Page 1

นศ 222 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 2 [CA 222 Printed Media Design 2]

[CA 222 Printed Media Design 2] รวมรวบ/เรียบเรียง โดย อาจารยณัฏฐพงษ สายพิณ

สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส หนังสือดิจิทัลและการจัดการออนไลน - การประยุกตใชงานโปรแกรม iBook Author สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS


สรางและเผยแพรหนังสือ Muti-Touch ที่นาตื่นตาตื่นใจสำหรับ iPad

คู่มือการใช้งาน

IBOOKS AUTHOR MUTIMEDIA


1

แนะนำ IBOOKS AUTHOR


ibooks author คืออะไร !!

IBOOKS AUTHOR iBooks Authors ถือไดวาเปนเครื่องมือตัวสำคัญในการสราง textbook ตางๆขึ้นมา โดยสามารถดาวนโหลดมาใชงานไดแบบฟรีๆ บน OS X สิ่งที่นาสนใจนั่นก็คือผูเขียนหรือผูสราง textbook นั้น สามารถสรางไดอยางงายดายเพียง drag and drop หรือลากเขามา วางเทานั้น และสามารถใชสวนประกอบจากสื่อดิจิตอลไดอยางหลาก หลายมากมาย ไมวาจะเปน รูปภาพ , คลิปวีดีโอ , ไฟลจาก Microsoft Word, Keynote presentation, Interactive widget, 3D object, Javascript, HTML และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ง iBooks Authors
 มี template ใหเลือกในหลากหลายแบบหลากหลายสไตล นอกจากนี้

ยังสามารถใหความหมายกับคำศัพทตางๆเพียงแคไฮไลทไปยังขอความ ที่ตองการและคลิ๊กเพื่อเพิ่มความหมายหรือคำอธิบายของคำนั้นลงไป เทานั้น และเมื่อสราง textbooks เสร็จแลวสามารถสงขึ้นไปเพื่อแจก หรือวางจำหนายผานทาง iBookstore หรือ iTunes U ดวยขั้นตอนที่ งายดาย เพียงเทานั้น iBooks Authors ก็จะทำใหคุณกลายเปนนัก เขียนผูมีชื่อเสียงไดอยางงายดาย

2


พัฒนาคอนเทนตดวย iBooks Author แอปเปลไดพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาคอนเทนตดาน การศึกษาอยาง iBooks Author ที่ถูกสรรคสรางมาเพื่อสรางคอนเทนต ที่เปนหนังสือไปขายยัง iBooks Store ซึ่งผูใชอุปกรณของแอปเปลที่ เปน Mac OSX สามารถดาวนโหลด iBooks Author ไดฟรีแลว ซึ่ง iBooks Author เปนแอปพลิเคชันที่ผูใชจะสามารถ สราง e-book ไดดวยตัวเอง และเพิ่มขีดความสามารถ ของ e-book นั้นดวยการเพิ่มคอนเทนตตางๆ ใหมี ความนาสนใจขึ้นไมวาจะเปนการใส ภาพและเสียงลง ไปใน e-book ได นอกจากนี้แอปพลิเคชัน iBooks Author ยังเปนแอปพลิเคชันที่รองรับ Java Script และ HTML5 ไดอีกดวยพัฒนาคอนเทนตดวย

