Page 25

MEMÒRIA 2018

CONSELL GENERAL D’ÀMBIT ESTATAL El cateeb ha participat, representat pel president, a les reunions periòdiques de la Junta de Govern del Consejo General de la Arquitectura Tècnica (cgate) d’àmbit estatal, en representació del Consell de Col·legis de Catalunya, així com a les reunions de l’Assemblea General. També ha col·laborat en els grups de treball encarregats d’analitzar les iniciatives legislatives que afecten la professió i el nostre sector, així com de posada en marxa d’accions estratègiques, essent una de les cabdals la redacció d’un pla estratègic de la professió. El cateeb ostenta la representació del CGATE a les juntes directives de GBCE i també de la CEEC, entitat europea que aglutina als experts en economia de la construcció, que aquest any ha realitzat una de les seves trobades semestrals a la ciutat de Barcelona. En les reunions del Consejo General s’han tractat temes molt importants com ara la necessitat d’incrementar el nombre d’alumnes d’arquitectura tècnica a la universitat, el nom del títol de grau o l’ampliació de les relacions internacionals amb la signatura de convenis amb entitats estrangeres. D’altra banda, s’han debatut diverses iniciatives orientades a millorar la presència del CGATE als mitjans de comunicació i les xarxes socials, fomentar el paper dels arquitectes tècnics en la rehabilitació i la coordinació de seguretat i salut, entre d’altres especialitats i també a tractar les especificitats i possibles mesures d’optimització entre col·legis de petita envergadura. També s’ha produït una revisió dels nous estatuts ateses unes esmenes rebudes des del Ministerio, les quals s’han hagut de negociar per a que fossin adients a la normativa catalana. El nostre Col·legi ha seguit liderant i dedicant importants esforços a la promoció de la metodologia bim com a una gran oportunitat per als nostres professionals i hem assistit a les reunions de la Comisión bim, tant en representació del Consejo com en representació del cateeb. Un tema en què s’ha seguit insistint des del Col·legi ha estat el de la defensa de la implantació de la garantia trienal a les obres i la necessitat de millorar la gestió de les mutualitats de la professió. En l’àmbit tècnic i legislatiu, el cateeb ha col·laborat amb el Consejo General en l’anàlisi de lleis i normatives d’àmbit estatal, tot fent les manifestacions que ha considerat més adequades en cada moment. De la mateixa manera s’ha participat de manera activa a la celebració de la convenció CONTART amb diferents ponències i a les trobades de gabinets tècnics. Finalment, el nostre Col·legi ha mantingut una col·laboració continuada amb l’assessoria jurídica i l’assessoria tècnica del Consejo així

25

com amb la comissió executiva i el seu nou president. Finalment, MUSAAT ha manifestat el seu interès en promocionar la utilització del Llibre d’incidències web mitjançant un conveni que se subscriurà a principis de l’any vinent.

GENERALITAT DE CATALUNYA Un cop recuperada la normalitat en el funcionament del Govern de la Generalitat amb la presa de possessió dels diferents consellers, s’ha normalitzat i agilitzat la tasca de col·laboració que es desenvolupa des del cateeb. El nomenament de l’Honorable Senyor Damià Calvet, company col·legiat al cateeb, com a nou conseller de Territori i Sostenibilitat, es pot considerar com una important fita per a la professió, que ha situat a un professional de valuosíssima trajectòria al capdavant del Departament. La tasca realitzada pel cateeb en diversos àmbits d’interès professional ha estat intensa i continuada, amb especial menció de tot allò relacionat amb els departaments de Territori i Sostenibilitat, Polítiques Digitals i Administració Pública, Justicia, Treball, Afers Socials i Familia, així com diferents secretaries com la d’Habitat Urbà i Territori o la de Medi Ambient i Sostenibilitat, treballant plegats en àmbits relacionats amb l’habitabilitat, la rehabilitació, l’eficiència energètica, el medi ambient, l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, la seguretat i salut o la promoció professional. També directament o a través del Consell Català, s’ha dut a terme una intensa tasca d’anàlisi, suport i supervisió de les propostes legislatives que afecten la professió i el sector, així com d’estudi per a la implantació i interpretació de les noves normatives actualment en vigor. En l’àmbit de les tecnologies i pràctica professional el cateeb i la Generalitat impulsen conjuntament accions com ara sessions tècniques i de divulgació amb l’Agència de l’Habitatge i l’icaen. Per altra banda, la Generalitat va renovar el seu suport a la celebració de Rehabilita 2018 en el format dual de Setmana de la Rehabilitació i Fira de la Rehabilitació, celebrat amb gran èxit de participació al Palau Robert i a la seu central del Col·legi a Barcelona pel que fa a les sessions informatives i al passeig Lluis Companys de Barcelona (Arc de Triomf) pel que fa a la Fira. També va reforçar el seu suport a l’European BIM Summit (ebs) en el qual el secretari de Territori, Ferran Falcó, va fer la inauguració. També hem mantingut una relació estreta amb entitats del sector, com ara Infraestructures, l’Incasol, la Direcció General d’Energia, la Direcció General de Seguretat, l’Institut Català d’Energia, l’Agència de l’Habitatge i l’Institut Cartogràfic i Geològic, entre d’altres.

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Memòria CAATEEB 2018  

Memòria d'acció col·legial del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 2018

Profile for caateeb
Advertisement