Page 57

MEMÒRIA 2013 Caateeb

DOCUMENT

2012

2013

%12-13

Projectes

4.758

4.793

0,74%

10.158

0,95%

230

-14,81%

Assumeix direcció Legalitzacions

10.062

270

Programes de control de qualitat

2.562

2.608

Certificats de compliment de CQ

3.536

2.470

-30,15%

13.374

10.575

-20,93%

377

410

8,75%

Documentaciió tècnica de la direcció d’obra

2.859

2.566

-10,25%

Documentació de seguiment de control

1.954

1.623

-16,94%

113

40

-64,60%

Relació de controls d’obra

2.412

1.979

-17,95%

Coordinacions de seguretat

5.413

5.721

5,69%

Estudis bàsics de seguretat i salut

7.636

7.501

Certificats finals d’obra (parcial i total) Llibres d’obra

Documentació de seguiment d’obra

Estudis de Seguretat i Salut

343

Actes d’aprovació del Pla de seguretat i salut

6.903

Llibres d’incidències de seguretat i salut

6.063

Certificats d’habitatge usat (CHU) Informes i altres treballs Certificats eficiència energètica Renúncies TOTAL DOCUMENTS TRAMITATS

1,80%

-1,77%

314

-8,45%

5.649 5.942

-2%

33.456

35.591

6,38%

4.647

4.437

-4,52%

7.610

+100%

1.340

-19,33%

- 1.661 108.399

-18,17%

111.557

2,91%

Cal considerar també, tot i el poc pes sobre el total, que s’han tramitat 1.171 tràmits d’expedients per la via de Registre d’Actuació Professional, un servei que permet incorporar a l’historial professional l’encàrrec assumit, comunicar a la companyia d’assegurances el risc i registrar la renúncia o bé la finalització de l’obra o treball.

57

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Memòria CAATEEB 2013  

Memòria del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent a l'any 2013.

Profile for caateeb
Advertisement