Page 1


นิเทศาสตร์บูรณาการ จัดพิมพ์ ราคา 99 บาท พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2555 จำ�นวน 2,000 เล่ม จัดจำ�หน่ายโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิมพ์ที่ หมิง การพิมพ์ ทั้งหมดนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

หนั ง สื อ DIY* หรื อ ที ่ เ รี ย กว่ า Do It Your self นเี้ กิดจากความชอบทีน่ �ำ สิง่ ทีม่ อี ยูร่ อบตัวมาประ ดิ ษ ฐ์ แ ละเป็ น การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ ซึง่ สิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆเราสามารถสร้างสรรค์ได้ดว้ ยตนเอง หนังสือ DIY*เล่มนีอ้ ยากชวนเพือ่ นๆ น�ำ สิง่ ของ ที่ไม่ใช้แล้วหรืออยู่ภายในบ้านมาประดิษฐ์ในตอน ที่ชื่อว่า “Christmas Party” แล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าความ สุ ข สามารถสร้ า งขึ้ น ได้ ด้ ว ยผลงานของตั ว เอง By* Ming


diy : 8

diy : 14

diy : 12

diy : 15

DIY Chocolate Snowmen For Kids

DIY christmas gift

diy : 13

diy : 16

Sweet Play by “lambinetelsa”


DIY

CUPCAKE FLOWER LIGHTS ช่วงนี้บรรยากาศของเทศกาลและการฉลองทำ� ให้ชวี ติ คึกคักมีความสุข มีไฟสว่างระยิบระยับ ช่วย เพิม่ ความรูสกึ ดีๆ ให้กบั วันหน้าปีหน้าทีจ่ ะมาถึงขอแค่ปลี ะ ครั้งสำ�หรับเพื่อนๆที่มีโปรแกรมที่ต้องประดับไฟ เรามี DIY ไฟประดับทำ�ไฟดอกไม้จากถ้วยกระดาษ ที่ ทำ � คั พ เค้ ก ทำ � ง่ า ยแต่ ช่ ว ยให้ ไ ฟประดั บ ของเรา ไม่ธรรมดา มีดีไซน์และสไตล์ขึ้นเยอะ ไปดูกันเลย

สิง่ ทีต่ อ้ งการสำ�หรับไฟประดับดอกไม้กม็ ี ถ้วยกระดาษคัพ เค้ก และไฟประดับทีม่ าเป็นสายทีไ่ ว้ใช้ประดับตามสถาน ที่นั่น กรรไกร และมีคัตเตอร์หรือ exacto knife

diy : 8

diy : 9


Step1:ทำ � ใบพั บ ครึ่ ง ถ้ ว ยคั พ เค้ ก 2ครั้ ง แล้ ว ตั ด เป็นรูปใบที่ปลายถ้วยตามแบบ

Step2 : ทำ�กลีบดอกไม้8กลีบ – พับครึง่ ถ้วยคัพเค้ก3 ครัง้ และที่ปลายถ้วยตัดปลายให้โค้งมนเหมือนกลีบดอก

Step 5 : วางซ้อนถ้วยคัพเค้กแต่ละชั้นเข้าไปในหลอด ไฟแต่ละดวง เพื่อให้เป็นดอกไม้

Step3 : ทำ�กลีบดอกไม้แบบ16กลีบ – พับครึง่ ถ้วยคัพเค้ก 4ครั้ง แล้วตัดปลายมนเช่นกัน

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีไฟดอกไม้ไว้สร้างบรรยากาศ แห่งความสุขความสนุกสนาน และเพิม่ ความหมายดีๆใน กับการก้าวสู่ปีหน้าที่สดใสสวยงาม

diy : 10

Step4:กางถ้ ว ยที่ พั บ ไว้ อ อกแล้ ว กรี ด กระดาษ ตรงกลางเป็นกากบาทX

diy : 11


DIY Woven paper gift topper เ ผ ล อ แ ป้ ป เ ดี ย ว ก็ จ ะ วั น ปี ใ ห ม่ แ ล้ ว เ พื่ อ น ๆ ค น ไ ห น มี ข อ ง ข วั ญ แล้วแต่ยังไม่มีไอเดียห่อของขวัญลองมาดู DIY ที่เราเอามาฝากในวันนี้ก่อนดีกว่า ทำ�ง่ายและไม่เสียเวลาด้วย

DIY “Christmas Tree” ประเพณีการประดับตกแต่งใน วันคริสต์มาสได้เริม่ ขึน้ อีกแล้วปีหนึง่ ๆ นัน้ ผ่านไปไวจริงๆ วันนีม้ ไี อเดียการ ทำ � ต้ น คริ ส ต์ ม าสแบบง่ า ยๆมาให้ ได้ลองทำ�ตกแต่งกัน

ไปเตรียมอุปกรณ์กัน กระดาษสีตัดกันอย่างต่ำ� 3 สี

เสร็จแล้วก็ตัดกระดาษทั้งสามสีเป็นเส้นตรงให้กว้าง ประมาณ 1 ซม.แล้วนำ�กระดาษมาสานให้เป็นลาย

อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งจั ด หามามี คื อ แก้ ว กระดาษแบบกรวยเป็นทรงกรวยดัง ใน กระดาษ สี กาว กรรไกร สี ชนิดต่างๆ ตามความถนัด สี เทียน สีอะคริริค สีโปสเตอร์ ได้หมด และอุปกรณ์ตกแต่ง อื่ น ๆเช่ น กากเพรชหลาก สีริบบิ้นกระดุมลูกปัด

และมาติ ด บนกล่ อ งของขวั ญ ที่ ถู ก ห่ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เท่านี้ก็เรียบร้อยมีไอเดียไปห่อของขวัญ

diy : 12

diy : 13


DIY Chocolate Snowmen For Kids ใกล้ชว่ งวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ นี้แล้วลองมาหากิจกรรม ที่ทำ�ได้เองที่ บ้านกับเด็กๆ กันมีงาน DIY Chocolate Snowmen For Kids ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าเป็นยังไงบ้าง

DIY christmas gift ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาทุกที วันนี้ DIY Christ mas gift มาให้เพื่อนๆ เป็นทางเลือกแต่เนิ่นๆทำ�เองได้แล้ว ก็ไม่ยากเลยไปลองดูกัน

ก่อนอื่นต้องมีขวดแก้วเล็กสำ�หรับบรรจุอาหารด้านใน ไม่ว่าจะเป็นsnack,chocolate,หลายๆชนิดผสมกันหรือ bakery ที่เราทำ�เองอย่างคุกกี้ เป็นต้น

มาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยมีช้อนพลาสติก ไวต์ช็อคโกแลตช็อคโกแลตท๊อฟฟี่สีส้ม เริ่มจากหั่นชิ้นท๊อฟฟี่สีส้มให้เป็นทรงหยด น้ำ�เพื่อใช้เป็นจมูกของ snowmen

แล้วนำ�ใส่ขวดแก้วปิดและติด tag เทศกาลคริสต์มาส tag น่ารักๆ แล้วเขียนข้อความอวยพร เท่านี้เอง

ต่อมาให้ตุ๋นไวต์ช็อคโกแลตก่อนและนำ�ช้อน ด้านหลังจุ่มลงไปให้มีไวต์ช็อคโกแลตติดขึ้น มา แล้วนำ�จมูกสีสม้ ทีเ่ ตรียมไว้มาติดในตอนนี้ ทิ้งไว้จนแข็ง หลังจากนัน้ นำ�ช็อิ คโกแลตมาตกแต่งตาปาก และ หมวกตามความต้องการทิง้ ไว้จนแข็งเท่า นี้ก็เรียบร้อย diy : 14

diy : 15


ด้วยส่วนประกอบ 3 ชิ้นที่จะทำ� ให้การทานช็อคโกแลตสนุกกว่าที่ เคยเริ่มต้นด้วยชิ้นแรกที่สำ�คัญที่สุด คือช็อคโกแลตรูปสีเ่ หลีย่ มขนาดพอดี คำ�ที่เว้นช่องว่างตรงกลางไว้สอดไส้ รสชาติอื่นๆเข้าไปได้มีให้เลือกตั้ง แต่ไวต์ชอ็ คโกแลตช็อคโกแลตนมหรือ ดาร์กช็อคโกแลต ส่วนทีส่ องคือไส้หลากหลายรสชาติ ซึ่งมีให้เลือกทั้งไส้ตังเมเหนียวหนึบ หรือไส้คาราเมลหวานหอม และส่วนสุดท้ายคือ ท็อปปิง้ ด้าน บนอย่าง เช่น ผลไม้แห้งถั่ว หรือเยลลี่

Sweet Play by “lambinetelsa” สำ�หรับคนทีร่ กั ของหวานเป็น ชี วิ ต จิ ต ใจโดยเฉพาะช็ อ คโกแลต ที่ ห อมหวานไอเดี ย นี้ น่ า จะทำ � ให้ คุณอิม่ เอมกับของหวานทีร่ กั มากกว่า เดิม เพราะแบรนด์ lambinetelsa ได้ สร้างสรรค์ช็อคโกแลตที่สามารถ ปรับเปลีย่ นช็อคโกแลตได้ตามความ ต้องการของแต่ละคน

diy : 16

ส่วนวิธสี นุกกับช็อคโกแลตนีก้ ง็ า่ ยๆ แค่เลือกประเภทของช็อคโกแลตตาม ด้ ว ยไส้ ที่ อ ยากจะจั บ คู่ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ปิดท้ายด้วยท็อปปิ้งเพิ่มรสชาติแค่ นี้ ก็ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม รสชาติ ใ ห้ กั บ ของหวานแบบเดิมๆได้แล้วถือว่าเป็น การผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ การปรุ ง ของหวานกั บ ศิ ล ปะแห่ ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีส่ ร้างมูลค่า เพิ่มแถมยังโดนใจผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยถ้ายังนึกภาพไม่ออกลองเข้าไป ชมคลิปวิดีโอได้ตามลิงค์ได้เลย

diy : 17


THANK YOU

สารพัดเทคนิคทำ�เองได้.เข้าถึง ได้จาก:http://www.iurban.in.th. (วันทีค ่ น ้ ข้อมูล31ธันวาคม2555)

diy : 18

diy : 19


Ming  

This book is about D.I.Y things that we can make it by ourself from anything useless in your home. I'm guarantee that this book...