Page 1


บทบรรณาธิการ 4 Street Fashion 6 กำ�เนิด Street Fashion 8 Short pants 9 Maxi dresses 11 Hyper Coler 12

T-shirt 15 Bag Trend 16 Shoes 18 Denim 20 Pleat 21


สำ � ห รั บ แ ฟ ชั่ น ส ไ ต ล์ Street Fashion นั้น เหมาะกับบุคคล ที่เปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยๆ ตาม อารมณ์ตามใจตนเอง ไม่ชอบจำ�เจอยู่ กับลุคใดลุคหนึง่ ไม่มกี ารกำ�หนดกรอบ ของแฟชั่น

บนโลกปั จ จุ บั น มี แ ฟชั่ น เกิ ด ขึ้ น มากมายซึ่งมีผลกระทบต่อ พฤติกรรมการ บริ โ ภคและการใช้ ชี วิ ต อยู่ ข องผู้ ค น ในสั ง คมเพราะวิ ถี ชี วิ ข องผู้ ค นเป็ น ตั ว กำ�หนดแนวทางในการบริโภค เป็นตัวกำ� หนดแฟชั่น กำ�หนด แนวทางในการแสดง ออกทางทัศนคติ ท่าทาง และฐานะ ทาง เศรษฐกิจ สังคม ดั ง นั้ น เมื่ อ แฟชั่ น ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น แน่ น อนว่ า ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ จ ะต้ อ งหลง ไปกับกระแสนิยม เพื่อจะไม่ให้ตนเองตก เทรนด์ล้าหลังซึ่งแฟชั่นที่พบในปัจจุบัน นั้ น จะอยู่ ใ นรู้ แ บบการแต่ ง กายและ แฟชั่ น เสื้ อ ผ้ า ใหม่ ๆ ที่ เ ข้ า มาย่ อ มมี ราคาแพง ทำ�ให้ผู้คนที่หลงใหลไปกับ กระแสแฟชั่ น ใหม่ สิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง เป็นจำ�นวนมาก

เพราะเป็นการผสมผสานเสื้อ ผ้ า ในรู ป แบบต่ า งๆที่ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะ เฉพาะของตนเองให้ อ อกมาเป็ น ตน เองให้มากที่สุด การผสมผสานเสื้อผ้า ให้ออกมาเป็นตนเองนั้น ไม่จำ�เป็นต้อง มี ท ฤษฎี ห รื อ แบบแผนเพราะผู้ ใ ส่ สามารถหยิบเอาเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าใหม่ หรือเสื้อผ้าเก่าที่ตนเองมี อยู่แล้วมาผสมผสานกันโดยจะทำ� ให้เกิดชุดใหม่ขึ้น เป็นการแสดง ออกถึ ง ความสร้ า งสรรค์ ศิลปะในความคิดของตน เองอีกด้วย

เป็ น สไตล์ ก ารแต่ ง ตั ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตามกระแสนิ ย มที่ มี ม าเรื่ อ ยๆไม่ ไ ด้ เป็ น สไตล์ ที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นใหม่ ๆ ซึ่ ง กระแสนิ ย มแฟชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาใหม่ ๆ นั้น ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเกิดขึ้นแต่ แฟชั่นสไตล์ Street Fashion ก็สามารถ ดึงเอาสไตล์ของตนเองเข้ามาทำ�ให้เกิด ความสวยงามแบบไม่ ต กเทรนด์ ไ ด้ ยิ่งกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปมากก็ทำ� ให้ เ กิ ด แฟชั่ น ใหม่ ๆ ตามมาเรื่ อ ยๆ เราจะเปลี่ ย นการแต่ ง กายของเรา ตามไปเรื่องหรอ ? เป็นไปไม่ได้อย่างแน่ ที่ เ ราจะตามกระแสนิ ย มมากจนลื ม เรื่ อ งเงิ น ทองของเราจึ ง มี ค นจำ � นวน หนึ่ ง ที่ เ ค้ า เลื อ กที่ จ ะอยู่ กั บ ตนเองไม่ ตามกระแสนิยม เป็นตัวของตนเองเกิด ขึ้น ส่งผลให้แฟชั่นสไตล์ Street Fashion เกิดขึ้นด้วย การเกิดขึน้ ของ Street Fashion นอกจากจะเป็ น แหล่ ง ซื้ อ -ขายของ สินค้าแล้ว ยังเป็นแหล่งที่รวมที่เกิดขึ้น ของแฟชั่ น ใหม่ ๆ แฟชั่ น กั บ การท่ อ ง

แฟชั่นกับการท่องเที่ยว ? การที่ เ ราจะท่ อ งเที่ ย วไปใน สถานที่ต่างๆ เราก็ควรจะมีการแต่งกาย ให้เหมาสมกับสถานที่นั้นๆ เพราะว่า สถานที่แต่ละแห่งก็จะมีความแตกต่าง กันไป ทั้งสภาพอากาศ อุณหภูมิ พื้นที่ และสถานการณ์ อย่างเช่น เราไปเที่ยว ทะเล เราก็ควรจะแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศ เลือกเอาแฟชั่นที่เหมาะสมกับ สถานที่นั้น ซึ่งรวมไปถึงกาลเทศะด้วย การเลื อ กท่ อ งเที่ ย วไปในสถานที่ ต่ า งๆ ก็ เ หมื อ นกั บ การเลื อ กแฟชั่ น เพราะ ส่ ว นมากแล้ ว คนส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเลื อ ก ไปในสถานที่ที่ตนเอชอบ ที่ที่ตนเองสนใจ ที่ที่อยากค้นหา แม้แต่ที่ที่ไม่เคยไปมา ก่อน เมื่อเราตัดสินใจที่จะลองไปคนหา สิ่ ง ต่ า งๆในสถานที่ ที่ ต นเองอยากรู้ จั ก แล้ว มนั ก็เปรียกับเป็นการค้นหา อย่างหนึ่งและเมื่อเราพบคำ� ตอบ ว่ามันใช่และเข้ากันได้ กับตัวเราเอง มันก็จะ ทำ � ให้ เ รามี ค วามสุ ข


Street Fashion คำ�นี้มาจากไหน ?

LONDON เมืองใหญ่ที่ก่อกำ�เนิด แนวแฟชั่นที่โดดเด่นกว่าที่อื่นๆใดในโลก แ ล ะ เ ป็ น ต้ น กำ � เ นิ ด บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ Street Fashion เพราะที่นี่ไม่มีห้องเสื้อ ชั้นสูงหรือที่เรียก Haute Couture เพราะ ด้ ว ย โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ค น อั ง กฤษที่ สามารถแบ่ ง ชั้ น ของประชากร ไ ด้ ด้ ว ย ร ะ บ บ ภ า ษี จึ ง ทำ � ใ ห้ ค น ชั้ น กลางเป็ น ประชากรหลั ก ของประเทศ!! และมีคนชั้นล่าง (รายได้น้อย) บ้างเล็ก น้อย ส่วนชนชั้นสูงนั้นน้อยมาก ผู้คนส่วน ใหญ่ เ ลยค่ อ นข้ า งมี วิ ถี ชี วิ ต ในระดั บ ที่ ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เมื่อคนชั้นสูงมี น้อย ก็ทำ�ให้วิถีชีวิตแฟชั่นแบบคนชั้น Aristocrat ไม่ได้เป็นแบบแผนให้คนทั่ง ประเทศปฎิบัติตาม เฉกเช่น แบบชาว ฝรั่งเศส คนชนชั้นกลางจำ�นวนมาก จึงมีบทบาทในการแสดงออกทาง แฟชั่น และเหมือนเป็นตัวแทน ภาพลั ก ษณ์ ข องชาวอั ง กฤษ

ในเรื่ อ งรสนิ ย มด้ า นแฟชั่ น ประกอบ กับนโยบายผลิตประชากรในยุคหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำ� ให้เกิดปรากฎ การณ์ baby boom เกิดหนุ่มสาววัย รุ่นยุค 60’s มากมายที่ไม่มีกำ�ลังซื้อแฟ ชั่นหรูหรา ซึ่งช่วงนั้นจะได้รับอิทธิพล จาก Haute Couture ของฝรั่งเศสทำ� ให้แฟชั่นยุคนั้นจะดูไฮโซ Exclusive ยาวบานรุ่ ม ร่ า มจั บ เดรปตี เ กล็ ด แยก ย้วยเอวคอดอกชันตั้งด้วยสเตย์รัดหน้า ท้อง ทำ�ให้วัยรุ่นยุเบบี้บูมก่อปฏิกิริยา ปฏิเสธแฟชั่นเหล่านั้นเพราะใส่แล้วแก่ ทันตาเห็นแล้วคิดว่าทำ�ไมถึงไม่มีชุด เก๋ๆ ให้วัยรุ่นใส่บ้าง ผลทำ�ให้ทุกคนมี ปฏิกิริยาออกมาในแนวเดียวกันหมด คือ ปฏิเสธความหรูหราปฏิเสธเรือนร่าง แบบเอวคอดอกชั น สะโพก ผายมาสู่เรือนร่างแบบใหม่ อกแฟบ ไม่เน้นเอวสะโพก


ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีก่อนเทรนด์การแต่งตัวต้องอัพเดต และตามติด กับรันเวย์ จะถือว่าอินเทรนด์เป็นที่สุด แต่ตอนนี้อะไรหลายอย่างในโลกเปลี่ยน แปลงไปเช่นเดียวกับเทรนด์แฟชัน่ ถูกปรับเปลีย่ นมาในรูปแบบ Street Fashion ดว้ ย แรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค ์ และความชืน่ ชอบของแต่ละคนทำ�ให้การแต่งตัว ออกจากบ้านคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป แม้แต่นางแบบ Catwalk งานนี้อาจตก ขอบรันเวย์กันเลยทีเดียวนัั่นถือว่าเป็นจุดกำ�เนิดของ Street Fashion Fever ที่เติบ โตจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของ Street Fashion

Street Fashion สัมผัสได้ถึงรูปร่างเสมือนจริงทั้งอ้วน ผอม ขาสั้น ซึ่งล้วน แล้วเป็นสรีระที่พบเห็นอย่างคุ้นตาตามท้องถนนมากกว่ารูปร่างเพอร์เฟคนางแบบ บน catwalk ทำ�ให้หลายคนหันมาให้ความสนใจปรับให้เข้ากับรูปร่างของตัวเองได้ อย่างไม่ยากในการแต่งตัวแนวสตรีท การตัดเย็บของเสื้อผ้าไม่ได้เน้นที่แบรนด์ดัง หรือว่าเสื้อผ้าที่หรูหราเป็นสไตล์แบบที่เราเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปขึ้นอยู่กับ แรงบั น ดาลใจในการเลื อ กการตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ในแบบต่ า งๆเลื อ กหยิ บ ขึ้ น โน่นมาแมทช์เข้ากับชิ้นนี้ ผสมผสานเข้ากันอย่างไม่เพ อร์ เ ฟคที่ เป็นจุดดึงดูดใจได้อย่างมีเสน่ห์ และแตกต่าง เรียนรู้จุด ด้ อ ยเสริ ม เติ ม จุ ด เด่ น ให้ เ ข้ า กั บ รู ป ร่ า งของแต่ ล ะคน แฟชั่นเข้ามาทำ�ความรู้จักกับทุกคนได้ในทุกเวลา ทั้งการเดินเล่นตามท้องถนน การท่องเที่ยว งานปาร์ตี้ การเล่นกีฬา การรับประทาน อาหาร การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับยังเป็นจุดเปลี่ยน ่ของการเกิดแฟชั่นใหม่

อากาศร้อนขนาดนี้ เห็นทีต้องหากางเกงขาสั้น สุดเก๋มีสไตล์อัพเดตเทรนด์ ใหม่ให้เข้ากับฤดูกาลสักหน่อยคะ “ Short pants กางเกงขาสั้น เกินพิกัดรันเวย์ ” อวดเรียวขาสวย แต่สาวไซส์ต่างกันก็ควรเลือกดีไซน์ของกางเกงขาสั้นเพื่อความ สวยงามแบบเกินพิกัด SIZE S สาวรูปร่างเล็กขาตะเกียบควร เลื อ กกางเกงขนาดสั้ น สั ก นิ ด และ ขนาดพอดี ตั ว สั ก หน่ อ ยจะช่ ว ยเพิ่ ม ความยาวของช่ ว งขาขึ้ น มาได้ ทั น ตา ไม่ควรเลือกทีม่ เี นือ้ ผ้าระบาย เพราะจะ SIZE L เน้นช่วงขาตะเกียบของคุณลดเสน่ ห์ สาวใส่ใหญ่อาจมีปัญหามากที่ ลงไปครึ่ ง หนึ่ ง เลยนะคะหรื อ อาจจะ สุดในเรื่องความไม่มั่นใจ ทำ�เอาหลายคน เลื อ กกางเกงขาสั้ น ยาวระดั บ เข่ า ที่ ใส่เกียร์ถอยหลังกับเทรนด์กางเกงขาสั้น เป็นทรงกระบอกแบบเบสิค เพราะจะ เลือกใส่แบบกางเกงทรงหลวมใหญ่เพื่อ ช่วยให้ต้นขาคุณใหญ่และได้รูปมาก ปกปิดรูปร่าง แต่นั้นเป็นความคิดที่ผิดเลย ขึ้น คะ เปลี่ยนมาใส่กางเกงเอวต่ำ�พอดีตัว SIZE M ความยาระดับเข่า ไม่ควรใส่แบบพอดีตัว สาวไซต์มาตรฐานเลือกสไตล์ เกินไป กางเกงขาสั้นแบบรัดรูป หรือแบบ ที่ชอบได้ไม่อยาก แต่เพิ่มเคล็ดลับเพื่อ ผ้ายืด ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเพราะ ความสวยงาม และมั่นใจมากขึ้นด้วย จะทำ � ให้ เ น้ น รู ป ร่ า งช่ ว งต้ น ขาเกิ น ไป การเลื อ กการเกงขาสั้ น ไซต์ พ อดี ตั ว พร้อมลุยกับเทรนด์นี้ได้แล้วละคะเลือก ไล่ตามเรียวขา เพิ่มลูกเล่นให้ปลาย ใส่กางเกงขาสั้นที่เป็นผ้ายีนส์ หรือผ้าที่มี กางเกงกางออกเล็กน้อย หรือเลือกกาง เนื้อแข็ง จะสวยเพียวอย่างน่าประทับใจ เกงขาสั้นเอวสูงจะช่วยให้รูปร่างดูเป็น คะ โมเดลสวยเพรียวคะ


Trendyday ขออินกับกระแสแฟชั่นแม็กซี่เดรส ที่พร้อม สวยเริงร่าได้ในทุกฤดู เปลี่ยนลุคส์ให้คุณกลายเป็นสาวแม็ก ซี่เดรส กระโปรงแม็กซี่ได้อย่างไม่ยาก ด้วยการเลือกที่มีลวด ลาย สีสัน อินเทรนด์ให้เข้าตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวไซต์ไหน รับรองงานนี้ได้ สวยครบทุกไซต์ แล้วเพิ่มเติมให้ครบเซตก่อนออกจากบ้านด้วนเครื่องประดับสุดเก๋ เท่านี้ก็เป็นสาวแม็กซี่เต็มตัว สามารถออกไปทำ�งาน เดินเล่นชิวในวันพักผ่อน ท่อง เที่ยวต่างจังหวัด ฯลฯ ได้อย่างไม่มีข้อจำ�กัดเลยคะ .. . - ขนาดความยาวพอดีของแม๊กซี่เดรส :: เทรนด์นี้อาจจะมีปัญหาเล็กน้อย สำ�หรับสาวมินิไซส์ เนื่องจากขนาดความยาวของแม็กซี่เดรสจะเป็นอุปสรรคเล็ก น้อย ถ้าจะใส่ให้ดูดีแบบยาวเกือบถึงพื้น ควรเพิ่มความสูงของตัวคุณด้วยรองเท้า ส้นตึกก็จะทำ�ให้รูปร่างดูสมส่วนมากขึ้น หรือเลือกลายขวาง ลานปริ้นท์ แบบไม่ ต้องรัดรูป จะช่วยเพิ่มความสมส่วนของสาวมินิไซส์ - เพิ่มเสน่ห์ให้แม๊กซี่เดรสตัวโปรด :: เนื่องจากธรรมชา ติของแม็กซี่เดรสจะ เป็นกระโปรงทรงหลวมค่อนข้างยาว หากไม่เน้นทรวดทรงสักหน่อย จะทำ�ให้ดูหุ่น ไม่น่ามองเท่าไหร่ จึงต้องเพิ่มลูกเล่นด้วยเข็มขัดเส้นเล็กมาคาดตรงช่วง เอว หรือจะเพิ่มระดับความเซ็กซี่แบบชวนมองด้วยสไตล์แบบคล้องคอ เกาะอก หรือเปลือยหลังก็เพิ่มความน่าสนใจอย่างมากคะ - เครื่องประดับที่เข้ากับแม๊กซี่เดรส :: แฟชั่นชุเดรสมีความ โดดเด่นอยู่เป็นทุนเดิม การเลือกเครื่องประดับเพื่อเติมแต่ง ความน่าสนใจของแฟชั่นนิสต้าอย่างเราเพิ่มมากขึ้น สีที่ ดึงดูดในเลือกมาแมตช์กับเทรนด์นี้ คือสีทอง หรือออกสไตล์ ทองเหลืองอย่างเดียว จะดูเจิดที่สุด ทั้งสร้อยคอ กำ�ไล หรือ แหวนขนาดใหญ่จัดมาได้เลยคะ


“ Hyper Color เลือกเสือ้ ผ้าสีสดใส ใส่อย่างไรให้ดสู วย ” ท�ำ ลายกำ�แพง ความไม่ มั่ น ใจของสาวสาวที่ ไ ม่ ก ล้ า ลองหยิ บ เสื้ อ ผ้ า ที่ มี สี สั น เปรี้ ย วจื้ ด มาใส่ เห็นทีต้องรีบจัดการแปลงร่างเป็นแฟชั่นนิสต้าพาไปสวยกับสาวรูปร่างสูงใหญ่ สาวตัวเล็ก สาวอวบอ้วนหุ่นน่ากอด หรือสาวหุ่นตะเกียบ เลือกสีที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ ช่วยสร้างลูกเล่นสีสันในการแต่งตัวได้แจ่มแจ่มคะ บางคนไม่กล้าเลือกเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดเนื่องจากว่าจะกลัวไม่เข้ากับตัวเอง เกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาแว๊บแว๊บ ทำ�ให้ไม่ว่าเวลาจะไปงานเฉลิมลอง ปาร์ตี้ หรือ งานอื่น ล้วนแต่หยิบเสื้อผ้าโทนขรึมมา เกิดความจำ�เจเล็กน้อยนะคะ ถึงคราวที่ ต้องมองหาสีสัน แต้มความมีชีวิตชีวาในการแต่งตัว แต่ถ้าใครที่ยังไม่อยากจัดเต็ม ทั้งชุด ลองเริ่มจากสีสันของเครื่องประดับทีละชิ้น สองชิ้น จะเป็นกระเป๋า สร้อย คอ กำ�ไล หมวก แหวน ผ้าคาดผม แล้วค่อยค่อยเติมสีสันลงไปที่เสื้อผ้า อย่าง เสื้อ กระโปรง ชุดเดรสสีสด จากที่ชอบสีเอิร์ทโทนลองเลือกสีที่อ่อนลง และเพิ่มความ สด สว่างขึ้นทีละนิดคะ

เสื้ อ ผ้ า นอกจากใช้ ห่ ม คลุ ม ร่ า งกายเพื่ อ ป้ อ งกั น ความหนาวเย็ น และไอร้อน คงจำ�เป็นอย่างยิ่งหากการ เลือกเสื้อผ้าของแต่ละต้องเลือกใช้ให้ เข้ า กั บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะสี ผิ ว และโอกาส ของแต่ละคน ผิวขาวอมชมพู สาวสาวผิวขาวเลือสีสันสดใส ผ่านฉลุยตลอดนะคะแต่จะเลือกอย่าง ไรให้ เ หมาะที่ สุ ด ลองมาดู กั น ผิ ว ขาว อมชมพู เลือกสีฟ้าอมเขียว สีฟ้าอ่อน โกโก้ สีชมพูออ่ น สสี ม้ จะขับผิวให้ดเู ปล่ง ปลั่ ง เจิ ด จรั ส แจ่ ม แจ่ ม ออกงานที่ ไ หน เด่นล้ำ�หน้าแน่นอนคะ ผิวขาวเหลือง สาวผิ ว ขาวโชคดี เ ป็ น ทุ น เดิ ม ไม่ว่าจะหยิบสีอะไรก็เวิร์ค ยิ่งสาวผิว ขาวเหลือง เลือกได้ทุกสีทั้งวสีแดง สี เขียว สีฟ้า สีชมพู สีแสบขนาดไหนใส่ อย่างไรก็สวยจนน่าอิจฉา ไม่ต้องสงสัย ว่าเดินไปไหนทำ�ไมมีแต่คนมองนะคะ แหมก็สีเสื้อผ้าชวนสะกดความสวยเด่น ขนาดนี้ไม่มองไม่ได้แล้วคะ

ผิวสองสี หรือผิวสีน้ำ�ผึ้ง สาวผิวลองสีหรือผิวสีน้ำ�ผึ้งมี เสน่ห์ที่สีผิวของตัวเอง ฉะนั้นแล้วเลือก เสื้อผ้าสีค่อนข้างอ่อน อย่างสีน้ำ�ตาล อมแดง สีเขียวอมฟ้า สีชมพูอมส้ม สีชมพูนม แบบที่ไม่ดูร้อนแรงหรือเย็น ตาจนเกินไปเปล่งประกายสีผิวสวยกับ เสื้อผ้าโทนนี้ลงตัวคะ ผิวสีคล้ำ� ค่อนข้างดำ� หรือสีแทน สาวผิวสีคล้ำ� หากเลือกสีสด เกินไป อาจจะถูกเรียกว่าเป็นอีกาคาบ พริกได้นะคะ oop!! งั้นต้องระวังการ เลือกสีให้เข้ากับตัวเองกันหน่อย อย่าง สีน้ำ�ตาลเข้ม สีฟ้า สีม่วง สีเทา สีเขียว เข้ม สีแนวนี้จะช่วยทำ�ให้ผิวดูสว่างขึ้น คะ


อินเทรนด์กับแฟชั่นเสื้อยืด สวมใส่สบาย ที่บ่งบอกสไตล์ความเป็นตัวคุณ ผ่านลวดลาย ตัวอักษร เสื้อยืดของคุณลายไหน แล้วบุคลิกของคุณจะเป็นอย่างไร ลองมาดูกันเลย… T-shirt History ประวัติยืดยืด : เสื้อยืดเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวงการ Street Fashion จาก วัฒนธรรมของอเมริกา ในยุคศตวรรษที่ 1950 จากอิทธิพลของหนังเรื่อง Street Car NAME Desire นำ�แสดงโดยมาร์ลอนแบรนโดที่ออกฉายในปี 1951 และ Rebel Without a Cause นำ�แสดงโดยเจมส์ ดีน ในปี ค.ศ.1955 ยิ่งเพิ่มความชัดเจน ให้กับเทรนด์แฟชั่นเสื้อยืดมากขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาเสื้อยืดได้กลายเป็นเสื้อผ้า ติดตู้ติดตัวของหลายคนอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน T-shirt Style การเลือกใส่เสื้อยืดนอกจากจะสามารถหยิบใส่ได้อย่างสบายใจ แต่ดึงดูด ความน่าสนใจมากขึ้นนั้นคือ ลายบนเสื้อ ที่สามารถสะท้อนตัวตนและบุคลิกของผู้ สวมใส่ได้ทั้งลายย้อนยุค ลายแนวร็อกเกอร์ ลายดอกไม้ สัตว์ป่า ธรรมชาติ ลายตัวอักษร ลายโลโก้ หรือลายดนตรี ศิลปิน เสื้อยืดแต่ละสไตล์เหล่านี้ บอกนิสัยของคุณได้…


กระเป๋าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจ สาวสาว รองจากแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า เนื่ อ งจากเป็ น ชิ้ น ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ การแต่ ง ตั ว ของคุ ณ ให้ ส มบู ร ณ์ แ บบ พร้ อ มก้ า วขาออกจากบ้ า นได้ อ ย่ า ง มั่นใจ การเลือกกระเป๋าสักใบ ให้เข้ากับ เสื้อผ้าที่เลือกมาใส่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ หากเลื อ กไม่ เ ข้ า กั น ก็ ทำ � ให้ ก ลุ้ ม ใจ ได้เหมือนกัน เทรนด์แฟชั่นกระเป๋ามาเร็วไป เร็วติดจรวด เช่นเดียวกับแฟชั่นเสื้อผ้า ต้องรีบมาอัพเดตเทรนด์กระแสแฟชั่น ในซีซั่นนี้ไปพร้อมกันคะ - กระเป๋าถือ สไตล์นี้พบบ่อยสำ�หรับ สาวสาวที่ ต้ อ งออกงานด้ ว ยรู ป ร่ า งที่ ดีไซน์เข้ากับลุคงานปาร์ตี้ทำ�ให้สาวๆ เลือกหยิบมาเป็นเอสเซสเซอร์รี่ชิ้นเอก แต่ใช่ว่าจะหยิบกระเป๋าถือนี้ออกงาน ได้อย่างเดียว ดีไซน์นี้ยังเหมาะกับสาว ที่ ส วมลุ ค ความทะมั ด ทะแมงในวั น สบายสบายดูดีมากคะ

-กระเป๋าคล้องแขน มีดไี ซน์และรูปทรง ที่ชัดเจน เหมาะสำ�หรับสาวที่ต้องการ ความคล่องตัวแบบไม่ต้องพกสัมภาระ มากมายนั ก เลื อ กแบบกระเป๋ า คล้ อ ง แขนช่วยเพิ่มความน่าสนใจสไตล์สาว ทันสมัย - กระเป๋าสะพายใบเล็ก สาวบ้าหอบ ฟาง ลองเปลี่ยนมาลองใช้กระเป๋าสะ พายใบเล็ก เพื่อเปลี่ยนสไตล์รับรองถึง ความสะดวกสบายเนื่องจากจะใส่ได้ เฉพาะของที่จำ�เป็นเท่านั้นคะ แถมยัง น่ า รั ก เข้ า กั บ สาวสาวได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทีเดียว

- กระเป๋าสะพายยาว กระเป๋าสะพาย ยาวยังคงได้รับความนิยม จากบรรดา แฟชั่นนิสต้ามาตลอด ไม่ว่าแบรนด์ไหน ก็จัดเซตใหม่แบบกระเป๋าสะพายยาม มากันทั้งนั้น การใช้งานที่เหมาะกับทุก การใช้ ง านด้ ว ยรู ป ทรงที่ เ ข้ า ได้ กั บ ทุ ก สไตล์ สีคลาสิคที่กำ�ลังมาแรงได้แก่ สี น้ำ�ตาล สีกรมท่า สีโทนเข้มจะสามารถ แมตช์กับเสื้อผ้าได้ง่าย หลายสไตล์ - กระเป๋าแฟชั่นพลาสติก กระเป๋า สไตล์พลาสติกได้รับความนิยมในช่วง ซีซั่นนี้ เข้ากับสภาพดินฟ้า อากาศเป็น อย่ า งดี สี สั น ชวนมองของกระเป๋ า พลาสติ ก หลากหลายรู ป ทรงเป็ น สิ่ ง ที่ เรี ย กความสนใจของคนรั ก กระเป๋ า TIPS…สาวสาวหลายคนเลื อ กใช้ เลือกมาเป็นหนึ่งในคอลเล็คชั่นคะ กระเป๋าอย่างคุ้มค่าไม่ว่ามี อะไรก็ใส่ลง ไปซะหมด ทั้งเครื่องลำ�อางค์ สมุดโน้ต ร่ม ของเล็กๆน้อยๆ กระจุกระจิกอีกนา นับไม่ถ้วน ทำ�เอาเกิดอาการปวดหลัง วิธชี ว่ ยบรรเทา ควรเลือกกระเป๋าสะพาย ที่มีสายสะพายขนาดใหญ่ และปรับระ ดับให้สูงขึ้นมา เพื่อช่วยให้รับน้ำ�หนัก แบบสมดุลของบ่า ในอินเทรนด์สำ�หรับ ซีซั่นนี้ต้องหามาไว้สะพายสักใบแล้ว


เทรนด์รองเท้ายางทักทายรันเวย์ต่างประเทศจบเคลื่อนที่เข้ามายังบ้าน เรา เริ่มจากแบรนด์ดัง Melissa ผู้นำ�เทรนด์แฟชั่นรองเท้ายางเป็นแบรนด์แรกจาก นั้นตามมาติดติดด้วย Vivienne Westwood ที่ส่งคอลเลคชั่น Lady Dragon มา เรียกรอยยิ้มจากสาวสาว Shoes loverหรือแม้แต่แบรนด์ Hi-End อย่าง Chanel ก็ หยิบเทรนด์รองเท้ายาง มาเป็นคอล เลคชั่นครองใจ Shoes Lover การสวมใส่ที่ สบายเข้ากับหน้าฝนจึงทำ�ให้หลายคนเลือกมาเป็นรองเท้าคู่โปรดในเวลาน style เลือกแบบให้เข้ากับไลฟสไตล์
รองเท้ายางส้นเตี้ยหูหนีบไม่เปอะไม่ เปื้ อ นง่ า ยหรื อ ถ้ า เลื อ กแบบที่ เ ป็ น รองเท้ า หุ้ ม ส้ น คล้ า ยรองเท้ า คั ต ชู ก็ ส ามารถ ใส่ไปงานที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็มีใช้เลือกหลายสไตล์แต่เพื่อความ สะดวกสบายไม่มีกลิ่นอับของเท้า ควรเลือกรองเท้ายางส้นเตี้ยที่มีรูระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท และระบายความอับชื้น หากเลือกสวมใส่ในวันสบายๆ จะเลือก เป็นรองเท้ายางแบบแตะหรือสานก็สวยแบบสบายสบายได้ ส่วนในเรื่องสีสันเลือก ได้ตามรสนิยมของผู้สวมใส่ แต่ถ้าจะให้เข้ากับชุดง่ายก็คือสีดำ� น้ำ�ตาล หรือสีโทร เข้ม จะช่วยให้เลือกเสื้อผ้ามาแมตช์กันได้ง่ายคะ Size ความคิดที่ว่าจะซื้อรองเท้ายางที่มี ขนาดเล็กกว่าไซส์ปกติของเราแล้วมันจะยืด เป็น ความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยคะ นอกจากขนาดไซส์ ที่ไม่ขยายเพิ่มขึ้นแล้ว เวลาสวมใส่ยังคับทำ�ให้ เกิดการดึงรั้งผิวหนังบริเวณหน้าเท้า เป็นแผลได้ ฉะนั้นควรเลือกที่มีขนาดพอดีกับเท้า เพื่อความ สบายของเท้า


Denim history ถนิ่ ฐานของเดนิม ที่แรกมาจากทางใต้ของฝรั่งเศสที่ใช้คำ� ว่า Serge de Nimes อีกที่มีแหล่งกำ�เนิด แถวอิตาลี เมืองที่ห่างจาก Nimes ไปแค่ 500กม.ซึ่งมาจาก คำ�ว่า Genose คือ เครื่องนุ่งห่มสีน้ำ�เงิน ของนักเดินเรือ สอง ประวัติความเป็นมาจากสองสถานที่อาจ จะบอกถึงความเป็นมาของเดนิมให้หาย สงสัยกันได้บางส่วนนะคะ Denim – Style Guru
แฟชั่นเดนิม ที่เข้าใส่กันทั่วประเทศโลก หลายแบบ หลายสไตล์ แต่ทำ�ยังไงก็ดูไม่เข้ากับรูป ร่างของตัวเอง แฟชั่นนิสต้า อย่างtrendyday เลือก สามไซต์ สามสไตล์ มาตรฐานที่ เ ข้ า กั บ บุ ค ลิ ก ของแต่ ล ะคน มากที่สุดนะคะ จะ ได้ใส่แบบสวยๆเข้า กับรูปร่างอย่างสมส่วน เก๋กิบ