3


i Tunes U ศูนยการเรียนรูครบวงจร iTunes U ซึ่งแตเดิมเรารูจักในรูปแบบของการบริการ Podcast ที่ ผูใขสามารถเขาไปโหลดแหลงความรูจากใน iTunes U ไดเลย ซึ่ง ภายในจะมีการแบงหมวดประเภทเนื้อหาที่ผูใชตองการศึกษา นอกจาก นี้ iTunes U ยังมีประโยชนตออาจารยผูสอนเชนกัน โดยภายในแอป พลิเคชันจะมีคำสั่งสำหรับอาจารยที่สามารถสั่งการบาน และโนตขอ ความสั้นๆ ถึงนักเรียนในคลาส ทายที่สุดแอปเปลกลาววาขณะนี้ผู ดาวนโหลดคอนเทนตทั้งหมดใน iTunes U แน น อนว า การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ด า นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข อง แอปเปลมีความนาสนใจ อยูไมนอย เพราะแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปด ตั ว ในวั น นี้ ต  า งสามารถใช ง านได เ ลยในอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง แอปเปล ซึ่งถือวาเปนการตอยอดของอุปกรณดังอยาง iPhone และ iPad ใหมีความสามารถที่หลากหลายขึ้น ไมไดถูกจำกัดวาเปนอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสที่ตอบสนองเฉพาะดานความบันเทิง อีกตอไป ซึ่งการที่ แอปเปลประกาศเปนหนึ่งในผูพัฒนาคอนเทนตยอมเกิดสิ่งที่นาสนใจ หลังจากนี้ไปวาแลวบริษัทที่ทำคอนเทนตเพื่อการศึกษาเจาอื่นๆ จะ ปรับตัวเพื่อสูกับแอปเปลอยางไร

4


การติดตั้ง IBOOKS AUTHOR

2


การติดตั้งโปรแกรม IBOOKS AUTHOR 1. ทำการโหลดโปรแกรม ibooks Author จาก Appstore พิมพ iBooks Author ในชองคนหา

4. ทำการคลิกที่ install เพื่อทำการติดตั้ง iBooks Author ในขั้นตอน นี้อาจตองใชระยะเวลาในการติดตั้ง

3. iBooks Author จะปรากฏขึ้น ทำการคลิกเลือกที่ 
 icon iBooksAuthor 5. รอจนโปรแกรม ติดตั้งเสร็จ ibooks author จะอยูใน
 Launchpad หรือ Application

6


เริ่มตนการใชงาน IBOOKS AUTHOR

3


การแทรกจำนวนหนาเอกสาร ขั้นตอนในการเพิ่มจำนวนเอกสารในการทำงาน 1. ใน Icon

จะมีตัวเลือกในการสรางเอกสาร จำนวน 3 ตัว

2. การสราง Chapter เราจะสรางตามจำนวนบทเรียนที่เราตองการจัด ทำเชน บทเรียนมีจำนวน 5 บท เราก็ add Page จำนวน 5 บท ดัง รูป

เลือก - Chapter บทเรียน
 - Section หัวขอสำคัญ
 - Page หนาเอกสาร

บทเรียนที่เราทําการสร้างขึ้นมา

ภายใน 3 ตัวเลือกนี้ เรายังสามารถเลือกรูปแบบ template ไดตามที่เราตองการ ดังรูป

3. การสราง Section เปนการ สรางหัวขอสำคัญของบทเรียน เรา และเนื้อหาสาระของบท เรียนลงในหนานี้

8


การแทรกขอความบางสวนและการแทรกขอมูลทั้งหมด การแทรกขอความบางสวน ขั้นตอนที่ 1 ทำการ copy ขอความที่เตรียมไวในเอกสารหรือแหลง ขอมูลตางๆ

ขั้นตอนที่ 2 ไปที่ ibooks Author คลิกขวาแลว Paste

9


การแทรกขอความทั้งหมด ขั้นตอน 1 เตรียมไฟลเอกสารหรือไฟลขอมูล ที่เปนไฟล Word

10


ขั้นตอนที่ 2 ทำการคลิกที่ไฟลเอกสารที่เตรียมแรว แลวทำการลากเขามาไวในสวนของแถบดานซาย

11


ขั้นตอนที่ 3 หลังจากลากไฟลวางในแถบดานซายแลวจะปรากฏ หนาตางขึ้น เพื่อใหเราเลือก template หลัง จากเลือก ใหคลิกเลือก Choose

12


ขั้นตอนที่ 4 ทำการจัดขอความตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

ขอความที่ไดจากการนำเขา

13


การแทรก SHAPES 1.การแทรก Shapes คลิกที่ Icon Shapes แบบของ Shapes ตามการใชงาน

เพื่อเลือกรูป

เชน เลือกรูปแบบ สี่เหลี่ยม แบบรูปของ Shapes ใน iBooks Author

2. การเปลี่ยนสีใหกับ Shapes การกำหนดสีใหไดสีที่เราตองการ ใหเรา คลิกบน Shapes และทำการเปลี่ยนสีโดย เครื่องมือ จะมีชื่อ วา Fill

4. การใสขอความใน Shapes ใหเราดับเบิ้ลคลิกที่ Shapes ของชิ้นงานเรา เราก็สามารถพิมพขอมูล เขาไปใน Shapes ได

3. การใสเสนขอบ ใหเราเลือกเสนขอบ ที่ None และสามารถ เปลี่ยนสีเสนขอบไดเชนกัน ขนาดเส้นขอบ สี Shapes ใส่เส้นขอบ

สีเส้น

ตัวอยาง การใชงาน

14


การแทรก TABLE ขั้นตอน1 ทำการ คลิกเพิ่ม Table ตรง icon แลวจะปรากฏตารางขึ้นมาใหเรา

บนเมนูบาร เพิ่มจำนวนแถว เพิ่มคอลัมน

ขึ้นตอนที่ 2 วีธีการเพิ่ม Cell และ Columns ของตาราง ทำไดโดยการ คลิกเลือก

จากเมนูบาร จะปรากฏหนาตาง

ระยะความหาง ระยะความกวาง

ใสสีใหกับเสนขอบตาราง ตัวเลือกการใสสี ใสสีใหกับตาราง

15


ขั้นตอนของการใสสี ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกพื้นที่ที่ตองการใสสี

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกสีจาก Fill

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก Color Fill ที่หนาตางการตั้งคา Table

ผลที่ไดจากการใสสี

16


การเปลี่ยนสีและการใสเสนขอบ

ตัวอยางการใชงาน Table

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือก Tableที่ตองการเปลี่ยนสีเสนขอบหรือเปลี่ยน เสนขอบ

พหูคูณของไบต์ อุปสรรคฐานสิบ ลัญ

ค่าพหู

ลักษณ์

คูณ

กิโลไบต์

KB

10^3

=

กิบิไบ์

KiB

2^10

เมกะไบต์

MB

10^6

=

เมบิไบต์

MiB

2^20

จิกะไบต์

GB

10^9

=

จิบิไบร์

GiB

2^30

เทระไบต์

TB

10^12

=

เทบิไบต์

TiB

2^40

เพตะไบต์

PB

10^15

=

เพบิไบต์

PiB

2^50

เอกซะไบต์

EB

10^18

=

เอกซ์บิไบต์

EiB

2^60

เซตตะไบต์

ZB

10^21

ยอตตะไบต์

YB

10^24

ชื่อ

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเสนขอบที่ Cell Border

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกเสนขอบที่เราตองการที่ Thin และสามารถ เปลี่ยนสีเสนขอบได

อุปสรรคฐานสอง

ชื่อฐานเลข

เปลี่ยนสีเสนขอบ

สัญลักษ

ชื่อ

พหูคูณ

ณ์

จํานวนตัวเลขในแต่ละหลัก

ฐานสอง

0

1

ฐานแปด

0

1

2

..

7

ฐานสิบ

0

1

2

..

7

8

9

ฐานสิบหก

0

1

2

..

7

8

9

A

B

C

D

E

F

17


การแทรก CHAPES ขั้นตอน 1 คลิกเพิ่ม Charts ตรง icon ตรงเมนูบาร แลวหลังจากนั้น จะมี charts ในรูปแบบตางๆใหเราเลือกใชงาน

18


ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่เราเลือกรูบแปบของ Charts จะปรากฏหนาตาง 2 หนาตางขึ้นมาพรอมกับ Charts ที่เราเลือก หนาตางที่ 1 Charts Data Editor ตารางสำหรับกรอกขอมูล หนาตางที่ 2 Chart คือหนาตางสำหรับการตั่งคาหรือปรับคาตางๆของ Charts

19


ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกรายละเอียดขอมูลตางๆที่ใชในการทำ Charts สังเกตุ แผนภูมิ เราจะเปลี่ยนไปตามขอมูลที่เรากรอกลงไปในตาราง

