Page 1

THE

ANCIENT


คํานํา หนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-Book) เรื่อง The 6 ANCIENT จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ส น อ ง ต อ ผู ที่ มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ร ถ ค ล า ส สิ ก 6 รุ น นี้ แ ล ะ มี ค ว า ม ต อ ง ก า ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ร ถ สามารถเรี ย นรู แ ละหาข อ มู ล ที่ ต อ งการได ใ นทุ ก สถานที่ หนังสือเรื่อง THE 6 ANCIENT จัดทําขึ้น โดยการรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลทาง Internet และทางผูจัดทําหวังอยางยิ่งวา คงเปนประโยชนตอผูอานที่แสวงหาความรูโดยทั่วไปผูจัดทํา ขอขอบพระคุ ณ ต อ ผู ใ ห ก ารแนะนํ า ทุ ก ๆท า นเป น อย า งสู ง มาณโอกาสนี้. SUTHIDA WRITER


สารบัญ PAGE BMW 507 ปี 1970

4

JAGUAR XK 140 ปี 1957

8

BENTLEY HOOPER SALOON ปี 1952

12

AUBURN 851 SPEEDSTER ปี 1935

16

MERCEDES BENZ 300 sl ROADSTER ปี 1954

20

OPEL REKORD ปี 1955

24


4


5

BMW 507 1970


BMW 507 ปี1970 รถสปอร์ตคลาสสิคหายากวันนี้ มา

ดูรถเก่าเมือ่ ประมาณ 50 กว่าปีกอ่ น BMW 507 ซึ่งนักสะสมรถเก่า หลายท่ า นทราบดี ถึ ง ความงาม แ บ บ ค ล า ส สิ ค ข อ ง ร ถ ส ไ ต ล์ โรดสเตอร์ และความหายากของ รถรุ่นนี้เพราะ BMW 507 ถูก ผลิตขายในช่วง 3 ปีเท่านั้นคือ 1956 ถึง 1959 และมีออกมาจาก โรงงานทั้งสิ้น 253 คัน และไม่ต้อง สงสัยเลยว่าจำ�นวนรถ BMW 507 ที่ เ หลื อ รอดอยุ่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ ถึงปัจ จุบั นจ ะมีน้อยเพียงใด และ Elvis Presley ก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่ได้ครอบครองรถที่สวยงามคันนี้

6


7

ผู้ผลิต BMW การผลิต 1956-1959 แปลงลักษณะลำ�ตัว 2 ประตู เครื่องยนต์ V8 3168 ซีซี การใช้เกียร์ 4 ความเร็ว ระยะฐานล้อ 2,480 มม. ระยะเวลาใน 4,380 มม. ความกว้าง 1,650 มม. ความสูง 1,275 มม. ออกแบบ Goertz Albrecht


8

Jaguar

XK 140 1957


9

JaguarXK140

ผู้ผลิต รถยนต์จากัวร์ การผลิต 1954-1957 ทายาท XK150 จากัวร์ ลักษณะรถ รถสปอร์ต ดีไซค์ภายนอก 2 ที่นั่ง 2 ที่นั่งแปลงสภาพ coupé 2 ที่นั่ง รูปแบบเค้าโครง FR


JAGUAR

LOGO

10

XK.140 XK140เป็ น ที่ รู้ จั ก ในปลายปี 1 954และ กระจั ง ยั ง คงมี ข นาดเท่ า กั น แต่ ก ลาย จำ�หน่ายเป็นรุ่น 1955การเปลี่ยนแปลง เป็ น หน่ ว ยหล่ อ ชิ้ น เดี ย วที่ มี น้ อ ยและ ภายนอกทีโ่ ดดเด่นจาก XK120 รวมด้านหน้า ก ว้ า ง แ ถ บ แ น ว ตั้ ง , ต ร า จ า กั ว ร์ เ ป็ น มากขึ้นและกันชนท้ายด้วยoverridersและ บริษัท ในรอบลูกกรงแถบโครเมียมวิ่งไป กระพริบสัญญาณเลี้ยว (ดำ�เนินการโดย ตามศู น ย์ ก ลางของฝากระโปรงและ boot (ลำ�ต้น) ฝา สัญลักษณ์บนฝา สวิทช์) ข้างต้นกันชนหน้า บูตมีคำ�ว่า "ผู้ชนะเลอม็อง 1951-3"


11

XK-140

สามารถบรรลุความเร็วสูงสุด 120-125 ไมล์ต่อชั่วโมง (193-201 กม. / ชม. ) ตามผังของ XK-140 MC ในการทดสอบมิถุนายน 1955 บันทึกค่าเฉลี่ยสองทางที่ดีที่สุดของ 120.3 ไมล์ ต่อชั่วโมง (193.6 km / h) วิ่งทางเดียวที่ดีที่สุดคือ 121.1 ไมล์ต่อชั่วโมง (194.9 km / h) การทดสอบ รถยนต์ กีฬารูปแบบเดียวกันในสิงหาคม 1957 มีค่า เฉลี่ยสองทางที่เร็วที่สุดของ121ไมล์(195กิโลเมตร/h) วิ่ ง ทางเดี ย วของพวกเขาที่ ดี ที่ สุ ด คื อ 124ไมล์ (200กิโลเมตร/เอช) การทดสอบคาร์ล Ludvigsen ตี พิ ม พ์ ใ นโลกรถสปอร์ ต (กรกฎาคม1957มี ผ ล เช่นเดียวกับการทดสอบ SCI


12

Bentley Hooper 1952


13

เบนท์ลีย์ ใช้รหัสรถสปอร์ทรุ่นใหม่ว่า “บีวาย 611” การออกแบบภายนอกได้รับ อิทธิพลจาก คอนทิเนนทัล ไทพ์-อาร์ ปี 1952 ซึ่งเคยเป็นรถยนต์ 4 ที่นั่ง ซึ่งเร็วที่สุดในโลก รถคูเปรุ่นใหม่นี้จะเป็น เบนท์ลีย์ รุ่นแรก หลังจากที่แยกตัวออกจาก โรลล์ส-รอยศ์ และมีความสำ�คัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของอังกฤษมากทีเดียว คาดกันว่าจะต้อง เพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นถึง 60 เปอร์เซนต์ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งโดยตรงคือ เมร์เซเดสเบนซ์ ซีแอล/แจกวาร์ เอกซ์เคอาร์/ แอสตัน มาร์ทิน ดีบี 7 และแฟร์รารี 550 เอม การ ออกแบบภายในมีความหรูหรา สง่างาม ตกแต่งด้วยวัสดุโลหะ และไม้ชั้นดี ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ของ เบนท์ลีย์ มาช้านาน เครื่องยนต์ 12 สูบ นำ�มาจาก โฟล์คสวาเกน โดย การตกแต่งของสำ�นัก คอสเวิร์ธ ให้กำ�ลังมากกว่า 500 แรงม้า ทำ�ให้ เบนท์ลีย์ สามารถ ขึ้นมาประกบฝีเท้ากับ โพร์เช 911 เทอร์โบ และ แฟร์รารี 360 โมเดนา ได้อย่างสบาย


Empress line.

