Nattvandring - Välkomna till oss

Page 1

VÄLKOMNA TILL OSS


Stiftelsen nattvandring.nu bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia. Syftet med verksamheten är att få ett ökat vuxenengagemang för våra barn och ungdomar, men också att stödja, främja och utveckla trygghetsvandring/nattvandring i Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. Som grund för verksamheten inom stiftelsen, så väl som inom de lokala grupperna/föreningarna, ska en värdig och jämställd människosyn ligga, oavsett hudfärg, kön, religion, sexuell läggning, etniskoch/eller kulturell bakgrund. I verksamheten ska också barnkonventionen ligga som grund. Vi ska också värna om ungdomars bästa och därigenom skapa förtroende och dialog. Vi erbjuder alla lokala initiativ ett nätverksavtal, genom vilket man erhåller reflexvästar eller ev. jackor med fleece (till låns), försäkring, kurser, föreläsningar, trycksaker med mera – helt utan kostnad. Detta görs möjligt genom våra stiftare och partners. Lokal grupp driver sin egen verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna och är helt självständig. Dock förbinder sig gruppen att följa svensk lag och stiftelsens regelverk. Lokal samverkan med näringsliv (lokala sponsorer), kommun, polis med flera är något som vi uppmuntrar och vi hjälper gärna till i de första kontakterna när så behövs. Från 2018 ingår och tecknar stiftelsen även samverkans- och IOP-avtal* med landets kommuner för att stärka nattvandringen lokalt och för en ökad och tydlig samverkan.

*IOP-avtal är ett Idéburet Offentligt Partnerskap

2

Omslagsbild Foto: Peter Hagström, House of Humble Media


Att finnas där det händer. Innan det händer! Det är detta som är det viktiga i vår verksamhet.

Där positiva, trygga vuxna ger av sin tid till det dyrbaraste vi har. Våra barn och ungdomar.

Med min bakgrund, som polis under många år, är det tyvärr så att vi nästan alltid larmades och vi kom fram när det redan hänt. Vi hade sällan möjlighet att vara där det händer, innan det händer.

Tillsammans skall vi fortsätta jobba på den inslagna vägen med att få fler engagerade i denna samhällsviktiga verksamhet, fortsätta att utveckla och stärka den och ert ideella engagemang.

Det är det som är vår, nattvandrarnas styrka, att oavsett om vi finns ute dag- eller kvällstid eller om vi går några timmar på natten. Den styrkan och det engagemang som ni alla ger och har – det är den bärande ryggraden i vår verksamhet.

Vi i styrelsen och vår verksamhetschef vill komma ut på fältet så mycket och ofta vi kan. Känna gemenskapen och möta er på er hemmaplan, diskutera med er hur vi kan bli bättre och utveckla verksamheten. Att ha arbetat som polis under många år gör att jag med visst fog och erfarenhet kan säga att jag vet vad som gör skillnaden för ett samhälle ska kunna bli en tryggare plats. Det är engagerade vuxna som bryr sig och delar med sig av sin dyrbaraste resurs, tid.

Vi är en organisation där alla i styrelsen arbetar utan några arvoden. Vi gör det för vi tror på verksamheten och vill bidra precis på samma sätt som alla ni som vandrar där ute ställer upp för ni vet att era insatser betyder så mycket. Det är för oss i styrelsen och för mig personligen en ära att kunna bidra till en viktig verksamhet och få leda denna organisation av och med så många goda krafter. Att vara ordförande för stiftelsen nattvandring.nu, att få vara en del i detta ideella arbete är få förunnat och det är därför med stolthet jag kan säga; ”Vi finns där det händer. Innan det händer! Så till dig som tvekar, gå med i en rörelse som går i ett mycket gott syfte, att finnas där som en utsträckt hand till våra unga och för våra framtida generationer.”

STYRELSEORDFÖRANDE

JAN KARLSEN

Tack för ditt och ert engagemang.

”Det är engagerade vuxna som bryr sig och delar med sig av sin dyrbaraste resurs, tid.”

3


”Att finnas där det händer. Innan det händer!”

VERKSAMHETSCHEF

JANNE LUNDHOLM

Nattvandring har sedan 1998 legat mig varmt om hjärtat, då jag under det året var med och startade en lokal grupp i min egen hemkommun. Att sedan få vara med och ta fram koncept och varumärke, för stiftelsen nattvandring.nu, var ett otroligt stimulerande och spännande arbete. När stiftelsen etablerades och lanserades den 8 april 2008, av E.ON och Skandia, var det med mycket stor glädje och entusiasm jag tackade JA till att arbeta inom stiftelsen på heltid. Nu är vi inne på vårt andra decennium och sedan 2013 har jag haft äran att arbeta som verksamhetschef. Det har varit härliga, fantastiska år där fokus har legat på att utveckla verksamheten, skapa en organisation för framtiden, finnas ute och möta kommuner, myndigheter, genomföra föreläsningar för både ungdomar och vuxna, skapa nya kontakter, men framför allt vara med och starta lokala grupper och stärka de befintliga. Att få möta alla de engagerade entusiastiska ideella krafter och att få känna deras vilja och intention är som ett drivmedel; Att finnas där det händer. Innan det händer! Det är värt varje minut. Min målsättning är alltid att ni, som lokal nattvandrargrupp, aldrig skall känna er övergivna, utan alltid mötas av glädje, entusiasm, trygghet och veta att vi finns som stöd för er och er verksamhet. Jag vill hälsa er välkomna till nätverket och stiftelsen nattvandring.nu och hoppas att vår samverkan skall vara givande och utvecklande.

4


Stiftelsens styrelse – det högsta beslutande organet - sammanträder 4 gånger per år och är helt oarvoderad. Vid styrelsemöten medverkar vår verksamhetschef som adjungerad och lägger fram verksamhetsrapporter, förslag, idéer med mera. Stiftelsens ekonomiska redovisning sköts av ett externt bolag, Skandikon, som ägs av Skandia och arbetar bland annat med stiftelseförvaltning. Vid varje styrelsemöte görs en ekonomisk genomgång av stiftelsen. Stiftelsen granskas också av externa revisorer (Allegretto Revision, Lars-Erik Engberg) samt av Länsstyrelsen i Skåne län.

VÅR

ORGANISATION

Stiftelsens kansli drivs av vår verksamhetschef. På kansliet, beläget i Skandias huvudkontor (Stockholm), arbetar förutom verksamhetschefen (heltid) en kanslist (deltid). Vår styrgrupp (sid 6), där verksamhetschefen är sammankallande, är stiftelsens förlängda arm regionalt runt om i landet. Från våren 2020 börjar vi implementera även ”gruppsamordnare” i organisationen. Det är mer lokala kontaktpersoner som har nära kontakt med ett visst antal grupper inom ett mindre geografiskt område. De lokala nattvandringsgrupperna är helt fristående men har tecknat ett nätverksavtal med stiftelsen nattvandring.nu. Stiftelsen har ingen insyn i gruppens ekonomi och hur man vandrar – så länge som gruppen följer svensk lag och vårt regelverk. Varje lokal grupp väljer själva hur man vill driva den och i vilken form.

5


STYRGRUPPEN /

MENTORER

Styrgruppen är stiftelsens och kansliets ”förlängda arm” i landet men den är också en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Idag (april 2020) består styrgruppen av stiftelsens verksamhetschef samt 6 mycket erfarna nattvandrare med geografisk spridning i landet. Normalt träffas styrgruppen två gånger per år men har under året kontinuerlig kontakt med varandra genom mail, telefon- och videomöten. Medlemmarna är mycket erfarna nattvandrare, har ett brett kontaktnät och stor kunskap. De har också ett stort ideellt engagemang och erhåller inte någon ersättning utöver normal kostnadsersättning. Vid start av ny lokal nattvandringsgrupp finns alltid någon från styrgruppen med i någon form. De är också mentorer för nya grupper och kan stötta som ”bollplank”, genomföra kurser, vara stöd i kontakten med kommun, polis med flera. Mitt namn är............................................................................................... E-post........................................................................... @nattvandring.nu Telefon.........................................................................................................