20


ขั้นตอนที่ 4 การปรับเปลี่ยนสี

ขั้นตอนที่ 5 การเปลี่ยนรูปแบบของ Charts

ดับเบิ้ลคลิกที่แทงแผนภูมิใหมีลักษณะมีวงกลมเล็กๆขึ้นหัวกับ ทายแทงกราฟแลวทำการคลิกที่ Fill เพื่อทำการเปลี่ยนสีตามที่เรา ตองการ

คลิกเลือกแผนภูมิที่เราตองการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น คลิกรูป แผนภูมิในหนาตางการปรับคาแลวเลือกรูปแบบที่เราตองการ

1. ดับเบิ้ลคลิกใหมีลักษณะดังรูป

2. เลือกสีที่ตองการ

คลิกเลือก Charts

คลิกเลือกรูปแบบ

21


หลากหลายความสามารถของ Widgets

4

การแทรก WIDGETS


เครื่องมือ WIDGETS

23


การแทรก GALLERY ขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอน Widgets เลือกไอคอน Gallery

24


ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มภาพลงใน Gallery ในการเพิ่ม Gallery เราสามารถเพิ่มได 2 วิธี วิธีที่ 1 เลือกภาพที่เราเตรียมไว แลวลากมาใสในกรอบของ Gallery ดังภาพ


ลากภาพไปวาง

25


วิธีที่ 2 คลิกลากโฟเดอรภาพที่เตรียมไวจัดทำสื่อเขามาในโปรแกรมทั้งโฟเดอร โปรแกรมจะทำการสราง Gallery โดยอัตโนมัติ

คลิกลากโฟเดอรเขามาวาง

26


การปรับคา Gallery
 หลังจากที่เราทำภาพเขามาแลว แนนอนเราตองมีการปรับแตงเพื่อใหไดงานที่สมบูรณ การตั้งคาในสวนที่ 1 การเพิ่ม/ลบไตเติ้ลหรือรายละเอียดของ Gallery ถาหากเราไมตองการสวนของ Title หรือ Caption ใหราติกที่ชองสี่เหลี่ยมเล็กที่หนา Title หรือ Caption

ปรับตำแหนง Title และ Caption เพิ่มไตเติ้ล เพิ่มรายละเอียด Gallery เพิ่ม Background

27


การปรับคา Gallery สวนที่ 2 การจัดลำดับภาพ การจัดลำดับภาพทำไดงายๆ โดยการคลิกภาพที่ตองเปลี่ยนตำแหนง แลวลากไปไวในตำแหนงที่ตองการวาจะใหขึ้นกอนหรือขึ้นหลัง

คลิกภาพที่ตองเปลี่ยน ตำแหนง แลวลากไปไว ในตำแหนง

เพิ่ม/ลบภาพ

Thumbnails

28


การแทรก MEDIA วิดีโอและเสียงใด ๆ ผูอานจะไดสัมผัสกับขอความและภาพแทนเพียงการอานและการดูพวกเขา วิดีโอสามารถเลนได โดยอัตโนมัติ วิธีที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 คลิก Widgets เลือก Media ดังภาพ

29


หลังจากที่เราเลือก Media แลว เราจะไดหนาตางขึ้นมา 2 หนาตาง สวนที่ 1 สวนของการใส Media สวนที่ 2 สวนของหนาตางการปรับคา

30


ขั้นตอนที่ 2

1. เปดไฟล Media ที่เตรียมไวขึ้นมา 2. คลิกลากไฟล โดยจะตองเปนไฟล .MP4 .MP3 .MOV .AVI .3GP ที่เตรียมไวมาใสในกรอบของ Media ในโปรแกรม iBooks Author ดังรูป

31


วิธีการที่ 2 ลากไฟล Media มาในโปรแกรมโดยที่ไมตองสราง Widgets ขึ้นมา โปรแกรมจะทำการสราง Media play ใหเรา โดยอัตโนมัติ

32


ขั้นตอนที่ 4 การปรับคา Media เราสามารถเพิ่มเติมชื่อเรื่องวิดีโอหรือใสรายละเอียดใหกับวิดีโอเราได โดยคลิกเลือก Title หรือ Caption

