Page 52

Caateeb / MEMÒRIA 2016

/ 1.7 Deontologia professional

SERVEI DE MEDIACIÓ COL·LEGIAL (Smc) Servei d’atenció de les queixes i les sol·licituds que plantegen al Col·legi els consumidors i usuaris en relació amb la intervenció professional d’un col·legiat. És un servei que el Col·legi presta des de fa molts anys i, actualment, s’equipara al servei d’atenció als consumidors i usuaris preceptiu segons la Llei de Col·legis Professionals d’àmbit estatal (modificada per la Llei Òmnibus). El Col·legi està obligat a atendre i tramitar totes les peticions i, si estan compreses dins del seu àmbit d’actuació legal, intermèdia per resoldre-les. Queden excloses del smc les reclamacions per responsabilitat civil, que es traslladen a la Corredoria d’Assegurances/musaat, i les reclamacions per motius contractuals que s’han de dirimir, en el seu cas, per la jurisdicció civil.

TRAMITACIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS D’acord amb la legalitat vigent, als col·legis professionals els correspon exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats. Ens els darrers anys, el caateeb no ha incoat pràcticament expedientes sancionadores als seus col·legiats, atès que ha canalitzat, atès i resolt les sol·licituds i queixes dels usuaris a través del servei de mediació col·legial (smc). Indicadors expedients sancionadors 2016

Expedients Expedients informatius sancionadors

Número - 1 Infracció

Indicadors smc 2016: expedients nous 42

-

Resolució -

Falsejament de certificat de col·legiació Sancionadora (multa de 1.001 €)

Expedients Expedients informatius sancionadors

Número - 4 Infracció

-

Resolució -

52

Incompliment dels deures professionals amb perjudici per al client i per a la dignitat de la professió (no realització de la feina contractada, malgrat haver cobrat per avançat els honoraris professionals). Més no atendre els requeriments del Col·legi. Sancionadora (3 o 6 mesos d’inhabilitació professional + amonestació)

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement