Page 61

MEMÒRIA 2012 CAATEEB 61

Indicadors d’atenció i tramitació Àrea de Validació col·legial s’ha realitzat 146.638 gestions de consulta i/o tramitació relacionada amb el visat col·legial o idoneïtat tècnica. A la oficina de Barcelona s’han atès 17.292 persones presencialment.

INDICADORS D’ATENCIÓ I TRAMITACIÓ Consultes

2012 Persones ateses presencialment

Consultes telefòniques 66.648

Sumen persones ateses 17.292

Barcelona 8.718

Granollers 942

Tràmits per encàrrec 7.943

Manresa 710

Visats 15.370

Terrassa 1.216

Idoneïtat 1.100

Vic 525

Signatura digital

Mataró 774

Oficina Virtual

Pes oficina virtual

Consultes per e-mail Tràmits per encàrrec

3.649

822

22.958 64%

Alta d’expedients de visat/registre Sumen expedients alta 35.843

Resta de Catalunya 2.089

Resta d’Espanya

43

Diligència per altres col·legis

6

Expedients visat/registre fora Sumen de les comarques de Barcelona extraterritorials 2.138

ITE 1.754 ITT Ajuntament Barcelona

Sol·licituds informe d’Idoneïtat

Sumen exp. Idoneïtat 4.558

IIT Ajuntament Barcelona

TEDI / ITE Consultes Informe d’Idoneïtat

2.804

6.651 1.916

Sumen consultes Idoneïtat 8.567

TOTAL GESTIONS I CONSULTES

146.638

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Memoria del CAATEEB de l'any 2012  

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2...

Profile for caateeb