฌู„ ;ู† ุงู† ุง ?โ€ชCโ€ฌูŠ ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช m G5โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช C/โ€ฌุง โ€ช ;5โ€ฌู‡; โ€ช8C/โ€ฌูŠ โ€ช18 8Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช; ,โ€ฌู„ ู‡โ€ช Cโ€ฌุงู† ุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช` ;5 m G5โ€ฌู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช # T2โ€ฌุข ุงูˆ โ€ช 58โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช%โ€ฌู… ุงูˆ โ€ช T*Cโ€ฌุฑ@ ; ;ุงโ€ช / @Aโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช 1J.GJ 1(U ./โ€ฌูˆุฑุคุงโ€ช.oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช>Gโ€ฌุช ุง! ุง>ู„โ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌู‡; ุง ุง โ€ช.Uโ€ฌู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 18โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช 18โ€ฌุงู‡ุงโ€ช8. 18โ€ฌุฉ ุง โ€ช8โ€ฌู‰ ูˆ โ€ช8; \ 185โ€ฌุช โ€ช 8 %โ€ฌุฑโ€ช,88 @8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ; โ€ช. 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู‡โ€ชU2 +โ€ฌุช ุง ุง โ€ช.Uโ€ฌู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช : Y88Uโ€ฌูˆู‡โ€ช ;88โ€ฌุง โ€ช 88"Zโ€ฌุง ุงโ€ช88 88Oโ€ฌู‰ ุง โ€ช .88 88โ€ฌู„ โ€ช 885 188J;Aโ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณโ€ฌโ€ซ ;โ€ช;2โ€ฌู„ 'ู‡ุงู โ€ช .โ€ฌู„ ุง โ€ชA'.โ€ฌุช ุงโ€ช % /โ€ฌูˆุงโ€ช8 ุŒ (8โ€ฌูˆู† ุงู† โ€ชY8UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช . ,.โ€ฌูˆโ€ช8 Jโ€ฌู‡โ€ช 8AG +โ€ฌุง โ€ช $8% %(8J 8โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุก ุงโ€ช8 %โ€ฌู„ ุง โ€ช M8โ€ฌูˆุน โ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช 1/โ€ฌุงโ€ชA .J 9:โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช7โ€ฌุงโ€ช : Jโ€ฌูˆู‡ ุง ูƒ ุง โ€ช7โ€ฌุงโ€ช Jโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช @5โ€ฌุง ; ุง ู โ€ช; ุŒโ€ฌู† ( ุฉ โ€ช,8โ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช 5โ€ฌู† ุง ูˆโ€ช 1 1C5โ€ฌูˆุงโ€ชK 1โ€ฌูˆ ุงโ€ช Oโ€ฌุง โ€ชGโ€ฌูโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช*8โ€ฌุงโ€ช : Aโ€ฌูˆู‡โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช*8โ€ฌู‚ ูˆุง โ€ช8โ€ฌูˆุฉ ูˆโ€ช ]8GJโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌู„ โ€ช @8โ€ฌุง โ€ช 8 ;5 8 ุŒ 98.Uโ€ฌุง โ€ช8:โ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‰ ุงโ€ช"Jโ€ฌุน โ€ช H ุŒโ€ฌุงู† ู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช ,8 U*8โ€ฌุงู‡โ€ช +8โ€ฌุง โ€ชU*8โ€ฌุช ุง โ€ช 8C% H8"5 8โ€ฌุงโ€ช8"Jโ€ฌุนโ€ฌ โ€ซโ€ช88A 8โ€ฌู‡โ€ช88 ุŒ +โ€ฌุฐุง ุขโ€ช H8J S88Cโ€ฌุงโ€ช $88% ,5 8Oโ€ฌุง โ€ช T88Jโ€ฌุงโ€ชุŒ 88" T88J J 88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงุฐุง ุขโ€ช j"8R $% +:J SCโ€ฌุง โ€ช G"V8C ,8 [UC8โ€ฌุงโ€ช8A ,8 ุŒ +8โ€ฌูˆุฉ โ€ช 8โ€ฌุขโ€ช98โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ โ€ช. GJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฃูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช : [UC :โ€ฌูˆู‡ ุงโ€ช8 5โ€ฌู† ุง โ€ช 8โ€ฌุฑุงโ€ช 18Jโ€ฌูˆโ€ชAโ€ฌุฑุงโ€ช;82; 18Jโ€ฌู„ 'ู‡โ€ช8โ€ฌุงู โ€ชH8 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช *885โ€ฌู โ€ช 988.?5 885 Gโ€ฌุงโ€ช88"Jโ€ฌุน โ€ช;88.C5โ€ฌู† โ€ช 88 ุŒ 788โ€ฌุง โ€ช8 88"C5 ]88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช T2 1 WM o K5โ€ฌูˆุง?ุฒุงุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช788โ€ฌุขุก โ€ช :โ€ฌูˆู‡โ€ช88A 88โ€ฌุฑุฉ โ€ช;88โ€ฌู‚ ุง ; โ€ช j88โ€ฌุง โ€ช88.โ€ฌู… "โ€ช88A @88 988. M88โ€ฌุฑ ุข"โ€ช,88 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88;.โ€ฌุช ูˆโ€ช;882; 88Jโ€ฌู„ ุง โ€ช;88 $88โ€ฌู„ โ€ช ุŒ 885โ€ฌูˆุง โ€ช'K88โ€ฌู„ ุง โ€ช 88Uโ€ฌุต ุง โ€ช 88Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชkโ€ฌู‡ ุฉ โ€ช , ุŒโ€ฌุฐุข โ€ช ุŒ %โ€ฌูˆุงโ€ช 9./โ€ฌูŠ โ€ช Mโ€ฌุงุขโ€ช ุŒ 9 , :โ€ฌูˆโ€ช;8%โ€ฌุฏ โ€ช8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช?5โ€ฌุฏ ุง "ุงโ€ช 9โ€ฌุง _ ูˆู ุง *โ€ช.".โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;R;  .โ€ฌุน โ€ช , , J 15  :โ€ฌุง ;โ€ช;Rโ€ฌุน ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช ุŒ o 55โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช8Cโ€ฌุฎโ€ฌ โ€ซูˆุง "โ€ช 88wโ€ฌุง โ€ช 9*885 H88 88 988 .5 88โ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุฏุฑโ€ช ,88 88/โ€ฌุง โ€ช 88."G +88Uโ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุงุฑุงุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช % U ุŒ " Cโ€ฌุข โ€ชCโ€ฌุณ ;โ€ช @Aโ€ฌุงูˆ โ€ช M 5โ€ฌูˆุน ุงู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช 5โ€ฌุง ู…โ€ฌ โ€ซ ?ู„ โ€ช;5 H ุŒ %โ€ฌู† โ€ช/ UO 5โ€ฌุฉ โ€ช;8R; ,8%โ€ฌุน ุงูˆ โ€ช 8โ€ฌุฉ โ€ช 8GJโ€ฌุญ ุงูˆโ€ฌ โ€ซโ€ช;J Mโ€ฌุงโ€ช/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช Aโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌุงโ€ช  : Jโ€ฌุง โ€ช.Uโ€ฌู„ โ€ช 15โ€ฌุฑโ€ช Aโ€ฌุฐุงโ€ช , 1C J Jโ€ฌุง โ€ช.M8โ€ฌุฑ ุงูŠ โ€ช 8KJโ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซ; โ€ช 1โ€ฌูˆ โ€ช ;8โ€ฌุขโ€ช S8โ€ฌุฏโ€ช ุŒ 8Aโ€ฌูˆโ€ช T8 C 1J *8J 958.Jโ€ฌุง โ€ช ุŒ 18 ; 8โ€ฌูˆโ€ช8 5 ,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช o7โ€ฌุง *โ€ช 2 15 Uโ€ฌุงุข" " ูˆุฒ ุข โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช'8O ,โ€ฌู„ โ€ช Aโ€ฌุงุกโ€ช8? 8 8Jโ€ฌู„ ุง โ€ช8โ€ฌุฏุฉ ุง โ€ช CUA;8โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌู‰ ุง โ€ช85 _Cโ€ฌุช ุง ? โ€ช8? 8 8โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช YUJโ€ฌุงโ€ช"Jโ€ฌุน ูˆู‡ _ โ€ช  O 5โ€ฌุง โ€ช 5E's YUโ€ฌูˆู‡ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง ;ุงุฐ โ€ช $%โ€ฌุง ;ุจ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช: 5 ]Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช;88โ€ฌุฑุฉ ุฑุคโ€ช 88?UJ 885โ€ฌุง โ€ช88AGโ€ฌุช ุง โ€ช;*88 88Cโ€ฌุฑ โ€ช;882โ€ฌุฑุฉ โ€ช 88 885;Aโ€ฌุง โ€ช88 (88J 9"(88โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช Tโ€ฌูˆโ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช :%โ€ฌูˆ\โ€ช Y8UJ 85;A Aโ€ฌุง โ€ช $8% WM8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุธ "โ€ช 8โ€ฌุง ูˆุง โ€ช 8โ€ฌุงุน ุง โ€ช$8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9 9 .โ€ฌู‡ ูˆโ€ชMโ€ฌุทโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุงุฑ ุง โ€ช : .โ€ฌูˆุฐ ุงุก ุงู‡ ู… ?โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช ,Uk; .โ€ฌูˆโ€ช +Jโ€ฌุง โ€ช.2Wโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง 'โ€ช +โ€ฌูˆุงุฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ]5โ€ฌุฐ  โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ชK2โ€ฌุก ุง โ€ช.Uโ€ฌู„ ูˆ ุน ุง โ€ช a"Cโ€ฌุง ุงโ€ช ' Oโ€ฌุงุฏ ุง โ€ช,.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช*888Jโ€ฌู„ ุง โ€ชY888โ€ฌุฏูˆุฌ "ุงโ€ช 7888Oโ€ฌูˆุง โ€ช888G.โ€ฌุก ุงูˆ โ€ช888"J +8885 H888 "win-win $ (8885โ€ฌุฏู„โ€ฌโ€ซุง โ€ช;.โ€ฌุช ูˆุง โ€ช "Wโ€ฌุงุชโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุงุข ูˆุง ูˆโ€ช +5โ€ฌุฐ โ€ช: ]5 \ ,%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุท ุง ;ุงโ€ช Y/โ€ฌุง โ€ช mU 5;C.โ€ฌุง;ุงุจ โ€ช ,โ€ฌุง (โ€ชiโ€ฌูˆ โ€ช ,โ€ฌูˆุง ;โ€ช,Ukโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุฏุงุฑุฉ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช;Mโ€ฌู \'ุน ุง ;โ€ช a."8 b8kโ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช98: (8 i 82Wโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช +UJโ€ฌุง ;โ€ช bkโ€ฌุง ;โ€ช @Rโ€ฌุง ุฏูŠ โ€ช. ( iโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชMโ€ฌุฑุข ุง ( ุงุก ูˆุง โ€ช Vโ€ฌุงุกโ€ฌโ€ซโ€ช Y5Y.J -ูคโ€ฌุง โ€ช +.โ€ฌูˆุง ุฑโ€ช:T5โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฐ โ€ช'O ,โ€ฌู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฃูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫ ا‪ ,‬ا ;‪ Uk‬ا ;‪ Uk‬ا‪ /;5 ' ، C‬و‪ 8 , V5 Uk‬ا ;‪ b8k‬ا "‪8‬ء ‪8‬‬‫‪ + ،‬ذ ‪'O ,‬ل اآ(ب ا ;‪ bk‬ا رات وا رات ا ‪iJ 8‬ه‪ 18‬ا ‪ $8‬ا ‪8 98 .‬‬ ‫اي ‪ #‬آ ‪.‬‬ ‫ ‪ @?MJ‬ا ‪ +.‬ا ( ‪.‬‬‫‪ -٥‬ا ‪ ,‬و‪ 5 J‬ا ‪:9.U‬‬ ‫وذ  ‪ mC‬ا ;‪ ,Uk‬ا ‪ 5‬ا ‪ +J *8J 8‬وا‪ + 8.‬وا ‪ (8‬ح ‪ 8 +8‬ا‪78O‬‬ ‫ا ارات ا ‪;R " C‬ء ت (‪%‬ة‬ ‫ا‪B‬ت ا!د ‪:‬‬ ‫ا دة ا ;‪: 5‬‬ ‫‪ ٤ H‬م ر( ‪:‬‬ ‫‪ 885J -١‬ا ؤ‪ : 885‬وذ ‪88 88‬ن ‪;885‬ن ه‪88C‬ك رؤ‪ 885‬و‪;882‬رة وا‪88 88 % 88R‬ف او‬ ‫ا ‪ +‬ا ‪;MC‬د‬ ‫‪ -٢‬ا‪*5‬ل ا ؤ‪8"J' 85‬ع ‪ :‬وذ ‪*85 8‬ل ا ‪;*8‬رة '‪8"J‬ع ‪+8.?J 8U\% 85 G‬‬ ‫‪ ;M.5‬آ ‪;M.5‬ن وا‪+.A‬‬ ‫‪ ]88"GJ -٣‬ا ؤ‪ : 885‬وذ ‪ 9885; 88‬ا ‪;*88‬رة وا ‪ +88‬ا ‪;M88C‬د ا ‪ $88‬ا‪88.‬ل ‪ $88%‬ارض‬ ‫ا ;ا‪ @A‬و‪ 95.J‬ا (;م وا "دئ وا ‪ ]J $% %( +‬ه‪ o7‬ا ؤ‪5‬‬ ‫‪ -٤‬ر‪ @88‬ا ‪Y88‬ام ا‪88"J‬ع ا‪ o88?J‬ا ؤ‪ : 885‬وذ ‪'88O ,88 88‬ل ا ‪ @?M88‬ا ‪M88 ، (88‬رآ‬ ‫ا‪"J‬ع ‪ 9MJ‬ا ؤ‪ 5‬وا‪WJ‬ذ ا ار ‪ mC ،‬ا *'ت ا ;ا ‪.‬‬ ‫ا!دة ا' > ‪:‬‬ ‫‪ H‬ان ا ا ‪.U‬ل ه‪ @G(5 C‬ان ‪U82 T( 1(U 9M5‬ت ‪ ,8‬ا‪8A\ ,8 18‬ت‬ ‫و‪A‬رات ;‪ ; /‬ا ف ‪ H‬ه‪ C‬دوران ر(ن ‪:‬‬ ‫ ا ;‪ : 1/‬وه; ا‪G%‬ء ا^‪"J‬ع ا ‪ .‬ت `د‪ 5‬ا‪ %‬ل‬‫ ا ‪ : @?M‬وه‪ Y8UJ ;8‬ا‪8"J‬ع داء ا‪8 %‬ل ‪ +(8U‬و‪ 5;8GJ‬ه‪ +‬ور‪+8e @8‬‬‫‪ +(U‬و‪M‬رآ‪ +‬ا‪WJ‬ذ ا ار‬ ‫‪'88O ,88 H88‬ل ا ‪88‬ور‪ ,5‬ا‪ @G(885 o'88%‬ا ‪ @88 988.‬ا‪88"J‬ع و‪ b885‬در‪ 88/‬ا ;‪188/‬‬ ‫وا ‪ T( @?M‬ا @ ا ‪7‬ي ‪ 1. 9.5‬آ ‪: 5‬‬ ‫ ‪ 988A [ 88 @88J‬ا ‪88U‬ءة ‪ 988 .5 :‬ا ‪ $88% 88‬ز‪885‬دة ‪ 88% /‬ا ;‪ 188/‬و‪988J‬‬‫‪ % /‬ا ‪@?M‬‬ ‫ ‪ 988A @88J‬ا ‪88‬س ‪ T882‬آ‪88U‬ءة ‪ +885 :‬ز‪885‬دة ‪ 88% /‬ا ‪ @?M88‬و‪88% / 988J‬‬‫ا ;‪1/‬‬ ‫ ‪ 9A @J‬ا س ‪ 9A‬ا ‪U‬ءة ‪ +5 :‬ز‪5‬دة ‪ % /‬ا ;‪ 1/‬و‪ % /‬ا ‪. @?M‬‬‫ ‪ T882 [ 88 @88J‬آ‪88U‬ءة و‪Y88‬م ‪ 88% / 988J +885 :‬ا ;‪ 188/‬وا ‪@?M88‬‬‫وا‪G%‬ؤ‪ o‬ا ‪ * 2 U‬ف ‪.‬‬

‫‪- ٤٠ -‬‬


โ€ซโ€ช BCโ€ฌุง&โ€ชEโ€ฌูƒ ุง!ุฏูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช CJ Hโ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช $% 5 _Cโ€ฌูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ? ;โ€ช%; ? , ,%โ€ฌุช ุง (;ูƒ ุง ุฏูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุงู‡ ู… โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 5 H88โ€ฌุขโ€ช Y88โ€ฌุง โ€ช $88% 88โ€ฌุง โ€ช88A'.โ€ฌุช ุงโ€ช'88O ,88 (88โ€ฌู„ ? ;โ€ช ,88 88%โ€ฌุง โ€ชU*88โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง  โ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง *ู‚ ุงู‡ ู… โ€ช/โ€ฌุช ุงโ€ช"Jโ€ฌุนโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช "Zโ€ฌุง ?ุฏุฉ โ€ช ,(Jโ€ฌุงูˆโ€ช+%Rโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง ุน '_โ€ช +Jโ€ฌูˆ โ€ช+Jโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง (โ€ช%โ€ฌุฉ ุง โ€ช+ *WMโ€ฌโ€ฌโ€ซ (ุฉ ุงู‡ โ€ช +Jโ€ฌูˆ\ ;โ€ช+Jโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช +.โ€ฌุข`โ€ช 1โ€ฌุงู‡โ€ช+โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช 9.โ€ฌุงโ€ช A'Oโ€ฌูˆุง โ€ช.โ€ฌุฏู„โ€ฌโ€ซ ุงู‡ ู… ;โ€ช +.Rโ€ฌุง ูŠโ€ฌโ€ซ ุงโ€ชCAโ€ฌุน ุงูˆ ุง โ€ช Mโ€ฌุญ โ€ช C%โ€ฌุง โ€ช 9Mโ€ฌูˆุง *โ€ชTโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ชMโ€ฌุฑุขโ€ช +โ€ฌุงโ€ชWJโ€ฌุฐ ุง ุงุฑโ€ฌโ€ซูˆู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง โ€ช;(88โ€ฌูƒ โ€ช ]885โ€ฌุฏุฑโ€ช ,88 88 % 88/โ€ฌุง โ€ช $88Rโ€ฌุง โ€ช 88A 88 988: J Uk;88โ€ฌุง โ€ช T88Kโ€ฌูˆโ€ช88Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 7โ€ฌูˆุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุง โ€ชYโ€ฌุงู… ุง ? ;โ€ช.%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุงู‡ ู… โ€ช: 9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 5 Hโ€ฌุขโ€ช Yโ€ฌุง โ€ช $%โ€ฌุง?ุฒ ูˆุฃุฏุงุก ุง โ€ชJ 9 .โ€ฌู† ูˆ ุง ;โ€ช SAโ€ฌุง ุฏ ูˆโ€ช 98: 5โ€ฌุฐ โ€ช8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ? ;โ€ช , %โ€ฌุง *โ€ชUโ€ฌุช ุงู‡ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 5Jโ€ฌุง  โ€ชAโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช;Jโ€ฌุฒโ€ช @5โ€ฌุงุฏูˆุงุฑ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช;R; ,57UCโ€ฌุญโ€ฌโ€ซ โ€ช 5Jโ€ฌุง ( ;ุญ ูˆุง โ€ช;Gโ€ฌุจ ูˆุง โ€ช;Cโ€ฌุนโ€ฌโ€ซ ุง โ€ชYโ€ฌู… โ€ช ]"GJโ€ฌุงูˆุง โ€ฌโ€ซ ุฏ@ ุง โ€ชCโ€ฌุณ (;ู‰ ุงุฏุงุก โ€ช %โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง (;ูƒ โ€ช ]5โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌูˆุง(?ู… ุงโ€ช $%โ€ฌุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง โ€ช ]5 Uโ€ฌุง ุงโ€ช8 b.R T"(5 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช $Rโ€ฌุง ;โ€ช Ukโ€ฌู‰ ุงโ€ช"Jโ€ฌุน โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ;ุจ ุงโ€ช 9Vโ€ฌุง ุฏุฉ ู‡; ุงโ€ช"Jโ€ฌุน ุข' ุง โ€ช;(8โ€ฌุขโ€ช V8. @8 ,โ€ฌุง โ€ช a."8โ€ฌุงูŠ ุงู‡ โ€ช8โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซ โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช @88UJโ€ฌูˆุงู‡ โ€ช88โ€ฌู… โ€ช ]88J @G(885 788 H88 @88UJ 988 .โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุก ูˆโ€ช88 Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ]5 Uโ€ฌูˆุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช. ( 9M .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 88โ€ฌุง\โ€ช88โ€ฌุฑ โ€ช 885 _ ,88% C:588โ€ฌุง โ€ช;(88โ€ฌูƒ ุง โ€ช88โ€ฌุฏูŠ โ€ช788โ€ฌุข ุงโ€ช 9V88โ€ฌุง โ€ช885 _Cโ€ฌุช โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช;(88โ€ฌูƒโ€ฌ โ€ซุง ุฏูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ_ โ€ช:DISC 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡ โ€ช bC*Jโ€ฌุง ุฏุฉ ุง โ€ช $โ€ฌุงุฑโ€ช .โ€ฌุงโ€ชC2โ€ฌู โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง (โ€ชDominant "D" Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡; โ€ช $% eiโ€ฌุง ู‰ ุง * โ€ช 9 . +5 ุŒ @5 ุŒโ€ฌูˆโ€ช: 5 Y 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูคูก -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ โ€ช*5โ€ฌุฑ ุงูˆุง โ€ช #" ]5 G oโ€ฌุฉโ€ฌโ€ซ โ€ช T5โ€ฌุง " ูˆุฒโ€ฌโ€ซ โ€ช 9 . +5โ€ฌุงุขโ€ช , :โ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณโ€ฌโ€ซ [ โ€ชT 1โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช @5โ€ฌูˆุขโ€ช :โ€ฌุงุฌโ€ฌโ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง โ€ชinfluential "I" eiโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡; โ€ช $% eiโ€ฌุง ู‰ ุง "โ€ชC +5 ุŒ @5 ุŒ .โ€ฌุณ ูˆโ€ช: 5 Y 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช T5โ€ฌุง ูˆโ€ช;" ,Jโ€ฌุจ โ€ช/โ€ฌุงโ€ฌโ€ซ [ โ€ชT 1โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 1JA'%โ€ฌูˆุง โ€ชA ุŒ .โ€ฌุฑโ€ช 5 J $% 1Jโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุข" ุฉโ€ฌโ€ซ โ€ช*5โ€ฌุฑ ุงูˆุง โ€ช #" Z 5 G oโ€ฌุฉโ€ฌโ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง ( "โ€ชsteady "Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡; ุฏโ€ช ุŒ 5 ุŒ ]Aโ€ฌุฑุญ โ€ช $% 5 ุŒโ€ฌุง?ุฒ ูˆโ€ช: 5 Y 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช T5โ€ฌุง โ€ช Kโ€ฌุง " ูˆโ€ช T5โ€ฌุง โ€ช 5;Gโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช @ 9.5โ€ฌุง โ€ชj" 9 .โ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌุฏโ€ช]Aโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 1JA'%โ€ฌุง( โ€ช Zโ€ฌูˆุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุง } "โ€ชCautious "Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡; ุฏโ€ช ุŒ 5 ุŒ ]Aโ€ฌุฑุฌ โ€ช $% 5 ุŒโ€ฌุง โ€ชA'.โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช: 5 Y 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชY *W#โ€ฌุฉ ูˆโ€ช 5โ€ฌู‰ ุง (`  ;โ€ช%;Rโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 1K#โ€ฌุฏโ€ช ]Aโ€ฌูˆโ€ช/ 1JA'%โ€ฌุฉโ€ฌโ€ซโ€ช 9 5 -โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช Kโ€ฌุงุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 1?5โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง ุฑุฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูคูข -โ€ฌโ€ฌ


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫‪- ٤٣ -‬‬


โ€ซุงโ€ช$โ€ฌุฏุงุฑุฉ ูˆุง'!ูˆโ€ช$โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† ุงุฏุงุฑุฉ ุง โ€ช 88/Cโ€ฌู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช T"(88โ€ฌุง โ€ช;88G (88โ€ฌุฑ ุง โ€ช M88โ€ฌุขุช ูˆูˆโ€ช ;882โ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุงโ€ช$88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช 888 T888Jโ€ฌุงุฒโ€ช ุŒ 888 A 888Cโ€ฌูˆุงุฏุงุฑุฉ ุง โ€ช 888#Uโ€ฌู‡โ€ช 888โ€ฌุง โ€ช T"(888โ€ฌุง โ€ช888J 888 (888โ€ฌู‡;ุฑโ€ฌ โ€ซุง โ€ช _Cโ€ฌุช ูˆุง โ€ช Mโ€ฌุขุช ูˆุง โ€ช( iโ€ฌุช ุข ุง ุฏโ€ช ุŒ ,5โ€ฌูˆ_ ุง 'ู‡ ุง "โ€ช8โ€ฌุฑุฒุฉ ?โ€ชT8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฏุงุฑูŠ ?โ€ช8โ€ฌุญ ุง โ€ช(8 iโ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช T"82โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌุขุช โ€ช 8 8C.โ€ฌุงุฑ โ€ช8Oโ€ฌุฑ ุงโ€ช 8โ€ฌุงุฏโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ,/Cโ€ฌุงุฏุงุฑโ€ช 5โ€ฌูˆโ€ชC 5;GJโ€ฌู‡? ุงุฏุงุฑโ€ช , 5โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง โ€ช 9k Yโ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง โ€ช [8Cโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซ? โ€ชYโ€ฌุงโ€ช +โ€ฌุง โ€ช( iโ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช7Cโ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุง ุฒ ุง ุฑุงุช ุงุฏุงุฑโ€ช 5โ€ฌุง 'ุฒ ?ู„ ุง ูˆุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช: Pโ€ฌโ€ฌ โ€ซ_ ุง โ€ช :โ€ฌุฉ ุง โ€ช5โ€ฌุช ุง โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช 18/โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌุขุช ูˆโ€ช T"(8โ€ฌุง โ€ช 8Kโ€ฌุง โ€ช 8 (8โ€ฌุง _โ€ช 8โ€ฌูˆูโ€ฌ โ€ซุง โ€ช8 9 . G"Jโ€ฌู† ุง โ€ช 8Kโ€ฌุงโ€ช M8 8 8/ m"82โ€ฌุข โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช; 98/โ€ฌุงุข"โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 8Kโ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 88GJ 88โ€ฌุฃ โ€ช 88โ€ฌุงุฑ โ€ช ุŒโ€ฌุข โ€ช 88โ€ฌุงู† ุง โ€ช 88R m"*885 88Kโ€ฌูˆุฑุฉ โ€ช 88J 88C% 88โ€ฌุฑ โ€ช[88Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช'Mโ€ฌุช ูˆุง โ€ช5โ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡ ุง ุงโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช % Jโ€ฌุง โ€ช: Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช: Rโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 98J +85 H8โ€ฌุง ;โ€ช @88Rโ€ฌุง โ€ช ุŒ 8Rโ€ฌุงโ€ช 18J?5โ€ฌูˆ โ€ช ุŒ 1J"8โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌู‡ ุง โ€ช ย‚8Cโ€ฌุง โ€ช88 8"Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซู„ โ€ช%โ€ฌู… ุงุงุซ โ€ช. KJ %โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ย‚ ุง ("โ€ช: 9โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุฐ โ€ช'88O ,88 88โ€ฌู„ โ€ช 885Jโ€ฌุง ;โ€ช 88/โ€ฌุง โ€ช885 J 88โ€ฌู‡ โ€ช ุŒ 885โ€ฌุงูŠ โ€ช 885Jโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู ูˆุง ุคโ€ช885โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ("โ€ฌ โ€ซ ุง ุงโ€ช: ?Jโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆโ€ชi( WJโ€ฌุงู„ ุง  โ€ช :โ€ฌุขโ€ช 9*J bโ€ฌุง โ€ช 5 J H $โ€ฌุงู† โ€ช7Jโ€ฌู‡โ€ช Tโ€ฌุŸ ูˆู‡ ุง โ€ช;GWโ€ฌุงุช ุŸโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช 9 .โ€ฌุง ;โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุฐ ;โ€ช 95โ€ฌุขโ€ช ,  9โ€ฌุงโ€ช 98โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงโ€ช ?Jโ€ฌุง โ€ช 8 $8โ€ฌุงย‚ โ€ช 8;5 98 %โ€ฌูˆุฐ โ€ช,8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 9/โ€ฌูˆโ€ช @Rโ€ฌุง ุงโ€ช .R; ?Jโ€ฌุง *โ€ชmโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช%โ€ฌุฏุฉ ุง ;โ€ช: +5โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 88 H88โ€ฌุขโ€ช;88GO 988โ€ฌุฉ โ€ช;GWJโ€ฌู‡โ€ช;88J 88โ€ฌู… โ€ช +5;88โ€ฌูˆโ€ช 9588.Jโ€ฌุง โ€ช @88 T88 C5 88 88GWโ€ฌุง _โ€ช 88โ€ฌูˆูโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 88Kโ€ฌุฉ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุง ;โ€ช;882โ€ฌู„ ุง โ€ช $88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู ุง โ€ช;M88Cโ€ฌุฏ โ€ช ุŒโ€ฌุงูŠ ุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† ุง โ€ช88A 88 88GWโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 95.โ€ฌูˆุง โ€ช 5;Gโ€ฌูˆุง (โ€ช,โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข> < ุง&โ€ช: +Eโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ?ู„ ุง โ€ช; 9 .โ€ฌุงโ€ช 1/โ€ฌุง โ€ช , :โ€ฌุงุฑ ุง (" ;ุงุกุง โ€ช 8Cโ€ฌุงูˆ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช8 ; ,8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆุง (" โ€ช ,% ย‚CJโ€ฌุง ุงโ€ช8โ€ฌุช โ€ช 8โ€ฌุงุฏุฑุงูƒ โ€ช8โ€ฌู‰ ุงโ€ช 8โ€ฌุงุฏ โ€ช ,8 85 8โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุงโ€ช +%โ€ฌูˆโ€ช]8.Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช888.โ€ฌูˆู† ูˆุง โ€ช888A'.โ€ฌุช ุงโ€ช . 888?5โ€ฌูˆุงโ€ช 9V888โ€ฌุง โ€ช 888Gโ€ฌู‚ ;ุงโ€ช 888/โ€ฌุง โ€ช "(888โ€ฌู‡โ€ช; 888โ€ฌุงโ€ช888/โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูคูค -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช W ?5โ€ฌูˆ ุน ู‡ ุง ?;ู… ูˆ โ€ช;Cโ€ฌุฑุฏ ู‡โ€ช , V. Cโ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุฑ ุง โ€ช "(8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;J Aโ€ฌุงโ€ช; % /โ€ฌุงุกุง โ€ช Cโ€ฌุงูˆ โ€ช ,โ€ฌุงูˆ ุง ุค ุก ุงูˆ ุง ุค โ€ช ,โ€ฌุงูˆ ุง โ€ช'Yโ€ฌุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ " โ€ช :โ€ฌูŠ ุขโ€ช , :โ€ฌุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง ุงู ุงุฏุฑุงูƒ โ€ช :โ€ฌุขโ€ช# 9โ€ฌุก ุงูˆ โ€ช#โ€ฌุกโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช 88Uโ€ฌุฉ ุงโ€ช 88?5โ€ฌุง โ€ช : 88โ€ฌุขโ€ชY88/ ุŒ 88 ,88โ€ฌู‰ุก ุง โ€ช M88โ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌุช ุง โ€ช M88 $88โ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌุชโ€ฌโ€ซุงโ€ช ุŒ K2โ€ฌุงโ€ช ,% @Cโ€ฌุง โ€ช _Cโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง;ุฑ โ€ช : 5 Gโ€ฌุงโ€ช aโ€ฌุง ;ุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ " โ€ช :โ€ฌุง โ€ช @Gโ€ฌุง ู… โ€ชMโ€ฌุก โ€ช2 Uโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง ุงู ุงุฏุฑุงูƒ โ€ช K " :โ€ฌุง โ€ช+ .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุงโ€ช 9 : ?5โ€ฌุง ;โ€ช @Rโ€ฌุงูˆ ุง โ€ช # , R 9 .โ€ฌูˆ\โ€ช 1โ€ฌูˆโ€ช $% 1"GJโ€ฌุงูŠ โ€ช8#โ€ฌุกโ€ฌโ€ซุงโ€ช Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ " โ€ช :โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู โ€ช 1C_5โ€ฌุขโ€ช W# 9โ€ฌุงโ€ช;C_5 +โ€ฌู† ุง ุง ]โ€ฌโ€ซ ุง ุงู ุงุฏุฑุงูƒ โ€ช :โ€ฌุง ( ุน โ€ชCโ€ฌุฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุงโ€ช : ?5โ€ฌุง\ ุญ (` โ€ช UJ ุŒ M |A ุŒโ€ฌุถ ุง ;ุฃโ€ฌโ€ซ ุฉ " โ€ช  e :โ€ฌุฑุฉ โ€ช $%โ€ฌุง ู… โ€ช7โ€ฌุง โ€ช7 ุŒโ€ฌุง ` โ€ช 9%โ€ฌุกโ€ฌโ€ซ ุง ุงู ุงุฏุฑุงูƒ โ€ช :โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุง โ€ช Uโ€ฌุง โ€ช , U\.โ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุง โ€ช'.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช 88Uโ€ฌุฉ ุงโ€ช;% ]88WJ : 88?5โ€ฌุงโ€ช ]88โ€ฌุฐู‡โ€ช 88"J +88e 88Cโ€ฌุฑ โ€ช 88UJโ€ฌูƒ โ€ช788J ุŒโ€ฌุข โ€ช88โ€ฌุฐุง ุขโ€ชS88Cโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช/โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ " โ€ช :โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุข ุขโ€ช 8UW 8โ€ฌุงโ€ช 8AUOโ€ฌุฐุฑโ€ช ุŒ 8.5โ€ฌุงโ€ช@8 / ,8 ,8 m*85 8โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช,.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุงู ุงุฏุฑุงูƒ โ€ช :โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุงูˆโ€ช2โ€ฌู โ€ช Mโ€ฌุญ ุง โ€ช'Mโ€ฌุชโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุงโ€ช : ?5โ€ฌุง\'ู‚ ุง โ€ช;8.Cโ€ฌุช โ€ชi85โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $8โ€ฌุง โ€ช J;8โ€ฌูˆุง โ€ช 8"Wโ€ฌูˆุง โ€ช ุŒ TV8Kโ€ฌุฑุขโ€ชY8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช $88%โ€ฌุง โ€ช 5V88โ€ฌูˆโ€ช $88%โ€ฌุงโ€ช88WJโ€ฌุฐ ุง โ€ช 88โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช T88 Cโ€ฌูˆุง โ€ช *88โ€ฌู ุง โ€ช ุŒ m*88โ€ฌูˆุงูˆโ€ช88/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ู† ุง โ€ช T Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ " โ€ช :โ€ฌุขู† โ€ช %โ€ฌุงู† ุง โ€ช 8โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง โ€ช 98"Aโ€ฌุงู† โ€ช85โ€ฌุซ โ€ช ุŒโ€ฌุขโ€ช8โ€ฌู† โ€ช 8%โ€ฌุงู† ุงุฑโ€ชT8Jโ€ฌโ€ฌโ€ซู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช`GWโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช Uโ€ฌุฉ ุงโ€ช J : ?5โ€ฌุฑ โ€ช " K"C5" ,โ€ฌูˆุง "ู„ " โ€ช ุŒ "S.โ€ฌุง โ€ชW8โ€ฌู… โ€ช8K"C5โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช*A T?5 ุŒโ€ฌุฏโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ " โ€ช :โ€ฌูŠ ุขโ€ช Yโ€ฌุฑ@ โ€ช C.5 1Cโ€ฌุงูŠ โ€ช#โ€ฌุกโ€ฌโ€ซ ุง ุงู ุงุฏุฑุงูƒ โ€ช :โ€ฌุง ุท ู‡; ุงโ€ช?5โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช -โ€ฌุฉ ุงโ€ช : ?5โ€ฌุง @  ุง?โ€ช1Yโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูคูฅ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆ โ€ช  %โ€ฌุง ูˆุช ;ุงโ€ช 1/โ€ฌุง โ€ช , 5.โ€ฌุงุฑ ุง (" โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌุฑ ุง "โ€ชุŒ 8Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช7โ€ฌุง โ€ช ,โ€ฌู‡ ุง โ€ช TAโ€ฌุงูŠ ุฉ " โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุฉ ุงโ€ช ุŒ 8?5โ€ฌูˆุงโ€ช 98./โ€ฌุฐ โ€ชY8/ 8โ€ฌุกุงโ€ฌ โ€ซโ€ช;J H Cโ€ฌู† ุฐ โ€ชAโ€ฌูˆุฉ ุคูˆ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข> ุงโ€ช .3 7$โ€ฌุงโ€ช ;E3 ER$โ€ฌุงโ€ช Q7โ€ฌุงโ€ช: (H$โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู† \โ€ช 88โ€ฌุญ ุง โ€ช w88โ€ฌูˆุงโ€ช 88% 88/โ€ฌู‡โ€ช m88R; 885 \ 88โ€ฌูˆโ€ช ,(88Jโ€ฌุง โ€ช +88Uโ€ฌุง "โ€ช88โ€ฌุฏู„ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช;GWโ€ฌุงุช ุง  โ€ช $% %(Jโ€ฌุง ุข โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช $% /โ€ฌุง โ€ช 5 G wโ€ฌุง โ€ช: " Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุงโ€ช ย2โ€ฌุง โ€ช"% $โ€ฌุฑุงุช ุง โ€ช : wโ€ฌู‡โ€ช 9โ€ฌุง โ€ช".โ€ฌุฑุงุช ุงูˆ ุง โ€ชUโ€ฌู‡โ€ช 2O +โ€ฌุงู… โ€ช2W %โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชJโ€ฌุฌ ุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช J wโ€ฌูˆุง โ€ชJ .โ€ฌุฌ ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช ;/โ€ฌุงโ€ช 5โ€ฌูˆุง โ€ช .โ€ฌุง โ€ช; Mโ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง"โ€ช 18โ€ฌุง โ€ช 8\ 85 \ $8โ€ฌุญ ุง โ€ชi(88โ€ฌุงู„ ูˆุง โ€ช8โ€ฌุช ุง โ€ช;8 W(8โ€ฌุงุกุง โ€ช" 5 *8โ€ฌู‡โ€ช$88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌู‰ ุงโ€ช " C%โ€ฌุงู… โ€ช _Uโ€ฌุงู… ( " ุง โ€ช .MJโ€ฌุฃู† โ€ช"..โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุงโ€ช 5 G T/โ€ฌุฐุงโ€ช Jโ€ฌุง โ€ช;8A 98: 5 *8 ุŒ 8 S8 \ 8โ€ฌู„ " ุงุฑู‰ โ€ช;J8โ€ฌู„ " โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช _ /โ€ฌูŠ ู‡ โ€ช " ุŒ "..โ€ฌุงโ€ช 9WJโ€ฌุงู† โ€ช;8A 98: 8_U ุŒ "...โ€ฌู„ โ€ช" :โ€ฌุง โ€ช;J8 @ 8โ€ฌู„ " โ€ช" ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏโ€ช C%โ€ฌุงุฑุขโ€ช "O` " ุŒ " Yโ€ฌูƒ " โ€ช;A 9: ( ุŒโ€ฌู„ โ€ช " :โ€ฌุงโ€ช .8#โ€ฌุงู† โ€ช " ุŒ "...โ€ฌุงโ€ช8. .8#โ€ฌโ€ฌ โ€ซ`ู† โ€ช"..โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88G5 88C% -ูคโ€ฌุญ ุงโ€ช88โ€ฌู‡โ€ชi88 +โ€ฌุง โ€ช.(88 S(88โ€ฌุง 'โ€ช ุŒ 88 188% 88/โ€ฌุงโ€ชo88" ย882โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช ุŒ 5 * 1. 92โ€ฌูˆุง\ ุญ โ€ชiโ€ฌุง ุง โ€ช8 9โ€ฌู† ู‡โ€ช78โ€ฌุง โ€ช 8U 82 8G.5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช" C /โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุงุฐุง ุขโ€ช 88.J S88Cโ€ฌู โ€ช;/โ€ฌุงโ€ชi(88 88โ€ฌุงู„ โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช 88%โ€ฌู ุงโ€ช 88.J 88โ€ฌู โ€ช ุŒโ€ฌุง โ€ช*88 ,.88โ€ฌุฏุฑโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ;88โ€ฌุฉ โ€ช ุŒ 588โ€ฌุฏุน ุง โ€ช 88.5 9(88โ€ฌู โ€ช @88 88โ€ฌุง ;โ€ช;88Rโ€ฌุน ูˆโ€ช;88.Jโ€ฌุฏ ุง โ€ช ุŒ 188โ€ฌุงโ€ช 88Jโ€ฌูƒโ€ฌ โ€ซ? โ€ช .โ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุดโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆโ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุต โ€ช $8%โ€ฌุงู† โ€ช;8Jโ€ฌู† ู‡โ€ช o788โ€ฌุง โ€ช;8GWโ€ฌุงุช โ€ช 8_ 8_J $88 8Jโ€ฌุง โ€ช@C*88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช ย‚%Y885 88Aโ€ฌุง โ€ช 88Gโ€ฌู ุงโ€ช . 88Oโ€ฌูˆุงโ€ช 88G%โ€ฌุขโ€ช 988โ€ฌุงู‡ โ€ช ,88 88 $88C. 88โ€ฌุง โ€ช9M88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง _ู‡ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ!โ€ช Eโ€ฌูˆโ€ช .โ€ฌุง'โ€ช: .>Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88%โ€ฌุฏุฉ โ€ช;588โ€ฌู† โ€ช +88Jโ€ฌุง โ€ช ,88CUโ€ฌุง โ€ช 88 ,88.โ€ฌุง ;โ€ช $88% 88 .5 @88Aโ€ฌุฑุฃูŠ โ€ช88Cโ€ฌุณ ุง ;โ€ช@88Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ'_โ€ช ุŒ 18Jโ€ฌูˆโ€ช 88โ€ฌุง โ€ช ,8 88:โ€ฌุงโ€ช88โ€ฌู† โ€ช;885โ€ฌู† โ€ช88Cโ€ฌุณ ุง ;โ€ชi(88 @8Aโ€ฌูˆ โ€ช,88.J ,88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ,CUโ€ฌูˆโ€ชC +Uk;Jโ€ฌุกุง โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช *8WMโ€ฌุง โ€ช ุŒ +8. 85 ?5 8โ€ฌูˆ โ€ช`8โ€ฌูˆุฑุฏ ู‡โ€ช8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช a.โ€ฌุง ุฑุงุช ุง โ€ช .โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุก 'ุช @ ุงโ€ชW#โ€ฌุต โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง\ ุญ ุง โ€ช J wโ€ฌุขโ€ช UO $% Yโ€ฌุง โ€ช CUโ€ฌูˆโ€ช1 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง\ ุญ ุง โ€ช; ]W ;U wโ€ฌุงุฑโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช G%โ€ฌุง ุขโ€ช 9โ€ฌุงู‡ โ€ฌโ€ซ ุงุฃ โ€ช Mโ€ฌุญ ุง โ€ช Kโ€ฌุถ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ฌโ€ซ ุงโ€ช7โ€ฌุฑ ุง โ€ช G Yโ€ฌู ุฏูˆู† ุงโ€ช Oโ€ฌุฏูˆู† ;โ€ช%;Rโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุน โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช Tโ€ฌุง โ€ชwโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช- ูคูฆ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ } โ€ช;/ bWโ€ฌุงโ€ช *W# Tโ€ฌุง โ€ชm#โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช 5C. K2โ€ฌูˆุงู‡ ู…โ€ฌโ€ซูˆุง โ€ช? bk; ,#โ€ฌู„ ุง ูˆุช ุง  โ€ช; (C5โ€ฌู† ุง โ€ช $โ€ฌุงุฑโ€ช .โ€ฌุงโ€ชC82โ€ฌูโ€ฌ โ€ซโ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ(โ€ช %โ€ฌุง โ€ชCUโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช CUโ€ฌุง โ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช TAโ€ฌุง ุกโ€ฌ โ€ซุง โ€ชCโ€ฌุณโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ชCโ€ฌุซ ู‡โ€ช a. ,% Cโ€ฌุง โ€ช wโ€ฌุง โ€ช ,8 J 8โ€ฌุง โ€ช8Cโ€ฌุณ โ€ช 8 ,5;8J ,8โ€ฌุฉ โ€ช8/โ€ฌุฉ โ€ช,8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชm#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช %( -ูกโ€ฌุง โ€ช: CUโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชiโ€ฌุงู„ โ€ช ุŒ *W#โ€ฌุง โ€ช ุŒ +โ€ฌุง โ€ช ุŒ .โ€ฌุง ?โ€ช(Cโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช ุŒ 1 S % 9 % Oโ€ฌุง "ุจ โ€ช Jโ€ฌูƒ ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช88โ€ฌู‰ โ€ช 88 _ 188 .โ€ฌุง โ€ช 88 ุŒ 88โ€ฌุง โ€ช 88 j88GW $88% m88#โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌู†โ€ฌโ€ซโ€ช; 1 .โ€ฌุฒ ุง  โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู† โ€ช 1J;Aโ€ฌุง " โ€ช 2Oโ€ฌุง ุงโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช;A TG5โ€ฌุฉ โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุงโ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌโ€ซุง โ€ช Uโ€ฌุง โ€ชUWโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู† ุง ุฑุฉ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุจ ูˆ โ€ช %โ€ฌุง โ€ช+Uโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช ,( +Jโ€ฌุง โ€ช ]Wโ€ฌูˆุง โ€ชT57โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช C -ูขโ€ฌุข โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃโ€ชi -โ€ฌุงู„ โ€ช ุŒ *W#โ€ฌุง โ€ช(C/ ุŒ % ุŒ +โ€ฌโ€ฌ โ€ซุจโ€ช -โ€ฌุงโ€ช ุŒ 1 S % 9 % Oโ€ฌุง "ุจ โ€ช Jโ€ฌูƒ ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฌโ€ชi -โ€ฌุงู„ โ€ช%โ€ฌู… โ€ช ,%โ€ฌู‰ โ€ช _ 1 .โ€ฌุง โ€ฌ โ€ซุฏโ€ช -โ€ฌู‰ โ€ชGGW 1 .โ€ฌุช ุง โ€ช57UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -oโ€ฌู‰ โ€ช 1eโ€ฌุง?โ€ช5Yโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช -โ€ฌู‡ ุง โ€ชMโ€ฌุฏุงุช ุง โ€ช .โ€ฌุง *โ€ช% Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฒโ€ช -โ€ฌุง โ€ช wโ€ฌุฏโ€ช" "( Aโ€ฌู† โ€ช %โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุจ ูˆโ€ช#โ€ฌุฉ ุง '_ ูˆุง โ€ช: 9: [UC :โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช +5 bโ€ฌู† *;ู„ โ€ช jO @GAโ€ฌุง ุฏูŠ ุงโ€ชCeโ€ฌุก ูˆุฉ ุงุฑุฉ โ€ช 98 .Jโ€ฌุฏูˆู† ุงู†โ€ฌโ€ซโ€ช m +5โ€ฌุง ;โ€ฌ โ€ซ ู‡ ุง โ€ช.โ€ฌุฉ ุง (โ€ช; @ ? Wโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช +5 bโ€ฌูˆ ุง ุฑโ€ชa5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‡ ุง "ุจ โ€ช%โ€ฌู… โ€ช e'e WV 9 %โ€ฌุฒุงุชโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช +5 bโ€ฌุง ุงุฑโ€ช 5โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌู… ูˆุซ โ€ช1 @GAโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช% +โ€ฌุฏ ุง โ€ช , T.โ€ฌุง โ€ช;Cโ€ฌุน โ€ช M.Kโ€ฌูˆุง โ€ช J @G(Jโ€ฌุข" โ€ช'Oโ€ฌู„ ุง ;ู…โ€ฌโ€ซ ู‰ โ€ช _ .โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช]5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช #โ€ฌุญ ุขโ€ช @\A 92;J Uโ€ฌุง โ€ช , 5โ€ฌุง ( ุจ ุงุฑโ€ชRโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช- ูคูง -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ ุขโ€ช 92;J +5 bโ€ฌุขโ€ช .J 9โ€ฌุถ โ€ช@Gโ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‰ โ€ช J 9  .โ€ฌูŠโ€ฌโ€ซ ุขโ€ชA +โ€ฌุณ ุง โ€ช 9โ€ฌุง ( ุง โ€ช7Kโ€ฌูŠ ; ุง ( โ€ช Tโ€ฌุงโ€ช M Oโ€ฌูˆุน โ€ช1 %โ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‡ ุง_ ุง โ€ช % S %โ€ฌุงโ€ช M Oโ€ฌูˆุนโ€ฌโ€ซ ู‰ โ€ช _ .โ€ฌุง โ€ช C% ุŒ +โ€ฌุงโ€ช?5โ€ฌุจ โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช 8#โ€ฌุญ ุขโ€ช8e'e WV8 982;J 8Uโ€ฌโ€ฌโ€ซุฒุงุช โ€ช $% 9 .Jโ€ฌุฏุง ุฉ โ€ช +Jโ€ฌุฑ โ€“ ุฏ โ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช #โ€ฌุญ ุขโ€ชU 92;J Uโ€ฌุญ ุง ุฑุฌ ุฑโ€ช;\ .โ€ฌุง]โ€ฌโ€ซ ุขโ€ช 98. +โ€ฌุง "โ€ช 8โ€ฌุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช8%โ€ฌุฏุฉ โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช8GGWโ€ฌุช ุง โ€ช ุŒ 857UCโ€ฌูˆุขโ€ช *8J b8โ€ฌู โ€ช8โ€ฌโ€ฌโ€ซู„ โ€ช%โ€ฌู… ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ุงโ€ช.โ€ฌุฏ โ€ชY/ $%โ€ฌุก โ€ช ,.โ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌุง โ€ช7UCโ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซ โ€ช88โ€ฌู‡; โ€ช88Aโ€ฌุณ ุง โ€ช" 88:โ€ฌู‡; โ€ช " ;(88โ€ฌุง โ€ชW(88โ€ฌู… โ€ช ,88 88; m88Uโ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุงุฏโ€ช88Oโ€ฌู„ ุขโ€ช88A 988โ€ฌุณโ€ฌโ€ซโ€ช70mmโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช J bโ€ฌู‰ โ€ช (Uโ€ฌุขโ€ชCUโ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‡ ุงุขโ€ช :โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงโ€ชCeโ€ฌุก โ€ช ุŒ %โ€ฌูˆุขโ€ช;J bโ€ฌู… โ€ฌโ€ซ ุฐุง โ€ช , TGJโ€ฌุงุฏุงุฑโ€ช;5 $C Jโ€ฌู† ุฏูˆุฏูƒ โ€ช %โ€ฌูˆโ€ช @G(Jโ€ฌุง โ€ช 9 9 .โ€ฌุขโ€ชUโ€ฌุกุฉโ€ฌโ€ซ ู‡; โ€ชAโ€ฌุณ ูˆ;ุน ุง 'ูƒ ุง (โ€ช _ Wโ€ฌุง ุงุช ูˆุง_ ุงโ€ช ,โ€ฌูˆุง โ€ช5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 8 2O  (A 5โ€ฌุง "โ€ช $8Cโ€ฌูˆ โ€ช 18; 18โ€ฌุง โ€ช$8% ,"*8 @8R; 8C A ุŒ (8โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช"*8 ,8UW ,5Y5โ€ฌุญ โ€ช $8%โ€ฌุขโ€ช 98โ€ฌุง โ€ช ุŒ Y85โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌูˆโ€ช8?U' 8R .J .8Rโ€ฌุฑ ุงุฐุขโ€ช 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ("โ€ชTโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 5โ€ฌูˆุฉ ุงุฑุฉ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช;Cโ€ฌุน โ€ช with emergency kitโ€ฌุงูŠ @ โ€ชGโ€ฌุฑโ€ช ุŒ ,8# 5โ€ฌูˆโ€ช,8โ€ฌโ€ฌโ€ซุง\โ€ชUโ€ฌุก ุง โ€ชUโ€ฌุญ โ€ช 9 .Jโ€ฌุข;ุฉ \;ุงุฑู‰ุก ูˆ โ€ช +5โ€ฌุง\โ€ชUโ€ฌุกู‡ โ€ช ุŒ 9โ€ฌุงุฐุข ุง ("โ€ชTโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุฐุข ุง โ€ช Uโ€ฌู‚ โ€ช ,โ€ฌุงู„ โ€ช isolatorโ€ฌูˆุง \@โ€ฌโ€ซ โ€ช Uโ€ฌู‚ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 5โ€ฌูˆุง ;ุข;ุฑโ€ฌโ€ซ โ€ชAโ€ฌุณ ุง ;ุง ุง (โ€ช _ Wโ€ฌุง โ€ช;5YUโ€ฌู†โ€ฌโ€ซ ุงโ€ชCeโ€ฌุก ุฏโ€ช @A; ;Oโ€ฌูˆุงโ€ชCeโ€ฌุก _ ูƒ (โ€ช S_ bโ€ฌูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช8O 8"%โ€ฌุฑุฌ โ€ช 8Cโ€ฌุงุฑโ€ช8.โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช'88โ€ฌูƒ โ€ช;88โ€ฌู† ุง โ€ช 88โ€ฌูˆ โ€ช;88 ,88โ€ฌู† ุง โ€ช;88โ€ฌุฏ ูˆ โ€ช;88 ,88โ€ฌู† ุงโ€ช;88 ุŒ V88Oโ€ฌุน ูˆโ€ช88โ€ฌุฉ ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซุง ุงุข"โ€ฌ โ€ซ ุฐุง โ€ช .Jโ€ฌู โ€ช_ ,%โ€ฌู… ุง โ€ชdimmer 5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุฐุข ุง;ุงุน ูˆุง ุก ุง ุง ุช ุง (โ€ช; Wโ€ฌุงโ€ช9โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช +โ€ฌุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุง ;ุชโ€ช ุŒโ€ฌุงุฑโ€ช mJU ุŒ Y5โ€ฌุงโ€ช M Oโ€ฌูˆุน โ€ช1 S %โ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‡ ุง ุฑุงุช ุง โ€ช "GJโ€ฌุง (โ€ช %โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุต โ€ฌโ€ซ ู‡; ู‰ ุง โ€ช.โ€ฌุงุฏูƒ โ€ช 9 .โ€ฌุงโ€ชRโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช @\A 9 % +5 bโ€ฌุข *;ุฑุฉ โ€ฌโ€ซ ุขโ€ช WV +5 bโ€ฌุงูˆ ูƒ โ€ฌโ€ซ ู‡; โ€ช TJ Jโ€ฌุง ;ุงู† ุง โ€ช' 2Wโ€ฌูƒ ุง โ€ช;Uโ€ฌู†โ€ฌโ€ซ ;โ€ช 88โ€ฌุขโ€ช ELCB 88 T88โ€ฌูˆโ€ช 88C%โ€ฌูˆโ€ช88/ @88Rโ€ฌุฒ ุข โ€ช 88 88โ€ฌุง โ€ช88 Y885โ€ฌู† โ€ช@\88Aโ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช , 5โ€ฌุง ( ุจ ุงุฑโ€ช .5 Rโ€ฌุถ โ€ช ุŒ 9*Uโ€ฌูˆโ€ช mRโ€ฌุง ("โ€ชTโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูคูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ โ€ช8โ€ฌู‰ โ€ช8 8 .โ€ฌู„ โ€ช control moduleโ€ฌุง โ€ช8Wโ€ฌุต โ€ช8_Cโ€ฌู… ุงโ€ช78โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช ]85โ€ฌูˆุขโ€ช+85 b8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช12;Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชAโ€ฌุณ ุขโ€ช 9โ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช ]5โ€ฌุง (โ€ชWโ€ฌู… 'โ€ช /โ€ฌุงุณโ€ฌโ€ซ โ€ชUโ€ฌุญ โ€ช Uโ€ฌุฏ โ€ช% ,"J 1 C%โ€ฌู… โ€ช 92;Jโ€ฌุง ุฏูŠ โ€ช +8 9M8 18%โ€ฌูˆโ€ช m8Rโ€ฌุงโ€ช 8eโ€ฌุฐ โ€ช8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 9 % $%โ€ฌุง ุง ุฉโ€ฌ โ€ซ ูˆโ€ช mRโ€ฌุง "ุจ โ€ช .Jโ€ฌุถ ุง โ€ช ' 9โ€ฌุงู‚โ€ฌโ€ซ ู‡ ุง 'ูƒ ุง ( ุง (โ€ชU Wโ€ฌุฒุงุชโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช [% +5 bโ€ฌุงโ€ช o?Jโ€ฌุฏูˆุฑุฉ โ€ช ูฃ WVโ€ฌุฒโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช [% +5 bโ€ฌุงโ€ช o?Jโ€ฌุฏูˆุฑุฉ โ€ช ูก WVโ€ฌุฒ โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุฑ โ€ช% 2;J +โ€ฌุงุฏ โ€ช e'eโ€ฌุฒุงุช ูˆูˆโ€ช mRโ€ฌุง ุงโ€ช 9Oโ€ฌูˆุง โ€ชWโ€ฌุฑุฌ ูˆุฏ ;โ€ช @\A @Aโ€ฌุง "โ€ชCโ€ฌุกโ€ฌโ€ซูˆโ€ช @\Aโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุข โ€ช. "(Cโ€ฌุงุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู‰ โ€ช% 2; .โ€ฌุงุฏ โ€ช ูฃโ€ฌุฒ @ ;ุช โ€ชJโ€ฌุฑ ูˆุงุฑ โ€ช 1โ€ฌู„ ุงโ€ช?5โ€ฌุจ โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‰ โ€ช _ .โ€ฌุง โ€ช. bโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช C5โ€ฌูˆุฉ ุงุฑุฉ @ โ€ชGโ€ฌุฑโ€ช ,# 5โ€ฌุง โ€ชUโ€ฌุฒ โ€ช .Jโ€ฌุถ โ€ช8 ุŒ T"( @Gโ€ฌู‡ ุงโ€ช9V8โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช Gโ€ฌู‚ โ€ชG 57Kโ€ฌุฑโ€ช 85โ€ฌุง โ€ช ,8 ,M8โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฉ โ€ช8 8eโ€ฌุง ุฉ ?โ€ช8โ€ฌูˆุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌุงู… โ€ช8U ,8โ€ฌุญ ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซุง ุง ุฉ ูˆ ุฐุง ุŸโ€ฌ โ€ซ ูˆโ€ช mRโ€ฌุขโ€ช J Uโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช;A T.โ€ฌุง\@ ุง ?" โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุฐุข ุง;ุงุน ูˆุงุช ุงุฑุฉ โ€ช J $% S %โ€ฌุข" โ€ช'Oโ€ฌู„ โ€ช  %โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑโ€ช. @5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฐุง โ€ช .Jโ€ฌู โ€ช ,%โ€ฌุง_ ุง *;ุงโ€ช ]%โ€ฌูˆุง_ ุง ุฑโ€ช.a5โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุง โ€ช wโ€ฌุง ( โ€ช;(8 +Jโ€ฌู‰ ุง โ€ช H8 8CUโ€ฌุงโ€ช8% $8% 8โ€ฌุฉ โ€ช5;(8โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุงโ€ช8;/โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช . T Kโ€ฌูˆ ู‰ โ€ชCโ€ฌุณ ุง ;โ€ช ุŒ @Aโ€ฌูˆ ู„ โ€ช%โ€ฌู… โ€ช;/ .โ€ฌุงุจ โ€ชi8โ€ฌุงู„ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌุฑุง โ€ช $% Cโ€ฌุง " โ€ช 5โ€ฌุง ูˆ ุง  โ€ชezzoo1983@yahoo.com :โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง ุงโ€ช: TAโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช w88โ€ฌุง ุงโ€ช 88K"C5 T88Aโ€ฌุงู† โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช;/ $88% Y88โ€ฌุงโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช 88"Wโ€ฌุฉ ูˆุง ?;ุงโ€ช T88โ€ฌุงุฏุงุฑโ€ช 885โ€ฌูˆุง ุฏโ€ช885โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;/โ€ฌุงโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช *WMโ€ฌุงุขโ€ช J , :โ€ฌุขโ€ชYโ€ฌู‡ โ€ช $%โ€ฌุง ?โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช CUโ€ฌูˆ โ€ช7Cโ€ฌุข ุง โ€ช: C  wโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชMโ€ฌุฑโ€ช @5โ€ฌุง โ€ช S %โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง "ุจ โ€ช Jโ€ฌูƒ ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฐุง โ€ช 9`Jโ€ฌุงู† โ€ช Y?CJโ€ฌู„ โ€ช +Jโ€ฌุงโ€ชOโ€ฌุฑูƒ ;โ€ชUkโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุฐุง โ€ช .Jโ€ฌุง โ€ช ](Jโ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง ;โ€ชUkโ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‡ ุง?ุฒุงุช ุง  โ€ช %โ€ฌุง (]โ€ฌโ€ซ ุขโ€ช;J bโ€ฌู… โ€ช%โ€ฌุงุฏ ุงย‚ ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช;J bโ€ฌู… โ€ช;Jโ€ฌุฒโ€ช @5โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช,CUโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช *J bโ€ฌู โ€ช;J C%โ€ฌุงโ€ช @ C. M /โ€ฌุง ุง โ€ช,CUโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช *J bโ€ฌู @ ;โ€ช  O`5 bkโ€ฌุงุฑ โ€ช ,%โ€ฌุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช *J bโ€ฌู ู„ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช%โ€ฌุฏ ุข" โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ ูˆูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ  ุง ุฏุฑโ€ฌโ€ซโ€ช , b2 -โ€ฌูˆโ€ช _ /โ€ฌูƒ ู‰ โ€ชAโ€ฌุฑโ€ช $% Jโ€ฌุง โ€ช%; ? $% eโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูคูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫ آ‪ *J b‬ف ‪ C%‬وث ‪  95.J‬ا ;‪ 8 @8A‬ا ‪"8‬ب آ ‪8.‬رض ‪@8‬‬‫ا‪ %‬ل ا‪ O‬ى‬ ‫ ‪ ".2 ?J b2‬ت  ‪ %‬ا (] وآ‪ b‬ا ‪? . S.G‬‬‫ ه ا _ وف ا ‪ 9 .J .?J‬ا‪ 9V‬او‪%R‬‬‫و‪ ,‬ا‪ 8/‬اء ا ‪ @8 8‬ا ا‪ ]8"GC5" T8A‬ذ ‪ $8% 8‬ا ‪8C‬س ا‪8 8 V85‬ل آ‪S8C‬‬ ‫(‪i‬و ‪ } ، "1C.J ,%‬ا ‪ #i‬ات ا  و‪C +A‬ءا ‪: %‬‬ ‫ ‪ - "88 %M88‬ا ;‪188/‬‬‫ ا ‪88‬رة ‪ 988 $88%‬ا ‪M88‬آ‪ - 9‬ا ‪88‬رة ادار‪885‬‬‫ا ‪ U‬دي‬ ‫ ‪ %‬ا ‪.‬ب ‪ -‬ا ;ب ا ;ا‪ - 92‬ا ‪ - "*.‬ا رة ‪ $%‬ا ‪.‬ون‬‫ ا ‪;M‬ى وا ‪;A - 7‬ة ا ‪ - *WM‬ا ‪7‬آء‬‫ ا ‪[UC :‬‬‫ ا‪'O‬ص ‪% -‬م ا ‪ - ‚VC‬ا رة ‪ $%‬ا ‪ - ".‬رات ‪A‬د‪5‬‬‫‪ (2‬ا'‪: 4‬ت ‪:‬‬ ‫ ‪; %‬ا‪ 1/‬ا ‪ , 5.‬ا ‪'M‬ت ‪'O‬ل ا ;م وا ‪ 8C VJ‬ا‪8?5‬د ‪8 '8‬‬ ‫‪ ،‬و ‪ a. 5‬ا ‪ T‬ا ‪%(J‬ك ‪ 9 $%‬ا ‪'M‬ت ا ‪;J‬ا‪ /‬ا ‪9 .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ ا‪` ,‬ن ‪ 9 M 9‬وأن ا ‪;/; 9‬د ن ‪ 9*J +‬ا ‪. 1‬‬‫ ‪ + +‬ا‪-‬‬‫ ا_‪ 88‬ا ‪ $88‬ا ‪ $88% M88‬ا‪ V88. 88‬وا‪88‬ر آ"‪ 88UJ 88K"C5 ، 88‬ا ‪$88‬‬‫;‪J‬‬ ‫ ‪ 9‬ا‪.‬د ا ‪M‬‬‫ ر‪ TJ‬ار ا و‪ S2‬ا  ‪TJ‬‬‫ \"] اول ة ‪ +e‬ا ‪ J‬وه‪7‬ا ‪ 9*J $‬ا ‪ $‬ا ‪ ; 9 9‬‬‫و‪;5 $‬ن آ'‪7C 'A % C‬آ ‪:‬ل ‪:‬‬ ‫ا‪Ce‬ء اى وات ا ‪ ,"J b‬ان ا ;ة ‪ 98 .J‬آ ‪ ، K"C58‬و‪ 8C%‬ا ‪8U‬‬ ‫‪ $%‬ا ‪U‬زات ا ;ا‪ 2‬ا ‪ $‬ا ;ة ا ‪W‬ر‪ ,"J ، /‬ان ا ? ‪ 9KMJ C%‬ا ;ة ‪ 8K5‬‬ ‫‪ ٣٨٠ ,‬ا ‪ ٢٧٠ $‬وه‪7‬ا ‪YC (5‬ول وا *‪;.‬د و‪C. A C% S":5‬‬ ‫ ‪ C5‬ا ت ا  ‪: M‬‬ ‫ ‪ 92;J M‬ا ‪ $% 9‬ا ; ا (‬‫ ‪ "% M‬ا ? @ ‪ C%‬ا ;ة ا ا‪O‬‬‫ ‪ [U M‬ا ‪9‬‬‫ ‪ M‬ا \@ ا (‬‫ ‪ M‬ال ‪ ISOLATOR‬ا ‪W‬ر‪/‬‬‫ ‪ [U M‬وة ا ‪b‬‬‫ ‪7‬ا ‪ +5‬آ‪;GO 9‬ة ‪ $%‬ة ‪ ،‬وه‪7‬ا ‪ T" . +5 $‬ا ‪5 M‬‬ ‫‪ U‬ا‪Ce‬ء ا "‪;8 ,8% H8‬ل ‪'M8‬ت ا‪78‬ر ا ‪ $8% M8 8_C‬ا‪8# 8‬ء ‪، 8.‬‬ ‫‪ ، 1 , 5 ، ]K‬و‪ +8? ,8 "J‬ا ‪ 98 M8‬ا‪ 8 ? 8G%‬ا ‪ 8."G‬و‪98.J‬‬ ‫‪- ٥٠ -‬‬


โ€ซโ€ช7 .โ€ฌุขุก ูˆโ€ชJโ€ฌุงู‡ โ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช , 9.โ€ฌุงุขโ€ช :โ€ฌุง;ุฑ โ€ช .โ€ฌุง โ€ชJ 9 .โ€ฌูŠ ุง โ€ช'M8โ€ฌุช โ€ชH8 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช , 5.โ€ฌุง โ€ช'Mโ€ฌุช โ€ช 9 m"*Jโ€ฌุง โ€ช'Mโ€ฌุช โ€ช8%โ€ฌุฏุฉ ูˆโ€ช`8 .M8Jโ€ฌู† ุง โ€ช'M8โ€ฌุช โ€ช$M8WJโ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุงโ€ช./โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช 9888 888Uโ€ฌุง โ€ช'M888โ€ฌุช ุง โ€ช 888 888.โ€ฌุงโ€ช?Jโ€ฌุช ุง โ€ช M888โ€ฌุข ูˆโ€ช "(888โ€ฌูˆุง โ€ช5888โ€ฌุช ุง โ€ช888โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช: /โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุฏ ุง โ€ชMโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุงโ€ช Hโ€ฌูˆโ€ช9โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุงุน ุงุฑุง ูˆุฐ โ€ชV8โ€ฌุฑ ูˆุฑโ€ชV8 8Aโ€ฌุก ูˆุขโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌูˆุฑ โ€ช +8โ€ฌุฏุงโ€ช 8โ€ฌุฉ ; โ€ช+8e 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9?88โ€ฌุงโ€ช88/โ€ฌุช ูˆุง โ€ช;88โ€ฌู„ ุง โ€ช 988# $88% M88 88.โ€ฌุง โ€ชO +88โ€ฌุฑโ€ช ,88 88/โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุง ุฉโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช j ./โ€ฌุง ุง ุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช;A -ูคโ€ฌู… ุงุฑ ูˆุฒโ€ช T( %โ€ฌุงูˆ ;โ€ช5โ€ฌุช ;โ€ช @Rโ€ฌุงุฑ ุฐุงุช ุงูˆ ;โ€ช5โ€ฌุช โ€ช 8%โ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌุฑ ุฐุงุชโ€ฌ โ€ซุงูˆ ;โ€ช5โ€ฌุช ุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช @R -ูฅโ€ฌุง ุงโ€ช *U ?Jโ€ฌูˆโ€ช7Uโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซโ€ช ย‚C jGO -ูฆโ€ฌูˆุฐ โ€ช ,% /โ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง (โ€ชiโ€ฌุงู„ ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช K"C5โ€ฌุง _โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 18โ€ฌูˆุง โ€ช78โ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช1"C?J K"C5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูงโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌุง ;โ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช @Jโ€ฌูˆุง `ู„ ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช +Jโ€ฌุง?ุฒโ€ช oโ€ฌูˆุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช 8KJโ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌู‡ ุง โ€ช *8โ€ฌุช ุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช K"C5โ€ฌุงโ€ชWJโ€ฌุฐู‡ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช Gโ€ฌู‚ ุง (โ€ช Wโ€ฌุงโ€ช ]5 \ V5โ€ฌุง ( ูˆู‡ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุฏ ุง โ€ชMโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @R -ูขโ€ฌุง โ€ช $% Mโ€ฌุง โ€ช jWโ€ฌุง ุง (โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุงโ€ช 9: J $ _% bRโ€ฌุง "ุจ ุง โ€ชMโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9 -ูคโ€ฌุขโ€ช_% 9# $% T" 9โ€ฌู… โ€ช , % Uโ€ฌุง ("โ€ช Tโ€ฌุง (โ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฅูก -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช 5 \ ]"GJ ,"5โ€ฌุง (  โ€ช Mโ€ฌุง โ€ช;J Oโ€ฌุฑโ€ช 85โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุงุฏ ุง โ€ช82Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช Mโ€ฌูˆุน โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ< ุงโ€ชPUโ€ฌุท โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88"% jKV88โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,88%โ€ฌุฑโ€ช ]88โ€ฌุฏุงโ€ช 988 +88โ€ฌุง โ€ช88? 88 ,88.โ€ฌู„ ุง โ€ช88โ€ฌูˆุช โ€ช@88 / 88U ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช 9โ€ฌุง ูˆุช โ€ช8โ€ฌู† ุงูŠ โ€ช C(8 W8#โ€ฌุง โ€ช8 18โ€ฌู… ุงุฏุฑุงโ€ช ;8 85โ€ฌูˆุงโ€ช S8J @8Aโ€ฌุง โ€ชุŒ jKV8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช R jKVโ€ฌูˆุฑูŠ โ€ช; C %โ€ฌู† โ€ช , C Yโ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง?ุฒ ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช( ุŒโ€ฌู† โ€ช1"M85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุง ู† โ€ช ,โ€ฌูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ (;ู‰ โ€ช ,8 ,8.โ€ฌุง โ€ช 8G.5 $8O jKV8โ€ฌุง ; โ€ช $8โ€ฌุง โ€ช8;Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชY.5โ€ฌู ุงโ€ช $โ€ฌุง ู† โ€ช ุŒโ€ฌู† โ€ช ,5 +โ€ฌุง ;โ€ช*85 , \;KV Jโ€ฌุฑ ุงูŠ โ€ช;82โ€ฌุช ; โ€ชุŒ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงุฐุง ุขู† โ€ช \;KVโ€ฌุฒโ€ช5โ€ฌุฏุฉ โ€ช ,%โ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌุจ โ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุฐ ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ชGโ€ฌุน ุง ;โ€ช. Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง "ุจ ุง โ€ช jKVโ€ฌุง โ€ช 9 .โ€ฌู‡; โ€ช bJโ€ฌุง โ€ช [UCโ€ฌุงุขโ€ช 9 ุŒ A\ , :โ€ฌุง(ู† โ€ช185โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช , ,.โ€ฌุง ุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌุฐุง ุฒุงุฏ ?โ€ช +โ€ฌุง โ€ช;( ,% 9 .โ€ฌู‰ ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช8C% 8โ€ฌู‡ โ€ช85โ€ฌุซ โ€ช8Jโ€ฌู‡;ุฑโ€ฌ โ€ซ ุงุฏุงุก ุง โ€ช Uโ€ฌุฏ ูˆโ€ช%โ€ฌู… ุง ุขโ€ช7 ุŒ Yโ€ฌุง ู† ุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง ;ุงโ€ช SJ @Aโ€ฌุง โ€ช jKVโ€ฌุง " ุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชO 15โ€ฌุฑุงู† โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง โ€ช;R 9 .โ€ฌุก ุง ุฑุงุช ุง โ€ช 5โ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌู… โ€ช 1(U bJโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ชA ,% 5YJโ€ฌุฑโ€ช1Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุฑ@ ุง ุฑุฉ ูˆุฐ โ€ช 5;Gโ€ฌุง โ€ช [UCโ€ฌูˆ ูˆโ€ช ;8Jโ€ฌูˆโ€ช S8Aโ€ฌุงุข"โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช 9"8 +8.Jโ€ฌูˆุง โ€ชT 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช5/โ€ฌุฉ ;ุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช;KVโ€ฌุท ูˆุง โ€ช. 9.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฅูข -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆ โ€ช a.5 5โ€ฌุง โ€ช;GWโ€ฌุงุช ุง โ€ช , 5โ€ฌุงู† โ€ช ? . %(Jโ€ฌุง โ€ช;KVโ€ฌุท โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุฏ ุง "ุจ ุง โ€ช : 58 jKVโ€ฌูˆโ€ช ุŒ S8Aโ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุฉ โ€ช8 ุŒโ€ฌู„ โ€ชY ุŒโ€ฌุงโ€ช8%โ€ฌุช ุฏุงโ€ช 98Oโ€ฌุง โ€ช8"\ ุŒ 98 .โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุขโ€ช :โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุฏ ุขโ€ช $?5 bโ€ฌุง โ€ช8 : 58 jKV8โ€ฌุฉ โ€ช 8โ€ฌุง โ€ชY8โ€ฌุงุฌ โ€ช8% ุŒโ€ฌู… ุง?โ€ช8โ€ฌุฒ ุงโ€ช8 %โ€ฌู„ โ€ช;.8# ุŒโ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซ"ุท โ€ช; ุŒ TVZ ุŒโ€ฌู… ุงโ€ช ุŒ ,5 Oโ€ฌุง(ุจโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุงโ€ช ,88% H88โ€ฌูˆ โ€ช b88UW 988โ€ฌุง โ€ช : jKV88โ€ฌุงโ€ช ,88 G(88A 788Oโ€ฌุง ุงโ€ช T88. ุŒ 88โ€ฌุฑโ€ชุŒ 88R5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช.. ุŒ 1 .MJ  ]52 U#โ€ฌุง ยƒโ€ฌ โ€ซโ€ชC @R -ูคโ€ฌุฑโ€ช @R; ;5โ€ฌุงโ€ช / 9Vโ€ฌุง ;ุฃ โ€ชH8 ุŒ CJ J jKR  @ 9.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9WJโ€ฌุขโ€ช 9.J bโ€ฌู„ ูˆุซ ุง ;ุฃ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุขโ€ช 9.J bโ€ฌู„ โ€ช Sโ€ฌุงโ€ช9Vโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุฏ ุงูˆ ;โ€ช5โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌุงุฃ โ€ช ุŒ 18. KC58 ;5โ€ฌูˆโ€ช 85 8โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌู… ุงุขโ€ชS8. T8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช +Jโ€ฌุง?ุฒโ€ช'O oโ€ฌู„ ุง ;ู… โ€ช ุŒโ€ฌู† ุง(ู† โ€ช "5โ€ฌูˆโ€ช? ,(5โ€ฌุฒุงุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงโ€ช T8Zโ€ฌุง โ€ช;KV8โ€ฌุทโ€ฌ โ€ซโ€ช T"( `MCJโ€ฌูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ุง โ€ช "1 % K"C5"  :โ€ฌูˆุง โ€ช"  9โ€ฌุฐุง ุง?โ€ชYโ€ฌุช"โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆโ€ฌุขโ€ช ,โ€ฌุฑุคูˆ โ€ช(UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% 2 7O -ูงโ€ฌุงโ€ช ูกูฅ 98Aโ€ฌุฏโ€ช ,8 8Aโ€ฌุง ;โ€ช S8Aโ€ฌูˆุงโ€ช ,8% 8 8 8.โ€ฌุง โ€ช 98 .โ€ฌุข โ€ชM8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชOโ€ฌุฑุฌ ู† ุง โ€ช ุŒ 9 .โ€ฌุงูˆ ุฏโ€ช eโ€ฌุฒโ€ช;R; 9โ€ฌุน [ โ€ช9 . A'% 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูจโ€ฌุงโ€ช Jโ€ฌูƒ โ€ช % jโ€ฌูˆโ€ช SAโ€ฌุง โ€ชKโ€ฌุงุก โ€ช`J ุŒโ€ฌุขโ€ช\ $% 9โ€ฌูˆ ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% G -ูฉโ€ฌุง โ€ช jKVโ€ฌุง โ€ช , (UCโ€ฌุง ( ุญ โ€ช` 1โ€ฌู† โ€ช% G(5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง;ุงุน ุง โ€ช;KVโ€ฌุท โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช jKVโ€ฌุง โ€ช" bUWโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุถ "โ€ฌโ€ซูˆู‡; ุง โ€ช;.Mโ€ฌุฑ โ€ช bโ€ฌูˆุง โ€ชMCโ€ฌุท โ€ช 9"Aโ€ฌุง ู… โ€ช ุŒ 18"J 8 98 .โ€ฌุงูˆ โ€ช; 98"Aโ€ฌุงโ€ช8J 8/โ€ฌูŠ โ€ชุŒ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูˆ ุง ุก ุข โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡; โ€ช jKRโ€ฌุงโ€ช?5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช jKVโ€ฌุง โ€ชVโ€ฌุฑโ€ฌโ€ซ ( ุฉ โ€ช , " eiJโ€ฌุง โ€ช Cโ€ฌุง ?(โ€ช jKR " 5โ€ฌุฏู… โ€ชุŒ " @5 8 a"8 ุŒ @UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช " J;8J ุŒ ]8A " (UCโ€ฌูˆุง โ€ช;(8โ€ฌุข " โ€ช ุŒ " "*8% ุŒ ]8O ]8Rโ€ฌูˆู‡โ€ช8% ;8โ€ฌุฏุฉ โ€ชT*85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชT%โ€ฌุก ุง โ€ช 9 .โ€ฌุง โ€ช ุŒ 9:โ€ฌุงูˆ ุง?ุฒ ุช โ€ช ุŒ "Jโ€ฌุงูˆ ุง โ€ช S8J 98 .โ€ฌุงุฏุงุฑุฉ ุฑโ€ชุŒ 18"J [8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูˆ โ€ช%โ€ฌู… ุง ุฑุฉ โ€ช $%โ€ฌุง?ุฒ โ€ชR 5  9 %โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;% e'eโ€ฌุงโ€ช bUW 9โ€ฌุง โ€ช: jKVโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ชYโ€ฌุงู… โ€ช:โ€ฌโ€ฌโ€ซุฏ ุง โ€ช +โ€ฌุง ุงโ€ชY Sโ€ฌู… โ€ช7UCโ€ฌู‡ ูˆุง โ€ชVCโ€ฌู„ "โ€ฌ โ€ซ ุง (โ€ช Gโ€ฌุฉ โ€ช:โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 88Aโ€ฌุฑ ุงู† โ€ชi(88 88Jโ€ฌูˆ ูˆุงโ€ช $88% G(88J 88โ€ฌุขโ€ช;/ 88โ€ฌุงโ€ช ุŒ 88J5 T88โ€ฌูˆุงโ€ช88/;5 188โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช W#โ€ฌุงูˆ ูˆโ€ช @G(5 @Rโ€ฌุง (โ€ช Gโ€ฌุฉ โ€ช%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช ,%โ€ฌุง ูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ชJโ€ฌู‰ โ€ช;2; (Uโ€ฌู„ ุง โ€ชA $โ€ฌุฑุงโ€ช Jโ€ฌุง โ€ช ุŒ Cโ€ฌูˆุงโ€ช 9"Aโ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช โ€ช $%โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซ ุต โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฅูฃ -โ€ฌโ€ฌ