6


7


Kommunikation är viktigt och därför har vi valt att ge varje lokal nattvandringsgrupp en egen e-postadress under vårt domännamn. Detta innebär att man slipper använda sin privata e-postadress vilket också gör det lättare för er när ni byter kontaktperson. Då byter vi bara lösenord och allt finns kvar. Det är också till er nya e-post som vi sänder all information och hänvisar ev. intresserade som hör av sig till oss.

ER NYA

E-POST Gäller ej nattvandringsgrupper som ingår i kommunalt organiserad föreningsvandring.

Vårt system är en webmail. Det innebär att du kan nå gruppens e-post från vilken dator som helst, när som helst, men också från din mobil eller surfplatta.

Er nya e-postadress blir: ......................................................................................................... @nattvandring.nu Lösenordet är:...............................................................................................................

För att nå er e-post går du ut på nätet och går till adressen: webmail.loopia.se • Fyll i användarnamnet som är er e-postadress enligt ovan. • Fyll i lösenordet. • Logga in.

För att administrera ert konto, t.ex. byta lösenord, skapa autosvar med mera väljer du knappen ”Gå till e-postadministration” under inloggningsrutan. Använd sedan samma inloggningsuppgifter som ovan. På sidan http://loopia.se under KONTAKT/SUPPORT hittar du också manualer för att få in mail i mobil och surfplatta. 8


När ni tecknat vårt nätverksavtal beställer er mentor ett startkit som sänds, inom 5 – 7 arbetsdagar, till din postadress. Du får en avisering från utlämningsstället när det har anlänt.

I detta startkit ingår: 2 st

NV-004

Första hjälpen

25 ex

NV-201

Broschyr ABC

5 ex

NV-202

Affisch 50x70 cm

100 ex

NV-203

Folder 6 sid standard

3 st

NV-007_1

Reflexväst (S-M)

4 st

NV-007_2

Reflexväst (L-XL)

3 st

NV-007_3

Reflexväst (XL-XXL

1 st

NV-009

Ficklampa premium

4 st

NV-010

Ficklampa standard

5 st

NV-209

Folder Att möta media

1 st

NV-211

Broschyr Designguide

ERT

STARTKIT

Alla trycksaker kan ni kostnadsfritt beställa via vår webshop (se sid 15). Om någon väst går sönder eller ni behöver fler – ta kontakt med din mentor så hjälper dom er.

9


NI ÄR

FÖRSÄKRADE

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring, FOKUS, gruppavtal 53000, som är tecknad med Skandia (Idéer för livet). Den gäller på väg till vandring, under vandring och på väg hem från vandring. Detta oavsett om det är dag-, kvälls- eller nattvandring och oavsett veckodag. Försäkringsbrevet (sid 12) kan du beställa av din mentor eller via stiftelsens kansli. Vid ev. personskada skall läkarintyg samt ev. polisanmälan bifogas skadeanmälan som du får från stiftelsen nattvandring.nu. Tänk på att alltid bifoga ev. originalkvitton med skadeanmälan, t.ex. från akuten, mediciner med mera. Försäkringen täcker inte glasögon, kläder, bil, motorcykel, cykel utan är endast en olycksfallsförsäkring.

10


Vid personskada, akut krissituation eller t.ex. hot mot nattvandrare skall stiftelsen nattvandring.nu omgående kontaktas – utan dröjsmål. Detta för att vi skall kunna stötta och hjälpa på bästa sätt. Så här gör du:

1. Sänd ett SMS till 0709-62 35 31 (oavsett tid på dygnet). Ange gruppens namn, ort, kontaktperson och ev. annat kontaktnummer och kort vad som har hänt. 2. Invänta svar från stiftelsens kontaktperson. 3. Följ de instruktion ni får via telefon eller sms. 4. Vi kommer snarast möjligt att kontakta er. Vid allvarlig händelse kommer vi finnas på plats inom 24 timmar.

FÖRSÄKRINGEN

– OM NÅGOT HÄNDER

5. Vår representant tar ev kontakt med myndigheter, sjukvård och sköter ALLA mediakontakter och påbörjar krishantering. 6. Stiftelsen aktiverar sin krisorganisation där det finns tillgång till professionell kris och konflikthantering över hela landet. 7. Vår representant kvarstannar på plats, hos gruppen, så länge som behov finns och till dess att krisgruppen tagit över ärendet.

