Page 1


Siberian Husky 1

สารบัญ

คำ�นำ�

เพื่อนๆ ทราบกันหรือเปล่าคะว่า สุนัขที่มีสีของดวงตาที่สวยที่สุด คือสุนัขพันธุ์อะไร? เฉลยให้ก็ ได้ค่ะ ก็สุนัขพันธุ์ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ยังไงล่ะคะ ดวงตาของ สุนัขพันธุ์นี้เป็นเสน่ห์ที่หลายคนหลงใหลเอามากๆ เพราะแฝงไปด้วย ความลึกลับน่าค้นหาและความมั่นใจ ซึ่งตรงนี้ทำ�ให้ ไซบีเรียนเป็นสุนัขอีก หนึ่งสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเข้าใจนิสัยที่แท้จริงได้ยาก แต่ก็ด้วยนิสัยที่ ไม่ เหมือนใครนี่ล่ะค่ะ ทำ�ให้มีหลายคนอยากจะเลี้ยงเจ้าไซบีเรียน ในE-book เล่มนี้เหมาะสำ�หรับผู้ช ื่นชอบน้องหมาพันธุ์ ไซบีเรีย น ฮัสกี้ เป็นพิเศษ อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทั้งมีเนื้อสาระมากมาย เช่น ถิ่นกำ�เนิดไซบีเรียนฮัสกี้ ลักษณะไซบีเรียนฮัสกี้ อุปนิสัย นิสัยที่ แตกต่างจากสุนัขพันธุ์อื่น การเลี้ยง ไซบีเรียน ฮัสกี้ อย่างมืออาชีพ! เป็นต้น สุมนฑา ศรีภูธร Editor

Siberian Husky 2

ถิ่นกำ�เนิดไซบีเรียนฮัสกี้ 4 ลักษณะไซบีเรียนฮัสกี้ 5 อุปนิสัยของน้องหมา 6 นิสัยที่แตกต่างจากสุนัขพันธุ์อื่น 7 คลิป ไซบีเรียน ฮัสกี้ หอน 8 การเลี้ยงและดูแลสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้อย่างมืออาชีพ! 9-13 อาหารสูตรเด็ดสำ�หรับน้องไซบีเรียน กินยาก 14 การผสมพันธุ์สุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้ 15-16 นิสัยไซบีเรียนอัสกี้ ฉบับการ์ตูน 17-27 บรรณานุกรม 28


Siberian Husky 3

Siberian Husky 4

ไซบีเรียน ฮัสกี้เป็นสุนัขที่ชนเผ่าชัคชิ(Chuckchi)ในที่ ไซบีเรียได้เพาะขึ้น มายาวนานกว่า 3,000ปีมาแล้ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็น พาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วย น้ำ�แข็งและหิมะประกอบกับที่ชนกลุ่มนี้ ได้ทุ่มเท เวลาเกือบทั้งหมดกับการเพาะพันธุ์สุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้ จึงได้กลายมาเป็นสุนัข ลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลาก เลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อน ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำ�หนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความ หนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ด ี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อย ล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำ�ให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ไซบีเรียน ฮัสกี้ เป็นที่รู้จ ักแพร่หลายในอเมริกา ในปี 1908เมื่อพ่อค้าขนสัตว์ชาว รัสเซีย ชื่อ วิลเลี่ยม กูแซค (William Goosak)ได้นำ�สุนัขฝูงหนึ่งมาจากไซบีเรียเข้า มาในเมืองโนม ในอลาสก้า และได้นำ�สุนัขลงแข่งลากเลื่อน จนได้กลายมาเป็น สุนัขลากเลื่อนที่แพร่หลายที่สุดและได้รับชัยชนะบ่อยครั้ง ที่สุดในวงการลากเลื่อน


Siberian Husky 5

Siberian Husky 6

เป็นสุนัขที่มีความเฉลียวฉลาด อารมณ์ด ี ตื่นตัวตลอดเวลา กระโดด โลดเต้น ขี้เล่น สนใจสิ่งแปลกใหม่� โดยถ้าเปรียบเทียบแล้วไซบีเรียนฮัสกี้ ก็ ไม่ต่างกับ เด็กเล็กๆ อยากรู้อยากเห็น ไปหมดทุกอย่าง นอกจากนี้ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ยังเป็น สุนัขนักประชาสัมพันธ์ ชอบที่จะแจก มิตรไปทั่ว ดังนั้นหากมีคนแปลกหน้า เข้ า มาในบ้ า นมั น ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะทั ก ทาย ประหนึ่ ง เหมื อ นเคยรู้ จ ั ก กั น มานาน ไซบีเรียนฮัสกี้ จึงไม่เหมาะสมกับการ เลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้าน แม้ว่าลักษณะ ภายนอกจะดู ส ง่ า งามน่ า กลั ว แต่โ ดย เนื้อแท้แล้วเป็นสุนัขใจดีที่สุด

>>อารมณ์ ไซบีเรียนฮัสกี้ที่มีตาสีฟ้าน้ำ� แข็งไซบีเรียนฮัสกี้ก็เหมือนสุนัขใช้งาน ทั่ ว ๆไปที่ มี พ ลั ง งานสู ง ต้ อ งการการ ออกกำ�ลังมากมันควรได้รับการปฏิบัติ แบบเพ่ื่อนเดินทางและสุนัขลากเลื่อน ไม่ใช่สุนัขอารักขา การรวมกันของปัจจัย นี้ส่งผลให้ ไซบีเรียนฮัสกีมจี ิตประสาทที่ สุภาพอ่อนโยนและซื่อสัตย์ >> พฤติ ก รรม ของไซบี เรี ย นฮั ส กี้ ถู ก มองว่าเป็นตัวแทนบรรพบุรุษของสุนัข บ้าน นั่นก็คือหมาป่า มันแสดงออก ในรู ป แบบพฤติ ก รรมของเทื อ กเถา เหล่ากอ แบบกว้างๆบ่อยครั้งที่ชอบ หอนมากกว่าเห่า และมันชอบวิ่งเป็น พิเศษ


Siberian Husky 7

Siberian Husky 8

คลิป ไซบีเรียน ฮัสกี้ หอน I love you

ไซบีเรียน

เป็นสุนัขที่ ไม่ค่อยเห่า แต่เราจะได้ยินเสียง หอนของเขาบ่อยมากๆ ... จริงๆ แล้ว สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ เป็นสุนัขพูดมาก แต่การสื่อสารของเค้า จะเน้นไปทางการหอนแบบ สุนัขป่ามากกว่า โดยส่วนใหญ่แล้วไซบีเรียนจะสื่อสารผ่านการหอน โดยการหอนอาจจะบ่งบอกว่าเขากำ�ลังต้องการอะไรบางอย่าง เช่น พาไป� ขับถ่ายหน่อย พาไปวิ่งเล่นหน่อย พาไปว่ายน้ำ�ออกกำ�ลังกาย หน่อย เป็นต้น ซึ่่่่่งเสียงหอนนั้นจะดังกังวานชัดเจน และโทนเสียง จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆ โดยเฉพาะถ้าเราพูดคุยกับสุนัขบ่อยๆ เค้าจะสามารถจดจำ�ได้ จำ�ในที่นี้คือ จำ�โทนเสียง ระดับ เสียง เปล่งเสียงสั้น ยาว ทำ�ให้การหอนมีลักษณะ หลายๆ แบบมากยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเคยเห็นในคลิปวีดโี อที่สุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้ สามารถหอนออกเสียงคำ�ว่า I Love You ได้ค่ะ


Siberian Husky 9

วันนี้มีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ จาก ลานนาไซบีเรียน มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ก่อน อื่นขอแนะนำ�ฟาร์มที่มาให้ความรู้กับ เราก่อน “ลานนาไซบีเรียน” เริ่มเป็นผู้เพาะพันธุ์สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 สุนัขพ่อแม่พ ันธุ์ตัวต้นนั้นได้นำ�เข้ามาจากฟาร์มไซบีเรียนที่ติดอันดับท็อป 3 ฟาร์มที่ด ี ที่สุดในโลก ลานนามีแม่พ ันธุ์ที่มีด ีกรีเป็นถึงแคนาดาแชมเปี้ยน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ นำ�เข้ามาในเมืองไทยจากฟาร์ม Innisfree ซึ่งเป็น 1 ในท๊อป 3 โดยตรงและเป็นสุนัข จาก Innisfree ตัวเดียวที่ ได้แชมป์ก่อนนำ�เข้าเมืองไทย6 สำ�หรับผู้ที่จะเริ่มเลี้ยงไซบีเรียนฮัสกี้ นี่คือคำ�แนะนำ�จากฟาร์มมืออาชีพ

Siberian Husky 10 การนำ�สุนัขใหม่เข้ามาในบ้านควรเป็น วันที่คุณมีเวลาว่างทั้งวัน และเป็นช่วงเวลา เช้า เพราะสุนัขจะได้มีเวลาทำ�ความคุ้นเคยกับ สถานที่และกับคุณด้วย โดยสิ่งที่คุณต้องทำ� เพื่อที่จะเลี้ยงและดูแลเค้าให้ด ีคือ... 1. การจัดหาที่หลับนอน นอน สถานที่หลับ นอนของไซบีเรียน ฮัสกี้ ควรจะกั้นคอกให้เป็น สัดส่วน มีขนาดใหญ่ แข็งแรง (ไซบีเรียน ฮัสกี้ อาจจะกัดหรือปีนหนีออกไปได้) อากาศถ่ายเท สะดวก และมีมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุง และ ถ้าคุณไม่คิดที่จะให้สุนัขของคุณนอนในบ้าน� ก็ ไม่ควรจะให้สุนัขนอนในบ้านตั้งแต่คืนแรก เพราะจะทำ�ให้แก้ ไขนิสัยได้ยาก 2. สถานที่ขับถ่าย คุณควรกำ�หนดบริเวณขับ ถ่ายของสุนัขของคุณให้เรียบร้อยตั้งแต่แรก โดยต้องฝึกการขับถ่ายให้เป็นที่ เพื่อความ สะดวกของคุณในการทำ�ความสะอาด และเพื่อ สุขลักษณะที่ด ีของสุนัข 3. การออกกำ�ลังกาย การออกกำ�ลังกายเป็น สิ่งที่สำ�คัญมากของ ไซบีเรียน ฮัสกี้ เพื่อให้ เจ้าตัวน้อยมีความสุขที่ ได้อยู่กับคุณ รวมถึง เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของสุนัขเองด้วย และด้วยอุปนิสัยที่มีความกระตือรือร้น และ ชอบสิ่งใหม่ ๆการได้ออกไปออกกำ�ลังกายนอก บ้านจึงเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ ไซบีเรียน ฮัสกี้ มีความ

สุขมาก ๆ และนอกจากนี้ควรได้รับการ ออกกำ�ลังกายบ่อยๆ เพราะสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ เป็นสุนัขบ้าพลังถ้าในบริเวณบ้าน


Siberian Husky 11

Siberian Husky 12 ไม่มีพื้นที่ก็ควรพาออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน โดยจะต้องเตรียมสายจูงไว้ ให้พร้อมด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เขาวิ่งเตลิดออกไปนอก เส้นทาง หรือเราอาจจะพาเขาไปว่ายน้ำ� ก็ ได้นะคะ 4. การอาบน้ำ� การอาบน้ำ�เป็นสิ่งที่ ไม่ จำ�เป็นต้องทำ�บ่อย ๆ เหมือนสุนัขพันธุ์ อื่น แต่ควรจะอาบน้ำ�ให้สุนัขของคุณเมื่อ เริ่มสกปรก และมีกลิ่น ควรอาบน้ำ�ให้ สุนัขตอนเช้า ที่แดดยังไม่แรงมาก ขนจะแห้งง่ายขึ้น เวลาอาบแนะนำ�ให้ผูก สายจูงไว้ตลอดเวลา อย่าราดน้ำ�บนหัว สุนัขโดยตรง ควรเลือกใช้แชมพูสำ�หรับ สุนัขที่มีความอ่อนโยนมาก ๆ และสิ่งที่ สำ�คัญที่สุดของไซบีเรียน ฮัสกี้ก็คือ เมื่อ คุณอาบน้ำ�ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้อง เป่าขนให้แห้งสนิท เพราะ ขนด้านในของ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ถ้าไม่แห้งอาจทำ�ให้เป็น โรคผิวหนังได้ 5 การดูแลขน สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ จะ ผลัดขนตลอดเวลา ตามพื้น ตามโต๊ะ โซฟา เสื้อผ้า ต่างๆ สุนัขพันธุ์นี้ ไม่เหมาะ สำ�หรับคนเป็นโรคภูมิแพ้ขนสุนัข ควร ฝึกให้เค้าคุ้นชินกับการแปรงขน ตั้งแต่ เด็กๆ ด้วย เขาจะได้มีความสุขสนุกสนาน