‫ادارة ا ‪: V‬‬ ‫ادارة ا ;‪ S88A‬ه‪ 88‬ا ‪W88‬ام ا ‪88? S88A; m/88C‬ز ا ;ا‪88"/‬ت ا ;‪ 88‬وا ‪ M88‬و‪%‬ت‬ ‫ا ‪ 885;G‬ا‪88U 988/‬ءة ‪ .‬و ‪ a88. 885 88‬ا ‪;88GW‬ات ا ‪ ,(88 $88% %(88J 88‬ادارة‬ ‫ا ;‪: SA‬‬ ‫ ا‪ 5‬آ‪;5 9‬م ا‪ ١٠ -٥ ,8 ]U‬د‪ 8 ]8A‬و‪ 98 % 8GO @8R‬آ‪8 8 ، 8‬‬‫ذ ‪ ,‬ا‪ bUWJ , e‬ا ‪ jKV‬ا ; ‪ ،‬و(‪ ? ,‬ا‪ %‬ل ا ;م ‪.‬‬ ‫ را‪ @/‬ا ' ‪ 5‬ا ‪C‬ر وا‪ bR‬ا‪8 %‬ل ‪ 8Z‬ا ‪Y8?C‬ة ا ‪ 8GO $8‬ا ‪;8‬م‬‫ا ‬ ‫ ‪ M jGO‬و‪%‬ت وذ ‪ 8‬ا ‪ 8K‬ض وا ‪ ‚8C‬ا ‪;8/‬ة ‪ ،‬ودر‪ 8/‬اه ‪8‬‬‫ ‪ "(C‬ا ‪ $‬ا‪ %‬ل‬ ‫ رآ‪ $% Y‬او ;‪5‬ت‬‫ ‪`J‬آ ان آ‪ 9‬د ا ‪ .5 9 .‬ف دور‪o‬‬‫ ‪ J'M 9‬ا ‪ CY‬ا " ى و‪ jGO‬و\;ر ا ;ل ا "‪5‬‬‫‪ a.‬ا ‪M‬آ‪ 9‬ا ‪ .‬دارة ا ;‪: SA‬‬ ‫ \‪.‬ت‬‫ (‪ M ].J 9‬آ ‪% :‬م ‪ 9.U5 , .‬و‪8‬ذا ‪8% ، 98.U5‬م ‪8 8 .‬ار‬‫ا ;‪% ، SA‬د ا ;‪ ,Uk‬ا ‪? ,;G‬ز ا م‬ ‫ ‪ @ /‬ا ‪;.‬ت ‪% :‬م ‪ .‬آ‪ @ / U‬ا ‪;.‬ت‬‫ ا ‪;G‬ارىء وازت ‪ TKJ 9: :‬ا ;‪ 9G% ، ,Uk‬ا ‪.‬ات‬‫ ‪'M‬ت ا ;‪% : ,Uk‬م آ‪U‬ءة ا ‪,CU‬‬‫ ا‪% /‬ت‬‫‪ mJU‬ا‪ /‬و(‪ ,‬ا ‪ :‬ر ا ;‪: SA‬‬ ‫ ‪ @R‬اها ا‪ /‬وا‪.A‬‬‫ د ‪ 1 @VJ‬دو " `‪" 9.‬‬‫ – _‪ – +‬ا‪9 %‬‬‫ رآ‪ $% Y‬او ;‪5‬ت‬‫ د ا‪?J‬هت ا ‪ C‬ا ;‬‫ ‪[CJ‬‬‫ } ‪(UC A\ $%‬‬‫ ‪J‬ر و‪ A‬ا;ر ‪ GV‬‬‫‪ -‬رآ‪ 9 % $% – % $% Y‬ا‪,5 O‬‬

‫‪- ٥٤ -‬‬


‫\ ‪ 5‬ا ‪%G‬ت (‪ +‬ا ;‪: SA‬‬ ‫ار ‪ +‬دا ة ‪ ;5 9: J‬و‪ (A‬و ‪ U‬ا‪ SA; AU‬آ  ا ‪:9M‬‬

‫ ا‚ ا ‪ 9 .‬و‪ jGO‬ا ‪: 9 .‬‬ ‫ا ‪ jGW‬ا‪ 5‬آ‪ 9‬هف ‪ ،‬و‪ ] $‬ه  ‪ ,8‬ان ‪، 18J 8U j8GW‬‬ ‫و ا وت ا  ‪ C5 ,‬ا ‪ ,8 5.‬اه‪8‬اف ا ‪8C % 8 8J 8K" 8‬‬ ‫و‪7‬آ ه‪: C V. C‬‬ ‫ ‪ J‬آ‪ T888% T888‬ا_ ‪ 888‬و‪ 8885 J‬ا ;ا ‪ 888C 888 888‬ا‪888Ce‬ء ا‪888 %‬ل ا ‪b(888‬‬‫ا ‪ 88 988A` 88 W‬ة ‪ +885 H88 88C‬ا‪88‬ء ا‪88 %‬ل ‪ 988"A‬ا‪88‬ء ا‪88 %‬ل‬ ‫ا اي ‪ 9"A‬ول ‪ 5‬ا (‪m‬‬ ‫ ‪ J‬آ‪ ` C. GC T% T‬ع و‪ , SA‬دون أ‪GO‬ء‬‫ ‪ J‬آ‪ T‬وات ارة ‪ 9‬د‪ A‬وون ا‪GO‬ء‬‫ ا?ز ا‪ %‬ل ا  ‪ M 9M‬ف وا‪G%‬ء ‪/ .‬ة ‪ ,%‬ا ‪ M‬آ‬‫ ‪ +(J‬ا‪ %‬ل ا  ا ‪ $‬ا ‪M‬ري `‪A 9A‬ر ‪ ,‬ا '_ت‬‫ ‪ Y J‬آدر ا‪ %‬ل ا ‪ A ,% w‬ا ;ادر ا ;‪;/‬دة ا ‪ M‬وع‬‫وه‪7‬ا‬ ‫و‪ ,‬ا‪ ]J 9/‬ه‪ o7‬اه‪8‬اف ‪8J 8‬ج ا ‪ 98 % j8GO $8‬و‪ 8‬ا‚ ‪8;5 98 %‬‬ ‫وا ";‪ %‬و‪. 5 #‬‬ ‫د‪ 9*U ;%‬ه‪ C‬ا‪ 8‬اه‪8‬اف وه‪ +(8J ':8 ;8‬ا‪8 %‬ل ‪ 8‬ا ;ا ‪ 8‬وا ‪T8.‬‬ ‫ا ‪C" 2W‬ء ‪;\ ٩ , b i‬ا] (‪ ]G @  ٥٠٠٠ mG‬ا ;ا‬ ‫‪- ٥٥ -‬‬


‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪ +5‬او ‪ 5J‬ا ;‪ SA‬ا ‪;G‬ب اء ا ‪" ': ,5 # " oC% 9 .‬‬ ‫‪;5 ٦٠ = ,5 #‬م ‪ ،‬وذ ‪ C.5‬ا‪;5 9 % ‚ ٦٠ C5 1‬‬ ‫ ‪;\ ٩ C5‬ا] و ‪;5 ٦٠ C5‬م ء ا‪ %‬ل اي ‪ ٧‬ا‪5‬م ‪ ]G "5 J‬ا ;ا‬ ‫ ‪ C5‬ا ‪M‬آ‪ 9‬ا ‪ 8 8‬ا ‪;G‬ا‪ a8. : ]8‬ا ;ا ‪ a8. ، 8K 8‬ا ;ا ‪ 8‬‬ ‫ ‪ 88 [88‬و‪;88/‬د ‪CJ a88. ،‬ز‪ 9885‬ا ;ا ‪ 88Z 88‬ز ‪ 88‬ا ‪ $88‬ا ‪ mJ88U‬و ‪ 88‬‬ ‫‪J‬ج ا ‪ jO T ، UJ $‬دا‪ @ / 9O‬ا ;ا ‬ ‫اذن ‪ C5 ,‬ا ‪ ]G‬ا ;ا‪ 8‬ا‪8 %‬ل ‪ ، 8UJ‬ا‪8 %‬ل ‪ ، j8O T8‬ا‪8 %‬ل‬ ‫‪ J‬آ‪; T88‬ا ‪885/ 88‬ة ‪ ،‬وذ ‪ 88C.5 88‬و‪;88/‬د ‪88%‬د ‪ ,88C ٣‬و ‪، ,5%(88 ٣‬‬ ‫و  آ‪8J 8%; ? 98‬ج ا ‪ $8‬و‪ ٧ S8A‬ا‪85‬م آ‪ 8‬ا‪ 58J +85 8."\ " $*8A‬‬ ‫?‪ +‬ا ‪ 9 .‬ا ‪ 9"A , ]G‬ا ‪C‬س "‬ ‫‪ ‚88 988 % +885‬ا ‪88A +885 H88 988 .‬س ا‪88 %‬ل ا ;‪;88/‬دة ‪ 88‬ا ‪@88 ]88G‬‬ ‫ا ;‪ SA‬ا (‪ K‬ق ?زه‬ ‫‪8/ 98 % +85‬ول ا ‪ : %;"8‬اي ‪ 88‬ا ‪;"8‬ع اول ا‪8‬ء ا ‪ ]8G‬اول ‪9M88‬‬ ‫آ‪9‬‬ ‫‪ 9*88UJ +85‬ا ?‪88‬ول ا ‪ %;"88‬ا ‪88/ $88‬ول ‪ +885 ;885‬و‪88% 188 @88R‬د ا‪885‬م ‪،‬‬ ‫ا ‪ ,CU‬ا ‪%8 ، ,.‬ت ا ‪8‬وام ا ‪ 982UJ ، 8;G‬ا ‪ 98 .‬ا ‪;8G‬ب ا‪8R‬‬ ‫ا ‪ $‬ا ‪.‬ة ا ‪;G‬ب ‪;J‬ا‪/‬ه ا ;‪@A‬‬ ‫‪ +5‬ء ‪ 7UCJ‬ا‪ %‬ل (‪ +J T‬ا ‪ 9"A , 1 jGW‬ا ا‪ TA‬او ا ‪C‬س‬ ‫‪ +J +5‬ا ‪ H GW‬ل ا?ز ا‪ %‬ل ‪ % (8‬اآ"‪ +85 ، 8‬ا‪ 8R‬ا‪8 %‬ل‬ ‫‪ ,‬ا‚ ‪ ،‬و ل ‪8‬وث ‪ b8:J +85 8 ‚8 8 *8J‬ا ‪98 .‬‬ ‫‪ , 1%‬ا‪ 9/‬ا?ز ا ;‪ SA‬ا ‪;G‬ب ‪A‬ر ا (‪G‬ع‬ ‫‪ 5 +5‬آ‪;5 9‬م ‪ +J +J‬ا?ز‪ o‬ون ‪5‬ن ا ‪ GW‬آ ‪1 jGO‬‬ ‫ ل ا?‪Y‬ت ‪ GO‬آ ‪ T?5‬و(‪ T‬ا " ا‚ ا ‪ ، 8 %‬ا‪ T8A‬ا ‪U*8‬‬ ‫وا‪ GGO m‬ا‪ O‬ى وا‪ #‬ا‪ $% -‬ا ;] ‪.‬‬

‫‪- ٥٦ -‬‬


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ‬

‫‪- ٥٧ -‬‬


โ€ซุฃุงู โ€ช +โ€ฌุง'!ูˆโ€ช$โ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช j(" 9M ,"5โ€ฌุง\ ุงู ุง โ€ช: ".โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง  โ€ช :โ€ฌู‡; โ€ช T82โ€ฌุง โ€ช ุŒ 8".โ€ฌูˆู‡โ€ช ;8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุงโ€ช +%โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠ ? โ€ช @8โ€ฌุง\โ€ช 8โ€ฌุงู โ€ช;85 H8 ุŒโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซู‡; โ€ช T2โ€ฌุง โ€ช`MCโ€ฌุฉ ุง ุงุฏ โ€ช7 ุŒ Cโ€ฌุง ; โ€ช5โ€ฌู ุง โ€ช: 5 $โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชCโ€ฌุก ุง โ€ช`MCโ€ฌุฉ ุขโ€ช :โ€ฌุขโ€ชUโ€ฌุกุฉ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏุฉโ€ฌโ€ซ `โ€ช @ / C% S( " b J 9Aโ€ฌุง โ€ช" ,โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุน ูˆโ€ชSAโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง โ€ชM88โ€ฌุฑูŠ โ€ช :โ€ฌู‡โ€ช ;88โ€ฌุง ; โ€ช ,88 j88โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌูˆุง โ€ช88โ€ฌูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช 88 / J 188โ€ฌุฑุคโ€ช 885โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช;*Jโ€ฌุฑโ€ช`MC oโ€ฌุฉ ุง โ€ช 9"A , o7UCJ , 5 % 9# $โ€ฌุง ูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ชo78UCJ 82 8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุง ;โ€ช 1/โ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌุจ ุง\ุฑ ุงโ€ช/โ€ฌุช ุง โ€ช e':โ€ฌุง โ€ช ุŒ  2Wโ€ฌูˆ โ€ช @"Gโ€ฌู‡; โ€ช185โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู‡ุงู ูˆโ€ช5Zโ€ฌุช ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง _;ุฑ *;ุฑุฉ โ€ช/โ€ฌุฉ ุงู… ุง  ู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช @ /โ€ฌุงโ€ช 1 %โ€ฌุฏโ€ชAโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช ,Jโ€ฌุงุข" โ€ชAโ€ฌุฑ โ€ช , ,โ€ฌุง โ€ช T mโ€ฌุงโ€ช #โ€ฌุงูโ€ฌโ€ซ โ€ช7โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠ ุฏ @ ุง โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌูˆู„ ุง โ€ช : (88โ€ฌู‡โ€ช ;88โ€ฌุง โ€ช 88Gโ€ฌู ุง โ€ช C(88โ€ฌุง โ€ช 788UCJ 188โ€ฌุง "โ€ช88Cโ€ฌุก ุงูˆ ุง โ€ช`M88Cโ€ฌุฉ โ€ช $88%โ€ฌุง ;โ€ช188/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 9:โ€ฌุน ูˆโ€ช SAโ€ฌูˆุงุขโ€ช;/ :โ€ฌุฏุฉ ูˆุงโ€ช ุŒ b J 9Aโ€ฌูˆู‡; โ€ช $%โ€ฌุง ?โ€ช T8โ€ฌุงโ€ช 185 8Oโ€ฌุงู‡โ€ช8โ€ฌุงูโ€ฌ โ€ซโ€ช $.(5โ€ฌุง โ€ช: J $โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 7UCJโ€ฌุง โ€ช`MCโ€ฌุฉ `โ€ชC b J 9Aโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุก ุง โ€ช`MCโ€ฌุฉ ุน ูˆโ€ชUJ , SAโ€ฌุฏโ€ช K 5โ€ฌุงุช ุง โ€ช * T*Jโ€ฌุง โ€ฌโ€ซ โ€ช ]Jโ€ฌุงุข" โ€ชAโ€ฌุฑ โ€ช , ,โ€ฌุง โ€ช'O , mโ€ฌู„ โ€ช;Cโ€ฌุฏ ุง โ€ชG.โ€ฌุก ูˆุงูˆุง ุง โ€ช5.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง _;ุฑ ( โ€ช "\ .โ€ฌูˆุขโ€ชUโ€ฌุกุฉ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏุฉ ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุง ูˆู„ ุง โ€ช: % Uโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฅูจ -โ€ฌโ€ฌ


‫وه; ا ا‪ 8 b.8R‬ه‪ o78‬ا ‪ 8".5 ;8 ، 8".‬ان ‪8/‬ز ا ‪8 98 .5 8Uk; 8".‬ى‬ ‫ا ول ‪ $R5‬ا‪'O , o /‬ل ا ول ‪ ،‬و‪ @8 j8 8#" 9M8 1.J +5‬ا ‪8‬ول‬ ‫ا ( ‪ ،‬و [ ‪ A" A'% 1‬ا\ اف ا ‪ ".‬ا ‪'O ,‬ل ا ول‬ ‫و ‪ 15 ; @"G‬اهاف ‪: C‬‬ ‫ ا?ز ا‪ %‬ل ‪A 9A‬ر ‪ , ,‬ا ‪b‬‬‫ ا _;ر ( ‪ "\ .‬ام ا ول‬‫ ا اع ?ز ا‪ %‬ل ‪;*W "C?J‬ت ا ‪ 1% R U5 A‬ا ول‬‫ ‪7‬ا ‪ ". 1‬ا وت ‪ ?J ،‬ان ‪ @ /‬ا\ اف ‪ ; (J‬ا ‪ ]J $‬اها و‪]8J‬‬ ‫ار ‪ ،‬و ‪ a8.‬ا‪8‬ن ‪;8J‬ن اه‪8‬اف ‪(8 $8%‬ب اه‪8‬اف ا\‪ 8‬اف ا‪ 8O‬ى ‪،‬‬ ‫ ‪7‬آء وا‪8J‬ن ‪ +8‬ا ‪ 8".‬و‪(8‬ره ا ‪8C ,8.5 m*8‬س ا ;‪ $8% @8A‬ا ‪@8 98.‬‬ ‫ا ‪ 9 ".‬ا اف‪.‬‬ ‫‪+‬ق ا&‪: 3‬‬ ‫?ل ا وت اآ‪ :‬ا ?‪8‬ت ا ‪;85 8‬ن ‪ 8‬ا ‪8C‬س ‪8? jKV8 8R %‬‬ ‫ا ( ‪ %‬ا ‪ U‬ا ‪ +5‬ا?ز ا‪ %‬ل ‪ , C 2;*O ،‬ا ء وا ‪8‬‬ ‫‪ H888 ،‬ان ا‪888 %‬ل ا ‪ 888‬وا ‪ 888‬ه‪ 888‬ا‪888 %‬ل ‪888 %' 888.J‬ل ا ‪، 888‬‬ ‫‪ %‬ل ا ه ا س ‪ ،‬و ‪ %‬ا?ز ا‪ %‬ل ا ‪%‬دة ‪;J‬ن آ"‪ 8‬ة‬ ‫‪/‬ا ‪7‬ا ‪? K"C5‬راة ه‪ o7‬ا ( ‪. %‬‬ ‫‪ H‬ا‪ T82 8 8 18‬ا ‪ b8‬ا ‪" 8 W‬ا ‪8.‬ات " ‪ *8WJ +85‬و‪98 S8A‬‬ ‫ول ‪ ،‬و‪ SA‬ول ا ‪;G‬ر وو‪ SA‬ول ا ‪ 5‬وا‪ 9A‬و‪% SA‬دة ‪8 *8W5‬ول‬ ‫ا ء ‪ _C5 +5 H‬ا ‪ $‬ا‪ %‬ل ا ‪ $8% 8‬ا‪; 8 +8J 8‬ازي ‪ @8‬ا‪8 %‬ل‬ ‫ا‪ O‬ى‬ ‫ ‪7‬ا ذا آ‪C SC‬س آ ء ‪ @ 9 .J‬ول ‪8 8%‬ن ا ‪ jKV8‬ا ‪ ,8% +/8C‬ا ‪% (8‬‬ ‫;ن آ" ا ‪ , ' ،‬درا ‪ %‬و‪ GO 9 %‬وا‪ 7UC R‬ا ‪ b8‬ا ‪8 W‬‬ ‫‪88‬آ‪ :‬د‪ 88A‬وا‪ 988A‬و‪ T88C? S88A‬ا ‪ O`88‬و‪ Z ,88 188% T88J 5‬ا‪88‬ت ‪88%‬دة ‪;J88‬ن‬ ‫‪ M‬و‪ 1%‬ا وت ‪.‬‬ ‫ ‪788‬ا ‪ V88‬ن ‪ % 88‬ا?‪88‬ز ا‪88 %‬ل ا ‪ 88 88‬ا ‪ b(88‬ا ‪ 988 88 W‬د‪T88?5 88A‬‬ ‫ ا‪%‬ة ا‪: J‬‬ ‫ ‪ 8R‬ن ‪;J‬ا‪ 8/‬آ‪8‬در آ‪ +85 H8 ، 8‬و‪8_ 98 o%(8 @8 8C @88R‬م ‪88‬‬‫ا ‪.‬ات ا ; ‪ G‬اي ود ‪ ، @8  ٥٠٠٠‬و‪8 ,5%(8 ٢+ 8C ٢‬‬ ‫ا ‪.‬ات ا " ة ا ‪ ، @8 8 ٨٠٠٠ ,% 5YJ‬وا‪8J‬ث ه‪ ,8% 8C‬ا ‪8.‬ات‬ ‫ا ة آ ‪;5‬ن ا ‪.‬ة ‪; ,‬ع ‪P-T slap‬‬ ‫ ‪ 88R‬ن ‪;88J‬ا ا ‪88.‬ة ا ‪ 88 . 88‬و‪ 882O‬ا ‪88.‬ة ا ‪ 988: (88‬ا ‪M88C‬ر‬‫وا ‪ |5‬وا " ا‪ Z‬وا ( ‬ ‫ ‪ R‬ن و‪;/‬د ا ‪ .‬ا ( ة ‪ 9"A ,‬ا ا‪ ,"A‬وا ‪, C‬‬‫ ا ‪'K‬ل او‪A‬ت ا‪R‬‬‫ ا ‪ @?M‬وا ‪ +%‬در ‪'O ,‬ل ا ~ت او ‪ +5J‬ا ;‪"/‬ت ا ; ا ?‬‫‪- ٥٩ -‬‬


‫ ا 'م آ‪_ 9‬م ‪ 9M‬د‪ , ]A‬ا‪UJ 9/‬دي اآ‪M‬ف ا‪GO‬ء ‪8C +(8J 8C%‬س‬‫ا‪ #‬اف‬ ‫وا ‪ 88R % (88‬ور‪ @88 / 88 5‬ا‪ 988‬ا ‪ M88‬وع ‪ J 88C. ،‬آ‪ T88‬ا ‪88/;5 ، T88.‬‬ ‫‪88‬ول ‪88O‬ص ‪88 %‬ل ا ‪*88‬رة ‪ 88_C5‬دور‪ o‬ا ‪88‬د ‪788 ، "(88 188‬ا ‪$88% 88K"C5‬‬ ‫ا ‪C‬س ا  اء ا‪ %; 9"A 1 %‬ء ا‪ %‬ل ا *رة وه‪7‬ا‬ ‫ ‪788‬ا ‪ M88‬وع ا‪ 9V88‬و ‪ % 88‬ا?‪88‬ز ا‪ 9V88‬ود‪ 88 88 % 88A‬ا?‪88‬ز ‪ ,88 88‬ا‪88G‬ء‬ ‫*ن ا ( ‪ 9 %‬رة و‪A‬د‪ 1J‬و‪. C* 1/;J‬‬ ‫ا‪ +‬ا'دي ‪ 6A‬آ( ‪J0‬ة ‪:‬‬ ‫‪ ,‬ا "‪ 5‬ا‪ ; 1‬ا دود ا دي ا ?‪ 8‬ا ‪78‬ي ‪ 18CiJ‬ا ‪8‬وت ‪8‬ول ‪8O 8‬ض‬ ‫ه‪ o788‬ا ? ‪ 988 ، 88‬ر ‪ 9V88 88‬ا ‪ :88‬ر ا;ا ‪88? 88 188‬ت ا‪ 88O‬ى ا‪88/ 988A‬ا واآ‪ 88:‬‬ ‫د‪.'O‬‬ ‫ ‪7‬ا ‪ ,‬ا‪ ]J 9/‬ا ‪ m‬ا دي ا ? ول ‪: 5 K"C5‬‬ ‫ (‪ .(J ,‬ا ‪G.‬ء‬ ‫‪ 9"A‬د‪;O‬ل ا ول اي ‪ M‬وع ‪ , ،‬ا "ا‪G. / . +5J 5‬ء ‪+85 H8‬‬ ‫ا‪O‬ر ‪ ، 1R %‬و‪ R‬ن ا‪ %‬د‪ o‬ا ‪8G.‬ء ‪ ،‬و‪ ,8‬ا‪8 ، 8/ .(8J 98/‬ن ا ‪8‬ول‬ ‫‪;5‬ن ‪ $%‬درا‪/ 5‬ة ا "‪;C‬د ‪ ،‬وا ‪.‬ر ا (;ق ا  ‪ ،‬وا ‪.8‬ر ا ‪ 8 .‬ا ‪8‬‬ ‫‪ . 9J +5 H ،‬آ‪ C 9‬و‪;85 H8 .8 +5J‬ن ‪ 8‬دود‪ o‬ا ‪8‬دي ‪78O ، 8/‬‬ ‫‪;%‬ا‪ 9‬ا (;ق وا ‪  .‬وا ;‪ ، S8A‬و‪ "(8‬ا ‪8‬ول ا ‪" (8‬ان آ‪8‬ن ‪8‬ول ا ‪8‬ء‬ ‫ول ‪. " %‬‬ ‫ ‪ ,(88‬ا ‪ 88 88‬آ‪;88GO 988‬ة ‪ ،‬و‪ 88.‬ا ؤ‪ 885‬ا د‪88C ، 885‬س ا ;‪ @88A‬ا ‪788‬آ‬ ‫‪ . 9J @G(5‬اي ‪ J %‬آ‪ T‬ون ر ‪(8O ,‬ر‪ ، J‬و ‪ V8C‬ب‬ ‫ه‪ C‬ا ‪:‬ل ا  ‪:‬‬ ‫ ‪ . C5‬ا ‪ Y5‬ا ‪G.‬ء ‪ ١٥‬د‪C5‬ر ‪ ،‬و‪ ٢٠ C58 8/;5‬ا ‪ Y85‬دا‪8 Z 98O‬‬ ‫‪/‬را \;ب و ‪ A H"C‬ا ‪U‬ة ا ‪ J $% "J‬آ"‬ ‫ ; ا ‪ CR‬ان ‪ %‬ا آ‪J T‬ج ا ‪%( + C :  % $‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ‪ K(5 T.‬ق ‪;5‬م وا‬ ‫‪ 5 J‬ا ;ا ‪ K(5‬ق ‪;5‬م وا‬ ‫‪ T‬ا 'ك و‪ $% . ?J‬ا ;ا\@ ‪ K(5‬ق ‪;5‬م وا "‪ 8‬ا ‪;8‬أ ا‪;8‬ال‬ ‫"‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ار‪ K(5 Y5‬ق ‪;5‬م وا " ا ;أ ا;ال "‬ ‫ ; ا ‪ CR‬ان ا‪ /‬ة ا ‪; CU‬م ا ;ا ‪ ١٥‬د‪C5‬ر و (‪ ١٠ %‬د ‬ ‫ ‪ ,88 ]"88 88‬ا‪ J 988/‬آ‪ T88‬ا‪88‬ر‪88 Y5‬ج ا ‪ ٤ $88‬ا‪885‬م ‪ ،‬و‪4x25 = 188C‬‬ ‫‪100JD‬‬ ‫ ‪; "(C‬اد ‪:‬‬ ‫ ; ا ‪ CR‬ان ‪ .‬ا ‪ ، 0.75 JD ".‬اي ان ا‪ .  /‬ا ‪15 JD T.‬‬ ‫‪- ٦٠ -‬‬


โ€ซ โ€ช ;88โ€ฌุง โ€ช C88Rโ€ฌุงู† ุงโ€ช 88 /โ€ฌุง ;ุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 180 m W(88โ€ฌุงูŠ โ€ช88.โ€ฌู„ โ€ช9 mโ€ฌโ€ฌ โ€ซ  โ€ช;8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌุงูŠ โ€ช; 3โ€ฌุง โ€ช8A 8โ€ฌุณ โ€ช 8". 20 mmโ€ฌุง ;ุงโ€ช8โ€ฌุฉ โ€ช78 ุŒโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู† ุงโ€ช88% 8 /โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซุง ;ุง ุง (โ€ช8' Wโ€ฌุฑโ€ช Y5โ€ฌู‡โ€ช;8 60 ;8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ;8 ุŒโ€ฌุง โ€ช C8Rโ€ฌุงู† โ€ช .8โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฑุฉ โ€ช1โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5 C ุŒ JDโ€ฌู† โ€ช; 60 JD C5โ€ฌุง โ€ฌ โ€ซ โ€ช ;88โ€ฌุง โ€ช C88Rโ€ฌุงู† โ€ช .88โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌุฉ ุง โ€ช Y885โ€ฌู‡โ€ช88 4 JD 88โ€ฌู† ุงโ€ช 88 /โ€ฌุง โ€ช .(88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ 'ุฑโ€ช Y5โ€ฌู‡; โ€ช4X20 = 80 JDโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุข ;ุงุฏ ูˆโ€ช%โ€ฌุฉ ( ูˆุง โ€ช U SCโ€ฌุถ ุงู† ุง โ€ช30 JD Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ุงุถ ุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุขโ€ชCโ€ฌุช โ€ช 9:โ€ฌุง *ุฑูˆุฎ ูˆุง "ุงุฒโ€ช 9โ€ฌุง " โ€ชH8 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช /โ€ฌุฉ ุง ุขโ€ช Cโ€ฌุง ;ู… โ€ช;5 C ุŒ 15 JDโ€ฌู† ุง ? ;ุน โ€ช; 30 JDโ€ฌู… โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ? @ ุง โ€ช +โ€ฌุง (โ€ฌ โ€ซโ€ช % 100 JDโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชT. 15 JDโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; 60 JDโ€ฌุง โ€ฌ โ€ซโ€ช 80 JDโ€ฌุงุฑโ€ชY5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 30 JDโ€ฌุง โ€ช% + SCโ€ฌุฉ ( โ€ช +โ€ฌุงุข((;ุงุฑุงุช ุง ;ุง ูˆุง โ€ชT.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 30 JDโ€ฌุขโ€ชCโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช; ? m"*5โ€ฌุน โ€ช +โ€ฌุง โ€ช 315 JD (8โ€ฌูˆโ€ช m 8 8Rโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูˆู„ ุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช 8K"C5โ€ฌุงู† โ€ช985โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช m"*885 ุŒ 25% ,88%โ€ฌุง โ€ช .(88โ€ฌุงโ€ช88 88 /โ€ฌูˆุฏ โ€ช ุŒ 390 JDโ€ฌุงูŠ ุงู† ู‡โ€ช 788โ€ฌุง "โ€ช 88 O 88Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุฑ โ€ช7 ุŒ 90 JDโ€ฌุง ู† โ€ช8Cโ€ฌุณ ุง ;โ€ช @8Aโ€ฌุง โ€ช78โ€ฌุข โ€ช 8K"C5โ€ฌุงู† โ€ช;85โ€ฌู† โ€ช $8%โ€ฌุฏุฑุงโ€ช.8 85โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุง ุข"ุช โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุงโ€ชY8Oโ€ฌุงู„ ุง ;โ€ช8A S8Aโ€ฌุฑ ุง โ€ชG(8โ€ฌุน ูˆุง โ€ชU8โ€ฌุฏุฉ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช ,8 ุŒ 8 .โ€ฌุฃโ€ช98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ; โ€ชAโ€ฌุฑ ุงู† โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุฏุฉ โ€ช `?5โ€ฌุง ูˆ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 5J $โ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุง  โ€ช M8โ€ฌูˆุน โ€ช ุŒโ€ฌุฏูˆู† โ€ช 8Rโ€ฌูˆุฑุฉ ุง โ€ชm 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช 8GKJ H8 ุŒ 8C 98โ€ฌุง "โ€ช;8Cโ€ฌุฏ ุฐุงุช ุง โ€ช m 8โ€ฌุง โ€ช;8C 8.โ€ฌุฏ ุฐุงุช โ€ช(8Oโ€ฌุฑุฉ โ€ช 8Aโ€ฌูˆโ€ชm"*8Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง * ุฑ โ€ช 1 $R 5 C.โ€ฌุง ูˆู„ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช ;88 ':88โ€ฌุง โ€ช C88Rโ€ฌูˆโ€ช;88/โ€ฌุฏ ;โ€ช;J 88โ€ฌุฒโ€ช 88 @885โ€ฌุง โ€ช88G.โ€ฌุก โ€ช .88โ€ฌู‡ โ€ช ุŒ 5000 JDโ€ฌูˆุขโ€ชS88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 92UJโ€ฌุง ุขโ€ช Tโ€ฌุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช .โ€ฌุง ; ุง (;ู‚ @ ุงโ€ช /โ€ฌุฉ ุง โ€ช1000 JD 9Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ; โ€ช5โ€ฌุฌ ุง โ€ช;5 $โ€ฌู… ุข ุงโ€ช $*Aโ€ฌุงูŠ โ€ช % 25 JDโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @8 ?Jโ€ฌุง ;โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช @8 ?Jโ€ฌุข'โ€ช85 8Jโ€ฌุฌ ุง โ€ช ,;85 $8โ€ฌุขโ€ช 8โ€ฌุงโ€ช $*8Aโ€ฌุงูŠ โ€ช50 JDโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช %โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช;8โ€ฌุงุฏ ุง โ€ช 8 H8 ,8 8G"Jโ€ฌุงโ€ช ุŒ jโ€ฌุฑูˆู„ โ€ช'8โ€ฌูƒ โ€ช8'Z ุŒโ€ฌุงุช โ€ช8 b8Jโ€ฌูˆุฏ โ€ช50 JDโ€ฌโ€ฌ โ€ซุข ุงโ€ช$*Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5 Cโ€ฌู† ุงโ€ช UJ  /โ€ฌุง ุขโ€ช1000 + 25 + 50 + 50 = 1125 JD : Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช788โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ุงโ€ช 88 /โ€ฌุฑโ€ช m88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌูˆู„ โ€ช 88โ€ฌู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง "โ€ช788 ุŒ 3875 JD 88Cโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง "โ€ช88 88Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ูˆู„ ูˆโ€ช ](5โ€ฌุง *;ู„ โ€ช. 1%โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฆูก -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆโ€ช%โ€ฌุฏุฉ ุงโ€ชG% TZโ€ฌุกุงุช ุง ูˆุช ุง โ€ช8 8โ€ฌู† ุง "โ€ช;8Cโ€ฌุฏ ุง โ€ช*8 8.J 8โ€ฌุฑ ุฑโ€ชm8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ุงโ€ช TZโ€ฌุงู† โ€ช: 92 9*J .Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุฑโ€ชY5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุท ูˆุงุช ุงุฑุฉโ€ฌโ€ซ ุท ุง โ€ช;Uโ€ฌู†โ€ฌโ€ซ ุท ุง ";โ€ช Jโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุงุขโ€ช :โ€ฌุงุฑุญ โ€ช /;Jโ€ฌุง "โ€ช;Cโ€ฌุฏ ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง 'ุชโ€ฌโ€ซ ุง ;ุชโ€ฌโ€ซ ูˆุงุช ุงุฑุฉโ€ฌโ€ซ ; ุงุชโ€ฌโ€ซ *โ€ช%โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ชUPSโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง_ ุข ุงุช ุงูˆ ุง_ ุงโ€ช ,โ€ฌูˆ โ€ช5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ชWVโ€ฌุชโ€ฌโ€ซ ูˆโ€ช Zโ€ฌู‡ (โ€ช Tโ€ฌุง โ€ชG.โ€ฌุกโ€ฌโ€ซุฏุฑุง ุง'ุงโ€ช>Gโ€ฌุช ูˆโ€ช7โ€ฌูˆู„ ุง 'ุชโ€ฌ โ€ซโ€ช ,88โ€ฌุง "โ€ช 588โ€ฌุงู† ุงูŠ โ€ช M88โ€ฌูˆุน โ€ช 88A 885/โ€ฌุงโ€ชM88โ€ฌุก โ€ช;885โ€ฌู† ู‡โ€ช88Cโ€ฌูƒ ;ุงโ€ชU882โ€ฌุช โ€ช882Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช Mโ€ฌูˆุน ? @ ุง ;ุงุฏ ุง โ€ช H8 ,8 18 W(8โ€ฌุง โ€ช 8%;Cโ€ฌูˆุง โ€ชYโ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุช โ€ช 8WJโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูˆู„โ€ฌ โ€ซโ€ช H ,โ€ฌุงโ€ชOโ€ฌุฑ ุง โ€ช;Cโ€ฌุน ูˆุง โ€ช .โ€ฌูˆุง ?;ุฏุฉ ูˆโ€ช; Gโ€ฌุงโ€ชU2โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆ;ุงโ€ชU82โ€ฌุช ุง_ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช H ,โ€ฌุง โ€ช %;Cโ€ฌูˆุง ุง โ€ช @ jโ€ฌุง_ ุงโ€ช 8Oโ€ฌู‰ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;8C 8โ€ฌุฏ โ€ช8 "(8Cโ€ฌูˆู„ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช W5โ€ฌุขโ€ช 9 % Uโ€ฌุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช 57UCโ€ฌูˆู‡ ุง "โ€ช;8Cโ€ฌุฏ ุง โ€ช +8โ€ฌุง ุขโ€ช 8C% 8% Y8โ€ฌุงโ€ชM8โ€ฌุกโ€ฌ โ€ซุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช ุŒ 57UCโ€ฌูˆุง ;ุฏ ุง (โ€ชWโ€ฌู… ุง โ€ชG.โ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช"Gโ€ฌุช โ€ช , C ,โ€ฌุง ;โ€ช@8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌูˆู„ โ€ช 8"O 8W5 8โ€ฌุฉ ุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ุง ;ุงโ€ช 8 8/โ€ฌุง ;โ€ช @8Aโ€ฌูˆูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ ุง โ€ช 8โ€ฌุงโ€ชุŒ ,"Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช88GGW ]88.5 88โ€ฌุช ุง โ€ช 88Cโ€ฌูˆโ€ช 88โ€ฌุฉ ุง โ€ช88G. *88โ€ฌุก ูˆุง โ€ชYโ€ฌุงโ€ช88โ€ฌุช ุง โ€ช88โ€ฌูˆู„ โ€ช.โ€ฌูˆ โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช W5โ€ฌุงู„ โ€ช M spare partsโ€ฌูˆุน ุฉ โ€ช. C.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡โ€ช o7โ€ฌุง ;ุงโ€ชU2โ€ฌุช โ€ช @ / , VJโ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช8G. .โ€ฌุก ูˆุง ุข"โ€ช8โ€ฌุช ูˆุง โ€ช8%;Cโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช +8885 $888 W(888โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌุฏู‡โ€ช 9888"A ,888 888โ€ฌุง โ€ชM888โ€ฌุฑูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 888.Jโ€ฌุง ;ุงโ€ชU8882โ€ฌุช ูˆโ€ช888/โ€ฌูˆู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช88โ€ฌุช ู‡โ€ช 88? 88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุณ ุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช 188C ]88GC5โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌูˆู„ ูˆโ€ช88Cโ€ฌุณ ุง ;โ€ช ุŒ @88Aโ€ฌูˆ"โ€ช\(88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88Cโ€ฌุณ ุง ;โ€ช @88Aโ€ฌุง โ€ช788โ€ฌุข ู‡โ€ช ;88โ€ฌุฐ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ ุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช 88.5โ€ฌู ุขโ€ช 88G 988โ€ฌูˆุงุฑุฏุฉ โ€ช88/ 88โ€ฌูˆู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช88โ€ฌุช ูˆุง ;ุงโ€ชU882โ€ฌุช โ€ช 88 'O ,88 @G(885 $88โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌูƒ ูˆโ€ช ,88Jโ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุงุฏ ูˆโ€ช Jโ€ฌุขโ€ชT88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช %โ€ฌู„ ูˆโ€ช ]Jโ€ฌุงุฑุญ ูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง?ุฒ ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช 9โ€ฌุฏโ€ช 8Aโ€ฌูˆุขโ€ช8Uโ€ฌุกุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช8UJโ€ฌุฏูŠ ุฑโ€ชa8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช 9"A ,โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠ ูˆ ุฐ โ€ช R ,โ€ฌุฑ โ€ช H8 ,โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฏุฉ ูˆุง ;โ€ช ุŒ S8Aโ€ฌุข โ€ช 8โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซุง ;ุงโ€ชU2โ€ฌุช โ€ช ,.Jโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช $%โ€ฌุง "โ€ช;Cโ€ฌุฏ ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฆูข -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช #โ€ฌุงุก ุง ;ุงุฏ ูˆุงโ€ช 7Oโ€ฌุง ;ุง โ€ช 9"A , %โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠโ€ฌ โ€ซุงโ€ชJโ€ฌู† ุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช 57UCโ€ฌูˆุง?ุฒู‡ ;โ€ช 1/โ€ฌุงโ€ช9:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ชJโ€ฌู† โ€ช 7UCJโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ ;โ€ช@Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุฑุงโ€ช 5โ€ฌูˆุง โ€ช ,โ€ฌูˆุง โ€ช :โ€ฌุง โ€ชC 1C`Jโ€ฌุณ โ€ช'O ,โ€ฌู„ ?โ€ช +8โ€ฌุง โ€ช8;.โ€ฌุช ุง โ€ช;8โ€ฌุงุฑุฏุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช1โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ]Jโ€ฌุงุฑุญ โ€ช8โ€ฌูˆู„ ูˆุฐ โ€ช'8O ,8 8โ€ฌู„ ุง โ€ช 982UJ @8 ? +8.โ€ฌุง โ€ช8G.โ€ฌุกโ€ฌ โ€ซ ู„ \โ€ช Tโ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠ ุง โ€ช Z 5.Jโ€ฌูˆุงุฑุฏ ุง ;ุงโ€ชU2โ€ฌุชโ€ฌ

โ€ซโ€ช J TC?Jโ€ฌุงุฑ ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงุขโ€ช :โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช ]8Jโ€ฌุง โ€ช (8Wโ€ฌุง ุฏโ€ช8 85โ€ฌูˆู„ ู‡โ€ช 8J 8โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช 98 .โ€ฌุงุขโ€ช,8 8:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฉ โ€ช ุŒโ€ฌุขู† โ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช . +5 +e ุŒ T% Tโ€ฌุง ุขโ€ช;8/; T8โ€ฌุฏ โ€ช 8 8 8GOโ€ฌุง ุขโ€ชุŒ T8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูˆ โ€ช J +85โ€ฌุขโ€ช J 88? 8 +85 +8e 8; T8โ€ฌุข"โ€ช ุŒ 8.A; 8Z 8 8โ€ฌุงูˆ โ€ช; 85 Jโ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฑุถ ุงูˆ ุง โ€ช +e ุŒ bโ€ฌุง(ุงุฏู‡ โ€ช7 ุŒโ€ฌุง โ€ชC $% K"C5โ€ฌุณ ุง ;โ€ช @8Aโ€ฌุงโ€ช8%โ€ฌุฉ ุง โ€ช8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88โ€ฌุขโ€ช;88GO 988โ€ฌุฉ ูˆ โ€ช 885โ€ฌุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ูˆุง โ€ช;88โ€ฌุงุฏ โ€ช88Aโ€ฌุฑ ุงโ€ช88โ€ฌู† โ€ช ุŒโ€ฌู† ุง โ€ช;88โ€ฌุงุฏ ูˆ โ€ช ;88โ€ฌุขโ€ช$88% S88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ(;ู‰ โ€ช Zโ€ฌู‡ โ€ช;/; 5 @GA :โ€ฌุฏุฉ ุง ;โ€ช K"C5 @Aโ€ฌุง _ โ€ช 8%โ€ฌูˆโ€ช}8Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง;ุงู„ ุง ูˆู„ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฆูฃ -โ€ฌโ€ฌ


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‬

‫‪- ٦٤ -‬‬


โ€ซุงโ€ช4Cโ€ฌุก ุง'โ€ชJJDโ€ฌุช ุง >โ€ช: 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง "ุงโ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡ ุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช: 57UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88GGWโ€ฌุช ุง โ€ช 8857UCโ€ฌู‡โ€ช88"% 88โ€ฌุฑุฉ โ€ช88GGW ,88%โ€ฌุช โ€ช +885โ€ฌุงโ€ชiM88โ€ฌู‡ โ€ช 988"A ,88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌูˆู„โ€ฌ โ€ซูˆุฐ ุข โ€ช8GGW 8. 8 /โ€ฌุช ุง โ€ช ุŒ + *8โ€ฌูˆู‡โ€ช8"% 8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,8%โ€ฌุขโ€ช8โ€ฌุฉ ;โ€ช,8% @8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ\ โ€ชGGW ]5โ€ฌุช ุง * โ€ช ุŒ +โ€ฌูˆู‡ โ€ช"%โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,%โ€ฌุง ;โ€ช ,8 92โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุฑ ุง ุฑูˆ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T88 988"A ,88 "(88โ€ฌุง โ€ช + *88โ€ฌูˆโ€ช ,88โ€ฌุง ;ุงโ€ชU882โ€ฌุช ุง โ€ช 88 88;Gโ€ฌุง โ€ช M88โ€ฌูˆุน ูˆโ€ช,88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุฏุฑ ุง โ€ช $% CUโ€ฌุงุฑุถ ุง ;ุงโ€ช.@Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช57UCโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ชGGWโ€ฌุช ุง * โ€ช+โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง ;ุงโ€ชU2โ€ฌุช ูˆโ€ช/โ€ฌูˆู„ ุง ุชโ€ฌ

โ€ซโ€ช #โ€ฌูˆุช ูˆุฃโ€ช.โ€ฌุฏ ูˆ(ุชโ€ฌ โ€ซูˆุฑ ;ุช โ€ชR;Jโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุขโ€ช bโ€ฌุฃุฃ โ€ช7UCJ jGWโ€ฌูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช ,% C:5 5โ€ฌุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช $% K"C5 57UCโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง (โ€ชiโ€ฌูˆู„ ุงโ€ชJโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง ุฑุงุช ุง โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌุง ?ุฉ ูˆุง ุงูˆโ€ช;Jโ€ฌุขุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช .5โ€ฌุงูˆโ€ช;Jโ€ฌุขุฏ ุง ;โ€ช S8Aโ€ฌุง โ€ช ,8 8Rโ€ฌุงู‡โ€ช +8โ€ฌุง "โ€ช 8โ€ฌุงย‚ ุง โ€ช 8 Cโ€ฌูˆุงุขโ€ช :โ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌุงโ€ชM8โ€ฌุฑุงโ€ฌ โ€ซโ€ช88? 88โ€ฌู„ ุง โ€ช88โ€ฌูˆุช ุงโ€ช M88โ€ฌูˆุฐ โ€ช 88_ 88โ€ฌุง โ€ช ;(88โ€ฌุง โ€ชW88โ€ฌุงโ€ช 1โ€ฌูˆ โ€ช@88 ? 188GKโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?;ุงโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช.. + .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฃโ€ช88 S"882โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ชW88โ€ฌุงู… ุงูˆโ€ช;Jโ€ฌุขโ€ช88โ€ฌุฏ โ€ช ,88โ€ฌุงู‡โ€ช +88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฑุงุช ุง ;ุงโ€ช;J T88/โ€ฌุง ู‡โ€ช88 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชCโ€ฌุณ ุง ;โ€ช8 5 ,85 +8 ; $ @Aโ€ฌุฑุณ โ€ช 8 %โ€ฌุง โ€ช 8 . ุŒ 1(8UC +8โ€ฌุงโ€ช 78Oโ€ฌุงโ€ช8.โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 988 %โ€ฌุง โ€ช 88Kโ€ฌุงุช โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88GGWโ€ฌุช โ€ช +88? ,88โ€ฌูˆ โ€ช;88โ€ฌู† ุง โ€ช;88GWโ€ฌุท ูˆุง โ€ชW88โ€ฌุงู… ุง โ€ช88"Gโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Zโ€ฌู‡ โ€ช ,โ€ฌุง ุฑุงุช โ€ช ,โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ุง ;โ€ช m"*85 $8 @8Aโ€ฌุงุขโ€ช8C J 8:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88โ€ฌุง โ€ช G(88โ€ฌุฉ โ€ช $88%โ€ฌุขโ€ช 88โ€ฌุงโ€ช;88โ€ฌุฑ ูˆุง โ€ช 88Kโ€ฌุงุช ุง โ€ช 88 88.โ€ฌุง ;โ€ช @88Aโ€ฌูˆโ€ชm"*885 $88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช"% @Aโ€ฌุฑุฉ โ€ช;2 ,%โ€ฌุฑุฉ ุฐู‡โ€ช Cโ€ฌูˆุงูˆุฑุงู‚ โ€ช ,8โ€ฌุง ุงโ€ช8Rโ€ฌุช โ€ช;8J 8Aโ€ฌู† โ€ช8 8w\Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช a.โ€ฌุงู†โ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฆูฅ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุฏุฑุง โ€ช/โ€ฌูˆู„ ุง ุช ูˆุง ;ุงโ€ชU2โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุข โ€ช 88โ€ฌุฐุข โ€ช88 88 88โ€ฌู† ุง ;ุงโ€ชU882โ€ฌุช ูˆโ€ช88/โ€ฌูˆู„ ุง โ€ช88โ€ฌุช ู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 88%โ€ฌุง โ€ชC(885 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88%โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช 8โ€ฌุฑโ€ช 88โ€ฌุง?โ€ช88โ€ฌุฒ ุง โ€ช M88โ€ฌูˆุน โ€ช788 ุŒโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ุง โ€ช88โ€ฌุฑุฉ โ€ช +88 $88%โ€ฌูˆโ€ช 88Aโ€ฌุงุกุฉโ€ฌ โ€ซุง *โ€ชGโ€ฌุช ุง?โ€ช .J 5Yโ€ฌุฑุฉ โ€ช $% K"C5โ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช C(8Jโ€ฌูˆโ€ช 5;GJโ€ฌู‡โ€ช$8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;88Jโ€ฌู† ุง ;ุงโ€ชU882โ€ฌุช ุงุขโ€ช 88:โ€ฌูˆโ€ช ;88Rโ€ฌูˆโ€ช;885โ€ฌู† โ€ช88โ€ฌู‰ ุง โ€ช88Cโ€ฌุณ ุง โ€ช88โ€ฌู… โ€ช882UJ b88Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฐ _ ุง ู† ุงโ€ช; TZโ€ฌุงโ€ชU2โ€ฌุช ุง โ€ชMโ€ฌุฑโ€ช;J @5โ€ฌู† โ€ช Kโ€ฌุง?โ€ช. 5Yโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌุง ?ุฉ ุง โ€ช*Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88C , 885 $88โ€ฌุณ ุง ;โ€ช 988 % ,88 @88Aโ€ฌุง โ€ช88GGWโ€ฌุช โ€ช 885 Gโ€ฌุง ุงโ€ช 88 88โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช;888Jโ€ฌู† โ€ช 1888J;.โ€ฌูˆุง โ€ช 1*888*WJ .8882 $888% .888โ€ฌูˆุฐ โ€ช9888 % ,888 , 8885 $888 888โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง (ุช ุง 'ุฒ ุง โ€ช jGW .โ€ฌุง โ€ช7UCโ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุงุงโ€ช %โ€ฌูˆโ€ช .โ€ฌุง ุคโ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88GGWโ€ฌุช ุง โ€ช KJ ,88 5 S88e 988# 88 [88 8857UCโ€ฌู‡โ€ช88"% 88C 88โ€ฌุฑุฉ โ€ช,88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Mโ€ฌูˆุน โ€ช;/ 9 9โ€ฌุง"โ€ช 9# $% 1โ€ฌุงูˆุฑุงู‚ โ€ช $8% , 8 $C(85 $8 ุŒโ€ฌุง โ€ช98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช @ / 7Oโ€ฌุง โ€ช 92Uโ€ฌุง โ€ช? .โ€ฌุฒ ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช $%โ€ฌุง ;โ€ช 1/โ€ฌุงโ€ช9:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช bโ€ฌุฃุฃ โ€ช7UCJ jGWโ€ฌูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 5โ€ฌุง ?;ุงโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช jGW .โ€ฌุง โ€ช7UCโ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง\ุฑ ุง ; โ€ช.# :โ€ฌุฑ ุง โ€ช Mโ€ฌุข โ€ชJ ุŒโ€ฌุฑโ€ช ุŒ ยƒ5โ€ฌุฑโ€ช +Aโ€ฌุง โ€ช ุŒ jGWโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ชุŒ 7UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุง ุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠ โ€ช ุŒโ€ฌุง โ€ช +โ€ฌุง โ€ชjGWโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช jGW -ูขโ€ฌุง * โ€ช+โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช A -ูฃโ€ฌุง ;ุฒ โ€ชlegendโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช # -ูคโ€ฌูˆุช ูˆ'_ุชโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุฑ ;ุช โ€ชR;Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช A -ูฆโ€ฌุช ูˆุงโ€ช.โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช"\ -ูงโ€ฌุช ูˆุง ;ุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช;GO -ูจโ€ฌุท ูˆโ€ชCCโ€ฌุช ูˆ ุขุช โ€ช.โ€ฌุฏุฉ โ€ช;GWโ€ฌุทโ€ฌ โ€ซ โ€ช + *J jGW 5โ€ฌุงูˆุฑุฏโ€ช . ," $ + oโ€ฌุง โ€ช Kโ€ฌุงุช ุง โ€ช98 % 8. 18 Se8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช j88GWโ€ฌุง โ€ช788UCโ€ฌูŠ ูˆู‡โ€ช88_C + *88J j88GW ;88โ€ฌู… ุง โ€ช88โ€ฌุฑุฉ โ€ช]88G power systemโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฑโ€ช ground floor Rโ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุต ? @ ุง "โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌุง ' โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฆูฆ -โ€ฌโ€ฌ


shop drawing โ€ซูŠโ€ฌ7UC โ€ซ ุงโ€ฌjGW โ€ซ ุงโ€ฌ5 โ€ซูˆโ€ฌ

: 5 C mV5 1 ]A โ€ซ ุงโ€ฌC% ]( โ€ซ ุงโ€ฌjGW โ€ซ ุงโ€ฌ, - ูฆูง -


โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง\ุฑ โ€ช%โ€ฌู… ; โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 9 % +5 1โ€ฌุง\ุฑ ุง โ€ช.โ€ฌู… โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช *WJ +5โ€ฌุง โ€ช ]\Cโ€ฌุง  ุง โ€ช; .โ€ฌุฏ ุงโ€ช, 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช M 2O GCโ€ฌุข ุง * โ€ช +โ€ฌูˆุง โ€ช 92Uโ€ฌุง โ€ช 9: .โ€ฌุง โ€ช +โ€ฌุง ู…โ€ฌโ€ซูˆ;ุง ุง โ€ชCโ€ฌุณ ูˆโ€ช.#โ€ฌุฑ ุง โ€ช Mโ€ฌุข ูˆุง ุฑโ€ชยƒ5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9: jGW . 92U 2O GCโ€ฌุฑโ€ช +Aโ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌูˆุง โ€ช 1โ€ฌูˆุง ุฑโ€ชยƒ5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 2O GCโ€ฌูˆู„ โ€ช +5 :โ€ฌูˆโ€ช.# @Rโ€ฌุฑ ุง โ€ช Mโ€ฌุข ูˆุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช$% +โ€ฌโ€ฌโ€ซุงู„ โ€ช shop drawingโ€ฌูˆุง ุฑโ€ช ยƒ5โ€ฌูˆ;ุง ุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠโ€ฌ โ€ซ โ€ช_' 2O GCโ€ฌุช ูˆโ€ช Aโ€ฌุง ;ุฒ โ€ชnotes & legendโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช 9Mโ€ฌุง โ€ช.โ€ฌู… '\ุฑ โ€ช @ ? ./ .5โ€ฌุง โ€ชGGWโ€ฌุช ุง โ€ช 57UCโ€ฌูˆ โ€ชj8 18Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุท ุง โ€ช88GGWโ€ฌุช ุง โ€ช ุŒ 8857UCโ€ฌูˆ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช T88Zโ€ฌุง โ€ช88GGWโ€ฌุช ุง โ€ช;88J 8857UCโ€ฌูŠ โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง\ุฑู‡ โ€ช $%โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช +Jโ€ฌุฐุข ู‡ โ€ฌ โ€ซโ€ช A -ูขโ€ฌุง ;ุฒ โ€ชlegendโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 8 Aโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฒ โ€ช @8 / 98: J legendโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฒ ุง โ€ช +85 $8 8; 8.โ€ฌุง โ€ช 8.โ€ฌูโ€ฌ โ€ซโ€ช 988"A ,88 88%โ€ฌุง โ€ช 788UCJ $88% , 88โ€ฌุง โ€ช j88GWโ€ฌุง โ€ช788UCโ€ฌูŠ โ€ช $88%โ€ฌุงุฑุถ ุง ;ุงโ€ช @88Aโ€ฌูˆู‡โ€ช88 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช CGGWโ€ฌุง (] ุฑ;ุฒ ุข โ€ช 9:โ€ฌุงุฑโ€ช sockets Y5โ€ฌูˆ;ุง ุงโ€ช*Jโ€ฌู„ "โ€ช;8GOโ€ฌุทโ€ฌ โ€ซ" โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง ;โ€ช88โ€ฌุช ูˆูˆโ€ช88โ€ฌุงุช ุง โ€ช b88โ€ฌูˆุงู„ โ€ช isolatorsโ€ฌูˆโ€ช T88%โ€ฌุง ;โ€ช 9882โ€ฌูˆโ€ช T88%โ€ฌุง โ€ชT(88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Zโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุฑ ;ุช ูˆโ€ชdrawings& details 92UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช a8. 8โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุช ุง โ€ช8 857UCโ€ฌุฌ ุงโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช a8. $8โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌูˆุช ุง โ€ช882Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซ_ ูˆุง โ€ช'8O ,8 , 5โ€ฌู„ ุง โ€ช j8GWโ€ฌูˆุฐ โ€ช ,8 8โ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุงโ€ช8G%โ€ฌุก โ€ช982UJโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุขโ€ช :โ€ฌุฏโ€ช Aโ€ฌูˆูˆโ€ช;Rโ€ฌุญ โ€ช , _' "(Cโ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠ ูˆโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช $8% ,โ€ฌุง โ€ช78UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5 $โ€ฌู† ุง โ€ช jGWโ€ฌุงุขโ€ช (5 :โ€ฌูˆ ; ูˆูˆโ€ช;Rโ€ฌุญโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 88CGGW 88โ€ฌุง โ€ช 88? ](88โ€ฌุงโ€ช 88Cโ€ฌูˆโ€ช C.88Rโ€ฌุฑ โ€ช88O +88โ€ฌุต โ€ช ,88"5โ€ฌุงโ€ช*88Jโ€ฌู„ ูˆโ€ช88โ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช b8โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช @8 outdoor 8/โ€ฌุง ุงโ€ช ุŒ indoor 8Oโ€ฌูˆูˆโ€ช82O 982UJ C.8Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 988โ€ฌุง ;ุงโ€ช88 A H88 ,88 cable tray 988โ€ฌุช ุง ;ุงโ€ช 988โ€ฌุง ; โ€ช 88โ€ฌูˆุงโ€ช88.โ€ฌุฏ ู‡โ€ชo788โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุงโ€ช V88. ,88% 988โ€ฌุง โ€ช a."88โ€ฌูˆุงุฑโ€ช88UJโ€ฌุน โ€ช 988 ]88.Jโ€ฌุง ;ุงโ€ช 988โ€ฌูˆโ€ชH88 ,88 188 Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช .โ€ฌุถ ูˆุง ( ุข โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุฃโ€ช.โ€ฌุฏ ูˆโ€ช Aโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุงโ€ช.โ€ฌุฏ ูˆุง ุช โ€ช 8G.Jโ€ฌุง ;ุงโ€ช @8Aโ€ฌุง โ€ช8; 8.Uโ€ฌุงุช ุง โ€ช78UCJ +8 8โ€ฌู‡ โ€ช $8%โ€ฌุงุฑุถโ€ฌ โ€ซุง ;ุงโ€ช'O , @Aโ€ฌู„ ุง "โ€ช ,% .โ€ฌุง ?ุฑุงู† ูˆุง "โ€ช C  .โ€ฌูˆุงุฑโ€ช%UJโ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฆูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆ โ€ช C :โ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ช C Aโ€ฌุง (ุช โ€ช ,โ€ฌุงุฑโ€ช sockets Y5โ€ฌูˆโ€ช8.โ€ฌู‡ โ€ช ,8%โ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌุฑุงู†โ€ฌ โ€ซุง ?" ูˆโ€ช .โ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุงุฑโ€ช V. ,% Y5โ€ฌุง "โ€ช a.โ€ฌูˆโ€ช J .โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ;ุช โ€ช/ ,%โ€ฌุงุฑ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ".5โ€ฌุข โ€ช C% @/โ€ฌุง ุขโ€ช ุŒ Tโ€ฌูˆ;โ€ช @Aโ€ฌุงุข;ุงุน ุง โ€ช 9 2Wโ€ฌุง ;ุงโ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช. 1R %โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุง โ€ช 92Uโ€ฌุง โ€ช_C 2Wโ€ฌู… โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡ โ€ช @ /โ€ฌุง โ€ช 92Uโ€ฌุง โ€ช8_C 82Wโ€ฌู… ุง โ€ช 8โ€ฌุงุฏ โ€ช 8 18 %โ€ฌุง "โ€ช8Cโ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌูˆ โ€ช 8โ€ฌุฃโ€ช8 8Cโ€ฌุซโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช ,% Cโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… ุง  โ€ช 92U ุŒโ€ฌู‡โ€ช;GO 9: J o7โ€ฌุท "โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงโ€ช*8Jโ€ฌู„ โ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @88 /โ€ฌุง โ€ช 8882C.โ€ฌูˆ โ€ช 88โ€ฌุง ;ุง โ€ช 888โ€ฌูˆ;ุงโ€ช T888% @88Aโ€ฌุง ;โ€ช 9882โ€ฌูˆุงโ€ช888โ€ฌุฑโ€ช Y5โ€ฌูˆุง ;โ€ช888โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช*Jโ€ฌู„  โ€ช Cโ€ฌูˆุงโ€ช?Jโ€ฌู‡ุช ุง ;ุง ;ุงุกุง ุขโ€ชA Sโ€ฌุฏ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช ]8Gโ€ฌุง โ€ช U(8โ€ฌุงูˆโ€ฌ โ€ซโ€ช o?Jโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุง โ€ช;.โ€ฌูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌุฏ ุง 'ูƒ ุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ ุง ;ุง โ€ช ุŒโ€ฌูˆ(โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงุฑโ€ชAโ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุง ;ุง\@โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง ;ุงู† ุง 'ูƒโ€ช ุŒโ€ฌูˆ( ุง 'ุช ุง (โ€ชุŒ Wโ€ฌูˆุงโ€ชGAโ€ฌุฑ ุง ;ุง ุง ุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ 'O ,โ€ฌูˆุขโ€ช 85 J 8Uโ€ฌุง ;ุง โ€ช ,8 8โ€ฌุง โ€ช 9U8โ€ฌุง โ€ช'"8โ€ฌุท โ€ช +85 H8โ€ฌุฑ โ€ช 8โ€ฌุขโ€ช;8GWโ€ฌุทโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ " hidden " 88.Gโ€ฌุงู… โ€ช;88โ€ฌู‚ ุง โ€ช b(88โ€ฌุง โ€ช +885 H88 ]88.โ€ฌุฑ โ€ช 88โ€ฌุขโ€ช (88 j88Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซ"โ€ช ุŒ "CONTINOUSโ€ฌูˆ โ€ช a. 5โ€ฌุง ุฏุงุช ุง โ€ช CGGW j"VJโ€ฌุง โ€ช78UCโ€ฌูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช_ 9 % C%โ€ฌู… ุข โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ (โ€ชWโ€ฌู… ุง โ€ชYโ€ฌูˆุงโ€ช 5โ€ฌุง  โ€ช ,%โ€ฌุฑ โ€ช;GO +โ€ฌุท ุง ;ุง โ€ช + 9โ€ฌุงโ€ช;Aโ€ฌุงุณ โ€ชC%โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ชYโ€ฌูˆุงโ€ช 5โ€ฌูˆุฐ โ€ช%โ€ฌุฏุฉ โ€ชWโ€ฌุงู… ุง โ€ชPLYLINEโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช @GJโ€ฌุง ;ุง ุฏุฑโ€ช /โ€ฌุงูˆ โ€ช;Cโ€ฌุฑ โ€ชVOIDโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช +5โ€ฌุฑ โ€ช;GO +โ€ฌุท ุง ;ุง โ€ช;J Hโ€ฌู† โ€ช "Jโ€ฌูˆูˆุงโ€ช$% eiJ $ Rโ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช 2C.โ€ฌุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ ุง ; ูˆโ€ช.UWJโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช @ ? BLOCKS 9 % +5โ€ฌุง โ€ช 2C.โ€ฌุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ โ€ช % ,.J $โ€ฌุง โ€ช+โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆ โ€ช ,.Jโ€ฌุงโ€ช( % V5โ€ฌุจ ุง ุช โ€ช ]5 \ ,% @5 9Mโ€ฌุง โ€ฌ โ€ซโ€ชQUICK SELECTโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช +(J +5โ€ฌุง_  \"ุช โ€ช 92Uโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌุฑโ€ช;J 5โ€ฌู† โ€ช"\ $%โ€ฌุช โ€ช2Oโ€ฌโ€ฌโ€ซ ูˆู‡ โ€ช.โ€ฌุฏุฉ โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ชXREF FILESโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุง โ€ช"Gโ€ฌุช ุง  ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ _ู… ุง ุฑุฉ โ€ช +(J +5 :โ€ฌุง โ€ช"Gโ€ฌุช ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช' "\ -ูกโ€ฌุฑโ€ช SOCKETS Y5โ€ฌูˆุง ;ุช โ€ชDBsโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช _ 2O "\ -ูขโ€ฌุง โ€ชbโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; 2O "\ -ูฃโ€ฌุง ูˆุง 'ูƒโ€ฌ โ€ซโ€ช 2O "\ -ูคโ€ฌุก ูˆุงุฑโ€ชAโ€ฌู…โ€ฌ โ€ซโ€ช J 9 2O "\ -ูฅโ€ฌูŠ ูˆุง 'ุช ุง (โ€ฌ โ€ซโ€ช 92U 2O "\ -ูฆโ€ฌูˆุง ;ุช ุง ;โ€ชRโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช. 2O "\ -ูงโ€ฌุฏ ูˆุง ุชโ€ฌ โ€ซ _ู… ุง ุฑ ุง โ€ช: bUWโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช [ 2O "\ -ูกโ€ฌุง โ€ช;Uโ€ฌู† ูˆ(โ€ช +โ€ฌุง โ€ช;Uโ€ฌู† ูˆ ;ุช ุง โ€ช;Uโ€ฌู† ุง (โ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฆูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫‪; 2O "\ -٢‬ا ا ‪;U‬ن و;ع ا 'ك و‪%‬ده‬ ‫‪ [ 2O "\ -٣‬ا ";‪computer sockets J‬‬ ‫ووات ال ‪ patch panel‬او ال ‪server‬‬ ‫‪; 2O "\ -٤‬ا ا ";‪ J‬وا 'ت ا (‪ W‬و‪%‬ده‬ ‫‪; 2O "\ -٥‬ات ا ات وال ‪DVR‬‬ ‫‪; 2O "\ -٦‬ا ا ات وا 'ت ا (‪ W‬و‪%‬ده‬ ‫‪; 2O "\ -٧‬ات ا_ ا‪ ,‬وا ‪security system 5‬‬ ‫‪; 2O "\ -٨‬ا ا (‪_C W‬م ا ‪ 5‬وا 'ت ا (‪W‬‬ ‫و‪%‬ده ا ;رة ا ;اة‬ ‫‪_C 2O "\ -٩‬م ال ‪BMS‬‬ ‫‪_C 2O "\-١٠‬م ال ‪ ، nurse call system‬و\" ا‪ O‬ى ‪ ,‬ا‪9/‬‬ ‫ا ;ا وا 'ت ا (‪1 W‬‬ ‫‪_ 9 "\-١١‬م ‪92U 2O‬‬ ‫‪_ 9 "\-١٢‬م ‪. 2O‬د‬ ‫ _م ارة ‪:‬‬‫‪ , "\ -١‬ا‪ 9/‬وات ارة وا ‪mJU‬‬ ‫‪ , "\ -٢‬ا‪ 9/‬ا ;ا ‬ ‫‪ , "\ -٣‬ا‪ 9/‬ار‪A‬م ا ;ا\@ و‪%‬د ا 'ك دا‪ 9O‬ا ;رة و ;ن ا 'ك‬ ‫ _م ا‪7‬ار ا ‪]5‬‬‫‪;GW 2O "\ -١‬ط ال ‪address‬‬ ‫‪;GW 2O "\ -٢‬ط ا ‪ , j‬ا‪ /‬اس‬ ‫‪; 2O "\ -٣‬ات ا ‪_C‬م آ‪ /‬اس وا ;ا‪ b#‬وا ;‬ ‫‪*J 2O "\ -٤‬ل ا ; @ ا_ ا‪ O‬ى آ‪*J‬ل @ _م‬ ‫ال ‪ ، evacuation‬وا‪*J‬ل @ ا ‪;U‬ن وا‪*J‬ل @ ال ‪BMS‬‬ ‫و ‪ 5‬ا ‪;U‬ا ا ?‪ , C‬ا ‪W‬ام ا ‪"G‬ت ‪:‬‬ ‫أ‪ % -‬ال ‪coordination‬‬ ‫‪ ".5‬ال ‪ , coordination‬اه‪ +‬ا;ر ا ;ا‪ ;J T/‬ه ا ;‪ @8A‬و‪ +85‬ذ ‪8‬‬ ‫ا ‪'88O ,88‬ل ا ‪88GGW‬ت ‪88‬ذا ‪ ,885 +88‬ه‪88C‬ك ‪ @88 / ,88 88/ ](88CJ‬ا_ ‪88 88‬‬ ‫ا ‪88GGW‬ت ‪ 788UCJ 88 % m"*88J‬ا‪88 %‬ل ‪ 88‬ا ;‪ a88 @88A‬ا‪ 88‬اض ‪i588‬دي ا ‪$88‬‬ ‫ا ‪ , 5.‬ا ‪'M‬ت ا ‪'8O ,8 ، 8C% $8CZ 8 ,‬ل ا ‪8"G‬ت ‪ @G(8‬ا‪8O‬ر‬ ‫ا ;‪ @A‬ا‪; 9:‬ات ارة‪ ،‬وا ;‪ @A‬ا‪ 9 9:‬ا ;ا‪ 9‬وا ;‪ @A‬ا‪8U 9:‬ت‬ ‫ه;اء ا ‪ b‬وا وا‪ ، @/‬و‪ 'O , @G(5‬ول ا (‪ b‬ا ‪ 85J ,8 ]8.‬ا‪8.‬د‬ ‫ا ‪"V‬ن ا ‪8.J H8 8‬رض ‪ @8‬ا‪8 %‬ل ا‪ 8O‬ى ‪ ،‬و‪8C @G(85‬س ا‪8 %‬ل‬ ‫ا * ف ا * و‪;GO‬ط ا ة و‪;GO‬ط ا\‪U‬ء ا ‪5 J , ]5‬ه دون ان ‪.J‬رض‬ ‫ا‪ %‬ل ا‪ O‬ى ‪78 ،‬ا ‪8‬ن ‪ 8 %‬ال ‪8J coordination‬ج ا ‪ $8‬ذآ‪8‬ء ‪ 8%‬و‪+85‬‬ ‫ذ ا ‪'O ,‬ل ا ‪ T‬او ‪ +e‬ا ;‪ @A‬و‪ +85‬ذ ‪ 8" 8‬ا ‪'8O ,8‬ل ا ‪8GGW‬ت‬