Under perioden 2008 – 2018 har vi endast behövt aktivera krisstöd vid tre tillfällen, trots att det genomförts drygt 95 000 vandringar.

11


FÖRSÄKRINGSBREV

12


Viktigt är, för att försäkringen skall gälla, att varje lokal grupp för det som kallas loggbok. Detta görs digitalt via stiftelsens webbsida.

LOGGBOK

• Gå till: www.nattvandring.nu • Välj: Logga in • Användarnamn: vandrare • Lösenord: vandring • Välj sedan: RAPPORTERA VANDRING (LOGGBOK)

Loggboken kan du även sända till t.ex. kommunen, polisen eller er mentor om ni har kommit överens om detta. Inga namn skall anges i loggboken (GDPR). Vid ev. skada skall stiftelsens kansli omgående kontaktas som ger vidare instruktioner.

13


LOGOTYPE

Vår logotype är vårt varumärke och det är då viktigt att den används på rätt sätt, i rätt sammanhang och med rätt avsändare.

MELLANSTADEN

Ni får självfallet använda logon men tänk då på några viktiga saker.

• Logon får aldrig användas utan tillägg med ert gruppnamn. • Anpassa varianten efter var den skall användas • Du får aldrig förvränga, vrida eller lägga in logon i t.ex. tonad bakgrund. Måste alltid vara enfärgad bakgrund.

Är du osäker – ta kontakt med stiftelsen nattvandring.nu så hjälper vi dig med rätt logotype. Vi kan också göra en logotype med ert gruppnamn. Logotypen visas här nedan med rött/grått men den finns också i varianten rött/vitt för t.ex. färgat underlag.

14

M E L L A N S T A D E N

MELLANSTADEN


WEBSHOP Vi har en webshop i vilken ni kan beställa trycksaker gratis, skapa egna och ladda ner som pdf för utskrift. Men ni kan också köpa vissa varor. När det gäller de produkter vi säljer har vi valt att satsa på kvalitet och inte lågt pris. Har ni själva några idéer om produkter som ni känner vi borde ha till försäljning – hör av dig till oss på kansliet. Webshopen hittar du via vår websida. Vi använder förskottsbetalning på alla köp. Läs instruktionerna noga. Ingen order behandlas innan betalning är registrerad hos oss.

ÖVRIGT

Det är endast trycksaker som finns på lager. Övriga artiklar (köp) produceras när din order är registrerad som betald.

FÖRELÄSNINGAR Som lokal nattvandringsgrupp kan ni arrangera en föreläsning som vänder sig till vuxna/föräldrar och berör föräldrarollen, vilka misstag man gör, hur man kanske bör tänka med mera. Föreläsningen heter ATT KRAMA EN PERSIKA och är kostnadsfri om ni är arrangör. Vi har också en föreläsning som vänder sig till skolan, årskurs 7-9 i första hand. Den föreläsningen heter RESPEKT och berör vad order betyder, mobbing, utanförskap med mera.

RESPEKT! KUSSIONSFRÅGOR

ARBETSHÄFTE/DIS

FÖR KLASSEN

Pris om t.ex. kommun arrangerar föreläsning Respekt dagtid på skola: Totalt 7 500 kronor + moms (oavsett antal klasser under dagen). Att krama en persika på kvällstid: 7 500 kronor + moms. Priserna är inkl. ev. resekostnader. Med fördel kan man kombinera dessa båda föreläsningar, t.ex. under samma dag. Är ni intresserade av någon föreläsning – kontakta vår verksamhetschef Janne Lundholm (janne@nattvandring.nu) för mer information. 15


POSTADRESS Stiftelsen nattvandring.nu c/o Skandia 106 55 Stockholm BESÖKSADRESS Stiftelsen nattvandring.nu Skandia huset (anmälan i receptionen) Lindhagensgatan 86 Stockholm T-BANA Grön linje, hållplats Thorildsplan. (3 minuters promenad)
 Åk mot Alvik, Hässelby, Vällingby. TELEFON Växel dagtid 09.00-16.00 08-50 66 55 80 E-POST info@nattvandring.nu