ตัวอยาง วิดีโอ Click To Play

เพิ่ม Title เพิ่ม รายระเอียด Media เพิ่ม Background

33


การแทรก REVIEW ขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอน Widgets เลือกไอคอน Review

34


หลักจากคลิกเลือก Review แลวจะปรากฏหนาตางขึ้นมา 2 หนาตาง สวนที่ 1 หนาตางสำหรับทำแบบทดสอบ สวนที่ 2 สวนของการตั่งคาและเพิ่มเติมจำนวนขอแบบทดสอบ

35


ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มจำนวนขอสอบ

3. พิมพแบบทดสอบที่เตรียมไว

1. คลิกปุมเพิ่มแบบทดสอบ

2. คลิกเลือกรูปแบบของแบบทดสอบ 36


ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคาคำตอบสำหรับขอถูกในแบบทดสอบ 1.คลิกเลือกแบบทดสอบข้อที่เราจะกําหนดคําตอบ 2.คลิกเลือกคําตอบที่ถูกที่ 1.คลิกเลือกแบบทดสอบข้อ ที่เราจะกําหนดคําตอบ 2.คลิกเลือกคําตอบที่ถูกที่

37


ตัวอยางแบบทดสอบที่สมบูรณ แบบทดสอบพื้นฐานทั่วไป

Question 1 of 2

แบบทดสอบแบบรูปภาพ ภาพไหนคือ ชาร์ล แบบเบจ

ผู้ริเริ่มงานด้านคอมพิวเตอร์ของไทยคือใคร

A. บัณฑิต กันตะบุตร B. บัณฑิต ฤทธิ์ติกุล C. ปราโมทย์ วงสรรค์ D. ปราโมทย์ รังสรรค์

Check Answer

Check Answer

38


การแทรก INTERACTIVE IMAGE ขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอน Widgets เลือกไอคอน Interactive Image

39


ขั้นตอนที่ 2 หลังจากคลิกสราง Interactive Image ขึ้น ตอไปก็คือการนำภาพที่เตรียมไวเขามาใสใน กลอง Interactive Image

1. คลิกภาพที่เตรียมไว 2. หลังจากนั้นลากไปใสในกลอง Interactive Image

40


ขั้นตอนที่ 3 การระบุตำแหนงที่ตองการใสรายละเอียดและจุดที่ตองการซูม

1. คลิกเลือกจุดไปไวตำแหนงที่เราตองการซูมและใสรายละเอียด

2. คลิกเพื่อแกไขขอมูลหรือรายละเอียดตางๆของภาพ หรือจุดที่นาสนใจ 3. ทำการปรับขนาดภาพที่เราตองการจะซูมตามความ เหมาะสมเพื่อจะใหเห็นไดชัด

41


ขั้นตอนที่ 4 การเพิ่มจำนวน จุดเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่ม

ตัวอยาง Interactive Image

Chipset Socket CPU จำนวน interactive ที่เราสรางขึ้น

เพิ่มจำนวน Interactive

42


การแทรก SCROLLING SIDEBAR ขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอน Widgets เลือกไอคอน Scrolling Sidebar

43


ขั้นตอนที่ 2 ทำการคัดลอก ขอความที่เตรียมไว มาวางในกรอบ Scrolling Sidebar

2. ดับเบิ้ลคลิกในกรอบ Scrolling Sidebar แลวคลิกขวา วางขอความ

1. ทำการคัดลอกขอความที่เตรียมไว

44


ตัวอยาง Scrolling Sidebar Customize with a click. iBooks Author has everything you need to create a great-looking book. Add text, shapes, charts, tables, and Multi-Touch widgets anywhere on the page with a single click. Style your text down to the letter with custom fonts, write elegant mathematical expressions using LaTeX or MathML, and add video or audio elements to liven up the read. It’s as easy as using a word processor, but powerful enough to take your page beyond the written word. Building a book is as easy as dragging and dropping. iBooks Author makes it simple to add text, graphics, movies, and more, so your book looks exactly the way you want. Drag and drop a Pages or Microsoft Word document to the Book pane to add it as a new section. Then, when you drag and drop in images, your text automatically flows around them. Add widgets. Add interest. Widgets add Multi-Touch magic to books with swipefriendly photo galleries, animations that burst off the page, scrolling sidebars to linger over, Pop-Over widgets

45


การแทรก POP - OVER เปนการใสคำอธิบายใหกับภาพโดยที่เราไมตองเปลืงเนื้อที่ทำหรับการวางขอความ ขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอน Widgets เลือกไอคอน Pop - over

46


ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่เราเลือก Pop - over ขึ้นมาแลว หลังจากนั้นใหเรานำภาพที่เตรียมไวมาใหใน กรอบ Pop - over โดยการดึกภาพมาใส ดังรูป

คลิกลากภาพมาวาง

47


ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่เลือกภาพมาใสแลว ใหเราดัลเบิ้ลคลิกที่ภาพ จะแสดงกลองเพื่อใหเราใสรายละเอียด

2. พิมพรายละเอียดของภาพ

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ภาพ

48


ตัวอยาง Pop -over

49


การ PUBLISH เพื่อนำไปใชงาน ในการ Publish ชิ้นงานเราสามารถ Export ไฟลออกมาได สามชนิดดวยกัน คือ PDF .ibooks และ text

F D P

Text .ibo

oks 50


ขั้นตอนการ Export ไฟล 1. คลิก File เลือก Export

51


2. โปรแกรมจะปรากฏหนาตาง เพื่อใหเราเลือกชนิดของไฟที่ตองการ Export แลวคลิก Next 3. โปรแกรมจะใหเราทำการเลือกที่ Save และเปลี่ยนชื่อ 4. คลิก Export

52


5

การนำ IBOOKS AUTHORไปใชงาน


IBOOKS หรือตำรา บน IPAD นี่เปนการแนะนำ textbook แบบใหม ที่เต็มไปดวยพลังและ ความคิดสรางสรรค คลองแคลว มีการอัพเดตขอมูลตลอดเวลาเขาใจ งาย ตรงไปตรงมา และแมนยำ textbook ออกแบบมาโดยการใช publishers ใชในการ Authoring tool จากแอปเปล textbook กำเกิดมาจาก iPad

54


The textbook transformation การเปลี่ยนแปลงตำรา ทุกวันนี้นักเรียนไดมีการพัฒนาขึ้นอยางเต็มรูปแบบ ในดานเทคโนโลยี iPod iPad computer สิ่งเหลานี้เปนอีกหลายวิธี ที่ทำใหพวกเขา เชื่อมตอถึงกันทั่วโลก พวกเขาตองการ textbook เพื่อเปนหนทางแหงการเรียนรูของพวกเขา

55


เรียนรูเพื่อนคูหู ป จ จุ บั น นี้ ค วามจริ ง แล ว นั ก เรี ย นสามารถเชื่ อ มโยงเข า กับTextbooks พวกเขาจำเปนจะตองเปนเหมือเด็กใหมอีกครั้งที่จะ เรียนรูมันเบื้องตน ที่จะชวยใหพวกเขาสามารถ Take note ได
 และสวนประกอบตางๆอยางคราวๆเมื่อเขาอานมัน ความโดดเดน และNote Taking ใชนิ้วในการทำใหมันโดดเดน เมื่ออาน Textbooks ตางๆใน Ibooks แคแตะลงบนขอความนั้น หรือการแสดงการคำนวณทางคณิตศาสตร.หมวดการทำใหตัวหนังสือ เดนชัดขึ้นกับสีตางๆที่ใหเลือกในการเปลี่ยนสีตัวหนังสือ ปุมสวิตถที่ คอยชวยเหลือหรือการเพิ่ม note เขาไป หลังจากนั้นปุมสวิตถจะ แสดง Note ทั้งหมดของคุรสิ่งที่ไดทำ Highlights ไวใหอยูในที่ เดียวกัน