‫‪- ٧٠ -‬‬


‫ا ‪ , 5 H 57UC‬ا ‪ @ 9.‬ه‪ o7‬ا ‪GGW‬ت ا ‪'8O ,‬ل ا‪8J‬ن ‪ ,8‬ا ‪@8 98.‬‬ ‫ا ‪"G‬ت‪.‬‬ ‫ب‪ %"\ % -‬ا ‪GGW‬ت‬ ‫‪ 88%"\ 88C%‬ا ‪88GGW‬ت و‪  (88J‬ا‪ ,88 T88A‬ا‪ 988/‬ا ‪ ,88 88C 88 788UC‬ا‪88G%‬ؤ‪o‬‬ ‫ا ‪ 9882U‬ا ‪88_C 882W‬م ا ‪ 88‬اد ا ‪;88C 188% 988 .‬م \‪88U‬ء ‪ @88 /‬ا ‪88"G‬ت ا ‪88‬‬ ‫‪ , /5‬ا‪ 9/‬ا ‪ 7UC‬وا ‪ 9.?J A‬ا ; ‪ Z‬وا‪.R‬‬ ‫ت‪ % -‬ا ‪ +‬و‪ 7UCJ‬ا ‪GGW‬ت‬ ‫" ‪W88‬ام ا ‪;88‬ان ‪88"G‬ت ‪88 m"*885‬ى ا ‪ $88% +88‬ا ‪88GGW‬ت ا ‪88‬رة ‪@88"J $88%‬‬ ‫ا_ ‪ 9‬ا اف وا ‪8‬رة ‪ $8%‬ا ‪8‬م ‪8 %‬ل ا ‪ ƒ(8C‬وا ‪ ]*8‬وا ‪ 958.‬وا ‪78‬ف‬ ‫‪ ; 9‬و‪. (5‬‬ ‫‪/ -٦‬ول ا ت ‪:‬‬ ‫و‪ @R‬ا ت ا ‪ jGW‬ا ‪7UC‬ي ‪Y/ ".5 A‬ء ‪ ,‬ا‪Y/‬اء ا ‪ j8GW‬ا ‪78UC‬ي‬ ‫‪ , ،‬اذا آن ‪ C:5‬ه‪ ,% C‬ا اف آ ‪8 ,8 C‬و ‪8 ,‬ن و‪8/ @8R‬ول ‪8O‬ص‬ ‫ ت ا ‪ jGW‬ا ‪7UC‬ي ‪ C ]5‬ا ‪;U‬ا ا  ‪:‬‬ ‫ ‪ .‬آ ت ا ;اد ا ‪ jGW 2W‬ا ;ا ‪;J $‬ن ‪ 8# 8 %‬اء ا ‪;8‬اد‬‫ دون ا ‪ /‬ا ‪ $‬ا*ء وا ‪ .‬و ذ ‪ ,8 8‬ا‪ 8? %8R‬وا ;‪S8A‬‬ ‫وا ا ‪ /‬ا ‪8C ,8.J $8‬س ‪8O‬ص ‪ 8 . j8‬ا‪*8‬ء وا ‪ 8.‬و\‪T8‬‬ ‫ا ‪ M‬اء "‪7J‬آ ه‪8 ,8 C‬ف ‪ 8‬آ‪ 8C‬ه‪78‬ا ا ‪ $8‬ا "‪ H8‬ا ‪ $8‬ا‪ 9V8‬ا ; ‪98‬‬ ‫وا ‪ G‬ق ‪ ,‬ا‪ ]J 9/‬ا ‪ M m‬آ ‪ bW‬ا ?;ا‪" T‬‬ ‫ ‪ $% ]U C. /‬ان اي ‪7UCJ jGW‬ي ‪ +85 $‬ا‪8 %‬د‪98"A ,8 18.A;J 8 o‬‬‫ا ‪M88‬ري ‪788 ،‬ا ‪88 88C%‬م ا ‪ ,88 j88GW‬ا‪ 988/‬ا‪88 %‬د ‪88 ,C88‬م ‪j88GW‬‬ ‫وم آ ت ‪; 9* ,C‬ا ‪ $%‬ا ‪ jGW‬ا ‪78UC‬ي و‪8% $8%‬د ا ‪8‬ت‬ ‫ا ;‪;/‬دة ‪ ,C ، 1‬آ ‪85 8‬ل ‪ 98:‬ا ‪ 8.‬وف "‪ V8‬ب ‪;U*8%‬ر‪ 8? ,5‬‬ ‫وا‪788 ، " 88‬ا ‪ J 988 88C.‬آ‪ T88‬ا ;‪88‬ات ا ;‪;88/‬دة ‪ 88‬ا ‪,C88 j88GW‬‬ ‫*‪ $% C R C‬ا‪%‬اد ا ;‪;/‬دة ‪ 18‬و‪78‬ا ‪ m"*8J‬ا ‪8 . ، ٠-١ 8?C‬‬ ‫ا*ء وا آ ‪ ,‬ا ت ‪`# , m"*J‬ن ا ‪M‬ري‪.‬‬ ‫ ‪;5‬ن ا (‪ +‬ا ‪W‬ص  ت ‪ , 5 @/‬ا ‪;/‬ع ا ‪ 1‬و‪ 15.J‬اي _‬‫ ل ‪ +J‬ز‪5‬دة او ‪ 9J‬ا ;اد ا ‪_C 2W‬م ‪7 ،‬ا ‪ m"*J 1‬ا ?اول‬ ‫ا ( ‪ excel files‬اآ‪  ; :‬ا ‪95.‬‬ ‫اوا ا (‪ W‬ا ‪GGW‬ت ا ‪: 57UC‬‬ ‫ ‪ , V. 5‬اوا ا  او‪;J‬آد ‪ ,‬ا‪ 9/‬ا‪M‬ء ا ‪GGW‬ت ا ‪: 57UC‬‬ ‫ا ‪POLYLINE‬‬ ‫و‪W(5‬م ‪ ,‬ا‪ 9/‬ر ‪;GO +‬ط وا‪;A‬اس ‪ ،‬و‪%‬دة ‪W(5‬م ‪ ,‬ا‪ 9/‬ر ‪;GO +‬ط‬ ‫ا ;ا و‪ ]5 \ ,% o7UCJ +5‬آ ا ‪command j5 # PL Y‬‬ ‫ا ‪ARC‬‬ ‫‪- ٧١ -‬‬


Y5โ€ซ ุฑโ€ฌ2W โ€ซ ุงโ€ฌblocks โ€ซ ุงู„โ€ฌ9 % 9: โ€ซ;ุงุณโ€ฌAโ€ซ ุงโ€ฌ+ โ€ซ ุฑโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ circle โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ ุงูˆุงโ€ฌj5 # c โ€ซ] ุขโ€ฌ5 \ ,% +5โ€ซ ุง ูˆุง ูˆโ€ฌ+ โ€ซ ุฑโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ command move โ€ซุงโ€ฌ j5 # m โ€ซ] ุขโ€ฌ5 \ ,% +5โ€ซ;ุท ูˆโ€ฌGW โ€ซ(ู… ูˆุงโ€ฌ/โ€ซ ุงโ€ฌ5 J 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซุงูˆุงโ€ฌ copy โ€ซุงโ€ฌ co โ€ซ'ู„ ุขโ€ฌO , +5โ€ซ ูˆโ€ฌ,. 9# โ€ซ ุงูˆโ€ฌjO โ€ซ ุงูˆโ€ฌ+ โ€ซ (ยƒ ุฑโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซ ุงูˆุงโ€ฌj5 # matchprop โ€ซุงโ€ฌ j5 # ma โ€ซ'ู„ ุขโ€ฌO , +5โ€ซ ูˆโ€ฌOโ€ซ ุงโ€ฌjO โ€ซุชโ€ฌU* 1M ,. jO 9 % 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซุงูˆุงโ€ฌ Divide โ€ซุงโ€ฌ , โ€ซุฏุฉโ€ฌ% โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซ;ู„ ูˆโ€ฌG โ€ซ ุงโ€ฌ5โ€ซ(ู… (ูˆโ€ฌAโ€ซุฉ ุงโ€ฌ% $ โ€ซ ุงโ€ฌjO +(J 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ j5 # Div โ€ซ'ู„ ุขโ€ฌO , +5โ€ซ  ูˆโ€ฌZ 9Oโ€ซ@ ูˆุงุช ุงุฑุฉ ุฏุงโ€ฌ5โ€ซ;ุฒโ€ฌJ 9/โ€ซุงโ€ฌ โ€ซุงูˆุงโ€ฌ Dimension โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ ุงูˆ ุงโ€ฌvertical 5โ€ซ ;ุฏโ€ฌ% โ€ซ;ู† ุงโ€ฌJโ€ซ ูˆโ€ฌ+ โ€ซ ุงโ€ฌC. โ€ซุฏโ€ฌ.โ€ซ ุงโ€ฌ7Oโ€ซ ุงโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซ ุงูˆุงโ€ฌj5 # Dim  โ€ซ ุฐโ€ฌ+5โ€ซ ู‡ ูˆโ€ฌZโ€ซ ูˆโ€ฌaligned โ€ซ ุงูˆโ€ฌhorizontal hor or ver or ali โ€ซ;ุจโ€ฌG โ€ซุฑ ุงโ€ฌOโ€ซ ุข ุงโ€ฌ+e mirror โ€ซุงโ€ฌ ,5โ€ซุงุฑโ€ฌ/ $% V. 9 ,5Y5 โ€ซ@ ุงโ€ฌRโ€ซ ูˆโ€ฌ9: ,. 9M โ€ซ ุงุฉโ€ฌ9 % 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, mi โ€ซ] ุขโ€ฌ5 \ ,% +5โ€ซุฉ ูˆโ€ฌ3 โ€ซ ู‡ ;ุฑ ุงโ€ฌK โ€ซ ุงโ€ฌb*C @R; โ€ซ ูˆุฐโ€ฌ, โ€ซ ุงูˆุงโ€ฌj5 # block โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ;ู† ุข ูˆุงุฉโ€ฌ5 H block 9# $% Yโ€ซ ุงูˆ ุฑโ€ฌ9# 9 % 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซูˆุฐโ€ฌ + โ€ซ ; ุงโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, 9โ€ซ ุขโ€ฌ9# $% Y5โ€ซูˆุฏุฉ ุขุฑโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ2C. โ€ซ ุงโ€ฌ9.? โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซ (ุจ ุง ุชโ€ฌ$ โ€ซ ุงโ€ฌRโ€ซ ุงโ€ฌjGW โ€ซ ุงโ€ฌ. 9. โ€ซูˆุงโ€ฌ hatch โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ ุงูˆุงโ€ฌj5 # H  โ€ซ ูˆุฐโ€ฌo MJโ€ซุก ูˆโ€ฌY/ 9_J 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ text โ€ซุงโ€ฌ + โ€ซ ุข  ุงโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, trim โ€ซุงโ€ฌ tr  โ€ซ ูˆุฐโ€ฌ+ โ€ซ;ุจ  ุงโ€ฌZ โ€ซ ุงโ€ฌZ โ€ซุงุกโ€ฌY/โ€ซ ุงโ€ฌm( 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(5โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซ ุงูˆุงโ€ฌj5 #

- ูงูข -


‫ا ‪erase‬‬ ‫وذ ‪ ,‬ا‪ m( 9/‬ا‪Y/‬اء آ آ;ة واة ‪ ,‬ا ‪ jGW‬آ (‪ jO m‬آ‪ 9‬او‬ ‫ @ او ‪o Z‬‬ ‫ا ‪extrude‬‬ ‫ ل ا ‪ 9 . "Z‬ر ;ت ‪ e'e‬ا‪.‬د وذ ‪'O ,‬ل آ ‪j5 # ext‬‬ ‫اوا ‬ ‫ا ‪rectangle‬‬ ‫‪ ,‬ا‪ 9/‬ر ‪ +‬ا ‪.‬ت وا (‪'G‬ت وذ ‪'O ,‬ل آ ‪ j5 # rec‬اوا ‬ ‫ا ‪xref‬‬ ‫وذ ‪ ,‬ا‪ 95YCJ 9/‬ا ‪GGW‬ت ا ‪ .‬ر‪ $% 5‬ا ‪ jGW‬ا  ‪.‬‬ ‫و‪7J‬آ ‪;8J $8‬ن ر‪ 8 8%‬ا ‪W8‬ام او‪;J‬آ‪8‬د ‪ ,8 8 8 18‬ا‪8J‬ن ا ‪W8‬ام‬ ‫‪ j5 #‬اوا وا ‪ @ 9.‬اوا "‪ #‬ة ‪'O ,‬ل ا ‪.command j5 M‬‬ ‫و‪ ,88‬اوا‪ 88‬ا ‪ 88‬ا‪88Ce‬ء ا ‪ $88% 988 .‬ا ‪ j88GW‬ا ‪788UC‬ي ‪ 88 .‬آ‪ 88U‬ا ‪W88‬ام‬ ‫ال ‪ H object snap‬ا ‪8 85J 9(J‬ط ا ‪8‬ء ‪ ،‬وا ‪WC8‬ام ‪ polar‬ا ‪78‬ي‬ ‫‪ $% %(5‬ر ‪ +8‬ا ‪;8GW‬ط ‪Y‬وا‪8J 8./ 85‬د ‪ ، "(8‬و‪ 8 .‬آ‪ 8U‬ا ‪@8 98.‬‬ ‫ا ‪ properties *88W‬و‪ 88 .‬آ‪ 88U‬ا ‪'88O ,88 88%"G‬ل ا‪ plot 88‬وآ‪88U‬‬ ‫‪ 5J‬ا ;رق ا (‪W‬م ‪.%"G‬‬ ‫‪ @E‬ا 'ت ‪:‬‬ ‫‪ ,88‬ا‪;88‬ر ا ‪ T88?5 888‬ا‪888C 988 % 88 888J%‬س ا ;‪ @88A‬ه‪ T88\ ;888‬آ ‪888‬ت‬ ‫ا ‪;G‬ب ‪;J‬ر‪5‬ه ;‪;J H @A‬ن ‪ 8 A‬د‪8A 8A‬ر ا ‪G(8‬ع ‪a8. 8 H8 ،‬‬ ‫ا ;اد ‪ ]J , 5‬د‪7 %١٠٠ "(C A‬آ ‪: C‬‬ ‫ ا ;ا ‬‫ ا 'ك‬‫ ا ‪.‬ة ا (‬‫‪ T8G H‬آ ‪8‬ت ‪ 98:‬ه‪ o78‬ا ‪;8‬اد ‪ +85 ،‬ا ‪;8/‬ع ا ‪ $8‬ا ‪ j8GW‬ا ‪78UC‬ي و‪ 58J‬‬ ‫ا\‪;8‬ال ا ;ا ‪ K82 "(8 8‬ة آ‪`8‬ن ‪ +85‬ا‪;8\ 78O‬ل ‪ REFERENCE ,8.‬و‪+85‬‬ ‫‪. 1 R‬د ا ‪;GW‬ط ا ;‪;/‬دة ‪ V‬ا ‪ ، %١٠ "( 1‬وذ ‪ ,‬ا‪ 58J 9/‬ا\‪;8‬ال‬ ‫ا 'ك وا ;ا ا ‪;G‬ب ‪;J‬ر‪5‬ه ?ز ‪ ، 9 %‬و@ ا ر ‪8 % m"*8J 8‬‬ ‫ا ;ر‪ J 5‬واذا آ‪ %٥ `GO "(C S‬ن ‪ %‬ا ;ر‪;J 5‬ن (" د‪. A‬‬ ‫و‪ ,‬ا‪;J 9/‬ر‪ 5‬ا ;ات ا (; ‪%‬د‪ ، 5‬ن ‪ ,8‬ا‪ 9V8‬ا ‪ 8G‬ق ه‪ ;8‬ا ‪;8/‬ع ا ‪$8‬‬ ‫اوا او‪;J‬آد و‪5J‬ا اوا ا  ‪:‬‬ ‫ ‪Data extraction‬‬‫‪Quick select -‬‬

‫‪- ٧٣ -‬‬


โ€ซโ€ช +5 Hโ€ฌุง *;ู„ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช8.โ€ฌุฏ ุง โ€ช;8Gโ€ฌุจ โ€ช'8O ,8 85โ€ฌู„ โ€ช(8โ€ฌุจ โ€ช8%โ€ฌุฏ ุงู„ โ€ชblocksโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ ุง โ€ชjGWโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช # 5โ€ฌุญ โ€ช +Jโ€ฌุฐุข โ€ช: oโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช Uโ€ฌุถ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 9Mโ€ฌุงโ€ช o'%โ€ฌุงโ€ช M jGW 1โ€ฌูˆุน โ€ช8O 8โ€ฌุต โ€ช8_Cโ€ฌู… ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉ โ€ช H8 ุŒโ€ฌุขโ€ชT8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 1 Y spot lightโ€ฌุง ุฉ ุง "โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช.jGWโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช( 9/โ€ฌุจ ุข ุช ูˆุงุช ุงุฑุฉ โ€ช;8โ€ฌู… ุงูˆ `ุขโ€ช ,8 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุง ุฉ ุง โ€ช8; 8:โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุงุฑุฉ (? โ€ช. block 9# $%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชWโ€ฌุฑ โ€ช.โ€ฌู‡ ุง โ€ช A , quick selectโ€ฌุงูˆุง โ€ช toolsโ€ฌุข  ุง โ€ช: 9Mโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูงูค -โ€ฌโ€ฌ


:  â&#x20AC;ŤŘŠ اâ&#x20AC;Ź7C â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹC C _5 H

object type â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;ŹO , Block reference â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;ŹOâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹC â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;ŹW H properties , name â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;ŹW â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;اâ&#x20AC;Ź value â&#x20AC;Ť'Ů&#x201E;â&#x20AC;ŹO , 1( â&#x20AC;Ť ا ادâ&#x20AC;Źblock â&#x20AC;Ť اŮ&#x201E;â&#x20AC;Ź+ â&#x20AC;ŤŘą اâ&#x20AC;ŹWâ&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;â&#x20AC;Ź command â&#x20AC;Ť اŮ&#x2C6;اâ&#x20AC;Źj5 # â&#x20AC;Ť;بâ&#x20AC;ŹG â&#x20AC;ŤŘŻ اâ&#x20AC;Ź. â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹC _5 Ř&#x152; ok $% jKV +e

- ٧ټ -


โ€ซโ€ช o7 Hโ€ฌุง โ€ช @8 / 8 . @G( 5 Gโ€ฌุงโ€ช8%โ€ฌุงุฏ ุง ;โ€ช8โ€ฌุงุช โ€ช ุŒโ€ฌุข โ€ช 8 . ,8 5 8โ€ฌุง\โ€ช;8โ€ฌุงู„โ€ฌ โ€ซุง โ€ช;GWโ€ฌุท โ€ช'O ,โ€ฌู„ ุง โ€ช ุŒ Data extractionโ€ฌูˆโ€ช Y8 5โ€ฌุงโ€ชData extraction 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช O 1โ€ฌุงุฌ ุง โ€ช , 5.โ€ฌุง โ€ช/ Wโ€ฌุช ุงู† ูˆุง ูˆุงโ€ช Oโ€ฌุงโ€ชexcel b 9# $% /โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 1โ€ฌุง โ€ช +โ€ฌุงู„ โ€ช blockโ€ฌูˆุง โ€ช.โ€ฌุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช(8 8C% V85โ€ฌุจ ุง โ€ช8โ€ฌุช ุง โ€ช;8Gโ€ฌุจ โ€ช;Jโ€ฌุฑโ€ช85โ€ฌู‡ โ€ช ุŒโ€ฌุงู† โ€ชdouble 98 % +85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช . checkโ€ฌุงุก ุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆุฐ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ชUJ 9/โ€ฌุฏูŠ *;ู„ ุงูŠ โ€ช.GOโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช V5โ€ฌุงู† โ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช"\ @ / @Rโ€ฌุช ุง ุช โ€ช8O b8 8โ€ฌุต โ€ช5 M8โ€ฌุช โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงู† โ€ช 988 % +885โ€ฌุฑโ€ช +885 H88 88 (88(J +88Aโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู„ โ€ช'88O ,88 88 88%โ€ฌู„ ุง โ€ช+A 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ุฑโ€ช ุŒ ยƒ5โ€ฌูˆุงู† โ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช ุŒ 9( b .Rโ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช;J C% V5โ€ฌุฑโ€ช 5โ€ฌุง  ุง โ€ช]8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;J +J88 882 ,88โ€ฌุฑโ€ช o885โ€ฌูˆโ€ช ุŒ 188"\ +J88 @88 188Gโ€ฌูˆโ€ช(88โ€ฌุจ ุง โ€ช88Uโ€ฌุฑู‚ โ€ช88 88โ€ฌู„ ูˆโ€ช;88/โ€ฌุฏโ€ชoโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช [U $% 1?(Jโ€ฌุง โ€ช , ุŒ TGโ€ฌุงโ€ช 1"\ 9/โ€ฌุง ุงุช ุง ุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช7โ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุงู† โ€ช T8\ 8 %โ€ฌุข โ€ช8โ€ฌุช ุง โ€ช;8โ€ฌุงุฏ โ€ช 8 . S(8โ€ฌุง โ€ช (8โ€ฌูˆโ€ช8Jโ€ฌุฌ ุง โ€ช $8โ€ฌุฏโ€ช8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช ุŒ Yโ€ฌูˆโ€ช bJ Aโ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌุข ุง โ€ช8 8 8:โ€ฌู„ โ€ช8โ€ฌูˆุซ โ€ช ุŒ 8 `8GOโ€ฌุข;ุฑโ€ช %V8 85โ€ฌุงุขโ€ช 8:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูงูฆ -โ€ฌโ€ฌ


‫‪ ,88‬ا ‪;88G‬ب ‪ 88 882O ،‬ا ;‪88‬ات ‪ 88 Z‬ا ‪ ، , :88‬آ‪ 88‬ات ا‪ ، 88"A‬او و‪88‬ات‬ ‫ارة ‪ Z‬ا ‪ ، , :‬و‪ Z‬ه ‪.‬‬ ‫‪&2‬ب ا 'ت ‪:‬‬ ‫‪(88‬ب ا ‪88‬ت ?‪88‬ل ‪7 9(88‬ا‪ ، 188J‬و‪ ,88 88".5‬اه‪ +88‬ا‪;88‬ر ‪88 "(88C‬ول ‪،‬‬ ‫‪(88‬ب ا ‪88‬ت ه‪ $88% o788UCJ 88 88 / J 88‬ارض ا ;ا‪ @88A‬ا ‪;88 $88‬ا‪ 882 +885 J‬‬ ‫و‪ 5;J‬ا ‪U $‬ة ا ول‬ ‫و‪ % +J‬ا (ب ‪.‬ة ا‪: 9‬‬ ‫ ا‪%‬اد ا ت ا (; و‪M ' 5J‬ري‬‫ ا آ ‪ 2 ,‬ا‪%‬اد ‪ 9"A ,‬ا ‪M‬ري‬‫ اد‪O‬ل ا ت ا ‪ 8A‬ا ‪8/ $8‬اول ‪(8‬ب ا ‪8‬ت ‪ T8 98"A ,8‬ا ‪8‬ت‬‫‪ 9 5 H‬آ‪ item C 9‬ا ‪ +A‬ا ‪W‬ص ‪.item number 1‬‬ ‫ ‪ +5J‬ا ‪;J8U‬رة او ‪8/‬ول ا ‪8‬ت ‪; 8.‬ا‪ @8 / 8‬ا\‪ 8‬اف ا ‪ $8‬ا ‪,8 8‬‬‫ا‪ 9/‬د@ ا "  ا ‪. 1% "J‬‬ ‫و;د ان ‪ M‬ه‪ C‬ا ‪ $‬ان ‪ %‬ا (ب ‪ . @"J‬ا ‪8 8 H8 ، T(C‬ل ا?‪8‬ز‬ ‫آ‪ +5  9‬ا(ب ‪ . A , C. A‬ا "‪ C‬ا ‪G.‬ء‪.‬‬ ‫‪:‬ل ‪:‬‬ ‫‪(88‬ب ‪88 88C‬ر‪88A Y5‬رة ‪;885 H88‬ن ‪ .88‬ا ‪ ٢٥ Y885‬د‪88C5‬ر ‪88‬ن ‪;J‬ز‪ @885‬ا ‪T(88C‬‬ ‫آ ‪: 5‬‬ ‫ ‪ J 88C%‬آ‪ T88‬ا ‪ T88.‬وا ;ا ‪ +885 88‬ا‪(88‬ب ‪ 88 A ,88 %٤٠‬ا "‪ 88C‬اي ‪188 A‬‬‫‪ ١٠‬د ‬ ‫ ‪ T C%‬ا 'ك دا‪ 9O‬ا ;ا ‪ +5‬ا(ب ‪ 8 A ,8 %٧٠ 1"(8‬ا "‪8C‬‬‫اي ‪ 5YJ‬ا  ا ( ‪ % ٣٠ "(C‬وه ‪.5‬دل ‪ ٧•٥‬د‪C5‬ر ‪ +5‬ا‪ R‬ا ‪$8‬‬ ‫ا  ا ( ‪ ١٠‬د ‪ +5 H‬ا ق ‪ ١٧•٥‬د‪C5‬ر ‪J $‬ر‪1W5‬‬ ‫ ‪ C%‬اء  ا ‪ U‬وا ‪ 9KM‬وا (‪ +5 +‬ا ق ("‪,8 %١٠٠ 1‬‬‫‪ A‬ا ‪G.‬ء اي آ‪ 9‬ا  وه ه‪ ٢٥ C‬د‪C5‬ر ‪.‬‬ ‫و‪ 88/;5‬ا‪(88 ]88.5 88 88  (88 V885‬ب ا ‪88‬ت وه‪ 88‬اوا‪ 88‬ا ‪885.‬‬ ‫‪ H88 ، variation orders‬ان اي ا‪ 588.J 88‬و‪ 988 %‬ا‪ 88R‬ا‪988"A ,88 b88R‬‬ ‫ا ‪M‬ري و [ ‪ 8 8C 1‬ا ‪8G.‬ء ‪8 ]85‬ول ا ‪ 18. 98.‬آ‪V.O 58.J `8‬‬ ‫‪;8885 H888‬م ‪ 9*888U‬ا ‪ 888U‬ا ‪ H888 ,888 9888 . 888.‬ا ‪;888‬اد وا ‪ 888 .‬وات‬ ‫وا ‪8.‬ات ا ‪ W(8‬وا‪8 25% o/h "over head profit" 1"(8 8R‬‬ ‫ا‪ ،  /‬و ‪ a.‬ان ‪ +5‬ا‪UJ‬ق آ' ا ‪" , 8G‬ا ‪M8‬ري وا ‪8‬ول " ‪$8%‬‬ ‫ا(ب ا  ‪ A [U $%‬ا ا "‪;C‬د ا ;‪;/‬دة ا ‪G.‬ء ا ر  ا (‪. .‬‬

‫‪- ٧٧ -‬‬


‫و‪(88 88 %‬ب ا ‪88‬ت ‪88J‬ج ا ‪ $88‬ذآ‪88‬ء و‪88?J [88‬ري ‪88 +885 H88 ، 88%‬ن‬ ‫ا ‪ 88K:‬ات ا ;‪;88/‬دة ‪ 88‬ا ‪88G.‬ء و‪88/‬ول ا ‪88‬ت ‪ P.O.Q‬وو ‪ 88‬ا ‪U88‬دة ‪88C‬‬ ‫ ‪ m *888‬ا ‪888‬ول ‪ 9888: ،‬ان ‪ +8885‬و‪'888 888C @888R‬ت ‪ , V888‬ا ;ا ‪ 888‬و‪ Z‬ه‪، 888‬‬ ‫و ‪ 9*UJ ]A‬ا ‪G.‬ء ‪ ,"5‬ان ا ‪ 8J 98‬ي ‪ $8% 98 8Z‬ا "‪78 ، 8C‬ا ‪8C‬‬ ‫‪ @G(5‬ا ول ‪O C 9 %‬ص ‪ J 9‬ي ‪ ]J @G(J H‬ز‪85‬دة ‪ 8‬ر‪8C m8‬‬ ‫ا 'ت ‪'O ,‬ل ه‪ o7‬ا ‪ K:‬ة ‪.‬‬ ‫ ‪7‬ا ‪ % C% 1‬ا (ب ‪ K"C5‬درا ‪8/‬ول ا ‪8‬ت درا ‪*8U 8 % 8‬‬ ‫ ‪ 9‬آ  ‪ 92UJ‬ا "‪ ، C‬وا ‪ `GW‬ا‪%‬اد ه‪;8" 8Z C‬ل ‪ ،‬ن اي ‪8C.5 `8GO‬‬ ‫‪(O‬رة د‪ 5‬ول ‪ 9" $. ،‬ا ‪:‬ل ‪:‬‬ ‫ ‪ 888 TYPICAL 888C ]888\ ٢ H888 ]888\ ١٢ ,888 @888 ? C5888‬رة ‪ ،‬و‪888C%‬‬ ‫ا (ب ‪ +J‬ا‪8"%‬ر ا ‪;G‬ا‪ ]8‬ا ‪ 8‬رة ‪ $8%‬ا‪ ]8\ 8‬وا‪ 8‬و ‪ 8R +85 +8‬ب ‪، ٢‬‬ ‫وآن ا ‪ ]G‬ا ;ا ‪ ١٢٠‬وة ارة ‪ ،‬وآن ‪ .‬ا ;ة ا ‪G.‬ء ‪ ٧٥‬د‪8C5‬ر ‪،‬‬ ‫‪;885 88C‬ن ا ‪88‬ول ‪ 120X75=9000JD 188 A 88K" (88O 88A‬وذ ‪88 j88 88‬‬ ‫وات ارة آ;ة ‪.fixture‬‬ ‫او ان ‪ +5‬ا(ب ‪ C $% C‬ا‪ O‬ا‪ ، 8 `GO ? . 9A‬وا ?‪8‬ل ‪ 8‬ا ‪8GW‬‬ ‫ ?ل ا ت آ" ‪8/‬ا و‪8/ 8GO‬ا ‪78 ،‬ا ‪ 8K"C5‬ا‪8%‬ة ا ‪ 8A‬ا ‪ 8 .‬وا آ‪Y8‬‬ ‫وا ‪7‬آء و‪ check 9 %‬اآ‪ , :‬ة ‪.‬‬ ‫ا &‪ - X‬ا'رد‪: .‬‬ ‫‪ ,‬ا‪;8‬ر ا ‪ 8‬ا ‪8C $8% T8?5 8‬س ا ;‪ @8A‬ا‪78O‬ه ‪ ,8.‬ا‪8"%‬ر ‪ `(8‬‬ ‫ا ‪; @ ](C‬رد‪ ,5‬ا_ وذ ‪ 1 ]5‬ا ‪;U‬ا ا  ‪:‬‬ ‫ ‪ .‬ا [ ا‪. _' 9:‬‬‫ ‪ $% m"*5‬درا‪ J +8 8 85‬آ"‪'8O ,8 18‬ل ا ;‪8/‬ت ا ا‪ 8‬وا ‪ 8.‬ف‬‫‪ $%‬ا ‪_C‬م ‪'O ,‬ل ا ;رد ‪.‬‬ ‫ (‪ VJ ,‬ا ;‪ @A‬آ‪'8O ,8 H ، T‬ل ‪ ,(8‬ا ‪ @8 ](8C‬ا ‪;8‬رد‪,5‬‬‫‪C @G(5‬س ا ;‪ @A‬ا ‪%‬ءه‪ +‬ا ;‪ SA‬ا ‪8 T C‬ء ا ‪8_C‬م ا ‪,8C.‬‬ ‫‪ 98"A H8 ، o7UC‬ا ‪;85 +8. ](8C‬ن ‪ 8A‬ا‪ 8%‬ا ‪8_C‬م ‪;*8‬رة ا ‪,8 8 :‬‬ ‫ا‪ 7UCJ 9(J 9/‬ا‪ (5 9 + %‬و ; و‪UJ‬دي وث اي ‪. O`J‬‬ ‫ ‪ ,( 5Y5‬ا ‪ @ ](C‬ا ;رد‪A , ,5‬رة ا ‪C‬س ‪ $%‬ادارة ا ;‪ @8A‬وو‪@8R‬‬‫‪ jGO‬ا‪ %‬ل وا " ا‚ ‪.‬‬ ‫ ‪7‬ة ‪A'.‬ت ‪5/‬ة ‪ K‬اه ‪.‬‬‫و ‪2‬د ‪ ,% C:5‬ا ‪ @ ](C‬ا ;رد‪7 ,5‬آ ا‪;8‬ر ا ‪ 8‬ا ‪98 % 9(8J 8‬‬ ‫;رد اي _م ‪:‬‬ ‫ ان ‪;J‬ن ا 'ت ‪"J‬‬‫‪- ٧٨ -‬‬


โ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง 'ุช โ€ช Aโ€ฌุข ู‡; ุง_ ุง ุฑ ุง โ€ชbUWโ€ฌโ€ฌโ€ซ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ุขุฏุฑ ุงโ€ชCeโ€ฌุก ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ;ุฑุฏ ุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช +5J 9/โ€ฌุง โ€ช;.โ€ฌู† ูˆุง (โ€ช%โ€ฌุฉโ€ฌโ€ซ โ€ชGGW +5Jโ€ฌุช โ€ช 57UCJโ€ฌูˆุงโ€ช Rโ€ฌูˆโ€ช ;Uโ€ฌูˆ"โ€ช @ / % ,โ€ฌุง โ€ช92Uโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช.โ€ฌูˆู† ุง โ€ช Mโ€ฌูƒ โ€ช $% TKโ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช GJโ€ฌุฃ ุง ;โ€ช@Aโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง 'ู… ุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช ,โ€ฌุง ;ุฑุฏ โ€ช 9Mโ€ฌุฑ โ€ช 182UJ 98 8โ€ฌูˆโ€ช 8C 1*8โ€ฌูˆโ€ช1KM8Jโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆุงุงุก ุงโ€ช_' 5โ€ฌุช โ€ช V $%โ€ฌุง 'ู… ุงู† ูˆโ€ช/โ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช a8. 8โ€ฌุงโ€ช88โ€ฌู† โ€ช;885 8Aโ€ฌู† โ€ช a8.โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุฑุฏโ€ช O`8J 88 T"8 ,5โ€ฌุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ูˆุฐ โ€ช88. 8โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุง "ุจ โ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช%โ€ฌู… โ€ช/โ€ฌุงุฑุฉ ุง (โ€ช +โ€ฌุง โ€ช CUโ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุต โ€ช_Cโ€ฌู… ุง ุงุฏ โ€ช Jโ€ฌุข"โ€ช1โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช 988 %โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุฑุฏ โ€ช $88%โ€ฌุงุขโ€ช M88 ,88 88:โ€ฌูˆุน โ€ช [88U 88โ€ฌุง ;โ€ช+(88J 88 b.88R @88 S88Aโ€ฌโ€ฌโ€ซุง ;โ€ช SAโ€ฌูˆโ€ช % b.Rโ€ฌุง?ุฒ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช%โ€ฌู… ูˆโ€ช 9 % jGO @Rโ€ฌูˆ ุงย‚ ุฏโ€ช 9"A , Aโ€ฌุง ;ุฑุฏ ุก ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆ ู„ โ€ช;Jโ€ฌุงโ€ช; /โ€ฌุฑุฏโ€ช , ,5โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง โ€ช 8C bC*8โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช ]8 }8U 98/โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌุขโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช 885โ€ฌุง โ€ช M88โ€ฌุข โ€ช ,88โ€ฌุงูŠ โ€ช b.88R $88% T88J O`88Jโ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุฑุฏ โ€ช +885 ุŒโ€ฌุง โ€ช@88 988.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุฑุฏ ;ุฑู‚ ุฑ โ€ช ุŒโ€ฌุงูŠ ู„ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ชMโ€ฌุขโ€ช_ 9โ€ฌู… โ€ช78 +58J +85 ,8.โ€ฌุข ุฉโ€ฌ โ€ซุฑ โ€ช @88 / 9882U 88โ€ฌุง โ€ช'M88โ€ฌุช ุง โ€ช88_C 88.โ€ฌู… โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช*88โ€ฌุฑโ€ช "88? oโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฏุฉโ€ฌ โ€ซูˆุง ;โ€ช , SAโ€ฌุงโ€ช $% 1 % 7UCJ 9/โ€ฌุง ;โ€ช 1/โ€ฌุงโ€ช ุŒ 9:โ€ฌูˆโ€ช +58Jโ€ฌุง โ€ช%(8โ€ฌุฉ โ€ช8โ€ฌุก ุงโ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุข โ€ช *J ,( ".5 K"C5โ€ฌู โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง'โ€ช9โ€ฌุขุงุช ุงุงโ€ชE0โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡ ุง โ€ช7โ€ฌุข ุงุช ุง ุงโ€ช: Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡ ุง โ€ช7โ€ฌุข ุงุช ุงูˆ ุง โ€ช 9โ€ฌุง โ€ช"J +5โ€ฌุฏ โ€ช bW ,โ€ฌุง\ ุงู ุง โ€ช 8 .โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌูˆุนโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช7โ€ฌุข ุงุช โ€ช ,โ€ฌุง ูˆู„ ุง ( ูˆุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠโ€ฌ โ€ซโ€ช7โ€ฌุข ุงุช โ€ช ,โ€ฌุง ูˆู„ ุง ( ูˆุง ูˆ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช,% Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช7โ€ฌุข ุงุช ุงโ€ช% /โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5Zโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌุข ุงุช ุง ุงโ€ช Oโ€ฌู‡โ€ช @8 / ]8e;J 8โ€ฌุง โ€ช8"Gโ€ฌุช ูˆุง "โ€ช8โ€ฌุช โ€ช 9M8โ€ฌุฑ โ€ช,8 5 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 1e;Jโ€ฌูˆุง โ€ช;/โ€ฌุน ุง โ€ช 1โ€ฌุงโ€ช._ 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช7โ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุง "โ€ช;Cโ€ฌุฏ ุง ( ุง โ€ช` 2Wโ€ฌูŠ โ€ช7โ€ฌุข ุฉโ€ฌ โ€ซ ุง ุฑโ€ชยƒ5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง โ€ช +Aโ€ฌุง (( โ€ช :โ€ฌูˆโ€ช ]e;J , @R;5โ€ฌุง โ€ช7โ€ฌุข ุฉ โ€ชO +Aโ€ฌุต โ€ช +85 H8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู„โ€ฌโ€ซโ€ช;(5 9 %โ€ฌุฑุฉ ูˆโ€ช (5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช +โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌูˆุน โ€ช ,8 8 :โ€ฌุขโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8;.โ€ฌุช ุง โ€ช M8 8.โ€ฌูˆุน โ€ช 8โ€ฌุงูŠ โ€ช78โ€ฌุข ุฉโ€ฌโ€ซโ€ช Mโ€ฌูˆุนโ€ฌ โ€ซ ุง\ ุงู ุง โ€ช7โ€ฌุข ุฉ โ€ช :โ€ฌูˆู‡โ€ช +โ€ฌุง\ ุงู ุง โ€ช"J +5 ,57โ€ฌุฏู„ ุง โ€ช7โ€ฌุข ุฉ  โ€ช+Cโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;โ€ช;Rโ€ฌุน ุง โ€ช7โ€ฌุข ุฉ โ€ช :โ€ฌูˆโ€ช 9 MJโ€ฌุง โ€ช;C.โ€ฌุงู† ุง ( ูˆ ุง โ€ช7โ€ฌุข ุฉโ€ฌโ€ซโ€ช- ูงูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫ ا ;‪ @A‬وا ‪ W5 : +W‬ا\ اف ا ‪7‬آ ة‬‫ ا ‪;88‬ب ا ‪788‬آ ة ‪ :‬وه‪ ;88‬ا ‪;88‬ب ا ‪788‬ي ‪ 188 +88J‬آ‪ 88‬ا ‪ 88K"C5 H88 ، C88‬ان‬‫‪;5‬ن ا ;ب "‪ #‬ا ‪ ،‬د‪ A‬ووا‪ @ ، R‬ا ‪ a." 5C.‬ا ‪".‬رات ا ‪ 8‬‬ ‫ا (‪: 9: W‬‬ ‫ ‪ "\ J‬و‪.‬‬‫ `‪...... +C 9‬‬‫ ‪ 5C%‬ا ‪C‬س‪........‬‬‫ وا‪;"A‬ا ا ام‬‫ ‪#‬آ ‪.J ,( + ,5‬و‪+‬‬‫ و ‪ 95Y/ +‬ا ‪ M‬‬‫ ;د ا‪#‬رة ا ‪.... $‬‬‫ ‪..... % +G‬‬‫ ] \‪....... 1‬‬‫و‪ Z‬ه ‪ ,‬ا ‪".‬رات ا ‪J T K‬او  ا ‪7‬آ ات ا ا‪. O‬‬ ‫‪ TJ J‬ا ‪: T‬‬ ‫ ‪ , 9.‬ا‪;8‬ر ا ‪8C 8‬س ا ‪8‬وت ه‪ 8‬ا‪;8‬ر ا "‪ 8_C ، 8‬ا ?‪+8‬‬ ‫ا ‪ 9 .‬ا " ‪ ،‬وا ‪ W‬وج ا ر ‪.‬ة ات ‪ ,‬ا ‪ T‬ا (‪ %‬ا ;اة ‪ ،‬و_‪ 8‬ا‬ ‫ ‪ 88:‬ة اوراق وا ‪88U‬ت ‪88 ،‬ن ‪ T88J J 88 %‬ا ‪ ,88 m"*88J T88‬ا‪;88‬ر ا ‪i‬ر‪88A‬‬ ‫ ‪C‬س ‪ ،‬و ‪ 5‬و‪ T8J 5 8 U2‬اوراق "‪ 85 J 85 G 8‬و‪@G(8J‬‬ ‫ا ‪ @ 'O , 9.‬آ ;‪5‬ت ا ‪.T‬‬ ‫ ‪ +(88A‬دروج ‪ T88‬و ‪ ، 88‬ا‪ 988 988./‬درج ا ‪ : ':88 ، 88‬درج ‪;(88‬دات ‪،‬‬‫وا‪"G O‬ت ا (‪ ، +‬وا‪ j8GW O‬ا ‪ 98 .‬وا "‪ 8‬ا‚ ا ;‪ ، 8‬وا‪8O 8O‬ص‬ ‫‪ +88‬ا ‪ ، ,Uk;88‬وا‪88O 88O‬ص ‪788‬آ ات ا ا‪ 88O‬وا‪88% /‬ت ‪ ،‬و‪H88‬‬ ‫‪;88J‬ن ه‪ o788‬ا ‪88‬روج ‪88 88 8 Ai‬ل ‪ ;885 +88‬ا ;‪ @88R; S88A‬اوراق ا ‪88‬‬ ‫دا‪JU 9O‬‬ ‫ ‪KJ‬در " ا وه; _‪ , J O U‬اي ور‪A‬‬‫ ا‪ 9 % GO 9./‬ا ;م ا  درج ‪O‬ص ‪ ،‬او ن ‪1 .J‬‬‫ ‪  WJ‬ار ‪ ,‬اوراق ا (;دات او اوراق ‪ Z‬ا 'ز‬‫ ‪ @G(88J‬ا ‪ :88‬ر اوراق ا ‪ 885 J 88‬ا‪ 88.? 88'J‬اوراق ‪ ,88 988 %‬ا‪988/‬‬‫ا (ب ‪ %‬او آ (;دة ‪7‬آ ة او ‪ Z‬ذ ‬ ‫اه‪ ، 88" 88_C +88‬آ ‪ 88‬ان و‪;88/‬د ورود ‪ $88%‬ا ‪ T88‬او ‪;882‬ر ‪ $88%‬ا ‪j88‬‬ ‫‪ $% UVJ‬ا ‪ ? [UC‬وا‪ M‬اح‪.‬‬

‫‪- ٨٠ -‬‬


‫ا &‪ . X‬ا‪'3$‬ل ا'‪:Coordination >E D‬‬ ‫‪ ,‬اه‪ +‬ا‪;8‬ر ا‪78O‬ه ‪ ,8.‬ا‪8"%‬ر ‪8C‬س ا ;‪ @8A‬ه‪ ;8‬ا ‪ ,8 ](8C‬ا‪8 %‬ل‬ ‫ا ‪ coordination UW‬وه‪ 8_J C‬آ‪8U‬ءة ا ‪8C‬س وذآ‪8‬ؤ‪ o‬و‪ ,8 18C J‬ا ‪ M8‬وع‬ ‫و‪7‬آ ه‪: ](C ].5  C‬‬ ‫ ا‪ 9‬ا [ ا "ا " ‪ T2‬ا ‪ b‬ا ‪" W‬‬‫‪ 88‬ه‪ o788‬ا ‪ J +885 88‬آ‪ T88‬ا ‪ T88.‬و‪ 885 J‬ا ;ا ‪ 88‬آ ‪ 88‬ه‪ ;88‬وارد ‪ 88‬ا ‪88GGW‬ت‬ ‫ا ‪% , ، 57UC‬دة ‪ _J‬ا;ر \ر ا ;‪: 9: @A‬‬ ‫• و‪;/‬د ‪ 2 sleeve‬ف ‪ "% @ 2‬وة ارة ‪ [U‬ا ;‪@A‬‬ ‫‪ H‬ه‪ o7‬ا  ‪ +5‬ازا وة ارة @ اء ال ‪ 8_ 18.A; sleeve‬ا‬ ‫ن ‪ @A; KJ‬وة ارة ( ‪ *8A‬ة ‪ 82 $8% ei85‬ا ‪ 8 C 98 .‬ازا‪8‬‬ ‫‪ sleeve‬ا * ف ‪ % ].5 A‬ا [ وا آ‪ T‬‬ ‫• ا‪.‬د ;ا ا_ ‪ GC ,%‬ا ‪C‬ور‬ ‫ا‪Ce‬ء ا‪ %‬ل ا ‪;G‬ر ‪ %‬ل ا ‪ 9 % +5 ، b‬ود ‪C‬ور ‪ +5 H‬ا ‪T*8‬‬ ‫;‪ 88 H88 ، 88A‬ا ‪ 88GC‬ا ‪88‬دة ‪ $88"J‬ر‪788 ، 88Z‬ا ا‪88Ce‬ء ‪ 885 J‬ا ;ا ‪88K"C5 88‬‬ ‫ا‪.‬ده ‪ ]\C ,%‬ا ‪C‬ور ا دة‬ ‫• ‪CJ‬ز‪ 95‬ا ;ا ‬ ‫;ا ‪ 88‬ا ;‪88‬ت و;ا ‪ 88‬ا ‪'88O ,88 885YCJ +885 mJ88U‬ل ا ‪88;G‬ر ا ‪ $88‬ا ‪]88G‬‬ ‫ا (‪ U‬و ‪ ,‬ا‪%‬ة ا ;‪ @8A‬ا ‪8? 8‬ار و‪8‬ن ‪ ,8‬ا ‪8C‬س ا ‪ 8 8‬اذا‬ ‫ث ‪'5.J‬ت ;ا‪ @A‬ا ?ران و ‪ a8. ':8 ، 8‬ا ?‪8‬ران ‪;85‬ن ‪١٠ 8‬‬ ‫‪ ، +‬و;‪ @A‬ا ;‪;8/; 8‬د ‪ 8‬ا ‪8GGW‬ت ا ‪ 8 8 `8GO 8? 857UC‬ا ‪ + *8‬او‬ ‫‪'5.J‬ت ‪ +5 + S J‬ا‪%‬ة ا ‪7 ، ](C‬ا ن ‪ 9:‬ه‪7‬ا ا ?ار ‪ m*85‬آ‪8; T8‬‬ ‫‪8 ٣‬ز ‪788 ، +8 ١٢ 88 %‬ا ‪ @88A; 8KJ +885‬ا ;‪ 88 8‬و‪ ، 8" S88A‬او ا ‪@88 ](88C‬‬ ‫ا ‪C‬س ا ‪5Y‬دة ا ?ار ‪.‬‬ ‫• ن ار‪UJ‬ع ا *‪ , T‬ا ‪C‬س ا ‬ ‫‪ .‬ار‪UJ‬ع ا ‪ ,8 +8 T*8‬ا‪ 98/‬ا ;ا ‪ 8‬ا ‪ W(8‬و‪ 85Y5 $8‬ار‪8%UJ‬‬ ‫‪;(C ,%‬ب ا *‪ ? T‬و‪ @R‬اآ‪; , :‬رة ;ق ا‪ O‬ى ‪.‬‬ ‫ ا‪ %‬ل ا ?ران ا ‪: W‬‬‫ ‪ a. 5‬ا‪ :‬ا ‪ ](C .‬ا‪Ce‬ء ا‪ A‬ا ?ران ا ‪ W‬‬ ‫• ن ار‪UJ‬ع ‪;(C‬ب ا "'ط "‪ , "#‬ا ‪8C‬س او ا ا‪ T8A‬ا ‪ ,8 8‬ا‪98/‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ‪;J H T.‬ن ا ‪ M‬ا ‪G.‬ة ه ا ‪. @/‬‬ ‫• ‪ 9 %‬ت ا ?ران ا ‪ , W‬ا‪ 5 J 9/‬ا ‪ J 9‬ي ‪.‬‬ ‫• و‪ T% @R‬آ ء ‪ C%‬ت ا ?ران ا ‪.‬ة اوح ‪.‬‬ ‫• ‪ 5 UJ 9 %‬ا ?ران ا ‪ , W‬ا‪ 9/‬ا ‪ T.‬وا ;ت‪.‬‬ ‫• ا ‪; @ ](C‬ا‪ @A‬وات ا ‪ , b‬أ‪ J 9/‬آ‪ T% T‬ا ء ا ‪ 2W‬‬ ‫;اء آ‪/ S‬ار‪ 5‬ام ‪.b‬‬

‫‪- ٨١ -‬‬


โ€ซ ุงโ€ชCeโ€ฌุก ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง ุงโ€ชOโ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช T88Zโ€ฌุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ุง โ€ช;88J ](88Cโ€ฌู† โ€ช88/ 88โ€ฌุง ุงโ€ช88Ceโ€ฌุก ุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ุง โ€ช"GM88โ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง\โ€ช 88โ€ฌุงูโ€ฌ โ€ซุง ;ุงโ€ช T/โ€ฌุง โ€ช8C 8: 9M8 8. ](Cโ€ฌุณ ุง โ€ช 8โ€ฌูˆุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ุง โ€ช;85 H8 8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ช; ].5  ](Cโ€ฌุฑ ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ;โ€ช @Aโ€ฌูˆุงุช ุง โ€ชbโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช KC5 Hโ€ฌุง โ€ช @A; @ ](Cโ€ฌูˆุงุช ุง โ€ช , bโ€ฌุงโ€ช "% @A; . 9/โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุกโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88; 882Wโ€ฌุฉ ุงโ€ช ,88 5 88โ€ฌุงูˆ โ€ช(885โ€ฌุฑ ุง ;โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช T88?5โ€ฌุงโ€ช V885โ€ฌุงโ€ช88A 88./โ€ฌุฑุงุช ูˆโ€ช88โ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช bโ€ฌุง ุข" ูˆู† โ€ชAโ€ฌุฑโ€ช ; 85 Jโ€ฌูˆุงุท โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช 8 . 98/โ€ฌุง โ€ช'8โ€ฌูƒ ูˆุง ;ุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J +โ€ฌุข" โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข (ุฑุงุช ุง ุขโ€ชSโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช K"C5โ€ฌุง โ€ชC @ ](Cโ€ฌุณ ุง "ู† (ุฑุงุช ุง ุขโ€ช Sโ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌู… โ€ช8.Jโ€ฌุฑุถ โ€ช(8โ€ฌุฑุงุชโ€ฌ โ€ซุง ุขโ€ช; @8 Sโ€ฌุงโ€ช8W @8Aโ€ฌุฑุฌ ูˆโ€ช8โ€ฌุงุช ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉ โ€ช T/;(85 H8 ุŒโ€ฌุงู† โ€ช 8GK5โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุขโ€ชT8% Sโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช88โ€ฌุงุช ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงู† โ€ช +885โ€ฌุง "โ€ช88 88 ย88โ€ฌู„ โ€ช(88 88KJ +88Jโ€ฌุฑุงุช ุฏุขโ€ช ุŒ 88 T"(88 S88โ€ฌุข โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช C K"C5โ€ฌุง โ€ช @ ](Cโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช .โ€ฌุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุง (โ€ช bโ€ฌุง โ€ช8 8 ]8.โ€ฌู„ ูˆโ€ช8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏุขโ€ช Sโ€ฌูˆูˆุฉ ุงุฑุฉ โ€ช [Uโ€ฌุง ;โ€ช.@Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช K"C5โ€ฌุงู† โ€ช 5โ€ฌุง ุขโ€ช b*C Sโ€ฌู… โ€ช J 9(5 $โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌูˆุงุช ุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ุช ุง ;ุงุก ูˆุง ูˆุงโ€ช @/โ€ฌุง โ€ช; 2Wโ€ฌุงุช ุง โ€ชbโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 888K"C5 H888โ€ฌุง โ€ช;8885 $888 ](888Cโ€ฌู† ู‡โ€ช888Cโ€ฌูƒ โ€ช888.Jโ€ฌุฑุถ โ€ช888 @888A; ,888โ€ฌุช ุง โ€ช;888โ€ฌุงุกโ€ฌ โ€ซูˆูˆุงุช ุงุฑุฉ ูˆุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ุงู„ โ€ช shapeโ€ฌุง โ€ช.โ€ฌู… ุง โ€ช (C 5Cโ€ฌูˆ โ€ช."Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข (ุฑุงุช โ€ช;GOโ€ฌุท ุง * ู ุง โ€ช].โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T?5โ€ฌุง โ€ชC @ ](Cโ€ฌุณ ุง โ€ช +5 Hโ€ฌูˆโ€ช;GO @Rโ€ฌุท ุง โ€ช *8โ€ฌู ุง โ€ช8 ]8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช b*88Cโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุช โ€ช88.J $88โ€ฌุฑุถ โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌุงุช ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช88โ€ฌุช ุงุฐุง ุขโ€ช,88 S88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช;Cโ€ฌุน ุง โ€ช.[\Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ุช ุง *โ€ฌ โ€ซโ€ช T?5โ€ฌุง โ€ชC @ ](Cโ€ฌุณ ุง ูˆุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง  โ€ช8 8W5โ€ฌุช ุง โ€ช*8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Hโ€ฌุง โ€ช , 5โ€ฌุงโ€ชYOโ€ฌุงู„ โ€ช U V. T? 2 ,โ€ฌูˆุงโ€ช8โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช@8 ](8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช.โ€ฌู… ูˆโ€ช8 @8Rโ€ฌุช โ€ช8 8 _ 82O 82โ€ฌุฉ โ€ช;8J H8โ€ฌู† โ€ช8"5 Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช* ,โ€ฌุฑ ุข โ€ช .J Hโ€ฌุถ ุง โ€ช GW % 9.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช ](CJโ€ฌุงุขโ€ช [U 9 % , :โ€ฌุง ;โ€ช@Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;885 88โ€ฌู† โ€ช C588โ€ฌุขโ€ช 88J 988โ€ฌูŠ ูˆุฏุขโ€ช b88J S88โ€ฌูˆุฏุขโ€ช S88โ€ฌูˆโ€ช jU88# 88โ€ฌูˆูˆโ€ช88โ€ฌุงุช ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซูˆุงุฑโ€ช; Y5โ€ฌู‚ ุง (โ€ช bโ€ฌุง โ€ช [U ].โ€ฌุง ;โ€ช @8 / 78UCJ @G(8 b8 @8Aโ€ฌู‡โ€ช o78โ€ฌุงโ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซูˆ *;ุฑุฉ ุง โ€ช: ;Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏุง โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 7UCJ 9/โ€ฌุงูŠ โ€ช T?5 9 % GOโ€ฌุงูˆู„ โ€ช " Jโ€ฌูˆุฐ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชJโ€ฌูˆโ€ช @ / ,5โ€ฌุง โ€ช 92Uโ€ฌุง โ€ช _ 2Wโ€ฌโ€ฌโ€ซ ู† ;ุน ูˆุงุช ุงุฑุฉ ุง โ€ช;Gโ€ฌุจ โ€ช Jโ€ฌุข" ูˆู† ุง ุงุฒุงโ€ฌโ€ซ ู† ( ุง ุขโ€ช Sโ€ฌุง (โ€ชWโ€ฌู… ูˆุง โ€ช 95.Jโ€ฌุงโ€ช.โ€ฌุฏโ€ช T C oโ€ฌุง ;โ€ช@Aโ€ฌโ€ฌโ€ซ ู† ุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุง (โ€ช bโ€ฌุง โ€ช ].โ€ฌูˆุง โ€ช KJโ€ฌุงุฑโ€ช1%UJโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช- ูจูข -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ ู† ุงโ€ช.โ€ฌุฏ ุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ ูˆุง โ€ช( KJโ€ฌุฑโ€ช oโ€ฌุงูˆ โ€ช KJโ€ฌุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุง โ€ช].โ€ฌโ€ฌโ€ซ ูˆโ€ช;5 jGW @Rโ€ฌูŠ โ€ช @ /โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช Mโ€ฌุข ูˆุขโ€ช Uโ€ฌุง โ€ชC  ](Cโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช .โ€ฌุงโ€ชUJโ€ฌู‚ โ€ช @ /โ€ฌุง\ ุงู โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช ]8J H8 C.โ€ฌุง โ€ช V8โ€ฌุฑ โ€ช`8โ€ฌูŠ \โ€ช 8โ€ฌู โ€ช +85โ€ฌุงโ€ช78Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุง ุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠ ูˆุง "ุก โ€ช T( 7UCโ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌุง ?โ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ชW T%โ€ฌุช ุง โ€ชoโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88K"C5โ€ฌุง โ€ช88C @88 ](88Cโ€ฌุณ ุง โ€ช88" 88โ€ฌู† ุงุฑโ€ช88%UJโ€ฌุช โ€ช ]88.Jโ€ฌุง โ€ชW(88โ€ฌุช ูˆ;ุงโ€ช88.Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงโ€ช.โ€ฌุฏ ;ุง ุง ุก โ€ช; ,%โ€ฌุง ุง โ€ช ุŒ o8โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช@8A; 8 . 98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช "%โ€ฌุง ;โ€ช 9"A , GKJ +5 H 92โ€ฌุง (โ€ชWโ€ฌู† โ€ช % 9(5 $โ€ฌุง * โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ุง โ€ชCโ€ฌูˆุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช ](CJ %โ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง โ€ชCโ€ฌูˆุฑ โ€ช , ".Jโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง โ€ช8Jโ€ฌุฌ ุง โ€ช $8โ€ฌุฏโ€ช8. 8 % 8Aโ€ฌุฏุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช;5โ€ฌู† โ€ช C5โ€ฌุงโ€ช: Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;ุง โ€ช 2โ€ฌู โ€ชdrainage pipes 2โ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุง โ€ชdomestic water pipes oโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุง ุณ โ€ชcopper pipes b 2Oโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช J 9โ€ฌูŠ ุงูˆ โ€ชO cable ladderโ€ฌุต 'ุชโ€ฌโ€ซ ุฏุขโ€ช Sโ€ฌุง ุงูˆุญ ุงูˆ ุฑูˆุงโ€ช @/โ€ฌูˆุงุช ุงู„ โ€ชpackageโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุง ุง\โ€ชUโ€ฌุก ุง โ€ช]5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช78โ€ฌุง โ€ช88_ 988 ,8. @88A; ,8.J 88K"C5โ€ฌู… โ€ช m"*885 H8โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง ;โ€ช (8 @88Aโ€ฌุง โ€ช@88 / 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช;Gโ€ฌุง]โ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช Uโ€ฌุง ุฑโ€ช a5โ€ฌูˆโ€ชCโ€ฌู‡โ€ช 9โ€ฌุง โ€ช;Uโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช 88K"C5โ€ฌุง โ€ช @88 ](88Cโ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ ุง โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช88Cโ€ฌุณ ุง โ€ช ,88 88โ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุงโ€ช88Oโ€ฌุฑ ุง ;โ€ช@88Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง(โ€ช U Tโ€ฌุง ุฑโ€ช a5โ€ฌูˆโ€ชCโ€ฌู‡โ€ช 98โ€ฌุง โ€ช;8Uโ€ฌู† ูˆุงู„ โ€ช powerโ€ฌูˆุง โ€ช;*8โ€ฌุงโ€ช8.5 H8 ]%โ€ฌุฑุถโ€ฌ โ€ซ@ ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ุง (โ€ช bโ€ฌุง โ€ช].โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช K"C5โ€ฌุง โ€ช @ ](Cโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช% 9/โ€ฌู… ูˆโ€ช; @Rโ€ฌุงโ€ช 98โ€ฌุง โ€ช b(8โ€ฌุง โ€ชtubes ]8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุขโ€ช J ].J H ,โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌูˆุงุช ุงุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช +5โ€ฌุฐ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ " โ€ช 95YCJ +5โ€ฌูˆุงุช ุงุฑุฉ โ€ช; 8โ€ฌุงโ€ช @Aโ€ฌุง โ€ช j8GW $8% 8Cโ€ฌุง โ€ช b(8โ€ฌุง โ€ช]8.โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช;J Hโ€ฌู† ุง ุช โ€ช j8GW $%โ€ฌุง โ€ช 8 b(8โ€ฌูˆโ€ช T(8 58.J +85โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุงุชโ€ฌ โ€ซุงุฑุฉ ูˆุฐ  โ€ช 8GA 8 . . @"Gโ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฉ ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช J +8 8โ€ฌุข"โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช+85โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช %"\ Cโ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌูˆุงโ€ช %โ€ฌุฏโ€ช , oโ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุฑูŠโ€ฌ โ€ซ ุง ;โ€ช +5 @Aโ€ฌุง\ โ€ช @8A; C%โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฉ ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉ โ€ชH8 ,8. 98: j8O 985YCJโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 1 9 % +5โ€ฌุง ?" โ€ช C%โ€ฌุง ุขโ€ชTโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง โ€ชmGโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Mโ€ฌู‡โ€ช $% C5 1 Cโ€ฌุง (โ€ช: 5 mGโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชYOโ€ฌุงุช ุง โ€ชoโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุขโ€ช J 9โ€ฌูŠ ุงู† ูˆโ€ช/โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช- ูจูฃ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ ูˆุงุช ุง โ€ชbโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุง ุง โ€ชoโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุง ุข ุกโ€ฌโ€ซ _ู… ุง *;ุงโ€ช]%โ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุง โ€ชWVโ€ฌุช ุง\โ€ชUโ€ฌุก ุง โ€ช ]5โ€ฌุงู† ูˆโ€ช/โ€ฌุช โ€ช $%โ€ฌุง (โ€ชmGโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช7โ€ฌุง โ€ช K"C5โ€ฌุง โ€ช @8 / ,8 ](8Cโ€ฌู‡โ€ช o78โ€ฌุงโ€ช8 %โ€ฌู„ โ€ช;85 H8โ€ฌู† ุงูŠ โ€ช8.Jโ€ฌุฑุถ โ€ช @8โ€ฌุงโ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ูˆโ€ช +5 Hโ€ฌุงโ€ช%โ€ฌุฉ โ€ช;(Cโ€ฌุจ ุง "'ุท โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง *;ู„ ุง โ€ช% _C $% 5Cโ€ฌู… โ€ช8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช.good shapeโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ](CJโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช o * , 5โ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง *โ€ชUโ€ฌุช โ€ช 9Mโ€ฌุข _ ุง ู† ุขโ€ช18 @8A; 98โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช kโ€ฌูˆโ€ช 1โ€ฌุง โ€ช 2Wโ€ฌูˆ โ€ช 1โ€ฌุง_ โ€ช 1โ€ฌุง โ€ช.1 2Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง ?โ€ช7 5โ€ฌุข ุงู† ูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช8Cโ€ฌุณ โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช8Cโ€ฌุณ โ€ช "82O" 8โ€ฌุฐูˆ โ€ช[8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช %โ€ฌูˆุฐุขุก ูˆโ€ช.Jโ€ฌูˆู† ูˆโ€ช ,8.5 +8UJโ€ฌุขโ€ช 8:โ€ฌุง โ€ช8 % 8โ€ฌุช ุงู„ โ€ช8% 8 C ุŒ coordinationโ€ฌู…โ€ฌ โ€ซโ€ช ;Jโ€ฌุฐ โ€ช ]5โ€ฌุง โ€ช , 5.โ€ฌุงโ€ช Rโ€ฌุงุฑ ุง โ€ช bJโ€ฌุง โ€ช. :โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูจูค -โ€ฌโ€ฌ


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‬

‫‪- ٨٥ -‬‬


โ€ซุงโ€ช: $โ€ฌู… โ€ช .โ€ฌุง>โ€ช: .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชC 9 %โ€ฌุณ ุง ;โ€ช $% *5 @Aโ€ฌุงโ€ช%โ€ฌุงุฏ โ€ช 8โ€ฌุงย‚ ุง โ€ช 98 .โ€ฌูˆโ€ช;Jโ€ฌุฒโ€ช @85โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู… โ€ช H8 ุŒโ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซุง 'ู… ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช , ".5โ€ฌุงู‡โ€ช +โ€ฌุช โ€ชCโ€ฌุณ ุง ;โ€ช ,8. ' % G.J C ุŒ @Aโ€ฌูˆโ€ช+85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88 8K"Jโ€ฌุก ุง?โ€ช88โ€ฌุฒโ€ช 88 88C ุŒ oโ€ฌุงู† โ€ช T8.Jโ€ฌุฏูˆุฑ โ€ช88Cโ€ฌุณ ุงโ€ช 88#โ€ฌุงู โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช +88โ€ฌุง โ€ช988 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ 12UJ 9โ€ฌูˆุขโ€ช ,โ€ฌุฒ โ€ช/โ€ฌุฏุง ;โ€ช ุŒ C %;Rโ€ฌูˆุงโ€ช 9./โ€ฌู‡ ู‡; ุงโ€ช8?5โ€ฌุฏ โ€ชุŒ 8 `8GOโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฐ [ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 8? 98/โ€ฌุฏ ุง "โ€ช ,8% H8โ€ฌุงโ€ช8GOโ€ฌุก ูˆุง โ€ช ,8 8โ€ฌุงโ€ช 8R 98/โ€ฌู† ุงุข โ€ช8โ€ฌู„ ุง โ€ช98 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุงุข โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช ุŒ 1/โ€ฌูˆุฐ \"โ€ช @8 .โ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุงู… ุง โ€ช 98โ€ฌูˆุง โ€ช Y8?C 58โ€ฌุง โ€ช ุŒ98 .โ€ฌูˆุงู† โ€ช;8Jโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช %โ€ฌุง "โ€ช ,% Hโ€ฌุงโ€ชGOโ€ฌุก โ€ช C 5โ€ฌูˆโ€ช $% " e "C?J (U ,โ€ฌุง โ€ช CUโ€ฌุง โ€ช98.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช C8 R ;88 ':88โ€ฌุงโ€ช ,88 T88G S88 A 88โ€ฌุงโ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88; ,88 88; @88 ? ,88CUโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง ;ุฒโ€ช C ุŒ @5โ€ฌู† ุง ' โ€ช;5โ€ฌู† ุงุฏู‚ โ€ช ,โ€ฌุง 'ู… ุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช Mโ€ฌู ูˆโ€ช 8โ€ฌุงู† โ€ช;85โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ช $% 9 .โ€ฌุงุข โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช 1/โ€ฌุงูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง 'ูƒ  ุง โ€ช $% jโ€ฌุง ;ุง\@โ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช 9 % +5โ€ฌูˆโ€ช'2โ€ฌุช ุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง ;โ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ุขโ€ช 9โ€ฌุฏูŠ โ€ช $%โ€ฌุง " "ุฑ โ€ช [U $%โ€ฌุฑโ€ช +Aโ€ฌุง \@โ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช @ /โ€ฌุง 'ูƒ โ€ช ุŒ Aโ€ฌูˆุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ุง โ€ช2 +Aโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง ; _โ€ชUโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ุง โ€ช 9โ€ฌุง ( โ€ช +โ€ฌุง โ€ชjโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช .โ€ฌุง ;ุง\@ โ€ช jGW Gโ€ฌุง โ€ช7UCโ€ฌูŠโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง 'ูƒ โ€ช/ Gโ€ฌุง @ โ€ชV.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง 'ูƒ ุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠ ? ;โ€ช ุŒ V8. @8 8%โ€ฌูˆุง โ€ช'8โ€ฌูƒ ุงุฑโ€ช8%; ? 8Rโ€ฌโ€ฌโ€ซ@ โ€ช ุŒ V.โ€ฌูˆุง 'ูƒ ุฏูˆุงโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 8%; ? 857Kโ€ฌุงโ€ช V85โ€ฌูˆ โ€ช 8/;5โ€ฌุงูŠ โ€ช8Jโ€ฌุงโ€ช8 9Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชCโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง 'ูƒ โ€ชkโ€ฌู‡ ุฉ โ€ช G C%โ€ฌุง โ€ช $% "Mโ€ฌุง \@โ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ู† ุง โ€ชU_ 9 .โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ุง ;ุง\@  ุง โ€ช $% jโ€ฌุง " "ุฑุงุชโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;885โ€ฌู† โ€ช 88_Cโ€ฌุง ;โ€ช 88"J 88โ€ฌูˆุงโ€ช;88J H88 88โ€ฌู† ุง โ€ช'88โ€ฌูƒ ;\โ€ช$88% 88โ€ฌโ€ฌโ€ซุง ;ุง\@ โ€ช;GWโ€ฌุท ( โ€ฌ โ€ซ ุงู† โ€ช /;5โ€ฌุงโ€ชC:โ€ฌุกุงุช ุง ( ุง ;ุงโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช TJ Jโ€ฌุง โ€ชUโ€ฌุฒุงุช โ€ช $% 2โ€ฌุง ;ุง\@โ€ฌโ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุง 'ู… โ€ช ,โ€ฌุง ุงโ€ช TAโ€ฌุงูˆ ุง โ€ช 8CUโ€ฌุง โ€ช 8C 98.โ€ฌูˆุขโ€ช8โ€ฌู† ุง โ€ช $8% 98 .โ€ฌุงุข โ€ช 98โ€ฌูˆโ€ช18/โ€ฌโ€ฌ โ€ซู† ุข โ€ช #โ€ฌูˆโ€ช 58Jโ€ฌุงูˆ โ€ช`8โ€ฌุฉ โ€ช 8 8โ€ฌุงโ€ช 8eโ€ฌุข"โ€ช $8% 8โ€ฌุฑโ€ช 18J5;C. @8โ€ฌูˆุฏโ€ช8 18.โ€ฌุณโ€ฌ โ€ซุงุข" ุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช.9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช788โ€ฌุฑ ุงู† โ€ช88KJโ€ฌุฏุฑ โ€ช 88 88 %โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌู… ุง โ€ช +(88J 88 Cโ€ฌุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ู‡โ€ช788โ€ฌุง ุง โ€ช;88โ€ฌู… โ€ช $88%โ€ฌุง ;โ€ช188/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 9:โ€ฌูˆุขโ€ช ,โ€ฌุฐุขโ€ช H8 ุŒ 8โ€ฌุงโ€ช a8. 8 18โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌู† โ€ช 9*8J 8Aโ€ฌุงโ€ช8GOโ€ฌุก โ€ช;*8โ€ฌุฏุฉ ุงูˆ โ€ช 8Zโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูจูฆ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ*;ุฏุฉ ูˆุงุฐุง โ€ช"J +โ€ฌุฏุฑ ุขโ€ช UJ A Mโ€ฌุง โ€ช :โ€ฌูˆโ€ช ุŒ ]8 S8Aโ€ฌูˆโ€ช8 8โ€ฌู„ ุงุขโ€ชM8โ€ฌูโ€ฌ โ€ซุงโ€ชGOโ€ฌุก โ€ช8 ุŒโ€ฌูˆ ูˆุงโ€ช 98 % ย‚8 8 8./โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌู… ุง โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช T8C?Jโ€ฌุง โ€ช;(8โ€ฌุช ุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุช โ€ช 8_ 82Oโ€ฌุง โ€ช 8 8โ€ฌุง โ€ช ,8 +(8โ€ฌุงโ€ช 8eโ€ฌุข"โ€ช85;C. $8% 8โ€ฌุช ูˆุงโ€ช'8Oโ€ฌุต ุง โ€ช,8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช. 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช '2โ€ฌุง'( โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88โ€ฌุง โ€ชM88โ€ฌุฑโ€ช 88/;5 @5โ€ฌุง โ€ช ,88 885.โ€ฌุง โ€ช88 ,88.โ€ฌู‰ โ€ช b88Wโ€ฌุง\โ€ช 88โ€ฌุงู โ€ช88Cโ€ฌูƒ โ€ช88 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง ูˆโ€ช %โ€ฌู„ ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง โ€ช ุŒโ€ฌูˆ ุง โ€ช T8 Kโ€ฌุขโ€ช 8 98โ€ฌุฏ โ€ชi(8โ€ฌูˆู„ โ€ช18 % ,8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 9 . C. Zโ€ฌุงโ€ช /;5' ุŒ ,5 Oโ€ฌุง โ€ชAโ€ฌุฏุฑ โ€ช % 5 $%โ€ฌุฑูƒ ุงโ€ช8 ุŒ S8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช ' % Sโ€ฌุฏุฑ โ€ชG%โ€ฌุก ุง โ€ช .โ€ฌุช โ€ช 185 ,8C.โ€ฌุข โ€ช ุŒ 8K"C5 8โ€ฌูˆุฐ โ€ช ,8 8โ€ฌุงโ€ช98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช , 1_Uโ€ฌุง โ€ช H".โ€ฌุงูˆ โ€ช. o Zโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช; 885 J ,88 ':88โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 988"A b88โ€ฌุง โ€ช88/ 88G J ,88 88 T*88โ€ฌุง ูˆโ€ช9M88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช"V +โ€ฌู† ุง โ€ช .J $ 5โ€ฌุถ ( ? โ€ช Oโ€ฌูˆโ€ช;(8 ,8% /โ€ฌู‰ ุง โ€ช 85โ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุกโ€ฌ โ€ซุง *โ€ช ุŒ Tโ€ฌูˆ โ€ช% ;J ,โ€ฌุฏ โ€ช ,โ€ฌุง ุฏุฑ ุง โ€ชWโ€ฌุต ุงโ€ชCeโ€ฌุก โ€ช %โ€ฌุง *โ€ช Tโ€ฌูˆุฐ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 5โ€ฌุง ;ุง โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช ? +Gโ€ฌุง ูˆุฑ โ€ช ุŒ A; ,โ€ฌุงูˆ โ€ช Oโ€ฌูˆโ€ช;( ,% /โ€ฌู‰ ุง *โ€ชTโ€ฌโ€ฌ โ€ซ? โ€ช;Aโ€ฌุฉ โ€ช ยƒRโ€ฌุง โ€ช. SCโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุขโ€ช 7โ€ฌุง โ€ช J . T. "(Cโ€ฌุข" โ€ช (J ,โ€ฌู‡ โ€ช/โ€ฌุง ูˆุฐ โ€ช;O8 8.C 8โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง ( โ€ช 8 SCโ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก ุงโ€ช8 %โ€ฌู„ ุง โ€ช*8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 85 J 8.โ€ฌุง ;ุง โ€ช 8โ€ฌุงุฑโ€ชS8":J ,8 8 8Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุง โ€ช88/ 88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฑุถ ;โ€ช 88 @88Rโ€ฌุงโ€ช ]885 \ ,88% jโ€ฌุงโ€ช ุŒ 88Zโ€ฌูˆูˆโ€ช 88"\ @88Rโ€ฌุง โ€ชC 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% A; 5;Aโ€ฌุงุงุฏ ุง ;ุง โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช ,8 85 98/โ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุงุฏ ?โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌูˆุฑ ;โ€ชุŒ 8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ช Aโ€ฌุงโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌูˆุนโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฑุงุช โ€ช: Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;โ€ชC ,% C%;Rโ€ฌุณ ุข ุก ุง ;ุงโ€ช @Aโ€ฌูˆ ุงู† ุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ช @8 9.โ€ฌุง โ€ช,8CUโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @ / #" 9Mโ€ฌุงโ€ช 1 % 9โ€ฌูˆโ€ช;5 $โ€ฌู† โ€ช 5#โ€ฌุง '_ ูˆโ€ช $%โ€ฌุฏุฑุงโ€ช@8 ? 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง;ุฑ ุง โ€ช CUโ€ฌุง โ€ช 8?Jโ€ฌูŠ โ€ช 8โ€ฌุง ;โ€ช C8 ุŒ @8Aโ€ฌุงโ€ช8Aโ€ฌู… โ€ช +8โ€ฌุงู‡โ€ช +8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑุงุช ูˆุง โ€ช8โ€ฌุฑุงุช ุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @ 5โ€ฌุง โ€ช CUโ€ฌุง  โ€ช / 9M 1 J +5 $โ€ฌูˆุง โ€ชCโ€ฌุฏ ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง โ€ช: e 9 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูกโ€ฌุง ูˆุก ุง โ€ช 9 .โ€ฌูˆุง โ€ชUO 9 9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูขโ€ฌุง ุขโ€ช Yโ€ฌุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง โ€ช9 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุฉ ุฏุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ ?"โ€ช .5 1โ€ฌู ู† ุขโ€ช; 9โ€ฌุน โ€ช ,โ€ฌุง;ุงุน ุง โ€ช.โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุง โ€ช[UC :โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชA -ูฅโ€ฌุฏุฑ โ€ช 9 $%โ€ฌุง โ€ช'Mโ€ฌุช โ€ช 1(UCโ€ฌูˆโ€ช +5Jโ€ฌุงโ€ช Aโ€ฌุงุช ุง โ€ช/'. /Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% 1 % C5 -ูฆโ€ฌุงุข โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช 1/โ€ฌูˆโ€ช TJ J 9โ€ฌูˆโ€ช;5 Hโ€ฌู† ุง โ€ช 9Mโ€ฌุง โ€ช.โ€ฌู… ุง]โ€ฌ โ€ซโ€ช .5 -ูงโ€ฌู โ€ช 5โ€ฌุง ูˆุฑ ุง ;ุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช 1โ€ฌูˆโ€ช;5โ€ฌู… โ€ช T( 1 .โ€ฌุง ;โ€ช Ukโ€ฌุง ;ุข ุง โ€ช1โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏูˆู† ุง โ€ช bk; jWโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌู‰โ€ฌ โ€ซโ€ช- ูจูง -โ€ฌโ€ฌ


‫‪ -٨‬ا ( ‪ %‬ا?ز‬ ‫‪ -٩‬ا ‪ AG‬وا ‪MC‬ط‬ ‫‪ ,( -١٠‬ا ‪ ]W‬وا ‪T57‬‬ ‫‪ A -١١‬ا 'م واد‪ H5‬وا ‪Y‬اح ا‪Ce‬ء ا ‪  9 .‬ذ ‪ ,‬ا‪ $% " e‬د‪A‬‬ ‫ا ‪ 9 .‬وا آ‪Y‬‬ ‫‪ @5 -١٢‬ا ‪.‬ب‬ ‫‪ 9A -١٣‬ا ‪;M‬ى وا ‪ 7‬‬ ‫‪ @ 5 -١٤‬رات ‪A‬د‪5‬‬ ‫‪ -١٥‬ا ‪ "W‬ة ا ?ة‬

‫و‪ Z 6E 'A‬ا‪$‬ر ا> ا' ‪ Z+ !E‬ا‪'3$‬ل ‪:‬‬ ‫آ@ ‪ @E3‬ا'>[ وا‪$‬ر ‪:‬‬ ‫‪ J %‬آ‪ T% T‬ا ‪ mJU‬وار‪ T?5 Y5‬ان ‪;J‬ن ‪ 9‬د‪;85 $8 8A‬ن ا ‪ Y85‬او‬ ‫ا ‪U‬ح (;ي و‪ 9 Z‬او رز ‪ % .‬ا *رة وا هن‪.‬‬ ‫‪ U‬ض ‪A C%‬م ا ‪ . CU‬ا آ‪;J T‬ا ا ‪.‬ة ا  ‪: 15‬‬ ‫‪ , " ,5 G( -١‬ا‪ 9/‬و‪ @R‬ا ‪ SC‬و‪ J‬آ‪ T‬ا ‪" ".‬‬ ‫‪ + A G -٢‬از‪ , : 9‬ا‪ @8 ;J 98/‬ا ‪8 8 8U‬ل ان ا ‪ 8R 8U‬و‪@(8J‬‬ ‫ ‪".‬‬ ‫‪Y -٣‬ان ‪ , :‬ا‪;J 9/‬ز‪ ,5‬ا ‪".‬‬ ‫‪- ٨٨ -‬‬


‫‪88A -٤‬ة " وه‪88"% 88‬رة ‪ tube ,88%‬ا ‪;88C‬م ‪W(88J‬م ‪88 % 988"A ,88‬ل ا ‪*88‬رة "‬ ‫و‪W(J‬م ‪ ,‬ا‪; 9/‬از ا ‪ @ ".‬ا ;دع " وه‪8"% 8‬رة ‪;8GO ,8%‬ط ا ‪SC 8‬‬ ‫\; ‪ , % +5‬ا‪ 5;(J 9/‬ا ?ار و‪ [U 1 %‬ا (;ى "‬ ‫‪ -٥‬زراد‪5‬‬ ‫ا ‪ $%‬ا *‪ .‬ا ‪ % CU‬ا آ‪ U5 T‬ض ا ‪;J CU‬ا ا‪: J‬‬ ‫‪ -١‬ا رة ‪ $%‬ا‪ 7O‬ا ت وا‪.‬د ‪ 9‬د‪ A‬آر‪UJ‬ع ‪ J‬آ‪ T‬ا ‪ 8".‬و‪8.‬ه ‪,8%‬‬ ‫] ا "ب "‪;5 H‬ن ا "‪ ١٠ , .‬ا ‪" + ٢٠ $‬‬ ‫‪ UO -٢‬ا وا ( ‪%‬‬ ‫‪ ,( -٣‬ا ‪W‬ام ا (‪ ,5 G‬و‪ w".J‬ا ‪ U‬ا‪Z‬ت ‪ SC‬و‪*8A‬ر‪;8J H8 J‬ن‬ ‫ا‪;( , 9A‬ى ا *رة ا ‪ @ 5;(J +5 $ C‬ا ‪*8‬رة ‪8 % 98"A ,8‬ل‬ ‫ا *رة ‬ ‫‪ ,(88 -٤‬ا ‪W88‬ام ا ‪Y88‬ان ‪ ,88‬ا‪; 988/‬از‪ 88‬ا ‪ $88% U*88C ,88 88".‬ار‪88UJ‬ع‬ ‫ا د و‪;J H‬ن ‪; @ /‬ا ‪ [U $%‬ا ‪] .‬‬

‫وا ‪ CU‬ا ‪ Y‬ه; ذ ‪ @G(5‬ا?ز ‪'O "% ٢٠ ,% 95‬ل ‪% ٨‬ت‬ ‫و‪ 9‬د‪ A‬دون اي ا‪GO‬ء ا آ‪.T‬‬ ‫آ@ ا'ا ‪:‬‬ ‫‪ U5‬ض ‪ J CU‬آ‪ T‬ا ;ا ‪ ;J‬ا ‪.‬ة ا  ‪ C%‬ا آ‪T‬‬ ‫‪ -١‬ز" ك ا ‪C:‬‬ ‫‪MC -٢‬ر‬ ‫‪ Z -٣‬اء "‪" ;Z3‬‬ ‫‪- ٨٩ -‬‬


‫‪/ -٤‬ز ا ‪" T:‬در‪" 95‬‬ ‫‪ -٥‬ا‪ + Z‬ا ‪,‬‬ ‫ا ‪ ,‬ا ‪ C‬ا ‪ 1% ,. CU‬ا‪: J‬‬ ‫‪ -١‬ا ‪ ]\C‬ا ‪J‬ج ا ‪ $‬اآ;اع ‪Y‬او‪ 98 % +85 A 5‬اآ‪;8‬اع ‪8‬آ" ‪b*8‬‬ ‫‪ , , GA‬ا‪ T 9(J 9/‬ا 'ك ‪.‬‬ ‫‪ UO -٢‬ا وا ( ‪ %‬وا ‪.A‬‬ ‫‪ S":J -٣‬ا ;ا ‪/‬ا ;اء آ‪ S‬دا‪ "2 9O‬ا ‪ b‬ا ‪" 8 W‬ا ‪8.‬ة "‬ ‫ام ا ?ران ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬و‪ 92‬ا ;ا @ ‪ V.‬ا "‪/ a.‬ا و*;رة  ‪85 KJ ]85 \ ,8%‬‬ ‫‪ ,%‬ط ا ;‪."bU" 92‬‬ ‫‪ -٥‬ا‪888J‬ن ا ‪W888‬ام ز"‪ 888‬ك ا ‪ 9888 % +8885 H888 888C:‬اي ا‪ 888 o888?J‬اد ‪888 1888J‬‬ ‫ا ;ا ;اءا آن ‪ o?J‬وا ‪Y‬او‪ 8/ UC 5‬او ‪8?J‬ه‪Y ,‬وا‪8/ UC 85‬‬ ‫‪ +5 $‬و‪ @R‬ا ;رة ا ن ا ( ;ح ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ا رة ‪ 5J $%‬ا ‪W‬ام ا ;ا ‪ +5 H‬ا ‪W‬ام اآ" ‪8A‬ر ‪ 8C‬دون ان‬ ‫‪ +5‬ا‪'J‬ف اي ‪Y/‬ء ‪ 8C‬و‪ ,8‬ا‪ @8GA 98J 98/‬ا ;ا ‪ 8‬ا ‪Y‬ا‪8‬ة ‪8A‬ر ا‪8‬ن‬ ‫‪ +5 $‬ا‪.'J‬‬

‫وا ‪ CU‬ا ‪ Y‬ه; ذ ا ‪ CU‬ا در ‪ $%‬ا?ز ا ‪ jGW‬ا ;آ‪ 9‬ا ‪% 9A` 1‬د ‪,8‬‬ ‫‪ @GA‬ا ;ا ا ‪Y‬اة و;‪. : SA‬‬ ‫)@ ا‪:$‬ك ‪ 6A‬ا'ا‬ ‫‪ T %‬ا 'ك ‪ ,‬اآ‪ :‬ا ت ا ‪ T?5‬ا ‪ A‬وا آ‪ Y‬ا‪Ce‬ء ا ‪98 .‬‬ ‫‪ 88 88 88‬ذ ‪ ,88 88‬ا‪ $88% "88 88e‬ا ‪88 88 988 .‬ل ‪88‬وث ا‪88GO‬ء ا‪88Ce‬ء ‪88 %‬‬ ‫ا (‪. T‬‬ ‫و‪ U5‬ض ى ا ‪ CU‬ا‪Ce‬ء ‪ %‬ا (‪ ;J T‬ا ‪.‬ة ا  ‪: 15‬‬ ‫‪ -١‬ز" ك ا (‪ T‬وه‪8. ;8‬دة ‪;85‬ن ا‪ 8. 8‬او ' ‪ 8‬وه‪8. ;8 ;8‬ة‬ ‫ا\;ال‬ ‫‪ + %GA -٢‬زراد‪5‬‬ ‫‪]2 -٣‬‬ ‫‪+A -٤‬‬ ‫‪- ٩٠ -‬‬


‫و‪ U5‬ض ان ‪;5‬ن ا ‪ 15 CU‬ا رات ا  ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ا رة ا ?ة ‪ A $%‬اءة ا ‪GGW‬ت‬ ‫‪ -٢‬ا ‪7‬آء و(‪ 5J ,‬ا\;ال‬ ‫‪ UO -٣‬ا ‬ ‫‪ -٤‬ا آ‪Y‬‬ ‫‪ -٥‬ا ( ‪ %‬ا?ز‬ ‫‪ -٦‬ا ‪ A‬آ ار‪A‬م ا وا ‬ ‫‪ -٧‬ا ‪ W‬وج ‪ ,‬ور‪ #‬ا ‪ 9 .‬ا ;م ‪ @GA 9A‬زاة ‪ ,‬ا 'ك‬ ‫وا ‪ CU‬ا ‪ Y‬ه; ذ ا ‪7‬ي ‪ @G(5‬ا ‪ W‬وج ‪ ,‬ور‪ 1 % #‬ا ;م ‪@8GA 98A‬‬ ‫‪U 5 ,‬ت ا 'ك و‪ $% 1GGW Y?C5‬ا ;‪ 1/‬ا‪. 9:‬‬ ‫و ‪ a. 5‬ا رات ا ‪ ].J‬رة ا ‪ CU‬ا و‪: 5‬‬ ‫ ‪ 5 .‬ا ‪'8‬ك ‪ T8A +85‬و‪ 18/‬ا ‪ 8%G‬اي ‪ 98./‬ا ?‪Y8‬ء ا ‪ +(8‬ا ‪ $8‬ا ‪8‬ا‪9O‬‬‫وا ?‪Y‬ء ا ?;ف ا ‪ $‬ا ‪W‬رج‬ ‫ (‪ T‬اآ‪ , :‬را‪ 9VU5 +V. @ @/‬ا‪V‬ر ‪U‬ت ‪.‬د ا وا‪,8 8 @/‬‬‫‪ 5J‬ا\;ال ا 'ك وا ‪ U ,‬واة ‪.‬‬ ‫ ‪ ,‬ا‪ % 9/‬ا?ز ‪ +5‬دك ا ‪ "Y‬ك اآ‪ "% , :‬ان وا‪.‬‬‫ ‪ +.J +5‬ا 'ك ا ‪U‬زات ا‪Ce‬ء ا (‪ T‬و [ ‪. o.‬‬‫ ا ‪W88‬ام ا ‪88U‬ز ‪ ,‬و ‪ 988‬ا ?‪Y88% $88% "88 ei885 88‬ل ا ‪'88‬ك و‪i885‬دي ا ‪$88‬‬‫اه ا @ ا ‪ C ، ,Y‬ا ‪ ".J M‬ا‪ ، 9V‬و‪ K"C5‬ا‪.‬د ‪ ,%‬ا ‪W8‬ام‬ ‫‪;88‬اد ‪%(88‬ة ‪ 88‬ا ‪88A T(88‬ر ا‪88‬ن ‪ ,88‬ا‪88% 988/‬م ا ‪Y88% $88% e88‬ل‬ ‫ا 'ك‪.‬‬ ‫ ‪ +5‬ر‪G‬ت ا 'ك ‪ 8\ T8 +85 H A‬ف ا ‪ ,8 (8‬ا ‪H8 ، 8U‬‬‫‪C%‬ه ‪ W5‬ج ا ( ‪ , J 9M‬ا ‪. U‬‬ ‫ ا‪7‬ر ‪ 9 %‬و‪'2‬ت دا‪ 9O‬ا ;ا ‪ ،‬و‪ #" TA%‬ة ‪ +8% +8J ,‬ذ ‪,8 8‬‬‫‪ 9"A‬ا ا ‪. ,.‬‬ ‫ ‪ ,‬ا‪ 9/‬ام ر‪ j‬ا (  او ز" ك ا (‪ 9V8U5 ، T‬و‪]82 @8R‬‬‫‪ ,‬ا‪ GC 9./ 9/‬ا ‪( j‬ء ‪.‬‬ ‫ ‪ # C%‬ا 'ك ‪ +5 ،‬ا ‪ ,8 98 .‬ا ‪ 8 8. , 8G‬ان وا‪ 8‬اي ا‪ 8‬ا ‪,8.‬‬‫‪ T(5‬وا‪ ,i5 O‬ار‪WJ‬ء ا ( ‪ ,‬ا‪ 9/‬ا (‪.T‬‬ ‫ ‪ T .‬ا 'ك و‪ O‬و‪ , /‬ا ‪ / +5 ".‬او ‪."J 5 G U‬‬‫<'‪ -‬ا‪$‬ر وا'>[ ‪:‬‬ ‫‪ 9"A‬ا ? @ ‪;J‬ن ا 'ك ‪k‬ه ة ‪ ,‬ا ‪7 ، ".‬ا ‪ C% 5 +5‬ا ? @ ‪:‬‬ ‫ ‪ b"_CJ‬ا ‪ / 9M ".‬وازا ‪ @ /‬ا‪ 8 J‬ا اآ ‪ ,8 8‬ا ا‪ 98‬ا ‪(8‬‬‫‪ %‬ل ا "‪C‬ء‪.‬‬ ‫‪;\ *J -‬ل ا 'ك ود ‪ ( + ٢٠-١٥‬ا ;ا‪.‬‬

‫‪- ٩١ -‬‬


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช 885 .Jโ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌูƒ โ€ช *88A (88โ€ฌุฉ ุงโ€ช 88C% H88 ุŒ +88 ูก ,88 988Aโ€ฌุง ? โ€ช;88 @88โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ชWโ€ฌุต ( โ€ชkโ€ฌู‡ ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช : H:J 9 % @C 5โ€ฌุงูŠ โ€ช e'eโ€ฌุง 'ูƒ โ€ช [Uโ€ฌุง โ€ช. GCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช .# @ /โ€ฌุงุช ุง โ€ชCโ€ฌุณ ุง โ€ช ( 2Wโ€ฌุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู† ุง โ€ช8 8 *8Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช Y5โ€ฌูˆโ€ช;Jโ€ฌู† ุงูŠ โ€ช .#โ€ฌุฉ โ€ช .# ,โ€ฌุงุช ุง โ€ชCโ€ฌุณ โ€ชkโ€ฌู‡ ุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ  ุง โ€ช 8Ce mJ8Uโ€ฌูˆุง โ€ช ,8 BRIDGE 98 % +85 H8 8e':โ€ฌุง โ€ช8Uโ€ฌุฒุงุช โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5 H 1 % +5โ€ฌู† \; โ€ช?5 *A 1โ€ฌูˆุฒ โ€ช. + ูฅโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +5โ€ฌุงู… โ€ช #โ€ฌุง " ุงโ€ช $% Zโ€ฌุง 'ูƒ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ<'โ€ช -โ€ฌุงโ€ช2Eโ€ฌุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @ ?J %โ€ฌุง ;ุช ูˆโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง 'ูƒ โ€ช $8%โ€ฌุง ;ุง\โ€ช 8U5 8 % @8โ€ฌุถ ุงู† โ€ช 5โ€ฌุงโ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช Aโ€ฌูˆุง ุขโ€ช 9"A , Yโ€ฌุง โ€ช ุŒ CUโ€ฌูˆโ€ช U5โ€ฌุถ โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 8CUโ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก โ€ช 8 %โ€ฌุง ? โ€ช;8J @8โ€ฌุง โ€ฌ โ€ซุง โ€ช.โ€ฌุฉ ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชU +\ -ูกโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช. mJU -ูขโ€ฌุฉ โ€ช Aโ€ฌุช "\โ€ช( +โ€ฌุช"โ€ฌ โ€ซโ€ช + %GA -ูฃโ€ฌุฒุฑุงุฏโ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุขโ€ชJ 9โ€ฌูŠ " โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช j J 9/โ€ฌุง 'ูƒ"โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุงุฑโ€ชAโ€ฌู… โ€ช +.โ€ฌุง ูˆุง โ€ฌ โ€ซูˆโ€ช U5โ€ฌุถ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช 15โ€ฌุง ุฑุงุช ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @ ?J C% C [ -ูกโ€ฌุง ; โ€ช;J Hโ€ฌู† โ€ช "Jโ€ฌูˆ(โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช _Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 5 UO -ูขโ€ฌูˆุฑุฉ ุงโ€ชOโ€ฌุฑ ุงโ€ช?Jโ€ฌู‡ุช ุฑโ€ช jโ€ฌุง 'ูƒโ€ฌ โ€ซโ€ช/ . -ูฃโ€ฌุฉ โ€ช jGWโ€ฌุง ; ูˆุง ุฑุฉ โ€ช $%โ€ฌุงโ€ชOโ€ฌุฑ ;ุงโ€ช @Aโ€ฌุง ูˆุง โ€ช 9โ€ฌุฏโ€ชAโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุง 'ูƒ ูˆุง 'ุช ุง ;ุง\@ โ€ช 9โ€ฌุฏโ€ช Aโ€ฌูˆุงู…โ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช ,"5โ€ฌุง ุง โ€ช Gโ€ฌู‚ ุง โ€ช @ ?J +5โ€ฌุง ;โ€ช 8 H8 ุŒ 8โ€ฌุง "ุงโ€ช+85 85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @88 ?Jโ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌูƒ ุง โ€ช88โ€ฌุฑโ€ช a5โ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุง " โ€ช"88โ€ฌุฑ โ€ช @88 / +88e ุŒโ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌูƒ ุง โ€ช88โ€ฌุฏูŠ "โ€ช " 88โ€ฌุง โ€ช$88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง " โ€ช"88โ€ฌุฑ โ€ช 88 +88e ุŒโ€ฌุง โ€ช 88"5 885Cโ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌูƒ ุง โ€ช88โ€ฌูˆุง โ€ช88C%โ€ฌู‡ โ€ช 9882;J +885โ€ฌุขโ€ช 88 988โ€ฌุง โ€ช$88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง \@ ุง โ€ชWโ€ฌุต โ€ช1โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฉูข -โ€ฌโ€ฌ


‫وا ‪ CU‬ا ‪? Y‬ل ‪ @ ?J‬ا ;ت ه; ذ ا در ‪ $%‬ا?ز ‪.‬ل ‪;8‬‬ ‫‪ ٣‬ز ‪'O @\A ٣٦‬ل ‪% ٨‬ت‬ ‫<'‪ -‬ا ‪:‬ت ‪:‬‬ ‫‪ 9882;J 88 %‬ا ‪'88‬ت ا ‪;A $88‬ا\‪ @88‬ا ;‪88‬ت ‪88J‬ج ا ‪ $88‬د‪ 88A‬و‪88‬رة ‪, 88%‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪: 5 %‬‬ ‫ ا‪WJ‬ذ ا ‪ G‬وا ‪ C% A‬ازا ا ‪Y.‬ل ‪ VJ H‬ر ا 'ك ا ‪9‬‬‫ ‪ 885 .J‬راس ا ‪ 88A (88‬و ‪ ,88 ، "88 C (88‬ا‪ 988/‬ا‪88UO‬ء ا ?‪Y88‬ء ا ‪88 C‬‬‫ا _ه ‪ ,‬آ"(‪ $% 1‬راس ا ( ا ‪W‬ص ‪.1‬‬ ‫ ‪ +885‬آ‪ ["88‬ا ‪ $88% (88‬را ‪ 88‬ا ‪W88 988‬ام ‪88O ["88‬ص ه‪88‬رو "‬‫ 'ت ا " ة " او ‪%‬دي 'ت ا *‪ K‬ة ‪.‬‬ ‫ ‪ 9 % +5‬ا‪C‬ء ا ‪8?J ( 9‬وز ‪ J 8C% +8 ١٠‬آ"‪ $8% 18‬ا " ‪"8‬ر‬‫او ا \@ ‪ ,‬ا‪8 % 9/‬ت ا ‪8 8 *8‬ل ‪8‬وث ‪ *8A‬وا‪ G8R‬ار ا ‪$8‬‬ ‫‪ KJ‬راس ا ‪9‬‬ ‫ ‪ +5‬ر‪ j‬ا ‪ $% 9‬ا " "ر وو‪ @8 / @8R‬ال ‪ fittings‬ا ‪,8 j 8 82W‬‬‫‪ H‬ا " ا‪ Z‬وا *;ا‪ 9‬وا و‪'5‬ت و‪ Z‬ه و ‪ +5‬ا‪UZ‬ل اي ‪. .GA‬‬ ‫ ‪Y% +5‬ل ا ‪ GC‬ا ‪ ;M‬ا ;ا‪ S .A‬رأ  ا ‪ 9‬وا ‪Y.‬ل ‪]85 \ ,%‬‬‫‪O ]2‬ص ‪; [UC‬ن ا ( و‪ 9M‬د‪ ]A‬و‪. +‬‬ ‫ ‪ ,‬ا‪ 9 % 9/‬ا‪C‬ء ا ‪ m (85 9‬ا‪W8 8‬ام ‪;8‬رة ?;‪H8 8‬‬‫‪ +5‬و‪ @R‬ا ‪ 'O 9‬و‪Y% j(J +e ,‬م ‪ $%‬ا ‪ , 9‬ا‪o8?J 18Ce 98/‬‬ ‫‪- ٩٣ -‬‬


โ€ซุง โ€ช;88Gโ€ฌุจ โ€ช 5 ,88 ุŒโ€ฌุงโ€ช $88%โ€ฌุงู† โ€ช;885โ€ฌู† \โ€ช 88โ€ฌู ุง โ€ช;88โ€ฌุฑุฉ โ€ช 88โ€ฌู† โ€ช$88% ei885 H88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช.9โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช/ +5โ€ฌู„ โ€ช m(Jโ€ฌุง โ€ช "J 5 G 9โ€ฌูˆุฑโ€ช" @ 1Gโ€ฌุฑ ุง ุฑโ€ช.a5โ€ฌโ€ฌโ€ซุข@ ูˆโ€ช2โ€ฌุฉ ุงโ€ชC$โ€ฌุฑุฉ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌูˆุงุช ุงุฑุฉ โ€ช: , Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88 -ูกโ€ฌุง ? โ€ช : @88โ€ฌูˆโ€ช @88 ?J +885 188โ€ฌุง ;โ€ช88โ€ฌุงุช โ€ช 88 Z 88โ€ฌุง โ€ช *88โ€ฌุงูˆ ุง โ€ช9KM88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 2;Jโ€ฌุฏุงโ€ชOโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J -ูขโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ;ุฉ โ€ช :โ€ฌูˆโ€ช J +5 1โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ;ุฉ ุง ;โ€ช T(8 @8Aโ€ฌุงโ€ช8.โ€ฌุฏ ุง โ€ช;8โ€ฌุงุฑุฏุฉ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชGGWโ€ฌุช ูˆ(โ€ช .J Tโ€ฌุช โ€ชCโ€ฌุณ ุง ;โ€ช.@Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช J 9/โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌูˆโ€ช @8 ?Jโ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌุงุช โ€ช;8J ,8 8โ€ฌุง ุงโ€ช;85 $8 8CU 8Jโ€ฌู… โ€ช18 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช: 1/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช + %GA -ูกโ€ฌุฒุฑุงุฏโ€ช5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชU -ูขโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌู‡; (; โ€ช , Teโ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุงุญ ุง โ€ช b(8โ€ฌุง โ€ช ]8.โ€ฌุงูˆ โ€ช +85โ€ฌุง โ€ช 18C% 8R.โ€ฌุงโ€ช8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุช โ€ชMC 2Oโ€ฌุฑ โ€ช5โ€ฌูˆูŠ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง โ€ชmUโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุขโ€ช" Te Cโ€ฌุฏุฑโ€ช" 95โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุงโ€ช + Zโ€ฌุง โ€ช,โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชY -ูงโ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช"9"" +.J jO -ูจโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช+ ' -ูฉโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช U5โ€ฌุถ ุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† ูŠ โ€ช Cโ€ฌุง ? @ ูˆุง ุขโ€ช Tโ€ฌุง ุฑุงุช ุง โ€ฌ โ€ซโ€ช 88C% -ูกโ€ฌุง ? โ€ช 88K"C5 @88โ€ฌุงโ€ช88โ€ฌู… ุง ;โ€ช'882โ€ฌุช ูˆุงโ€ช88โ€ฌู… โ€ช 88#โ€ฌุง " ุงโ€ชUJ 88Zโ€ฌุฏโ€ช88 885โ€ฌูˆุซโ€ฌ โ€ซโ€ช looseโ€ฌุง ุฑ ุง   โ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $โ€ฌู‚ ุง "ุช ุงูˆ ูˆุซ ุชโ€ฌ โ€ซโ€ช *Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T88J J -ูขโ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌูƒ โ€ช T88J 9M88โ€ฌูˆุงโ€ช ]88โ€ฌูˆโ€ช;88J H88 +88โ€ฌู† ูˆโ€ช88โ€ฌุฉ ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉ โ€ช88.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ? @ โ€ช 9: Jโ€ฌูˆุฉ ูˆุงุฉ ุฐุงุช โ€ช;Aโ€ฌุฉ ูˆ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง โ€ช Aโ€ฌูˆุง ุขโ€ช Yโ€ฌุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง ุขโ€ช. Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌุฏ โ€ช $%โ€ฌุงโ€ช.โ€ฌุฏ ูˆุง ุช ูˆุง "โ€ช ,% .โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุง โ€ช _Cโ€ฌูˆุง โ€ช. 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช m88 -ูฅโ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุงุญ ุง ?โ€ช T(88 "88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุณ ุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช 988"A ,88 188 5J +885โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ชH88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;Jโ€ฌู† ุงโ€ช , 9Aโ€ฌุง\ุฑ ูˆุฉ ุงุฑุฉ ูˆุง โ€ช "J 5 G mUโ€ฌุฏูˆู† ุงุงุซ ุขโ€ช (8โ€ฌุงูˆ ุฒูˆุงโ€ช85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏุฉ ุง ;ุงุญ ุง ?"โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆโ€ฌุง _ โ€ช $%โ€ฌูˆุฉ ุงุฑุฉ ุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง ุขโ€ช T8โ€ฌูˆ โ€ช ,8 85โ€ฌุง โ€ช*8โ€ฌุช ูˆุง ูˆโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช UWโ€ฌุง โ€ช. . 9.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูงโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฑุฉ ูˆุง โ€ช 88"Wโ€ฌุฉ ุง ?โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช @88 988.โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌุงุช ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉ โ€ช,88 88 +885 H88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ู† ุง โ€ช *Wโ€ฌูˆโ€ช%โ€ฌู… ุง โ€ชKโ€ฌุก ุงูŠ โ€ช;/; @GAโ€ฌุฏุฉ ุง ;ุฉโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูฉูค -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช -ูจโ€ฌุง  ;ุฌ ุง โ€ชWโ€ฌุต ? @ ุง ;ุฉ ูˆุงุฏโ€ชOโ€ฌู„ ุง 'ูƒ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช*Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏูˆู† โ€ช KJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช b_CJ -ูฉโ€ฌูˆุฑโ€ช #โ€ฌุง โ€ช C% 9 .โ€ฌุงุก โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช 9Mโ€ฌุงโ€ช 8 C% ,"5 o'%โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุงุช ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช;8Cโ€ฌุน โ€ช98 .J H8 2X26 Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; $%โ€ฌู„ ุง ูˆ โ€ช ุŒโ€ฌุงุฐุข ู‡ ู‡โ€ช8" [8 8Cโ€ฌู† ุขโ€ช 8Uโ€ฌุง ? โ€ช H8 @8โ€ฌุงู† ุขโ€ช 98โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุงุฑุฉ \ โ€ช 5โ€ฌุง ? @ โ€ช , ุŒโ€ฌุงูˆุฑุฏู‡ ู‡โ€ช , Cโ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌู† ุง;ุฑ ุง โ€ช CUโ€ฌุง โ€ช8.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9 .โ€ฌุง โ€ช , }' H CUโ€ฌุง โ€ช 9Mโ€ฌุงโ€ช: 5 o'%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ?โ€ชYโ€ฌุก ุง ุง ูŠ ูˆู‡; ุง ?โ€ชYโ€ฌุก ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 1 +โ€ฌุง ?"[ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงโ€ช8G%โ€ฌุก ุงโ€ช8โ€ฌุฑุฉโ€ฌโ€ซูˆู‡; ุง ?โ€ชYโ€ฌุก ุง _ู‡ โ€ช ,โ€ฌุง (โ€ช bโ€ฌุง โ€ช].โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ?โ€ชYโ€ฌุก ุง (โ€ช 9Gโ€ฌูˆโ€ช85; 9: 5โ€ฌุช ุง ;โ€ช8โ€ฌุฉ ุง ุงโ€ช ุŒ 8Oโ€ฌูˆโ€ช8% 98: Jโ€ฌุฉ ุง โ€ช82Wโ€ฌโ€ฌโ€ซ ;ุฉ ูˆ ุง ;ู„ ุง ูˆโ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช;Aโ€ฌุงโ€ช 8%โ€ฌุง "โ€ช8โ€ฌุช ูˆุง โ€ช'8โ€ฌูƒ ุง ;โ€ช 982โ€ฌูˆโ€ชGโ€ฌุฑโ€ช85โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุงู„ โ€ช emergency kitโ€ฌุงู† ูˆโ€ช/โ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9Oโ€ฌุง 'ูƒ ุง ( โ€ช +5 Hโ€ฌุงุฏโ€ชOโ€ฌู„ ุง 'ูƒ โ€ช 'O ,โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง ;ุฉโ€ฌโ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช C% $%โ€ฌุง ุขโ€ช: 5 Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุฏโ€ชOโ€ฌู„ ุง 'ูƒ ุง ( โ€ช'8O ,8 j8โ€ฌู„ ุง โ€ช 8Uโ€ฌุง โ€ช 8 *8*Wโ€ฌุง โ€ช $8โ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌุฉ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆโ€ช 98 % , 5โ€ฌุงโ€ช8C:โ€ฌุก โ€ช [8U 8โ€ฌุง โ€ช 8C% (8โ€ฌุง โ€ช 98 H8 9O8โ€ฌุง โ€ช 8O 8โ€ฌูˆุฌโ€ฌ โ€ซุง ( โ€ช G ,โ€ฌุง ;โ€ช ? 92โ€ฌุขโ€ช ุŒ 8 8โ€ฌูˆโ€ช 8C% 8โ€ฌุง ุขโ€ช T8โ€ฌุงู† โ€ช +85โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุฑโ€ช jโ€ฌุง " | ุง โ€ชYโ€ฌูˆ 'ูƒ ุง โ€ช; 57Kโ€ฌุฉ ุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช S":J -โ€ฌุง ;ู„ ุง ูˆ โ€ช%โ€ฌุฉ ูˆุฉ ุงุฑุฉ โ€ช+ 9Mโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฉูฅ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุง 'ูƒ ุง * โ€ชAโ€ฌุณ โ€ช @ ? ุŒ + ูกโ€ฌุง ุงโ€ช8CCe ;8 T"( Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 888 ? K8882โ€ฌูˆโ€ช888 "888 Cโ€ฌู† ุง โ€ช 888 *888Wโ€ฌุฏุงโ€ช 9888Oโ€ฌุง โ€ช;888โ€ฌู„ ูˆโ€ช;Aโ€ฌุงโ€ช888%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง "ุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช S":Jโ€ฌุง 'ูƒ @ โ€ชW TJ 9M V.โ€ฌุงู… ุขโ€ชJ 9โ€ฌูŠ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู… โ€ช 92;Jโ€ฌุง ุฏุงโ€ชW 9Oโ€ฌุฑโ€ช /โ€ฌุง โ€ชUJ 2Wโ€ฌุฏโ€ช8 5โ€ฌูˆุซ โ€ช8โ€ฌุงู† โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 88โ€ฌูˆ โ€ช88% 88โ€ฌู… โ€ช 988 %โ€ฌุง ;โ€ช88โ€ฌุฉ ุงูˆ โ€ช V88Jโ€ฌุฑ ุงโ€ชY/โ€ฌุงุกู‡โ€ช T"(88 88โ€ฌุงู„ โ€ชsparkโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช$#Cโ€ฌุก โ€ช b.R ,%โ€ฌุง ;โ€ช. 92โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู… ุงโ€ช'Zโ€ฌู‚ ุง ;ุฉ โ€ช .โ€ฌุงุก โ€ช ,โ€ฌุง ? @ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุข@ ุง ( ูŠ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช TZโ€ฌุงู† โ€ชC GV5โ€ฌุณ ุง ;โ€ช @Aโ€ฌุง โ€ช @GA a. 9*UJ $โ€ฌุง โ€ช 8J 9โ€ฌูŠ โ€ช$8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @88A; T88 CJโ€ฌุง ุขโ€ช T88โ€ฌูˆโ€ช(88โ€ฌุฑ ุง โ€ช 988โ€ฌูˆโ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช J 988/โ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌูˆโ€ช 9*88UJโ€ฌุง โ€ช 88J 988โ€ฌูŠ โ€ชY885โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซโ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9888888e T(888888 rodโ€ฌุง โ€ช 9888888โ€ฌุง โ€ช;888888โ€ฌู„ โ€ช;888888โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ชheadโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุฑูˆุฏ ู‡โ€ช888888โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช8mm,10mm,12mm,...etcโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช "" 5;\ Zโ€ฌูˆู… " (โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌู„ ูˆุง ุณ ุง โ€ช;Gโ€ฌุจโ€ฌโ€ซ โ€ช2โ€ฌุฑูˆุฎ โ€ช2 + K2โ€ฌุฑูˆุฎ ุข" โ€ฌโ€ซ ุฏุฉ ุฑุด โ€ชgalvanized ,UK 5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุช ุขโ€ช J 9โ€ฌูŠ โ€ช; ,โ€ฌุน โ€ช ,โ€ฌูˆโ€ช/โ€ฌโ€ฌโ€ซ ูˆโ€ช'2โ€ฌุช ุขโ€ช J 9โ€ฌูŠโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช;882 + 88Zโ€ฌุงโ€ช 88J 988 882O 9โ€ฌูŠ " ุงโ€ช 88Zโ€ฌุฏุขโ€ช;(88โ€ฌู† โ€ช88/โ€ฌุฉ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช988/โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ชWโ€ฌุงู… " โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช C% $%โ€ฌุง ุขโ€ช: 5 Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ูˆโ€ช @ / @Rโ€ฌุช ุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ โ€ช $%โ€ฌุง ูˆุงุฉ โ€ช ]85 \ ,%โ€ฌุง โ€ชj8W +8.โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ชO +.Jโ€ฌุต (" โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช S88":Jโ€ฌุฑุฃุณ ุง " โ€ช 88Zโ€ฌุง โ€ช88/ rod head 988โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช b(88โ€ฌูˆุฏู‚ ุง โ€ช882โ€ฌุตโ€ฌโ€ซุง โ€ชWโ€ฌุต โ€ช , 1โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงู† โ€ช mU5โ€ฌุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง *" ุง โ€ช Wโ€ฌูˆโ€ช. + 9M S":5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงู† โ€ช 8885YJโ€ฌุง โ€ช ,888 (888โ€ฌุง โ€ช 9888โ€ฌูˆุงโ€ช 1m ,888% 888Oโ€ฌูˆโ€ช ,888 5โ€ฌุง โ€ช;888/โ€ฌุน ุง โ€ช$888โ€ฌโ€ฌโ€ซุง ;ุงโ€ช U2โ€ฌู‡โ€ช Cโ€ฌูˆ\โ€ช Tโ€ฌุงโ€ช #โ€ฌุงู โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงู† โ€ช +%J +5โ€ฌุง โ€ช ]\Cโ€ฌุง โ€ชY. R .โ€ฌู… ุข" โ€ช ุŒ , 8 9R; / 9Mโ€ฌูˆุฐ โ€ช8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 9:โ€ฌุงุข;ุงุน โ€ช.U.R GC ".J Hโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช S":Jโ€ฌุง " ุงโ€ช/ Zโ€ฌุง โ€ช C%โ€ฌุง ;โ€ช'2โ€ฌุชโ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ \'ุก ุง โ€ช ]\Cโ€ฌุง โ€ช 5 *A +5โ€ฌุง โ€ช , ,UKโ€ฌุงโ€ช , 5 9/โ€ฌุง *ุฃ โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุฒุง ุงูŠ ุฒูˆุงโ€ช 5โ€ฌุฏุฉ ุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช -โ€ฌูˆโ€ชY% @Rโ€ฌู„ โ€ชOโ€ฌุต โ€ช C%โ€ฌุง โ€ชYโ€ฌูˆุงโ€ช , 5โ€ฌุงโ€ช 5 9/โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง (โ€ช. Tโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฉูฆ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ ุงู† โ€ช % "J +5โ€ฌุถ ุงุข;ุงุน โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 5 9/โ€ฌูˆุฑ ุง โ€ช C% ุŒ ': 9โ€ฌุง โ€ชW8โ€ฌุงู…โ€ฌโ€ซุขโ€ช J 9โ€ฌูŠ โ€ชAโ€ฌุณ โ€ช15 cmโ€ฌุงูˆ โ€ช ,8 20 cmโ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุขโ€ช +85 300 mm 98โ€ฌุง โ€ชW8โ€ฌุงู…โ€ฌ โ€ซุขโ€ช;8โ€ฌุน โ€ช8Aโ€ฌุณ โ€ช 8GC 8C% 30 cmโ€ฌุง โ€ช8Uโ€ฌู โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ชW8โ€ฌุงู… โ€ช8โ€ฌุต โ€ช30-20 cmโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช \ C%โ€ฌุง ;ุน ุข  ุง โ€ช 9Mโ€ฌุง โ€ช: "5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ ู„ ุง โ€ชYCโ€ฌูˆู„ โ€ช;( ,โ€ฌู‰ ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุง โ€ช 8J 9โ€ฌูŠ ุงโ€ช ุŒ 8โ€ฌุข ;ุงโ€ช 8/โ€ฌุฏุขโ€ชS8โ€ฌโ€ฌโ€ซ (ุฑ ุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ ูˆุงโ€ช GRโ€ฌุงุฑ โ€ชYCโ€ฌูˆู„ โ€ช9M8 offset 9 % +5 ุŒ 1J ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซ(โ€ช , +โ€ฌุง (;โ€ช , ,5โ€ฌุงุข;ุน ุข  ุง โ€ช: 9Mโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฉูง -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช 88 H88โ€ฌุง โ€ช +88โ€ฌุงูˆู„ 'โ€ช }88โ€ฌุงโ€ช T88 88C% 188โ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌุช โ€ช $88%โ€ฌุง โ€ช 88J 988โ€ฌูŠ โ€ช88C ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซ(โ€ช R @Gโ€ฌู† โ€ช;/โ€ฌุณ ุง โ€ช $% 9โ€ฌุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ โ€ช 9โ€ฌุงุฑโ€ช ุŒ 5โ€ฌุง ุง  ุง โ€ช8 :โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช;/โ€ฌุณ ุง "โ€ช $% 9โ€ฌุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ โ€ช5โ€ฌุฌ โ€ช $โ€ฌูˆุซ ุงโ€ช8Cโ€ฌุก โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 98โ€ฌูˆู‡โ€ช78โ€ฌุง โ€ช18 % ,8 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง "'ุช ุฐุงุช ุง (ุช ุง " ุฉ โ€ช;  70 mmโ€ฌู‚ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ูˆโ€ช 9*UJ C%โ€ฌุง โ€ช 8J 9โ€ฌูŠ โ€ช +85โ€ฌุงโ€ช8 A 78Oโ€ฌุช ุง โ€ช 8.Gโ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงุฏ โ€ชุŒ 85 *8UJโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆโ€ช 9VU5โ€ฌุฑ  โ€ช % jGW $% 9*Uโ€ฌูˆโ€ช +e ,โ€ฌุง โ€ชC 9*Uโ€ฌุก โ€ช1%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9*UJ C%โ€ฌุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ ูˆโ€ช Jโ€ฌุข"โ€ช 1โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ู‰ ุง โ€ชCโ€ฌุณ ูˆุง โ€ช ,8CUโ€ฌุง โ€ช, 8โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช $%โ€ฌุง ุขโ€ช8/ 8 . T8โ€ฌุฉ โ€ช'8โ€ฌุช ุง โ€ช J +85 $8 18% 8โ€ฌุข"โ€ช85 G 18โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช % 9(Jโ€ฌุฑ@ ุง 'ุช โ€ช1%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช T88โ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌุช โ€ช $88%โ€ฌุง โ€ช 88J 988โ€ฌูŠ โ€ช88Jโ€ฌุฌ ุง โ€ช88% $88โ€ฌุฏ ุข"โ€ช ,88 88โ€ฌุงโ€ช885โ€ฌูŠ โ€ช88.โ€ฌโ€ฌโ€ซูˆ\ โ€ช T( % 5โ€ฌู‡ ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช ( 9%โ€ฌุขโ€ช.,5 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช C%โ€ฌุงุข;ุงุน ูˆ ุง 'ุช ุง " ุฉ โ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช. T( ,% @Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข ูˆโ€ช;888/โ€ฌุฏ \โ€ช 888โ€ฌู โ€ช 888 . 888Aโ€ฌุง โ€ช;888 ุŒ T(888โ€ฌู† ุงโ€ช 888โ€ฌุง โ€ช ,888CUโ€ฌุฐูˆูŠ ุง โ€ช 888"Wโ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌุงูˆโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช TAโ€ฌุงูˆ โ€ชC $โ€ฌุณ ุง ;โ€ช. @Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช %โ€ฌุง (โ€ช [UC8 +J Tโ€ฌูˆุงโ€ช 8โ€ฌุงูŠ โ€ช78โ€ฌู„ โ€ช;8Aโ€ฌุฉ โ€ช [8U 8 T8โ€ฌุง ;โ€ช8C S8Aโ€ฌุกุง โ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช/;Jโ€ฌุช โ€ช Aโ€ฌุง โ€ช. ]5 Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช; @Rโ€ฌุง โ€ช8A 85 8โ€ฌุณ โ€ช S8J ':8 1 inch K82โ€ฌุง โ€ช ,8 ุŒ 98โ€ฌุงโ€ช98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฏ โ€ช /โ€ฌุง โ€ช.1% 9โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช +5โ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุฑุฃุณ ุง โ€ช  5 G , 9" 9โ€ฌุง 'ุช ุง " ุฉโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ข โ€ช 88C% T88?5โ€ฌุง โ€ช T(88โ€ฌุงโ€ช88%โ€ฌุฉ ุงุขโ€ช;88โ€ฌุงุญ ูˆโ€ช ,(88โ€ฌุง โ€ชT88 +885 H88 88. 988.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ; 9 'O , 9โ€ฌูˆโ€ช. (5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช ,88 88%; ? T88 88C%โ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌุช โ€ช885 H88โ€ฌุซ โ€ช 88 @\88Jโ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌุช โ€ช,88%โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ชYโ€ฌูˆ ุง โ€ช $โ€ฌุง ;ุช ุง ? ุง โ€ช T +5 H ุŒโ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช Aโ€ฌุจ ;โ€ช+8e 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 15โ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช J +5โ€ฌูƒ ( โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌูˆุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช ( 15โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุงุข" โ€ช.โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช j 88J +885โ€ฌุง โ€ช 988โ€ฌุขโ€ช ุŒ 88 885 G 88 ูก (88 988โ€ฌูˆโ€ช 9V88U5โ€ฌุง โ€ช j 88โ€ฌุงูˆโ€ฌโ€ซโ€ช`88โ€ฌูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌุงูŠ โ€ช 88C%โ€ฌุงโ€ช88โ€ฌุก โ€ช T88 ,88โ€ฌุง โ€ช 885 $88 188G J +885 988โ€ฌูƒ โ€ช,88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;โ€ช T C% 1.Rโ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู„ ูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ ุขโ€ช'8โ€ฌุช โ€ชOโ€ฌุฑโ€ช 8GKJ +85 8/โ€ฌุง โ€ช 8J 98โ€ฌูŠ โ€ช8GKโ€ฌุก โ€ช S *8โ€ฌูˆโ€ช+85โ€ฌโ€ฌโ€ซุง โ€ช +(/ @ / 9M S":โ€ฌุง โ€ช J 9โ€ฌูŠ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูฉูจ -โ€ฌโ€ฌ


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ‬

‫‪- ٩٩ -‬‬


‫‪BC‬م ا‪C$‬رة ‪:‬‬ ‫‪ ٥ /;5‬ا‪_C 9‬م ارة‬ ‫‪  -١‬زرع ا ;ا وا ‪ T.‬ا ‪: b‬‬ ‫ ه‪ o7‬ا ‪ +5‬زرع ا ;ا  ا *" ا ‪ T( W‬ا ‪8‬ت وا‪8.‬د‬ ‫ا ;اردة ا ‪GGW‬ت ‪ 8 +85 H ،‬ا "ا‪ 85‬زرع ا ‪ T(8 T8.‬ا ‪8C‬ط ا ‪8‬دة ‪8‬‬ ‫ا ‪88GGW‬ت ‪ ،‬و‪ $88% ,88.5‬ا ‪88C‬س ا ‪'88‬م ;‪ @88A‬ا ‪ 988"A ,88 T88.‬ا ‪ 88CU‬او ا ا‪T88A‬‬ ‫وا آ ‪ J 2 ,‬آ" ‪ 9"A‬ا "‪8‬ء ‪ J 8 .‬آ‪ T8‬ا ;ا ‪ ، 8‬و‪ 5‬ا‪ $8%‬ا‪8‬ء ا ‪;8C‬ع‬ ‫ا *‪ T. m‬ا‪Ce‬ء ‪ %‬ا آ‪ T‬وا‪?J‬هت ا * ‪.‬‬ ‫‪ J .‬آ‪ T‬ا ‪ T.‬و‪/ ":J‬ا ‪ 5 J +5‬ا ;ا ‪ T(8 8‬ا‪?J‬ه‪ 8J‬ا ‪8‬دة ‪8‬‬ ‫ا ‪88GGW‬ت و‪; 9885YCJ‬ا ‪ ,88 88‬ا‪ 988/‬ا ‪ 8857K‬ا ‪88 (88‬وا و‪ ,88‬ا‪mJ88U 988/‬‬ ‫ارة و‪ 5‬ا‪ 95YCJ C% $%‬ا ;ا ‪ b*C $% 5YCJ‬ا ?ران ‪;8J $ "5 J‬ن‬ ‫‪ UW‬دا‪ 9O‬ا ?ران و‪J‬ج ‪ .‬ت ‪ Ce‬ا ;ا ‪ ,8 8‬ا‪ 98/‬اد‪8 O‬‬ ‫‪ 888‬ا ?‪888‬ران ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪ J 888C% $888%‬آ‪ T888‬ا ;ا ‪888/ 888G J ، 888‬ا ‪888C% 2;*888O‬‬ ‫ا ;‪'882‬ت ‪ H88‬ا‪88 988: J 88‬ط ‪ 88.J $88 b.88R‬ض ‪ (88‬او ا‪*88U‬ل ا‪88Ce‬ء‬ ‫‪ %‬ا *‪ ، T‬آ ‪ 5‬ا‪ $%‬ان ‪;J‬ن ا ‪ TMW * T.‬ا ‪;G‬ر ‪ +85 $‬د‪;8O‬ل‬ ‫ا *" ا ‪ TMO , W‬ا ‪;G‬ر وا ‪i85 8 ".‬دي ا ‪ 8GKJ $8‬وا‪ 8UO‬دا‪98O‬‬ ‫ا *"‪.‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ C% $%‬ا‪ O‬اج ;ا ;‪ @ 2‬ا ‪ b‬ا‪ O‬ى ان ‪5 +5‬‬ ‫و‪;O .C GKJ‬ل ا ‪i5  SC‬دي ا ‪ $‬ا‪ ، A'Z‬آ ‪ 5‬ا‪ $%‬ا‪O‬ر ا ‪ G‬‬ ‫ا ‪;  T C‬رة ‪V 9. ;J H‬ء ‪ T . %٤٠‬ا 'ك ‪ ،‬آ ‪ 5‬ا‪$%‬‬ ‫‪ T T% 9 %‬ل زادت ا ( ‪ ١٥ ,%‬اي آ‪; ٥ 9‬ا وذ ‪,‬‬ ‫ا‪ % 9(J 9/‬ا (‪. T‬‬ ‫‪; 95YCJ  -٢‬ا ا ‪ $‬ا ‪ mJU‬و‪ J‬آ‪ T% T‬ا ‪mJU‬‬ ‫‪ J +5‬آ‪ T% T‬ا ‪ T( mJU‬ا ;ا‪ @A‬ا "‪ 8 8C‬ا ‪8GGW‬ت و‪ T(8‬ا‪8.‬د ‪،‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ C% $%‬ا آ‪ 2 T‬ا ‪GGW‬ت ا ‪;J H 57UC‬ن ‪ [8.‬ا‪ m8 o8?J‬ا "‪8‬ب‬ ‫‪ H‬ان ا "‪8‬ب ‪ 8‬ا ‪8.‬دة ‪8/ $8% m8U5‬ار و‪ +85‬ذ ‪ ]85 \ ,8% 8‬ا ‪8 @8 ](8C‬ول‬ ‫ا‪ %‬ل ا و ‪ ,‬ا ‪.‬دة ‪;J‬ن ا ‪GGW‬ت ا ه‪ 8‬ا ‪ 8C‬ا ‪78UCJ +85 8‬‬ ‫ا ‪88C 98 .‬ءا ‪ ، 88%‬آ ‪ 5 88‬ا‪ ,(88 $88%‬ا‪8O‬ر ;‪ @88A‬ا ‪88U‬ح ‪;88J H88‬ن ‪,88 88"5‬‬ ‫ا (‪W‬م ‪ C%‬د‪;O‬ل ا ‪ 8"% @8R;J H8 8 K‬ا ‪8U‬ح ‪8%‬دة ‪8. +8 ٢٠-١٠ ,8‬‬ ‫‪ ,‬ا\ر ا "ب و آ‪ Y‬ا ‪.".‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ $%‬ا ;ا وا آ ا  و‪;% /;5‬ا ] ا ‪ C 8‬او ا‪8 J‬‬ ‫‪ 8WU +85 H‬و‪8/ 8U_CJ‬ا ‪ +85 +8e‬ا‪Y‬ا ‪ 8‬ا ‪ T8% $8‬ا ‪ mJ8U‬و‪ 8 "8#‬ا ‪T8.‬‬

‫‪- ١٠٠ -‬‬


‫‪ ،  5 G‬و‪ +5‬ا‪'8Z‬ق ا ‪ T8.‬و ‪ V8J $8 85‬ر ا‪8Ce‬ء ‪ 8 %‬ا ‪*8‬رة‬ ‫ ‪..‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ $88%‬دا ‪; 885 J 88C% 88‬ا ‪ 88‬دا‪ 988O‬ا ?‪88‬ران ان ‪;88J‬ن ا‪?J 88‬ه‪88‬ت ا‪ 88‬او‬ ‫‪; %‬د‪ 5‬و‪; 5 J J .C @C 5‬ا ‪?J‬هت ‪.‬‬ ‫‪ T  -٣‬ا 'ك‬ ‫‪ +J‬ه‪ o7‬ا ‪ J .‬آ‪ T‬ا ; ا ( واء ا‪ %‬ل ا *رة و ‪;C‬رد ‬ ‫‪ % ,"C jGW 5‬ا (‪ T‬وآ‪U‬‬

‫ ا ا ة ‪ C5 /;5 T4/15‬ا‪: J‬‬ ‫‪U -١‬ح ارة ‪e'e‬‬ ‫‪ -٢‬وات ارة ‪% 4x18 w‬د ‪٨‬‬ ‫‪ -٣‬وة ارة ‪emergency kit @ 4x18w‬‬ ‫‪ 9"A‬ء ‪ T %‬ا 'ك '} ‪ ,‬ا ‪ jGW‬ار‪A‬م ا ;‪;/‬دة وا ‪8% ,8"J 8‬د‬ ‫ا 'ك ا رة ا ;رة ا ;اة ‪ ،‬د‪" ;%‬أ ‪ T % .‬ا 'ك ‪.‬‬

‫‪- ١٠١ -‬‬


‫‪ }88'5 -١‬ا ‪ j88W‬ازرق ‪ 988: 5‬ا ‪ j88W‬ا ‪ (88‬ا ‪88‬دم ‪ ,88‬ا ;‪T88 +885 H88 88‬‬ ‫ا 'ك ‪ph + N +E‬‬ ‫‪ 8"% -٢‬و‪8‬ة ا‪8‬رة او ‪8 9O85 $8‬‬ ‫ا ‪888U‬ز ‪ 888 'O ,888‬او آ ‪8885 888‬ل ‪ 888‬ا ‪888.‬‬ ‫"‪; 5‬ت " و‪U o?J 1?5‬ح ارة ا ‪e':‬‬ ‫‪ 88C% -٣‬ا‪Y88‬ال ‪ 88‬ا ‪88U‬ز ا ‪88U $88‬ح ا‪88‬رة‬ ‫ا ‪ 1. T( e':‬ار‪ .‬ا 'ك وه آ‪J8‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ ز ‪ 57K‬وة ال ‪emergency‬‬‫ ‪ e'e‬ا 'ك ‪;8‬ن روا‪ @8/‬ا‪8‬رة ‪ H8‬ان‬‫آ‪ e'e 9‬و‪8‬ات ا‪8‬رة ‪8U $8%‬ح ‪78 ،‬ا ‪18‬‬ ‫‪888 T(888‬ه; "‪ 888 ,888‬ا ‪888 j888GW‬ن ه‪o7888‬‬ ‫ا ;رة ‪ ٥ T(J +5‬ا 'ك ‪.‬‬ ‫‪;88. -٤‬د ‪ 88".‬ر‪ ١ +88A‬وه‪ 88‬اول ‪ 88"%‬ا‪88‬رة‬ ‫ ‪ "% 9: J‬ور او ‪ T8 "%‬ا‪8./‬‬ ‫ا‪888‬رة و‪888‬ز و‪888‬ة ا ‪;888G‬ارىء ‪ ،‬ا‪ 888‬ا ا‪@888/‬‬ ‫ا‪YC5 1 O‬ل ا ‪ 9U‬ا (‪ b‬ود ‪ + ٢٠‬اذا ‪ ,5 +‬ه‪C‬ك ‪ ]. b‬وود ‪٤٠‬‬ ‫‪ +‬اذا آن ‪ ]. b /;5‬و‪;.5 +e ,‬د ‪'O ,‬ل ا ‪ 1?J ".‬ا ‪ 8".‬ا‪ 8O‬ى‬ ‫@ ا 'ك ‪.‬‬ ‫‪ "% -٥‬ر‪; ٢ +A‬م ‪ [UC‬ا ‪ ,8"5 H .‬ا ‪ j8GW‬ان ا ‪;8‬رة ا ;ا‪,8 82‬‬ ‫ا ‪;J ,".‬ي ‪ ٦ $%‬ا 'ك وه ‪ ٣‬روا‪ @/‬ارة وز ودي وار‪. R‬‬ ‫‪ 88"% 88 -٦‬ر‪ ٣ +88A‬وه‪ 88‬ا ‪ 88".‬ا ‪88; 882W‬ة ا‪88‬رة ا ‪;88G‬ارىء ‪ +885‬ا‪Y88‬ال ا ‪88U‬ز‬ ‫وا ا‪ @/‬وه‪;J C‬ن ‪ C 5‬ا 'ك ا ‪ 8‬ا‪ ,./‬ا‪ @8 ,5 8O‬ا ‪8‬دي وار‪8R‬‬ ‫‪ 9 J‬ا ‪;M‬ار ‪ o?J‬ا ‪ ".‬ا‪ O‬ى‪.‬‬ ‫‪ "% -٧‬ر‪; ٤ +A‬م ‪ ٤ G % [UC‬وآ‪٥ "%  7‬‬ ‫‪ "% -٨‬ر‪;J ٦ +A‬ن ‪ 5‬را‪ , @/‬ا وا‪@/‬‬ ‫‪ 9 5 -٩‬ا ا‪ @/‬ا‪ O‬وا دي وار‪7K R‬ي ا ‪ e':‬وات ا‪ O‬ة‬ ‫و‪ T?5‬ا‪8Ce‬ء ‪ 8 %‬ا ‪ +8.J T(8‬ا ‪8U‬ز ‪Y8 8'.‬ة ‪;8‬اءا ‪ 8C%‬ا ‪8U‬ح او ‪8C%‬‬ ‫وة ا‪8‬رة ‪ +85 $8‬ا ‪8‬ل ‪ ;8 98 8 18%‬و‪ ، (85‬و‪ +A 8J +85‬ا ‪(8‬‬ ‫ا ‪ (8‬ا ‪788K‬ي ‪8‬ا ة وذ ‪ ,8 88‬ا‪ @88 ?J 8 % 988/‬ا ;‪ 8‬وو‪ @88R‬ا ‪8U‬ز ا ‪788K‬ي‬ ‫ ا ة ‪ $%‬ا \@ ا ‪.1 *W‬‬ ‫و‪ T .‬ا 'ك ‪ 2 +5‬ا (‪ T‬ا ‪ % ]5 \ ,%‬ا 'ك ‪ 8‬آ‪98‬‬ ‫‪ "%‬او ‪W‬ام ‪/‬ز ا س او و‪ 8 % 8C% T8?5‬ا ‪8% T(8‬م ا ‪W8‬ام ا‪85‬‬ ‫و‪'2‬ت ا 'ك ‪ T?5‬ان ‪;5‬ن ا ( ( ا ‪ ,‬ا ;‪ 8‬ا ‪ $8‬ا ‪8U‬ح دون اي‬ ‫ا‪G‬ع ‪.‬‬ ‫‪- ١٠٢ -‬‬


‫و ل و‪;/‬د ‪ 85 , ' ]. b‬ا ‪'8‬ك ا ;ا‪ ,8 8.A‬ا ‪ ,U(8‬وذ ‪8‬‬ ‫ ‪W‬ام " | ‪Y‬و ‪ + " ,UK‬ا ‪ j‬ا (‪ @ b‬ا ‪.".‬‬ ‫و‪ M‬ه‪ C‬ا ‪ $‬ا ‪W‬ام وة ارة ا ‪;G‬ارىء ‪ H‬ا ‪ 9 .J‬آ;ة ا‪8‬رة‬ ‫‪%‬د‪ 88 885‬ا ‪88‬ت ا ‪.‬د‪88 88 88 C 885‬ل ا‪88G‬ع ا ‪88‬ء ‪ 988 .J‬و‪ +885‬ا‪88R‬ء "‪88‬‬ ‫;ر‪ SC(5‬واة او ا‪ T( ,Ce‬ا ? @ و(‪ T‬ا ‪;G‬ب ا ;ا‪U2‬ت‪.‬‬ ‫‪ J  -٤‬آ‪ T‬وات ارة‬ ‫‪ J 88. +885‬آ‪ T88‬ا ‪ b(88‬ا ‪ ]88.‬او ‪ 88.‬ده‪88‬ن ا ‪ J b88‬آ‪ T88‬و‪88‬ات ا‪88‬رة‬ ‫ا ? ‪ "( .‬و‪ 5‬ا‪ $%‬ان ‪;J‬ن ا‪ o?J‬ا "ت ‪ [UC‬ا‪ o?J‬وان ‪;5‬ن ‪;J‬ز‪$8% 8.5‬‬ ‫ا (‪ b‬ا ‪ T( +_C 9M ].‬ا ‪GGW‬ت ‪.‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ $%‬ا‪V‬ر آ ;‪/‬ت وات ا‪8‬رة ‪ 8" 8 8‬ة ‪ ,8‬ا ‪ 98 .‬اي ‪98"A‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا (‪ b‬ا ‪ , ].‬ا‪ 9/‬ن ار‪ J%UJ‬وا ‪ J‬آ" ;ا‪ 8.A‬ا ‪8‬دة‬ ‫ ا ‪GGW‬ت دون ان ‪.J‬رض ا‪ %‬ل ا‪ O‬ى آ آ‪ S‬او ا * ف ا ‪ ].‬او ;ا ‪ 8‬‬ ‫ا\‪U‬ء ا ‪ ]5‬او ‪ Z‬ه‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ا ‪ U‬وا ‪9KM‬‬ ‫  ا ‪ U‬وا ‪ +5 9KM‬ا‪: J‬‬ ‫ ‪ @ / 9 %‬ا ;ات *;رة ا ‪;G‬‬‫ ‪ 9 %‬وات ارة ا ‪;G‬ارىء ‪ 9* ]5 \ ,%‬ا \@ ا (‬‫ ‪88‬ن ‪ 9882;J‬و‪88‬ة ا‪88‬رة ا ‪;88G‬ارىء ‪ $88%‬ا ‪88U‬ز و ‪ $88% [88‬ا ا‪ @88/‬اي ا‪88‬‬‫‪ 8C% 9 .J‬ا\‪8U‬ء ا ‪8U‬ح ‪ H8‬ان ه‪ o78‬ا ‪8% M8‬دة ‪$GW58‬ء ‪ 8‬ا ‪,8CU‬‬ ‫‪ C%‬ا آ‪T‬‬ ‫ ا \@ ا ‪78K‬ي ‪8‬ا ة وا آ‪ j8GW 18G ,8 8‬ا ‪78UC‬ي وا آ‪8‬‬‫‪;* 1 % ,‬رة ‬

‫‪- ١٠٣ -‬‬


‫‪BC‬م ا!رة ‪:‬‬ ‫_‪88‬م ا ‪88‬رة ه‪ ;88‬ا ‪88_C‬م اآ"‪ 88 88‬ا ‪88‬وت ا ‪ 88‬وه‪788‬ا ا ‪88_C‬م ‪ T88?5‬ان‬ ‫‪ 5‬ا‪ 1 $%‬ا ‪ 8A‬ا ‪ 8 8 .‬ا آ‪ T8‬و‪ 8‬ا را ‪ 8‬و‪ 8‬ا‪M8‬ء ا ‪8GGW‬ت ا ‪857UC‬‬ ‫‪ H‬ا‪ 1‬ا ‪ T*.‬ا ‪ (8‬و‪5 8#‬ن ا ‪8‬ة ‪ 98‬ا ‪ M8‬وع و ‪;8‬ف ‪8‬ث ه‪,8% 8C‬‬ ‫ا_ ا ‪_C .‬م ا رة ‪.‬‬ ‫ار ا!رة ‪:‬‬ ‫ا [ ‪:‬‬ ‫‪ +885‬ا ‪88' [88‬ر‪ 88 Y5‬ا ?‪88‬ران ‪ ،‬و ‪ 88 S(88‬ا‪88.‬د ‪ 88e‬ر‪b88W 88%UJ‬‬ ‫‪'O‬ف ا ‪ M‬وع ‪ ،‬و اآ‪;8J 8 @8A; ,8 8:‬ن ‪ $8% 8"/‬ار‪8UJ‬ع ‪ aUWC8‬او‬ ‫ار‪UJ‬ع ‪%‬ل او ;ق ا (‪ b‬ا ‪ ].‬او ار‪ R‬ا (?د او ا "'ط ‪.‬‬ ‫و‪%‬دة ‪ C%‬ا [ و‪;.82 C%‬د ا ?‪8‬ران ا ‪ +85 8 W‬و‪8 " ,5 (8 ;" @8R‬‬ ‫ا ?ار (‪; T‬ا‪ @A‬ار‪ Y5‬ا دة ا ‪GGW‬ت ‪ ،‬وذ ‪ ,8‬ا‪8UJ 98/‬دي ا ‪ 8U‬‬ ‫ ?ران ا ‪ W‬‬ ‫ا ‪ C%‬ا [ ‪8/ 8‬ران ا ‪;8G‬ب ‪ 5‬ا‪ $8%‬ان ‪;8J‬ن ‪ 8 %‬ا ‪ 8 8‬ا ?‪8‬ران‬ ‫ ‪W‬ام ا *روخ ‪ R' .C‬ار ‪ %‬ل ا ‪ ،‬ا ‪ 8C%‬ا ‪8 [8‬ر‪;8 Y5‬ق‬ ‫ا ‪ b(88‬ا ‪ 988 % +885 188 ]88.‬ذ ‪ 88‬ا‪88Ce‬ء ا ‪ "*88‬ا ‪ b(88 88 W‬و‪ J‬آ‪ T88‬ا ‪T88.‬‬ ‫ا ‪; ;G‬اءا آ‪ 7x7 S‬او ‪ 7x14‬او ‪ Z‬ذ ‪.‬‬

‫‪- ١٠٤ -‬‬


‫‪ J‬آ‪ T‬ا ;ا وا ‪: T.‬‬ ‫‪ 9 % .‬ا ‪U‬ت ا ‪ 2W‬ر‪ J +85 Y5‬آ‪ T8‬ا ‪ T(8 T8.‬ار‪8%UJ‬ت ا "‪8C‬‬ ‫‪ 88‬ا ‪88GGW‬ت ا ‪ 8857UC‬و‪ 5‬ا‪ $88%‬ان ‪;88J‬ن ‪;(88 @88‬ى ا ‪*88‬رة و‪88 88Z‬رزة وان‬ ‫‪;J‬ن ( و‪. Z‬‬ ‫‪ 5 J‬ا ;ا ‪;8J‬ن ‪ ، 8"J 85 G‬وان ‪ 8Ce +85‬ا ;ا ‪Y 8‬وا‪,8 8;U 85‬‬ ‫ا‪ 8 % 9(J 9/‬ا ‪ ، T(8‬وان ‪8 8 T8 T8% 98 % +85‬ل زادت ا ‪,8% (8‬‬ ‫‪ ، ١٥‬و‪ S":J +5‬ا ;ا  ارض ‪ 8 5 G‬و‪]85 \ ,8% 85 +85‬‬ ‫و‪ "\ @R‬ا ‪ , A; C‬ا‪ , 5 9/‬ا ( ? ا ور ;‪ ، 8A‬و‪ 5‬ا‪$8%‬‬ ‫ا ‪ jO T‬ا ;ا  ‪8‬ل آ‪ S8‬ا ;ا ‪ M8O 85;\ 8‬ا‪8 8A'Z‬‬ ‫ ("‪ T +5 $ T‬ا 'ك ‪ 8 (5 9‬آ‪;8‬ن ‪ T8 8 %‬ا ‪'8‬ك ا‪8‬ر‪Y5‬‬ ‫‪%‬دة ‪ . +J‬ا "'ط ‪.‬‬ ‫آ ‪ 5‬ا‪ ,( $%‬ا‪O‬ر ا ;ا ‪V 9. ,iJ H‬ء ‪%٤٠ ,% 95‬‬

‫‪ T‬ا 'ك ‪:‬‬ ‫‪ T %‬ا 'ك ‪/‬ا ا‪8‬ر‪ H8 Y5‬ا‪ T8 +85 18‬ا ‪8U‬ز وا ‪8‬دي‬ ‫وار‪ ,88 88R‬ا ;‪ 88‬ا ‪ $88‬اول ا ‪ +88e Y885‬ا ‪ $88‬ا ‪788‬ي ‪ 1885‬وه‪788‬ا ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪+A 88J $88%‬‬ ‫ا 'ك ‪ C%‬ا ; ‪ ,‬ا‪ J 9/‬آ" ‪ $%‬ا \@ ا ‪ C%  *W‬ا ? @ ‪.‬‬