14

เบนท์ลีย์ เป็นรถยนต์นั่งระดับอัครฐานที่คงความเป็นผู้ดีอังกฤษไว้ทุกกระเบียดนิ้ว ผู้ร่ำ�รวยอารมณ์ ขันบางคนเรียกรถยี่ห้อนี้ว่า ”โรลล์ส-รอยศ์ สำ�หรับเศรษฐีระดับรอง” ผู้ชื่นชอบเรื่องสายลับ และเคยอ่าน นิยายสายลับชุด”เจมส์ บอนด์ พยัคร้าย 007” มาแล้วคงทราบกันดีว่า รถที่ยอดสายลับของเราโปรดปราน เป็นพิเศษ คือ รถเบนท์ลีย์นี่เอง ไม่ใช่แอสตันมาร์ติน หรือโลทัส เอสปรีต์ เทอร์โบ อย่างที่เห็นในโฆษณา ภาพยนต์ ผู้ให้กำ�เนิดรถเบนท์ลีย์ คือ วอลเตอร์ โอเวน เบนท์ลี (WALTER OWIN BENTLEY)ชาวอังกฤษ ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 1888 และเป็นคนที่ 9 ในบรรดาพี่น้องตระกูลเบนท์ลีย์จำ�นวน 11 คน ในปี 1920 เมื่อมีอายุ 32 ปี เขาได้ก่อตั้งบริษัท เบนท์ลีย์ มอเตอร์ ลิมิเทด(BENTLEY MOTOR LIMITED) ด้วยเงินทุน จดทะเบียน 200,000 ปอนด์ และสร้างโรงงานขึ้นที่เมืองคริคเคิลวูดทางเหนือของกรุงลอนดอน เพื่อผลิตรถยนต์ ออกจำ�หน่ายโดยใช้ชื่อสกุลเป็นยี่ห้อรถ รถเบนท์ลีย์ในยุคนั้นจัดได้ว่าเป็นรถคุณภาพเยี่ยม แต่มีราคาแพง จึง ขายได้ไม่มาก แม้ว่าชื่อเสียงเป็นที่นิยมกัน เพราะสามารถชนะเลิศการแข่งขันเลอมองส์ (LEMANS)ถึง 4 ปี ติดต่อกันในปี 1927-1930 เบนท์ลีย์จึงประสบปัญหาด้านการเงินอยู่บ่อย และเพียง 11 ปีหลังการก่อตั้ง คือใน ปี 1931 วอลเตอร์ โอเวน เบนท์ลีย์ ก็ถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องขายกิจการทั้งหมดให้แก่โรลล์ส-รอยศ์และ ตัวเขาเองเปลี่ยนฐานะจากผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเพียงลูกจ้างคนหนึ่งของโรลล์ส-รอยศ์ ตั้งแต่ปี 1931 เป็นต้นมา เบนท์ลีย์ มอเตอร์ จึงกลายสภาพเป็นบริษัทในเครือของโรลล์ส-รอยศ์ และรถเบนท์ลีย์ทุกคันก็ผลิตจากโรงงาน เดียวกับรถโรลล์ส-รอยศ์อันโด่งดังนั่นเอง ปัจจุบันเบนท์ลีย์ผลิตรถยนต์นั่งออกจำ�หน่ายรวมทั้งสิ้น 5 โมเดล !

