Page 82

Caateeb / MEMÒRIA 2016

Premaat El nombre total de mutualistes són 4.441 dels quals 1.878 són mutualistes actius (42,28 %) i la resta són mutualistes passius i suspesos en drets (57,71 %).

Premaat . Total Mutualistes

ACTIUS

LIMITACIÓ DRETS

PASIUS

540

318

874

Grup Premaat Professional

1.110

1.261

62

GRUPS OBLIGATORIS

1.650

1.579

936

220

20

28

2

0

0

Grup Bàsic Ampliat + bàsic sense ampliació

Grup PLUS Estalvi Jubilació Grup PLUS Assegurança de Vida

Grup Pla Previsió Assegurat (Ppa) 3 0 0 Grup PLUS Accidents

3

0

0

GRUPS VOLUNTARIS

228

20

28

1.878

1.599

964

TOTAL MUTUALISTES

Gràfic del repartiment de prestacions relativa als mutualistes passius Prestacions periòdiques

D’altra banda també es beneficien d’altres prestacions de premaat 98 col·legiats mutualistes actius (prestacions per accident, subsidis per defunció, natalitat, nupcialitat, paternitat, maternitat, risc derivat d’embaràs, etc) Aquest any hem tramitat un total de 1.508 peticions dels col·legiats mutualistes (altes noves, reingressos, prestacions, trasllats, baixes, etc).

82

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement