Page 1

10

DOG TOP HIT SMALL

PUG

CHI HUA HUA

BEAGLE

PEKING

POODLE

YORKSHIRE TERRIER

POMERANIAN

FRENCH BULL DOG

SHIH TZU

สุนัขพันธุ์เล็ก น่ารัก ที่นิยมเลี้ยง.. JACK RUSSELL TERRIER


10 สุนัขพันธุ์เล็ก น่ารัก ที่คนนิยมเลี้ยง.. - HATHAIPHAT CHAIWONG 5314101385


คํำ�นํำ� หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความนิ ย มในการเลี้ ย งสุ นั ข พั น ธุุ์ เ ล็ ก ที่ นิยมเลี้ยงกันมากที่สุด ซึ่งก็ได้มีการจัด 10 อันดับของสุนัขพันธุ์เล็กที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง กัน.. โดยสุนัขในแต่ละสายพันธุ์นั้นก็แฝงไปด้วยความน่ารัก ความน่าเอ็นดูชวนให้ผู้อ่านได้ ลุ่มหลงไปกับความน่ารักของเจ้าสุนัขสายพันธุ์เล็กเหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีกผู้ที่นิยมเลี้ยง สุนัขพันธุ์เล็กกันเป็นจำ�นวนมาก หนังสือ 10 สุนัขพันธุ์เล็ก น่ารัก ที่คนนิยมเลี้ยงนี้นั้นยังมีการบอกกล่าวถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมทั่วไป รวมไปถึงวิธีการเทคนิคการเลี้ยงของสุนัขพันธุ์เล็กทั้ง 10 อันดับนี้ด้วย ติดตามกันต่อในเล่มเลยนะคะ


สารบัญ อันดับที่ 1 Shih Tzu อันดับที่ 2 Pomeranian อันดับที่ 3 Poodle อันดับที่ 4 Pug อันดับที่ 5 Chi hua hua อันดับที่ 6 French Bull Dog อันดับที่ 7 Jack Russell Terrier อันดับที่ 8 Yorkshire Terrier อันดับที่ 9 Peking อันดับที่ 10 Beagle บรรณานุกรม

1 6 10 14 19 24 28 32 37 42 46


อันดับที่ 1 SHIH TZU


SHIH TZU (ชิสุ) อาจเป็นเพราะภาพ ลักษณ์หมาน้อยตากลมโต ผูก โบว์ที่หน้าผาก มีขนยาวสวย ดูสง่างาม ขนาดพอเหมาะ พา ไปไหนมาไหนได้ ไ ม่ ลำ � บาก แถมยังนิสยั เป็นมิตร ขีเ้ ล่น และ ช่ า งประจบเลยทำ � ให้ มี ผู้ ค น จำ � นวนไม่ น้ อ ยหลงใหลได้ ปลื้ ม เจ้ า สุ นั ข พั น ธุ์ “ ชิ สุ ” และเลี้ ย งเป็ น สมาชิ ก สี่ ข าประจำ � ครอบครั ว กั น อย่ า งแพร่ หลาย แต่รู้ไหมว่าประวัติความเป็นมาของสุนัขชิสุน่ะเป็นถึง 1 ใน 3 สุนัขชั้นสูงจากจักรพรรดิ จีนเชียวนะ

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์ชิสุ ชิสุ เป็น สุนัขขนาดเล็กในกลุ่มทอย (Toy Group) มีน้ำ�หนักประมาณ4.5 -7.5 กิโลกรัม (หรือราว 10 - 16 ปอนด์) ส่วนสูงประมาณ 25 - 27 ซม. (หรือราว 10 - 11 นิ้ว) ทั้งนี้ ชิสุ มีลักษณะนิสัย กล้าหาญ มีความตื่นตัว ขี้ประจบ มีความสง่าอยู่ในตัวเดิน หน้าเชิด การย่างก้าวสง่าผ่าเผยนอกจากนี้ ชิสุ ยังรักความสะอาด เป็นมิตรกับทุกคน ปรับตัวได้ดี และ ชอบที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆกับเจ้าของในทุกเรื่อง แล้วก็ไม่ ชอบถูกทิ้งไว้ในบ้าน ชิสุชอบวิ่งและรักความสนุกซึ่งเจ้าของจำ�เป็นจะต้องพามันออกไปวิ่ง ออกกำ�ลังกายบ้าง -2-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ชิสุ ชิสุมีอายุค่อนข้างยืนยาว คือประมาณ 10-18 ปี ตามแต่ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาหาร และการเลี้ยงดู โรคที่มักเกิดขึ้นกับชิสุ คือโรคตาแห้ง โรคหูน้ำ�หนวก หูอักเสบ โดย เจ้ า ของควรหมั่ น ทำ � ความสะอาดตาและหู ข องชิ สุ อ ย่ า งสม่ำ � เสมอด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � ความสะอาดของมันโดยเฉพาะ ส่วนโรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชิสุ ได้ เช่น โรคนิ่ว โรคไต และไส้เลื่อน นอกจากนี้ ขนเป็นส่วนประกอบสำ�คัญที่เป็นตัวชี้วัดความสวยงามของชิสุ โดยเฉพาะ ชิสุเป็นสุนัขขนยาวที่จะต้องดูแลมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีขนเส้นเล็กและพันกันได้ง่าย หากไม่ รู้จักวิธีการรักษาขนให้ดีื ขนของชิสุจะพันกันและมีโอกาสเป็นโรตผิวหนังได้ง่าย ๆ ทั้งนี้ิ การ แปรงขนอย่างสม่ำ�เสมอทุกวันจะช่วยให้ผิวหนังและขนสะอาดของชิสุเป็นเงางามื เพราะมีการ นวดให้ ต่ อ มน้ำ � มั น ที่ โ คนขนขั บ น้ำ � มั น ออกมาเคลื อ บเส้ น ผมได้ ม ากขึ้ น ทำ � ให้ ผิ ว หนั ง มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ แ ละยั ง เป็ น การช่ ว ยขจั ด รั ง แคและสิ่ ง สกปรกอื่ น ออกจากผิ ว หนั ง -3-


Shih Tzu

ของชิสุด้วยอาหารที่เหมควรเป็นอาหารเม็ดมากกว่าอาหารกระป๋อง เพราะสุนัขมีขนยาว หาก ให้กินอาหารกระป๋องจะทำ�ให้เลอะหนวดเครา เหม็นคาว ทำ�ให้ต้องทำ�ความสะอาดกันทุก ครั้ ง ไปและหากล้ า งออกไม่ ห มดก็ จ ะกลายเป็ น ที่ ส ะสมของเชื้ อ โรคอี ก ทั้ ง ถ้ า ให้ อ าหาร กระป๋ อ งต้ อ งใช้ ใ ห้ ห มดในคราวเดี ย วไม่ เ ช่ น นั้ น จะเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพของชิ สุ ข องคุ ณ ได้ ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะที่สุดเห็นจะเป็นอาหารเม็ด ทั้งนี้ การเลือกซื้อควรเลือกประเภท สำ�หรับสุนัขพันธุ์เล็ก โดยเลือกดูให้เหมาะกับช่วงวัยของชิสุด้วย เช่น ถ้าเป็นอาหารลูกสุนัข ข้างถุงจะพิมพ์ไว้ว่า Puppy มีโปรตีนมากกว่า เม็ดจะเล็กกว่าและจะแพงกว่าอาหารสุนัข โตนิดหน่อย -4-


-5-


P อันดับที่ 2 POMERANIAN

-5-


Pomeranian (ปอม เมอเรเนียน)

หากพูดถึงสุนัขตัวเล็ก ๆ ขนฟู ๆ หางเป็นพวง จมูกแหลม ๆ ตาแป๋วเป็นประกาย แน่นอนว่าสุนัขที่ว่านี้คือพันธุ์ ปอมเมอเรเนียน ที่ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องขอจับขอสัมผัสความ น่ารักกันใกล้ ๆ แต่ที่เห็นน่ารัก ดูบอบบางเหมือนคุณหนูแบบนี้แท้จริงแล้ว ปอมเมอเรเนี ย นมี ต้ น ตระกู ล มาจากสุ นั ข ลากเลื่ อ นของประเทศไอซ์ แ ลนด์ แ ละเลปแลนด์ บ ริ เ วณ ตอนเหนือของทวีปยุโรปโน่นแน่ะ -7-


POMERANIAN

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน

ปอมเมอเรเนียน เป็นสุนัขที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำ�หนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.7-2.5 กิโลกรัม ถ้าน้ำ�หนักน้อยหรือมากกว่านี้ จะถือว่าไม่ได้มาตรฐานสายพันธุ์ เป็นสุนัขที่ว่องไว ปราดเปรียว มีขนชั้นในที่แน่นและนุ่ม และมีขนชั้นนอกที่หยาบกว่าชั้นใน หางสวยงามเป็น พวงขน และตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่สูง หางจะขนานไปกับหลัง โดยลักษณะนิสัยพื้นฐานของ ปอมเมอเรเนียนนี้ คือ จะตื่นตัวเสมอ เห่าเก่ง มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น อวดดี สง่างาม และ ขณะก้าวย่างแสดงถึงความมีชีวิตชีวา เป็นพันธุ์สมบูรณ์ทั้งรูปร่างและการเคลื่อนไหว

-8-


POMERANIAN

การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน

การดูแลขนของปอมเมอเรเนียนต้องได้รับการแปรงขนทุกวันหรืออาทิตย์ละสอง ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำ�เป็นเพื่อที่จะให้ขนที่หนาและสวยไม่พันกัน ขนของปอมเมอเรเนียน ต้องการการเล็มบ้างแค่ครั้งคราว ส่วนการดูแลหูและเล็บเป็นประจำ�เป็นสิ่งที่แนะนำ�รวมกับ การอาบน้ำ� อย่างไรก็ตาม ไม่ควรอาบน้ำ�ให้ปอมเมอเรเนียนบ่อยมากจนเกินไป เพราะการ อาบน้ำ�บ่อยจะทำ�ให้หนังและขนเแห้งจนเกินไป เนื่องจากน้ำ�มันที่จำ�เป็นถูกล้างออกไปหมด นอกจากการดูแลขนแล้ว สิ่งที่สำ�คัญที่มากที่สุดสำ�หรับสุนัขปอมเมอเรเนียน คือ การได้รับการดูแลสุขภาพปากและฟันเป็นอย่างดี เนื่องจากปอมเมอเรเนียนง่ายต่อการ สูญเสียฟันอันเนื่องมาจากปัญหาฟันผุ หรือสุขภาพเหงือกไม่ดี จึงต้องมั่นทำ�ความสะอาด ฟันให้เป็นประจำ� และควรให้อาหารชนิดแห้งเพื่อลดปัญหาสุขภาพปากและฟัน

-9-


อันดับที่ 3 POODLE


Poodle (พุดเดิ้ล) สุ นั ข พั น ธุ์ พุ ด เ ดิ้ ล ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เ ป็ น สุ นั ข ที่ มี ค วามนิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกและขึ้ น ชื่ อ ว่ า ฉลาด ฝึกง่าย สอนง่าย ขี้อ้อน และประจบเก่ ง เป็ น ที่ สุ ด แถม ยังอดทนไม่ขี้แย เลี้ยงง่ายแม้ จะปากเปราะไปบ้ า งแต่ ก็ ไ ม่ ได้ เ ป็ น หมาที่ เ ห่ า ไม่ รู้ เ รื่ อ ง ยิ่งในบ้านเรา พุดเดิ้สายพันธุ์นิยมเลี้ยง กัน คือ พุดเดิ้ลทอยมันกลายเป็นหวานใจตัว จ้อยของหลาย ๆ ครอบครัว เพราะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แถมยังมีเอกลักษณ์เป็นเหมือนตุ๊กตา ที่มีชีวิต สดใสมีชีวิตชีวา มีนิสัยรักสวย รักงาม ชอบเสริมสวย ชอบเที่ยว และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้เร็ว

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล พุดเดิ้ล ถูกจัดอยู่กลุ่ม สุนัข ที่ไม่ใช้ในเกมกีฬา (Non sporting Group) เป็นสุนัข ประเภทสวยงาม ปากเรียวยาว ดวงตากลมโต หูห้อยลงมาปิดแก้ม ขนดกและหยิกชนิดติด หนัง ขนสั้นและเงางาม ขนค่อนข้างละเอียด เรียบ หยาบเล็กน้อยและไม่มีขนปุกปุย สีขน มีตั้งแต่สีน้ำ�ตาลอ่อนจนถึงน้ำ�ตาลแก่ มีขนสีขาวแต้มบริเวณหน้าอกเรียกว่า สตาร์ ข้อเท้า และปลายหาง อาจจะมีจุดสีขาวเล็กน้อยบริเวณใบหน้า จมูกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อมันตกใจ

-11-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธฺุ์พุดเดิ้ล อาหารการกินของสุนัขพุดเดิ้ล ควรให้เป็นอาหารสำ�เร็จรูปจะดีที่สุด อาหาร สำ�เร็จรูปนั้นมีอยู่หลายสูตรด้วยกัน ได้แก่ อาหารสูตรลูกสุนัข อาหารสูตรสุนัขโต และ อาหารสูตรสุนัขแก่ การให้อาหารก็ควรให้ตรงตามอายุและสูตร เนื่องจากสุนัขในแต่ละวัย นั้นมีความต้องการอาหารที่แตกต่างกัน อย่างเช่น ลูกสุนัข จำ�เป็นต้องได้รับสารอาหาร จำ�พวกโปรตีนสูงกว่าสุนัขโต ในขณะที่ร่างกายของสุนัขโตจะต้องการอาหารประเภท พลังงานมากกว่าโปรตีน อย่างนี้เป็นต้น และปริมาณการให้อาหารก็ไม่ควรมากจนเกินไป เพราะพุดเดิ้ล จัดเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่กินไม่มาก นอกจากเรื่องของโภชนาการแล้ว การให้อาหารสุนัขยังควรคำ�นึงถึงความสะอาด เป็นสำ�คัญ เจ้าของต้องคอยหมั่นดูแลภาชนะใส่อาหารและสถานที่กินให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ ที่พร้อมจะทำ�ร้ายสุนัขของเรา ส่วนในด้าน การดูแลความสะอาดของพุดเดิ้ลจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องหู เพราะพุดเดิ้ลมีใบหู ที่ใหญ่ หนา ห้อยปรกลงมา จึงต้องหมั่นสำ�รวจดูใบหูบ่อย ๆ แล้วใช้สำ�ลีเช็ดทำ�ความสะอาด ให้หมดจด ซึ่งจะดีมากหากจะหยอดน้ำ�ยาเช็ดหูเข้าไปก่อนประมาณ 5 นาที เพื่อทำ�ให้สิ่ง สกปรกอ่อนตัว และง่ายในการเช็ดออกมา แต่ระวังอย่าแหย่สำ�ลีลึกจนเกินไป เพราะอาจจะ เป็นอันตรายต่อหูชั้นในได้ นอกจากนี้ ตาก็เป็นอวัยวะสำ�คัญที่พบปัญหา พูเดิ้ลส่วนใหญ่จะมีร่องน้ำ�ตาที่เห็น ได้ค่อนข้างชัด ซึ่งเป็นจุดที่ทำ�ให้คราบน้ำ�ตาหรือสิ่งสกปรกไปหมักหมมได้ง่าย เจ้าของจึงควร คอยเช็ดทำ�ความสะอาดให้ทุกวัน เพราะหากทิ้งไว้นาน ๆ คราบนั้นจะฝังแน่นอย่างถาวร เช็ดไม่ออก นอกจากนั้น ยังควรหมั่นตรวจดูดวงตาของพูเดิ้ลด้วยว่ามีฝ้าขาว ๆ หรือรอยขีด ข่วน รอยแผลบ้างหรือไม่

-12-


POODLE -13-


อันดับที่ 4 PUG


Pug (ปั๊ก) ในปัจจุบัน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักสุนัขสายพันธุ์ปั๊กเป็นแน่ เนื่องด้วยกระแสความนิยม ในสุนัขสายพันธุ์นี้ที่เริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะด้วยอุปนิสัยน่ารักน่าเลี้ยงก็ดี หรือจะด้วย รูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ มองอย่างไรก็ไม่เบื่อ ชวนให้หัวเราะแล้วอารมณ์ดีทุกครา ที่มองปั๊กน้อย สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่ทำ�ให้คนไทยหันมาเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้มาก ขึ้นตามลำ�ดับ ด้วยความร่าเริงที่ไม่เหมือนใคร หน้าตาแลดูฉงนปนทะเล้น และอารมณ์ดีอยู่ตลอด เวลา ทำ�ให้ปั๊กไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังแพร่หลาย มากขึ้นทั่วโลกอีกด้วย

-15-


ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์ปั๊ก สุนัขพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน มากในปัจจุบัน เนื่องจากมีนิสัยน่ารัก ถึงหน้าตาของ เขาจะดูเหมือนคิดมากไปสักหน่อย แต่ถ้าได้ลองเลี้ยงแล้วจะหลงใหลไม่รู้ตัว เพราะความอ่อนโยน ของมัน ข้อควรระวังในการเลี้ยงคือสภาพอากาศที่ร้อน ปั๊กจะทนไม่ค่อยได้ ถ้าทนไม่ไหวอาจเป็น ลมแดดได้ และถ้าอากาศเย็นควรให้อยู่ในที่อุ่น ๆ หรือหาเสื้อมาสวมให้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัด

-16-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ปั๊ก แม้สุนัขพันธุ์นี้จะไม่ต้องการการ ดูแลเสริมสวยให้ยุ่งยากมากนัก แต่ก็จำ�เป็นต้อง ได้รับการรักษาความสะอาดทุกวัน อีกทั้งการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการออกกำ�ลังกาย ก็ เป็นสิ่งสำ�คัญ ถึงแม้ปั๊กจะไม่ใช่สุนัขที่รักกีฬา แต่การพาเขาไปออกกำ�ลังกายให้พอเพียง ก็จะ ช่วยให้เขาไม่อ้วนและกลายเป็นสุนัขที่เฉื่อยชาจนเกินไป เนื่องจากรูปทรงของตาและใบหน้าทำ�ให้สุนัขสายพันธุ์นี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการ บาดเจ็บที่ตาได้ง่าย ถ้าปั๊กของคุณกำ�ลังถูตาอยู่ กระพริบตาถี่ ๆ มีน้ำ�ตาไหลมากเกิน หรือตามีการเปลี่ยนสีไป ควรปรึกษา สัตวแพทย์ของคุณโดยทันที และการที่เป็น สุนัขจมูกสั้น เขาจึงมักมีปัญหาเกี่ยวกับ เพดานปากอ่อน จึงจำ�เป็นต้องตรวจสอบ อยู่เสมอ นอกจากนี้ ปั๊กยังมีความเสี่ยงที่ จะอ้วนได้ง่าย ดังนั้น การควบคุมปริมาณ อาหารและการออกกำ�ลังกายจึงเป็นสิ่ง จำ�เป็น โครงสร้างกะโหลกศีรษะที่สั้นส่ง ผลให้ปั๊ก มักมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ส่วนต้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มี อุณหภูมิสูงหรือภายหลังการออกกำ�ลัง กายอย่าง หนัก จึงควรหลีกเลี่ยงการออก กำ�ลังกายที่มากเกินไป และการเลี้ยงดูใน สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง -17-


PUG. -18-


อันดับที่ 5 CHI HUA HUA


Chi Hua Hua (ชิวาวา) จะเห็ น ได้ ว่ า เซเลบฯในฮอลลี้ วู้ ด หลายคนชอบหิ้ ว เจ้ า มะหมาตั ว เล็ ก กระจิ๊ ด ริ ด ไว้ในกระเป๋าข้างกาย เจ้ามะหมาที่ว่านั่นจะเป็นพันธุ์ใดไม่ได้เลย หากไม่ใช่พันธุ์ชิวาวา ซึ่งจัด ได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และในปัจจุบันสุนัขพันธุ์ชวิ าวากำ�ลังเป็นที่นิยมกัน มากของเหล่าผู้ที่รักสุนัข เพราะด้วยขนาดตัวของมันและอุปนิสัยที่ขี้เล่น น่ารัก ผู้คนส่วนใหญ่ จึงนิยมนำ�เจ้าชิวาวามาเลี้ยงนั่นเอง

-20-


ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์ชิวาวา หลาย ๆ คนลงความเห็นว่า สุนัข ชิวาวา มีนิสัยที่ค่อนข้างติดเจ้าของและไม่ทำ�ลาย ข้าว ขี้ประจบมาก อ้อน บางครั้งก็เป็น สุนัข ที่หยิ่งในตัว ถ้าไม่ใช่เจ้าของจะไม่ให้จับต้อง ปากเปราะเห่าเสียงดังเหมือน สุนัข พันธุ์เล็กตัวอื่น ๆ ทำ�ให้ สุนัข ชิวาวา เหมาะที่จะเลี้ยง ไว้สำ�หรับเป็นเพื่อนมากกว่าหมาเฝ้าบ้าน แต่จากการสำ�รวจของเดลิเมล์ พบว่า ชิวาวา สามารถสร้างความเสียหายให้เจ้าของได้เฉียด 40,000 บาท ตลอดช่วงอายุขัยของมัน เรียก ได้ว่า เป็นรองแค่สุนัขพันธุ์เกรทเดนที่สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยของเจ้า ของเฉลี่ย 41,540 บาท โดยอาจอ้างได้ว่าเป็นเพราะขนาดตัวของสุนัขพันธุ์นี้มีขนาดใหญ -21-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ชิวาวา

สุนัขพันธุ์ชิวาวาเพศผู้อายุ 1 ปี จะเริ่มเป็นสัดซึ่งเร็วกว่าเพศเมีย เริ่มเหล่หนุ่มตอน ช่วงอายุ 18 เดือน หลังจากผสมพันธุ์แล้วตกลูกเต็มที่ 1-3 ตัว น้ำ�หนักตั้งท้องจะมีขนาด 2 กิโลกว่า ลูกสุนัข มีน้ำ�หนัก 1 ขีด ไม่เกิน 2 ขีด มีขนาดเล็กมาก แรกเพิ่งคลอด ต้องคอยดูแลให้ สุนัข กินนมแม่ ซึ่งช่วงนี้ควรระวังเรื่องโรคต่าง ๆ พออายุราวเดือนครึ่ง ควรเริ่มฝึกให้ สุนัข ชิวาวา กินอาหารเม็ดด้วยการแช่น้ำ� ให้นิ่ม หรือผสมนมแพะเล็กน้อย หรือให้ อาหารเหลวสำ�หรับลูกสุนัข เป็นการฝึกให้สุนัข เลียหรือกินอาหารได้เอง -22-


-Chi hua hua-23-


อันดับที่ 6 FRENCH BULL DOG


French Bull Dog (เฟรนช์ บูลด็อก)

เป็นเรื่องขำ�ขำ�ที่ว่า ท่าไม้ตายของเจ้าหมาที่ชื่อ เฟรนช์ บูลด็อก นั้นเป็นหน้านิ่ง ๆ ที่ดู แล้วไม่รู้ว่าอารมณ์ไหน เพื่อที่จะหลอกล่อให้เราเข้าใกล้ เพราะหากเผลอสัมผัส ลูบไล้เจ้า เฟรนช์ บูลด็อก เมื่อใดรับรองได้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนโดนน็อกด้วยตาโต ๆ หน้าย่น ๆ หูกางคล้าย ค้างคาวที่มองไปมองมากลับดูมีเสน่ห์ และ สุดท้ายก็ตกเป็นทาสรักของเฟรนช์ บูลด็อก อย่าง ถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียว

-25-


ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อก ฉลาด กล้าหาญ ร่าเริง ชอบเล่น ชอบออกกำ�ลังกาย และตื่นตัวอยู่เสมอ เป็นมิตร เข้ากับคนและสัตว์อื่น ๆ ได้ดี เฟรนช์ บูลด็อก เป็นสุนัขที่เห่าน้อย ไม่ทนต่ออากาศร้อน โดยเฉพาะตัวที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ อาจจะยังปรับตัวไม่ได้ แต่สำ�หรับสุนัข เฟรนช์ บูลด็อก ที่เกิดในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสภาวะอากาศเท่าไรนัก

การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์เฟรนช์ บูลด็อก ด้วยความที่เป็นสุนัขขนสั้น เฟรนช์ บูลด็อก จึงไม่ต้องการการดูแลมาก แต่เจ้าตูบ จะผลัดขนในช่วงหน้าร้อน การออกกำ�ลังกายทำ�ได้ง่าย โดยพามันเดินเล่นรอบ ๆ บ้าน หรือ โยนลูกบอลเล่นกับมัน นอกจากนี้ มันไม่ชอบการถูกทิ้งให้อยู่ตามลำ�พัง ผู้เลี้ยงต้องให้ ความสำ�คัญ กับเรื่องระบบการหายใจของสุนัขด้วย หายใจทางปากถี่ขึ้นจนผิดปกติ ควรรีบ นำ�มันเข้าที่ร่มหรือห้องแอร์โดยเร็ว และหากมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นฮีทสโตรก (ชักเนื่องจาก ความร้อน) ควรลดอุณหภูมิร่างกายของมันให้เร็วที่สุด เช่น เอาน้ำ�ราดเอาน้ำ�แข็งไปโปะ แล้วพาไปหาหมอให้ฉีดยากันชักโดยเร็ว ส่วนเรื่องการกินข้าวของเจ้าหมาพันธุ์นี้ หากเจ้าของกินข้าวเวลาเดียวกันกับ เฟรนช์ บูลด็อก เห็นทีจะต้องทำ�ใจในเรื่องมารยาทในการกินอาหารของมันหน่อยนะ เพราะ เฟรนช์ บูลด็อก จะกินข้าวด้วยเสียงจุ๊บจั๊บให้ได้ยินกันถ้วนหน้า เมื่ออิ่มแล้วมันก็จะมานอนบนตัก ของคุณและเริ่มผายลมออกมาเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งท้องไส้เริ่มหายปั่นป่วน มันก็จะนอน หงายท้องอย่างสบายใจ แล้วเริ่มกระบวนการกรนเสียงดังเพื่อให้คุณคลายเหงา -26-


FRENCH BULL DOG

-27-


อันดับที่ 7 JACK RUSSELL TERRIER


Jack Russell Terrier (แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย) เจ้าตูบตัวจ้อย ฉลาด น่ารัก แต่แอบซนสุด ๆ อย่างสุนัข พันธุ์แจ๊ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย (Jack Russell Terrier) กำ�ลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะมันเหมาะ สำ�หรับเลี้ยงในบ้านได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะแจ๊ค รัสเซลล์ เทอร์เรียข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยง ชนิดอื่น ๆ หรือ เจ้าของ ดังนั้น จึงเหมาะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา และด้วยบุคลิกอัน กระฉับกระเฉงของมันจะทำ�ให้คุณเพลินกับมันไปได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์แจ๊ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย สุนัขพันธุ์นี้สามารถมีชีวิตได้นานถึง 14 ปี แจ๊ค รัสเซลล์ เทอร์เรียร์ เป็นนักล่า ตัวเล็ก ๆ ที่ยอดเยี่ยม พวกมันเป็นสุนัขที่ฉลาด ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่เขาเชื่อฟังคำ�สั่ง ของเจ้านายได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสนามแข่งขัน โดยในอดีต แจ๊ค รัสเซลล์ จะไล่ล่าไปตั้งแต่สุนัขจิ้งจอกจนถึงหนูตัวเล็ก ๆ พวกมันจะใช้เวลาในการสำ�รวจพื้นที่ก่อนจะ ทำ�การไล่ล่า เพื่อความแม่นยำ� -29-


นอกจากนี้ สุนัข แจ๊ค รัสเซลล์ ยังเข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ เหมาะเป็นทั้ง สุนัขที่เลี้ยงในบ้าน และก็สามารถพาออกไปนอกบ้านได้อย่างไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามด้วย ธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นจนถึงขั้นซนของ แจ็ค รัสเซลล์ ทำ�ให้ผู้เลี้ยงจำ�เป็นที่จะต้อง ให้เขาอยู่ในสถานที่ที่ซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดเป็นอย่างดี

การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์แจ๊ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย ผู้เลี้ยงจำ�นวนมากมักมีความคิดว่า หากน้องหมาทานแต่อาหารเม็ด น้องหมาจะ เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ถูกปาก และไม่อยากทาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาหารที่เหมาะ สมกับน้องหมาที่สุดก็คือ อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปเหล่านี้นั่นเอง เนื่องจากอาหารเม็ดสำ�เร็จรูป จะมีการคำ�นวณปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ที่น้องหมาควรได้รับต่อมื้อมาอย่างพอดี โดย ผู้เลี้ยงควรให้น้องหมาทานอาหารตามสูตรและให้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ข้างถุง หรือข้างกล่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้น้องหมาของเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกายและไม่มากหรือน้อยจนอาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพตามมาภายหลัง แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรียร์ เป็นสุนัขที่ไม่จำ�เป็นต้องอาบน้ำ�บ่อย และการอาบน้ำ�เพียง เดือนละครั้งก็เพียงพอต่อความต้องการของน้องหมาแล้ว เนื่องจากพวกมันไม่มีต่อมเหงื่อ เหมือนกับคนเรา การอาบน้ำ�บ่อย ๆ อาจทำ�ให้ผิวหนังของน้องหมาแห้ง แต่อาจเพิ่มจำ�นวน ครั้งในการอาบน้ำ�ได้ตามสมควร หากว่ามันออกไปเล่นจนสกปรกมากเกินไป แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรียร์ เป็นสุนัขที่มีลักษณะนิสัยกระฉับกระเฉง และตื่นตัว เป็นอย่างมาก จึงทำ�ให้น้องหมามีความต้องการและชอบการออกกำ�ลังกายเป็นชีวิตจิตใจ แต่การพาน้องหมาไปออกกำ�ลังกายนอกบ้าน หรือบริเวณพื้นที่สาธารณะนั้น จำ�เป็นต้อง คำ�นึงถึงลักษณะนิสัยของสุนัขสายพันธุ์ แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรียร์ เป็นพิเศษ เพราะ พวกมันมีแนวโน้มที่จะวิ่งไล่กวดสุนัขหรือสัตว์อื่น ๆ ที่พบเห็นได้โดยง่าย ผู้เลี้ยงจึงควรใส่สาย จูงให้มันทุกครั้งเมื่อพามันออกไปเดินเล่นหรือออกกำ�ลังกาย -30-


JACK RUSSELL TERRIER

-31-


อันดับที่ 8 YORKSHIRE TERRIER


Yorkshire Terrier (ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย)

หากพูดถึงสุนัขโนเนมแห่งท้องทุ่งและเหมืองถ่านหินอ้างว้างห่างไกลเมืองยอร์ค เชียร์ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีชีวิตประจำ�วันเป็นสุนัขใช้งาน รับหน้าที่ในการ ตามล่าและไล่จับเจ้าหนูตัวร้ายจอมป่วน... แต่มาวันนี้ หากลองพิมพ์ชื่อของเจ้าตูบแสนซนนี้ ลงในอินเทอร์เน็ต คงมีเรื่องราวมากมายปรากฎขึ้นให้อ่านกันไม่หวาดไม่ไหว หลายคนคง นึกออกแล้วใช่ไหมล่ะว่า เรากำ�ลังพูดถึงเจ้าสุนัขตัวน้อยขนยาวสายพันธุ์ ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย (Yorkshire Terrier) หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ยอร์คกี้” นั่นเอง -33-


ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ยอร์คเชียร์ เป็นสุนัขตัวเล็กที่เปี่ยมด้วยพลัง ชอบเล่น และอยากรู้ อยากเห็น นอกจากนั้น ยังชอบผจญภัย รักอิสระ และไม่ค่อยรู้จักความกลัว ด้วยความเป็นสุนัขที่ มีนิสัยกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร ทำ�ให้ยอร์คเชียร์มักไม่สนใจว่าตัวเองนั้นตัวเล็กกระจิดริด แค่ไหน เมื่อเจอคนแปลกหน้า ยอร์คเชียร์จึงพร้อมที่จะเห่าเตือนเจ้าของเสมอ สุนัข ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เหมาะกับคนทุกช่วงอายุ และเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี สำ�หรับคนโสดหรือผู้ไม่มีบุตร หากบ้านใดมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัว ควรสอนเด็กให้รู้จัก วิธีปฏิบัติตัวและวิธีเล่นกับ ยอร์คเชียร์ เพราะหากเด็กเล่นกับมันแรง ๆ ก็อาจทำ�ให้มัน บาดเจ็บได้ง่าย เพราะมันตัวเล็กและบอบบาง บางทีอาจอันตรายถึงชีวิต หรือ หากยอร์คเชียร์ ถูกเด็กแกล้งเป็นประจำ� ก็จะทำ�ให้นิสัยของมันเปลี่ยนเป็นก้าวร้าว โมโหง่าย หรืออาจถึง ขั้นกัดคน หากพ่อแม่รู้จักสอนลูก ๆ ให้ปฏิบัติตัวต่อยอร์คเชียร์อย่างดีแล้วมันก็จะเป็นสัตว์ เลี้ยงของครอบครัวที่ดีได้เช่นกัน -34-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย การอาบน้ำ�ให้สุนัขยอร์คเชียร์ อาจทำ�แค่ 1 ครั้งต่อเดือน ก็เพียงพอ การอาบน้ำ� ควรทำ�ในสถานที่ที่อากาศอบอุ่น ก่อนอื่นต้องใช้สำ�ลีอุดหูทั้งสองข้างเพื่อกันน้ำ�เข้าหู จากนั้น ใช้มือข้างหนึ่งรองบริเวณอกของเขาเพื่อจับให้มันยืนขึ้น (หากเป็นไปได้ ควรหาผ้ารองกัน ลื่นมาวางรองพื้นเพื่อไม่ให้ขาของมันลื่นไถลไปมาเวลาที่คุณจับมันยืน) เปิดน้ำ�จากฝักบัวอย่า ให้แรงมากนัก ค่อย ๆ รดตัวมันให้เปียกจนทั่ว ชโลมแชมพูให้ทั่วตัวและถูเบา ๆ ล้างทำ� ความสะอาดบริเวณศีรษะและใบหน้าเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้ ต้องระวังอย่าให้แชมพูเข้าปากและตาของเจ้ายอร์คกี้ จากนั้นล้างแชมพูออก ด้วยน้ำ�สะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าขนหนู ก่อนจะนำ�ไปเป่าขนให้แห้งด้วยไดร์เป่าที่ใช้ความร้อน พอเหมาะ เสร็จแล้วจึงใช้แปรงหวีขนเบา ๆ ซึ่งการแแปรงขนให้ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เป็น สิ่งที่ต้องทำ�เป็นประจำ�ทุกวันสำ�หรับสุนัขพันธุ์นี้ ส่วนเรื่องอาหารการกินของสุนัขยอร์คเชียร์ ควรจะเป็นอาหารเม็ดจะดีที่สุด เพราะ มีความสะดวกในการเก็บรักษา ในลูกสุนัขควรเลือกอาหารสูตรลูกสุนัข ซึ่งมีปริมาณโปรตีน สูง แต่สำ�หรับยอร์คกี้ ที่โตแล้ว อาจเลือกอาหารที่มีปริมาณโปรตีนเป็นส่วนประกอบ ขั้นต่ำ� ประมาณร้อยละ 20 ก็เพียงพอ และอาจผสมอาหารเปียกลงไปในอาหารเม็ด เพื่อเพิ่มความน่ากินเป็นบางครั้งก็ได้