Size S : เลือกแนว skinny เดฟระดับ ยาวให้พอดีกับตาตุ่มจะทำ�ให้ดูช่วงขา เรียวยาวขึ้นหรือใครชอบแบบทรงตรง ทรงกระบอกก็ ไ ด้ อ ยู่ น ะคะเพิ่ ม ความ ระหงส์อีกนิดกับรองเท้าส้นสูง หรือกาง เกงเอวสูง โชว์เรียวขาก็ผา่ นฉลุย กับสาว Size S
 Size M : รปู ร่างดีไม่ตอ้ งห่วงยังไงก็เก๋ Good ไฉไลได้ทุกแบบทุกทรง แต่เพิ่ม Gimmick ด้วยกางเกงรอยขาดนิด รอบ แปะหน่อย หรือเลือกทรงขาม้าเน้นสัด ส่วนได้อย่างดูดีเลยทีเดียว
 Size L : เลือกกางเกงสีเข้ม จะช่วย พรางให้รูปร่างดูเพรียวขึ้น เน้นแบบที่มี กระเป๋าหลัง และเอวต่ำ�สักหน่อย จะได้ไม่เน้นช่วงสะโพกจนเกิน ไปคะ

New Arrival กระโปรงพลีท Pleat…แฟชั่นอัดกลีบมาในแบบ Casual look 
แฟชั่นนิสต้าหลายคนคงมีโอกาส ทำ�ความรู้จักกับลุคนี้มาบ้างแล้ว แต่ขอ ขยายความเพิ่มอีกนิดสำ�หรับสาวๆที่ลืม ไปหน่อยนะคะ Casual เป็นลุคที่ใส่ง่าย สบาย เรียบ ลงตัว เปลี่ยนลุคจากเด็กกะ กระโปรงพลีท Pleat หนึง่ ในชุด โปโล กลายเป็นสาวเท่ เนี๊ยบ ดู สำ�คัญสำ�หรับสาวสาวที่ต้องเคยสัมผัส ดีมีสไตล์ การใส่กระโปรง ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอนุบาล มัธยม หรือ พ ลี ท มี ข้ อ ดี ท ะ ลุ เ ท ร น ด์ อื่ น มหาวิทยาลัย นอกจากการใส่กระโปรง ตรงที่สามารถพลางรูปร่างได้อย่างเนียน พลีทไปเรียนแล้ว ขอหยิบ New Arival ที่เดียวเชียว ทำ�เอาสาวหลายคนชื่นชอบ กระโปรงพลีท Pleat…แฟชั่นอัดกลีบ เพราะไม่ว่าจะมีเอวหนา หรือ Big ass มาให้สาวสาวได้อินเทรนด์กัน เพราะไม่ ขนาดไหนพลีทจะช่วยพรางส่วนเกินได้ ว่ากระแสแฟชั่นจะเคลื่อนย้ายไปในทิศ อย่างน่าแปลกใจแถมเวลาใส่ยังลุกนั่งได้ ทางไหน แต่กระโปรงพลีสอัดกลีบยังได้ อย่างสบาย แต่ข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ รั บ การต้ อ บรั บ ที่ ดี จ ากแฟชั่ น นิ ส ต้ า อยู่ จี บ จะแตกทำ � ให้ ก ระโปรงพลี ท ตลอดเวลา ทั้งใส่ในวันทำ�งาน หรือวัน ของคุณไม่สวยอย่างเคย Please สบายๆ เพียงเราเลือกสไตล์ที่เน้นกาตัด โดยการไม่ ต้ อ งซั ก บ่ อ ยๆหรื อ เย็บ มี pattern ที่ดูเข้ากับยุคสมัย อั ด พลี ท ใหม่ ใ นราคาที่ ไ ม่ แ พง ปัจจุบันสวยกันแฟชั่นอัดกลับละคะ… ด้วยนะคะ


Leisurely Fashion  

หนังสือเกี่ยวกับประเภทแฟชั่น ในแนวแฟชั่นสตรีท

Leisurely Fashion  

หนังสือเกี่ยวกับประเภทแฟชั่น ในแนวแฟชั่นสตรีท

Advertisement