หนึ่งในรถของรัฐ สำ�หรับนายกรัฐมนตรีเก่าของประเทศไทย


15


1935 AUBURN 851 Speedster

16

บริษัท รถยนต์ออเบิร์นขยายตัวออกจาก บริษัท ขนส่ง Eckhart ก่อตั้งขึ้นใน Auburn, Indiana, ในปี ค.ศ. 1875 โดยชาร์ลส์ Eckhart (1841-1915) Eckhart ลูกชายของแฟรงค์และมอร์ริสเริ่มทำ�รถยนต์ บนรากฐานการทดลองก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ อย่ า งจริ ง จั ง สองผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ใ นประเทศอื่ น และการย้ า ยเข้ า สู่ ธุรกิจขนาดใหญในปี 1909 องค์กรที่ประสบความสำ�เร็จอย่างถ่อมตัวจนการขาดแคลนวัสดุ ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่บังคับโรงงานเพื่อปิด ในปี 1919 พี่น้อง Eckhart ขายออกไปกลุ่มของนักลงทุนชิคาโกโดยราล์ฟออสติน ซึ่งต่อมาทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของกองทัพเรือสำ�หรับประธานาธิบดีแฟรงคลินเดลาโนรูสเวลและเป็น ปลัดของกองทัพเรือสำ�หรับประธานาธิบดี Roosevelt และประธานาธิบดี Harry S. Truman .เจ้าของใหม่ฟื้น ขึ้นมาธุรกิจ แต่ล้มเหลวที่จะตระหนักถึงความหวังสำ�หรับผลกำ�ไรของพวกเขา ในปี 1924 พวกเขาเข้าหาสาย Errett Lobban (1894-1974), พนักงานขายรถยนต์ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงกับข้อเสนอที่จะทำ�งาน บริษัท สายโต้กับข้อเสนอที่จะเกิดอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่กู้ยืมเงิน leveragedกลุ่มชิคาโกได้รับการยอมรับและวางตลาด อุกอาจสินค้าที่ละเอียดอ่อนของ บริษัท และเสร็จสมบูรณ์การกู้ยืมเงินของเขาก่อนที่จะสิ้นสุด 1925 แต่การออกแบบและวิศวกรรมที่ล้มเหลวที่จะเอาชนะความจริงที่ว่ายานพาหนะของคอร์ด แพงเกินไปสำ�หรับ ตลาดตกต่ำ�ยุค manipulations หุ้นที่จะบังคับให้เขาให้ขึ้นการควบคุมของ บริษัท รถยนต์ของเขา ภายใต้คำ� สั่งจากสหรั ฐ กำ�กับ หลั กทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ที่จะละเว้นจากการละเมิ ด ต่ อ สายไฟขายหุ้ นของเขาใน รถยนต์ที่ บริษัท ของเขาถือ ในปี 1937, การผลิต Auburns พร้อมกับที่ของสายไฟฟ้าและสาย Duesenbergs


17

AUBURN851

Speedster

การผลิต รถยนต์ ประเภท อุตสาหกรรมยาน ยนต์ ประเภท รถ Touring สำ�นักงานใหญ่ Auburn, Indiana, สหรัฐอเมริกา พื้นที่ให้บริการ สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ


18


1935 AUBURN 851 Speedster

19

รถคันนี้เป็นรถในชุด Models of Yesteryear ของ Matchbox -Y19 1935 Auburn 851 ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1980 ความยาว 11.5 ซม. (42:1) ชิ้นส่วนเป็นโลหะ เกือบทั้งหมด รวมทั้งใต้ท้อง ล้อยางถอดเปลี่ยนได้ สีสวยมาก รถคันนี้จำ�ลองแบบมา จาก Auburn 851 คันที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์รถที่เมืองแฮมเชียร์ ประเทศอังกฤษ(ตัวรถจริง ออกแบบโดย Gordon Buering แต่ละคันได้ผ่านการทดสอบและรับประกันว่าวิ่งได้ ถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง ด้วยเครื่องยนตร์ 4500 ซีซี 8 สูบ ซุปเปอร์ชาร์ท, AB Jankins ได้ขับทดสอบวิ่งด้วยความเร็ว 103 ไมล์/ชั่วโมง เป็นเวลา 27 ชั่วโมง ในปี 1935)


20

Mercedes Benz 300 sl Roadster 1954


Mercedes Benz

21

300 sl Roadster 1954

ผู้ผลิต Mercedes-Benz การแข่ง 1952-1953 การผลิตรถยนต์ 1954-1963 สมัชชา Stuttgart-Untertürkheim, เยอรมนี ผู้เบิกทางเมอร์เซเดสเบนซ์ W194 ตัวตายตัวแทน: Mercedes-Benz W113 (230SL) Mercedes-Benz AMG SLS ชั้นรถ สปอร์ต, GT ลักษณะลำ�ตัว 2 ประตู รูปแบบเค้าโครง FR เครื่องยนต์ซีซี 2996 M198 I6 SOHC 212-222 แรงม้า การใช้เกียร์ 4 ความเร็ว ระยะฐานล้อ 2,400 มม. (94.5 ใน) ระยะเวลาใน 4,520 มม. (178.0 ใน) ความกว้าง 1,790 มม. (70.5 ใน) ความสูง 1,300 มม. (51.2 นิ้ว) ควบคุมน้ำ�หนัก 1,093 กิโลกรัม (£ 2,410)


