Page 16

Caateeb / MEMÒRIA 2016

ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MAIG

RATIFICACIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 5 de maig de 2016 van ser els següents:

L’Assemblea va ratificar el Codi deontològic i de bones pràctiques dels arquitectes tècnics elaborat conjuntament per tots els col·legis catalans. Es tracta d’un codi modern, clar i molt vinculat al dia a dia de la professió que, a més de desenvolupar el règim disciplinari que estableix la Llei a Catalunya per a tots els professionals titulats i que ja s’establia en els Estatuts del caateeb, recull les bones pràctiques professionals, per posicionar l’arquitectura tècnica com una professió responsable, digna i que procura l’excel·lència professional en benefici de la professió, dels clients i de la societat en general.

1. Aprovar la Memòria anual de gestió presentada per la Junta de Govern, corresponent a la tasca realitzada pel caateeb durant l’exercici 2015. 2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del caateeb, corresponent a l’exercici 2015 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2015.

3.

Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances slu (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb).

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies slu (el capital del qual pertany íntegrament al caateeb). 5.

Elegir els col·legiats Rafael Cercós, Esteve Aymà i Fernando Valero, que constituiran, junt amb Marc Barjola, Jesús Rey i Alfons Ollé, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2016, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.

6. Designar els col·legiats Joan Olivella, Francisco Javier

Chaves i Xavier Rodriguez, amb Esteve Aymà com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. Tots els acords es van prendre per unanimitat.

En la sessió de desembre, l’Assemblea General va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2017 presentat per la Junta de Govern, que acompanya el programa d’acció col·legial. També es va fer la ratificació formal del nou Codi Deontològic.

16

⁄⁄  El secretari, el president i la comptadora i vicepresidenta var presidir l’Assemblea de col·legiats

Profile for CAATEEB Col·legi Aparelladors

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Memòria CAATEEB 2016  

Memòria d'accio col·legial del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona corresponent a l'any 2016.

Profile for caateeb
Advertisement