‫‪- ١٠٥ -‬‬


‫‪ J‬آ‪ T‬ار‪: Y5‬‬ ‫‪ J +88885‬آ‪ T8888‬ا‪8888‬ر‪ T(8 88 Y5‬ا ‪;8888C‬ع ا ‪;8888‬ارد ‪ 8888‬ا ;ا‪U88882‬ت ‪ MK 98888:‬او‬ ‫‪ GEWISS‬او ‪ LEGRAND‬و‪ $%‬ا‪8 5‬ل ‪8‬ن ذ ‪; @8J 8‬ا‪U82‬ت ا ‪82W‬‬ ‫ ‪ M‬وع ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪ J C% $%‬آ‪ T8‬ا‪8‬ر‪ Y5‬ان ‪;8J‬ن ا ‪'8‬ك ;\‪ $8% 8‬ا ‪Y85‬‬ ‫‪ + 9M‬وان ‪;J‬ن ‪ 5 .J %‬ا ‪ (8‬اآ‪ ,8 8:‬ا ‪'8‬زم ‪;85 H8‬ن ا ‪8C‬س‬ ‫ا ا‪k O‬ه ا ‪ m C%‬ا ‪.Y5‬‬ ‫و‪7‬آ ه‪% C‬ة ا;اع 'ر‪ J . / Y5‬آ‪ [UC T‬ا ‪ 5 G‬و‪: C‬‬ ‫ار‪2-PIN Y5‬‬ ‫ار‪3-PIN Y5‬‬ ‫ا‪8‬ر‪ 85 G Y5‬و‪ J‬آ‪88% T8‬دة ‪ 8‬ا ‪ ƒ8G‬او ا ‪ ]\88C‬ا ‪W‬ر‪ 8/‬آ ‪ mG8‬وا ‪5;(88‬‬ ‫واآ‪ ,‬ا ‪. ;\ R .‬‬ ‫ار‪ " @ Y5‬ا‪#‬رة و‪W(J‬م ل ا ‪UPS @ j‬‬ ‫ار‪doublex Ce Y5‬‬ ‫ار‪ Y5‬ار‪ R‬و‪W(J‬م ا ‪ 9U‬ا ‪% TJ‬دة‪.‬‬ ‫ا ‪ U‬وا ‪: 9KM‬‬ ‫‪ J 88.‬آ‪ T88‬ا‪88‬ر‪ 88 +885 Y5‬ا‪ 88O‬ا ‪ 88 Y885‬ا ‪88‬ا ة و‪88 +885‬ن و‪;882‬ل ‪88/‬‬ ‫‪ , 230v‬ا ‪U‬ز وا دي ‪ ،‬وا `آ ‪" 9 % ,‬ت ا‪#‬رة ان و‪/‬ت ‪ ،‬و‪ +85‬ا آ‪8‬‬ ‫‪ S":J ,‬ا ‪ ، / 9M Y5‬و‪ +5‬ا‪ V5‬ا `آ ‪ ,‬آ"‪ (8‬ا ;‪ 982‬وا ‪ 9*8U‬ا ;‪;8/‬دة‬ ‫ ا ‪ Y5‬و‪ %‬آ ‪ ، K"C5‬و‪ 8 +5‬اي ‪8/‬ز آ ‪ 8‬او ‪"*8‬ح ‪ $8%‬اي‬ ‫ا ‪ ,88 Y885‬ا‪88‬ر‪ Y5‬و‪88‬ن ‪ 188 %‬آ ‪ 88K"C5 88‬و‪88%‬م ‪;*88‬ل اي ‪ 88R‬ر ‪ ، 188‬او ‪Y88‬ول‬ ‫‪ @\A‬ا ‪ , 5‬ا ( ب ار‪.ELCB R‬‬

‫‪- ١٠٦ -‬‬


‫‪CD‬ت ا'\‬ ‫ا [ ‪:‬‬ ‫‪W [ J %‬ت ا ‪ [8 M8 o8‬ا‪8‬ر‪ Y5‬ا ‪8‬رة ‪ ،‬ا ان ‪;85 (8 J‬ن‬ ‫‪ j‬ا ت وا ‪. ƒG‬‬ ‫و‪ mR; ( `J‬ا ‪ 9M‬ا  ‪:‬‬

‫‪ J +5 H‬آ‪ 7x7 "% T‬او (‪ T‬ه; ‪;G‬ب ‪G.‬ء ‪ ،‬و‪ J‬آ‪8% T8‬دة ‪$8%‬‬ ‫ار‪UJ‬ع ‪ + ١٤٠‬و‪;J‬ن ‪ ,8 8"5 A‬ا "‪8‬ب ‪ ,8‬ا ‪8‬ا‪ 9O‬او ‪ ,8‬ا ‪8W‬رج ‪ ,8‬ا‪8U 98/‬ح‬ ‫‪ 9KMJ‬ا (‪W‬ن ‪;J H‬ن ‪ , "5 A‬ا (‪W‬م ‪ ،‬و‪ J +5‬آ‪ "% T‬ا‪ 8O‬ى ‪@8A; 8C%‬‬ ‫آ‪ 9‬ا (‪W‬ن و‪ 5‬ا‪ $%‬ان ‪;8J‬ن ‪ ,8 8"5 A‬ا ‪W(8‬ن وان ‪ 8#" 18UO @8R;J‬ة ‪$8‬‬ ‫‪ % 9(5‬ا * ل وث ‪  9G%‬ا ‪. 9‬‬ ‫‪ T‬ا 'ك ‪:‬‬ ‫_‪ 88‬ا ن ا‪ T88Z‬ا ‪W(88‬ت ‪ 88J‬اوح ‪88A‬ر‪88 J‬ود ‪788 2000w‬ا ‪ T88 +885‬ا ‪'88‬ك‬ ‫‪ 88; ,88 3x4mm‬ا ;ز‪ @885‬ا ‪ $88‬ا ‪88U‬ح ‪ ،‬و‪ T88 +885‬ا ‪'88‬ك ‪,88 3x4mm‬‬ ‫ا ‪U‬ح ا ‪ G $‬ا ‪ ، "M‬ل ان ;‪ @A‬ا (‪W‬ن ‪.‬ا ‪ ,8%‬ا ‪8U‬ح ‪ 8 C ،‬اذا آ‪8‬ن‬ ‫‪ J "5 A‬ك ا ;رة ر‪ , Z‬ا‪ T 9/‬آ‪ 9‬ا (‪W‬ن ا ‪ $‬ا ‪U‬ح‪.‬‬

‫‪- ١٠٧ -‬‬


‫و‪ J C%‬آ‪ T‬ا (‪W‬ن ‪ "# +5‬ا ‪ 98‬ا ‪8W‬ص ‪ @8 18‬ا ‪'8‬ك ا ‪8 "8 8‬‬ ‫‪ clement ]5 \ ,%  5 G‬و‪ J +5‬آ‪GZ T‬ء ‪O‬ص ‪Y8.5 H8 IP65‬ل‬ ‫ا 'ك ‪ , 5 + 9M‬ا ‪ .‬ض \;‬ ‫ا ‪ U‬وا ‪: 9KM‬‬ ‫‪ 9KMJ +5‬ا ‪U‬ح و‪ +5‬ن ‪"* 9 %‬ح ا‪#‬رة ا ;‪;/‬د ا (‪W‬ن ‪ ،‬و‪8 +85‬ن‬ ‫‪ ,W(J‬ا ‪ 8 . o‬ة ز‪ ، 8C. 8C‬و‪8 +85‬ن ‪"*8 98 %‬ح ا‪8#‬رة ا ;‪;8/‬د ‪8‬‬ ‫ا ‪888U‬ح وان ‪ 888 %‬ا ‪ 9KM888‬وا\‪888U‬ء ‪888U‬ح ‪ 888/ 9M888 +888J‬وان ا ‪888U‬ح ‪9888 .5‬‬ ‫آ ‪K"C5‬‬ ‫<> ا‪$‬ي ‪hand dryer‬‬ ‫ا [ ‪:‬‬ ‫ ‪W( 9e‬ن ا  ا ‪ $‬ان ?‪ bU‬ا‪5‬ي ‪ 5‬آ‪% T‬دة ‪ 8W‬ج ا ‪8‬ت ‪،‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ C% $%‬ا [ ا‪O‬ر ا ;‪ @A‬ا‪ ، bU? 9:‬ودرا ‪ GC‬ا آ‪9M8 T8‬‬ ‫‪ ;88 H88 ، 88/‬ا ‪ C88R‬و‪;88/‬د ‪ 88 88GC 88 988 K ٣‬ا ‪88‬ت ‪، lobby‬‬ ‫وا ‪ CR‬ان ا ‪ 9"A , W( 9 K e':‬ا‪W#‬ص ‪8 ،‬ن ?‪ b8U‬ا‪85‬ي ‪8K"C5‬‬ ‫ان ‪ 5‬آ‪ T‬ن ‪ .5 H‬ض (‪W‬م ا ?‪ ]85 \ bU‬ا ‪8‬ا‪ ,O‬ا ‪ $8‬ا ‪8‬ت‬ ‫وان ‪;5‬ن ‪ , "5 A‬ا و‪.‬ا ‪ ,%‬ا ‪.5 $ 9 K‬رض ‪ ,W(8‬ا ‪، 98 K‬‬ ‫‪W(5 H‬م ا ‪ WM‬ا ?‪ 15 \ bU‬ا ‪ $‬ا ‪ W‬وج‪.‬‬

‫و‪%‬دة ‪ J +5‬آ‪ T8‬ا ?‪ $8% b8U‬ار‪8UJ‬ع ‪ J ]85 \ ,8% ، +8 ١٤٠‬آ‪ 8W 8"% T8‬ج‬ ‫‪ ، outlet‬و_ ا ^ن ‪A‬رة ?‪ bU‬ا‪5‬ي ‪;J‬ن ود ‪ T8 +85 2000W‬ا ‪'8‬ك‬ ‫‪ ، 3X4mm‬و‪ 5‬ا‪ 88C% $88%‬ا آ‪ J T88‬آ‪ T88‬ا ?‪ @88A; $88% b88U‬ا ‪ ، 88".‬و‪@88C 5‬‬ ‫‪ J‬آ‪ J T‬ت ‪O‬ر‪ , /‬ا ‪ ".‬و?‪ bU‬ا‪5‬ي‪.‬‬ ‫‪- ١٠٨ -‬‬


‫ا‪2E‬ت ‪:‬‬ ‫ا ;ت ‪ 9: J‬وة ا ‪ +‬ا ( _ ا رة وارة ا ;‪;/‬دة ‪GC‬‬ ‫‪;J H C.‬م ‪ 9* $%‬ا وا ل وث دا ة ‪ *A‬او ز‪5‬دة ا ‪9‬‬ ‫‪ ،‬و‪ 9*U 9 .J‬وا ;‪ 92‬ا وي ‪ 9"A ,‬ا (‪W‬م وذ ‪'O ,‬ل ‪ mR;J‬ار‪A‬م‬ ‫ا وا (‪W‬م ‪.‬‬ ‫آ‪;J U‬ز‪ @5‬ا وا ‪ $%‬ا ;ت ‪:‬‬ ‫ ‪ # 5‬ح "(‪;* j‬ر ‪ (J U‬ا وا ا ‪; 2W‬ت و(ب ا ‪8‬ل‬ ‫ا ;ت ا ‪GGW‬ت ا ‪: 57UC‬‬ ‫ ا "ا‪ @8A; 1% C" + *J jGW C5 , 5‬ا ;‪ 8‬وا ‪8‬وا ا ;‪18. ;82‬‬ ‫آ  ا ‪ 9M‬ا  ‪:‬‬

‫‪- ١٠٩ -‬‬


‫ ‪ C5‬ا ‪ jGW‬ا (] ; ‪ PBT4‬ودوا ا‪8‬ر‪ Y5‬و‪ b8J‬و ‪W8‬ن و?‪b8U‬‬ ‫ا‪5‬ي ‪ ،‬و ‪;W ,‬ض ه‪? C‬ل ا * ‪ +‬و‪;J‬ز‪ @5‬ار‪ Y5‬وا ل ‪ 8_،‬ا ;‪;8/‬د‬ ‫ا ‪ , 5.‬ا *در ا ‪ ,"J‬آ‪(8 U‬ب ‪ .8‬ا ;ا\‪ @8‬و‪8A‬س ا ‪'8‬ك و‪ Z‬ه‪، 8‬‬ ‫‪ H888‬ا‪;888C. 888C‬ن ه‪ T888? 888C‬ا ‪7888UC‬ي و‪ 888 / J‬ا‪888‬ر وا ‪(888‬ت ا ‪ $888‬وا‪@888A‬‬ ‫و‪ M88‬وع ‪ ، 88‬و‪ M885‬ط ‪88C $88%‬س ا ;‪ @88A‬ا ‪88? 88 ]88 .‬ل ا ‪ + *88‬و ‪,88‬‬ ‫‪ ,((5‬دا ا ‪M  .‬ء ‪ 9"A‬ا ‪(8 8 . 1. 9.‬ت ا ‪C8‬رة وا‪8‬ر‬ ‫وا ;‪ G.J ,‬ا ‪C‬س ‪ , J‬و‪ 8 e‬ا ‪ @8 98.‬ا ‪8GGW‬ت ‪ .‬و‪ 8 .‬ا ‪(8‬ت‬ ‫ا ‪ H88 ,88 + *88 88.‬ا ‪88‬ل وا ‪'88‬ت ‪ ,88.J‬ا ‪88C‬س ‪ +88UJ $88%‬ا ‪j88GW‬‬ ‫وا‪ /‬اء اي ‪ 95.J‬اذا ‪ TGJ‬ا ‪ ،‬و ‪ CGGW‬ه‪78‬ا ‪ +8J‬ا‪ 8‬اض ان ‪ 98‬ا ‪Y85‬‬ ‫ا ;ا‪ 88‬ه‪ 200W ;88‬و ‪ 88‬دا‪ 88‬ة ‪;88J‬ي ‪ ٤ $88%‬ا‪88‬ر‪ Y5‬اي ان ‪ 88‬ا ‪ 88‬ه‪;88‬‬ ‫‪ 800 W‬و‪ +8J‬ا‪8 %‬د ان ا ‪ @\8‬ا ‪ (8‬ا ‪78K‬ي ‪8‬وا ا‪8‬ر‪ 15A Y5‬و ‪8‬وا ‬ ‫ا‪8‬رة ‪ 10A‬و ?‪ b8U‬ا‪85‬ي و ‪W8‬ت ا ‪ 20A o8‬و ;‪8‬ات ا ‪30A b8‬‬ ‫وا 'ك ا ‪' 57K‬ر‪ 2.5mm Y5‬و 'رة ‪ 2.5mm‬و (‪W‬ت و?‪ bU‬ا‪85‬ي‬ ‫ووات ا ‪.4mm b‬‬

‫ا ‪ 9M‬ا (] ‪;5 H ; jGW ,"5‬ي ا ‪: 5 $% jGW‬‬ ‫ ‪;88 %‬د ‪88O‬ص ‪88‬ل ‪;88 188% ,88"5 H88 description‬ع ا ‪88‬ا ة ‪;88‬اء آ‪S88‬‬‫ارة ‪ lighting‬او ار‪ power sockets Y5‬او وات ‪ bJ‬او ‪W‬ت‬ ‫‪ o‬او ?‪ bU‬ا‪5‬ي او \"خ آ ‪.....‬ا ƒ‬

‫‪- ١١٠ -‬‬


โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ฌโ€ซโ€ช-โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช;88 %โ€ฌุฏ โ€ช88Oโ€ฌุต โ€ช +A 88โ€ฌุง โ€ช @\88โ€ฌูˆโ€ช 188"J Jโ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช 88C% $88%โ€ฌุง โ€ช T88Jโ€ฌุงู† โ€ช;885โ€ฌู† ุงโ€ช88%โ€ฌุงุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช 1,3,5,7,9,โ€ฆetcโ€ฌุง โ€ช;8 .โ€ฌุฏ ุงโ€ช (85โ€ฌูˆุงโ€ช8%โ€ฌุงุฏ โ€ช8 2,4,6,8,10,โ€ฆ..etcโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช; .โ€ฌุฏ ุงโ€ช, 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; %โ€ฌุฏ โ€ชOโ€ฌุต ุณ ุง ( ุง (โ€ชWโ€ฌู… ูˆโ€ช%โ€ฌุฏ ุง 'ูƒ โ€ช5x4mm 9:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช; %โ€ฌุฏ โ€ชOโ€ฌุต (โ€ช .โ€ฌุง \@ ุง (โ€ชWโ€ฌู… ุง ุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช; %โ€ฌุฏ โ€ชOโ€ฌุต ู„ ุง โ€ฌ โ€ซโ€ช;888 %โ€ฌุฏ โ€ช8888Oโ€ฌุต โ€ช"8888 + *8888J ,8888"5โ€ฌุฑุงุช ุง ;โ€ช8888% H8888 ,8888 888โ€ฌุฏ ุง โ€ช8888Uโ€ฌุฒุงุชโ€ฌ โ€ซูˆุง " "ุฑุงุช ุง (โ€ชWโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช H8 ,8 82UJ 98 8; 82O 92UJโ€ฌุง โ€ช 98โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌูˆ ุง โ€ช +8โ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช88Aโ€ฌุณ ุง โ€ช 988โ€ฌุง โ€ช788Kโ€ฌูŠ ูˆโ€ช*88โ€ฌุฑ ุง โ€ช ุŒ 8857Kโ€ฌูˆโ€ช 88/โ€ฌุง ;โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช88%โ€ฌุฏ ุฒุงโ€ช 88Jโ€ฌูˆ โ€ช.88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง \@ ุง (โ€ฌ โ€ซโ€ช;J +5 Hโ€ฌุฒโ€ช @5โ€ฌุง ูˆุง โ€ช $%โ€ฌุง ู„ ูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช C% 5 $%โ€ฌุง ;ุฒโ€ช: @5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู„ ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช 9* +5 ELCBโ€ฌุง ู„ ุงุฑุฉ โ€ช ,%โ€ฌุง ู„ ุง ุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช +5โ€ฌุงโ€ช%โ€ฌุฉ โ€ช(Jโ€ฌูˆูŠ ุง ู„ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช e':โ€ฌุฒุงุช โ€ชload balanceโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช;A @Rโ€ฌุง\@ ุงุท โ€ชspareโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช TG5โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู† ุง ; โ€ช ]\Cโ€ฌุฑโ€ช $8% 8Zโ€ฌุง " โ€ช"8โ€ฌุฑุงุช โ€ช,8 spaceโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 9/โ€ฌุง  ุง ; โ€ช .โ€ฌุง ("โ€ฌ โ€ซโ€ช +5โ€ฌุง ุขโ€ช ,8 8โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุน ุง โ€ช8 ' 8โ€ฌู„ ูˆุงโ€ช8Oโ€ฌุฑ โ€ช8Aโ€ฌุณ ุง โ€ช 98โ€ฌุง โ€ช78Kโ€ฌูŠ ุงโ€ช98:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง `ุข โ€ช 2 ,โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌุง ุฏ (" โ€ชGGWโ€ฌุช ุง * โ€ช+โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช 8.โ€ฌุง ;ุฒโ€ช @85โ€ฌุง โ€ช j8GW $88% T8 Cโ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌุช ูˆุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช +885โ€ฌุง โ€ช+J88 ,8 182'Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% . o7UCJโ€ฌุงุฑุถ ุง ;ุงโ€ช @Aโ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช8GGWโ€ฌุช ุง โ€ช 8CU 18 5J +85 ุŒ 857UCโ€ฌุง โ€ช+8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @ ?J $%โ€ฌุง ; โ€ช @ ?J +5 $โ€ฌุง ูˆุง โ€ช $%โ€ฌุง ;ุง\@ (โ€ช Tโ€ฌู‡; ุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง [ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +5โ€ฌุง [ ;ุช ุง ?ุฑุงู† ุง โ€ช % 9"A Wโ€ฌุง *โ€ช ]85 \ ,% Tโ€ฌูˆโ€ช@8Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุงุญ โ€ช TMOโ€ฌุงูˆ ; ( โ€ช +5 H ,5โ€ฌุงุฒุง โ€ช .โ€ฌุงุก โ€ช T82 ,โ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌุงุฑ ูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $8%โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช;Jโ€ฌู† ( ุงุข" โ€ช ( ,โ€ฌุง ; โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 8C%โ€ฌุง โ€ช8/ 8 [8โ€ฌุฑุงู† ุง โ€ช;8Gโ€ฌุจ โ€ช 8โ€ฌุงูˆ โ€ช 8 % 98"Aโ€ฌุง โ€ช8 [8โ€ฌู† โ€ช 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?ุงุฑ โ€ช V5 $โ€ฌุฑ ุฐุง ุขู† โ€ช 1 8โ€ฌุงโ€ช 98Aโ€ฌุงูˆ โ€ช(8โ€ฌูˆ โ€ช ]8 .โ€ฌุง ;โ€ช@8A; 98 +85 18 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ; โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌู† ุงโ€ช Oโ€ฌุงูˆ โ€ช +5โ€ฌุง โ€ช @8 ](8Cโ€ฌุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ุง โ€ช 8 8K 8โ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌุงุฑโ€ฌ โ€ซ ' ุง ; โ€ช ุŒโ€ฌุข ุงู† โ€ช %โ€ฌุง  ุง ?ุฑุงู† โ€ช K"C5โ€ฌุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† *ุฑูˆุฎโ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูกูก -โ€ฌโ€ฌ


‫ا آ‪: T‬‬ ‫‪ 9"A‬ا آ‪ +5 T‬ازا ‪ @ /‬ا‪Y/‬اء ا ; ا ا‪" O‬ا ‪ T‬ا ا‪ " O‬و‪8 1_U‬‬ ‫آ ‪ 88;J‬ا ;‪ 88‬ا ‪ 882W‬وآ‪ 88‬ا ‪ +88‬ا ;‪ 88% 88‬و‪;(88 88 88_U‬د‪%‬ت ا ‪ M88‬آ‬ ‫‪ J +5 $‬آ" ‪ .‬اء ‪ ,‬ا آ‪.T‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ 9"A $%‬ا آ‪ Te T‬ا ; (‪% T‬د ا وا @ و‪ a. @R‬ا ‪;:‬ب‬ ‫‪ ,‬ا‪ 9/‬و‪; @R‬ا ا\ ‪YJ A‬م ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪ $%‬ان ‪;J‬ن (;‪@ 5‬‬ ‫(;ى ا *رة ‪ Z‬رزة ‪ ،‬وان ‪;J‬ن ‪ Z‬ا "‪Y‬ان" ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪ $%‬ان ‪+5‬‬ ‫ا ‪ +(? 5C.‬ا ; ‪ C%‬ا آ‪ #O +5' T‬او ‪ ، Ce‬و‪ GKJ +5‬و ‪. 5‬‬ ‫‪ %‬ا آ‪. T‬‬ ‫و‪ J . +5‬آ‪ T‬ا ; ‪ 92;J‬ا ;ا ‪ $%‬ادا ات ا ‪ 2W‬‬ ‫ا ; ‪*A +5 $ ،‬ر‪ % 9"A , J‬ل ا *رة ا ‪C ,.‬س ا ‪.‬‬ ‫‪ @ ?J‬ا ; ‪:‬‬ ‫‪ @88 ?J 88C%‬ا ;‪ 88 88‬او ‪788UCJ j88GW 988 % ,88‬ي د‪ ,88 %١٠٠ ]88A‬ا‪988/‬‬ ‫‪ % $% , 1 5J‬ا ? @ "‪. 1% C‬ت ‪;A‬ا\‪ @8‬ا ‪8‬وا و‪H8 ، 8"J J‬‬ ‫‪ 5‬ا‪ C% $%‬ا آ‪ T‬ان ‪;J‬ن ا 'ك  ا آ‪ T‬و‪;J‬ن ‪ @ /‬ا 'ك آ"‪8‬‬ ‫‪ $88%‬ا ;ا\‪ @88‬ا ‪ 88 *88*W‬و‪;88J‬ن ا ;‪ ,88" 88"J 88‬ار‪88A‬م ‪ $88%‬آ‪، 88 988‬‬ ‫و‪;5‬ن ا ‪ 9‬ا ( ‪ +‬ا ‪ $% j‬ا \@ ا ( ‪.‬‬ ‫و‪ @ ?J . +5‬ا ; و‪ 1% C" GGW @R‬ا ء ا ‪ K‬ف وا ;ا\‪ @8‬ا ‪8‬دة‬ ‫ ‪ 88‬و‪ @88 / +A 88J +885‬ا ;ا\‪ @88‬وآ‪ 88‬ا ‪ +88‬ا ;‪ $88% 88‬ا "‪88‬ب ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪88% $88%‬دة ‪88C%‬‬ ‫‪ @ ?J‬ا 'ت ا ( ‪ $%‬ا ;ت و‪ @8R‬ز‪85‬دة ‪;8\ 8‬ل ا ‪8 98‬ود ‪+8 ١٠‬‬ ‫وذ ‪ ,88 88‬ا‪ 988/‬ا‪88 %‬ل ا ‪ *88‬ا ‪88 88 "(88‬ل ‪88‬وث ‪88 T"(88 *88A 88‬‬ ‫وا‪ GR‬ار ا ‪ KJ $‬رأس ا ‪. 9‬‬ ‫و ‪ a. 5‬ا ;ت ا ‪: . ? *W# S A‬‬

‫‪- ١١٢ -‬‬


โ€ซุง โ€ช Uโ€ฌูˆุง โ€ช: 9KMโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช Uโ€ฌูˆุง โ€ช +5 9KMโ€ฌู† ุงู† โ€ช @ /โ€ฌุง ;ุง\@ โ€ช .R; + 9M 9 .Jโ€ฌุง ;โ€ช982โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช 9*Uโ€ฌูˆุงโ€ช % C% SPARK /;5 1โ€ฌุช ุง ;โ€ช 92โ€ฌูˆุง โ€ช 9*Uโ€ฌูˆุงู† ุง โ€ช @\8โ€ฌุง โ€ช(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @8 / ,8% @8G5โ€ฌุง ;ุง\โ€ช @8โ€ฌุง โ€ช ุŒ 8% Uโ€ฌูˆโ€ช8 8โ€ฌู„ ุง โ€ชW8โ€ฌุงู… โ€ช8 +85 ELCBโ€ฌู† ุงโ€ช;85 18โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซ โ€ช C% 9*Uโ€ฌุง โ€ชU $% jKVโ€ฌุญ โ€ช TESTโ€ฌุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช 18โ€ฌูˆุงโ€ช;85 18โ€ฌู… โ€ช@8 / ,8% 9*8Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุง\@ ุง ;\ โ€ช.1.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชMโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌูˆ;ู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88C%โ€ฌุฑโ€ช @88โ€ฌุง โ€ช @\88โ€ฌุง โ€ช 988 .J 88; (88โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌุงุช ุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉ โ€ช H88โ€ฌุงโ€ช988 .J 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 9*UJโ€ฌุงูŠ โ€ช;8J' "| 8J" .โ€ฌู† โ€ช (8โ€ฌุฉ ุงโ€ช8Rโ€ฌุกุฉ โ€ช;85 8C ุŒโ€ฌู† ุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠโ€ฌ โ€ซ โ€ช 9โ€ฌุง ( โ€ช +8 Zโ€ฌุง โ€ช $8% j 8โ€ฌุง โ€ช @\8โ€ฌุง โ€ช ุŒ (8โ€ฌุงูˆ โ€ช8โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช8โ€ฌุง ุฉ โ€ช 8Zโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +โ€ฌุง โ€ช $% jโ€ฌุง " "ุฑ ุง โ€ชWโ€ฌุต โ€ช. 1โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช C%โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุงู… ุง ุงโ€ช8โ€ฌุฑโ€ช8 Y5โ€ฌู† โ€ช @\8Aโ€ฌุง โ€ช ,8 85โ€ฌุง โ€ช (8โ€ฌุจ ุงุฑโ€ชุŒ 9*8U5 8Rโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช;5 Cโ€ฌู† ุง ุง 'ูƒ ุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช8Wโ€ฌุต โ€ช8โ€ฌุฑโ€ช Y5โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑุฉ ;โ€ช;82โ€ฌู„ โ€ช"8 @8โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูกูฃ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซุงโ€ช88โ€ฌุฑุฉ ุงูˆ ุง โ€ช88C% ุŒ [88.โ€ฌู‡ โ€ช88 +885โ€ฌู† ;โ€ช @88Aโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฏูŠ ูˆุงุฑโ€ช 188%/โ€ฌุง โ€ช"88 $88โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุงุฑโ€ช ุŒ Y5โ€ฌุงูˆ โ€ช;5โ€ฌู† ุง โ€ช M 1 /;5 Y5โ€ฌุฏุงโ€ช 982; `8GO Oโ€ฌุงูˆ 'โ€ช(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง 'ูƒ "โ€ช. V.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช C%โ€ฌุฑ@ ุง \@ ุง ( ู† ุง ;ุงุช ุฐุงุช ุง โ€ช e':โ€ฌุฒุงุช โ€ช+85 8C ุŒ 98 .Jโ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช Wโ€ฌุฌ ุง \@ ุง ( ูˆโ€ช Wโ€ฌุฌ ุง ;ุง\โ€ช @8โ€ฌุง โ€ช 8% Uโ€ฌุฐุงุช ุง โ€ช 8e':โ€ฌุง\โ€ช;8โ€ฌุงุฑ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช , 5 9Wโ€ฌู† ุง ุง \โ€ช 9G. ,.โ€ฌูˆโ€ช 92;5โ€ฌุง ุง โ€ชUโ€ฌุฒุงุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข@ ุงุงุฏุงุช โ€ช:KWHโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9"Aโ€ฌุงู† "ุฃ โ€ช Mโ€ฌุญ ุขโ€ช J Uโ€ฌุขโ€ช T8โ€ฌุง โ€ช8.โ€ฌุงุฏุงุช ุฏโ€ช 8;%โ€ฌุงูˆ โ€ช78โ€ฌุข ุงโ€ช(8Aโ€ฌู… ุง โ€ช (8โ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช.โ€ฌุงุฏ ูˆโ€ช .โ€ฌุขโ€ช. ุŒ 1 % Uโ€ฌุงุฏ ุง  โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช(Aโ€ฌู… ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชJ b -ูกโ€ฌุฑโ€ช , :โ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุณ ( โ€ช8# @8 T8 C5 1.Gโ€ฌุฉ ุง โ€ช8โ€ฌุฑ โ€ช 98โ€ฌูˆโ€ช;85โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช%โ€ฌุฏ โ€ช A 1JUโ€ฌุงูŠ ูˆุฏ โ€ชU ูงโ€ฌุช โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9J 9/โ€ฌุง ูˆ ("โ€ช $% 12;J Tโ€ฌุง ;ุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,88 88 : 88/ b8 -ูขโ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช 188A 188.G (88โ€ฌูˆโ€ช88%โ€ฌุฏ โ€ช 188JUโ€ฌุขโ€ช 88:โ€ฌุฉ โ€ช+885 H88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช \ @ 12;Jโ€ฌุง ?โ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง ุต โ€ช A :โ€ฌุต โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช;Cโ€ฌู… โ€ช; % $% YJ 5โ€ฌุฏ โ€ช $% YJโ€ฌุง\ุฑโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูคโ€ฌุง โ€ช [\CK : [\CKโ€ฌุฏุงโ€ช , +โ€ฌุงโ€ช % +_CJ 9/โ€ฌุฏูˆุฑุงู† ุง ุตโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฅโ€ฌุง (?โ€ช;5 : 9โ€ฌู… (?โ€ช A 9โ€ฌุงู„โ€ชkwhโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฆโ€ฌุง โ€ช; : Cโ€ฌุงโ€ช A ,"J 7โ€ฌุงุกุงุช ุง โ€ช.โ€ฌุงุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูงโ€ฌุง\ุฑ โ€ช :โ€ฌุง ?โ€ชYโ€ฌุก ุง ูˆูŠ โ€ช @ /โ€ฌุงโ€ชY/โ€ฌุงุก ุง โ€ช.โ€ฌุงุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช ; -ูจโ€ฌุง โ€ช5Cโ€ฌุช โ€ช , :โ€ฌุงโ€ช 92;J 9/โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุงุฏ @ ุง 'ุช ุง โ€ช57Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช" "(Cโ€ฌุฃ โ€ช 9 %โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุงุฏ ; ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ? ูˆุฑ โ€ชJโ€ฌุฑ ุข  โ€ชUโ€ฌุช ุง ? ูˆุง ุฑ ู† ุฐ โ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช;M8 $8โ€ฌุก โ€ชY8%โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุฏูˆุฑุงู† โ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $โ€ฌุฏูˆุฑุงู† ุง ุต โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช78โ€ฌุง ุง โ€ชY8.โ€ฌู… โ€ช \ T8 C5โ€ฌุฏโ€ช @8 85โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ( โ€ช 9"A ,โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌูƒ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช.5โ€ฌุข[ โ€ชY%โ€ฌู… ุง ูˆุฑุงู† โ€ชY%โ€ฌู… ุงโ€ช ,8 8 ; Oโ€ฌุง โ€ช[\8CKโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88โ€ฌุงโ€ช885Y 885Y5 H88 +โ€ฌุฏุฉ โ€ชY88%โ€ฌู… ุง โ€ช88โ€ฌูˆุฑุงู† ุง โ€ช $88% ]88"Gโ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุต โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 988: 5โ€ฌุฏูˆุฑโ€ชm"88 oโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช %โ€ฌุฏูˆุฑุงู† ุง ุต โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @88 / 9882;J 88.โ€ฌุขโ€ช'88โ€ฌุช ุง ;โ€ช88โ€ฌุช ุง โ€ช 88% Uโ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุง ;โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช+885 ุŒ $88C" (88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช88.โ€ฌุงุฏุงุช ุง โ€ช 88C 988"A ,88 88โ€ฌุง ุข"โ€ช88โ€ฌุช ุง โ€ช M88 ,.88โ€ฌุข ุง โ€ช88โ€ฌุก โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช bWJโ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุงุฏุงุช ุง  โ€ช'Oโ€ฌู ุง โ€ช 9โ€ฌุง ;โ€ช;2โ€ฌู„ โ€ช 1%โ€ฌูˆโ€ชAโ€ฌุณ ุง 'ุช ูˆุง โ€ช;8Cโ€ฌุนโ€ฌ โ€ซุง (โ€ชWโ€ฌู… ูˆโ€ช%โ€ฌุฏ ุง โ€ชUโ€ฌุฒุงุชโ€ฌ โ€ซโ€ช  Uโ€ฌุง ู„ ุง ุงุฏโ€ช 5โ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌุฑ โ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช% Tโ€ฌุงุฏุงุช ุฐุงุช ุง ุต ุง ูˆุงุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ฌ โ€ซโ€ช88โ€ฌู„ ุง โ€ช88โ€ฌู„ ุง โ€ช 88โ€ฌุฐุงุช ุขโ€ช'88โ€ฌุช โ€ช K882โ€ฌุฉ ุง โ€ช88โ€ฌุณ โ€ช 988: "(88โ€ฌุขโ€ช'88โ€ฌุช โ€ช10mm ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J +885 16mm, 25mm, 35mmโ€ฌุขโ€ช88% T88โ€ฌุงุฏุงุช โ€ช;88โ€ฌุช ุง โ€ช88โ€ฌุฑ ูˆุง ?โ€ช;88J 88โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุฏุงโ€ช ุŒ Oโ€ฌูˆโ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช% Tโ€ฌุงุฏุงุช ุง ูˆ ุงูˆ โ€ช%โ€ฌุฏโ€ช5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูกูค -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซูˆโ€ช88 88โ€ฌู„ ุง โ€ช'88โ€ฌุช ุง "โ€ช 88โ€ฌุฉ ุง โ€ช88% +885 50mm ,88% 885YJ 88โ€ฌุฏุฉ โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช88% T88โ€ฌุฏุฉ โ€ช@88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุช โ€ชJโ€ฌุฑ โ€ช.โ€ฌู… ุง ุงุฏโ€ชOโ€ฌู„ ุข'ุช ุง โ€ช 9โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌุงุฏ "โ€ช 8#โ€ฌุฉ โ€ช78 ุŒโ€ฌุง โ€ช +85โ€ฌุง โ€ชW8โ€ฌุงู…โ€ฌ โ€ซ;ุช โ€ชJโ€ฌุฑ โ€ช , 95;J "(Cโ€ฌุงโ€ชU 57KJ 9/โ€ฌุช ุง โ€ช.โ€ฌุงุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช88%โ€ฌุฏุฉ โ€ช J 88C%โ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช88.โ€ฌุงุฏุงุช โ€ช 885 +885โ€ฌุง โ€ช88.โ€ฌุงุฏ โ€ช @\88โ€ฌุฑโ€ช ุŒ (88โ€ฌูˆโ€ช'O88 b88W5โ€ฌูโ€ฌ โ€ซโ€ช .Jโ€ฌุช โ€ช 8#โ€ฌุข ุง โ€ช8โ€ฌุก โ€ช a8. 8 H8 ุŒโ€ฌุง_ โ€ช +85 8โ€ฌูˆโ€ช @8Rโ€ฌุง โ€ช @\8โ€ฌุง โ€ช98"A (8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช.โ€ฌุงุฏ โ€ช ุŒโ€ฌูˆ ุง "โ€ช a.โ€ฌุงโ€ช . Oโ€ฌุงโ€ช%โ€ฌุงุฏ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช ,"5โ€ฌุขโ€ช% 92;J Uโ€ฌุงุฏ โ€ช e'eโ€ฌุฒุงุช โ€ช;J Hโ€ฌู† ;ุช ุง ุฑโ€ฌ โ€ซูˆุง ? ุฏุงโ€ชOโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช ,"5โ€ฌุขโ€ช% 92;J Uโ€ฌุงุฏ โ€ช e'eโ€ฌุฒุงุช @ ;ุช โ€ชJโ€ฌุฑ โ€ชOโ€ฌุฑโ€ช: /โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆ(โ€ชiโ€ฌูˆ โ€ชCโ€ฌุณ ุง ;โ€ช @A; Y?J @Aโ€ฌุง โ€ช 8; H8 ,8 98 .โ€ฌุง โ€ช8.โ€ฌุงุฏุงุช ูˆุขโ€ช'8โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุงโ€ช*88Jโ€ฌู„ โ€ช @88โ€ฌุง " โ€ช"88โ€ฌุฑุงุช ูˆุขโ€ช'88โ€ฌุช ุง โ€ช88โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ชY88.โ€ฌู„ ุง โ€ช; T88 Cโ€ฌุง\โ€ชH88 ,88 @88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช fiber glass T8โ€ฌูˆุง โ€ช;8:โ€ฌุจ ุง โ€ช "8 Cโ€ฌุฏุงโ€ช 98Oโ€ฌุงู„ โ€ช ,8 fiber glassโ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุง โ€ช'8โ€ฌูƒโ€ฌ โ€ซุง โ€ช8.โ€ฌุงุฏุงุช โ€ช ,88 .โ€ฌุงโ€ช ;88 988/โ€ฌุง ุขโ€ช T8โ€ฌูˆุง โ€ช 8C 988"A ,88 9KM88โ€ฌุง ุข"โ€ช88โ€ฌุช โ€ช88โ€ฌู‰ โ€ช 88#โ€ฌุขโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูกูฅ -โ€ฌโ€ฌ


‫ا ء ‪ ،‬و‪ . +5‬ا آ‪ +O T‬ا ; وا‪UA‬ل ا "ب ا ‪W‬ص ‪.‬اد ‪ 9"A ,‬ا ‪ M8‬آ‬ ‫‪ ,‬ا‪UJ 9/‬دي ا ‪ 9"A , 1 H".‬اي ا ‪.‬‬ ‫ود‪ 88 . +8. j8 .5 88 85 G 8;%‬آ‪ 8U‬ا ‪'8‬ك ا ‪ 88AG‬ا ‪988"A ,8 8‬‬ ‫ا‪Y/‬ة ا  ‪:‬‬ ‫‪W‬ن آ ‪A‬ر‪ 2000 w 1J‬آ‪ UJ +‬ا 'آ‪'8O 1‬ل ‪ 8#‬اذا ‪ S8 %‬ا‪98 .5 18‬‬ ‫ة ‪% 5‬ت ا ;م ‪:‬‬ ‫ا ‪ ,Y‬ا (‪ K‬ق ‪'O‬ل ‪% ١٥٠ = ٣٠*٥ = #‬‬ ‫ا ‪ = AG‬ا رة * ا ‪,Y‬‬ ‫ا ‪ ٣٠٠ = ٢ * ١٥٠ = AG‬آ; واط * ‪%‬‬ ‫‪ U‬ض ‪ .‬ا ‪ A ٧ = U‬ش‬ ‫ا‪  /‬ا 'ك = ‪ A ٢١٠٠ = ٣٠٠ * ٧‬ش اي ‪ ٢١‬د‪C5‬ر ‪'O‬ل ا ‪. M‬‬ ‫‪7‬ز ال ‪UPS :‬‬ ‫‪8/‬ز ال ‪W(85 UPS‬م ‪ ,8‬ا‪ ,5Y8WJ 98/‬ا ‪ 8AG‬ا ‪ 8‬وا‪ O‬ا‪8/; 8/‬‬ ‫‪ 2 "/‬و‪ J‬دد ‪ S8e‬و‪ ، S8e 8/‬و‪;85‬ي ا‪ $8% 18O‬دوا‪ 8‬ا و‪$8% 8‬‬ ‫‪ inverter – converter 9#‬و‪G‬ر‪85‬ت ‪ ,8‬ا‪ ,8# 98/‬ا ‪ 8AG‬ا ‪H8 8‬‬ ‫‪;J‬م ;ل ا ;‪ /‬ا ?" ر ا دد‪ AC‬ا ‪ DC Se / $‬و‪185;J +85 +e ,‬‬ ‫ا ‪ AC $88‬و ‪ 88? ,88‬و‪ 88J‬دد ‪ ، ,88e‬و‪W(885‬م ‪ ,88‬ا‪YJ 988/‬و‪ 885‬ا‪Y88/‬ة ا "‪ J;88‬‬ ‫ ‪ 88AG‬ا ‪;88J H88 ، 88‬م ‪Y‬و‪ 885‬ا‪Y88/‬ة ‪88 88‬ل ا‪88G‬ع ‪*88‬ر ا ‪8857K‬‬ ‫ا  ‪ U‬ة ز‪'O bWJ C. C‬ف ‪A‬رة وة ال ‪. UPS‬‬ ‫و‪8/ 9KM8J ,8 5‬ز ال ‪ UPS‬ا‪8Ce‬ء و‪;8/‬د ‪*8‬ر ‪ 857KJ‬آ ‪]85 \ ,8% 8AG 8‬‬ ‫و‪ j88 88C 988 .5 H88 bypass 88 $88% 1.88R‬آ ‪ 88 88AG 88‬ا ‪88‬ر‬ ‫ا ‪ 188 'O ,88 88‬ا ‪ $88‬ا‪Y88/‬ة ا ;‪;882‬ل ‪ 88%‬دون ان ‪ 88 88KJ +885‬ا ;‪88/‬‬ ‫ا ?"‪ 88‬وا ‪ 88‬دد ‪ ،‬وه‪788‬ا ا ‪88W‬ر ‪ @88R;5‬ا‪88 88 88‬ل ان ا‪Y88/‬ة ا ;‪;882‬ل ‪88%‬‬ ‫ (‪5# S‬ة ا (  ‪  ].5‬دد وا ? ‪.‬‬ ‫ا [ ‪:‬‬ ‫‪ 88W 988: J H88 88"% [88 `J +885‬ج ‪'88‬ت ‪88%‬د ‪;88 ، ٢‬ن ا‪88 A 88"% 88‬‬ ‫‪ 17x17 ، 7x14‬او ‪88A‬س اآ"‪ ، 88‬ا‪' "(88C 88‬ر‪88UJ‬ع ‪88. 88‬دة ‪$88% @88R;J‬‬ ‫ار‪UJ‬ع ‪ T( ، + ٢٠-١٠ aUWC‬ا ;‪ @A‬ا ‪7‬ي ‪ J +‬آ‪ T‬ا ?ز ‪ ، 1%‬او ‪$8%‬‬ ‫ار‪UJ‬ع ‪%‬ل اذا آن ا ?ز آ‪ . T‬او ‪\ $%‬و اذا آن ‪ K2‬ا ?‪. +‬‬ ‫ا ;ا او ا ‪ J 9‬ي‬ ‫‪; 5 J +5‬ا ار‪8. 8R‬ة ‪8 A‬ت ‪ 8GA T(8 32, 38,50,….mm‬ا ‪98‬‬ ‫ا ‪7K‬ي وا ‪W‬رج ‪ ,‬ا ;ة ‪.‬‬ ‫ ‪ 5 ,88‬ا‪ $88%‬ا‪88Ce‬ء ‪ 885 J‬ا ;ا ‪ 88‬ان ‪;88J‬ن اآ‪;88‬اع ا‪88 % 9(88J $88 , 588 988A‬‬ ‫‪ T‬ا ‪ 9‬وان ‪ +5‬و‪ @R‬اآ‪ , :‬آ;ع ( ‪ *A‬ة‪.‬‬ ‫‪- ١١٦ -‬‬


โ€ซโ€ช Tโ€ฌุง 'ุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชYJ +5โ€ฌูˆโ€ช 8W 5โ€ฌุฌ โ€ช8/โ€ฌุฒ ุงู„ โ€ช [UC8 ,8 UPSโ€ฌุง โ€ช ุŒ 8Gโ€ฌุงูˆู„ โ€ช 98: 5โ€ฌุขโ€ช857KJ 98โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุง ;โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช (8โ€ฌูˆุงโ€ช 8Oโ€ฌุขโ€ช 8W 98โ€ฌุฌ โ€ช8/ ,8โ€ฌุฒ ุงู„ โ€ช 8; o8?J UPSโ€ฌุง ;ุง\โ€ช@8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช % Uโ€ฌุง โ€ช7K8โ€ฌูŠ ุงโ€ชY8/โ€ฌุฉ ุง "โ€ช J;8โ€ฌูˆุขโ€ช 8โ€ฌุงุช ุง ุงโ€ช 8"Aโ€ฌูˆุงโ€ชY8/โ€ฌุฉ ุง โ€ช (8โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88G m (885โ€ฌุน ุง โ€ช 88AGโ€ฌุง โ€ช 88C% 88โ€ฌุข_ โ€ช 88โ€ฌุงโ€ช ,88โ€ฌูˆุง โ€ช 885โ€ฌูˆ ;โ€ช88โ€ฌุช ุงโ€ช788โ€ฌุงุฑโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ุŒ ]5โ€ฌูˆ_ู… ุงู„โ€ช ุŒ BMSโ€ฌูˆโ€ช GA .5โ€ฌุง 'ุช โ€ช8A $%โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช8โ€ฌู„ ูˆโ€ช8Aโ€ฌุฑุฉ ุง ?โ€ช8โ€ฌุฒโ€ฌ โ€ซโ€ช +8885 H888โ€ฌุงโ€ช888Oโ€ฌุฑ โ€ช888/โ€ฌุฒ ุงู„โ€ช;888J H888 UPSโ€ฌู† โ€ชAโ€ฌุฑโ€ช 1888Jโ€ฌุงุข"โ€ช888A ,888 888โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช888โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช. ;2โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 92;Jโ€ฌุงู„ โ€ชUPSโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 92;J +5โ€ฌุงู„ โ€ช:, $% UPSโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงูˆ โ€ช @8 ?J : $โ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌุฒ ุฏุงโ€ช 982;J +85 H8 8Oโ€ฌุง "โ€ชGโ€ฌุฑโ€ช85โ€ฌุช โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุง โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช @ / UJ +5โ€ฌุง ;โ€ช'2โ€ฌุช ุง ุงโ€ช Oโ€ฌูˆโ€ช 92;Jโ€ฌุงู„ โ€ช.boardsโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุง โ€ช : :โ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุง 'ุช @ ุง ?ุฒ โ€ช +5 H ุŒโ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุขโ€ช'8โ€ฌุช ุง โ€ช 9O8โ€ฌูˆุง โ€ช 8Wโ€ฌุฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T(8โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ุง โ€ช88โ€ฌุฏ โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช 88C% $88%โ€ฌุฑโ€ช j8โ€ฌุง โ€ช'88โ€ฌุช ุงู† โ€ช +885โ€ฌุฑโ€ช88 8Gโ€ฌู… โ€ช$88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T"(Jโ€ฌูˆุซ โ€ช #โ€ฌุงุฑุฉ โ€ช C%โ€ฌุง โ€ช.9KMโ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช 5 88โ€ฌุงโ€ช 88C% $88%โ€ฌุง โ€ช j 88โ€ฌุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† ุง โ€ช'88โ€ฌุช โ€ช88k 88Zโ€ฌู‡ ุฉ ูˆ โ€ช 88 88โ€ฌุง| โ€ชYโ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ?โ€ชCUโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช %โ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌูˆุง โ€ช: 9KMโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9KMJ 9/โ€ฌุง ;ุฉ ุฉ ุงูˆ โ€ช @\A 9* +5 ุŒ $โ€ฌุง โ€ช 9โ€ฌูˆุฑ@ ุง \@ ุง โ€ช8Wโ€ฌุตโ€ฌ โ€ซ "โ€ชGโ€ฌุฑโ€ช5โ€ฌุช ูˆุง โ€ช +5 $ 57Kโ€ฌุง `ุข โ€ช 9 % ,โ€ฌุง ;ุฉ โ€ช ุŒ + 9Mโ€ฌูˆโ€ช .โ€ฌุง ุขโ€ช,8 ,8 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9 %โ€ฌุง ;ุฉ โ€ช 9Mโ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌุจ ูˆุงู† โ€ช @ /โ€ฌุง โ€ช 2C.โ€ฌุง ุงโ€ช 9 .J Oโ€ฌุข โ€ชุŒ 8K"C5 8โ€ฌูˆโ€ช;8kโ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุฑ  โ€ช UJโ€ฌู† ุง ;ุฉ โ€ช +5 %โ€ฌุฑ@ โ€ช @\Aโ€ฌุง โ€ชYJ + ุŒ 9โ€ฌูˆโ€ช ; 5โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู„ โ€ชloadโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช. centreโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุงโ€ชCeโ€ฌุก ุง โ€ช 9 .โ€ฌุง โ€ช M8โ€ฌูˆุน โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;J 98"Aโ€ฌุฑโ€ช 85โ€ฌุงโ€ชY8/โ€ฌุฉ ุง "โ€ช+85 ุŒ J;8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9 %โ€ฌุฐ ;โ€ช"* @Rโ€ฌุญ ุงโ€ช"Oโ€ฌุฑ ุง ุงุฑโ€ช Y5โ€ฌุง ู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช*8 9*8 +85โ€ฌุฑ ุง โ€ช857Kโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช H ุŒโ€ฌุงุฐุง ุง *"ุญ ( ุงุฑุฉ ุฏูˆู† ุงูŠ ุงโ€ชGโ€ฌุน โ€ช;Jโ€ฌู† ุง ;ุฉ โ€ช %โ€ฌุข โ€ชK"C58โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ชYJ C 5โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ชY/โ€ฌุฉ ุง ;\ โ€ช.1%โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูกูง -โ€ฌโ€ฌ


: 6 2$‫ا' ا‬ 85‫و‬YJ $8% 98 .J ، 8\‫ ا‬8 ;J ‫ة‬8‫ و‬T8‫ آ‬J +85 ‫ ة‬8" ‫@ ا‬5‫ر‬M ‫ ا‬TZ‫ ا‬ ,8 ‫ى‬78K ‫ ا‬8AG ‫*ر ا‬8 8 ‫ع‬8G‫وث ا‬8 ‫ل‬8 8  ‫ ا‬AG ‫ وع‬M ‫ا‬ 8 ‫] ا‬8‫ ا‬8 ‫ ا‬98 ‫ ا‬T(8 W( ‫رة وة ا ; ا‬A ‫ر‬O‫ ا‬+5‫ و‬، "M ‫ا‬ ‫;ع‬8 ‫'ف‬O8 W(8 ‫ ا ; ات ا‬bWJ‫ و‬، C%  ‫ع ا ر ا‬G m (5 ‫'ع‬888A‫ ا‬,888‫ وز‬، KM888 ‫ ا‬o 888 %‫ و‬، ‫م‬W(888 ‫ ك ا‬888 ‫ ا‬888 b888W ، ‫ آ‬M888 ‫ا‬ e ٢٠ -٢ , ‫ اوح‬J‫;ا و‬: . /‫ و‬، 9 ‫ ا‬,‫ وز‬،starting time :  ‫ ا‬C ‫ ا‬, ; ‫(م ا ( ;ة ا‬A‫ ا‬C‫آ ه‬7‫و‬ solenoids -١ relays -٢ timers -٣ charger -٤ oil pressure -٥ coolant temp. -٦ PLC -٧ fuses -٨ measurement devices -٩ ATS -١٠ Battery -١١ : [ ` ‫ا‬ ‫ول‬Y8. ‫;ن‬85 18‫ ا‬8 C ، 85C" ‫ ا‬98O‫ دا‬8/‫ و‬18‫  ;  ل ا‬Z @R;5 " Z . mG( ‫ ا‬$% ‫ء او‬C" ‫ ا‬j /‫ر‬O @R‫ ل و‬IP65 ,88. 88 ‫;ر ا‬88‫ ا‬788O` ‫ ان‬88K"C5 88/ 9M88 88 ; [88 i ‫@ ان‬G(88 $88‫و‬ : ‫"ر‬%‫ا‬ auto transfer switch ATS‫@ ; ال‬A; -١ ; ‫ وة ا‬+? K ‫ ' ا‬-٢ mG( ‫ ا‬o?J ‫ ام‬/‫ر‬W ‫ ا‬j ‫ ا‬o?J 9‫ ه‬exhaust ‫ ال‬o?J‫ ا‬-٣ 57K ‫ ا‬9‫س آ‬A -٤ a5‫ ة ا ر‬U @A; 5J‫ وة ا ; و‬a5‫ر‬J ‫ ن ا‬-٥ \‫ان ا‬YO T\ ‫ل ا\ ل‬Y5 ‫ان ا‬YO @A; -٦ ‫اري‬/ ‫ ام‬، R‫ ام ار‬b ، 9 ‫ (ر ا‬. -٧ ‫س‬8C ‫ول‬8C 8 ‫ت‬8;. ‫ ا‬o78‫@ ه‬8 / ‫;ن‬8J ‫ ان‬8K"C5 [8 ‫ ا‬98"A 18 ‫ا‬7

8 . ‫'ل‬8O ,8 ، (85‫; و‬8 98 ; ‫ ا [ ;ة ا‬, , 5 $ @A; ‫ا‬ ‫ ي او‬8J 98‫ آ‬$8% ]8. 8‫ ا‬، 98 ‫(ر ا‬8 ‫د‬85 ‫@ ان‬G(85 ATS ‫ ال‬8; @A; T(8‫ن ا‬8 ‫ ا‬85J @G(85 8 ; ‫ة ا‬8‫ و‬+8? . ‫'ل‬O ,‫ و‬، ‫ ارض‬SJ - ١١٨ -


‫ ;‪88‬ة وا‪?J‬ه‪ ،88‬و‪'88O ,88‬ل ‪(88 88 .‬ر ‪ j88O‬ا ‪885J @G(885 exhaust 885 U‬‬ ‫;‪ @888A‬ا ‪888U‬ت ا ‪ 888 888 % +8885 888‬ا ?‪888‬ار ‪ ,888‬ا‪ 8885 J 9888/‬ا ‪;888‬رة او دآ‪S888‬‬ ‫ا ‪ ، 1 'O , exhaust 5 U‬و‪'O ,‬ل ‪ U @A; .‬ة ا ‪8‬ر‪@G(85 a5‬‬ ‫‪;888 [888 J‬رة ‪ 9888 8882O‬ا ‪888‬ر‪ ,`888J H888 a5‬ا ‪ ,888 j 888‬ا ;‪888‬ة و‪ 888U‬ة‬ ‫ا ‪88‬ر‪ a5‬ا ‪ ، 88 882W‬و‪Y88O @88A; 88 .‬ان ا ‪Y588‬ل ا‪ 88 %(885 \88‬ا‪88O‬ر‬ ‫ا ;‪ @A‬ا(‪; T‬ة ‪ ,‬ا‪ jO 9/‬ا ‪Y‬و‪. 5‬‬ ‫‪%‬دة ‪;J‬ن (‪i‬و ‪C‬س ا ;‪ ,`8J @8A‬ا ‪8C‬ط ا ‪ ](8‬ذآ ه‪ 8_ 8‬ا ن ‪8 %‬‬ ‫‪;J‬ر‪ 5‬و‪ J‬آ‪ T‬ا ;ة و‪'8O ,8 +8J KM8J‬ل ا ‪;8‬رد ‪ ،‬و‪;8J $8‬ن ‪ J 8 %‬آ‪T8‬‬ ‫ا ;‪8‬ة ‪ 9M8‬ه‪ 8 C‬و‪ $8%‬ا ‪8‬س ‪8 .‬ري وآ ‪ ,8 8' m82 8‬ان ا ‪8C‬ط‬ ‫ا (] ذآ ه ‪ .‬و ى ‪C‬س ا ;‪ 7C @A‬ا ا‪ 9‬ا "ا ‪ M‬وع ‪]85 \ ,8%‬‬ ‫‪GGW‬ت ‪ 57UCJ‬رو  ‪ @ ](C‬ا ‪;8‬رد و;ا‪ 98"A ,8 8% ]8‬ا ‪M8‬ري ‪.‬‬ ‫آ ‪Y885 88‬م ‪ 88C%‬درا ‪ 88 Z 88‬ا ; ‪ 88‬ان ‪;88J‬ن ا ‪ ,88 988 88K 88Z 88 K‬ا‪988/‬‬ ‫ا ;‪ ، ventilation 885‬وان ‪;885‬ن ‪88‬ب ا ‪88 188 88/;5 88 K‬ت ‪+885 $88 885;J‬‬ ‫‪ 92;J‬ا آ‪ S‬ا ‪W‬ص د‪ 5‬ا ‪. 1‬‬ ‫و ‪C‬ث ه‪*O C‬ر ‪ ,%‬آ‪ 9 % U‬وة ا ; _ ا ن ا ‪*8‬در ‪ 8‬ه‪78‬ا‬ ‫ا ?ل ‪5%‬ة ‪ ،‬و‪ 9 %‬ا ;ات ‪'O bWJ‬ف رآ ا ;ة ا (‪8/;5' ، W‬‬ ‫ ; ‪ @ / 9KMJ +J‬ا ;ات ‪ ،‬و ‪ ,‬ث ه‪*O C‬ر ‪" ,%‬أ ا ‪: 9 .‬‬ ‫ ; ا\ ‪;5‬م ‪Y‬و‪ 5‬ا ‪`MC‬ة ‪ AG‬ا  ل ا‪8G‬ع ‪*8‬ر‬ ‫ا ‪ , 57K‬ا ‪ ; ، "M‬ا ‪ +‬ا ‪ 5 ; 2W‬د ا‪#‬ر‪ ,J‬ااه ‪ ,8‬ا ; ‪8‬‬ ‫‪ 1(U‬وا‪ O‬ى ‪ ,‬ا ‪ U ، "M‬ل ا‪G‬ع ا‪#‬رة ا د ‪ ,‬ا ‪ +85 ، "M8‬ا‪'8Z‬ق‬ ‫ال ‪ relay‬ا ‪W‬ص ;  وة ال ‪C% + PLC‬ه ا‪'A‬ع وة ا ; ‪H8 ، 8‬‬ ‫‪;8J‬م ‪Y‬و‪ 8; 85‬ال ‪ ATS‬وا‪'8Z‬ق ا ;‪8‬آ;ر ا ‪8W‬ص ; ‪ 8‬ا ;‪;8/‬د ‪8. 18‬‬ ‫ ة ‪ J OJ‬اوح ‪ ، e ١٥ -٥ ,‬و ل ‪;%‬دة ‪J‬ر ا ‪ "M‬ا ‪ 8#" +5‬ة‬ ‫ا\‪88U‬ء ا ;‪88‬آ;ر ا ‪88W‬ص ; ‪ ATS 88; 88 88‬و‪ 9KM88J‬ا ;‪88‬آ;ر ا‪ 88O‬‬ ‫ا ‪888W‬ص ‪ "M888‬و‪;888%‬دة ا ‪888_C‬م ‪ 888‬ا ‪$888UGJ H888 ، 888."G‬ء و‪888‬ة ا ; ‪888‬‬ ‫او‪ . J;J‬ة ز‪.e ٦٠-١٠ C‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ 9KM8J 8C% $8%‬ا ;‪8‬ة ‪ j"8R‬ا ;‪8‬ة دا ‪ $8% 8‬و‪;8J $8 auto @8R‬ن‬ ‫`ة ‪ 9 .‬ل ا‪G‬ع ‪J‬ر ا ‪ ، "M‬وان ‪;J‬ن ا "‪G‬ر‪85‬ت ;\‪ @8 8‬ا ;‪8‬ة‬ ‫‪ ،‬آ ‪ 88R T88?5 88‬ن و‪;88/‬د آ ‪ 88‬آ‪ ,88 88‬ا ‪Y588‬ل ‪ 88‬ا ‪Y88W‬ان ا‪@88 / 88 \88‬‬ ‫ا _ وف‪.‬‬ ‫واورد ‪ +8‬ه‪ 8 ; +8J 8; j8GW 8C‬رآ‪ ,8 ، DSE model 710 8‬ا‪98/‬‬ ‫ا ‪ .‬ف ‪ $%‬ا ‪ 2C.‬ا ( ;ة ‪:‬‬

‫‪- ١١٩ -‬‬


‫و ;‪ 8; @8 982‬ال ‪ 982;J +85 ATS‬آ‪ 8; ,8 +8J 98‬ا ; ‪ 8‬و ;‪8‬‬ ‫ال ‪ATS‬‬ ‫‪8A‬س ‪ +85 H8 12x1mm‬ا‪ 78O‬ا‪8#‬رة ‪ ,8‬ا ‪ "M8‬ا ‪ ، 8‬ا‪ 8R‬ا ‪ $8‬ا‪8#‬رة‬ ‫ال‪ PLC‬ا ‪W‬ر‪ 8; ,8 8/‬ا ; ‪ 8‬وا ‪ 9KM8J 8 +85 8‬آ;‪8‬آ;رات ال ‪، ATS‬‬ ‫‪ 88R‬ا ‪ $88‬ا ‪'888‬ك ا‪Y88/‬ة ا ‪88‬س ‪ ،CT, VT , HZ‬وآ"‪ (88‬ا ‪;888G‬ارىء‬ ‫‪.emergency stop‬‬ ‫و‪?5‬ر ا‪#‬رة ا ‪ $‬ان ا ; ا (] ذآ ‪ o‬ا‪.‬د‪209mm x 146mm o‬‬ ‫ا ‪ U‬وا ‪: 9KM‬‬ ‫‪ .‬اء ا‪ %‬ل ا ; واء ‪'2;J‬ت ; ال ‪ +5 ، ATS‬ا آ‪ ,8 8‬آ ‪8‬‬ ‫ا ‪Y588‬ل ‪ 88‬ا ‪Y88W‬ان ا ‪88W‬ص ‪ ، 188‬و‪ +885‬ا آ‪ ,88 88‬ر‪ j88‬ا ‪'88‬ت ‪88‬م ‪،‬و‪9882;J‬‬ ‫‪- ١٢٠ -‬‬


โ€ซุง "โ€ชGโ€ฌุฑโ€ช5โ€ฌุช ู… โ€ช 9KMJ +5 +e ุŒโ€ฌุง ; โ€ช8โ€ฌูˆู† โ€ช 98โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌู† ุขโ€ช8Uโ€ฌุกุฉ โ€ช 18 %โ€ฌูˆโ€ช8%โ€ฌู… ูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซุงูŠ โ€ช 1 9Oโ€ฌูˆู† โ€ช 9 %โ€ฌุงโ€ชY/โ€ฌุฉ ุง โ€ช8โ€ฌุณ ุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏุฉ โ€ช ุŒ 18%โ€ฌูˆูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช,8 400 v 8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชUโ€ฌุฒ ูˆุง โ€ช8Uโ€ฌุฒ ูˆโ€ช ,8 230v 8/โ€ฌุง โ€ช8Uโ€ฌุฒ ูˆุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠ โ€ช +85 +8e ุŒโ€ฌุฑโ€ช @8โ€ฌุง โ€ช @\8โ€ฌุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช18โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู† ูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ โ€ช , 400v /โ€ฌุง โ€ช8Uโ€ฌุฒ ูˆุง โ€ช8Uโ€ฌุฒ ูˆโ€ช ,8 230v 8/โ€ฌุง โ€ช8Uโ€ฌุฒ ูˆุง โ€ช8โ€ฌุฏูŠ โ€ช+8e ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช @Rโ€ฌุง ; โ€ช $%โ€ฌุง ;โ€ช @Rโ€ฌุงูˆโ€ช ุŒ auto J;Jโ€ฌูˆโ€ช 9* +5โ€ฌุง \@ ุง ( ุง ุฏู…โ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุง โ€ช 98 % +85 C ุŒ "Mโ€ฌุง ; โ€ช 8J 9M8 8โ€ฌูˆโ€ช 982;J +85โ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌุข;ุฑ ุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช ATS 8; 8โ€ฌูˆโ€ช 857KJ +85โ€ฌุง โ€ช`M8Cโ€ฌุฉ โ€ช 8AGโ€ฌุง โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช 8 8C +85โ€ฌุงโ€ชY8/โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุง ุณ ุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ โ€ช $%โ€ฌุงู„ โ€ช ATSโ€ฌูˆู† โ€ช;*8 %โ€ฌุฑุฉ ' โ€ช 8โ€ฌูˆูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช 8Aโ€ฌุงุกุงุช ?โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ุฑ ูˆุง โ€ช 8โ€ฌุฏุฏ โ€ช +85 +8e ุŒโ€ฌุฑโ€ช @8โ€ฌุง โ€ช @\8โ€ฌุง โ€ช (8โ€ฌุง โ€ช8Wโ€ฌุต โ€ช8C 8K"C5 H8 ุŒ "M8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ*โ€ช 9โ€ฌุง ; โ€ช Jโ€ฌูˆโ€ช 57KJโ€ฌุง โ€ช`MCโ€ฌุฉ โ€ช ]5 \ ,%โ€ฌุง โ€ช ุŒ "Mโ€ฌุข โ€ช 8 +85 8โ€ฌุข"โ€ช (8โ€ฌุงโ€ช'8Zโ€ฌู‚โ€ฌ โ€ซุง ูˆโ€ช 85โ€ฌุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏุฉ โ€ช $8%โ€ฌุง ; โ€ช EMERGENCY STOP 8โ€ฌูˆโ€ช $8%โ€ฌุงู„ โ€ช ATSโ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง\โ€ชUโ€ฌุคู‡ ;ุฉ _ ุง โ€ช. % jKVโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช ;(88J ,88โ€ฌุง ;โ€ช88โ€ฌุฉ ุง โ€ช M88โ€ฌูˆุท ุง โ€ช;88J 88C (88โ€ฌู† โ€ช 88%โ€ฌุข โ€ช ,88 K"C588โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง  ุฏูˆู† ุงูŠ โ€ช. 9Oโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูขูก -โ€ฌโ€ฌ


: โ€ซุชโ€ฌDU'โ€ซุงโ€ฌ : C โ€ซุขโ€ฌ7 โ€ซุฉ ุง;ุงุนโ€ฌ% โ€ซูˆโ€ฌ SP (\Z โ€ซุชโ€ฌWV FFP ]5 โ€ซุก ุงโ€ฌU\โ€ซุช ุงโ€ฌWV DWLP, DWBP o โ€ซุชโ€ฌWV 9KM8 โ€ซ;ุฏโ€ฌ8/; 8/ โ€ซ ุฏูˆู† ุงโ€ฌ8J 9M 9 .J H "โ€ซ ุขโ€ฌJ +5 โ€ซุชโ€ฌWV โ€ซ ุงโ€ฌo7โ€ซูˆู‡โ€ฌ % 88 โ€ซุฑุฉ ูˆโ€ฌ88 โ€ซ ุงโ€ฌH88 ,88 b88WJโ€ซ ูˆโ€ฌ. 88 882O +88J โ€ซุชโ€ฌ88; ]885 \ ,88% 88 โ€ซ ุฐโ€ฌ+885โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซ;ุฑโ€ฌ888G โ€ซ ุงโ€ฌ888e': โ€ซุช ุงโ€ฌWV888 โ€ซู„ ุงโ€ฌ888 888U ุŒ โ€ซุฒุงุชโ€ฌ888U โ€ซุฏ ุงโ€ฌ888%โ€ซุฑุฉ ูˆโ€ฌ888 โ€ซ ุงโ€ฌ9888.โ€ซูˆุฑุงู† ูˆโ€ฌ888 โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ ุฉโ€ฌ8โ€ซ ุฏุงโ€ฌ9 % , 1 5KW ,% Jโ€ซุฑโ€ฌA โ€ซ ู„ ุฒุงุฏุชโ€ฌU 3PHASE PUMPS . โ€ซ ุฏโ€ฌ-โ€ซ ุฑโ€ฌ95;J : [ โ€ซุงโ€ฌ o8 โ€ซยƒ ุงโ€ฌV8 โ€ซ;ู…โ€ฌ8J H8 ุŒ 5;( โ€ซุฏุฉ \] ุงโ€ฌ% ( J +5 (\K โ€ซุช ุงโ€ฌWV โ€ซุงโ€ฌ 8 8 [8 โ€ซ ุงโ€ฌ+85โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ *8 โ€ซ* ู ุงโ€ฌ8 โ€ซ" ุงโ€ฌ8# o8?J โ€ซุฉ ุงูˆโ€ฌMC โ€ซุฑุฌ ุงโ€ฌO $ โ€ซุฏ ุงโ€ฌ. โ€ซุงโ€ฌ 7X14 โ€ซ ุงูˆโ€ฌ7X7 โ€ซุงุฑโ€ฌ8? โ€ซ ุงโ€ฌ$8% 8"% T8โ€ซ ุขโ€ฌJ +5 H โ€ซ ูˆุนโ€ฌM โ€ซ ุง "ุง ุงโ€ฌ9โ€ซุง ุงโ€ฌ . + โ€ซ ุง ( ; ุงโ€ฌ57K โ€ซ ุงโ€ฌjOโ€ซ ูˆโ€ฌ+ โ€ซ ุฌ 'ุช ุงโ€ฌW โ€ซ;ู†โ€ฌJ H โ€ซ ุฐโ€ฌZ โ€ซุงูˆโ€ฌ @88A; $88 โ€ซ ุงโ€ฌ88"? โ€ซ ุงโ€ฌ88". โ€ซ ุงโ€ฌ,88 8857UC โ€ซุช ุงโ€ฌ88GGW โ€ซ ุงโ€ฌT(88 88 โ€ซ@ ;ุงโ€ฌ88Rโ€ซ ูˆโ€ฌ+885โ€ซูˆโ€ฌ 8882O $888 โ€ซ ุงูˆโ€ฌ888%; ? โ€ซ ุงโ€ฌ888 โ€ซ ุง ;ุงโ€ฌ,888 ,%;888 ? โ€ซ;ู†โ€ฌ888Jโ€ซ( ูˆโ€ฌ888\K โ€ซุช ุงโ€ฌWV888 โ€ซุงโ€ฌ +88 โ€ซุง ุฉ ุงโ€ฌ88 882O โ€ซ ู‰โ€ฌ88Oโ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒ POWER CIRCUIT WV88 โ€ซ ูƒ ุงโ€ฌ88 888 โ€ซุช ุงโ€ฌ888โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌj888โ€ซ ุฑโ€ฌ9888/โ€ซ ุงโ€ฌ,888 CONTROL CIRCUIT WV888 DRY RUN SWITCHES ุŒ FLOATING SWITCHES :,WV , ; (\Z โ€ซุชโ€ฌWV โ€ซ ุฉโ€ฌU [ โ€ซ ุงโ€ฌ,"5  โ€ซ ุงโ€ฌ9M โ€ซูˆุงโ€ฌ

- ูกูขูข -


‫‪ T‬ا 'ك وا 'ت‬ ‫ا ‪WV‬ت ‪;J‬ن آ'‪ , J‬ا ‪;C‬ع ا ‪ G‬ي ‪7‬ا ‪ T +5 1‬ا ‪'8‬ك ا ‪ 8U $8‬ة‬ ‫ا ‪WV‬ت ‪ T +5 9 ،‬آ'ت ا ‪WV‬ت ا ‪;J +5‬ر‪5‬ه ‪ .‬ا ‪ 8; $‬ا ‪+8‬‬ ‫"‪ C ، " C : ١٤*٧ "%‬ا ‪ jW‬ا ( ‪ T +5‬ا 'ك ا ‪ $‬ا ; ا ‪(8‬‬ ‫‪'O ,‬ل ا ;رة ‪ ، +8 ٢٥‬و‪ 5‬ا‪ T8 8C% $8%‬ا ‪'8‬ك او ا ‪'8‬ت ‪ 8J‬ك ز‪85‬دة‬ ‫ \;ل ا ( ‪O‬رج ا ‪8; 8 82;J 9(85 $8 8 ١ ,% 9J ( ".‬‬ ‫ا ‪ $% +‬ال ‪ TERMINAL‬ا ‪W‬ص ‪. "J 5 G 1‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ;ت‬ ‫‪%‬دة ‪ J +5‬آ‪ T‬ا ;‪8‬ت ‪ $8%‬ار‪8UJ‬ع ‪8 8%‬ود ‪;8J H8 +8 ٢٠٠-١٨٠‬ن‬ ‫‪88.‬ة ‪ ,88%‬ا ‪ ، 88 H88".‬و‪ 5‬ا‪ J 88C% $88%‬آ‪ T88‬ا ;‪ 88‬ان ‪ 88GKJ +885‬ا ‪ 88".‬ا ‪988: J 88‬‬ ‫‪ 88W‬ج ' ‪'88‬ك ;‪;88J $88 88‬ن ا ‪88k 88".‬ه ة ‪ ,88‬ا‪ 988/‬ا ‪ 9M88‬ا ‪88.‬م ‪ ،‬آ ‪88‬‬ ‫‪ 5‬ا‪ J C% $%‬آ‪ T‬ا ; _‪ 8‬ا ;‪ IP65,IP55 8‬ان ‪ +85‬ا ‪8U‬ظ ‪82O $8%‬‬ ‫ا ‪.‬ز ‪ 9 % +5 H‬ت وا ‪ ، .‬وان ‪ +5‬اد‪O‬ل ا 'ت ا ‪ $‬ا ;‪85 G 8‬‬ ‫ ‪ 88J +885 H88 "GLANDS" $ (885 ]885 \ ,88% 88‬ك اي ‪ 88‬اغ او‪88 T88e‬‬ ‫ا ; و‪;J‬ن ا ; ‪Y.‬و ‪ . J‬اد‪O‬ل ا 'ت ‪.‬‬ ‫و ;ت ا ‪ 8K"C5 +8‬ان ‪;8J‬ن ا ‪'8‬ك ا ا‪ 8"J 8 8O‬و‪8GK‬ة ا‪M8‬ت‬ ‫"‪ "TRUNKES‬و‪;J‬ن ‪ @ /‬ا 'ك ‪ A‬و‪ %‬ر‪ , +A‬ا ‪9(85 8 , 8G‬‬ ‫‪ ، 8 82‬و‪ 8K"C5‬ان ‪$8% CONTROL & POWER j8GW ]8.J +85‬‬ ‫ا "ب ا ا‪ ، ; O‬وان ‪ +5‬آ ا ‪ +‬ا ;‪ ، 8% 8‬وان ‪8U 8 8/;5‬ح ‪+8J‬‬ ‫‪ +85 H8‬ا ‪85 8 +8‬و‪ 8 5‬ا ‪8‬ت‬ ‫‪85‬وي‪SELECTER SWITCH‬‬ ‫ا ‪ ، 882W‬و‪ 88K"C5‬ان ‪;885‬ن ‪ J‬آ‪ m*88 T88‬ا‪88#‬رة ‪88 $88%‬ب ا ;‪,88"J H88 88‬‬ ‫ت ا ‪ 9 .‬وا ‪ 9G.‬وا ;ان ا ‪ 8 .M‬ه‪ 8‬ا ‪ ، TRIP98G. 8‬ا‪ V8O‬د ‪8‬‬ ‫‪ $%‬ا ‪.9 .‬‬

