Page 59

MEMÒRIA 2013 Caateeb

Certificats digitals gestionats

Altes Revocacions Renovacions

Firmaprofessional 17 36 IdCAT (*)

1.071

TOTAL

1.088 235

117

199

117

Informes d’Idoneïtat Tècnica

Informes de l’Ajuntament de Barcelona

El Caateeb realitza per delegació de diverses administracions públiques verificacions de projectes i documents tècnics en processos d’intervenció d’aquestes.

Durant l’any 2013 s’han emès 3.049 Informes d’Idoneïtat. El volum d’informes emesos durant aquest any representa un augment del 21,3 % respecte l’any 2012 (2.514 informes d’Idoneïtat emesos).

Durant el 2013, s’ha gestionat Idoneïtat Tècnica per a les següents Administracions:

Des de l’inici de l’aplicació de l’ordenança (octubre 2011) s’han emès 5.816 informes d’Idoneïtat fins el final de 2013, que han estat realitzat per 1.872 tècnics diferents. El pes més important dels informes realitzats són la verificació de projectes tècnics, en especial d’intervencions de reforma i/o rehabilitació d’edificis, locals i habitatges.

Verificació de e-projectes per a e-llicències d’obres per a l’Ajuntament de Barcelona. Verificació dels informes tècnics d’edificis (ITE’s) per a l’Agència de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya. Verificació d’expedients de subvencions pel Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Tipus de document verificat Projecte Llicència d’obra Projecte tècnic

El Caateeb junt amb altres col·legis treballa per a la implantació de sistemes de simplificació administrativa i la verificació d’Idoneïtat tècnica amb altres administracions públiques.

Documentació tècnica TOTAL

Ut. Informes Idoneïtat Tècnica

Pes %

131

4%

2.762

91%

156

5%

3.049 100%

Durant el 2013, 908 col·legiats han presentat com a mínim un expedient d’informe d’Idoneïtat, que representen el 25% dels col·legiats que han comunicat algun treball professional al Caateeb durant el 2013. Val a dir, també, que 72 expedients han estat sol·licitats per tècnics d’altres titulacions o arquitectes tècnics col·legiats en altres demarcacions territorials.

59

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement