Issuu on Google+

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Departament de Socials 1r Trimestre. Curs 2010-2011

Qüestionari sobre LA IL·LUSTRACIÓ I EL LIBERALISME


Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme.

 Que

entenem per Il·lustració? Entenem per il·lustració que és un moviment filosòfic, polític i social, que apareix a França, el Regne Unit i Alemanya i que desprès s’estén a gran part d’occident durant el segle XVIII, anomenat segle de les Llums.  A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? Van afectar a la política, l’economia, l’art i tots els aspectes del saber.  Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? Els il·lustrats creien que podien resoldre els problemes de la humanitat mitjançant la raó.  Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? La seua visió era que l’aristocràcia tenia quasi tot el poder i que la resta del poble, que eres majoria, no tenien quasi privilegis, per no dir cap.


 Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? El valor que donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible era que aquest ens dona un coneixement en el qual podem confiar, per exemple la llei de la gravitació universal de Isaac Newton.  Entenem per Segle de les Llums? Segle de les Llums es el nom amb el que es coneix al segle XVIII, el segle de la il·lustració. Es caracteritza per: -La circulació de pensadors i de idees. -La publicació de mes llibres, premsa i l’augment del nombre de lectors. -La creació d’una opinió pública. -L’establiment de nous espais de sociabilitat  El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? El cosmopolitisme il·lustrat vol dir que la il·lustració no solament es d’un grup petit de països si no que pertany a molts països principalment de l’occident d’Europa.  Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Els llibres en aquesta època tenien una gran importància perquè feien que la gent del poble poguera accedir a uns coneixements i poder tindre opinió pròpia.


 Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? L’enciclopèdia es un llibre en el qual es recopilen tots els coneixements que es teníen en aquella època fins ara. La varen crear Diderot i d’Alambert. Els il·lustrats la van utilitzar per a que la gent del poble poguera accedir a coneixements i no ser manipulats per l’aristocràcia.  El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser? El paper de la premsa en aquesta època va ser molt destacat,perquè la gent podia accedir a coneixements de la vida diària, es a dir, a coneixements. La opinió pública va ser prou important perquè la gent ja pensava el que volía sense que ningú li diguera que pensar.  Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? Despotisme il·lustrat es un variant de l’absolutisme monàrquic caracteritzat per l’adopció d’idees il·lustrades i es va ficar en pràctica en tota Europa.  Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? Aquesta frase significa que el rei prometía moltes cosses al poble però a l’¡hora de la veritat els que realment teníen el mpoder eren els nobles, el poble no pintava res.


 Entenem per liberalisme? El liberalisme es una ensenyança que defén tant la llibertat política com l’econòmica.  Quines son les idees principals del liberalisme polític? Les idees principals del liberalisme polític son: -La separació de poders: hi ha tres tipus de poder principals: legislatiu, executiu i judicial. -La sobirania nacional: el liberalisme defensa també que el poder polític d’un estat correspon a la nació, es a dir, a la totalitat dels ciutadans d’un determinat estat. -Principi d’igualtat de les persones: segons el liberalisme, juídica i políticament, tots els ciutadans d’un estat son iguals.


 Les idees més importants del liberalisme econòmic son? -La vessant económica del liberalisme també s’oposava a les teoríes i estructures económiques del Antic Régim com el mercantilisme i els gremis. -El liberalisme económic parteix de la creença que l’economía s’equilibra per sí mateixa, sense necessitat de que l’estat intervingui. -Per al liberalísme el paper de l’estat es reduís agarantir una seguretat de les amenases exteriors, a protegir la propietat privada i a mantenir l’administració pública i les institucions.  Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ? “Deixar fer deixar passar” significa que l’estat no intervé en res que tinga que vore amb l’economía. Els comerciants s’apanyaran com puguen.


* A aquestes qüestions podeu trobar resposta al Tema I del llibre digital a les diapositives 1 a la 18.

Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

llums

Ombres

-La llibertat l’igualtat i la tolerància son els fonaments de la societat. -L’humanitat progressa mitjançant la raó. -Es trenca amb l’antic régim. -Aparéixen els il·lustrats. -Amb la revolucio francesa trenquen amb la monarquia. -Tots els homes naixen lliures i amb igualtat de drets. -Es crea la màquina de vapor. -Es crea l’impremta. -Augmenta la producció de llibres. -Les persones son mes cultes.

-Seguien havent esclaus. -La revolució Francesa va acabar amb moltes vides. -Els reis seguien sent absolutistes. -Les dones no tenien dret a quasi res. - Solament podien votar els homes. - La inquisició matava a totes les persones que anaven contra ells. - La riquesa no era igual per a totes les persones.


Membres del grup: Carlos García Antúnez Aitana Peris Canovas Robert Yerbes Victor 4A Les següents images simbolizen el trebal en grupo pero como sempre hi ha gent que trballa més que altres.


historia