56


การเนนและจดบันทึก ใช นิ้ ว ในการทำให มั น โดดเด น เมื่ อ อ า น Textbooks ตางๆใน Ibooks แคแตะลงบน ขอความนั้น หรือการแสดงการคำนวณทาง คณิตศาสตร หมวดการทำใหตัวหนังสือเดนชัด ขึ้ น กั บ สี ต  า งๆที่ ใ ห เ ลื อ กในการเปลี่ ย นสี ตั ว หนังสือ ปุมสวิตถที่คอยชวยเหลือหรือการเพิ่ม note เขาไป หลังจากนั้นปุมสวิตถจะแสดง Note ทั้งหมดของคุรสิ่งที่ไดทำ Highlights ไว ใหอยูในที่เดียวกัน

57


การแบงปนขอมูลกัน Sharing เมื่อมันกลายมาเปนการเรียนรูใหม 2 หัวยอมดีกวาหัว เดียว ดังนั้นเมื่คุณมากับคำอธิบายของแถบแมเหล็กซึ่งคุณ จะไมสามารถแกไขได หรือจะคัดลอกจากการชวยเหลือจาก เพื่อนก็ได เปนการแชรขอมูลของคุณจากหนาเพจไปยังหนา Facebook หรือ Twitter นอกจากนี้คุณยังสามารถแบงปน ขอมูลผานทางขอความหรืออีเมล

58


Sturdy cards ทุกๆ Note และ Highlights จะปรากฏขึ้น มาใหอัตโนมัติในการเรียนการด สามารถปรับ หาความคมชัดของภาพไดตามเงื่อนไขในคำนิยาม หรือ Note ที่แนบที่ Highlights แลวเลือกสีที่ Highlights แลวดูคราวๆ และรวมไปถึงแหลง ขอมูลคำศัพทจากพจนานุกรมโดยอัตโนมัติ เพื่อ ใหแนใจวาคุณรูจักมันเปนอยางดีแลว นอกจากนี้ คูรยังสับเปลี่ยน Cards ไดในการเรียนรูนี้

59


ตำรา กับ I tunes U การศึกษาสามารถรวม Ibooks ตำราหรือหนังสือ ในหลักสูตรไดอยางสมบูณน เขาออกแบบ I tunes U ใหมและใชการทำงานของ text books แบบงายๆเขากับ I tunes U ของ I Pad ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถพิมพชื่อของหนังสือลงใน list หนังสือที่จะอาน และ notes พวกเขาสามารถลงไปใน ibook แลวจะปรากฏขึ้นหลังจากนั้น ซึ่งหลักสูตรอื่นๆของ notes ใน iTunes u app

60


การเผยแพร่ เมื่อหนังสือของคุณเสร็จตามรูปแบบที่คุณตองการและพรอมที่จะเผยแพรแลว iBooks Author จะแนะนําคุณทีละขั้นตอนในการสงหนังสือไปยัง iBookstore เพื่อจําหนาย หรือเพื่อใหดาวนโหลดไดฟรี โดย iBooks Author ยังทําหนังสือตัวอยางใหผูอานไดดูกอนซื้อ ซึ่งคุณ สามารถเลือกไดวาจะใหใชบทใด และเพื่อใหผลงานของคุณอัพเดทอยูเสมอ เราแนะนําใหใสขอมูลอัพเดทตางๆ และเผยแพรเวอรชั่นใหม โดยยังคงใชชื่อเรื่องเดิม โดย iBooks จะแจงใหผูอานทราบโดยอัตโนมัตวิ ามีหนังสือของคุณในเวอรชั่นใหมพรอมใหดาวนโหลดแลว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอ็กซพอรตหนังสือเปนรูปแบบ iBooks เพื่อแชรบน iTunes U หรือใหคนที่ใช iPad เก็บไวอานไดอีกดวย

References http://www.apple.com/th/ibooks-author http://ilearning.hu.ac.th/ebook/eBook/ibook/iBook.pdf 61

CA 222 ibook author guidebook  
CA 222 ibook author guidebook  

เอกสารประกอบการเรียนการสอน นศ 222 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์2 สัปดาห์ที่ 11 (คู่มือการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม iBook Author สำหรับระบบปฏิบัติการ iO...

Advertisement