-35-


YORKSHIRE TERRIER

-36-


อันดับที่ 9 PEKING


Peking (ปักกิ่ง) ปักกิ่ง เป็นสุนัขขนาดเล็กที่น่าสนใจสายพันธุ์หนึ่ง พวกมันมีบุคลิกลักษณะผสมกัน ระหว่างความน่ารักประหลาด ๆ มีหน้าตาสั้น ๆ แบน ๆ จมูกทู่ ๆ ตากลมโต และยังขึ้นชื่อใน เรื่องความทรนง เคยได้รับฉายา “ราชาแห่งสุนัข” ด้วยแหนะ สำ�หรับในประเทศไทยเรา สุนัข พันธุ์ปักกิ่งเคยเป็นสุนัขที่ฮอตฮิตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะค่อย ๆ ลดความนิยมลง เพราะ สายพันธุ์แท้ ๆ ในปัจจุบันเริ่มหายาก การเลี้ยงดูค่อนข้างลำ�บาก และอากาศในบ้านเรา เป็นศัตรูตัวฉกาจของปักกิ่ง แต่ก็ยังคงผู้คนจำ�นวนไม่น้อยที่หลงใหลในเสน่ห์ของสุนัขพันธุ์นี้

-38-


ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์ปักกิ่ง ถึงแม้จะเคยเป็นสุนัขที่ได้รับการดูแลอย่างดีอยู่ในวัง แต่สุนัขพันธุ์ปักกิ่งก็มีนิสัย กล้าหาญเกินตัว ไม่เกรงกลัวอะไรง่าย ๆ แม้จะเป็นสุนัขตัวเล็ก ๆ พวกมันไม่เคยมีประวัติ เรื่องวิ่งหนีหางจุกตูด ทั้งยังเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรง ทรหดอดทน ฉะนั้น จึงทำ�หน้าที่ เฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดี และที่เด่นชัดเป็นที่สุด ก็คือความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ประจบประแจง ไม่เจ้าเล่ห์ และเลี้ยงง่าย ทั้งยังรักและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างยิ่งด้วย นอกจากนี้ สุนัขพันธุ์ปักกิ่งยังสุภาพ เป็นมิตร รักสนุกและชอบเล่น แม้ว่าในบาง อารมณ์สุนัขพันธุ์ปักกิ่ง จะดื้อดึงไปบ้าง แต่นั่นก็เพราะความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ ไม่ชอบให้ใครบังคับ อันเป็นนิสัยที่มีอยู่ในสายเลือด จนบางครั้งอาจดูเหมือนดื้อ เอาแต่ใจ หากแต่ก็ไม่ดื้อจนไม่เชื่อฟัง ถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี และได้รับความรักมากพอ สุนัข พันธุ์ปักกิ่ง ก็น่ารักไม่ต่างไปจากเพื่อนตูบสายพันธุ์อื่น ๆ เลยสักนิด อย่างไรก็ดี สุนัขพันธุ์ปักกิ่ง ไม่ค่อยชอบเด็กและเข้ากับสุนัขตัวอื่นได้ยาก แต่หาก เจ้าของเลี้ยงให้โตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเล็ก ก็ไม่ยากเกินไปนักที่ สุนัขพันธุ์ปักกิ่งจะทำ�ใจ ยอมรับกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างสายพันธุ์

-39-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ปักกิ่ง ขนยาว ๆ หนา ๆ ของปักกิ่ง จำ�เป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างน้อยสัปดาห์ ละครั้ง ผู้เลี้ยงควรแปรงขนและทำ�ความสะอาดขนให้ปักกิ่งเป็นประจำ� และยังต้องหมั่น ทำ�ความสะอาดบริเวณตา หู ตัดเล็บนิ้วเท้าให้สั้นอยู่เสมอ นอกจากนั้น ควรจูงสุนัข พันธุ์ปักกิ่ง เดินออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอในระยะทางที่ไม่ไกลนัก และด้วยจมูกสั้นแบน แถมยังจมลึกอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้าง จึงทำ�ให้ระบบ การหายใจของปักกิ่ง เป็นไปอย่างลำ�บาก น้องหมาพันธุ์นี้จะไม่สามารถทนต่อสภาพ ภูมิอากาศที่ร้อนชื้นได้ดีเท่าใดนัก ฉะนั้น สุนัขพันธุ์ปักกิ่งจึงไม่เหมาะที่จะเลี้ยงนอกบ้าน หากเปิดแอร์ให้บ้างก็จะดีไม่น้อย อย่างไรก็ตาม สถานที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ปักกิ่ง ต้องเป็น สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วย -40-