กับการได้แปรงขน การแปรงขน สามารถช่ ว ยให้ ข นสุ นั ข หลุ ด ออกได้ ไว ด้วยค่ะ สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ยังมีด ีอีก อย่างคือ ไม่จำ�เป็นต้องอาบน้ำ�บ่อยๆ เพราะเป็นสุนัขที่ ไม่มีกลิ่นตัวค่ะ จริงๆ แล้วก็ดูแลง่ายๆ เสียอย่างเดียวเรื่องขน ร่วงตลอดเวลานี่ล่ะค่ะ 6. การตัดเล็บ ต้องอาศัยความชำ�นาญ ถ้ า คุ ณ ไม่ เ คยตั ก เล็ บ ให้ สุ นั ข มาก่ อ น� อาจจะให้ช่างตัดให้ดูก่อน แล้วค่อย ลองตัดเอง โดยควรใช้ที่ตัดเล็บสำ�หรับ สุนัขโดยเฉพาะ ควรตัดให้ห่างจากเนื้อ สีชมพู ใต้เล็บประมาณ 2 มิลลิเมตร ด้วยลักษณะสายพันธุ์เป็นสุนัขที่มีความ กระตือรือร้นมาก ชอบที่จะออกกำ�ลัง กาย จึงทำ�ให้เล็บของมันฝนกับพื้น และทำ � ให้ สั้ น ลงอยู่ แ ล้ ว โดยธรรมชาติ จึ ง ทำ � ให้ ไม่ ต้ อ งห่ ว งในส่ ว นนี้ ม าก� แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามคุ ณ ก็ ค วรที่ จ ะดู แ ล เอาใจใส่เรื่องนี้ด้วย เพื่อไม่ให้เป็น� อุปสรรคในการทำ�กิจกรรมของสุนัขของ คุณ 7. การทำ�ความสะอาดหู เป็นสิ่งนึงที่ ช่วยในการป้องกันปัญหาช่องหูอักเสบ หรื อ กรณี เ กิ ด ช่ อ งหู อั ก เสบขึ้ น มาแล้ ว การล้ างทำ �ความสะอาดช่ องหู ก็ จ ะช่ ว ย ให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อต้องล้าง


Siberian Husky 14

Siberian Husky 13 หูโดยตรง ค่อย ๆ เช็ดทำ�ความสะอาด ช่องหูเบา ๆ บีบยาล้างทำ�ความสะอาด หูลงไปในรูหู บีบนวดเบา ๆ รอบกกหู เพื่อให้น้ำ�ยากระจายตัวแล้วเช็ดให้แห้ง หรือจะใช้ cotton bud (ไม้สำ�ลีแคะ หู) ชุบน้ำ�ยาแล้วค่อย ๆ เช็ดในรูหูก็ ได้ 8 การให้อาหาร การวางแผนอาหารที่ เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องสำ�คัญ ที่ทำ�ให้ มั่ นใจได้ว่าสุนัขได้รับอาหารตรงตาม ความต้ อ งการทางด้ า นคุ ณ ค่ า ทาง โภชนาการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการเติบโตและพัฒนาการของสุนัข สำ � หรั บ สุ นั ข อาหารสำ � หรั บ ไซบี เรี ย นท่ า นจะต้ อ งให้ อาหารเสริ ม สร้ า ง ร่างกายทุกชนิดที่สุนัขต้องการเพื่อนำ� ไปใช้ ในการเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นา ซึ่งได้แก่ โปรตีนซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อ แข็งแรง แคลเซียมซึ่งช่วยให้กระดูก และฟันแข็งแรง เหล็กซึ่งช่วยบำ�รุง เลือด และแคลอรี่ ในปริมาณที่เพียง พอให้สุนัขมีพลังงานไปเผาผลาญตัวก็ ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีมาก

1. ถ้าให้อาหารแล้วไม่กิน ให้ ใจแข็งเก็บอาหารไปเลย ถ้ามันหิวมันก็จะกินเอง ผล: มันยอมอดไม่ยอมกิน 3-4 วันกินที แถมกินแค่นิดเดียวอีกต่างหาก กลุ้มจายสุดๆ 2. การที่มีสุนัขในบ้าน 2 ตัว ถ้าอีกตัวตะกละแยกของอีกตัว ตัวที่กินยากจะกินเอง ผล: แทบไม่มีไรเปลี่ยนแปลง เพราะผมเลี้ยงไว้ 2 ตัว ตัวหนึ่งกินยากมาก อีกตัวกินไม่ เลิกเลย ซึ่งตัวกินยากก็กินมากขึ้นหน่อยหนึ่ง แต่ก็ยังน้อยมากๆ 3. สูตรเด็ดของที่บ้าน ซึ่งพ่อเป็นผู้ค้นพบ ซึ่งก็เกิดจากการที่ ให้อาหารปลาคราฟ แล้ว พออาหารปลาหล่น คุณสุดแสบกินยากรีบมากินตลอด จึงทำ�ให้ท่านพ่อคิดว่าถ้าเอา อาหารปลาคราฟไปผสมกับอาหารหมาปกติแล้วจะเป็นเช่นไร ซึ่งผลก็คือ มันกินเรียบ หมดชาม แถมบางครั้งยังไปแย่งกับตัวที่ตะกละกินอีกต่างหาก โดยในตอนนี้ที่บ้านจะใช้ สูตรอยู่ประมาณ 2 สูตร คือ 1. อาหารสำ�เร็จรูปของสุนัข + อาหารปลาดุกเม็ดกลาง + นมเล็กน้อย 2. อาหารสำ�เร็จรูปของสุนัข + หมูหยองโรยหน้า + นมเล็กน้อย 3. อาหารสำ�เร็จรูปของสุนัข + อาหารปลาดุกเม็ดกลาง + เนื้อสำ�หรับหมา + นม แต่จากการสังเกตไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ฝังราก อยู่ในดีเอ็นเอหรือเปล่า เพราะถ้ามีพวก ปลาใส่ในอาหารพวกมันจะชอบมาก และ กินหมดอย่างรวดเร็ว


Siberian Husky 15

Siberian Husky 16 การคลอด

การผสมพันธุ์สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ควรทำ� เมื่อเพศเมียมีอายุอย่างน้อย 18 เดือน และควรผสมพั น ธุ์ ห ลั ง จากวั น ที่ เ ป็ น� สัตวันแรกแล้ว 9 วัน โดยถ้าต้องการจะ� นำ�สุนัขไปผสมพันธุ์นั้น ก็ควรจะดูแลเรื่อง อาหารการกินของสุนัขให้ด ี

อาการเป็นสัตในสุนัขเพศเมีย

ปกติจะมีอาการเป็นสัตปีละ 2 ครั้ง คือ ทุกๆ 6 เดือน ระยะเวลาในการเป็นสัต ประมาณ 18 วัน สัญญาณที่จะบ่งบอก ว่าสุนัข เพศเมียเป็นสัตคือในสัปดาห์แรก อวัยวะเพศจะบวม สัปดาห์ที่สองจะมีเลือด ออกมาทางช่องคลอด และสัปดาห์ที่สาม

อาการบวมแดงของอวั ย วะเพศจะลดลง หลังจากนั้นจะอยู่ในช่วงพัก

การตั้งท้อง

ปกติแม่สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ จะตั้งท้อง นานประมาณ 58-65 วัน ระยะที่ตั้ง ท้องนี้ต้องระวังดูแลเป็นพิเศษ ไม่ควรให้ กระโดดโลดเต้น เล่นแรงๆ หรือทำ�ให้ สุนัขตกจากที่สูง แม้แต่การอาบน้ำ�ก็ต้อง ระวัง เพราะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของร่างกายอย่างกะทันหัน และเมื่อใกล้ คลอดควรเพิ่ ม ปริ มาณคุ ณ ค่ า ทางสาร อาหารให้เพียงพอจริงๆ เพราะระยะนี้ลูก สุนัขในท้องจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

การคลอดลูกของสุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้ นั้น จะมีอาการบอกก่อนประมาณ 2 วัน เช่น ไม่กินอาหาร มีอาการกระวนกระวาย� แ ต่ ถ้ า ห า ก ว่ า สุ นั ข ใ ก ล้ ค ล อ ด เ ต็ ม ที่ จ ะ ส า มาร ถ สั ง เ ก ต ไ ด้ จา ก การ ที่ สุ นั ข� จะเริ่มมีเยื่อเมือกไหลออกมาทางอวัยวะเพศ� และสุนัขจะเริ่มหอบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว สุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้นั้นสามารถคลอด ลูกด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าหากคุณไม่แน่ใจก็ ควรคอยอยู่ใกล้ๆโดยในการคลอดลูกของ สุนัขจะกัดถุงน้ำ�คร่ำ�และสายสะดือให้ขาด� พร้อมกับ เลียตัวลูกเพื่อทำ�ความสะอาด แต่ ถ้าสุนขั ไม่ทำ�ให้ถงุ น้ำ�คร่ำ�แตกออกคุณก็ควร จะช่วยด้วยการฉีกถุงน้ำ�คร่ำ�ออกด้วยมือที่ ล้างอย่างสะอาด แล้วเอาลูกสุนัขออกจากถุง� เช็ดทำ�ความสะอาดลูกสุนัข และหากว่า ลูกสุนัขไม่มีอาการตอบสนอง ให้คุณจับ ลู ก สุ นั ข ยกขึ้ น โดยเอาหั ว ห้ อ ยลงเพื่ อ ให้ ของเหลวต่างๆ ไหลออกจากปากและ จมูก หลังจากนั้นก็มัดสายสะดือและตัด ด้วยมีดสะอาด ป้ายยาทิงเจอร์ ไอโอดีน แล้ ว ส่ ง ลู ก สุ นั ข คื น แม่ เพื่ อ จะได้ กิ น นมแม่ � และโดยปกติแล้วสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ จะ คลอดลูกครัง้ ละประมาณ 8 - 10 ตัว ระยะเวลา ในการคลอดห่ า งกั น แต่ ล ะตั ว ไม่ แน่ น อน� ซึ่งอาจประมาณ 5 นาที ถึง 3 ชั่วโมง และ ในบางครั้ ง การคลอดอาจกิ น เวลานานถึ ง� 15 ชั่วโมงก็ ได้


Siberian Husky 17

Siberian Husky 18


Siberian Husky 19

Siberian Husky 20


Siberian Husky 21

Siberian Husky 22


Siberian Husky 23

Siberian Husky 24


Siberian Husky 25

Siberian Husky 26


บรรณานุกรม

http://pet.kapook.com/view14312.html http://sugardolly.multiply.com/journal/item/3/3?&show_interstitial =1&u=%2Fjournal%2Fitem ข้อมูลอ้างอิง: Wikipedia.org นิตยสาร Dogazine ภาพประกอบ: http://www.teenhelp.org http://blogs.discovery_com http://www.dogsonline.com http://www.siberian-husky.ca http://www.dogbreedinfo.com http://www.funnydogpictures.com ไซบีเรียนการ์ตูน http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1540584 ^ Common Husky Questions - Siberian Husky Club of Great Britain Huskies UK ^ Siberian husky - Encyclopedia.com ^ Siberian husky (breed of dog) - Britannica Online Encyclopedia ^ Shaping the Wolf Within Your Dog Nathan B. Childs ISBN 1-41201213-9 ^ Your Siberian Husky: Its Hips and Its Eyes ^ Journal of Veterinary Internal Medicine - Journal Information

sumontha 382 (siberian-husky)  

E-book is perfect for the book lovers dog breed Siberian Husky is likely to be useful to the reader. There are many meat content. Native Sib...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you