‫‪- ١٢٣ -‬‬


‫و `ورد ه‪ a. C‬ا ‪"G‬ت ‪ $%‬ا ‪WV‬ت وا آت و‪ a.‬دوا ا ‪: +‬‬ ‫‪:STAR-DELTA 95;J jGW‬‬

‫ا ‪ 9M‬ا (] ‪ ,"5‬دا‪ 8‬ة ا ‪ +8‬ودا‪ 8‬ة ا ‪8‬رة ‪8 ٣ WV8‬ز ‪8‬رة اآ"‪٥ ,8 8‬‬ ‫آ; واط ‪. ZELIO ‚ $% 1 . S A ،‬‬ ‫‪- ١٢٤ -‬‬


‫وا ‪ j8GW‬ا‪ ,8"5 o'8%‬ان ا ;‪8‬آ;ر ‪8 8 98: 5 M1‬ر ‪ ،‬وا ;‪8‬آ;ر ‪M3‬‬ ‫‪  9: 5‬د ‪ ،‬وا ;آ;ر ‪ 9 .5 M2‬آ' ا ‪,‬‬ ‫‪ C% H‬ء ا ‪ 9 .5 9KM‬ا ;آ ‪ 9 .J H M1&M2 ,5‬ا ‪8 8 WV8‬‬ ‫ر و‪ .‬ور ة ز‪;e ١٠ C‬ا ‪ 9 .5‬ا ‪ 9*8 $8% TT1 58‬ا ;‪8‬آ;ر‬ ‫‪ M1‬و‪ 9KMJ‬ا ;آ;ر ‪ ، M3‬وا ;ز ‪ m* 9: J Q1&Q2&Q3‬ا‪#‬رة‬ ‫‪ J‬آ‪ o w". ,WV T‬ا ‪YW‬ان‬ ‫‪ MC‬ح ه‪ C‬ا ‪ U‬ة ا  ‪:‬‬ ‫‪ ٣ ,WV‬ز رة ا‪ ٥ , 9A‬آ; واط "‪٢•٢‬آ; واط " ‪ƒR $% 9 .J H‬‬ ‫ا ‪ w , o‬ء ‪ U‬ا ‪YO $‬ان ‪ mG $% o‬ا "‪ H ، 5C‬آ‪ 9‬ة ‪ +5‬‬ ‫‪ ƒR‬ا ‪ 9 .J o‬اى ا ‪WV‬ت ‪;J H‬م ‪ ƒV‬ا ‪ o?J o‬ا ‪YW‬ان ا ‪;.‬ي ‪،‬‬ ‫‪ +5 $‬ا'ؤ‪ C% 9*U ، o‬ا'ء ا ‪YW‬ان ‪ ،‬و ل *ن (;ى ا ‪ o‬‬ ‫ا ‪YW‬ان ا ‪;.‬ي ‪ 9 .J‬ا ‪ WV‬ا‪ O‬ى ‪ ،‬وه‪7‬ا ‪ ،‬و ل *ن ا ‪ o‬ا ‪YW‬ان‬ ‫ا (‪ 9*UJ U‬آ ا ‪:,WV‬‬

‫ا [ ‪:‬‬ ‫‪ 88‬ا "ا‪ +885 885‬ا ‪WV88 [88‬ت ر‪ @88‬ا ‪ 88 o88‬ا ا‪ 988‬ا "ا‪ M88 88‬وع‬ ‫‪ H‬زرع ;ا ‪A‬س ‪ + ٢٥‬ا ‪ 9U‬ا *" ا ‪ ,8 C‬ا‪ 857KJ 98/‬ا ‪WV8‬ت ‪،‬‬ ‫و‪ +5‬زرع ;رة دا‪ 9O‬ا ‪YW‬ان ا ‪8A C‬س ‪ +8 ٢٠‬ا‪8Ce‬ء ‪ m(8J 8 %‬ا ‪Y8W‬ان‬ ‫وا‪ %‬ل ا ‪ , TMW‬ا‪ 9/‬آ‪ 9‬ال ‪. dry run‬‬

‫‪- ١٢٥ -‬‬


‫و‪ T8882 9888"A‬ا ?‪888‬ران ‪ +8885‬زرع ‪; 98882;J +8885 H888 ١٧*١٧ 888"%‬ا ‪ 888‬‬ ‫ا ‪WV88‬ت و ‪;88‬رة ال ‪ +88 9M88 88% dry run‬و‪ +885‬ا‪'88Z‬ق ا ;ا ‪,88 88‬‬ ‫ا ‪;O "(J , G‬ل ا‪ J‬وا ‪. A'Z .C SC‬‬ ‫و‪; 92;J +5‬رة ‪A‬س ‪;J H + ٢٠‬ن ‪O‬ر‪ ,8 8/‬ا ‪ o8?J 8".‬ا‪ 8A‬ب‬ ‫‪;C‬ر ‪YW‬ان ا ‪;8.‬ي دا‪ 98O‬ا ‪ "*8‬ا ‪8? 8 W‬ار ‪ ،‬و‪;8 982;J +85‬رة ‪8A‬س‬ ‫‪ ; , +٣٢‬ا ‪ +‬ا ‪ ; $‬ا ‪. 57K‬‬ ‫‪ T‬ا 'ك وا "'ت ‪:‬‬ ‫‪ T +5‬ا 'ت وا 'ك ا  ‪:‬‬ ‫ آ‪ ; , + ٤*٥ 9‬ا ;ز‪ @5‬ا ‪ ; $‬ا ‪+‬‬‫ آ‪ ; , + ٤*٥ 9‬ا ‪ +‬ا ‪١ WV $‬‬‫ آ‪ ; , + ٤*٥ 9‬ا ‪ +‬ا ‪٢ WV $‬‬‫ آ‪ , ١•٥*٢ 9‬ا‪;% 9/‬ا ال ‪dry run‬‬‫ آ‪ , ١•٥*٢ 9‬ا‪;% 9/‬ا ا ‪YW‬ان ا ‪;.‬ي ‪floating switch‬‬‫‪ J‬آ‪ ; T‬ا ‪: +‬‬ ‫آ ‪ 88‬ذآ ‪ J ,88% 88 88‬آ‪88; T88‬ت ا ‪88 +88‬ن ا ;‪ J 88‬آ‪+885 H88 T88‬‬ ‫‪ W "% GKJ‬ج ا 'ت و‪ +5‬اد‪O‬ل ا 'ت ا ‪ $‬ا ; ‪;8J H8‬ن ‪8‬‬ ‫ا ‪ @ j‬ا ;‬ ‫ا ‪ CJ U "(C‬ه‪ ; C‬ا ‪W( C +‬م ‪: 5‬‬ ‫‪ -١‬آ;آ;ر ‪%‬د ‪٢‬‬ ‫‪Y -٢‬ا‪sequencer ,‬‬ ‫‪ -٣‬او ;د ‪5‬‬ ‫‪;% -٤‬ا آ ‪%‬د ‪٢‬‬ ‫‪ -٥‬ر‪% 5‬د ‪٢‬‬ ‫‪" -٦‬ت ا‪#‬رة‬ ‫‪U -٧‬ح ‪ , e'e‬ا‪ 9/‬ا ‪5 +J , K‬وي ا ‪ $‬او‪ J;J‬ا ‪9* $‬‬

‫‪- ١٢٦ -‬‬


‫ ة ا ‪: 9 .‬‬ ‫ ل ا'ء ا ء ا ‪YW‬ان ا (‪ U‬وز‪5‬دة (;ى ا ‪;( ,% o‬ى‬ ‫ا";ب ا ‪ o‬ا ‪7K‬ي ‪WV‬ت ‪ flange‬ن ا ‪;.‬ا ا  ا ‪9: J‬‬ ‫ال ‪ , KJ dry run‬و‪ m @R‬ا ‪ $‬و‪ @R‬ا‪'Z‬ق اي ‪ ,‬و‪ off @R‬ا ‪ $‬و‪@R‬‬ ‫‪ ، on‬و‪ 5. +5‬ة ا ;‪ @R‬ا ‪;G‬ب ‪ ,‬ا ‪;.‬ا ا‪Ce‬ء ا آ‪ ، T‬آ ا‪+5 1‬‬ ‫‪ 5.‬ة ا ‪;.‬ا ‪;J H‬ن ا‪;( , $%‬ى ‪ flanges‬ا ‪ o‬ود ‪، + ١٠‬‬ ‫‪% , V $‬م ‪ 9 %‬ا ‪WV‬ت  ‪%‬م و‪;/‬د ‪. o‬‬ ‫‪88 88U‬ل ار‪;(88 @88UJ‬ى ا ‪ o88‬و‪ S88A‬ا ‪;.‬ا‪ 88‬ا ‪88C ، 9882; 88‬‬ ‫‪ 988 .5‬ا ‪ 885‬ر‪;885 H88 ١ +88A‬م ‪ 9KM88‬ا ;‪88‬آ;ر ‪ ١‬ا ‪88W‬ص ‪، ١ WV88‬‬ ‫‪C%‬ه ‪ ƒR +5‬ا ‪ o?J o‬ا ‪YW‬ان ا ‪;.‬ي ‪ ،‬و ‪8‬ل ار‪;(8 @8UJ‬ى ا ‪,8% o8‬‬ ‫ ‪ 5. +5 ,.‬ة ا ‪;.‬ا ا  ‪ $% m"*J H 1%‬و‪off @8R‬‬ ‫‪ 888C%‬و‪;8882‬ل ‪;(888‬ى ا ‪ o888‬ا ‪ 9*888 +8885 888C ، 1888‬ا ‪ WV888‬وذ ‪888U\ 888‬ء‬ ‫ا ;‪8‬آ;ر ‪ H88‬ان ‪ 8857KJ‬ا ‪ b8‬ا ‪88W‬ص ‪ ,88 1*8 +885 188‬ا ‪;.‬ا‪ 88‬ا ‪88‬‬ ‫_‪ 8‬ا ;‪ $8% 182‬و‪;85 8C . NC @8R‬ن ‪Y8O‬ان ا ‪ 8A mG(8‬ا‪، o8 8‬‬ ‫و ل *ن (;ى ا ‪ 98 % +85 8C ,8. ,% o‬ا ‪;.‬ا‪ 8‬ا ‪8‬‬ ‫‪ $8%‬و‪i85 8 ، on @8R‬دي ا ‪ ، relay 2 98 % $8‬آ;‪8‬آ;ر ‪، ٢ WV8 ، ٢‬‬ ‫وه‪7888‬ا ‪ 888U ،‬آ‪ 9KM888J +8885 KM888J 9888‬ر‪ +8885 H888 ، 8885‬ذ ‪]8885 \ ,888% 888‬‬ ‫ال ‪ H sequencer‬ا‪ 9 .5 1‬آ‪.‬اد ‪ ، counter‬و ‪8‬ل ‪*8‬ن ا ‪8 o8‬‬ ‫ا ‪Y888W‬ان ا ‪;(888 ,888% U(888‬ى ا‪ 88857KJ T888‬ا ‪WV888‬ت ‪ 9*888 +8885 888C‬آ‪888‬‬ ‫ا ‪ ,WV‬و‪;( 5Y5 $ KMJ +5‬ى ا ‪o‬‬

‫‪- ١٢٧ -‬‬


: + โ€ซ ; ุงโ€ฌjGW 5 โ€ซูˆโ€ฌ

9KM โ€ซ;ู…โ€ฌUJ R1&R2 โ€ซุชโ€ฌ5 โ€ซ ู† ุงโ€ฌo'%โ€ซ ุงโ€ฌjGW โ€ซ ุงโ€ฌC5 ," ;โ€ซุข ู‡โ€ฌ FLOATING โ€ซ ุงู„โ€ฌ9โ€ซ ุขโ€ฌ92;J +5โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ โ€ซ ุง ;ุงโ€ฌ$% k1&k2 โ€ซุง ;ุข;ุฑุงุชโ€ฌ 9โ€ซ ุขโ€ฌ92;J S5โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ SEQUENCER โ€ซ ุงู„โ€ฌูค ุŒูฃ โ€ซุทโ€ฌC โ€ซ ุงโ€ฌ$% SWITCH SELECTOR SWITCH Tโ€ซ ุขโ€ฌJ +5โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ ูกูจ ุŒูกูค โ€ซุทโ€ฌC โ€ซ ุงโ€ฌ$% DRY RUN โ€ซุงู„โ€ฌ @R; โ€ซ ุงโ€ฌ$% โ€ซูˆูŠโ€ฌ5 9KMJโ€ซ ูˆโ€ฌA @R; โ€ซ ู ุงโ€ฌ$% J;Jโ€ซ ุงูˆโ€ฌ9KMJ โ€ซ ุขุชโ€ฌe'e โ€ซ` ุฐูˆโ€ฌ 0 @R; โ€ซ ุงโ€ฌ$% ; โ€ซุกโ€ฌU\โ€ซ ูˆุงโ€ฌN level $% WV 9โ€ซ ุขโ€ฌ9 .J H (\Z ,WV Tโ€ซ ุขโ€ฌJ ,5;(8 $8% ,โ€ซ;ุงโ€ฌ8. โ€ซ@ ุงโ€ฌ8Rโ€ซ ูˆโ€ฌ+85โ€ซ ูˆโ€ฌWV8 98 โ€ซ;ุง ุขโ€ฌ% Tโ€ซ ุขโ€ฌJ Cโ€ซ ู‡โ€ฌ+5 W8J โ€ซุงโ€ฌ/ G( J โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ . โ€ซ ู‰ (;ู‰ ุงโ€ฌOโ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒ aUWC โ€ซูˆุงุฉ (;ู‰ ุงโ€ฌ : 5  8โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ98 .J 8C ูก 8โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ(;ู‰ ุงโ€ฌ8 $8 โ€ซ ุงโ€ฌ8โ€ซุฏโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌo8 โ€ซ(;ู‰ ุงโ€ฌ8 โ€ซ;ู„โ€ฌ82โ€ซ ู„ ูˆโ€ฌ โ€ซ(;ู‰โ€ฌ8 $8 โ€ซ ุงโ€ฌo8 โ€ซ(;ู‰ ุงโ€ฌ8 โ€ซ;ู„โ€ฌ82โ€ซู„ ูˆโ€ฌ8 8โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ . G"J โ€ซ ุงโ€ฌWV โ€ซ ุงโ€ฌ9KMJ $% โ€ซู„โ€ฌ88 88โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ 88. 88G"J โ€ซ ุงโ€ฌWV88 โ€ซ ุงโ€ฌ9KM88J $88% 88โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ988 .J 88C ูข 88โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซุงโ€ฌ โ€ซู„โ€ฌ8 โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ % ูก โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ$"Jโ€ซ ูˆโ€ฌูข WV โ€ซ ุงโ€ฌ9*UJ C ุŒ o โ€ซุถ (;ู‰ ุงโ€ฌUWโ€ซุงโ€ฌ โ€ซุงโ€ฌ78โ€ซ ูˆโ€ฌ,WV8 โ€ซ ุงโ€ฌ8โ€ซ ุขโ€ฌ9*8UJ 8C ุŒ ูก 8โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ(;ู‰ ุงโ€ฌ8 ,% o โ€ซุถ (;ู‰ ุงโ€ฌUWโ€ซุงโ€ฌ โ€ซ* ูโ€ฌ8 โ€ซ" ุงโ€ฌ8# $8 โ€ซ ุงโ€ฌ18/โ€ซ ุงโ€ฌOโ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒ "(8 8โ€ซุฏโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌo8 โ€ซ@ ุงโ€ฌ8 ?J โ€ซ ุฉโ€ฌ8U ย85 UJ +8J A โ€ซ;ู†โ€ฌ5 .โ€ซุกโ€ฌC" โ€ซุฑุฌ ุงโ€ฌO โ€ซุง * ุงูˆโ€ฌ - ูกูขูจ -


b โ€ซ ุงโ€ฌ57KJ +5 ,5 โ€ซ ุข;ุขโ€ฌTโ€ซ ุขโ€ฌWJ 2W โ€ซ ุงโ€ฌ+ โ€ซูˆุฏุง ุฉ ุงโ€ฌ โ€ซุฑุฉโ€ฌ#โ€ซ ูˆ "ุช ุงโ€ฌ, โ€ซ ุงโ€ฌ,โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซุตโ€ฌW โ€ซ ุงโ€ฌNO โ€ซ] ุงู„โ€ฌ5 \ ,%  โ€ซุตโ€ฌW โ€ซุงโ€ฌ โ€ซุกโ€ฌU\โ€ซ ุงูˆ ุงโ€ฌJ Jโ€ซ ุง ูˆูŠ ุงูˆ ุงูˆโ€ฌ+ โ€ซ@ ุงโ€ฌRโ€ซ ูˆโ€ฌ$% โ€ซุชโ€ฌWV โ€ซ@ ุงโ€ฌR; KJ โ€ซุญโ€ฌUโ€ซูˆโ€ฌ . : โ€ซุงุช ุงโ€ฌ2โ€ซูˆโ€ฌ b โ€ซ ;ุน ;ุงุช ุงโ€ฌ, :โ€ซ ุงุขโ€ฌ/;5 Fan coi units Duct split units Package units Air handling units Chillers : [ โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ;ุจโ€ฌG โ€ซ ุงโ€ฌb โ€ซ ;ุน ูˆุงุช ุงโ€ฌ. @A; โ€ซุณ ุงโ€ฌC K"C5 [ โ€ซ ุงโ€ฌ% 9"A $ โ€ซ_ู…โ€ฌC 9:โ€ซ ุง [ ุงโ€ฌ. โ€ซ(] @ ุง ;ุฑุฏโ€ฌC โ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒ โ€ซ ูˆุนโ€ฌM โ€ซ ุข" ุงโ€ฌJ . 9:โ€ซ ุงโ€ฌ1/; โ€ซ ุงโ€ฌ$% 9 . โ€ซ;ู† ุงโ€ฌ5 Ducted split units , Package units , split โ€ซ ุง [ _ ุงู„โ€ฌCโ€ซูˆ ูˆุฑุฏ ู‡โ€ฌ units split units โ€ซูˆุงุช ุงู„โ€ฌ outdoor units /โ€ซุฑโ€ฌO โ€ซ ูˆูˆุฉโ€ฌindoor units Oโ€ซ ูˆุฉ ุฏุงโ€ฌ, โ€ซ;ู†โ€ฌJ :  โ€ซ ุงโ€ฌ9M โ€ซ ุงโ€ฌ," ( Jโ€ซูˆโ€ฌ

- ูกูขูฉ -


‫‪ H‬ا‪Ce‬ء ا‪8 %‬ل ا ‪8;G‬ر ‪;8 85 J +85 b(8‬رة ‪8A‬س ‪@8A; ,8 25mm‬‬ ‫ا ;‪ 88‬ا ‪ ، disconnecting switch @88A; $88‬و‪88 88‬ل ان ا ‪+885 885;\ (88‬‬ ‫و‪ ، T88 88"% @88R‬و‪ 5‬ا‪ 9885YCJ 88C% $88%‬ا ;ا ‪ 88‬ان ‪;88J‬ن ‪ @88A; $88%‬ا ?‪88‬ران‬ ‫ ‪;88J $88 885‬ن ‪;88 G‬رة دا‪ 988O‬ا ?‪88‬ار‪ ،‬و‪88C 88C%‬ء ا ?‪88‬ران ‪ +885‬ا ‪88". [88‬‬ ‫‪88A‬س ‪ T(88 7x7‬ار‪88UJ‬ع ا ‪;88G‬ب و‪ 88C : 88‬ه‪788‬ا ‪ +885‬ا ‪ $88% [88‬ار‪88UJ‬ع‬ ‫‪ ، + ١٤٠‬و‪ 985YCJ +5‬ا ‪;8‬رة ‪ +8 ٢٥‬ا ‪ 8 (8 J 8‬ا ‪ $8‬ا ‪ 8".‬ور‪@8 8G‬‬ ‫ا ‪8 ".‬م ‪ ،‬و ‪ }8U‬ا ‪;8‬رة ‪ ,8‬ا‪8 %‬ل ا ‪ 8‬واذا آ‪ S8‬ا ‪+85 85;\ (8‬‬ ‫ا\ ‪ jO T‬دا‪ , 9O‬ا ‪ ".‬ا ‪ $‬ا ;‪.‬‬ ‫آ ‪ J +885 8‬آ‪;88 T88‬رة ر‪88A 8Z‬س ‪ +88 ٢٥‬او ‪ ,8 +88 ٢٠‬ا ‪ 88".‬ا ‪@88A; $88‬‬ ‫ا ;ة ا ا‪ O‬و‪ 5‬ا‪ $%‬ان ‪;J‬ن ‪ O @A; ,% 5 5‬وج ا ‪ ,8 9‬ا ;‪8‬ة‬ ‫ا ا‪ O‬وذ  ‪ @ ](C‬ا ;رد ‪.‬‬ ‫و ‪ %' "(C‬ل ا  اذآ ه ه‪ 9 % +5 ، +. C‬ت ‪ 8‬ا ?‪8‬ران‬ ‫‪ "2 9"A‬س ‪ +5 $ sleeve @R; + ٥٠‬ورا";ب ا ‪C‬س ‪، 18 'O ,8‬‬ ‫وذ ‪ @88 ](88C 88‬ا ‪;88‬رد ‪ 88 .‬ا ;‪ @88A‬ا‪88; 988:‬ة ا ‪W‬ر‪ ، 88/‬آ ‪988 % +885 88‬‬ ‫‪ 8 sleeve‬ا ?‪8‬ران ‪8A‬س ‪ ,8 +8٣٢‬ا ;‪8‬ة ا ا‪ 8O‬و‪ ,8‬ا‪ 8A‬ب ‪ 82 j8O‬ف‬ ‫‪ 2‬او ا‪ 8A‬ب ‪U*8‬ة ‪ ، FT‬و‪ J +85‬آ‪8A condensate j8O T8‬س ‪,8 +8 ٢٥‬‬ ‫ا ;ة ا ا‪ 8O‬وا‪ 8A‬ب ‪U*8‬ة و‪;85‬ن دا‪ 98O‬ا ?‪8‬ار و‪'8O ,8 8 5‬ل ا ‪8U‬ت ا ‪8‬‬ ‫‪ ، 8 %‬و‪ 5‬ا‪ $8%‬ان ‪;85‬ن ‪;U8 " 98 %‬ن" ‪ 8C%‬ا ;‪8‬ة ا ا‪ T(8 8O‬ا ‪9M8‬‬ ‫ا  ‪:‬‬

‫‪- ١٣٠ -‬‬


‫وذآ‪ 88‬ت ا ?‪ T88‬ا ‪ 88‬ه‪;88 88C‬ن ‪88C‬س ا ‪88‬ء ‪ 88‬ة ‪88/‬ة ‪ ,88%‬ا‪88 %‬ل‬ ‫ا ‪ 888‬ا ‪;8885 $888 "*888‬ن ه‪888C‬ك اي ‪888.J‬رض ‪ 888‬ا‪888 %‬ل و‪ "(888J‬ي‬ ‫\رىء ‪.‬‬ ‫‪ T‬ا 'ك وا آ‪T‬‬ ‫‪ T88 +885‬ا ‪'88‬ك ‪ 88; ,88 3x4mm‬ا ;ز‪ @885‬ا ‪88U $88‬ح ا ‪ $88% 9KM88‬ان‬ ‫‪;5‬ن ز‪5‬دة \;ل ا ( دا‪ ; 9O‬ا ;ز‪ @5‬ود ‪ 1.20 cm‬وز‪5‬دة ا ‪8".‬‬ ‫ود ‪ 15cm‬آ ‪ J C%‬آ‪ T‬ا ;ة ا ا‪ 9"A , O‬ا ;رد ‪ T +5‬ا ‪ 98‬ا ‪$8‬‬ ‫ا ‪U‬ح ‪ ،‬و‪ @ ?J +5‬ا ( ا ‪ (8‬وآ‪ 98‬و‪8‬ة ا ‪ $8% b8‬ا ‪8U‬ح ا ‪78‬ي ‪;85‬ن‬ ‫‪J 9 5‬ر ود ‪ ١٥‬ا" ا ;ات ا ‪;5‬ن ‪A‬ر‪ J‬ود ‪ ٢٠٠٠‬واط ‪.‬‬ ‫‪Ducted split units‬‬ ‫ه‪ o788‬ا ;‪88‬ات ‪88; M88‬ة ا ‪ (88‬ا ‪ $88‬ا‪YJ +885 188‬و‪ 885‬ا ;‪88‬ات ا ا‪,88% 88O‬‬ ‫\ ‪ ]5‬دآ‪ ، S‬و‪ J +5‬آ" ;ق ا (‪ b‬ا ‪ ، ].‬و‪ bJ +5‬ا ‪ K‬ف او ا ‪ 8‬ات ‪,8%‬‬ ‫\ ‪ ]5‬ت ‪ grills‬و‪ +5‬ر‪;/‬ع ا ;اء ‪ ]5 \ ,%‬ت ‪return‬‬ ‫ا [ ‪:‬‬ ‫‪ [ J‬ه‪ o7‬ا ;ات ‪; 1M‬ات ا ( ا ا‪Y85 1‬م ‪ 8C%‬ا ‪ [8‬ا ‪](8C‬‬ ‫@ ا ;رد "ن آ‪ U‬ا ‪ 57K‬ا  ‪ H‬ا ‪'O8 UW‬ف ا ‪ M8‬آ ا ‪.*8‬‬ ‫‪ a." ،‬ا ;ات ‪ +5‬ا ‪ 57K‬ا ( ‪ ]85 \ ,8%‬ا ;‪8‬ات ا ‪W‬ر‪ ، 8/‬و‪9KM8J +85‬‬ ‫ا ;ة ا ا‪ ]5 \ ,% O‬آ‪ ,8 1857KJ +5 control 9‬ال ‪ compressor‬ا ‪8W‬ص‬ ‫ ;ة ا ‪W‬ر‪ ، /‬و‪ a.‬ا ;ات ‪ 857KJ +85‬ا ;‪8‬ة ا ا‪9KM8 9(8 j8W 8O‬‬ ‫ا و ا ا‪ O‬و‪O jO‬ر‪ 9KM /‬ال ‪.compressor‬‬ ‫و ;ف ‪ M‬ح ه‪ C‬آ‪ U‬ا [ ‪;C‬ع اول ‪ C% H ،‬ا‪ %‬ل ا ‪;G‬ر ‪+5‬‬ ‫‪; [ J‬ا (‪ T‬ه; ‪;G‬ب ‪A‬رة وة ا ‪ ': b‬اذا آ‪A S‬رة وة‬ ‫ا ‪ ٤٥٠٠ b‬واط اي ا‪J 5 1‬ر ار‪: o‬‬ ‫‪4.5x1.8 = 8.1A‬‬ ‫وه‪7‬ا ‪ C.5‬ان ا 'ك ‪A‬س ‪ 857K 8UJ 4mm‬ا ;‪8‬ة ‪ ،‬وه‪78‬ا ‪ 8C.5‬ان ‪;8‬رة‬ ‫‪ GA‬ه ‪ 25mm‬او ‪ ، 32 mm‬وا‪ O‬ة ا‪ T(8 8UJ 9V8‬ا ‪'8‬ك ‪ 8‬و‪,8J‬‬ ‫‪V 9.‬ء ‪5‬رب ‪.%٤٠‬‬ ‫و ان وات ا ‪ b‬ا ‪W‬ر‪% /‬دة ‪ $% @R;J‬ا (‪7 mG‬ا ‪; 85 J +85‬ا ‪ 8‬‬ ‫‪ ; @A; ,‬ا ;ز‪ @5‬ا ‪ $‬ا ‪;C‬ر ا د ‪ $%‬ا ‪8GGW‬ت وا ‪78‬ي ‪ 18 8‬آ‪'8‬ت‬ ‫وات ا ‪ ، b‬و ‪ a.‬ا ;ا‪U2‬ت ‪ T\ +5‬آ‪ 8J 9‬ي ‪8O‬ص ;ا‪ 98‬و‪8‬ات‬ ‫ا ‪ 88 b88‬ا ‪88C‬ور ‪788 ،‬ا ‪ 9882;J +885‬ا ‪;88‬رة ا ‪ $88‬ا ‪;88C‬ر ‪ ،‬و‪ +885‬ا‪'88Z‬ق \ ‪88‬‬ ‫‪- ١٣١ -‬‬


‫ا ;‪;/‬د ‪ $%‬ا ‪;C‬ر م ‪ ،‬آ ‪; 5 J +5‬رة ا‪ O‬ى ‪A‬س ‪ ,8 +8 ٢٥‬ا ‪;8C‬ر‬ ‫ا ‪ $88‬ا ;‪ @88A‬ا ‪88‬د ;‪88‬ة ا ا‪ T(88 88O‬ا ‪88GGW‬ت ا ‪ 8857UC‬و‪ J +885‬آ‪88"% T88‬‬ ‫‪ @A; C% 7x7cm‬ا ; ا و ا ‪; 2W‬ة ا ‪ ، +‬و‪;8 85 J +85‬رة‬ ‫ا‪ O‬ى ‪A‬س ‪ Z + ٢٥‬اض ا ‪7C +‬آ ه ‪.‬‬ ‫آ ‪ J +5‬آ‪ "% T‬ا‪ O‬ى دا ‪ 5‬او ‪ @A; C% 7x7 cm‬وة ا ‪ +8‬ا ‪82W‬‬ ‫ ;ة ا ا‪ O‬و‪;8 5 J +5‬رة ‪8A‬س ‪ +8 ٢٠‬ا ‪ @8A; $8‬ا ‪8 ; :‬ت "‪(8‬س‬ ‫ا ارة " (‪ T‬ه; "‪ ,‬ا ‪GGW‬ت ا ‪ 57UC‬ا ‪.‬ة (" ‪.‬‬ ‫و‪C C%‬ء ا ?ران ‪ J +5‬آ‪A "% T‬س ‪ 7x7cm‬و‪ % 92;J +5‬ا ‪;8‬رة‬ ‫ا د‪ ,88 88‬و‪88‬ة ا ‪88A +88‬س ‪ ، +88 ٢٠‬وا‪ J +8 5 88‬آ‪9885YCJ +885 988 88"% T88‬‬ ‫ا ‪;88‬رة ‪ 88‬ا ?‪88‬ار و‪ 88C%‬ار‪88UJ‬ع ا ‪88‬د ?‪88‬ز ا ‪88 ; :‬ت ‪ 988 % +885‬آ‪;88‬ع ‪،‬‬ ‫و ‪ .‬ا ‪*8‬رة ‪ 8A +85‬ا ‪;8‬رة ا ‪W‬ر‪;(8 @8 8/‬ى ا ?‪8‬ار و‪ (8J +85‬ه‬ ‫و ‪8888/ 88885‬ا ‪UJ‬د‪;O8888 88885‬ل ا‪ 8888 J‬او ا ‪ . SC 8888‬و‪ 8888/;5‬ار‪8888UJ‬ع ‪8888‬د‬ ‫ ‪88 ; :‬ت ‪ ,88 ،‬ا‪ 9V88‬ا‪;88‬ال ان ‪ J +885‬آ"‪ $88% 188‬ار‪88UJ‬ع ‪H88 1.40cm‬‬ ‫‪;885‬ن ‪ 988‬ا ‪ .88‬ل ‪ 988"A ,88‬ا ‪W(88‬م ‪ ،‬آ ‪ 88‬ان ;‪ @88A‬ا ‪88 ; :‬ت ‪ 5‬ا‪ $88%‬ان‬ ‫‪;5‬ن ‪ , T5 A‬ا (‪W‬م ‪;85 H‬ن ‪8 8‬ن ‪ ]8R‬او وراء ‪YO‬ا‪ ، ':8 8‬وان‬ ‫‪;5‬ن ;‪ 8 T8 C @A‬ا ‪ [(85 H8 8 K‬در‪ 8/‬ا ‪ 8‬ارة ‪ 8K"C5 H8 ،‬ان‬ ‫‪;5‬ن ;‪ @A‬ا ‪ ; :‬ت ‪ ,8 "5 A‬ا‪ 8A‬ب را‪8; @8/‬ة ا ‪ ، b8‬و ‪ 9V8U5‬ان ‪;85‬ن‬ ‫‪ 9O88 ,88 8"5 A‬ا "‪88‬ب ‪ 188 ،‬آ‪88‬ل ا ‪88U‬ح ا ‪ @G(885 H88 ، 88‬ا ‪W(88‬م‬ ‫‪ 1KMJ‬ل ا ‪;O‬ل ا ‪ $‬ا ‪. K‬‬ ‫وه‪7888‬ا آ‪8885 '888‬د ‪ 888‬ا ‪888GGW‬ت ا ‪ 9888"A 88857UC‬ا "‪888‬ء ‪ H888‬ا‪ 888 888CUJ‬ان‬ ‫ا ‪GGW‬ت ا ‪ 57UC‬ه ا ‪ ƒ"G‬ا ‪78‬ي ‪8"G @8 / 18 V8J +85‬ت ا ‪ M8‬وع ‪98"A‬‬ ‫ا "ء ‪;J H ، 7UC‬ن ‪ %‬ا ‪ 7UC‬د‪ A‬و‪ 9 J‬ا ‪. `GW‬‬ ‫وان آ‪88‬ن ه‪88C‬ك ‪ 188 88 `88GO‬ه‪ m"*885 88C‬ا‪ 88‬ا ‪88 88KJ ,88% ‚J88 V.O 588.J‬‬ ‫ا ‪GGW‬ت ا ‪ 57UC‬ا ;ا] ‪ 9"A , %‬ا ‪M‬ري‬ ‫‪ T‬ا 'ت ‪:‬‬ ‫‪ 88 % 88.‬ا ‪ T88 +885 [88‬ا ‪'88‬ت ‪ o88?J‬ا ;‪88‬ات ا ‪W‬ر‪ 88/‬و‪88%‬دة ‪+885‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬آ‪ 8J 98‬ي ‪8O‬ص ‪'8‬ت ا ‪ $8% b8‬ا ‪ @8 / 8 J H8 mG(8‬ا ‪'8‬ت‬ ‫‪ o?J‬ا ;ات ا ‪W‬ر‪'O , /‬ل ا ‪ J 9‬ي ‪7 ،‬ا ‪ J C%‬آ‪ T‬ا ‪ 8J 98‬ي ‪ 5‬ا‪$8%‬‬ ‫‪88% 88 .‬د ا ‪'88‬ت ا ‪88‬رة ‪ 885J +885 $88 188‬ا ‪ 88.‬ض ا ‪ ، T88 C‬و‪ 5‬ا‪88C% $88%‬‬ ‫‪ T88‬ا ‪'88‬ت ‪ $88%‬ا ‪888/ 88G J 988‬ا ب"آ‪88J 988‬ي " ;‪88/ 88%‬ة "ا ‪;888C‬ع‬ ‫ا‪ G5‬ا *‪ ".5 @C‬ا‪ 9V8‬ا‪;8‬اع " آ‪ 8١ (8 98‬وان ‪;8J‬ن ا ‪'8‬ت ‪8"J‬‬ ‫;‪;/‬د (ت ‪(J C‬وي ‪ GA‬ا ‪. 9‬‬ ‫‪- ١٣٢ -‬‬


‫‪ T88 +88‬ا ‪ 88; ,88 988‬ا ;ز‪ @885‬ا ‪ $88‬و‪88‬ة ا ‪ b88‬ا ‪W‬ر‪'88O ,88 88/‬ل‬ ‫ ;رة ‪A‬س ‪ @8 32mm‬ز‪85‬دة ‪ 8‬ا ‪;8G‬ل ‪8‬ود ‪ ,8 1.2m‬ا‪8?J‬ه‪ ,8 ,‬ا‪98/‬‬ ‫ ‪ 85‬ا ‪ ، j 8‬و‪ T8 +85‬آ‪8A control 98‬س ‪ ,8 5x1.5mm‬و‪8‬ة ا ‪b8‬‬ ‫ا ‪W‬ر‪ /‬ا ‪ $‬ا ;‪8‬ة ا ا‪'8O ,8 8 5 H8 8O‬ل ا ‪;8‬رة ‪8A‬س ‪ ، +8٢٥‬و‪8%‬دة‬ ‫‪;5‬م ا ;رد (‪ T‬آ‪ 9‬ا ‪ +‬ا ‪8W‬ص ‪ 18‬و‪ +85‬ر‪ @8 18G‬ا‪ T8‬ا ‪8C‬س ا ;ا‪82‬‬ ‫‪ ,‬ا ;ة ا ا‪ O‬وا ‪W‬ر‪. /‬‬ ‫ا‪;88  "(88C 88‬رة ‪88A‬س ‪ T88 +88 ، +88 ٢٠‬آ‪ 988‬ا ‪88 ; :‬ت ا ‪88W‬ص‬ ‫ ‪ M‬آ ‪% H ،‬دة ‪;5‬م ا ;رد (‪ T‬ا ‪ 9‬ا ‪W‬ص ‪. 1 % $% kU 1‬‬ ‫‪ J‬آ‪ mJU T‬ا ‪ isolators or D.S 9*U‬و‪ @ ?J‬ا 'ت‬ ‫‪ C%‬وات ا ‪ b‬ا ‪W‬ر‪ J +5 /‬آ‪;A T‬ا\@ ا ‪;8J H8 9*8U‬ن ‪IP65 or‬‬ ‫‪ T( IP55‬ه; ‪;8G‬ب ‪ 8‬ا ;ا‪U82‬ت و‪ 98"A‬ا آ‪ J 98 % +85 T8‬آ‪8%A T8‬ة‬ ‫‪8 82O‬ل ‪8%A @8 8 +85 isolator‬ة و‪8‬ة ا ‪;8J H8 b8‬ن ‪,8 8"5 A‬‬ ‫‪ 9O‬ا 'ت ا ‪ $‬ا ;ة ا ‪W‬ر‪;5 /‬ن ار‪ %UJ‬ود ‪ + ٣٠‬و‪;J‬ن ‪9# $%‬‬ ‫زاو‪ 5‬ا \ ‪ @ S":‬ا ‪%‬ة آ ه; ا ‪ 9M‬ا  ‪:‬‬

‫و‪ +885‬ر‪ j88‬ا ‪ @88 5x4 mm 988‬ال ‪;885 H88 +88 9M88 isolator‬ن‬ ‫ال"ادا " ‪ +‬ا‪'Z‬ق ‪ $%‬ا ‪ 9‬و‪;J‬ن ا ‪'8‬ك ‪8k‬ه ة ‪8O‬رج ال ‪isolator‬‬

‫‪- ١٣٣ -‬‬


‫‪ ،‬و‪ 5‬ا‪ J C% $%‬آ‪ T‬ال ‪ isolator‬ا‪O‬ر‪J T( o‬ر وة ا ‪ C U b‬ه‪o7‬‬ ‫ ;ة ‪ ٤•٥ bJ‬آ; واط ‪W‬ر ‪. isolator 30A IP55‬‬ ‫ا‪ 988 "(8C 8‬ا ;ا‪ ,8 982‬ال ‪ isolator‬وو‪8‬ة ا ‪ +88 b8‬ر‪,88% 18G‬‬ ‫\ ‪ ]5‬ا ;رد ‪ ,‬ر‪ j‬آ‪ 9‬ال ‪ control‬ا ‪W‬ص ‪ .‬و‪ 982;J +85‬آ‪ 98‬ا ‪$8% +8‬‬ ‫ا ;‪88‬ة ا ا‪ 988"A ,88 88O‬ا ‪;88‬رد ‪ ،‬آ ‪ J +885 88‬آ‪ T88‬آ‪ 988‬ا ‪88 ; :‬ت ‪ $88%‬ا ;‪88‬ة‬ ‫ا ا‪ O‬و‪ $%‬ا ‪ ; :‬ت ‪ 9"A ,‬ا ;رد ‪.‬‬ ‫و‪ $(C‬ه‪ , C‬و‪GZ @R‬ء ‪ J 9‬ي ‪ ,‬ا‪ 5 9/‬ا ‪ J 9‬ي ‪ ،‬آ ‪ 5 8‬ا‪$8%‬‬ ‫‪ J C%‬آ‪ T‬ا ‪ 8J 98‬ي ‪ J‬آ"‪;A $8% 18‬ا‪;85 H8 8%‬ن ‪ ,8% @8UJ‬ارض ‪(8‬‬ ‫‪.10cm ,% 9J‬‬ ‫ا ‪ U‬وا ‪: 9KM‬‬ ‫‪ 8C%‬ا ‪ 8U‬وا ‪ +85 9KM8‬او ا آ‪ ,8 8‬و‪;82‬ل ‪8 ٣‬ز ا ‪ $8‬ال ‪ isolator‬وان‬ ‫ا ‪'8‬ك ‪ 8‬ا ‪ ,8 j 8‬ا ‪ , 8G‬وان ال ‪;82; N‬ل ‪8/‬ا ‪8; 8C% , G 8‬‬ ‫ا ;ز‪ @85‬و‪ 8C%‬ال ‪ +8 ، isolator‬ر‪ @8‬ال ‪ $8% isolator‬ا ;‪8‬ة ا ‪W‬ر‪ ، 8/‬و‪+85‬‬ ‫ا آ ‪ ,‬و‪;2‬ل ‪ , ٤٠٠ /‬ا ‪U‬ز وا ‪U‬ز ‪ ،‬و‪ , ٢٣٠ /‬ا ‪8U‬ز وا ‪8‬دي ‪،‬‬ ‫‪;J C‬ن ا ;ة ‪ $% %‬ا ;‪ 1/‬ا ‪;G‬ب وا ‪%١٠٠ 9 9 .‬‬ ‫‪M‬آ‪ 9‬و;ل ‪:‬‬ ‫‪ 9KMJ C%‬وات ‪;J A bJ‬ا‪ a. 1/‬ا ‪'M‬ت و‪C‬‬ ‫ وث ‪U2‬رة ا‪7‬ار ‪ C%‬ر@ ا \@ ا ( و‪U‬ح ا ‪ 9*U‬ا ‪W‬ر‪/‬‬‫ ا‪ TZ‬وات ا ‪ e'e b‬ا ‪U‬زات ‪ J +5‬آ‪phase rotation relay T‬‬ ‫‪ $% 9 .5 H‬ا‪2‬ار ‪;2‬ت د ‪ $%‬و‪;/‬د ‪ @J [%‬ا\;ار ‪7 ،‬ا ;م‬ ‫‪ [.‬ز‪. ,5‬‬ ‫ و‪;/‬د ‪ , ٤٠٠ /‬ز‪ ,5‬و‪ $% aUWC /‬ا ‪U‬ز ا ‪H :‬‬‫‪;885 88C‬ن ه‪ 88C‬ا‪*88U‬ل ‪ 8‬ا‪ 88‬ا ‪88U‬زات ا‪ 88C% 88‬ا ‪ @\88‬ا ‪88‬ا‪88; 88 O‬‬ ‫ا ;ز‪ @85‬او ‪ @\88A 88C%‬ا ‪ isolator 9*88U‬ا ‪88W‬ر‪ /‬او ‪8‬وث ‪ 88 @88GA‬ا‪ 88‬ا ‪'88‬ك‬ ‫ا ‪7 ، 9‬ا ‪ 9* +5‬ا \@ ا ( ; ا ;ز‪ @5‬ون ا ("‪. T‬‬ ‫ و‪;/‬د ‪ , K /‬ا ‪U‬ز وا دي‬‫‪;5 C‬ن ه‪C‬ك ‪ , K /‬ا ‪U‬ز وا دي و‪، C. A C% S":5‬‬ ‫‪;5 C‬ن ا دي او ا ‪U‬ز ‪ + Z‬ا ‪ C% j‬ا ‪ , G‬وذ ‪ T"(5‬وث‬ ‫‪.loose‬‬ ‫ و‪;/‬د ‪ , ٤٠٠ /‬ا ‪U‬زات و‪ , ٢٣٠‬ا ‪U‬ز وا دي ووث ‪ KJ‬‬‫ ا ‪ C% +‬ا ‪9KM‬‬ ‫‪ 88C%‬ا آ‪ ,88 88‬ا‪88‬م ر‪ j88‬ا ‪ ,88 988‬ا ‪ , 88G‬اي ‪ 88; ,88‬ا ;ز‪ @885‬و‪,88‬‬ ‫ال ‪ isolator‬و‪ C%‬ا ‪ 9"A U‬ر@ ال ‪"e , isolator‬ت ا ‪ @ / $% +‬ا ‪'8‬ك‬ ‫‪- ١٣٤ -‬‬


โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช C%โ€ฌุฑ@ ุงู„ โ€ช isolatorโ€ฌูˆูˆุซ ุงโ€ช'Oโ€ฌู โ€ช Aโ€ฌุง ?;ุฏ โ€ช;.82โ€ฌุฏุง โ€ช +8eโ€ฌู‡";\โ€ช8C 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5โ€ฌู† ู‡โ€ชCโ€ฌูƒ โ€ช  9Oโ€ฌูˆุฉ ุง โ€ช78 b8โ€ฌุง โ€ช +85โ€ฌุงโ€ช8"Oโ€ฌุฑ ุง โ€ช;8โ€ฌุฑุฏ ;โ€ช;8/โ€ฌุฏ โ€ช;85 $8 98G%โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซโ€ช. 1'2โ€ฌโ€ฌ

โ€ซ* ุฐุข  โ€ช ,โ€ฌูˆโ€ช; @Rโ€ฌุฑุฉ โ€ช + ูขูฅโ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก ุง โ€ช ,8 *8 [8โ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌุฉ ุง ุงโ€ช8Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Zโ€ฌุงุถ ุง โ€ช +5 ุŒ +โ€ฌุง โ€ช TGโ€ฌุง ;ุงโ€ชU82โ€ฌุช ุฑโ€ช j8โ€ฌูˆโ€ช8โ€ฌุงุช ุง โ€ช8_ @8 b8โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุงโ€ช788โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช;88 ]885โ€ฌู… โ€ช88 88C% 9*88Uโ€ฌูˆุซ โ€ช ]885 88โ€ฌุงูˆ ุฑโ€ช 88 @88 88Gโ€ฌุงูˆุญ ุง โ€ช;88โ€ฌุงุกโ€ฌ โ€ซุง โ€ช F.A.F Cโ€ฌุงูˆ ุง โ€ชY5 C . ,โ€ฌู… โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช; Tโ€ฌุฑโ€ช.,Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช7Cโ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุงูˆุญ ุง ;ุงุก ุง โ€ช @ Cโ€ฌูˆุงุช ุง โ€ช bโ€ฌุข  ุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซุข ู‡; ูˆุงโ€ช mRโ€ฌุง โ€ช 9Mโ€ฌุง โ€ช8 8 18 ](8โ€ฌู„ โ€ช 9KM8Jโ€ฌุง โ€ช8 ; :โ€ฌุช โ€ช9KM8J +85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช8โ€ฌุฉ ุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช 8/โ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌูˆโ€ช,8. 8/ $8% 98 .5 b8 relay 9KM8J +85 8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T?5 Hโ€ฌุง โ€ช @ ](Cโ€ฌุง ;ุฑุฏ โ€ช .โ€ฌุง ? ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช $% 1"GJ , 5โ€ฌุง โ€ช98 % C% 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฃูฅ -โ€ฌโ€ฌ


H8 S8 ; ٢٣٠ 8/ $8% 98 .5 5‫ ر‬T‫ آ‬J +5 o7‫ ه‬C ‫ و‬، O‫ا ;ة ا ا‬ ,8 common ‫ ف ال‬8\‫ و‬O‫ ا ;ة ا ا‬, +J , coil ‫;ن \ ال‬5 8‫@ و‬8 82;J +85 , NO ‫@ و\ ال‬5‫ ; ا ;ز‬, 230 v ? ,8 C ‫ و ا ;اء ا‬9KMJ +5 O‫ ا ;ة ا ا‬9KMJ ‫ و ل‬، C ‫ا ;اء ا‬ ,8% b8 ‫ة ا‬8‫ء و‬8U\‫ل ا‬8 8‫ و‬b ‫ ;ة ا‬2W ‫ ا ;اء ا‬57K ‫ه;اء‬ . C ‫ء و ا ;اء ا‬U\‫ ا‬+5 ‫ ; ت‬: ‫] ا‬5 \ package units ‫وات ال‬ @8 ,8 (8 ‫ات ا‬8; 8 J ]8G ‫ ا ;ات‬o7‫ ه‬92;J‫ و‬T‫ آ‬J‫ [ و‬J ,88 88"‫ات اآ‬88; ‫ ا‬o788‫رات ه‬88A ‫;ن‬88‫'ت آ‬88 ‫س ا‬88A‫ و‬88 ‫ ا ;ا‬88GA 88 ‫'ف‬88O‫ا‬ 88C ‫ ا‬,8 ‫'ف‬88O‫@ ا‬8‫ و‬10kw ,8 88"‫ اآ‬J‫ر‬8A ‫;ن‬8J H88 (8 ‫ات ا‬8; ‫ا‬ . return 9 S‫ ودآ‬supply 9 S‫ دآ‬T‫ آ‬J +5 H ‫ا‬ j /‫ر‬O ‫ وة‬9 ، O‫ وة دا‬/;5‫ و‬، ‫ @ اوح ا ;اء‬G‫ ر‬+5‫و‬ ‫ء‬C" ‫ ا‬mG $% @R;J : >D‫' ا ر ا‬BC‫ا‬ o7‫ ه‬, ‫آ‬7‫ف و‬GC ‫ ا‬. ‫"ت وا‬GJ ‫دة و‬.‫ و‬. ‫ وا‬bUW ‫ا_ ا ر ا‬ : _‫ا‬ fire alarm system ]5 ‫ار ا‬7‫ _م ا‬telephone system ‫;ت‬U ‫ _م ا‬networking system J;" ‫ _م ا‬CCTV system "A‫ _م آ ات ا ا‬intrusion system A ( ‫ ا‬, 5 ‫ _م ا‬public address system "PAS" ‫ت‬% ( ‫ _م ا‬nurse call system ‫ت‬R ‫ء ا‬% ‫ _م ا‬: _‫ ا‬o7‫ ه‬a." j(" ‫ ح‬# C‫آ ه‬7C ‫و‬ : X)‫ار ا‬9C‫م ا‬BC ]5 ‫ار ا‬7‫_م ا‬C ,%; /;5 conventional system Addressable System : ; ‫(م ا‬A‫آ او ا‬7C ,_C ‫ ا‬92U 9O ‫ ان‬9"A ‫ن‬O ‫([ ا‬J : smoke detector ‫ن‬O ‫ ا‬b#‫ آ;ا‬ K ‫([ ا ارة او ا‬J :heat detectors ‫ ا ارة‬b#‫ آ;ا‬- ١٣٦ -


manual pull stations or break glass detectors //Y โ€ซ ุง ;ุง ุงโ€ฌโ€ซุงู… ุง ูˆูŠโ€ฌW ' : b โ€ซ@ ุงโ€ฌ/โ€ซู† ุฑูˆุงโ€ฌO โ€ซ([ ุงโ€ฌJ :Duct smoke detectors 98โ€ซ ุงโ€ฌ8 ]85 โ€ซู ุงโ€ฌMโ€ซ ุงุขโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซู…โ€ฌW(Jโ€ซ ูˆโ€ฌ: Ionization detectors 85โ€ซ ุฑุคโ€ฌ,8 5 8 โ€ซ ุง ูˆุงโ€ฌZ โ€ซย‚ ุง ุงู‚โ€ฌJโ€ซ'ู„ ;ุงโ€ฌO , โ€ซ ูˆุฐโ€ฌ1C โ€ซ" ุฉโ€ฌ . โ€ซ ุง ? ุฏุฉโ€ฌ,. . โ€ซ ุง ุงู‚โ€ฌ, ]GC โ€ซ([ ุข ุง ;ู† ุงโ€ฌJ :CO detectors โ€ซ ุง ุงู‚โ€ฌb#โ€ซ ูˆุข;ุงโ€ฌOโ€ซ ุฏโ€ฌb#โ€ซ ุข;ุงโ€ฌ9 .J : Smoke-thermal detectors โ€ซ ุฏุง ุฉ ุงโ€ฌ$% * โ€ซ([ ูˆุซ ุช ุงโ€ฌJ 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, : Isolators โ€ซ ู‰โ€ฌ888Oโ€ซุฉ ุงโ€ฌY/888 +888 โ€ซุฑุฉโ€ฌ888#โ€ซุงุฑ ุงโ€ฌ8882โ€ซ ุงโ€ฌ9888/โ€ซ ุงโ€ฌ,888 : Control modules โ€ซ ู‡โ€ฌZโ€ซ ูˆโ€ฌ%* โ€ซ ุงุณ ูˆุง ุงูˆุญ ูˆุงโ€ฌ/โ€ซุขโ€ฌ $88 โ€ซู…โ€ฌW(88 8; 88. โ€ซุช ุงโ€ฌ88;. โ€ซ ุงุฌ ุงโ€ฌ8Oโ€ซ ุงโ€ฌ988/โ€ซ ุงโ€ฌ,8 : Repeaters .. 9. โ€ซ ุงโ€ฌ1 $C(5 โ€ซุฒุงุชโ€ฌK โ€ซ( ุจ ุงโ€ฌJ [(J 9/โ€ซ ุงโ€ฌ,: Gas detector โ€ซ*ู„โ€ฌJโ€ซ @ _ู… ุงโ€ฌj โ€ซ ุงโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, :Autodailer ( โ€ซ ุง ; ุงโ€ฌ: Control panels โ€ซ'ุกโ€ฌOโ€ซ ุงโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซ;ุชโ€ฌ2 โ€ซุงุฑโ€ฌ2โ€ซ ุงโ€ฌ:Sounders โ€ซ'ุกโ€ฌOโ€ซ ุงโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, โ€ซ;ุกโ€ฌR โ€ซุงุฑโ€ฌ2โ€ซ ุงโ€ฌ: Flashers 988 88 .*88 โ€ซ ุข ุงโ€ฌM88 โ€ซ'ู ุงโ€ฌO88 b88W ;88โ€ซ@ ูˆู‡โ€ฌ88 โ€ซ] ูˆุงโ€ฌ885 โ€ซุงุฑ ุงโ€ฌ788โ€ซู… ุงโ€ฌ88_โ€ซูˆโ€ฌ โ€ซู…โ€ฌ8_C 8; โ€ซ ุงโ€ฌ82C. โ€ซ ู‰ ุข ุงู† ุงโ€ฌOโ€ซ ุงโ€ฌ,% bW โ€ซุตโ€ฌO โ€ซ;ุข;ู„โ€ฌJโ€ซ ุข  ูˆโ€ฌ# โ€ซูˆุชโ€ฌ88 โ€ซู„ ุงโ€ฌ88? 88 8Cโ€ซ ู‡โ€ฌC588 โ€ซุฏโ€ฌ882 88 ,8 ุŒ .*88 โ€ซ ุข ุงโ€ฌM88 โ€ซ'ู ุงโ€ฌO88 8UW ,8 (85โ€ซ ; ูˆโ€ฌ9 Tโ€ซ ุง ุขโ€ฌ9/โ€ซ ุงโ€ฌ, K"C5 โ€ซุงุฑ ุขโ€ฌ7โ€ซ" ุงโ€ฌ# Y? โ€ซ;ู†โ€ฌC. ,C . โ€ซ_ู…โ€ฌC โ€ซ ;ุฑุฏ ุงโ€ฌ9"A โ€ซ] ูˆู‡โ€ฌ5 โ€ซุงุฑ ุงโ€ฌ7โ€ซ_ู… ุงโ€ฌC ( โ€ซ ุงโ€ฌb#โ€ซ ุง ;ุงโ€ฌ9 % โ€ซ ุถ "ุฃโ€ฌ.( ;%โ€ซ ุฃู† "ุฃ ุฏโ€ฌ9"Aโ€ซูˆโ€ฌ : 5 โ€ซุขโ€ฌ ionization detectors smoke detectors thermal detectors flame detectors : C5` โ€ซุฒุงุช ุงโ€ฌK โ€ซ ุงโ€ฌb#โ€ซ ุข;ุงโ€ฌionization detectors -ูก ]85 โ€ซูˆุซ ุงโ€ฌ8 โ€ซุกโ€ฌ8 8C% โ€ซ] ุงูŠโ€ฌ85 8โ€ซ ุง "ุงโ€ฌ98โ€ซ ุง ุงโ€ฌ8 b8#โ€ซ ุง ;ุงโ€ฌo7โ€ซ ู‡โ€ฌ9 .J ,88% 88?J โ€ซ ุฉโ€ฌK882 โ€ซุชโ€ฌ88w5Y/ 88 ;J ]885 โ€ซ ุงโ€ฌ885โ€ซ ุงโ€ฌ88C% H88 ุŒ 88 88Z 9M88 โ€ซ;ุงุฒู†โ€ฌ88 โ€ซ ุงโ€ฌ88W โ€ซ;ู†โ€ฌ88J โ€ซุชโ€ฌ88w5Y? โ€ซ ุงโ€ฌo788โ€ซ ูˆู‡โ€ฌุŒ โ€ซ ุฏุฉโ€ฌ88? โ€ซ ุงโ€ฌ,. 88 8 5โ€ซ ุฑุคโ€ฌ,88 5 โ€ซ ุงู‚โ€ฌ88โ€ซุงโ€ฌ . โ€ซ ู‰โ€ฌOโ€ซุช ุงโ€ฌw5Y/ , โ€ซ ุง ูˆุชโ€ฌA $% โ€ซ;ู…โ€ฌJ โ€ซุงโ€ฌ7  โ€ซุงโ€ฌ - ูกูฃูง -


โ€ซ โ€ช7โ€ฌุง โ€ช +5โ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุงู… ู‡โ€ช o7โ€ฌุง ;ุงโ€ช [( b#โ€ฌู‡โ€ช o78โ€ฌุง ?โ€ช (8โ€ฌุช ุง โ€ช K*8โ€ฌุฉ ูˆุฐ โ€ช8" T(8 8โ€ฌุฃโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9 .โ€ฌุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช Zโ€ฌุง โ€ช" b#โ€ฌุง โ€ช 8GCโ€ฌุง โ€ชUโ€ฌุฑโ€ช 8Zโ€ฌุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏุฉ ุฏุงโ€ช 98Oโ€ฌุง โ€ช 8/;5 " b8#โ€ฌุข โ€ช K82 8โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช88 ,88โ€ฌุฏุฉ โ€ช;88% ,5`88J $88% 988 .J .M88โ€ฌุงุก โ€ช 88 Zโ€ฌุง โ€ช ุŒ b88#โ€ฌูˆโ€ช88"/; ,U882 88/;5โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช 9888 .J H888 ุŒ " 888โ€ฌุง ?โ€ช (888โ€ฌุช ุง `โ€ช 98882;J $888% 888C5โ€ฌุง โ€ช888โ€ฌุฑ ุง โ€ช,888 888โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง *โ€ช. ,Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ  โ€ช8โ€ฌูˆุซ โ€ช 9O8J ]85โ€ฌุง ?โ€ช (8โ€ฌุช ุง `โ€ช 8W 8C5โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุงุฒู† ุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช$8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Zโ€ฌุง โ€ช $% 9 .J H b#โ€ฌุง ุท ุง ูˆุช ุง โ€ช8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ชi85 8 ,U*8โ€ฌุฏูŠโ€ฌ โ€ซุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ชGโ€ฌุน ุง ุฑ ุง  ุง ุฑ โ€ช ,โ€ฌุง *โ€ช ,Uโ€ฌูˆูˆุซ โ€ช ; 1"CJโ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช smoke detectors -ูขโ€ฌุข;ุงโ€ช b#โ€ฌุง โ€ชOโ€ฌู† โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชW(888Jโ€ฌู… โ€ช 8885โ€ฌุง โ€ช 888โ€ฌุง โ€ช ,888 888:โ€ฌุงโ€ช 9888โ€ฌุงโ€ช 888โ€ฌุงู‚ โ€ช 8885YJ H888โ€ฌุข โ€ช888โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง ?โ€ชw5Yโ€ฌุช ุง `โ€ช C5โ€ฌุง โ€ช Kโ€ฌุง ุง โ€ช , 5 $โ€ฌุฑุคโ€ช ,. 5โ€ฌุง ? ุฏุฉ โ€ช 9# $%โ€ฌุฏโ€ช8Oโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช88" 8 .5โ€ฌุฃ โ€ช $88% 88 %โ€ฌุง โ€ช 88Wโ€ฌุง ูˆโ€ช 88/;5 H88 ุŒ ;8Rโ€ฌุฏุงโ€ช 88 Z 988Oโ€ฌุง โ€ชb88#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช*88โ€ฌุฑ โ€ช;88Rโ€ฌุก โ€ช 88O 1885โ€ฌุข ูˆโ€ช;88J ุŒ ;88Rโ€ฌู… ;โ€ช 9885โ€ฌุง โ€ช;V88โ€ฌุก ุง โ€ช88J $88โ€ฌุฑ ุข โ€ชุŒ 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง ุฑ ุฏุงโ€ช \ +โ€ฌุขโ€ช Z Sโ€ฌุง โ€ช ุŒ U_ b#โ€ฌูˆูˆโ€ช;/โ€ฌุฏ ุง โ€ชOโ€ฌู† โ€ช 8 Zโ€ฌุง โ€ชb8#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $โ€ฌูˆุซ ุง(ุฑุงุช ุง โ€ช;Vโ€ฌุก โ€ช +5 Hโ€ฌุง โ€ช ,8 1 "8โ€ฌุง โ€ช 8Wโ€ฌุง โ€ช8 ;V8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชi5โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ชGโ€ฌุน ุง ุฑ ุง ุฑ ูˆูˆุซ ุงโ€ช7โ€ฌุงุฑโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช -ูฃโ€ฌุง ;ุงโ€ช b#โ€ฌุง โ€ช ;Vโ€ฌุงูˆ ุข;ุงโ€ช b#โ€ฌุง โ€ช: flame detectors Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% 9 .J Hโ€ฌุขโ€ช bMโ€ฌุง โ€ช;Vโ€ฌุก ุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏ \โ€ช bโ€ฌุงโ€ช .#โ€ฌุง โ€ช;Uโ€ฌู‚ โ€ช ?(UCโ€ฌุงูˆ ุงโ€ช.#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช SJโ€ฌุง ุงุก ุง โ€ช ,% ?JCโ€ฌุง โ€ช Tโ€ฌูˆุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช  . `MC5โ€ฌุง โ€ชOโ€ฌู† โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช thermal detectors -ูคโ€ฌุข;ุงโ€ช b#โ€ฌุง ุงุฑุฉ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชW(Jโ€ฌู… โ€ช , 5โ€ฌุง ุงุฑุฉ ุง โ€ช T"( ?JCโ€ฌุฒโ€ช5โ€ฌุฏุฉ ุง ุงู‚ ูˆุง โ€ชOโ€ฌู† ูˆุง โ€ชุŒ Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช; /;5โ€ฌุงโ€ช b#โ€ฌุง ุงุฑโ€ช: ,%; 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุข;ุงโ€ช $% 9 .J b#โ€ฌุฏุฑโ€ช /โ€ฌุงุฑุฉ โ€ชfixed temperature detectors eโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 9 .Jโ€ฌุง โ€ช" $%โ€ฌุฃ ุง ;ุณ ุง ุงุฑูŠ โ€ช.โ€ฌุฏู†โ€ช ุŒโ€ฌุฃูˆ โ€ช" $%โ€ฌุฃ โ€ช 82โ€ฌุง โ€ช8.โ€ฌุฏู†โ€ช ุŒโ€ฌุฃูˆ โ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซ"ุฃ ุง ุฏ ุง ุงุฑูŠ โ€ช"57โ€ฌุช ? ุง "โ€ช Wโ€ฌุง โ€ช ,% ย‚JCโ€ฌุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุฏุฑโ€ช /โ€ฌุง ุงุฑุฉ ูˆโ€ช8โ€ฌูˆุซโ€ฌ โ€ซุฒโ€ช5โ€ฌุฏุฉ ุง โ€ช jKVโ€ฌูˆ "ุช ู‡โ€ช o7โ€ฌุง ;ุงโ€ช b#โ€ฌุง โ€ช U.Rโ€ฌุง โ€ช ุŒ (8โ€ฌุข โ€ช 8โ€ฌุงโ€ช58"J +85 18โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุขโ€ช 9โ€ฌุฉ โ€ช [(Jโ€ฌุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุฏุฑโ€ช /โ€ฌุง ุงุฑุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุข;ุงโ€ช8" $8% 98 .J b8#โ€ฌุฃ ุง โ€ช 8Kโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑโ€ช 8 ?5โ€ฌุฏุฑโ€ช 8/โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงุฑุฉ โ€ชrate of riseโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช: detectorsโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฃูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช;J Hโ€ฌูŠ ุงโ€ช;  Z $% Oโ€ฌุกุฉ ;ุงุก โ€ช"% %Aโ€ฌุฑุฉ โ€ชM8Z ,%โ€ฌุก โ€ช 8.โ€ฌุฑโ€ช]8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ ู† ูˆ ู„ ุฒโ€ช5โ€ฌุฏุฉ ุฏุฑโ€ช /โ€ฌุง ุงุฑุฉ ู† ุฐ โ€ชi85 8โ€ฌุฏูŠ ุง โ€ช8 J $8โ€ฌุฏ ุง โ€ช;8โ€ฌุงุก ูˆโ€ช @85โ€ฌุง โ€ชM8Kโ€ฌุกโ€ฌ โ€ซโ€ช o?Jโ€ฌุง ;โ€ช'2โ€ฌุช โ€ช8 $8% 98 .J H8โ€ฌูˆุซ โ€ช 8 8KJโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑ ุง โ€ช 8โ€ฌูˆโ€ช8; 98 %โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช o7โ€ฌุง ;ุงโ€ช b#โ€ฌุงุขโ€ช;\ T"( %;# :โ€ฌู„ ุง โ€ช .โ€ฌุง โ€ช KMโ€ฌโ€ฌ โ€ซ _ู… โ€ชConventional Systemโ€ฌโ€ฌโ€ซ ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช;J +5โ€ฌุฒโ€ช @5โ€ฌุง ;ุงโ€ช;85 H8 Zones ]\8C $% b#โ€ฌูŠ ุขโ€ช98โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช , %; ? $% Zoneโ€ฌุง ;ุงโ€ช ุŒ b#โ€ฌูˆ ู„ โ€ช [(8Jโ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌู‡โ€ช o78โ€ฌุง ;ุงโ€ช8 b8#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9KMJ $% 9 .Jโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ุง โ€ช7 G"Jโ€ฌุง ุงู„ โ€ช.Zoneโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ` [ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ชCeโ€ฌุก โ€ช %โ€ฌู„ ุง *" ุง โ€ช J +5 Wโ€ฌุขโ€ช; T% Tโ€ฌุงโ€ช @Aโ€ฌุท ุงโ€ช78โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช8โ€ฌุฏุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุง โ€ช8GGWโ€ฌุช ุง โ€ช 857UCโ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช J 8C% $8%โ€ฌุขโ€ช T8โ€ฌุง โ€ช T8.โ€ฌุงู† โ€ช;8Jโ€ฌู† โ€ชTM8W *8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช;Gโ€ฌุฑ โ€ชUJโ€ฌุฏโ€ช;O 5โ€ฌู„ ุง โ€ช SCโ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุงุบ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช ".โ€ฌูˆโ€ช TMOโ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช85 J +5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุง โ€ช T(88 88โ€ฌุง โ€ช(88โ€ฌุฑุงุช ุง โ€ช88โ€ฌุฏุฉ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88GGWโ€ฌุช ุง โ€ช 8857UCโ€ฌูˆุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช88Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;ุงโ€ชU882โ€ฌุช โ€ช88% H88โ€ฌุฏุฉ โ€ช T88G5โ€ฌุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† ;ุง โ€ช 88โ€ฌุงโ€ช788โ€ฌุงุฑ ุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช UPVCโ€ฌุงุฐุงโ€ฌ โ€ซุขโ€ช Sโ€ฌุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง *" ุง โ€ช Wโ€ฌูˆุงู† โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช galvanized steelโ€ฌุงุฐุง ุขโ€ชk Sโ€ฌู‡ ุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช 885 J 88C% $88%โ€ฌุง ;ุง โ€ช 88โ€ฌุงู† โ€ช +885โ€ฌูˆโ€ช T88% @88Rโ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88 88โ€ฌู„ ุฒุงุฏุชโ€ฌ โ€ซุง ( โ€ช ุŒ ูกูฅ ,%โ€ฌุข โ€ช 5โ€ฌุงโ€ช j J $%โ€ฌุง ;ุง โ€ช8/โ€ฌุง โ€ช"V8โ€ฌู† ุง โ€ช 85โ€ฌูˆ โ€ช85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช/โ€ฌุง โ€ช % C%โ€ฌุง *โ€ช Tโ€ฌูˆโ€ช , _Uโ€ฌุง ( โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช; 5 J 9VU5โ€ฌุง โ€ชAโ€ฌุณ โ€ช'8 +8 ูขูฅโ€ฌุช ุงโ€ช 8/โ€ฌุงุณ โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช ;8 98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง (โ€ช Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช88C $88% 88K"C5 88โ€ฌุณ ุง ;โ€ช @88 / 88 . @88Aโ€ฌุง โ€ช 9882Uโ€ฌุง โ€ช88_C 882Wโ€ฌู… โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช 9โ€ฌุง "ุง โ€ช Mโ€ฌูˆุน โ€ช @8 ](Cโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฑุฏ โ€ชUJโ€ฌุฏโ€ช8 85โ€ฌูˆุซ ุง โ€ช'M8โ€ฌุช โ€ชุŒ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $88%โ€ฌุฃโ€ช; 788Oโ€ฌุงโ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุน ุง โ€ช $88% 88โ€ฌุง โ€ช j88GWโ€ฌุง โ€ช788UCโ€ฌูŠ โ€ช 988"Aโ€ฌุง "โ€ช88โ€ฌุก โ€ช88 .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง [ ูˆุฐ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงโ€ช 7Oโ€ฌุง ;ุง โ€ช @A; $%โ€ฌุง ;โ€ช 8โ€ฌูˆ;ุงโ€ช @8Aโ€ฌุง ;ุงโ€ชUJ ุŒ b8#โ€ฌุฏโ€ช85โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช aโ€ฌุง โ€ช 9"A , 9 .โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุน ุง โ€ช 8 8โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช 985YCJ 8C% $8%โ€ฌุง ;ุง โ€ช85YCJ 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9โ€ฌุฏโ€ช ; @A; $% Aโ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช88C 88C%โ€ฌุก ุง ?โ€ช88โ€ฌุฑุงู† โ€ช J +885โ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช T88.โ€ฌุง โ€ช /88 882Wโ€ฌุงุณ โ€ช88% H88โ€ฌุฏุฉ โ€ช+885โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุข"โ€ช $88% 88โ€ฌุงุฑโ€ช88UJโ€ฌุน โ€ช 88%โ€ฌุงูŠ โ€ช88โ€ฌูˆุฏ โ€ช ุŒ 2 - 2.2 mโ€ฌูˆโ€ช 9882;J +885โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช Oโ€ฌูˆุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช /โ€ฌู… @ โ€ช GKJโ€ฌุง โ€ช ".โ€ฌูˆ โ€ช. 85โ€ฌูˆโ€ช J +85โ€ฌุขโ€ช T8โ€ฌุง โ€ช T8.โ€ฌุง โ€ช82Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;ุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 5 H8 8//Yโ€ฌุงโ€ช;J $8%โ€ฌุฑโ€ช 885โ€ฌุง โ€ช T8.โ€ฌุง โ€ช; 82Wโ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช88 8//Yโ€ฌโ€ฌ โ€ซ " ุฉ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช Mโ€ฌูˆุน โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช J +5โ€ฌุข" ุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง ?ุงุฑ @ ุงุก ุง ?โ€ชYโ€ฌุก ุง โ€ช8Wโ€ฌุฑโ€ช/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช +5โ€ฌุฑโ€ช @ 1Gโ€ฌุง ุง โ€ช //Yโ€ฌุข  ุง โ€ช 9Mโ€ฌุง โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฃูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫و‪ J +885‬آ‪ T88‬ا ‪;88‬ر‪;88 " ,J‬رة ا ‪ 9O88‬و ‪;88‬رة ا ‪ 88W‬ج " ‪ $88%‬ا ‪88".‬‬ ‫‪88‬م و‪ 88C% +885‬ا‪88‬ء ا‪88 %‬ل ا ?‪88‬ران ‪ J‬آ‪ 88; +(88/ T88‬ا ‪ 588U‬و‪ 5‬ا‪88C% $88%‬‬ ‫ا آ‪ T88‬ا ‪ 8‬ر‪88UJ‬ع ا ‪88‬د ‪ 88‬ا ‪88GGW‬ت ا ‪ 8857UC‬و‪ $88%‬ا ‪;88 .‬م ‪+885 18‬‬ ‫‪ J‬آ" ‪;5 H‬ن ال ‪ $% ; TOP‬ار‪UJ‬ع ‪8/ .A; ".5 H 1.8m‬ا ‪,8‬‬ ‫ا‪ 9/‬ا (‪W‬م ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪ C% $%‬ا آ‪ T‬ن آ‪ J 8U‬آ‪ T8‬ا ;‪ 8 8‬ا ?‪ +(8‬ا ‪8W‬ص‬ ‫ ‪ ,‬ا‪ 9/‬ن ا ( ا ‪ J +5‬آ ‪k‬ه ة ‪ ,%‬ا ?ار‪.‬‬ ‫‪ T‬ا 'ت ‪:‬‬ ‫ا ‪ 9‬ا ‪_C " +5‬م ا‪7‬ار ‪;J‬ن ‪ fire rated‬اي ‪ 8 9 J‬ارة ‪8‬ود‬ ‫‪ ، 105 c‬و‪ 5‬ا‪ T8 8C% $8%‬ا ‪'8‬ت ان ‪;8J‬ن ‪; 8G‬ا‪U82‬ت ‪ ،‬و‪8% +85‬دة‬ ‫‪ T‬آ'ت ‪; 2x1.5‬ا‪ b#‬وآ'ت ‪ /' 2x2.5mm‬اس ‪.‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ C% $%‬ا (‪% T‬م ‪ @GA‬او ‪ 8 92;J‬ا ‪'8‬ت و‪8 8‬ل و‪;8/‬د ‪b8‬‬ ‫‪ J +5 ].‬ك ز‪5‬دة ا ‪;G‬ل ‪;5 H‬ن ا ‪;G‬ل (و ‪ 8U‬ق ‪ ,8‬ا ‪V8 ,U(8‬ف‬ ‫ا ‪ 20cm 188‬وذ ‪ @88R; '(88J 88‬ا ‪ T(88 b88#‬ا ;‪ @88A‬ا ‪88‬د ‪ $88%‬ا ‪j88GW‬‬ ‫ا ‪7UC‬ي و‪ ,‬ا‪ 9 % 9/‬ازا ‪ _ b#‬وف ‪. 2O‬‬ ‫وا ا (‪ T‬ه‪7‬ا ا ‪_C‬م آ ‪: 5‬‬ ‫آ‪ 9‬ا ;ا‪"5 b#‬ىء ‪ ,‬ا ;‪ 8J +85 H8 8‬ك ز‪85‬دة ‪;8\ 8‬ل ا ‪ 98‬دا‪98O‬‬ ‫ا ; ود ‪ +e ، 1.2cm‬ا ‪ $‬اول آ‪ +e b#‬ا ‪ $‬ا ‪7‬ي ‪ 15‬وه‪7‬ا ‪ $‬ا‪ 8O‬آ‪b8#‬‬ ‫‪ 9: 5 H‬ا‪ O‬آ‪ 5 b#‬ال ‪. zone‬‬ ‫ا‪ 88/' "(88C 88‬اس ‪ [UC88 88‬ا ‪ T88 +885 H88 ، 885 G‬آ‪ 988‬ا‪ 88/‬اس‬ ‫‪ 2x2.5mm‬ا ‪ $‬اول ‪ /‬س ‪ +e‬ا ‪ $‬ا ‪7‬ي ‪ 15‬وه‪7‬ا ‪ $‬ا‪ / O‬س‪.‬‬