PEKING

-41-


อันดับที่ 10 BEAGLE


Beagle(บีเกิ้ล)

ในระยะนี้เรามักได้เห็นความน่ารักของเจ้าตูบพันธุ์บีเกิ้ลผ่านสื่ออยู่บ่อย ๆ จนทำ�ให้ หลายคนตกหลุมรักเจ้าตูบพันธุ์นี้ซะจนอยากได้มาเป็นเลี้ยงสักตัว ก็เพราะเจ้าบีเกิ้ลเป็นน้อง หมาที่มีใบหน้าน่ารัก หูปรก ดวงตากลมโตสีน้ำ�ตาลอ่อน แถมยังเป็นสุนัขที่รักเด็ก เข้ากับคน ง่ายและเข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ด้วยนะ แถมมันยังติดอันดับหนึ่งในสิบสุนัขที่มีความ นิยมมากว่า 30 ปี และเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ที่นิยมในอเมริกา ใน U.K.C. ของสหรัฐอเมริกา

-43-


BEAGLE

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไปของสุนัขพันธุ์บีเกิ้ล บีเกิ้ลเป็นสุนัขที่สุภาพ พวกมันค่อนข้างเป็นมิตร ไม่ดุร้ายเกินไปหรือเฉื่อยชาเกินไป ชอบ อยู่กันเป็นกลุ่ม แต่มันก็เชื่องคนง่ายเกินจึงไม่เหมาะที่จะเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ทว่ามันยังคงเห่าหรือ หอนบ้าง เมื่อเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ บีเกิ้ลยังเป็นสุนัขที่เหมาะกับเด็ก ๆ เข้ากับเด็กๆ ในบ้านดี ๆ ไม่พบประวัติ การทำ�ร้ายเด็ก บีเกิ้ลจึงเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงกันในครอบครัว และบีเกิ้ลยังเข้ากับสุนัขสายพันธุ์อื่น ได้ง่าย พวกมันแข็งแรงมาก จึงวิ่งเล่นได้นานโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายๆ อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติ พวกมันเป็นสุนัขที่อยู่เป็นฝูง เวลานำ�ไปเลี้ยงเดี่ยวจึงอาจเกิดอาการซึมเศร้าได้ และแม้ว่าบีเกิ้ล จะมีพลังเห่าหอนอันรุนแรง แต่ไม่ใช่บีเกิ้ลทุกตัวที่จะหอน แต่ส่วนมากจะเห่าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งบางตัวจะเห่าหรือหอน เมื่อรับรู้ถึงกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ -44-


การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์บีเกิ้ล แม้ว่าสุนัขสายพันธุ์นี้จะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยเหตุที่จุดประสงค์ดั้งเดิมที่เค้าถูกพัฒนา ขึ้นมาคือการเป็นสุนัข สำ�หรับล่าสัตว์ ทำ�ให้พวกเค้ามีพลังงานในตัวมากและชื่นชอบการออก กำ�ลังกายเป็นอย่างยิ่ง ผู้เลี้ยงจึงควรพาไปออกกำ�ลังกายบ้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น และหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีบริเวณกว้างขวางนัก อย่างเช่น คอนโดมิเนียม อ พาร์ทเมนต์ คุณก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่าคุณพอมีเวลาและมีสวนสาธารณะใกล้เคียงที่คุณ สามารถพาเค้าไปเดินเล่นออกกำ�ลังได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี สุนัขเหล่านี้ต้องอยู่ในบริเวณที่มี รั้วรอบขอบชิด เพราะพวกมันช่างไม่มีสัญชาตญาณในการระวังภัยบนท้องถนนเอาเสียเลย และมักมีความเข้าใจอย่างผิด ๆ ว่ารถทุกคันจะหยุดรอให้พวกมันไปก่อน ด้านการดูแลทำ�ความสะอาดให้สุนัขขนสั้นอย่างบีเกิ้ลนั้นแสนง่าย แค่อาบน้ำ�ให้ อาทิตย์ ละครั้งก็เพียงพอ จากนั้นก็เช็ดหรือเป่าตัวให้แห้งพร้อมๆ กับแปรงขนไปด้วย หรือ ถ้าไม่สกปรกมากอาจใช้แค่ผ้าสะอาดชุบน้ำ�เช็ดตัวให้ก็ได้ ส่วนเรื่องการแปรงขนให้บีเกิ้ล สามารถทำ�ได้โดยง่าย เนื่องจากว่าเค้ามีขนสั้นและสีเข้ม ซึ่งควรแปรงขนทุกๆ 3-4 วัน เพื่อ กำ�จัดเส้นขนที่ตายแล้วออกไปและช่วยเพิ่มความเงางามแข็งแรงแก่เส้นขน ส่วนเรื่องอาหารการกิน หากเราต้องการให้เค้ามีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ก็ ต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มาก ซึ่งวิธีการให้อาหารแก่บีเกิ้ลที่ถูกต้องก็จะเป็นไปตามช่วงวัยนั่นเอง

-45-


บรรณานุกรม HTTP://WWW.PET.KAPOOK.COM

-46-


10

small dog | สุนัขพันธุ์เล็กน่ารัก Top Hit

ที่คนนิยมเลี้ยง..

Hathaiphat 5314101385 sec.1 [10small dog(10)top hit]  
Hathaiphat 5314101385 sec.1 [10small dog(10)top hit]  

10 small and cute dog top hit for people

Advertisement