Page 1

Florida SECUNDÀRIA CIÈNCIES SOCIALS 4T ESO Departament de Socials 1r Trimestre. Curs 2010-2011

Qüestionari sobre LA IL·LUSTRACIÓ I EL LIBERALISME


Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme.

 Que

entenem per Il·lustració? Entenem per il·lustració que és un moviment filosòfic, polític i social, que apareix a França, el Regne Unit i Alemanya i que desprès s’estén a gran part d’occident durant el segle XVIII, anomenat segle de les Llums.  A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? Van afectar a la política, l’economia, l’art i tots els aspectes del saber.  Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? Els il·lustrats creien que podien resoldre els problemes de la humanitat mitjançant la raó.  Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? La seua visió era que l’aristocràcia tenia quasi tot el poder i que la resta del poble, que eres majoria, no tenien quasi privilegis, per no dir cap.


 Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? El valor que donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible era que aquest ens dona un coneixement en el qual podem confiar, per exemple la llei de la gravitació universal de Isaac Newton.  Entenem per Segle de les Llums? Segle de les Llums es el nom amb el que es coneix al segle XVIII, el segle de la il·lustració. Es caracteritza per: -La circulació de pensadors i de idees. -La publicació de mes llibres, premsa i l’augment del nombre de lectors. -La creació d’una opinió pública. -L’establiment de nous espais de sociabilitat  El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? El cosmopolitisme il·lustrat vol dir que la il·lustració no solament es d’un grup petit de països si no que pertany a molts països principalment de l’occident d’Europa.  Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Els llibres en aquesta època tenien una gran importància perquè feien que la gent del poble poguera accedir a uns coneixements i poder tindre opinió pròpia.


 Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? L’enciclopèdia es un llibre en el qual es recopilen tots els coneixements que es teníen en aquella època fins ara. La varen crear Diderot i d’Alambert. Els il·lustrats la van utilitzar per a que la gent del poble poguera accedir a coneixements i no ser manipulats per l’aristocràcia.  El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser? El paper de la premsa en aquesta època va ser molt destacat,perquè la gent podia accedir a coneixements de la vida diària, es a dir, a coneixements. La opinió pública va ser prou important perquè la gent ja pensava el que volía sense que ningú li diguera que pensar.  Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? Despotisme il·lustrat es un variant de l’absolutisme monàrquic caracteritzat per l’adopció d’idees il·lustrades i es va ficar en pràctica en tota Europa.  Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? Aquesta frase significa que el rei prometía moltes cosses al poble però a l’¡hora de la veritat els que realment teníen el mpoder eren els nobles, el poble no pintava res.


 Entenem per liberalisme? El liberalisme es una ensenyança que defén tant la llibertat política com l’econòmica.  Quines son les idees principals del liberalisme polític? Les idees principals del liberalisme polític son: -La separació de poders: hi ha tres tipus de poder principals: legislatiu, executiu i judicial. -La sobirania nacional: el liberalisme defensa també que el poder polític d’un estat correspon a la nació, es a dir, a la totalitat dels ciutadans d’un determinat estat. -Principi d’igualtat de les persones: segons el liberalisme, juídica i políticament, tots els ciutadans d’un estat son iguals.


 Les idees més importants del liberalisme econòmic son? -La vessant económica del liberalisme també s’oposava a les teoríes i estructures económiques del Antic Régim com el mercantilisme i els gremis. -El liberalisme económic parteix de la creença que l’economía s’equilibra per sí mateixa, sense necessitat de que l’estat intervingui. -Per al liberalísme el paper de l’estat es reduís agarantir una seguretat de les amenases exteriors, a protegir la propietat privada i a mantenir l’administració pública i les institucions.  Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ? “Deixar fer deixar passar” significa que l’estat no intervé en res que tinga que vore amb l’economía. Els comerciants s’apanyaran com puguen.


* A aquestes qüestions podeu trobar resposta al Tema I del llibre digital a les diapositives 1 a la 18.

Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

llums

Ombres

-La llibertat l’igualtat i la tolerància son els fonaments de la societat. -L’humanitat progressa mitjançant la raó. -Es trenca amb l’antic régim. -Aparéixen els il·lustrats. -Amb la revolucio francesa trenquen amb la monarquia. -Tots els homes naixen lliures i amb igualtat de drets. -Es crea la màquina de vapor. -Es crea l’impremta. -Augmenta la producció de llibres. -Les persones son mes cultes.

-Seguien havent esclaus. -La revolució Francesa va acabar amb moltes vides. -Els reis seguien sent absolutistes. -Les dones no tenien dret a quasi res. - Solament podien votar els homes. - La inquisició matava a totes les persones que anaven contra ells. - La riquesa no era igual per a totes les persones.


Membres del grup: Carlos García Antúnez Aitana Peris Canovas Robert Yerbes Victor 4A Les següents images simbolizen el trebal en grupo pero como sempre hi ha gent que trballa més que altres.

historia  

mola mucho mucho

historia  

mola mucho mucho

Advertisement