‫‪- ١٤٠ -‬‬


โ€ซูˆโ€ช?5โ€ฌุฑ โ€ช Cโ€ฌุงู† โ€ช7โ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุงู† ุง 'ุช ุง โ€ช 8 "8 +85 8โ€ฌุงโ€ช8 %โ€ฌู„ ุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช 8/โ€ฌุงู† โ€ช;8Jโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซ( โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุฑโ€ช_ @ Gโ€ฌู… ุง ุฑโ€ช.a5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ;ุงุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช bWJโ€ฌุงโ€ช#โ€ฌู„ ุง ;ุงโ€ช b#โ€ฌุข ุฐุข  โ€ช # ,โ€ฌุข ุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช92;J . / ,โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5 Hโ€ฌู† ุง ุง 'ุช โ€ช INโ€ฌูˆุงโ€ชOUT Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซุข  ุง โ€ช: 9Mโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุข โ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌูˆโ€ช @Rโ€ฌูˆ โ€ช C% 5โ€ฌุง ุขโ€ช C% Tโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุขโ€ช b#โ€ฌุงู„ โ€ช ZONEโ€ฌูˆโ€ชC%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช / Oโ€ฌุณ ุงู„ โ€ช.ZONEโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ; ูˆโ€ช: . ?Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J % .โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ;ุงโ€ช b#โ€ฌูˆุงโ€ช /โ€ฌุงุณ โ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช T8โ€ฌุง ;โ€ช 8 8โ€ฌุง ?โ€ช +(8โ€ฌุง โ€ช8Wโ€ฌุต โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุขโ€ช ุŒ 888 T888โ€ฌูˆโ€ช @888 ?Jโ€ฌุง โ€ช'888โ€ฌุช โ€ช 888โ€ฌุง ;โ€ช T(888 88โ€ฌุง โ€ช; 888โ€ฌุฌ ุง โ€ช888Wโ€ฌุต โ€ช ุŒ 888โ€ฌุงูˆโ€ฌ โ€ซ โ€ช%88โ€ฌุก โ€ช 88Cโ€ฌุง ุข"โ€ช88โ€ฌุช ุง โ€ช88Wโ€ฌุต โ€ช; 88โ€ฌุฑุฏ โ€ช88 Jโ€ฌู… โ€ช @88 ?Jโ€ฌุง ;โ€ช 88โ€ฌูˆ ?โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $% KMJ 2โ€ฌุง ;โ€ช 1/โ€ฌุงโ€ช9:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช_Cโ€ฌู… ุง " ย‚ โ€ชAddressable systemโ€ฌโ€ฌโ€ซู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช_Cโ€ฌู… ุงโ€ช 9 #โ€ฌูˆุงูˆ @ โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… ุง (] ูˆโ€ช: 5 Y 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช , 5 -ูกโ€ฌุฑโ€ช% jโ€ฌุฏ ุข" โ€ช ,โ€ฌุง ;ุงโ€ชb#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช @A; 5J $% ,.5 -ูขโ€ฌุง โ€ช b#โ€ฌุง ([  ุง โ€ช]5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช A ,J -ูฃโ€ฌุงุกุฉ ุฏุง ;ุงโ€ช H b#โ€ฌู„ ูˆุซ โ€ช @GAโ€ฌุง ุง 'ุช โ€ช+5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช , 57Kโ€ฌุงโ€ช o?Jโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช , 5 -ูคโ€ฌุฑโ€ช $% 1Gโ€ฌุง_ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช 9:โ€ฌุงู„ โ€ชgraphic stationโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ; -ูฅโ€ฌุง *โ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  ุง "(โ€ช ,"5 jโ€ฌุขโ€ช J Uโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูคูก -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช 9"Aโ€ฌุงู† "ุฃ โ€ช #โ€ฌุญ โ€ช [ Jโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช7Cโ€ฌุข ุง โ€ช 2C.โ€ฌุง ( ุง ; โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ;ุงโ€ช: detectors b#โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช  [(J $% 9 .Jโ€ฌุง โ€ช; ]5โ€ฌุงุกุง ุขู† ุฏโ€ชOโ€ฌู† ุงูˆ ุงุฑุฉโ€ฌ โ€ซ ุง ;ุง ุง โ€ช: break glass //Yโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 9 .Jโ€ฌุข;ุฉ โ€ช5 1"CJโ€ฌูˆโ€ชW ' 5โ€ฌุงู… โ€ช 9"A ,โ€ฌุงโ€ชW#โ€ฌุต ุช ุง โ€ช;Gโ€ฌุงุฑู‰ุกโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช /โ€ฌุงุณ โ€ช:โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช $% 9 .Jโ€ฌุงโ€ช2โ€ฌุงุฑ โ€ช;2โ€ฌุช ุง โ€ช 1"Cโ€ฌุฏ โ€ช $%โ€ฌูˆุซ  โ€ช]5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ชY/โ€ฌุฉ ุง โ€ช jโ€ฌูˆุง โ€ชcontrol modules +โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช $88% 988 .Jโ€ฌุฑโ€ช88_ j88โ€ฌู… ุงโ€ช788โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช 88 _ ]885โ€ฌุงโ€ช 88Oโ€ฌู‰ ูˆโ€ช $88%โ€ฌุฑโ€ช j88โ€ฌุงโ€ช 88/โ€ฌุงุณโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชC. ]\C (Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช: autodaillerโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช $88% 988 .5โ€ฌุฑโ€ช j88โ€ฌุง ;โ€ชY/88 88โ€ฌุฉ ุงโ€ช*88Jโ€ฌู„ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช ย88"J 988/โ€ฌุง โ€ช88 ,88C.โ€ฌูˆุซ โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช]5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ; โ€ช:โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 9888: Jโ€ฌุง ;โ€ช888โ€ฌุฉ ุง โ€ช (888โ€ฌุง โ€ช 888 +8885 888โ€ฌุง โ€ช @888 ? +888โ€ฌุง โ€ช 8882C.โ€ฌุง โ€ช (888โ€ฌูˆ ?โ€ช888โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Aโ€ฌุงุกโ€ชJโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9M888โ€ฌุง โ€ช ;888 j888GW ,888"5 888โ€ฌุงโ€ช7888โ€ฌุงุฑ ุงโ€ช888โ€ฌุงู‡ โ€ช 2loopโ€ฌูˆุงโ€ช 888Oโ€ฌู‰ โ€ชุŒ 1loopโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ;โ€ช 92;J % Rโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ โ€ช 9*5 Hโ€ฌุขโ€ช / 9โ€ฌุณ @ โ€ชO CMโ€ฌุต โ€ชุŒ 1โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูคูข -โ€ฌโ€ฌ


، ]‫ \;ا‬٧ , ‫?ري ;ن‬J @ ? riser diagram jGW ,"5 o'%‫ ا‬9M ‫ا‬ ، ‫ اس‬/‫ ا‬57KJ 9/‫ ا‬, 24VDC power ‫;ط ال‬GO 9: J ‫;ط ا اء‬GW ‫وا‬ b#‫ ا ;ا‬, loop ‫;ط ا‬GO 9: J ‫ اء‬VW ‫;ط ا‬GW ‫وا‬

- ١٤٣ -


โ€ซุง [ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช;5โ€ฌู† ุง โ€ช H jโ€ฌุขโ€ช @ 9* ]\ 9โ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช78 ุŒ 185โ€ฌุง โ€ช8C%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง [ โ€ช T?5โ€ฌุงโ€ช 7Oโ€ฌู‡โ€ช o78โ€ฌุง โ€ช ,8. `(8โ€ฌุงโ€ช8"%โ€ฌุฑ ูˆโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช; T8โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช j 8โ€ฌูˆโ€ช,8 8_Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ( ุงูˆ ุงโ€ช'Zโ€ฌู‚ ("โ€ช Tโ€ฌุง โ€ช SCโ€ฌุงูˆ ุง *โ€ช. $โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช88Ceโ€ฌุก ุงโ€ช88 %โ€ฌู„ \;โ€ช88โ€ฌุฑ ูˆโ€ช m(88Jโ€ฌุง โ€ช S88":J +885 b88โ€ฌุง โ€ช T(88 T88.โ€ฌุง ;ุงโ€ช @88Aโ€ฌุง "โ€ช88 88Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช88GGWโ€ฌุช ูˆุง ;ุงโ€ช 988"A ,88 88% ]88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุน ุง โ€ช @88 ุŒ 88โ€ฌูˆโ€ช T88% @88Rโ€ฌุง โ€ช T(88โ€ฌุงูˆโ€ฌ โ€ซุง ุง (โ€ช Tโ€ฌุฐุข  โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช"Cโ€ฌุฃ โ€ช ;(J ]\ , ; [  .โ€ฌูˆุงุฑโ€ช Rโ€ฌูˆุงูˆู„โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 888โ€ฌุงโ€ช888 %โ€ฌู„ โ€ช ]888\ b888โ€ฌุง โ€ช J +8885 5;(888โ€ฌุขโ€ช T888โ€ฌุง โ€ช T(888 T888.โ€ฌุง ;ุงโ€ช @888Aโ€ฌุง โ€ช;888โ€ฌุงุฑุฏุฉ โ€ช888โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชGGWโ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌุข โ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุฏู‡ู† ุง โ€ช; T.โ€ฌู† ุง โ€ช 9"Aโ€ฌุง ุขโ€ช , Tโ€ฌุงโ€ช 98/โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช. %โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 5 J +5โ€ฌุง ;ุง (โ€ช Tโ€ฌุงโ€ช?Jโ€ฌู‡โ€ช8โ€ฌุช ุง โ€ช;8โ€ฌุงุฑุฏุฉ โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช ุŒ j8GWโ€ฌูˆโ€ช 8 \ 8C%โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูŠ ุงโ€ช 885โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌูˆโ€ช +885 885โ€ฌุงโ€ช 88Oโ€ฌุงุฌ ;ุง โ€ช 88โ€ฌูˆูˆโ€ช @88Rโ€ฌุฑุงุณ ุง ;ุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุงโ€ช$88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช (88Jโ€ฌู‡ ูˆ โ€ช88/ 885โ€ฌุง ู† ู‡โ€ช o788โ€ฌุง ;ุง โ€ช 88C. 9 88 88โ€ฌุง โ€ช;M88โ€ฌุงุฑ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช,88Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช. ,5 Oโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุงู† โ€ช +5โ€ฌูˆโ€ช; @Rโ€ฌุฑุฉ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช jO 9/โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ุขโ€ช \ 9โ€ฌู โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช ,"5โ€ฌุฉ ุซ โ€ช: 1C%โ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆุงุฐุง ุง โ€ช CRโ€ฌุงู† ุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ุง (;โ€ช , V. @ 9 .J 5โ€ฌูˆุซ ุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ โ€ช ุŒโ€ฌู† ุง โ€ช[8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;5โ€ฌู† ุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูคูค -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช; 5 J +5โ€ฌุฑุฉ โ€ช , ,โ€ฌุง โ€ช ".โ€ฌุง ;โ€ช Rโ€ฌุงโ€ช "%" o'%โ€ฌุงโ€ช 5โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุจ" ูˆโ€ช 9V8U5โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช;5โ€ฌู† โ€ช 25mm Aโ€ฌูˆโ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช @A; o?J ".โ€ฌุง ?โ€ช 8โ€ฌุณ ุงูˆู„ โ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช8GGWโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซโ€ช +885 H88 ุŒโ€ฌุง โ€ช TM88O 88 m88Uโ€ฌุง โ€ช88;Gโ€ฌุฑ ูˆโ€ช 9885YCJโ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช $88โ€ฌุง โ€ช ุŒ 9U88โ€ฌูˆโ€ช9885YCJ +885โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;ุฑุฉ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ;ู† ุงโ€ช*Jโ€ฌู„ โ€ช ,โ€ฌุง ? ุณ ูˆุง ? ุณ ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 15โ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช ,"5 9# 5โ€ฌุฉ โ€ช C:5โ€ฌู‡โ€ช: Cโ€ฌโ€ฌ

โ€ซ  โ€ชCโ€ฌุก โ€ช/โ€ฌุฑุงู† ุง (;โ€ช%" 5โ€ฌุฏุฉ โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช @8 /โ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌุฑุงู† โ€ช 98"A 8 Aโ€ฌุง โ€ชb(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช;88โ€ฌู† ุงโ€ช88/ T88Zโ€ฌุฑุงู† ุง โ€ช;88J 5;(88โ€ฌู† โ€ช 88K"C5 H88 88 Oโ€ฌูˆโ€ชT88. ,5 (88 ; @88Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช Oโ€ฌุงุฌ ุง ;ุง โ€ช o?Jโ€ฌุง (โ€ช ุŒ " 8 bโ€ฌูˆโ€ช $8%โ€ฌุง โ€ช;8 .โ€ฌู… โ€ช ;8โ€ฌุง โ€ช C8Rโ€ฌุงโ€ช8/ C58 18โ€ฌุงุฑโ€ฌ โ€ซ\โ€ช;88โ€ฌุจ โ€ช 188%โ€ฌุงูˆู„ โ€ช 88/โ€ฌุณ โ€ช ,88โ€ฌุงโ€ช 88/โ€ฌุงุณ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช88%โ€ฌุฏุฉ ุงโ€ช 88/โ€ฌุงุณ โ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช ,88 88"5 Aโ€ฌุง โ€ช88Wโ€ฌุฑุฌโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช88โ€ฌุงโ€ช 9Oโ€ฌุงูŠ โ€ช ,88 88"5 Aโ€ฌุงโ€ช;88โ€ฌุงุจ โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงุฐุง ุขโ€ช88โ€ฌู† โ€ช C588โ€ฌุข โ€ช 88โ€ฌุฒโ€ช 88C% /88/โ€ฌุง "โ€ช88โ€ฌุจ โ€ช88โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง [ โ€ช;5โ€ฌู† ุข  ุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูคูฅ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช: Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ช J + ]Gโ€ฌุขโ€ช ; Tโ€ฌุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช 8 ]85โ€ฌุงโ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 8Kโ€ฌู ูˆ โ€ช"C8โ€ฌุฃ โ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซุง ?ุฑุงู† ูˆ_ ุง ู† ;ุง ุงโ€ช*8Jโ€ฌู„ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช;Gโ€ฌุงโ€ช ]8โ€ฌูˆโ€ชC.8Rโ€ฌู‡ โ€ช8/ 8โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช;8Cโ€ฌุฑ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 8C :โ€ฌู‡โ€ช788โ€ฌุง ูˆู† ุงโ€ช88/ T8Zโ€ฌุฑุงู† ุง โ€ช8Cโ€ฌูˆุฑ โ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช78 88 Oโ€ฌุง โ€ช;C88โ€ฌู… โ€ชT882 988"A J8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ?ุงุฑ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;ุฑุฉ ุงโ€ช 5โ€ฌุง  ;ุฑุฉ ุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ุง โ€ช 8โ€ฌุงโ€ชC/ Oโ€ฌู‡โ€ช 8 8โ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก ุงโ€ช8 %โ€ฌู„ โ€ชb8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง (;โ€ช C5 : 5โ€ฌู‡โ€ช8O 8e'e 8Cโ€ฌุฑุงุช ุงโ€ช 85 J 8โ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฑโ€ช 8 ,Jโ€ฌุงุฑุถ ุง โ€ช ]8Gโ€ฌุงุฑโ€ช8Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช o88?Jโ€ฌุง ;โ€ช 9888"A 88โ€ฌุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ุง โ€ช'"88โ€ฌุท โ€ช ุŒโ€ฌุงูˆ ุงุข  โ€ช 888โ€ฌุง โ€ช b88 $88โ€ฌุง โ€ช ]888Gโ€ฌุงุฑโ€ช+888 88Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช5 Jโ€ฌู‡ ุง โ€ช $โ€ฌุง ; โ€ช ]5 \ ,%โ€ฌุง (โ€ช. bโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ชO C5โ€ฌุฑ ุงโ€ช , 9Vโ€ฌุข ุง โ€ช ุŒ ,โ€ฌู‡; ุงู† โ€ช +85โ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌุงุฌ ุง โ€ช;8โ€ฌุฑโ€ช ,Jโ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก ุงโ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช bโ€ฌุง (;โ€ช 5โ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง ?ุงุฑ ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช J +8โ€ฌุขโ€ช 18 T8โ€ฌุง ;โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆุฐ โ€ช T8G5 8โ€ฌุฏุฑุง โ€ช8/ 8โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซ โ€ช j88GWโ€ฌูˆโ€ช;*88Jโ€ฌุฑ โ€ช j88GW m882โ€ฌุง โ€ช788UCโ€ฌูŠ ุงโ€ช88Ceโ€ฌุก ุง โ€ช ,88 ]88"Gโ€ฌุงโ€ช ;88J 988/โ€ฌุง ?โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ;โ€ช. SAโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช?5โ€ฌุฑ โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงโ€ช /;5 1โ€ฌุง โ€ช 5 J % +J C.โ€ฌุง ;ุง โ€ช98 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชCโ€ฌุณ โ€ช;*8J 15โ€ฌุฑ โ€ช ,8 ,8.โ€ฌุงโ€ช ]8J 98/โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู ุง โ€ช;8Gโ€ฌุจ โ€ช ,8 ุŒโ€ฌุง โ€ช8Cโ€ฌุณ ุง?โ€ชm8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงุขโ€ชY J :โ€ฌุง ู‡; ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 7UCJ @G(5โ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… ุขโ€ช :โ€ฌุฏโ€ช Aโ€ฌูˆุงโ€ช / 9Aโ€ฌูˆุงโ€ช. b J 9Aโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูคูฆ -โ€ฌโ€ฌ


‫و ‪ C :‬ه‪7‬ا ‪W(C C‬م ا ‪W‬ر ر‪  ٣ +A‬ا‪ 1‬ا‪ 9V8‬و‪ 8U‬ض ان ا ;‪8‬‬ ‫ آ" ‪/ $%‬ار ا ‪;C‬ر ا ‪ ]G‬ار‪.R‬‬ ‫ ‪7‬ا ‪; 5 J +5‬رة ‪ 5‬ا ‪8/ T82 9"A‬ار ا ‪;8C‬ر ‪;8J H8‬ن ا‪,8 $8%‬‬ ‫ا ?ار ( ‪ + ٤٠ ,% 9J‬وذ _‪ 8‬ا ن ‪ 8‬ا ‪8.‬ة ‪;85‬ن ‪8‬ود ‪، +8 ٣٠‬‬ ‫و‪ (J +5‬راس ا ;رة ‪/‬ا و ‪ 5‬و‪; C5;J‬ن ا ‪ ,‬ا‪ 98/‬ا ‪8‬ل‬ ‫‪. %‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ; ‪:‬‬ ‫‪/ ,5 ( ; 9 % +5‬ار ا ‪;C‬ر ا ? ا ‪ J +5‬آ‪ T‬ا ; ‪ 8‬وذ ‪8‬‬ ‫ ‪ @ ](C‬ا ‪C‬س ا ‪ A +5 $‬ا ‪ 5‬ا ;‪;/‬د ه‪ o7‬ا ‪ 8GC‬وا\‪8‬‬ ‫‪ +5‬و‪. ,5 ( ; @R‬د ‪ 80x80cm‬و‪ 15cm ] %‬و‪ $%‬ار‪8UJ‬ع ‪top ,8 2m‬‬ ‫ا ;‪ 88‬ا ‪ $88‬ارض وذ ‪88 88 88‬ل ‪88%‬م ‪ 88 .‬ا‪88.‬د ا ‪ 88; 88‬ا ‪+88 88‬‬ ‫‪ J‬آ" ‪ @8 ، 8‬ا ‪ +8.‬وآ ‪ 8‬ذآ ‪ 8 18 8 8‬ان ‪;85‬ن ‪8‬ى ا ‪8C‬س ‪@8 /‬‬ ‫ا ‪ 92U‬ا ‪; 2W‬ات ا ‪_C‬م  " ة ‪ ,‬ا ‪ M‬وع ‪.‬‬ ‫و ‪ C :‬ه‪7‬ا ‪ 8; C5‬ذو ‪ 8‬وا‪8‬ة ‪78 ،‬ا ‪8‬ن ‪8%‬د ا ;ا ‪ 8‬ا ‪W‬ر‪,8 8/‬‬ ‫ا ; ه آ ‪: 5‬‬ ‫ ;ر‪" ,J‬ا‪ 5‬و‪ 5‬ا ‪A‬س ‪20mm‬‬‫ ‪; ٣‬ا ‪A‬س ‪ , 25mm‬ا‪ 9/‬ر‪ j‬ا‪ /‬اس‬‫ ;رة ‪A‬س ‪ , 20 mm‬ا‪ 9/‬ا ‪; @ j‬ت ا‪7‬ار ا‪ O‬ى‬‫ ;رة ‪A‬س ‪ , 20mm‬ا‪ 9/‬ا ‪_ @ j‬م ا‪*J‬ت‬‫ ;رة ‪A‬س ‪ , 20 mm‬ا‪ 9/‬ا ‪ @ j‬ا_ ا‪ O‬ى ‪ BMS 9:‬او‬‫‪graphic station‬‬ ‫ ‪; ٢‬رة ‪A‬س ‪ 20mm‬اط‬‫ ‪; ٢‬رة ‪A‬س ‪ 25mm‬اط‬‫ ‪7‬ا ن ‪%‬د ا ;ا ا ‪W‬ر‪ , /‬ا ; ‪:‬‬ ‫‪; ٦‬ا ‪A‬س ‪ 20 mm‬و ‪; ٤‬ا ‪A‬س ‪ , 25mm‬ا "; ( ‪ ,5‬ا ‪ $‬ا‪$%‬‬ ‫‪ b o?J‬ا ‪ ]G‬ار‪ R‬ا ‪7‬ي *‪. T‬‬ ‫ ‪;88‬رة ‪88A‬س ‪;88 88% 9882;J +885 20mm‬رة ا‪ 885‬ا ‪ 88‬ا ‪W‬ر‪,88 88/‬‬ ‫\] ا (;‪ 5‬و ;رة ‪A‬س ‪;8 % 92;J +5 25mm‬رة ا‪ 8/‬اس ا د‪8‬‬ ‫‪ ]\ ,‬ا (;‪ 5‬آ  ا ‪ 9M‬ا  ‪:‬‬

‫‪- ١٤٧ -‬‬


โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช C% $%โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุงุฌ ุง ;ุง โ€ช b o?Jโ€ฌุงุฑโ€ช Rโ€ฌุงู† โ€ช; C5;J +5โ€ฌู† ุง โ€ฌ โ€ซโ€ช , 5 $โ€ฌุง ู„ โ€ช ;( %โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช bโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช: Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง โ€ช T.โ€ฌูˆโ€ช 5 Jโ€ฌุง ;ุง (โ€ช Tโ€ฌุง ;ุงโ€ช @Aโ€ฌูˆุงโ€ช8.โ€ฌุฏ ุง "โ€ช 8 8Cโ€ฌุง โ€ชj8GWโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช7UCโ€ฌูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 8C%โ€ฌุงูˆู„ โ€ช 8 8"%โ€ฌุง โ€ช;8 982;J +85 8โ€ฌุฑุฉ โ€ช 85โ€ฌุข;ุงโ€ช b8#โ€ฌุง โ€ชุŒ 5;(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช % 92;J +5โ€ฌุง ;ุง โ€ช8A 8โ€ฌุณ โ€ช 25mmโ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช ,8 8/โ€ฌุง ;โ€ช 857K 8โ€ฌุงโ€ช 8/โ€ฌุงุณโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช ุŒ Rโ€ฌูˆโ€ช C%โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุขโ€ช b#โ€ฌุข;ุงโ€ช b#โ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช +5 Rโ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุงุฌ โ€ช;8โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช o?Jโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„ โ€ช8/ 8โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช;8Cโ€ฌุฑ โ€ช8 Jโ€ฌุง โ€ช @8 8Gโ€ฌุง โ€ช ]8Gโ€ฌุงูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช85 J +85โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ุง ุงโ€ช*Jโ€ฌู„ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ (โ€ช Tโ€ฌู‡; ูˆุงุฑุฏ ุง โ€ชGGWโ€ฌุช โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช; 5 J +5โ€ฌุง ุงโ€ช*Jโ€ฌู„ @ ุง_ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ุง โ€ช $โ€ฌุง ;ุงโ€ช @Aโ€ฌุง "โ€ช $% Cโ€ฌุง โ€ช8GGWโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุง โ€ช. 57UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช/โ€ฌุฑุงู† ุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช: Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J +885โ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌุง ;ุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 88//Yโ€ฌูˆุงโ€ช 88/โ€ฌุงุณ โ€ช [UC88โ€ฌุง โ€ช 885 Gโ€ฌุง โ€ชC 88# 88โ€ฌู‡ โ€ชุŒ 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช +(/ Tโ€ฌุง ; ุง ;โ€ช @Aโ€ฌุง โ€ช 1 *Wโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช "(8 18K5 UJ +Jโ€ฌุงโ€ช8Ceโ€ฌุก ุงโ€ช8 %โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช8/โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช;88Cโ€ฌุฑ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช 88C% $8%โ€ฌุง ุขโ€ช 88J T8โ€ฌูƒ ุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 88 8โ€ฌุขโ€ช88 8% Tโ€ฌุจ ุง ;โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ coverโ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช C% V5โ€ฌุง ุขโ€ช Tโ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุง ;ุง  ; โ€ช]85 \ ,% + 9Mโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู„" ุงุฏุง ุงุช " โ€ช ุŒโ€ฌูˆุงู† โ€ช GKJ +5โ€ฌุง ; ูˆโ€ช/ _Uโ€ฌุง โ€ช;O8 8.Cโ€ฌู„ ุง โ€ช SC 8โ€ฌูˆโ€ช (8Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุง ุงโ€ชCeโ€ฌุก ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง *ุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;8 982;J +85โ€ฌุฑุฉ โ€ช 85โ€ฌุข;ุงโ€ช ]8\ b8#โ€ฌุง โ€ช5;(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช b $โ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช. Rโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูคูจ -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซโ€ช/โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„ ุง โ€ช: Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ชCeโ€ฌุก ุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช m(8Jโ€ฌุง ?โ€ช8โ€ฌุฑุงู† " โ€ช8/โ€ฌุฑุงู† ุง โ€ช;8Cโ€ฌุฑ โ€ช 8C : 8โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง " โ€ช 982;J +85โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;ุง ุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช , /โ€ฌุง ; โ€ชAโ€ฌุณ โ€ช85 J +85 H8 20mmโ€ฌู‡ โ€ช b8 o8?Jโ€ฌุง โ€ช]8Gโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;88 885 J +885โ€ฌุฑุฉ โ€ช 885โ€ฌุข;ุงโ€ช b88#โ€ฌุง โ€ช ]88Gโ€ฌุงุฑโ€ช b88 o88?J 88Rโ€ฌุงูˆู„ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช Rโ€ฌุง โ€ช; $โ€ฌุฑุฉ โ€ชAโ€ฌุณ โ€ช 25mmโ€ฌุง โ€ชWโ€ฌุฑโ€ช , /โ€ฌุง ; โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช bโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J +85โ€ฌุขโ€ช T88โ€ฌุง โ€ช T8.โ€ฌูˆโ€ช 885 Jโ€ฌุง ;ุง โ€ช T(8 88โ€ฌุง โ€ช88GGWโ€ฌุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช;88 9882;J +85โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช 5โ€ฌุข;ุงโ€ช b#โ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌุงุฑโ€ช @ Rโ€ฌุงูˆู„ โ€ช 8 8"%โ€ฌุข;ุงโ€ช b8#โ€ฌุง โ€ช ]8Gโ€ฌุงูˆู„ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช85 J +85โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช;88โ€ฌุฑุฉ โ€ช88Aโ€ฌุณ โ€ช 25mmโ€ฌุง ุฏโ€ช ,88 88โ€ฌุง ;โ€ช ุŒ 88โ€ฌุข โ€ช 9882;J +885 88โ€ฌุงโ€ช; 88"% 88Oโ€ฌุงโ€ชb88#โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ]Gโ€ฌุงูˆู„ @ ุง ;ุฑุฉ ุง ;ุงโ€ช #" 2โ€ฌุฉ @ ุง ; โ€ช7 9: J H ุŒโ€ฌุง โ€ช 85โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุข โ€ช 92;J +5โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ุข ุฐุข  โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9Mโ€ฌุง  โ€ช 9: 5โ€ฌุงู„ โ€ช @ ? riser diagramโ€ฌุฐุข โ€ช: oโ€ฌโ€ฌ

โ€ซูˆโ€ช7โ€ฌุง โ€ช;Jโ€ฌู† โ€ช [ J %โ€ฌุง ;ุง โ€ช Aโ€ฌุงุข โ€ช Sโ€ฌุข โ€ช ุŒ K"C5โ€ฌูˆ ุง [ โ€ฌ โ€ซ_ู… ุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ โ€ช , 99% 9: Jโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช H ุŒโ€ฌุงุฐุง ุขู† ุง [ โ€ช 2โ€ฌูˆุฏโ€ชC% Aโ€ฌู‡โ€ฌ โ€ซโ€ช;5โ€ฌู† ุง โ€ช ุŒ C 1"# 9 .โ€ฌูˆโ€ช %โ€ฌุช โ€ช Tโ€ฌุง 'ูƒ ูˆโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ;ุงุช โ€ช;Jโ€ฌู† (โ€ชGโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช ุŒ .5โ€ฌูˆุงู† ุงูŠ โ€ช [ J `GW5โ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช b5โ€ฌุง โ€ช , :โ€ฌุง ;โ€ช SAโ€ฌูˆุง ? โ€ช'%โ€ฌูˆุฉ โ€ช,%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช bโ€ฌุง *" ุขโ€ช; Tโ€ฌุง โ€ชOโ€ฌุฑโ€ชgalvanized steel /โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Tโ€ฌุง 'ุช โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช888%โ€ฌุฏุฉ โ€ช T888 +8885โ€ฌุขโ€ช'888โ€ฌุช โ€ช888Aโ€ฌุณโ€ฌ โ€ซโ€ช /' 2x2.5mmโ€ฌุงุณ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช 888 2x1.5mmโ€ฌุง ;ุงโ€ช b888#โ€ฌูˆุขโ€ช'888โ€ฌุช โ€ช888Aโ€ฌุณโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูคูฉ -โ€ฌโ€ฌ


‫وا ‪ T‬ا ;ا‪;J b#‬ن آ ‪ C : 5‬ه‪: C‬‬ ‫‪ +5‬ااء ; ا‪7‬ار ‪ 8; ,8 ،‬ا‪78‬ار ‪ T8 +85‬آ‪ 98‬ا ‪ $8‬اول آ‪b8#‬‬ ‫ ا وه; ا (;‪8% H ، 5‬دة ‪ 8 ]8. b8 8/;5‬ا ‪78 ، 5;(8‬ا ‪ 85‬ك‬ ‫ز‪5‬دة \;ل ا ‪ 9‬ود ‪ ، + ١٥‬و‪ ,‬ا‪ 9/‬ا ( ‪ % %‬ا (‪@8GA +85 T‬‬ ‫ا ‪;88.5 988 o88C% 988‬د ا ‪ $88‬ا ‪ b88#‬ا‪ ، 88O‬وه‪788‬ا ‪ +885 $88‬ا‪88‬ء ‪ ,88‬آ;ا‪b88#‬‬ ‫ا (;‪ ، 5‬و‪ 9 5‬ا ‪ 9‬ا ‪;M8‬ار ‪ o8?J‬ا ‪ ]8G‬ار‪8 ، 8R‬ذا آ‪8‬ن ‪b8 18 8/;5‬‬ ‫‪; C ].‬م ‪Y‬ال ا ‪ 98‬ا ‪;(8 $8‬ى ‪ T(8 ,8.‬ار‪8UJ‬ع ا ‪ b(8‬ا ‪8 ]8.‬ذا‬ ‫ا ‪ CR‬ان ا (‪ b‬ا ‪ ].‬ود ‪;8 C + ٣٠‬م ‪Y8‬ال ا ‪8 98‬ود ‪، +8 ٤٥‬‬ ‫‪;.5 +e‬د ا ‪ $‬ا ‪ b#‬ا ‪7‬ي ‪ 15‬وه‪7‬ا ‪ $‬ا‪ O‬آ‪ 8 b#‬ا ‪ ]8G‬ار‪ +8e ، 8R‬ا ‪$8‬‬ ‫اول آ‪ b#‬اول وه‪7‬ا ‪ $‬ا‪ O‬آ‪ 8 b#‬اول ‪ 8C% H8 ،‬ا‪ 8O‬آ‪8 b8#‬‬ ‫اول ;ن ‪ A‬و‪ C2‬ا ‪ 5 $‬ا ‪ ،‬و‪ ,‬ا‪ 9/‬ا‪'8Z‬ق ا ‪;8 8‬م ‪ T(8‬ا ‪98‬‬ ‫‪ ,‬ا‪ G O‬اول ا ‪ $‬ا ; ‪ ،‬و‪7‬ا ‪;J‬ن اآ ‪ S‬ا ;ا‪. b#‬‬ ‫‪ /' "(C  C‬اس ‪ ٣ C58 ,8 8C : 8U‬ا‪ 8/‬اس ‪ 8‬آ‪ H8 ]8\ 98‬ان‬ ‫ا‪ /‬اس آ‪ [(J , j 9 .J ]\ 9‬ا آ;ا‪ b#‬ا ‪ ]G‬وث  ا ‪. ]5‬‬ ‫ ‪7‬ا ‪; C‬م ‪ T(8‬آ‪ 98‬ا‪ 8/‬اس و"‪8‬ىء ‪ ,8‬ا ;‪ 8‬ا ‪ $8‬اول ‪control‬‬ ‫‪ module‬ا ‪ +e ]G‬ا ‪ $‬ا ? س ا ‪ ,8 +e ، 1C T5‬ا ?‪ 8‬س ا ‪ $8‬ا ?‪ 8‬س ا ‪78‬ي‬ ‫‪ 15‬وه‪7‬ا ‪ $‬ا‪ / O‬س‬ ‫و‪ [U 9.U‬ا ‪M‬ء ‪. ]\ 9‬‬ ‫و ‪ MC‬ح ه‪" C‬أ ‪ 9 %‬ال ‪ C% H control module‬وث  ‪]85‬‬ ‫‪ $8%‬ا‪ 8‬آ;ا‪ b8#‬ا ? ;‪ group 8%‬ا ‪ +V8C5 8‬ا ‪ 8‬ه‪78‬ا ال ‪control module‬‬ ‫‪J 5 J $% 9 .5 1‬ر ا "‪ 1‬ا ‪7‬ي ‪ 85‬اوح ‪8‬ود ‪ 30mA‬ا ‪ $8‬ا‪ 8/‬اس ‪98 .‬‬ ‫‪C%‬ه ‪.‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ;ات ا ‪_C 2W‬م‪:‬‬ ‫‪ C%‬ا آ‪ T?5 T‬ا‪%‬ة ا‪: J‬‬ ‫ ‪ .‬ا ‪ 9O‬وا ‪ W‬ج ‪ 9‬آ‪ b#‬اي ‪source&distination‬‬‫ ‪ .‬آ‪ 92;J U‬آ‪ 9‬آ‪ @8 ](8C b8#‬ا ‪;8‬رد او ‪ _C 8‬ا ‪ $8‬ا ‪; 8‬ج‬‫ا ‪W‬ص ‪1‬‬ ‫ ام ا ;‪ $% 92‬ا " ا‪Z‬‬‫ ‪ GKJ‬ا ‪/ b#‬ا و‪ 8. 18_U‬ا آ‪ ,8 T8‬ا‪ ,8 18_U 98/‬ا‪8 %‬ل ا ‪8‬هن‬‫وا ?"[ وا‪ _ J‬ا ( ‪ 1‬ا ‪ .‬‬ ‫ آ‪ 9‬آ‪ ]* 1% /;5 b#‬دا‪ O‬وذ ‪ ,8 8‬ا‪ 98/‬آ‪ 8‬ا ‪ +A 8‬ا ‪8W‬ص ‪، 18‬‬‫ ‪788‬ا ‪ 5‬ا‪ 988"A $88%‬ا آ‪ T88‬ان ‪;885‬ن ‪88‬ى ا ‪ $88% , 88‬ا آ‪188% j88GW T88‬‬ ‫ار‪A‬م ‪ @ /‬ا ;ا‪;;5 $ ، 9(( b#‬ا ‪ +A‬ا ;ا‪ T( b#‬ا ‪j8GW‬‬ ‫‪- ١٥٠ -‬‬


โ€ซโ€ช J 9"Aโ€ฌุข" โ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง "โ€ช/ + Cโ€ฌุง โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงโ€ช Zโ€ฌุงุถ ุง โ€ช *8โ€ฌูˆโ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช ;8 98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช Uโ€ฌูˆุง ุขโ€ช a. 1 ุŒ Tโ€ฌุงู† โ€ช GV85 Aโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฏุฑ ุง โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช8 $8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช a.โ€ฌุง ;ุงโ€ช , b#โ€ฌุงโ€ช , 5 9/โ€ฌุงโ€ช8 %โ€ฌู„ ุง โ€ช78 ุŒ 8โ€ฌุง โ€ช;85 8C%โ€ฌู† โ€ช$8%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช 988โ€ฌุขโ€ช b88#โ€ฌุฑโ€ช 9(885 88C ุŒ +88Aโ€ฌุงุฑโ€ช 188%/โ€ฌุง โ€ช 188 $88โ€ฌุง โ€ช ุŒ m*88โ€ฌูˆุงูŠ โ€ช88 `88GOโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 88 %โ€ฌุงุฑโ€ช88/โ€ฌุน โ€ช b88Jโ€ฌุง โ€ช @88 / 88C 188 88:โ€ฌุง ;ุงโ€ช88J b88#โ€ฌุฌ ุง โ€ช88 % $88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ?โ€ฌ โ€ซ โ€ช 9"Aโ€ฌุง ุขโ€ช8 Tโ€ฌู„ ุงู† ุง โ€ช 85 T8?5 ]8. b(8โ€ฌุง โ€ชW8 98โ€ฌุงู… โ€ช 8โ€ฌุง|โ€ฌโ€ซโ€ชYโ€ฌูˆ โ€ช , 9*J CUKโ€ฌุง (โ€ช bโ€ฌูˆุง โ€ช b#โ€ฌูˆโ€ช;Jโ€ฌู† ;\ ู…โ€ฌ โ€ซ โ€ช J C%โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุงู„ โ€ช T?5 control moduleโ€ฌุงโ€ช%โ€ฌุฉ ุง ;โ€ช 92โ€ฌุข โ€ช: 5โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ช C588โ€ฌุขโ€ช 9O88 988โ€ฌูˆุขโ€ช 88W 988โ€ฌุฌ โ€ช88Oโ€ฌุต ;ุงโ€ช ,88 b88#โ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌุงโ€ช88G%โ€ฌุก โ€ช;88C%โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซโ€ช b8# addressโ€ฌูˆ โ€ช C58โ€ฌุขโ€ช ,8 857KJ 98โ€ฌุง ;โ€ช 8#" 8โ€ฌุฉ โ€ช ,8โ€ฌุงโ€ช 857KJ 98/โ€ฌุงโ€ช 8/โ€ฌุงุณโ€ฌ โ€ซโ€ช C%โ€ฌูˆุซ  โ€ช ุŒ ]5โ€ฌูˆ โ€ช C5โ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุงูˆู„ โ€ช /โ€ฌุณ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ุง โ€ช ุŒ ]Gโ€ฌูˆุขโ€ช 98โ€ฌุขโ€ช,8 98โ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ช o78โ€ฌุง โ€ช'8โ€ฌุช โ€ช $8% 182;J +85โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌู† ุง โ€ช $8% 18 *8Wโ€ฌุงู„ โ€ชcontrol moduleโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฐ (โ€ช Tโ€ฌุง ;ุฌ ุง โ€ชWโ€ฌุต ?ุฒ โ€ช ุŒโ€ฌุข;ู† ุขโ€ช; 9โ€ฌุน โ€ช 1โ€ฌุงุฑโ€ชAโ€ฌู… โ€ช 8C.โ€ฌูˆุขโ€ช 8# 98โ€ฌุข โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชO 9#โ€ฌุต ูˆ\ โ€ช 2O 92;J 5โ€ฌุข ุฐุข  โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช J C% $%โ€ฌุข"โ€ช 1โ€ฌุงู† โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช UWโ€ฌุง ุฏุงโ€ช 9Oโ€ฌุง ?ุงุฑ ุข ู‡; โ€ช 8 C(8 Jโ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุงโ€ฌ โ€ซุง โ€ช:โ€ฌู„ โ€ช ุŒโ€ฌุงูˆ โ€ช;5โ€ฌู† โ€ช; UWโ€ฌู‚ ุง (โ€ช bโ€ฌุง โ€ช ุŒ ].โ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ;โ€ช +? $% bAโ€ฌูˆโ€ช 9#โ€ฌุง ;ุฉ โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 5โ€ฌุงโ€ช J C% $%โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณ ูˆโ€ช @Rโ€ฌูˆ โ€ช $% 5โ€ฌุงโ€ช / Oโ€ฌุณ โ€ช8โ€ฌู„ ุงู†โ€ฌโ€ซุงโ€ช /โ€ฌุงุณ (โ€ช Addressable Sโ€ฌุข ู‡; ุง ู„ โ€ช 8C : 8โ€ฌู‡โ€ช78โ€ฌุง ูˆโ€ช;8Jโ€ฌู† โ€ช8โ€ฌูˆุฏโ€ฌ โ€ซโ€ช47Kilo ohmโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช7โ€ฌุข ู‡โ€ช Cโ€ฌุขโ€ช J Uโ€ฌุขโ€ช T8โ€ฌุงู„ โ€ช H8 : Duct smoke Detectorโ€ฌุงู† ู‡โ€ช o78โ€ฌุง ;โ€ช8โ€ฌุฉโ€ฌโ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช;5 C% Tโ€ฌู† โ€ช C5โ€ฌูˆุฉ โ€ช H Package unit bJโ€ฌุงู† ู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง โ€ชb8#โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;88โ€ฌู† โ€ช ,88โ€ฌุฐุฑุงุน โ€ช ,88โ€ฌุง โ€ช;88Cโ€ฌู… โ€ช +885โ€ฌุงุฏโ€ช 188 Oโ€ฌุง โ€ช $88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุขโ€ช Sโ€ฌุง โ€ช88Wโ€ฌุต โ€ช88โ€ฌู„ โ€ชreturnโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ;โ€ช88โ€ฌุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช ,88 5โ€ฌุฏูˆุฑโ€ช oโ€ฌุง โ€ช 885 $88โ€ฌุง โ€ชO88โ€ฌู† ุง โ€ช88โ€ฌุฑ ุงโ€ช @88/โ€ฌูˆโ€ช88โ€ฌุฉ ุง โ€ช b88โ€ฌุง โ€ช$88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช H88 ุŒ b88#โ€ฌุงโ€ช 88. 188โ€ฌูˆู โ€ช88โ€ฌู‰ ุง ? โ€ช @88โ€ฌุงโ€ช88 88C% 188โ€ฌูˆุซ โ€ช88 ]885 88โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ชOโ€ฌู† โ€ช W5โ€ฌุฌ โ€ช'O ,โ€ฌู„ ุช ุง ุงโ€ช @/โ€ฌูˆุฉ ุง โ€ช ุŒ bโ€ฌูˆู‡โ€ช o7โ€ฌุง ;ุฉ โ€ช8/;5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช , Auxiliary contactโ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงุฑ ู„ ุงโ€ช#โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช $โ€ฌูˆุฉ ุง โ€ช , bโ€ฌุงโ€ช98/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง\โ€ช C% Uโ€ฌูˆุซ ุง โ€ช H ุŒ ]5โ€ฌุงโ€ช . 1โ€ฌูˆู โ€ช C5โ€ฌุงโ€ช V5โ€ฌุงู† ุง ;ุงุก โ€ช,8 85Y5โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงู‚ โ€ช7โ€ฌุง โ€ช* 9*U 1โ€ฌุฑ ุง ;ุงุก ;ู† โ€ช Aโ€ฌุงโ€ช % , `Gโ€ฌุง ุงู‚โ€ช.โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช @ ?Jโ€ฌุง ; โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช 5 \ ; 9โ€ฌุง ? @ โ€ช [8U $8% @8 ?J 8. / ,8โ€ฌุง "โ€ช8โ€ฌุฃ โ€ช8 8/;5 H8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชWโ€ฌุฑุฌ โ€ช in/out 2Oโ€ฌุง ;ุงโ€ช ุŒ b#โ€ฌูˆโ€ชWโ€ฌุฑุฌ โ€ช 57K 2Oโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุงุณโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 9"Aโ€ฌุงู† "ุฃ โ€ช7Cโ€ฌุข ุงโ€ช(Aโ€ฌู… ุง ( ุง ; ; โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฅูก -โ€ฌโ€ฌ


motherboard 8; โ€ซ ุงโ€ฌ8 โ€ซุชโ€ฌ8 . โ€ซ@ ุงโ€ฌ8 ? +8 โ€ซูˆุฑ ุงโ€ฌ8 โ€ซ;ู…โ€ฌ85โ€ซ ูˆโ€ฌ8; โ€ซ;ู†โ€ฌ8 โ€ซ( ุงโ€ฌ8 โ€ซุก ุงโ€ฌY? โ€ซูˆู‡; ุงโ€ฌ microprocessors โ€ซ] ุงู„โ€ฌ5 \ ,% Attachment Boards โ€ซ ุงูˆโ€ฌุŒ 8UW โ€ซุช ุงโ€ฌ8 . โ€ซ ุงโ€ฌ98/โ€ซ ุงโ€ฌ,8 โ€ซุฉโ€ฌ%(8โ€ซ ;ุช ุง ูˆ (ุฉ ูˆโ€ฌ,% โ€ซ"ุฑุฉโ€ฌ% โ€ซูˆู‡โ€ฌ โ€ซ ู‰โ€ฌOโ€ซ @ ;ุช ุงโ€ฌj โ€ซ ุงูˆ ุงโ€ฌุŒ S โ€ซ @ ุงโ€ฌj โ€ซุงโ€ฌ input/output board 9O88 โ€ซ'ุช ุงโ€ฌ88โ€ซ@ ุขโ€ฌ88 j 88 โ€ซ ุงโ€ฌ988/โ€ซ ุงโ€ฌ,88 โ€ซ ุงุณโ€ฌ/โ€ซ ุฌ ูˆุข'ุช ุงโ€ฌW โ€ซูˆุงโ€ฌ printer modules @8888888888 / โ€ซ ุงุฌโ€ฌ8888888888Oโ€ซ ุงโ€ฌ98888888888/โ€ซ ุงโ€ฌ,8888888888 88; 882W โ€ซ ุงโ€ฌevents โ€ซุงุซโ€ฌ88โ€ซุงโ€ฌ %;"G repeaters 882W โ€ซุช ุงโ€ฌ88 . โ€ซุฑ ุงโ€ฌ88kโ€ซ ุงโ€ฌ988/โ€ซ ุงโ€ฌ,88 โ€ซุฏุฑุงโ€ฌ88A โ€ซ;ู†โ€ฌ885 $88 โ€ซู…โ€ฌW(88 88; โ€ซ;ู†โ€ฌ8Jโ€ซ ูˆโ€ฌ8. 98. โ€ซ ูˆุงโ€ฌ8Jโ€ซ ุงุกโ€ฌA $% โ€ซุฉโ€ฌ88;โ€ซ ุงูˆ ุขโ€ฌ88; โ€ซุจ ุงโ€ฌ88 $88% 88"โ€ซ ุขโ€ฌ ( :Batteries 8888AG 8888; โ€ซ ุงโ€ฌ88885โ€ซูˆโ€ฌYJ 98888/โ€ซ ุงโ€ฌ,8888 โ€ซ*ุฑโ€ฌ88 โ€ซุนโ€ฌ88Gโ€ซู„ ุงโ€ฌ88 88 88 โ€ซุงโ€ฌ 57K โ€ซุงโ€ฌ power supply : ; โ€ซ ุงโ€ฌ1% 9 .J โ€ซ ุงโ€ฌT C โ€ซ ุง ? ุงโ€ฌ$ โ€ซ" ุงโ€ฌM โ€ซ ุงโ€ฌ/ 95;J 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, : Tโ€ซ ุง ุขโ€ฌUโ€ซุขโ€ฌ โ€ซุงโ€ฌ/ ; โ€ซ ุงโ€ฌb_CJ โ€ซ ุงูˆโ€ฌ+5 motherboardโ€ซ ุงู„โ€ฌTโ€ซ ุขโ€ฌJ +5 attachment boards โ€ซ ู‰โ€ฌOโ€ซ*ู„ ุงโ€ฌJโ€ซ ;ุช ุงโ€ฌTโ€ซ ุขโ€ฌJ +5 โ€ซ ุง ;ุฌโ€ฌT( โ€ซ ู‰โ€ฌOโ€ซ ุง ; ุงโ€ฌ2C% @ / Tโ€ซ ุขโ€ฌJ +5 ; โ€ซุตโ€ฌW โ€ซ ุง ;ุฌ ุงโ€ฌT( C 92; โ€ซ ุงโ€ฌ+5 โ€ซ ุง ;ุฌโ€ฌ," ;โ€ซ ู‡โ€ฌT( "b#โ€ซ ุข'ุช ุง "ุข'ุช ุง ;ุงโ€ฌ92;J +5 โ€ซ ุงุณโ€ฌ/โ€ซ ุข'ุช ุงโ€ฌ92;J +5 -

- ูกูฅูข -


‫ا ‪ U‬وا ‪: 9KM‬‬ ‫ ‪%‬م و‪;/‬د ‪J‬ر ر ا ‪ $‬ار‪earth R‬‬‫ ‪ 92;J‬ا 'ت ‪+ 9M‬‬‫ و‪;/‬د *ر ‪ 9O $% ٢٣٠ /‬ال ‪ power supply‬و‪/‬‬‫ا ; ‪ $%‬ا ‪ W‬ج‬ ‫ ‪ 92;J‬ا "‪G‬ر‪5‬ت‬‫ ‪ 2‬ا ;‪'2‬ت ا ا‪O‬‬‫ ‪ C%‬ا ‪ T?5 9KM‬ان ‪;5‬ن ‪ / C5‬ا ‪" 9KM‬ا ? ا ‪ $% ]"G‬ا ;ا‪b#‬‬‫" ‪ $% ،‬ا‪ 5‬ا ‪:‬ل ‪ ،24vdc‬و‪ [U‬ا ? ‪ 5 $%‬ا ‪.‬‬ ‫ ‪ .‬ا ‪ ? +5 9KM‬ا ;ا‪ . H b#‬ه‪ o7‬ا ‪ 7O`5 .‬آ‪ 9‬آ‪;C% b#‬ان‬‫‪O‬ص ‪1‬‬ ‫ "ن ‪ 9 %‬ا ‪_C‬م ‪U‬ءة ‪:‬‬‫‪ -١‬ا  ا  ‪ T?5‬ان ‪;J‬ن ‪k‬ه ة ‪ $%‬ال ‪ display‬ا ‪W‬ص ل ‪repeater‬‬ ‫‪NO ALARM‬‬ ‫‪NO FAULT‬‬ ‫‪ C‬ا ‪_C‬م ‪;5‬ن ‪ '%‬آ ‪. K"C5‬‬ ‫‪ +5 -٢‬ااث ا‪7‬ار ا ا ;ا‪" b#‬ن ‪ 9 %‬ا ; آ ‪8C% H8 ، 8K"C5‬ه‬ ‫‪ T88?5‬ان ‪ 88_5‬ر ‪88J 88‬د ;‪ @88A‬ا ‪ b88#‬او ا ‪;88C.‬ان ‪88O‬ص ‪,88 5 H88 188‬‬ ‫ا ‪888888‬ل ‪'888888O ,888888 1888888%‬ل ا ‪888888GGW‬ت او ‪W888888‬ان ا_ ‪ 888888‬ا‪ 888888O‬ى‬ ‫آ‪88‬ل ‪ ، GRAPHIC STATION‬و‪ 88 88.‬ة و‪Y88/‬ة ‪ ,88‬ا ‪,88% 885YJ 188"C‬‬ ‫‪;8e .V‬ا ‪ T8?5 ،‬ان ‪*8J‬ر ا ;‪ 8‬ا‪ 8‬ا ‪ 98 .‬ا‪ 8/‬اس ا ‪ 8GC 8.‬ه‪78‬ا‬ ‫ا ‪. b#‬‬ ‫‪ +885 – ٣‬ا‪88‬اث ‪ 88 @88GA‬ا ‪ 88C T88?5 H88 ، 88‬ان ‪ 88G.J‬ا ;‪ 88‬ر ‪ 88‬‬ ‫;‪;88/‬د ‪88O FAULT 88‬ص ‪ ، 88‬و‪;88k‬ر ‪ M885 LED‬ا ‪، 188%; $88‬‬ ‫و‪2‬ور ‪;2‬ت ا‪7‬ار‪.‬‬ ‫‪ +5 -٤‬آ‪; 9‬ع ‪ ,‬ا;اع ال ‪ %"J FAULTS‬آ‪ $% 9‬ة‬ ‫‪ +5 -٥‬ن ا ‪ 9 %‬ا‪ /‬اس وآ‪ H8 ، 8 % @8J 8U‬ان ا ?‪ 8‬س ‪ 85‬ع ‪8‬‬ ‫ا ‪ GC‬ا‪ A‬ب وث  ا‪7‬ار ‪ +e ،‬ا ‪7‬ي ‪ 15‬وه‪7‬ا ‪.‬‬ ‫و‪ Y J‬ا ;ت ا ‪ ;( ADDRESSABLE ;C.‬ا " ? وا ;ز‪@5‬‬ ‫وا ‪ @G(5 H ، +‬ا ‪ $% +‬ا " ? ‪ ,‬ا‪O‬ر ا ;‪ @R‬ا(‪ T‬وا ‪+‬‬ ‫ا(‪_C T‬م‬ ‫‪- ١٥٣ -‬‬


โ€ซโ€ช"GJโ€ฌุช โ€ช_ $%โ€ฌู… ุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช]5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช"GJโ€ฌุช _ู… ุงโ€ช7โ€ฌุงุฑ ุง โ€ช ]5โ€ฌูˆุง โ€ช .โ€ฌูˆโ€ช.โ€ฌุฏุฉ ูˆโ€ช , 5โ€ฌุฑโ€ช $% 1Gโ€ฌุง โ€ช, 5.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง_ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช %โ€ฌุช ุง โ€ชJ jโ€ฌู„ โ€ช $%โ€ฌุง โ€ช Aโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌูˆุง โ€ช 9 % 9โ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ชCWJ ; ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง *;ุฑุฉ ุง  โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช88 88C%โ€ฌูˆุซ โ€ช88 88 ]885โ€ฌู† โ€ช 88 88โ€ฌุง "โ€ช88 ุŒ $88Cโ€ฌู† ุงโ€ช 88/โ€ฌุงุณ โ€ช 88GC 88โ€ฌุง โ€ช]885โ€ฌโ€ฌ โ€ซ;ู โ€ช ุŒ 9 .Jโ€ฌูˆ โ€ช +โ€ฌุง โ€ช%โ€ฌุก ุฑโ€ช/โ€ฌู„ ุง\โ€ชUโ€ฌุก โ€ช ุŒ Jโ€ฌูˆ โ€ช;8โ€ฌู โ€ช8 @8A; 85J +85โ€ฌูˆุซโ€ฌ โ€ซุง โ€ช 9"A , 5 ]5โ€ฌุงโ€ช T8Aโ€ฌุง โ€ช8_Cโ€ฌู… โ€ช 8 H8 ุŒโ€ฌู‰ ุง ;โ€ช ุŒ 85 @8Aโ€ฌูˆโ€ช8J +85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง\โ€ช88Uโ€ฌุก โ€ช @88 /โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงูˆุญ ุง โ€ช T88?J 88โ€ฌุง โ€ช;88โ€ฌุงุก ุง โ€ช 88GC $88โ€ฌุง โ€ช ]885โ€ฌูˆโ€ช +885โ€ฌุงโ€ชY88โ€ฌุงู„ ุง โ€ช%*88โ€ฌโ€ฌ โ€ซ"โ€ช #โ€ฌุฉ ุง โ€ช $8โ€ฌุงโ€ช 8Aโ€ฌุจ \โ€ช ]8โ€ฌูˆโ€ช ุŒ 8 J *8โ€ฌูˆุงโ€ช82โ€ฌุงุฑ โ€ช;82โ€ฌุช ุงโ€ช'8Oโ€ฌุก โ€ช 8โ€ฌุง "โ€ช9M8 $8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชุŒ Jโ€ฌูˆโ€ช @ /โ€ฌุง;ุงุจ ุง โ€ช'Wโ€ฌุก โ€ช ุŒ J mUJโ€ฌูˆุงโ€ช;8โ€ฌุงุจ โ€ช 8GCโ€ฌุง โ€ช8Y/ 9M8 m8UJ ]85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌุงุฌ ุงโ€ชW8#โ€ฌุต ุง ;โ€ช;8/โ€ฌุฏโ€ช ,5โ€ฌุฏุงโ€ช 8GC 98Oโ€ฌุง โ€ช ]85โ€ฌูˆโ€ชM8 8.Cโ€ฌุฑ ุง โ€ช]85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ]\C $โ€ฌุงโ€ช Oโ€ฌู‰ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช# 9 .Jโ€ฌุช ุง โ€ชU\ J 9M ]5โ€ฌุก ุง โ€ช ุŒ ]85โ€ฌูˆโ€ช8 8โ€ฌู„โ€ฌ โ€ซโ€ช;Vโ€ฌุฑ ุฑโ€ช/โ€ฌู„ ุง\โ€ชUโ€ฌุก โ€ช;.G(5 +โ€ฌู† ุงโ€ช*Jโ€ฌู„  โ€ช'O , +Cโ€ฌู„ ; ุงโ€ช7โ€ฌุงุฑโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช ]"GJ @G( bโ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง โ€ช Uโ€ฌุฉ โ€ช 9 9Mโ€ฌูˆ(โ€ช jโ€ฌูˆุฏูˆู† ุงูŠ โ€ช.Jโ€ฌุŸโ€ฌ โ€ซโ€ช J`Cโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุง  ุงูˆ โ€ช : $โ€ฌุขโ€ช8 +85 b8โ€ฌู† ;โ€ช8 @8Aโ€ฌูˆุซ ุง โ€ช 98"A ,8 ]85โ€ฌุง โ€ช+8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช $%โ€ฌุงโ€ช "Aโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… ุŸ โ€ช +5 ุŒโ€ฌุฑโ€ช jโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช_Cโ€ฌู… ุข ";โ€ช8 18 'O ,8 @G(8 ย‚ " Jโ€ฌู†โ€ฌ โ€ซ;โ€ช @8Aโ€ฌุง โ€ช graphic station ุŒ ]85โ€ฌูˆู‡โ€ช8"% ;8โ€ฌุฑุฉ โ€ช ,8%โ€ฌุข "โ€ช *8W J;8โ€ฌุงโ€ชุŒ 8"Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช "(8 +5 Hโ€ฌุงโ€ช;82 78Oโ€ฌุฑุฉ โ€ช @8 ? 8โ€ฌุง ;ุงโ€ช ุŒ b8#โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $8%โ€ฌุงู† โ€ช +85โ€ฌุงโ€ช 78Oโ€ฌุง โ€ช;*8โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซ โ€ช b#โ€ฌูˆู‡; โ€ชVโ€ฌุก ุงูŠ ุงโ€ช5 1โ€ฌู„ โ€ช $%โ€ฌุงโ€ช8 8 [(8J 18โ€ฌูˆุซ โ€ช ุŒ ]85โ€ฌูˆโ€ช+85โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 95YCJโ€ฌุง *;ุฑ โ€ช ย‚ $%โ€ฌุง ุงโ€ช "Aโ€ฌุง โ€ช7โ€ฌุณ โ€ช;5โ€ฌู† ;\ @ ุง ; โ€ช,8 8#" 9M8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช'Oโ€ฌู„ ูˆโ€ช ุŒ 2O 2โ€ฌูˆโ€ช ? +5โ€ฌู‡โ€ช o7โ€ฌุง *;ุฑ โ€ช $%โ€ฌุง " ย‚ โ€ช 78O`J H8โ€ฌุขโ€ช;82 98โ€ฌุฑุฉโ€ฌ โ€ซโ€ช88 88C. Addressโ€ฌูˆุซ โ€ช 88โ€ฌุงู„ โ€ช88 Alarmโ€ฌู† โ€ช;882โ€ฌุฑุฉ ุง โ€ช b88#โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌู‡โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ุŒ 88_Jโ€ฌูˆโ€ช;885โ€ฌู† โ€ช88kโ€ฌู‡ ุง โ€ชW(88โ€ฌู… ุง โ€ช88_Cโ€ฌู… โ€ช 882C% @88 /โ€ฌุง โ€ชH88 ,88 88; +88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุช โ€ช;2โ€ฌุช ุงโ€ช /โ€ฌุงุณ โ€ช silenceโ€ฌุงูˆ โ€ช reset 9 %โ€ฌูˆโ€ช;Jโ€ฌู† ุขโ€ช;2 9โ€ฌุฑุฉ ;โ€ช8% Rโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช H , 5 @Aโ€ฌุง โ€ช ]Gโ€ฌูˆุง โ€ช @G(8 ุŒ 8 Kโ€ฌุงโ€ช T8Aโ€ฌุง โ€ช8_Cโ€ฌู… โ€ช 8Cโ€ฌุงู† โ€ช 8.5โ€ฌูโ€ฌ โ€ซ;โ€ช @Aโ€ฌุง โ€ช *5 $ 5 ]5โ€ฌูโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช 988 % ,88 5โ€ฌุฐ โ€ช 9M88 88โ€ฌุงโ€ช 88Oโ€ฌูˆุฐ โ€ช j 88 88โ€ฌุง โ€ช88_Cโ€ฌู… โ€ช88_ @88โ€ฌู… ุง โ€ช 88โ€ฌุงุช โ€ช+885 H88 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Jโ€ฌุขโ€ช 88#" 188?J motorized cameras T88โ€ฌุฉ โ€ช o88?Jโ€ฌุง โ€ช b88#โ€ฌุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช88 [(88Jโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช +885 H88 ุŒ ]885โ€ฌุฑโ€ช 88; 88? j88โ€ฌุงโ€ช788โ€ฌุงุฑ " ?โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุงุช โ€ช@G(885 88C ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช TAโ€ฌุง โ€ช_Cโ€ฌู… โ€ช ,โ€ฌู† ุง โ€ช H ุŒ ]5โ€ฌุงู† ุง ุงุช โ€ช;82 G.Jโ€ฌุฑุฉ โ€ช ุŒ 8โ€ฌูˆโ€ช+85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง\โ€ชUโ€ฌุก ุง ุงูˆุญ โ€ช'O ,โ€ฌู„ ุฑโ€ช #" Gโ€ฌุฉ โ€ช'O ,โ€ฌู„ ุงู„ โ€ช Dry Contactsโ€ฌุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ; โ€ช Hโ€ฌุงู† ุง โ€ช;5 jโ€ฌู† โ€ช'O ,โ€ฌู„ โ€ช NCโ€ฌุง โ€ช8Wโ€ฌุต ;โ€ช H8 ุŒ 8โ€ฌุงโ€ช 8 18โ€ฌุง โ€ช8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช.โ€ฌุฏโ€ช;8J normal case 85โ€ฌู† โ€ช 8."\ 9M8 8%โ€ฌูˆโ€ช8 8C%โ€ฌูˆุซ โ€ช 8โ€ฌุงู„ โ€ชAlarmโ€ฌโ€ฌ โ€ซู† ุง ;โ€ช 8 [' @Rโ€ฌุง ;โ€ช$8UGJ 8C NO m"*85 8โ€ฌุก ุง โ€ช 8โ€ฌุงูˆุญ โ€ช ุŒโ€ฌุงูˆ โ€ช857KJ +85โ€ฌโ€ฌ โ€ซุขโ€ช 9โ€ฌูˆ โ€ช'O ,โ€ฌู„ โ€ช8O CMโ€ฌุต โ€ช H8 18โ€ฌุงุฐุง โ€ช8โ€ฌุซ โ€ช 8 ]85โ€ฌุง โ€ช 8GCโ€ฌุง โ€ช8 @8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู„ โ€ช88 CMโ€ฌู† ุง ูˆโ€ช 88โ€ฌุงูˆ ูˆโ€ช88โ€ฌุฉ ุง โ€ช b88โ€ฌุง ;\โ€ช;88J 188. 88โ€ฌู… โ€ช ุŒ 9*88Uโ€ฌูˆุฐ โ€ช,88 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช- ูกูฅูค -โ€ฌโ€ฌ


relay 857K ‫;م‬85 "‫ار‬78‫ ا‬8; /" 24vdc / ‫ ج‬W CM T‫ آ‬J ‫'ل‬O ‫'ل‬8O ,8 8‫ و‬230v 8/ 857KJ +85 H8 24vdc 8/ $8% 9 .5 b ‫ذو‬ 88 ‫ ا‬885 G ‫[ ا‬UC88 b88 ‫ات ا‬88‫ء و‬88U\‫ ا‬+885‫ و‬، relay ‫ل‬88 ‫ص‬88W ‫ ا‬NO ‫ال‬ ‫;اب‬88‫ ا‬m88 +885‫ و‬، Duct smoke detector ‫ ال‬,88% C:588 88 88 ‫ه‬C 88# ، CM ‫'ل ال‬8O ,8 ‫;اب‬8‫  آت ا‬+ ‫ام ا '(ت وا‬W J ‫ وج‬W ‫ا‬ ‫م‬8_ 9KM8J +85‫ و‬، Door Holders T8‫ آ‬J ‫'ل‬8O ,8 8Y/ ‫;اب‬8‫ ا‬m8 +85‫و‬ 8; ‫'ل ا‬8O ,8 ‫ ة‬8#" ‫رة‬8#‫ء ا‬G%‫'ل ا‬O , public Address System ‫ال‬ ‫ت‬% (88888 ‫ ا‬9KM88888J +888885 H88888 ‫'ء‬88888O‫ ا‬988888 . evacuation ‫م ال‬88888_ $88888 ‫ا‬ 8C. ‫ ة‬8 . +5‫ و‬، ‫ء‬C" ‫ ا‬,5‫;د‬/; ‫'ء‬O‫;ت ا‬2 G. loudspeakers +85‫ و‬، ]85 ‫ ا‬8GC fire fighting ‫_م ال‬C o ‫ت ا‬# 9KMJ "( ‫د‬J ‫ن‬Y8W 18 A‫;ن ر‬85 H8 8 ‫ع ا‬8 autodailer ‫'ل ال‬8O ,8 8J ‫*ل‬J‫ا‬ ,8 ‫*ل‬8J‫ط ا‬8 ,`8J +85 18 ‫ء‬8U\‫ل ا‬8/‫وم ر‬8A ‫ل‬8 ‫ و‬، ‫ ا ?ز‬$% "( ‫ل‬8/‫@ ر‬G(5‫ار و‬7‫; @ ; ا‬2; ‫;ن‬J H jack telephone ]‫;ا‬G ‫ا‬ 18A ‫ء‬8Ce‫ ا‬18. ‫;ن‬8J 8 ‫ ا‬jack ‫ ال‬% 8 ,8 ‫م‬8_C ‫ ا‬TA‫*ل @ ا‬J‫ء ا‬U\‫ا‬ 88C% H88 %*8 ‫ ا‬88; $88 ‫ ا‬8; ‫ ا‬,88 NO ‫رة‬88#‫ ا‬788O‫ ا‬+85‫ و‬، ‫ء‬88U\‫ ا‬8 . ]8\ ‫ ب‬8A‫ ا‬$8 ‫ ا‬185 J‫ و‬.*8 ‫ ا‬9KM8J $% NC ‫@ ال‬R‫ و‬9 .5 ]5 ‫وث ا‬ . ‫'ء‬O'

@8 ,. TJ J ‫;د‬/‫ة وو‬/ ‫ درا‬1 K"C5 1C ‫ا‬/ j( 1J 1J ‫ذآ‬ +8J ‫ و‬، ‫آا‬i ]5 ‫ت ا اذا آن ا‬# ‫ ا‬9 .J' ، ‫'ء‬O 2W ‫ اءات ا‬/‫ا‬ . ]5 ‫ وث ا‬, ‫'ء ا ل ا `آ‬O‫ اءات ا‬/‫ا‬ 9V8‫م ا‬8_C ‫ ا‬,8 ، 18 5 Se ‫ _م‬1 /;5 ]5 ‫ار ا‬7‫_م ا‬C + ‫ ا‬. T*88 ‫ ا‬%788 ‫ ا‬9885‫ء وز‬88C" ‫ ا‬88 ,5‫;د‬88/; ‫@ ا‬88 ? ,88‫; ا‬885 ‫ي‬788 ‫ ا‬88 ‫; ذ‬88‫ه‬ . ‫ار ا ;ه‬7‫'ء وت ا‬O‫ ت ا‬.