22

Mercedes-Benz 300SL เป็นครั้งแรกของการทำ�ซ้ำ�SL-Classแกรนด์วีชายโครงการกผลิตรถยนต์ ที่เร็วที่สุดเลขภายใน W198 มันได้รับการแนะนำ�ในปี 1954 เป็นสองที่นั่งรถสปอร์ตที่มีประตู Gull Wing โดดเด่นและนำ�เสนอใน ภายหลังว่าเป็นรถยนต์เปิดประทุถูกสร้างขึ้นโดยเดมเลอร์เซเดสเบนซ์เอจีรูปแบบการผลิต ฉีดเชื้อเพลิงอยู่บนพื้นฐานของ บริษัท ที่ประสบความสำ�เร็จสูง แต่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพน้อยรถแข่ง carbureted1952,Mercedes-Benz300SLความคิดของกระชับลง W194 ที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการทำ�งาน ที่ร่ำ�รวยในตลาดอเมริกาเฟื่องฟูหลังสงครามถูกเสนอโดยฮอฟแมนแม็กซ์ เช่นนี้มันเป็นที่รู้จักใน1954 นิวยอร์ก โดยอัตโนมัติแสดงมากกว่าแฟรงค์เฟิร์ตเจนีวาหรือแสดงให้เห็นรูปแบบอื่น ๆ ที่ทำ�เมอร์เซลัทธิที่”300” ในชื่อเรียก ดีเซลรางที่สามลิตรและ “SL” ยืน “กีฬา Leicht” 300SL เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำ�หรับการเปิดประตู นางนวลที่ โ ดดเด่ น ปี ก ครั้ ง แรกที่ เ คยบริ โ ภคน้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง และความเร็ ว สู ง สุ ด ของโลกที่ เ ร็ ว ที่ สุ ด รุ่ น Gull Wing มีตั้งแต่เดือนมีนาคม1955-1957,1958-1963 และตามมาในสายเมอร์เซโดย 230SL


23


24

OPEL REKORD


25

1955 Cabriocoach โอเปิ้ลเรกคอร์ด โอเปิ้ลโอลิมเปีย Rekord (1957รุ่น)โอเปิ้ลโอลิมเปียRekordโอเปิ้ลโอลิมเปีย Rekordถู ก นำ � มี น าคม1953เป็ น ทายาทที่ โ อเปิ้ ล โอลิ ม เปี ย ,ก่ อ นสงครามโลก ครั้งที่สองการออกแบบย้อนกลับไปถึงปี 1935โอเปิ้ลโอลิมเปีย Rekord ถูกสร้างขึ้น จนกว่า 1957ในสี่รุ่นที่แตกต่างกัน รอบ 580,000 หน่วยกำ�ลังผลิต จัดแต่งทรงผมของรถเก๋งคล้าย 193-54รุ่นลดขนาดลงของเชฟโรเลตในปัจจุบัน ในสหรัฐอเมริกาทั้งสองคันเป็นของหลักสูตรผลิตภัณฑ์ของ General Motors


26

ข้อมูลทั่วไป: ระยะฐานล้อ 97.9 นิ้ว (2,487 มม. ) ความยาว 166.9 (4,239 มม. ) ความกว้างใน (1,626 มม. ) ความสูง 61 (1,549 มม. ) น้ำ�หนักรถเปล่า£ 2,020 (กก. 920) £ -2200 (1,000 กิโลกรัม) ความเร็วสูงสุดประมาณ 75 ไมล์ต่อชั่วโมง


27


the 6 an ANCIENT  
the 6 an ANCIENT  

THE 6 ANCIENT

Advertisement