:telephone system ‫ت‬C>E ‫م ا‬BC :[ ` ‫ا‬ ‫;ن‬8J ‫دة‬%‫ و‬W ‫ ا‬b( ‫ ا‬T2 ‫ء‬Ce‫;ن ا ( ا‬U ‫;ط ا‬GW [ ` ‫ ا‬+5 a."88 ‫ل‬88: 885 88 ‫ و‬188 ‫ر‬88 ‫ ا‬988 ‫ ا‬T(88 (88 ‫;ن ا‬88U ‫;ط ا‬88GO 88 ‫;ا‬ : ‫;ن‬U ‫ 'ت ا‬W( ‫ا ;ا ا‬ 10-PAIR ‫ او‬5-PAIR ‫;ن‬UJ 9 + ٢٥ ‫ ;ا‬20-PAIR 9 + ٣٢ ‫ ;ا‬50-PAIR & 100-PAIR ‫ 'ت‬+ ٥٠ ‫ ;ا‬+85 ‫ت‬U82‫ ا ;ا‬a8. 8 18‫ ا‬H8 ‫ص‬8O 8 J 98‫ آ‬$% ‫@ ا 'ت‬R‫ و‬+5 A‫و‬ ]85 \ ,8% b8UW ‫ر ا‬8 ‫ ا‬8 _‫ ا‬,8 8‫ ه‬Z‫ت و‬% (8 ‫ت وا‬8;U ‫ آ'ت ا‬T . J 9‫آ‬

- ١٥٥ -


‫‪88 88; %‬ن ا ‪ [88‬ا ‪ ](88‬ذآ‪;885 o 88‬ن ‪'88‬ت ا ‪ (88‬ا ‪88; 882W‬ت‬ ‫او‪ ، TELEPHONE CABINET $ (885‬ا‪88 "(88C 88‬ر‪ Y5‬ا ‪;88U‬ن ‪88‬‬ ‫ ‪.‬دة ‪ J‬آ‪ $% T‬ار‪UJ‬ع ‪ 9" $% + ٧٠ ، ٤٠ aUWC‬ا ‪:‬ل ‪.‬‬ ‫و‪ 98"A +5‬ا‪8 %‬ل ا ‪'"8‬ط ‪; 85 J‬ا ‪8A 8‬س ‪ +8 ٢٠‬او ‪ T(8 +8 ٢٥‬ا ;ا‪U82‬‬ ‫ا ‪ ، 88;G‬و‪ 5‬ا‪ $88%‬ان ‪;88J‬ن ا ;ا ‪ 88"J 88‬وان ‪;88J‬ن اآ‪;88‬اع ‪ ,88 88;U‬ا‪988/‬‬ ‫; ‪ T‬ا ‪9‬‬ ‫و‪;J +85‬ز‪ @85‬آ‪ ٢ 988‬او ‪ ٣‬ا‪8‬ر‪;88UJ Y5‬ن ‪;8 $8%‬رة ر‪8A (88‬س ‪ +88 ٢٥‬آ ‪88 8‬‬ ‫ا ‪: 9M‬‬

‫‪ T‬ا 'ت ‪:‬‬ ‫‪ T +5‬ا ‪.‬دة آ‪ 2-pair 9‬ر‪ Y5‬ا ‪;8U‬ن ‪;85 H8‬ن وا‪ 8‬ا‪8‬ط ‪،‬‬ ‫و ا ‪ 9M‬ا (] ‪; C‬م (‪ ٣ T‬آ'ت ‪ ,8‬ا ;‪ 8 H8 8‬ك \‪;8‬ل ‪;8‬ا ‬ ‫‪ ٠،٥‬دا‪ 9O‬ا ; ‪ + ،‬ا (‪ T‬ا ‪ $‬اول ا ‪;85 H8 Y85‬ن ‪ 85‬ا‪ 8‬ا ‪'8‬ت‬ ‫ا ا ‪ ,8‬ا‪;8 ,5 8O‬ن ا ‪ Y85‬ا ‪;8U‬ن ‪ +85 +8e ، T8 8"% 8:‬ا ‪ T(8‬ا ‪$8‬‬ ‫ا ‪ Y5‬ا ‪;8 ، :‬ن ا ‪ 85 ٢ 8".‬ا ‪ 8 C ، ٢ 98‬ا ‪ 98‬ا‪'8O ,8 8 5 8O‬ل‬ ‫ا ‪ ".‬ا ‪ $‬ا ‪ Y5‬ار‪. R‬‬ ‫و‪ 5‬ك ‪%‬دة \;ل ;ا ‪ + ٢٠‬دا‪ "% 9O‬ا ‪ ، Y5‬و‪ 8C% T?5‬ا ‪+8.J T(8‬‬ ‫آ‪ 9‬آ‪ , 9‬ا ‪ ، , G‬اي ‪ \ C%‬ف ا ‪ ".‬و‪ \ C%‬ف ا ;‪ +85 $8 8‬ا ‪8‬ل‬ ‫‪. 1%‬‬ ‫‪- ١٥٦ -‬‬


‫و‪ +5‬آ‪ T 7‬ا ‪ 9‬ا ( ; ‪ ; ,‬ا ‪;U‬ن ا ( اذا آن ‪8/;5‬‬ ‫ ; ر( دا‪ 98O‬ا "‪8C‬ء ‪ ،‬ا‪8 8 8‬ل ان ه‪ o78‬ا ;‪ 8‬ه‪ 8‬ا ;‪8‬ة ‪+85 18 8C‬‬ ‫‪ T‬ا ‪ 9‬ا ‪ $‬ا‪ A‬ب ‪;GW 57KJ G‬ط ا ‪;U‬ت ‪ # @ ](C‬آ ا‪*8J‬ت‬ ‫‪،‬و‪88‬ن ا ‪ 88‬ا ‪;88 8857K‬اءا آ‪ 8857KJ S88‬ار‪C ]885 \ ,88% 88R‬ه‪ " 988‬ه‪788‬ا ا ;‪@88R‬‬ ‫ا ‪ ، " ."G‬ام ‪'8O ,‬ل ا‪8 %‬ة ‪;8UJ‬ن " آ ‪ 8 8‬ا_ ‪ 8‬ا ‪ 8 5‬آ‪8‬ء ا ‪".M8‬‬ ‫وا ن ا ‪." 5‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ار‪:Y5‬‬ ‫‪ J +5‬آ‪ T‬ار‪ $% Y5‬ا "[ ا ‪W‬ص ‪;U‬ن ‪RJ11 four pin 9:‬‬ ‫‪; H ، socket‬م ‪ %‬د ;‪ @ ? ,‬ار‪ +5 H Y5‬ا ‪': ، % "M‬‬ ‫‪W‬ر ا ;ن ا "‪ a‬وازرق ‪ +5 H‬ا ‪ @ /  % "M‬ار‪.Y5‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ ,% $%‬ا ‪% "M‬م ‪ 5 .J‬ا 'ك و‪/ ":J‬ا "[ ا ‪W‬ص ‪ ،‬و‪ 5‬ا‪$%‬‬ ‫‪ C%‬ا‪'Z‬ق ا ‪ Y5‬آ ا ‪ +A‬ا ‪W‬ص ‪ , 1% 1‬ا‪ 9/‬ا ل ‪. 1%‬‬ ‫‪ @ ?J‬ا ; ‪:‬‬ ‫‪ @ ?J +5‬ا ; آ  ‪:‬‬ ‫ ‪ J +5‬آ‪;A T‬ا‪ %‬ال ‪terminals‬‬‫ ;‪ C‬ه‪7‬ا ا ‪:‬ل آ‪ H terminal ٢ T‬آ‪ 9‬وة ‪;J‬ي ‪$%‬‬‫‪W ١٠‬رج و‪7‬ا ‪ m"*5‬ا ? ;ع ‪٢٠‬‬ ‫ ;م ? @ آ'ت ار‪ T Y5‬ار‪A‬م ا ;‪;/‬دة ‪ %‬و ‪ TJ‬و‪9M‬‬‫ ‪ TJ‬و‪+_C‬‬ ‫ ;م ? @ ا ‪ 9‬ا ( ‪ $%‬ا ‪C‬ط ا  ‪ C" ; .UJ 5‬آ‪5- 9‬‬‫‪;5 H pair‬ن ا ‪ jW‬ا ( اي ا‪;GO ٥ C5 1‬ط ‪;UJ‬ت ‪UW‬‬ ‫ار‪A‬م ‪; C ،‬م ;ز‪5 T( @5‬‬ ‫و‪%‬دة ‪;5‬ن ‪ TJ‬ا 'ك ا ‪;U‬ن آ ‪ # , 5‬آ ا‪*J‬ت ك‬ ‫ازرق – ا‪a‬‬ ‫ ‪ – J‬ا‪a‬‬ ‫ا‪ – VO‬ا‪a‬‬ ‫‪ - C‬ا‪a‬‬ ‫‪ – C‬ا‪a‬‬ ‫ازرق – ا ‬ ‫ ‪ – J‬ا ‬ ‫‪.......‬وه‪7‬ا‬

‫‪- ١٥٧ -‬‬


‫و ان ‪ M‬ه‪;/; C‬د ا (‪ +‬ا‪8GGW TZ‬ت ا ‪8;U‬ت ا ‪82W‬‬ ‫ ‪M88‬ر‪ ، @5‬وا ‪88/ G(88 188J +(88‬ا ‪ H88‬ا‪;885 188‬م ‪ "88# 988 .‬ا‪*88J‬ل‬ ‫‪ 88‬دا‪ 988O‬ا "‪ @G(885 H88 ، $88C‬اي ;‪ b88k‬ا ‪88‬ث ‪ @88‬ا‪ 88O‬دون ان‬ ‫‪;5‬ن ‪ "M A'% 7‬ا‪*8J‬ت ‪ ،‬و‪ ,8 5‬ر‪ "M8 18G‬ا‪*8J‬ت ‪H8‬‬ ‫‪ @G(5‬اي (‪W‬م ا ث @ ه;ا‪O bJ‬ر‪/‬‬ ‫ا آ‪: T‬‬ ‫‪ S88":J +885‬ا ‪88 T(88 +(88‬ه; ‪;88G‬ب آ‪`88‬ن ‪;88 88. 188":J +885‬ق ;‪88‬‬ ‫ا ‪;88U‬ن او ‪YO $88%‬ا‪ ، 88‬و‪ J +885‬آ‪ T88‬ا "‪G‬ر‪885‬ت ا ‪ ، 188 882W‬و‪T88 +885‬‬ ‫آ'ت ‪ ,‬ا (‪ +‬ا ‪ ; $‬ا ‪;U‬ن ‪;5 H‬ن ‪%‬ده اآ" ‪% ,‬د ‪;GO‬ط‬ ‫ا ‪;88U‬ن ا ;‪;88/‬دة ‪88 J‬ا ; ‪ .88‬ا ‪ ، "(88‬و‪;88GO T88J J +885‬ط ا ‪;88U‬ن‬ ‫ا ‪88 882W‬ر‪ T(88 Y5‬ا (‪ H88 ، 9(88‬ا ‪ j88W‬ا ‪;88‬ط ‪88 ١ 88G 88‬‬ ‫ال ‪ 788O`5 terminal‬ا ‪ 788O`5 H88 ١ +A 88‬ا ‪ ١٠١ +A 88‬و ‪;88‬ف ا‪88J‬ث ‪,88%‬‬ ‫ا ("‪. T‬‬ ‫و‪ +885‬ا‪88 %‬د ‪ ,88 88G‬ا ‪88C‬ط ‪;88J H88‬ن ا ‪ 9KM88‬ا ‪operator (88‬‬ ‫وه; ن ‪ bk; *W‬ا (‪ +‬ا (‪i‬ول ‪ ,%‬ا ‪  +‬ت ‪.‬‬ ‫و‪%‬دة ‪ 7O`5‬ا (‪ +‬ا ‪ 0 +A‬او ‪ 8C% H 100‬ا ‪ ,8 18% jKV8‬اي ‪W(8‬م‬ ‫‪ @G(5 1‬ا ث @ ;ر ا (‪. +‬‬ ‫و ‪ T"88‬ا ‪W88‬ام ا ‪ 88GC ١٠١ +A 88‬ا ‪;88U‬ن ‪ ,88 88 ١‬ا ‪188 ٠١ +A 88‬‬ ‫‪ /;5‬ار‪A‬م ذات ‪ , ; +  ,O‬اآ‪ ١٠ , :‬ط ‪;UJ‬ن ‪.‬‬ ‫وذ ن _م ا (‪ digital CJ +‬اي ا‪ @ 9.5 1‬ار‪A‬م ‪binary‬‬ ‫‪; ': ، 0,1‬آن ‪ 98 5 jO C5‬ا ‪ 15 +A 8‬وارد‪ T8\ 8‬ه‪78‬ا ا ‪18 ، +A 8‬‬ ‫ ‪ $% jKV‬ا ‪ ١ +A‬ن ا (‪;5 +‬م "‪ #‬ة ‪*J‬ل @ ا ‪ jW‬ا ‪7‬ي ‪98 5‬‬ ‫ا ‪ ١ +A 8‬و‪ 8_C5‬ا ‪ $8% jKV8‬ا ‪ +85 18 78 5 +A 8‬ا ‪W8‬ام ‪3 digits‬‬ ‫‪ 7UC5 $‬ا (‪ +‬ا ‪ +5 $ .‬آ ا ‪ e':‬ار‪A‬م‪.‬‬ ‫و‪%‬دة ‪ ,‬ا‪ T\ 9/‬ر‪O +A‬ر‪ T\ +5 /‬ر‪ 9"A ,. +A‬ا ‪ +A‬ا اد \"‪. 1‬‬ ‫‪BC‬م ا '‪: +‬‬ ‫ا ` [ ‪:‬‬ ‫‪ [88 J‬ا‪88‬ر‪ Y5‬ا "‪ [88 988e J;88‬ا‪88‬ر‪ Y5‬ا ‪;88U‬ن ‪ ،‬و‪;885‬ن ‪88%‬دة‬ ‫‪ $% ( J‬ار‪%UJ‬ت ‪/ @A; T C VUWC‬ز ا ";‪ ، J‬و‪ +5‬ا‪*85‬ل‬ ‫آ‪ 8G 98‬آ "‪'88O ,8 J;88‬ل ‪;8‬رة ‪88A (8‬س ‪ +8٢٥‬ا ‪@88 ?J 8"% $88‬‬ ‫ ‪ "% 9:‬ال ‪patch panel‬‬

‫‪- ١٥٨ -‬‬


‫وا ‪ 5 J , 5‬آ‪ ,‬آ ";‪'O , J‬ل ;رة واة ‪ $% ، + ٢٥‬ان‬ ‫‪;J‬ن ا ( \;‪ ، 5‬وا ‪ 9M‬ا (] ‪ 92;J ,"5‬ار‪ Y5‬ا ";‪ J‬ا ‪ $‬ال ‪main‬‬ ‫‪ H ، patch panel‬ان ار‪ $% ( J +J Y5‬ار‪UJ‬ع ‪ + ٤٠‬وال ‪$% MPP‬‬ ‫ار‪UJ‬ع ‪. + ١٤٠‬‬ ‫‪ T‬ا 'ت ‪:‬‬ ‫آ'ت ا ";‪;J J‬ن ‪%‬دة ‪; ,‬ع ‪ CAT6‬وذ (‪ T‬ه; ‪;G‬ب ‬ ‫ا ;ا‪U2‬ت ‪ H‬ان ه‪7‬ا ا ‪;C‬ع ‪ ,‬ا 'ت ه; ا‪ J ,`J H , 9V‬دد ‪ %‬‬ ‫ ر ا ر ‪ ، 1‬آ;ن ‪%‬د ‪U‬ت ا 'ك دا‪ 9O‬ا ا ;ا ‪;J‬ن اآ‪. :‬‬ ‫و‪ T +5‬ا ‪ , 9‬ا ‪ 5 H Y5‬ك ز‪5‬دة ا ‪;G‬ل ار ‪، + ٢٠‬‬ ‫و‪ T(5‬ا ‪ o?J 9‬ا ; ‪ 5 H‬ك ز‪5‬دة ا ‪;G‬ل  ار ‪. ١•٥‬‬ ‫و‪ 5‬ا‪ $%‬ا‪Ce‬ء ا (‪ @ / +.J T‬ا 'ت ‪ ,‬ا ‪ , G‬و‪ 95YCJ‬ار‪$% A‬‬ ‫ا ‪GGW‬ت ا ‪ , 57UC‬ا‪ ; 9/‬ا ? @ وا ل ‪. %‬‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ار‪ Y5‬و‪ @ ?J‬ا ;‬ ‫‪ J +5‬آ‪ T‬ار‪; Y5‬ع ‪ RJ45‬ا‪ TZ‬ا ‪M‬ر‪ ، @5‬وه‪ o7‬ار‪ 8 Y5‬ا‪, 9O‬‬ ‫ا‪ 92;J 9/‬ا 'ك ا ‪ ، % 9‬و‪ ,%; /;5‬او ? ;‪ , ,%‬ا ;‪92‬‬ ‫ ? ;‪A %‬‬‫‪- ١٥٩ -‬‬


B %; ? @ ? @/ ‫;ن‬J H ,%; ? ‫ ا‬,J‫ د ا ه‬%‫ ا‬T?5 92; ‫ ا‬C% H @ ? ‫ و ; ا‬Y5‫ار‬ 9O‫ ا‬C ‫ا \ اف ا‬/ ;2; ‫;ن‬J ‫ ا 'ك ان‬92;J C% $%‫ ا‬5‫و‬ 1"‫ آ‬J , ‫ اء‬. Y5 ‫ ا‬$% +A ‫ آ ا‬$%‫ ا‬5‫ و‬، Y5 ‫ا‬ patch panel : ; ‫? @ ا‬J ‫;ي‬85 H8 rack $ (5‫ و‬patch panel 9 9 ‫ ا‬+(? ‫ ا‬T‫ آ‬J +5 5‫ ا "ا‬ .Y5‫ ا ;اء وار‬CJ ‫ ر;ف و اوح‬$% 1O‫ا‬ ‫;ب‬8G ;‫ه‬8 T(8 T8 C ‫ع‬8UJ‫ ار‬$8% 18"‫ آ‬J +85‫و‬ ‫ص‬W#‫رض آ ا‬.5 ‫ ان‬$%‫ ا‬5‫و‬ 88857KJ 9888/‫ ا‬,888 1888"? UPS Y8885 ‫ ا‬T888‫ آ‬J +885‫و‬ J;" ‫ة ا‬Y/ ‫ص‬W ‫ ا‬server ‫ال‬ +(88? ‫ ا‬$88% 88":J‫ و‬patch panel ‫ ال‬T88‫ آ‬J +885‫و‬ patch panel ‫;ن ال‬85 ‫دة‬8. ‫ ا‬8‫ و‬، rack 98 ‫ا‬ patch panel 98:.. ١٢ ‫د‬8. ‫ت ا‬U%V8 ,8 ‫;ن‬ 12-port , pp24-port , pp48-port,…..etc $8 ‫(ر ا‬8 ‫ ا‬, @ ? ‫ ; ا‬$% ‫ ا 'ت‬TJ J +5‫و‬ +888J 888 ‫ ا‬888%; ? ‫ ا‬T(888‫م و‬888A‫ ار‬T(888‫ و‬,888 ‫ا‬ ‫;ن‬8885 ‫ ان‬$888%‫ ا‬5‫ و‬، B ‫ او‬A ‫;اءا‬888 888‫ ده‬%‫ا‬ patch ‫ ال‬85‫;ر‬J 8C% $8%‫ ا‬5‫ و‬، + 9M 92; ‫ا‬ ‫'ت اي‬88 ‫;ع ا‬88 [88U ,88 88%; ‫;ن‬885 ‫ ان‬panel patch panel T8‫ آ‬J +85 cat6 ‫'ت‬8 ‫ ا‬S8‫اذا آ‬ 92; ‫ءة ا‬U‫ آ‬9/‫ ا‬, ‫ وذ‬cat6 : 9KM ‫ وا‬U ‫ا‬ $% A‫ ار‬95YCJ‫ و‬Y5‫ @ ار‬/ +A J‫ و‬92; ‫ءة ا‬U‫ آ‬, ‫ ا آ‬.  ‫ ا‬9: ‫ري او‬M ‫ ا‬$ ‫ ا‬+A ‫ ا‬jGW ‫ ا‬+5J +5 ، 57UC ‫ت ا‬GGW ‫ا‬ ‫ز‬/ ‫'ل‬O , % ‫ءة‬U‫ط ون آ‬C ‫ @ ا‬/ +5 H ، J;" ‫_ ا‬ server ‫* @ ال‬J‫ ون ا‬J;" ‫ة ا‬Y/‫ ا‬T‫ آ‬J ‫'ل‬O , ‫ او‬، ‫ص‬O ( ‫ا‬

- ١٦٠ -


closed- circuit television " CCTV SYSTEM + โ€ซู… ุขุงุช ุง'ุงโ€ฌBC ,8 โ€ซุฑุฉโ€ฌ8 โ€ซ ุงโ€ฌ8 โ€ซ ุงโ€ฌ857KJ +85 V." ุŒ โ€ซ;ุนโ€ฌC โ€ซ ุงโ€ฌH , โ€ซ ุง_ ุง ุงุชโ€ฌbWJ โ€ซ ุงโ€ฌ8 โ€ซ ุงโ€ฌ,8 98 โ€ซ ุงโ€ฌ982;J +85โ€ซ ูˆโ€ฌmulti-pair 98 โ€ซ;ู† ุงโ€ฌ5 H 9 โ€ซ[ ุงโ€ฌU โ€ซ'ู„โ€ฌO power 98 โ€ซ[ ุงโ€ฌ8U 8 โ€ซุฑุฉโ€ฌ8#โ€ซ;ู† ุงโ€ฌ8Jโ€ซ ูˆโ€ฌcamera drive unit +8 โ€ซุฉ ุงโ€ฌ8โ€ซูˆูˆโ€ฌ V8.โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ 8"Aโ€ซ ุง ุงโ€ฌ8## o8?J camera signal โ€ซ ุงโ€ฌ8 โ€ซุฑุฉ ุงโ€ฌ#โ€ซ ุง ุง ูˆุงโ€ฌo?J โ€ซ ุงโ€ฌ88 โ€ซ ุงโ€ฌ857KJ +85 V8.โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ 24vdc 9(88 power supply ,8 578KJ +85 8Oโ€ซู… ุงุฑโ€ฌ8_C โ€ซ ุงโ€ฌ8".5 H8 : โ€ซ;ุน ุงโ€ฌ8C โ€ซ ูˆุงโ€ฌAC 220-110v โ€ซ*ุฑโ€ฌ8 โ€ซ'ู„โ€ฌ8O ,8 โ€ซ ุฉโ€ฌ#" . "( T8โ€ซ ุขโ€ฌJโ€ซ ูˆโ€ฌ+ *8J 8% 8 .5 8 โ€ซ ุงโ€ฌ98โ€ซ;ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ85โ€ซุข ุงโ€ฌ7C8 โ€ซู…โ€ฌ8_C โ€ซ ุญ ุงโ€ฌM8 โ€ซุฃโ€ฌ8" โ€ซ ุงู†โ€ฌ9"Aโ€ซูˆโ€ฌ : "Aโ€ซ_ู… ุง ุงโ€ฌ color ; โ€ซ ุงูˆโ€ฌmonochrome โ€ซ ูˆุง ;ุฏโ€ฌaโ€ซ; ุง ุงโ€ฌG โ€ซ ;ู† ุง *;ุฑุฉ ุงโ€ฌโ€ซู‰โ€ฌ8 โ€ซุฑโ€ฌ8Oโ€ซ ุงโ€ฌ8 ei85 8 โ€ซ ุงู† ุฐโ€ฌH8 8"Aโ€ซ ุงุฏ ุงโ€ฌ8 โ€ซ ุงโ€ฌ8GC โ€ซ ุงูˆ ุงโ€ฌ8 K โ€ซ ุงโ€ฌ+? zoom โ€ซ;ุจโ€ฌG โ€ซ ุช ูˆุงุฑ ุง " ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ5โ€ซุฒุงูˆโ€ฌ W( โ€ซ ุง ุง ุงโ€ฌ9#โ€ซ ;ุน ูˆโ€ฌo โ€ซ ุง \; ูˆุง ุงุฑุฉ ูˆุงโ€ฌH , Tโ€ซ ูˆู ู† ุง ุขโ€ฌk U โ€ซ ุงู…โ€ฌ5โ€ซุงุฑโ€ฌ/ โ€ซ ;ุงุกุงโ€ฌTโ€ซ ุง ุขโ€ฌ5 \ โ€ซู…โ€ฌW( โ€ซ ูˆ;ุน ุง 'ูƒ ุงโ€ฌุŒ  โ€ซ ุง ุฑุฉ ุงุช ุข ุฐุขโ€ฌ5โ€ซูˆโ€ฌYJ Uโ€ซ ุขโ€ฌโ€ซ ( ุง 'ุชโ€ฌLCD โ€ซ ุงูˆโ€ฌCRT โ€ซ ุงโ€ฌ%;โ€ซ" ูˆโ€ฌAโ€ซุช ุง ุงโ€ฌ## +? W( โ€ซุฏ ุง ุงุช ุงโ€ฌ% time-lapse VCR , DVR ,โ€ฆ โ€ซู…โ€ฌW( โ€ซ ุงโ€ฌ9?( โ€ซ ุงโ€ฌ: 9( 57KJ โ€ซ ุข ุงุช ุฐุงุช *ุฑโ€ฌTโ€ซ ุขโ€ฌJ Cโ€ซุข ู‡โ€ฌ7C โ€ซูˆโ€ฌ : [ ` โ€ซุงโ€ฌ โ€ซุนโ€ฌUJโ€ซ ุงุฑโ€ฌ% R; โ€ซ;ู†โ€ฌ5 H 57UC โ€ซุช ุงโ€ฌGGW โ€ซ ุงโ€ฌT( [ โ€ซ ุงโ€ฌ+5 โ€ซ;ู†โ€ฌ5 Oโ€ซ ุงโ€ฌa." โ€ซ ูˆุงโ€ฌ5โ€ซุงุฑโ€ฌ/ โ€ซ;ู†โ€ฌJ โ€ซ ุง ุงุชโ€ฌa. โ€ซ ุฃู†โ€ฌH ุŒ โ€ซ ุข ุงโ€ฌ9 โ€ซ;ุจโ€ฌG โ€ซุงโ€ฌ ,. โ€ซุฒโ€ฌ/ 9Oโ€ซ \ูˆ ุงูˆ ุฏุงโ€ฌSJ ุŒ aUWC โ€ซุนโ€ฌUJโ€ซ ุงุฑโ€ฌ$% โ€ซ;ู†โ€ฌ5 V.โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ b( โ€ซ ุงโ€ฌ . โ€ซ ุง * ุงู ุงโ€ฌ9Oโ€ซ ุฏุงโ€ฌ%;R; โ€ซุข ุงุช ุงโ€ฌ digital video " DVR โ€ซ@ ุงู„โ€ฌA; 57UC โ€ซุช ุงโ€ฌGGW โ€ซ ุงโ€ฌ$% R; โ€ซ;ู†โ€ฌ5 V5โ€ซูˆุงโ€ฌ . โ€ซุต  ุงุชโ€ฌW โ€ซ" ุงโ€ฌrecorder

- ูกูฆูก -


, ,"5 H ุŒ โ€ซ;ูƒโ€ฌC" โ€ซู… ุงโ€ฌW( โ€ซ ุง ุง_ ุง ุงุช ุงโ€ฌmR;5 o'%โ€ซ ุงโ€ฌjGW โ€ซุงโ€ฌ : โ€ซู„ ุงุชโ€ฌ#โ€ซุฉ ุงโ€ฌ% โ€ซ;ุฏโ€ฌ/โ€ซ ูˆโ€ฌjGW โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ;ุฏุฉโ€ฌ/; โ€ซ ุงโ€ฌ. โ€ซ ุงโ€ฌ9# UW5 โ€ซูŠโ€ฌ7 โ€ซ ุง ุง ูŠ ุงโ€ฌM Y Jโ€ซ ูˆโ€ฌ:Dome camera ุŒ 2x "J 9. โ€ซ ุช ุฐุงุชโ€ฌ. โ€ซูˆุฏุฉโ€ฌY โ€ซ;ู†โ€ฌJ โ€ซ ุง ุงุชโ€ฌo7โ€ซ ู‡โ€ฌTZโ€ซ ูˆุงโ€ฌ 9/โ€ซ ุงโ€ฌ, " J" +(A ,Uk; โ€ซ ;ู‚โ€ฌTโ€ซ ุขโ€ฌJ โ€ซ ุง ุงุชโ€ฌo7โ€ซ ู† ู‡โ€ฌCโ€ซ ู‡โ€ฌC : โ€ซูˆโ€ฌ ,Uk; โ€ซุฉโ€ฌYโ€ซ;ุฑุฉ ุขโ€ฌ2 โ€ซ;ุฑุฉ ุฏุฉโ€ฌ2 โ€ซุกโ€ฌG%โ€ซ ุงโ€ฌ$% 9 .Jโ€ซ ูˆโ€ฌ:Box and cylindrical cameras T( b โ€ซ ุงู…โ€ฌ5โ€ซุงุฑโ€ฌ/ Tโ€ซ ุขโ€ฌJโ€ซ ูˆโ€ฌ. โ€ซ ุงู… ุงโ€ฌ.Aโ€ซ ุง ;ุงโ€ฌGC โ€ซ;ู† ? ุงโ€ฌ5โ€ซูˆโ€ฌ 1% .J โ€ซ;ุจโ€ฌG โ€ซุน ุงโ€ฌUJโ€ซุงู… ูˆุงุฑโ€ฌW โ€ซ@ ุงโ€ฌA; , 5 1 Y J โ€ซ ูˆู‡ ุข ุงุชโ€ฌ:Combination Dome Cameras motorized zoom lens โ€ซ;ู†โ€ฌJ H . โ€ซ" ุงโ€ฌJโ€ซ ุง *;ุฑุฉ ูˆโ€ฌo?J + โ€ซุงโ€ฌ & motorized pan/tilt head

- ูกูฆูข -


‫ ‪ : digital video recorder DVR‬و ‪ C :‬ه‪ ٢٣ C5 /;5 C‬آ ا‬‫ ‪7‬ا ‪ +5 1‬ا ‪W‬ام و‪ H DVR J‬ان آ‪ T%;(5 DVR 9‬آ ات‬ ‫ ‪ ١٦ 5K‬آ ا‬ ‫ ‪ ##‬ا‪"A‬‬‫و‪ +5‬ا [ ا‪Ce‬ء ا‪ %‬ل ا (‪; 5 J +5 H ، b‬ا ‪8A‬س ‪8"% ,8 +8 ٢٥‬‬ ‫;‪ @8A‬ا ‪ 8‬ا ا ‪ @8A; $8‬ال ‪ ، DVR‬و‪8/ 8 85YCJ +85‬ار ;‪ @8A‬ال ‪98: DVR‬‬ ‫\ ‪; 95YCJ 5‬ا ا ‪ mJU‬ا ‪ 2W‬رة ‪ ،‬و‪ T?5‬ا‪%‬ة ا‪8Ce‬ء ا ‪ [8‬و‪;8/‬د‬ ‫ا ‪88A Y885‬رة ‪ @88A; [88U 88‬ا ‪ 88‬ا ‪;885 H88‬ن ‪ 88; @88‬ا ‪ ، 8857K‬و‪8 % 88/;5‬ة‬ ‫ا‪"%‬رات ` [ ار‪ Y5‬ا ات ‪ H ،‬ا ‪ $% .J‬ار‪UJ‬ع ‪ J‬آ‪ T8‬ا ‪ 8‬ا ‪،‬‬ ‫و;‪; .A‬اء آن ‪/‬اري ام ‪ ، U8‬وو‪;8/‬د ‪ ]8. b8‬او ‪8 8 H8 ،18%‬ل‬ ‫و‪;8/‬د ‪ ]8. b8‬وآ‪ S8‬ا ‪ 8‬ا ‪/‬ار‪ J 8C 9V8U5 18 ، 85‬آ‪ T8‬ا ‪8 Y85‬‬ ‫ا ?ار ‪;5 H‬ن ‪;8‬ق ا ‪ b(8‬ا ‪8 ]8.‬ود ‪ ، +8 ١٠‬اي ‪ ;8‬ا ‪ C8R‬ان ار‪8UJ‬ع‬ ‫‪ J‬آ‪ T‬ا ا "‪ #‬ة ‪ SJ‬ا (‪ b‬ا ‪ ].‬وآن ا (‪ b‬ا ‪8C 1 40 cm ].‬‬ ‫‪ J +885‬آ‪ T88‬ا ‪ $88% Y885‬ا‪88UW‬ض ‪ ,88 +88 ٣٠‬ا ‪ ، b(88‬و‪88%‬دة ‪ +885‬ا‪88UO‬ء ا‪88‬ر‪Y5‬‬ ‫ا ‪  2W‬ات ‪ ,‬ا‪ 9/‬ا‪UO‬ء ا ;ل ا ‪W‬ص ‪ 8‬ا وذ ‪ ,8 8‬ا‪ 98/‬ا ‪ 8_C‬‬ ‫ا ‪.‬م ‪.‬‬ ‫و‪ [88 `J +885‬ال ‪88 T(88 DVR‬ه; ‪;88G‬ب ‪ 988"A ,88‬ا ‪M88‬ري ‪;88 ،‬اء ‪$88%‬‬ ‫ار‪8UJ‬ع ‪8 aUWC8‬ود ‪ 40 cm‬وه‪ ;8‬ا‪8% 9V8‬دة ‪ ,8‬ا‪ ;8 98/‬ا ‪W8‬ام او‬ ‫‪ $8%‬ار‪8UJ‬ع ‪8 8%‬ود ‪ J +85 H8 180 cm‬آ‪ ,8 82O RACK T8‬ا‪98/‬‬ ‫‪ 9 J‬ا‪Y/‬ة ‪ ، %‬و‪;J "% @R; 1( J +5‬ن آ" ة ا ?‪A +‬ر ان ‪98:‬‬ ‫‪A "%‬س ‪DVR 9 30X15cm‬‬ ‫و‪8%‬دة ‪8_ 982;J +85‬م ا ‪ 8‬ات ‪ @88‬ا "‪+885 H8 NETWORKING J;8‬‬ ‫ر‪ @ G‬ال ‪'O , PATCH PANEL‬ل و‪ @R‬ا ‪ Y5‬آ ";‪DVR 9 J‬‬ ‫و‪8%‬دة ا‪;8J V85‬ن ا‪8‬ر‪ Y5‬ا ‪ 8‬ات وال‪ @8 8\; DVR‬ال ‪98 .J H8 UPS‬‬ ‫ ل ا‪G‬ع ا ‪ AG‬ا  ‪ ,‬ا ‪. "M‬‬ ‫و‪ . +5‬ا [ ‪ @ / (J‬ا ‪ T.‬وا‪'Z‬ق ‪ @ /‬ا ;ا ‪. + 9M‬‬ ‫‪ T‬ا 'ت ‪:‬‬ ‫‪ 88‬ا ‪88_C‬م ا‪ T88 +885 o'88%‬آ‪'88‬ت ‪;885YUJ‬ن ‪ ,88‬ا ‪ 88‬ا ا ‪ @88A; $88‬ال ‪DVR‬‬ ‫و‪ 5‬ك ز‪85‬دة ‪ 8‬ا ‪;8G‬ل ‪ 8C% H8‬ا ‪ 8‬ا ‪ 85‬ك ز‪85‬دة ‪;8G‬ل ا ‪ ,8 (8‬ا ‪b(8‬‬ ‫ا ‪ ].‬وا (‪ b‬ا ‪ V8 (8‬ا ‪ ,8 20% "(8 ,8% 85Y5 18‬ا ‪;8G‬ل ‪ ,8‬ا‪98/‬‬ ‫ا ;‪ @88 9882‬ا ‪ 88‬ا ‪ ،‬و‪ 88J +885‬ك ز‪885‬دة ‪ 88‬ا ‪;88G‬ل ‪T88% 88 1.2m ,88% 988J‬‬ ‫ال ‪ ، DVR‬و‪ 5‬ا‪ . $%‬ا ‪ @8 / +A 8J T(8‬ا ‪'8‬ت ‪ T(8‬ار‪8A‬م ا ‪;8‬اردة ‪$8%‬‬ ‫ا ‪ jGW‬ا ‪7UC‬ي ‪ ,‬ا ‪ 9(5 $ ، , G‬ا آ‪. T‬‬

‫‪- ١٦٣ -‬‬


โ€ซุง ุขโ€ช: Tโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช J +5โ€ฌุขโ€ช Tโ€ฌุง ุงุช (โ€ช Tโ€ฌุงุฑโ€ช%UJโ€ฌุช ุง โ€ช ;Gโ€ฌูˆ โ€ช @ ](Cโ€ฌุง ;ุฑุฏ "ู† ุขโ€ชUโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช ุŒ 9882โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุงโ€ช $88%โ€ฌุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† โ€ช +88 9M88 88":โ€ฌูˆุงู† โ€ช;88Jโ€ฌู† ุง โ€ช'88โ€ฌุช โ€ช88A 88UWโ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุงโ€ช88โ€ฌู† ูˆโ€ช88k 88Zโ€ฌู‡ ุฉ โ€ช88O 88 ' j5 M88 88UKJ +885 H88 ุŒโ€ฌุต โ€ช88 88โ€ฌู„ ุขโ€ชS88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช8kโ€ฌู‡ ุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช +85โ€ฌุงโ€ช88Ceโ€ฌุก ุง ุขโ€ช T8โ€ฌุงโ€ช88Oโ€ฌุฑ ุง ;โ€ช @8Aโ€ฌุงโ€ช 8 988:โ€ฌุง ูˆโ€ชi88J H8 88/;Jโ€ฌุฏูŠโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช Ukโ€ฌุง โ€ชC ;Gโ€ฌโ€ฌ

โ€ซุง โ€ช Uโ€ฌูˆุง โ€ช: 9KMโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช 9KM88J +885โ€ฌุง โ€ช 88โ€ฌุงุช ูˆโ€ช88โ€ฌู† ูˆโ€ช;88/โ€ฌุฏ โ€ช;882โ€ฌุฑ โ€ช $88%โ€ฌุงโ€ชY88/โ€ฌุฉ โ€ช DVRโ€ฌูˆโ€ช 588. +885โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน ุง *;ุฑุฉ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช "Jโ€ฌู‡โ€ช ZOOM 8โ€ฌูˆุฏโ€ช 8Aโ€ฌุง โ€ช;*8โ€ฌุฑุฉ ูˆุงโ€ช?Jโ€ฌู‡โ€ช'8O ,8 ุŒ 8โ€ฌู„ ุง โ€ช;*8โ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซุง "โ€ช Cโ€ฌุงโ€ชY/โ€ฌุฉ ุงู„ โ€ช;5 H DVRโ€ฌู… ุง ุง ุงุฏ ุงโ€ช "Aโ€ฌุง *;ุฑุฉ ูˆุงโ€ช 58. 8Oโ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซุง ุง ;โ€ช;2โ€ฌู„ ุง โ€ช $โ€ฌุง โ€ช ?Cโ€ฌุงโ€ช9Vโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช +5โ€ฌุงโ€ช;J V85โ€ฌุฒโ€ช @85โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงุช โ€ช $8%โ€ฌุงโ€ชY8/โ€ฌุฉ โ€ช T(8โ€ฌุงโ€ช ุŒ 9V8โ€ฌูˆโ€ช +A 8Jโ€ฌุง โ€ช;*8โ€ฌุฑ โ€ชT(8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช9Vโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูฆูค -โ€ฌโ€ฌ


INTRUSION SYSTEM ')‫ وا‬.$‫' ا‬BC‫ا‬ ، +8 8C‫ ا‬T8? ‫;ن ا‬5 ‫ ا ت ا‬5 ‫ ا_ ا‬T‫ آ‬J ‫دة‬% +5 ‫;ك‬C" ‫ ا‬9: : C ‫آ‬7 2O 5 ‫ة‬Y/‫ام ا‬W ‫ ة‬$% ‫ء‬Y/ 9‫ آ‬5 +5 H MOTION DETECTORS : H8 b(8 ‫ ا‬8 8‫ ا‬T8‫ آ‬J‫ و‬185 ‫;م‬8J ‫;م ([ ا آ ا ?ل ا‬J 88C. 88GC 885 885‫ار‬/ ‫ او‬، 88/‫ در‬٣٦٠ 1885 ‫;م‬885 ‫ي‬788 ‫ل ا‬88? ‫;ن ا‬885 C. ( BREAK GLASS DETECTORS //Y ‫ ا‬7‫;ا‬C ‫ ا‬, ‫  ب‬T‫ آ‬J H ، ‫ج‬/Y ‫;م ([ وث آ( ا‬J 5‫آ"( ا\'ق ا و‬PUSH BUTTON ‫ل‬8 8 8% jKV8 ‫;م‬5 H bk; ‫ ا‬5 , ‫  ب‬TJ ‫ ا‬9U ‫@ ا‬R;J A  ‫وث‬ ‫ام ا م‬W ‫ ا\'ق‬%‫;ا‬A FOOT RAIL TJ 9U ‫ ا‬9: bk; ‫م ا‬A , ‫@ (  ب‬A‫دة ;ا‬% @R;J‫و‬ @ bk; ‫;م ا‬5 H ، ‫ 'ء‬. ‫;د‬C ‫ ف ا‬2 $% , ‫ ا‬,Uk; ‫ا‬ ‫' وآن‬: ;G  ‫ وث‬, ‫ ا م‬,G S":J @ /‫ در‬٤٥ 5‫او‬Y 1A 155 ‫ام‬W ‫@ ا‬G(5 BEAM DETECTORS H ، ‫ اء‬SJ .#‫] ا‬5 \ ,% ‫ وذ‬C. GC , ‫ ا ور‬5 ‫;م‬5 ‫;د‬/‫ و‬$% ‫ص د‬W#‫ ا ا‬9"A , .#‫ ا‬o7‫@ ه‬GA ‫ ا ?ز ل‬9 .5 ، .#‫;م ر ل ا‬5 TRANSMITTER ,Y/ , ‫;ن‬5‫ و‬، ‫ آ‬ .#‫;م "ل ا‬5 RECEIVER MAGNETIC CONTACT ‫ "ب‬S: ‫ء ا‬Y? ‫ ا‬$% S":5 Se ‫ء‬Y/ $% ‫;ي‬J H ‫ ا;اب‬$% @R;J H ، "‫ء ا ك‬Y? ‫[ ا "ب "ا‬U $% T‫ آ‬5 ‫ ك‬O‫"] ا "ب " وا‬ ‫ار‬7‫ اس ا‬/‫ ا‬9 .J  ‫ ا ارة و‬m ‫ وث‬C.5 ‫ ا "ب‬m ‫ان وث‬ SOUNDERS ‫ار‬7‫ اس ا‬/‫ ا‬$C" ‫ ا‬9O‫ دا‬T‫ آ‬J‫ و‬b#‫([ ا ا ;ا‬J ‫ار ل‬7‫;ت ا‬2 ‫;م \'ق‬J 1/‫ر‬O‫و‬ KEYPAD 9KM ‫ ا‬9"A , ‫م وا ;ز‬A‫'ل ار‬O , ‫_م‬C + ‫;م‬J + ‫ ; ا‬ (J +5‫ ا و‬b#‫ @ ا ;ا‬/ 92;J +5 H ‫_م‬C ‫ ت‬. ‫"ƒ ا‬G ‫وه‬ $% PARTITION 9‫;ي آ‬5 H PARTITIONS & ZONES $ ‫ا‬ ، b#‫ ا ;ا‬, %; ? $% ZONE 9‫ وآ‬ZONES ‫ ال‬, %; ?

- ١٦٥ -


โ€ซูˆโ€ช;Jโ€ฌูŠ ุงโ€ชG $% Oโ€ฌุฑโ€ช5โ€ฌุช โ€ช , ,#โ€ฌุงโ€ชYJ 9/โ€ฌูˆโ€ช 5โ€ฌุง ; โ€ช AGโ€ฌุง โ€ฌ โ€ซ ู„ ุงโ€ชGโ€ฌุน *ุฑ ุง โ€ช , 57Kโ€ฌุง โ€ช"Mโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ชAUTODAILLERโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช ,โ€ฌุงโ€ช 9/โ€ฌุง โ€ช @ jโ€ฌุง_ ุงโ€ช Oโ€ฌู‰ ุข โ€ช_ @ jโ€ฌู… ุงโ€ช*Jโ€ฌุช โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช9/โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช*Jโ€ฌู„ ุขโ€ช Yโ€ฌุงโ€ช J 9M Cโ€ฌูˆ'โ€ช ,% +Zโ€ฌูˆุซ ุงโ€ช Oโ€ฌุงู‚ โ€ช_Cโ€ฌู…โ€ฌ โ€ซ โ€ชGSMโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช;5โ€ฌู… โ€ช*Jโ€ฌู„ @ ุง_ ุง โ€ช;5 H 5;Wโ€ฌู† โ€ชYW5 AG 5 # 1โ€ฌู† โ€ช %โ€ฌุงุฑโ€ชAโ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุง "โ€ช Kโ€ฌุงโ€ช*Jโ€ฌู„ โ€ช %โ€ฌู„ ูˆุซ ุงโ€ช Oโ€ฌุงู‚ โ€ช_Cโ€ฌู…โ€ฌ โ€ซุง ` [ โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ชCeโ€ฌุก ุงโ€ช %โ€ฌู„ ุง โ€ช J +5 bโ€ฌุขโ€ช; 9: J T% Tโ€ฌุงโ€ช @Aโ€ฌุง ;ุงโ€ช T( b#โ€ฌุง โ€ช jGWโ€ฌุง โ€ชุŒ 57UCโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช; 5 J +5โ€ฌุง โ€ชAโ€ฌุณ โ€ช , 20mmโ€ฌุง โ€ช ".โ€ฌุง โ€ช @A; $โ€ฌุง ; ุง ุฏ (" โ€ฌ โ€ซุง โ€ช jGWโ€ฌุง โ€ช7UCโ€ฌูŠ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช , 5โ€ฌูˆโ€ช @Rโ€ฌุขโ€ช ูข 9โ€ฌุข;ุงโ€ช; $% b#โ€ฌุฑุฉ ูˆุงุฉ โ€ช ,โ€ฌุงโ€ช9J 9/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช%โ€ฌุฏ ุง ;ุง ุง (โ€ช.Wโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช8Ceโ€ฌุก ุงโ€ช88 %โ€ฌู„ ุง ?โ€ช88โ€ฌุฑุงู† โ€ช J +885โ€ฌุขโ€ช8A T88% T88โ€ฌุณ โ€ช; 7X7โ€ฌุงโ€ช b88#โ€ฌุง ;โ€ช;88/โ€ฌุฏุฉ โ€ช$88%โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฑโ€ชUJโ€ฌุน โ€ช;J H aUWCโ€ฌู† โ€ช ,8 "5 Aโ€ฌุง โ€ช T8Jโ€ฌูˆโ€ช +85โ€ฌุงโ€ช8GGW 8./โ€ฌุช ุงโ€ช8eโ€ฌุซ โ€ช98"Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช ,88 [88โ€ฌุงโ€ช 988/โ€ฌูˆโ€ช @88Rโ€ฌุง โ€ช 88 T88.โ€ฌุง โ€ช88โ€ฌู† ุงโ€ช ุŒ T(88โ€ฌูˆโ€ช +885โ€ฌุง โ€ช(88" [88โ€ฌุช ุง โ€ช88โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซ;โ€ช T8% @8Rโ€ฌุงุฑโ€ช8A 8Rโ€ฌุณ โ€ช 8 7X7โ€ฌุง ;โ€ช @8Aโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฏ โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ช 85 J +85โ€ฌุง ;ุง โ€ชo8?J 8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ;โ€ช ุŒ 88โ€ฌูˆโ€ช 885 +885โ€ฌุง ;ุง โ€ช ]885 \ ,88% 88โ€ฌูˆโ€ช 88"\ @88Rโ€ฌุง โ€ช,88 885 885;A C 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ( โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช [ `Jโ€ฌุง ; โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช [88 J +885โ€ฌุง ;โ€ช88 T(88 88โ€ฌู‡; โ€ช;88Gโ€ฌุจ โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช j88GWโ€ฌุง โ€ช788UCโ€ฌูŠ โ€ช988 % +885 H88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงู„ โ€ช @88 ](8C SHOP DRAWINGโ€ฌุง โ€ช;8โ€ฌุฑุฏ ูˆุง โ€ชM88โ€ฌุฑูŠ ูˆ โ€ช 98:โ€ฌุง โ€ช,88 88โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช . 9/โ€ฌุง [ ุงโ€ช 9Vโ€ฌูˆ `ูˆุฑุฏ ู‡โ€ช Cโ€ฌุขโ€ช Uโ€ฌุง โ€ช; 8; [8โ€ฌุฏโ€ช8 DSC 985โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ชMโ€ฌุฑโ€ช: @5โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูฆูฆ -โ€ฌโ€ฌ


:  โ€ซ ุงโ€ฌC5 1โ€ซ ? ุงโ€ฌo'%โ€ซ ุงโ€ฌ9M โ€ซ ุงโ€ฌ," ;โ€ซุข ู‡โ€ฌ +C โ€ซ ; ุงโ€ฌโ€ซุชโ€ฌ5โ€ซุฑโ€ฌG GSM AUTODAILER SOCKET DATA SOCKET $8% 8; โ€ซ ุงโ€ฌ98/โ€ซ ุงโ€ฌ,8 24x24cm โ€ซ ุงูˆโ€ฌ17X17cm โ€ซุณโ€ฌ8A 8"% [ J +5 H 9U88 โ€ซ ุงโ€ฌ,88 110cm โ€ซุนโ€ฌ88UJโ€ซ ุงุฑโ€ฌ$88% โ€ซ ู‰โ€ฌ88Oโ€ซ ุงโ€ฌ88"%โ€ซ ูˆโ€ฌ88". โ€ซ ุงโ€ฌ9U88 โ€ซ ุงโ€ฌ,88 140cm โ€ซุนโ€ฌ88UJโ€ซุงุฑโ€ฌ โ€ซ ุงูˆโ€ฌ25mm โ€ซุณโ€ฌ88A ,Jโ€ซ;ุฑโ€ฌ88 ,88". โ€ซ ุงโ€ฌ,8 โ€ซ*ู„โ€ฌ88J' 88 โ€ซ@ ;ุงโ€ฌ88Rโ€ซ ูˆโ€ฌ+85โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ 8". โ€ซุงโ€ฌ 8"% ,8 5 $8% 7x7cm u โ€ซุณโ€ฌ8A 8"% T8โ€ซ ุขโ€ฌJ +85โ€ซ ูˆโ€ฌ32mm โ€ซุณโ€ฌA โ€ซ ;ุฑุฉ ูˆุงุฉโ€ฌ T8โ€ซ ุขโ€ฌJโ€ซ ูˆโ€ฌ8 C j 8 โ€ซ ุงโ€ฌ98/โ€ซ ุงโ€ฌ,8 ,8". โ€ซ ุงโ€ฌ,8 20mm โ€ซุณโ€ฌ8A โ€ซ;ุฑโ€ฌ8 @8Rโ€ซุง ; ูˆูˆโ€ฌ 20mm โ€ซุณโ€ฌ8A โ€ซ;ุฑุฉโ€ฌ8 @Rโ€ซ" ุง ; ูˆูˆโ€ฌ% โ€ซ(ุฑโ€ฌ5 $% 7x7cm โ€ซุณโ€ฌA โ€ซ ู‰โ€ฌOโ€ซ" ุงโ€ฌ% 8". โ€ซ ุงโ€ฌ$% "โ€ซ ุขโ€ฌJโ€ซ" ุง ; ูˆโ€ฌ% $ โ€ซ ุงโ€ฌb#โ€ซ @ ;ุง ุง ;ุงโ€ฌ/ 95YCJ +5โ€ซ ูˆโ€ฌ,". โ€ซ ุงโ€ฌ, .+ 9M

- ูกูฆูง -


: тАл ╪з '╪ктАмT (88\CK тАл(╪к ╪зтАм8' тАл'┘В ┘ИтАм8\тАл(╪к ╪зтАм8" 2-pair тАл;┘ЖтАм8UJ тАл'╪ктАм8тАл ╪втАмT8 +85 ╪М тАл╪з╪ктАм88; тАл ╪зтАмA88" 4 pair тАл'╪ктАм88тАл ╪втАмT88 +885тАл ┘ИтАмmagnetic contacts тАл;╪з╪итАм88'

,8 J тАл╪п╪йтАм85тАл ╪▓тАм, 8G тАл ╪в' ╪зтАм, 9 тАл╪п╪й \;┘Д ╪зтАм5тАл ╪▓тАм9 % +5 тАл ╪з┘ЖтАмT( тАл ╪зтАмC% $%тАл ╪зтАм5тАл┘ИтАм , , G тАл ╪зтАм, тАл @ ╪з '┘ГтАм/ +A J +5тАл ┘ИтАм╪М  ; тАл ╪з ;╪з╪к ( ┘ИтАмTтАл ╪втАмJ , .TтАл ╪з ╪втАмC% % тАл ╪з ┘ДтАм9/тАл╪зтАм : TтАл╪з ╪втАм

j8GW тАл ╪зтАмT(8 b8#тАл ╪втАм98тАл@ ╪втАм8 ?J +85 H тАл(] @ ╪з ;╪▒╪птАмC тАл ╪з ;╪з╪ктАмTтАл ╪втАмJ +5 1. ] тАл╪зтАм : 5 тАл ╪з '┘Г ╪втАмTтАл ╪втАмJ тАл;┘ЖтАм5 H 1-PAIR ........................ALARM 9 1-PAIR.............POWER 12VDC9 1-PAIR .................... TAMPER 9 85 98/тАл ╪зтАм,8 тАл ┘И╪░тАмb# тАл╪╡тАмW тАл ╪зтАмTAMPER тАл ╪з┘ДтАм92;J тАл ┘И╪▒╪йтАмR CтАл╪в ┘ЗтАм7тАл┘ИтАм . 1 H". тАл ╪зтАм, b# тАл╪зтАм тАл╪╡тАм88W тАл ╪зтАмj88GW тАл ╪зтАмT(88тАл ┘ИтАмZONEZ ]\88C тАл ╪зтАмT(88 88"J JтАл ┘ИтАм88; тАл@ ╪зтАм88 ?J +885тАл┘ИтАм 857K 2O 9OтАл ┘И╪зтАмZONES тАл ┘ДтАм2O 9OтАл ╪зтАм1% ," тАл;┘ЖтАм5 H ; TAMPER тАл ┘ДтАм2O ]\CтАл ┘ИтАмPOWER - ┘б┘ж┘и -


POWER ‫ ال‬T888‫ آ‬J‫ و‬888 *888W ‫ن ا‬888 ‫ ا‬888 ‫ت‬8885‫ر‬G" ‫ ا‬T888‫ آ‬J +8885‫و‬ 8 12VCD 8; ‫ ا‬18% 98 .J ‫ي‬78 ‫ ا‬8? ‫ ا‬$ ‫" ا‬M ‫ ا‬/ 95; SUPPLY C‫ ه‬C : @8 DATA ‫ ال‬jO 92;J‫ و‬AUTODAILER ‫;ن @ ال‬U ‫ ا‬jO 92;J +5‫و‬ ,8‫@ ا‬8 ‫*ل‬8J' ‫ه‬8‫ ا‬8; ‫@ ا‬8 ‫;ن‬8UJ 8GO 982;J +85 ‫;ك‬8C" ‫ا ; و ا‬ ( ‫ ا‬SERVER ‫*ل @ ال‬J' O‫وا‬ : @ ? ‫ ا‬. ; ‫ ا‬,"5  ‫ ا‬9M ‫وا‬

: 9KM ‫ وا‬U ‫ا‬ : ‫;ات‬GO ‫ة‬. U ‫ ا‬+5 @88 ? +88 ‫ ا‬+885 88 'O ,88 H88 KEYPAD ‫ ال‬988 % 882 88 'O , ‫ اس‬/‫ ا‬9KMJ‫ و‬KMJ ‫ل‬G‫وي وا‬5 9MZONES ‫ال‬ 9O888 ‫ آ‬888C" 8882W ‫ ا‬9O‫ا‬888 ‫ ا‬888C% @888R;5 KEYPAD ‫ ان ال‬H888 ‫دة‬8% ‫;ن‬85‫ و‬bk; ‫;ل اول‬O‫ د‬C%‫ و‬، ‫ ا * اف ا‬Z 9O ‫ او‬,Uk; ‫ا‬ 88; 88"CJ $88G%‫ ا‬88C‫ ه‬188 ‫;ل‬O88 ‫ب ا‬88" 188 88C%‫ و‬، ‫م‬88_C ‫ ا‬$88% ‫رب‬88 8; @8 98. 8e ٣٠ ‫ود‬8 SA; ‫ ا‬, 1‫ ا‬1 ‫ا‬7 ‫ اق‬O‫وث  ا‬

- ١٦٩ -


‫ا ‪ mJU‬واد‪O‬ل ا ‪ +A 8‬ا ‪ (8‬ي ا ‪8W‬ص وا‪8G‬ل ‪ 8‬ا‪ 8O‬اق ‪ ،‬و‪'8O ,8 +85‬ل‬ ‫ا ; ا‪G‬ل ‪ @ / 9 %‬آ;ا‪ b#‬ا آ ‪.‬‬ ‫و‪K C%‬درة ا ;‪ @A‬ن ا‪;5 bk; O‬م د‪O‬ل ا ‪ +A‬ا ‪ (8‬ي ‪ $8%‬ا ;‪98"A 8‬‬ ‫ا ‪K‬درة ‪ ,‬ا‪ @ / 9.UJ 9/‬وات ا ‪_C‬م ‪ ،‬و‪ ,‬ا ‪8 185 1 9.U‬ود ‪٣٠‬‬ ‫‪K e‬درة ا ;‪ @A‬وا ‪ S %‬ا‪ /‬اس ا‪7‬ار‪.‬‬ ‫ ‪ 9.UJ +5‬ا ‪_C‬م ‪ 9M‬آ‪ 9‬وا ‪ W‬وج ‪O‬رج ا ‪ 8GC‬ا ‪ 8‬وا‪'8Z‬ق ‪@8 /‬‬‫ا;اب ‪ +e ،‬ااث  ا‪ O‬اق آ‪8 mU‬ب او ا ‪ 8‬ور ?‪ T8‬ا‪ 8‬ا ;ا‪b8#‬‬ ‫او ا ‪ $888% jKV888‬آ"‪ (888‬ا\‪'888‬ق ‪ 888C 888K"C5 H888‬ا‪'888A‬ع ا‪ 888/‬اس _‪888‬‬ ‫ا‪ 88O‬اق وا‪*88J‬ل ‪ 88‬آ‪ Y‬ا ‪ 88 ,88% 88" (88‬ا‪ 88O‬اق وا‪*88J‬ل‬ ‫ آ‪ Y‬ا‪% H.... C‬دة ‪ C%‬ا ‪ jO 92;J +5 U‬ا آ‪ Y‬ا‪. C‬‬

‫‪- ١٧٠ -‬‬


‫ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ‬

‫‪- ١٧١ -‬‬


โ€ซโ€ช +โ€ฌูˆ*โ€ช mโ€ฌุง โ€ช .โ€ฌุก ูˆุง โ€ช U 'Uโ€ฌูˆุง โ€ช _.โ€ฌุก โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฑ โ€ช ,โ€ฌุงุขโ€ช :โ€ฌุง;ุฑ ุง โ€ช; $% CC.Jโ€ฌุงโ€ช /โ€ฌุง โ€ช5โ€ฌุช ูˆุง โ€ช $8% TKโ€ฌุง โ€ช.*8โ€ฌุจ โ€ชุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡ ุง โ€ชMโ€ฌุฏ ?ุฑุจ ุง โ€ช ,/Cโ€ฌูˆุง โ€ช _.โ€ฌุก โ€ช ุŒโ€ฌู† โ€ช8?Jโ€ฌุฑโ€ช; ,8% w8# +โ€ฌุงโ€ช".82 b8Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุช โ€ช ุŒ +โ€ฌูˆโ€ช; .Jโ€ฌุง โ€ช Cโ€ฌูˆโ€ช;Z2โ€ฌู‡ โ€ช".โ€ฌุฑุงุช  โ€ช Cโ€ฌุฏุฑูˆุจ ุง "โ€ช ,% ,:โ€ฌุง โ€ช;8Uโ€ฌู‚โ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช?Cโ€ฌุญ โ€ช. ,โ€ฌู‡โ€ช ุŒ +โ€ฌูˆู‡โ€ช7โ€ฌุง ุง "ุจ ;ู† ( โ€ช ุŒ Cโ€ฌูˆ*ุฑ ุฏโ€ช +%โ€ฌูˆโ€ช;8Aโ€ฌุฉ ูˆ โ€ช,8 @8/โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;.โ€ฌุฏ ุง โ€ช ? 9_(C Cw# $ 1โ€ฌุง ;โ€ช;/โ€ฌุฏุฉ โ€ช;G8 8โ€ฌุฑ ุง โ€ช8".โ€ฌุฑุงุช โ€ช ุŒโ€ฌูˆโ€ชC"(8 8Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุฏุฑูˆโ€ช;C Cโ€ฌุฑ ุงโ€ช 9โ€ฌุง @ โ€ช ,โ€ฌูˆู (? ุง (โ€ช Cโ€ฌุงโ€ชW#โ€ฌุต โ€ช $C.Jโ€ฌุง ุฑโ€ช: + ` ยƒ5โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช"Cโ€ฌุฃ ู‡โ€ช +โ€ฌุง โ€ช".โ€ฌุฑุงุช ูˆุง โ€ช +โ€ฌุขุจ ? \โ€ช JAโ€ฌุง โ€ช Cโ€ฌุงูˆโ€ชAโ€ฌุช ุง โ€ช8U5 ".*8โ€ฌโ€ฌ โ€ซ(;ู†โ€ฌ โ€ซ โ€ช88โ€ฌูˆู„ ุงู† โ€ช +.88Jโ€ฌุงูŠ ุฏุฑุณ โ€ช 88C 5โ€ฌุงู† โ€ช(88O ,88 188 .Jโ€ฌุฑโ€ช +88.J ุŒ Jโ€ฌุง โ€ช88โ€ฌุฑุณ ุง โ€ช788โ€ฌูŠโ€ฌโ€ซโ€ช 5โ€ฌูˆุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 1`# ,โ€ฌุงู† โ€ช ]W5โ€ฌุฑโ€ช. Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงู† ุง ( (โ€ช 9โ€ฌู‡; *ุฑ ุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช ุŒโ€ฌูˆุง โ€ช8.โ€ฌุฉ โ€ช 8โ€ฌุง โ€ช 85Cโ€ฌู‡โ€ช 8? 8โ€ฌุฏโ€ฌโ€ซุงโ€ชOโ€ฌุฑโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช / Sโ€ฌุง โ€ช $โ€ฌุงู† โ€ช *Jโ€ฌู ุฐู‡โ€ช ,% Cโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุงโ€ช#โ€ฌุก ุง โ€ช/โ€ฌูˆู‰ โ€ช ,8โ€ฌุง โ€ช 8Uโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ฌ โ€ซ ุงุฐุง โ€ชJ , 9 J S"Jโ€ฌุฑ ุงูŠ โ€ชY/โ€ฌุก โ€ชCโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† ุง ;โ€ช @88Rโ€ฌุง ;โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช ]88J @G(88Jโ€ฌุง โ€ช;88Gโ€ฌุฑ โ€ช 188 'O ,88โ€ฌู‡โ€ช788 88"J ;88โ€ฌุงโ€ชJโ€ฌโ€ฌโ€ซูˆ โ€ชJโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงุฐุง ุขโ€ช SCโ€ฌุง_ุฑ ูˆโ€ช;Aโ€ฌุน โ€ช#โ€ฌุก ุงูˆ ;ุงโ€ช8J m"*8J $8 8"5 W8# 8/โ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช , 9Vโ€ฌุง ู‰ ุงู† โ€ช8. ?Jโ€ฌุง โ€ช J`85 ,8 18% [8?J 85โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุง ูˆ โ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช5โ€ฌุซ โ€ช#โ€ฌุกโ€ช ุŒโ€ฌูˆุฐ ุงโ€ช 9Vโ€ฌู† ุง โ€ช WM8โ€ฌุง โ€ช78โ€ฌูŠ โ€ช '8 J`8โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุง ;โ€ช;8%โ€ฌุฏ โ€ช`8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซโ€ช J 9.?5โ€ฌุงโ€ช 9Vโ€ฌุฑ โ€ช (.J .?5โ€ฌุงโ€ชV5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 88โ€ฌุฃูˆโ€ช88/โ€ฌูƒ ุงโ€ช;88 -โ€ฌู† โ€ช;88โ€ฌุฑ โ€ช 88Jโ€ฌุขโ€ช $ ;88J 88โ€ฌุงุฏุงุฑโ€ช ุŒ 88Jโ€ฌุงโ€ช 88โ€ฌุงโ€ช+88 ,5 88Oโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ชMโ€ฌู‡ูˆู† โ€ช;R %โ€ฌู† โ€ช8 +8โ€ฌุฏุฑุง โ€ช;_'58โ€ฌู† ุงโ€ช8 78 ุŒ 8/ 98 . S8 A 8โ€ฌู†โ€ฌ โ€ซุง โ€ช;85 , m5โ€ฌู† ุขโ€ช 8โ€ฌุงโ€ช8โ€ฌุง ?โ€ช 8J 98.โ€ฌุงโ€ช 9V8โ€ฌุขโ€ช 78โ€ฌุง โ€ช;85 ,8 8Cโ€ฌู† ุฐุง โ€ช8 Aโ€ฌโ€ฌ โ€ซุข" ุฉ โ€ฌ โ€ซ โ€ช U J 9#โ€ฌุง โ€ช , C Jโ€ฌุงโ€ช"Jโ€ฌุน โ€ชAโ€ฌุฑุงโ€ช Jโ€ฌูˆ; ุง โ€ชVUโ€ฌโ€ฌโ€ซ  ุงโ€ช 1โ€ฌุงู† โ€ช7 J |.Jโ€ฌุง โ€ช % T/;5โ€ฌุงู† โ€ช "Jโ€ฌุงโ€ชV5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุง ุง โ€ชCUโ€ฌู† ุง โ€ช7โ€ฌูŠ โ€ช 1M5 @G(5โ€ฌุงู† โ€ช1J + 5โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† โ€ช %โ€ฌุงู† โ€ช % ?Jโ€ฌุฏุง โ€ฌโ€ซ ุงูˆโ€ช ; , + . 1C J w# /โ€ฌูˆุฑุขโ€ช $% Yโ€ฌุงโ€ช#โ€ฌุก ุง โ€ช $C. 9 Jโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงุฐุง โ€ช"J J ,J +โ€ฌูˆ (ุฑ โ€ช w# m2โ€ฌุงโ€ช9Vโ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงโ€ช 88/ S(88 88โ€ฌุงู† โ€ช 88 A ](88Jโ€ฌุง โ€ช 988 S88โ€ฌุงู† ุขโ€ช 188/?J 988โ€ฌู‡โ€ช ;88โ€ฌุงู† โ€ช;88GWJโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช;GOโ€ฌุฉ ุงโ€ช' ?5โ€ฌู…โ€ฌ โ€ซ ุง (โ€ช` Y Sโ€ฌู† โ€ช 9Jโ€ฌุขโ€ช ุŒ J'M 9โ€ฌุขโ€ช % 9โ€ฌู‡; ุฃู† โ€ช"Jโ€ฌุฃโ€ฌโ€ซโ€ช -โ€ฌุงู† โ€ช , mJโ€ฌุงโ€ช; 1/โ€ฌู โ€ช % +5โ€ฌุงุข โ€ช 9โ€ฌูˆโ€ช , 9 SJ ; 1/โ€ฌุง โ€ช%?Mโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูงูข -โ€ฌโ€ฌ


โ€ซ โ€ชJโ€ฌูˆู„ ุงู† โ€ช , 9.?Jโ€ฌุขโ€ช# 9โ€ฌุก ุง ุง โ€ช 9 Cโ€ฌุงโ€ช 8Oโ€ฌู‡โ€ช 8โ€ฌูˆุงโ€ช 8โ€ฌูˆ โ€ช;8โ€ฌู โ€ช+.8Jโ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช 1Cโ€ฌุขโ€ช# 9โ€ฌุกโ€ฌ โ€ซูˆ โ€ช a888. 8885 888โ€ฌุง โ€ช888".โ€ฌุฑุงุช ุง ? โ€ช888 888โ€ฌุข;ุฑ โ€ช a888%โ€ฌุง โ€ช 888 888โ€ฌุขโ€ช888โ€ฌุจโ€ฌ โ€ซ"โ€ชYJโ€ฌู†"โ€ฌ โ€ซ ุงู† ุง โ€ช 988A.โ€ฌุง โ€ช 988.?5 b*88โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช b88A; 88C"5 '88 ุŒ 188 188%โ€ฌุงูˆ โ€ช 88A 788W5โ€ฌุงุฑุงโ€ฌโ€ซโ€ช $88% 188 88 .5โ€ฌุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช ุŒโ€ฌู† ุง โ€ช88Cโ€ฌุณ โ€ช88 +88โ€ฌู‰ โ€ช;*885โ€ฌู† ุง โ€ช 88 188โ€ฌุง "โ€ช788โ€ฌู„ ูˆุง โ€ชV88โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช?5โ€ฌูˆุฒูˆโ€ช1โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช# Sโ€ฌุก ุงโ€ช 8 8 ]"(5 + Oโ€ฌุง โ€ช8โ€ฌุฑโ€ช 98: ยƒ5โ€ฌูˆ โ€ช 8 8: J`85 ,8โ€ฌุง โ€ชุŒ 1"8# 8โ€ฌโ€ฌโ€ซุงโ€ช ,% J bW Sโ€ฌุฒโ€ช 5โ€ฌูˆโ€ช %โ€ฌูˆ ' โ€ช 8 8 (8U MJโ€ฌุฏุงุจ ุง โ€ช 8โ€ฌูˆุง ุขโ€ช8โ€ฌุฉโ€ฌ โ€ซูˆุง โ€ช7โ€ฌูˆู† โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ช $% ]Gโ€ฌู‡โ€ช wโ€ฌูˆ ? โ€ช |%โ€ฌุข โ€ช J;82 8KJ S8O 8โ€ฌูˆโ€ชb 8WJโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Mโ€ฌูˆ โ€ช8"Jโ€ฌู„ " โ€ช ุŒ 8Jโ€ฌูˆโ€ช 8KJโ€ฌูˆโ€ช;8/โ€ฌุฏูƒ ูˆโ€ช 98Jโ€ฌุง โ€ช '8โ€ฌุงโ€ช8O +8.\ 8 S8โ€ฌุตโ€ฌ โ€ซูˆ ;ู† โ€ชOโ€ฌุต โ€ช SOโ€ฌู‡โ€ช7โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช88โ€ฌุฑ ุงุขโ€ช88:โ€ฌุฑูƒ โ€ช ,88โ€ฌุฐุขโ€ช 88โ€ฌุงโ€ช \88O j(88"C5 -โ€ฌูƒ ูˆโ€ช885โ€ฌุฃ โ€ช 88"Aโ€ฌูˆโ€ช (88U .(88Jโ€ฌูˆโ€ช88J 5โ€ฌุญโ€ฌโ€ซโ€ช Rโ€ฌูƒ ู† ุฐุข โ€ช 8. o'% 9/ oโ€ฌุง ;ุขโ€ช 18% 98โ€ฌูˆุง_โ€ช8โ€ฌุฑ ุง โ€ช 8Uโ€ฌุฌ โ€ช;8 18Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช T5 Aโ€ฌุงุฐุง ุฏโ€ช @ %โ€ฌุงุฐุง ;ุฏูŠโ€ฌ โ€ซ โ€ช ,% V Z ,โ€ฌูˆุง"ู‡ โ€ช K5โ€ฌุงโ€ช , -โ€ฌู„ ุง โ€ช $โ€ฌู„โ€ฌโ€ซูˆ โ€ช , A 5โ€ฌุง โ€ช +โ€ฌุง ? ุข ] ;โ€ช: V 5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช A;Jโ€ฌุง โ€ชCโ€ฌุฑ ุขโ€ช :โ€ฌุง โ€ช.โ€ฌูˆูƒ โ€ช J 'wโ€ฌู‚ โ€ช "(#....... (U 1โ€ฌโ€ฌโ€ซ โ€ชUโ€ฌุญ ุง โ€ช 9MUโ€ฌู‡; ูˆ ุงุฑโ€ชRโ€ฌุก ุขโ€ช1 .J W# 9โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† ุง(ู† โ€ช;G5โ€ฌุฑ ุงุฐุง โ€ช ?5 +โ€ฌุจ โ€ช. Z w#โ€ฌุฏ โ€ช1%โ€ฌโ€ฌโ€ซ ุงู† ุง โ€ช 9888/โ€ฌุง โ€ช 888U5 888:โ€ฌุญ โ€ช888 %โ€ฌู„ ุง โ€ชi5 888โ€ฌุฏโ€ช ,5 888O' 8885โ€ฌูˆโ€ช 9888?W5โ€ฌุงู† ุงุฏู‰โ€ฌโ€ซุงโ€ช ,5 Oโ€ฌุงโ€ช %โ€ฌู„ โ€ช^ 1โ€ฌู† โ€ช +5Jโ€ฌุง โ€ช bG.โ€ฌู‡; โ€ช ,โ€ฌุง โ€ช;Uโ€ฌู‚ โ€ช J ,โ€ฌุง โ€ช bG.โ€ฌู‡; โ€ช,8โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช9MUโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง ุง โ€ช.Uโ€ฌู„ โ€ช Jโ€ฌุขโ€ช 1โ€ฌุงู‡ุงโ€ช. 1โ€ฌุฉ ุง ู‰ ูˆ โ€ช; \ 15โ€ฌุช โ€ช  %โ€ฌุฑ @ โ€ช,โ€ฌโ€ฌโ€ซ; โ€ช... 1โ€ฌุง ุข;ุฑ \ุฑู‚ ;โ€ช5โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช 88โ€ฌุง โ€ช ]88โ€ฌู‡โ€ช ;888โ€ฌุง โ€ช788โ€ฌูŠ โ€ช 888 88"C5โ€ฌูˆโ€ชT8882 188 WM888 o 88 88K5โ€ฌโ€ฌโ€ซุง?ุฒุงุช โ€ช..... jโ€ฌุง ุข;ุฑ \ุฑู‚ ;โ€ช5โ€ฌุงู†โ€ฌ โ€ซ ุงโ€ช 9.โ€ฌู‡; โ€ช +e m2โ€ฌุงุฏุฑ โ€ช kโ€ฌูƒ โ€ช.... bW 9โ€ฌุง ุงุฏุก ุง โ€ช Kโ€ฌุจโ€ฌโ€ซ โ€ช @G( ,โ€ฌุงู† โ€ช 9โ€ฌุง โ€ชMโ€ฌุขโ€ช 9โ€ฌุง โ€ช [UC CYโ€ฌุง โ€ช 8.โ€ฌุง โ€ช 8โ€ฌุงูˆโ€ช8/โ€ฌุช ู‡โ€ช o78โ€ฌุง โ€ชM8โ€ฌุขโ€ช9โ€ฌโ€ฌโ€ซโ€ช.....โ€ฌุงโ€ช,5MC5โ€ฌโ€ฌ โ€ซ "ุงโ€ช }888Uโ€ฌุงโ€ช ุŒ 888_U5 -โ€ฌุงโ€ช }888Uโ€ฌุงโ€ช?J o888?J -โ€ฌู‡โ€ช ุŒ 888โ€ฌุงุฐุง โ€ช`888 S `888โ€ฌู„ ุงโ€ช ุŒ -โ€ฌูˆุงุฐุงโ€ฌโ€ซุง โ€ช ุŒ - ,. SC.โ€ฌูˆุงโ€ช +%โ€ฌุงู† ุง^ ; ุงโ€ช $% S. /โ€ฌุงู† โ€ช;.UC5โ€ฌูƒ โ€ชMโ€ฌุก โ€ช,8 ุŒโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช;.UC5โ€ฌูƒ ุง โ€ชMโ€ฌุก โ€ช Aโ€ฌุข"โ€ช 18โ€ฌุงโ€ช ุŒ 8 -โ€ฌูˆ โ€ช ;8โ€ฌุงโ€ช $8% S8. /โ€ฌุงู† โ€ช V85โ€ฌูˆูƒ โ€ชM8โ€ฌุก โ€ช,8โ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ช- ูกูงูฃ -โ€ฌโ€ฌ


‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪ V885‬وك ا ‪M88‬ء ‪ 888A‬آ"‪ 188‬ا‪ ، 88% -‬ر‪ S888.‬ا‪'88A‬م و‪ S88U/‬ا ‪" b*888‬‬ ‫ا ;ل ‪ 1%‬ا *'ة وا ('م‬ ‫د‪.... @  Y S‬دآ;ر  ا ‪ U5 .‬آب ا @ ‪J‬‬ ‫" وا‪ +%‬ان ا ‪ @ *C‬ا *" ‪ ،‬وان ا ‪ U‬ج @ ا ‪ 8‬ب ‪ ،‬وان ‪ @8‬ا ‪ (85 (8.‬ا‬ ‫" ا ;ل ‪ 1%‬ا *'ة وا ('م‬ ‫ا ‪ A :‬ا ‪;U‬ق ا ا‪ +‬و ا (‪ ; .‬اهاف ا ‪"C‬‬ ‫ا‪ @G(888 888C‬ا‪888O‬ر ا‪A8882‬ء وزو‪ 888CJ/‬و‪ 888CC‬وا‪888‬آ‪ ، CM888% ,‬و ‪888CC‬‬ ‫(‪ @G‬ا‪O‬ر ا\‪ C U‬ورؤ ‪ C‬ا ‪9 .‬‬ ‫اذا _ ت ;‪ Uk‬آ‪C‬اء ;ا‪;5 1 T/‬ن ‪ C VJ‬وا ‪ 8".J‬ا ‪,8%‬‬ ‫ذا‪ J‬و‪Y/‬ء ‪. C‬‬ ‫ا ة ‪ %١٠‬ذا ‪ C 5 J‬و‪ %٩٠‬آ‪5 J $% 9*J b‬‬

‫‪  +J‬ا‪-‬‬

‫‪- ١٧٤ -‬‬


â&#x20AC;«Ø§'اâ&#x20AC;ª: -7â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;¬â&#x20AC;«â&#x20AC;ª-â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬

â&#x20AC;«Ø§ â&#x20AC;ª mJUâ&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;ª M.â&#x20AC;¬Ø© â&#x20AC;ª?Câ&#x20AC;¬Ø­ â&#x20AC;ª.........â&#x20AC;¬Ø¯â&#x20AC;ª .â&#x20AC;¬Ø§ اÙ&#x2021;â&#x20AC;ª +â&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;ªUâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ª %C2â&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;ª.....................â&#x20AC;¬Ø¯â&#x20AC;ª\ .â&#x20AC;¬Ø±Ù&#x201A; ;â&#x20AC;ª5â&#x20AC;¬Ø§Ù&#x2020;â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø¯â&#x20AC;ª;%â&#x20AC;¬Ø© 'اع â&#x20AC;ª.....................â&#x20AC;¬Ø¯â&#x20AC;ª\ .â&#x20AC;¬Ø±Ù&#x201A; ;â&#x20AC;ª5â&#x20AC;¬Ø§Ù&#x2020;â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§ @ â&#x20AC;ª....................Jâ&#x20AC;¬Ø¯â&#x20AC;ª  .â&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;ªU5 .â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«  â&#x20AC;ª......................â&#x20AC;¬Ø£â&#x20AC;ª % .â&#x20AC;¬Ù&#x2C6; â&#x20AC;ª Oâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø¯ â&#x20AC;ª 9â&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;ª 5â&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;ª7â&#x20AC;¬Ø¢ â&#x20AC;ª ...............â&#x20AC;¬Ù&#x2C6;(;ر رâ&#x20AC;ª [5â&#x20AC;¬Ø¨â&#x20AC;ª;JZ.â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ªCâ&#x20AC;¬Ù&#x2030; â&#x20AC;ª _ .â&#x20AC;¬Ø§ ;Ù&#x2030; ا â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«â&#x20AC;ªYJâ&#x20AC;¬Ù&#x2020; â&#x20AC;ª..........................â&#x20AC;¬Ø¯â&#x20AC;ª a% .â&#x20AC;¬Ø§ â&#x20AC;¬

â&#x20AC;«â&#x20AC;ª- ١٧٥ -â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬

دليل الاحتراف في المقاولات الكهربائيه  

دليل الاحتراف في المقاولات الكهربائيه

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you